MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (Ordfører) Møtt Møtende varamedlemmer: Asle Bøe (Varaordfører) Forfall Geir Haukeland Odd Henning Bentsen Møtt Bjørn Sorteberg Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Inhabil i sak 30/10 Truls Erik Hennum møtte i denne saken Thor Ole Rimejorde Møtt Åse Marit Hovden Møtt Ove Jokerud Møtt Einar Grimelid Møtt Even Sjetne Bøe Møtt Inge Thorud Møtt Gustav Kalager Møtt Roy Heia Møtt Helene Øverby Møtt Linda Aaskjær Møtt Eli Marie Hanserud Per Kristensen Møtt Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 19/10 til sak 33/10 Møtet slutt kl Til saksliste 1

2 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 19/10 10/98 FOLKETS TALERSTOL /10 04/374 AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM KJØP AV TJENESTER FOR DRIFT V VANN OG AVLØPSANLEGG /10 07/445 ENERGI- OG MILJØPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE K /10 09/152 TURSTI OG LØYPEPLAN NOREFJELL L /10 10/92 ESTETISK VEILEDER L /10 07/757 KJØP FRA HAUGERUDSAMEIE - CA. 20 DA. SKOGAREAL C /10 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL L80 & /10 10/264 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING /10 10/120 SUPPLERINGSVALG EVERKSTYRET /10 10/121 SUPPLERINGSVALG ESTETISK UTVALG SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - 29/10 10/282 NOREFJELLPORTEN CAFÈ U63 & /10 10/160 Unntatt offentlig ofl 24Ofl 24 KLAGE PÅ SKJENKESTED U /10 10/100 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER /10 10/99 EVENTUELT /10 08/476 AVLØPSRENSING - GLESNEMOEN ELLER UTVIDELSE PÅ NORESUND M41 40 Til saksliste 2

3 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/98 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL KOMMUNESTYRET( ): Ida Høgli, Julie Langseth og Egil Hede fra Krødsherad ungdomskole fortalte om sin oppfinnelse Walk- light (solcelledrevet opplysning av gangfelt) og hvilken oppmerksomhet denne har vekket. Til saksliste 3

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:04/374 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /04 KOMMUNESTYRET /04 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM KJØP AV TJENESTER FOR DRIFT V VANN OG AVLØPSANLEGG. Vedlegg: Avtaleforslag. Saksopplysninger: NVA As har fram til årsskiftet 2009/2010 kjøpt daglig ledelse, driftsledelse m.m. av Krødsherad kommune. Daglig ledelse har vært utført av teknisk sjef. I forbindelse med at teknisk sluttet i sin stilling pr har spørsmålet vedr. framtidig daglig ledelse, driftsansvar, m.m. vært drøftet mellom NVA s styre og administrasjonen i Krødsherad kommune. Følgende nye forslag til driftsavtale er utarbeiet. Forslaget er behandlet i NVA s styremøte , og ønskede presiseringer er innarbeidet i vedlagte forslag til avtale. Rådmannens kommentar. Forslag til ny avtale er bygget på tidligere avtale med de nødvendige endringer som følger av at daglig ledelse nå skal være 80% stilling utleid fra Krødsherad kommune til NVA s styre. Løpetiden for avtalen er også forlenget fra 1 til 5 år og oppsigelsestiden fra 6 mndr. til 1 år. For øvrig er det foretatt en del mindre presiseringer. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Avtale mellom Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og Krødsherad kommune om kjøp av tjenester for drift av vann og avløpsanlegg, tiltres. Til saksliste 4

5 FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Kristensen, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Henvisningen i punkt 3.1 til kulepunkt 7 er feil, det skal være avtalens punkt 5 i stedet for 7. Dette rettes opp før underskriving. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Avtale mellom Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og Krødsherad kommune om kjøp av tjenester for drift av vann og avløpsanlegg, tiltres. Til saksliste 5

6 AVTALE mellom Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (videre kalt NVA) Organisasjonsnummer: og Krødsherad kommune (videre kalt KK) om kjøp av tjenester for drift av vann- og avløpsanlegg Godkjent av Krødsherad kommunestyre INNLEDNING KK vil med virkning fra utføre følgende oppgaver for Selskapet: Utleie av daglig leder i 80 % stilling Drifte og vedlikeholde NVAs transportsystemer og installasjoner Delta i oppfølging av prosjektering og gjennomføring av nyanlegg Grensesnittet mellom KKs og NVAs anlegg er; KK leverer vann ut fra vannproduksjonsanlegget Sundelykkja. Avløpsvannet fra NVA leveres inn på Noresund renseanlegg. 2. AVTALENS VIRKNING Partenes rettigheter og plikter reguleres av avtalen. 3. Krødsherad kommunes oppgaver 3.1 Driftsoppgaver Utføre all ordinære drift av NVAs anlegg. Dette gjelder også driftsforstyrrelser som må forventes på slike anlegg. Etablere og gjennomføre pålagt driftskontroll. Overvåkning, beredskap og vaktordning skal være som KKs anlegg. Igangsette og utføre nødvendige tiltak for å sikre vannforsyning og avløp ved skader eller feil som oppstår. Responsen skal være i tråd med normale prosedyrer i KK. Slike tiltak skal så langt mulig klareres med daglig leder i NVA før de igangsettes. Hvis det ikke lar seg gjøre skal det varsles daglig leder så snart som mulig. Gjennomføring av denne type tiltak skal faktureres NVA etter medgått tid etter satser som framgår av pkt. 5. KK utarbeider driftsrapporter for NVA på samme måte som for KKs egne anlegg. Rapportene sendes NVA Til saksliste 6

7 3.2 Fakturering og abonnementsregister Fakturering av tilkoplings- og årsgebyrer utføres i henhold til det til enhver tid gjeldende gebyrreglement. Årsgebyr innkreves forskuddsvis 2 ganger årlig. Etter forfall skal ubetalt faktura purres 1 gang før det sendes til inkasso. NVA varsles før faktura sendes til inkasso. Tilfeldig fakturering etter anvisning fra NVA Administrere inn og utbetalinger i kontakt med NVA og regnskapsfører. Kopiering for NVA Utsending og frankering av post for NVA Mangfoldiggjøring og utsending av rundskriv/meddelelser til abonnentene 3.3 Kart, tegninger og annen dokumentasjon KK skal til enhver tid sørge for oppdatering av kartverket som viser ledninger og installasjoner. KK arkiverer tegninger og annen dokumentasjon på en slik måte at det er tilgjengelig for NVA. Ovenstående punkter gjelder bare så lenge NVA eies av KK. 3.4 Daglig leder (DL) DL er ansatt i 80 % stilling og lønnes av KK som har arbeidsgiveransvaret. Oppgaver og fullmakter bestemmes av NVA. 4. FORSIKRINGER DL skal sørge for å tegne nødvendig ansvarsforsikring som sikrer forretningsfører og selskap mot rettslig ansvar overfor abonnenter og tredjemann. 5. GODTGJØRELSE KK fakturer fast godtgjørelse fra NVA forskuddsvis hvert kvartal. Tilfeldig fakturering skjer etterskuddsvis. DL faktureres etter lønnsrelaterte kostnader for tiden kr sosiale utgifter. Driftsavtale for vannforsyning kr Driftsavtale for avløp kr Tilleggsarbeider faktureres ut fra faktisk timelønn med påslag av 50 %. Til saksliste 7

8 Den årlige godtgjørelse reguleres for 80 % vedkommende i henhold til Kommunenes Sentralforbunds lønnsstatistikk og for 20 % i samsvar med endringen i konsumprisindeksen. Regulering finner sted med virkning fra hvert kalenderår, og slik at basis er indeks pr Regulering finner sted i forhold til indeks pr forut for reguleringstidspunktet. Endres første gang BILGODTGJØRELSE 7. VARIGHET NVA leaser en bil som disponeres av KKs driftspersonell både for drift av KKs og NVAs anlegg. NVA betaler leasingen og årsavgift mens KK betaler driftsutgifter og forsikring. DL bruker egen bil og får kjøregodtgjørelse utbetalt av KK og dekket av NVA. Denne avtaler løper for 5 - fem år av gangen og kan sies opp av begge parter med 1 ett års oppsigelse innen utgangen av et kalenderår, - første gang til utløp Denne avtalen er utferdiget i 2 to likelydende eksemplarer, et til hver av partene. Noresund Norefjell- Vann og Avløpsselskap Styreleder Krødsherad kommune Ordfører Til saksliste 8

9 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: K20 Arkivsaknr.:07/445 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /07 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: ENERGI- OG MILJØPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: Utkast til Energi- og klimaplan for Krødsherad kommune Forslag til mål, tiltak og aktiviteter. Saksopplysninger: Formannskapet i Krødsherad kommune vedtok den følgende: Rådmannen bes igangsette en prosess med tanke på å utarbeide en enkel og praktisk energi- og miljøplan for Krødsherad. En slik plan må skissere både kortsiktige og langsiktige målsettinger for hele Krødsherad-samfunnet, og skal være et naturlig styringsverktøy i tillegg til kommuneplanen. Planen er nå klar for politisk behandling. Selve plandokumentet er bygget opp som følger: o Innledning som beskriver bakrunnen for arbeidet og formålet. o Opplisting av målsettinger og oversikt over tiltak. o Beskrivelse av klimautfordringa. o Klimautslipp i kommunen i dag. I tillegg til planen er det utarbeidt en konkret tiltaksplan som inneholder tidfestede forslag til mål, tiltak og aktiviteter. Rådmannens kommentar. Når det gjelder selve plandokumentet vises til vedlegget. I tillegg til plandokumentet foreligger en konkret tiltaksplan. Denne planen foreslår også gjennomføringsår. Rådmannen ser det som riktig også å vedta forslag til tiltaksplan med den gjennomføringstakt som er er beskrevet. Imidlertid synes det også nødvendig at hvert enkelt tiltak vurderes i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for gjennomføringsåret, dette for at den økonomiske delen skal kunne vurderes og prioriteres sammen med øvrige tiltak. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Forslag til klimaplan for Krødsherad kommune med vedlegg som omfatter mål, tiltak og aktiviteter, tiltres. Til saksliste 9

10 De konkrete tiltak vurderes løpende i budsjettsammenheng i forkant av det året de er foreslått gjennomført i henhold til plandokumentet. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Kristensen, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Feil henvisning på side 5(?) til vedlegg 3, skal være 2 Representanten Einar Grimelid (TPBL) foreslo følgende: Punkt 5 under tiltaksområde landbruk om skogsgjødsling tas ut, da gjødsling med kunstgjødsel ikke kan anses som miljøfremmende. Ved avstemming oppnådde representanten Grimelids forslag 13 stemmer, og ble således vedtatt Innstilling/vedtak: Etter dette ble vedtaket: Forslag til klimaplan for Krødsherad kommune med vedlegg som omfatter mål, tiltak og aktiviteter, tiltres. De konkrete tiltak vurderes løpende i budsjettsammenheng i forkant av det året de er foreslått gjennomført i henhold til plandokumentet. Punkt 5 under tiltaksområde landbruk tas ut. Til saksliste 10

11 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: L10 Arkivsaknr.:09/152 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: TURSTI OG LØYPEPLAN NOREFJELL Vedlegg: Felles planprogram for Kommunedelplan for stier og løyper på Norefjell, og Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter, datert Brev fra Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen. Brev fra Buskerud Fylkeskommune. Brev fra Oslo kommune. E-post fra Norefjell Vel. Oppsummering fra planseminaret 3. februar Saksopplysninger: Det vises formannskapets vedtak i møte sak 127/09: ENSTEMMIG VEDTAK: Felles planprogram for kommunedelplan for stier og løyper på Norefjell og områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte myndigheter. Planprogrammet skal ligge ute i minimum 6 uker. Felles planprogram for Kommunedelplan for stier og løyper på Norefjell, og Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter, forslag datert , ble lagt ut til offentlig ettersyn, dette ble annonsert i Bygdeposten ( ) og i Drammens Tidende. Det ble arrangert et planseminar hvor grunneiere, reiselivsaktører, nabokommuner, berørte myndigheter og brukere av fjellet var invitert til å komme med innspill til planprogram og til planene videre. Det ble laget en kortfattet oppsummering fra planseminaret, dette var både innspill til planprogrammet og til de to planene. Planen har vært ute til offentlig ettersyn med uttalefrist Det er kommet inn 4 uttalelser/kommentarer til planprogrammet. Noen av de omfatter både uttalelser/kommentarer til planprogrammet og mer konkrete innspill til planene. Videre følger en kortversjon av uttalelsene med kommentarer. Til saksliste 11

12 OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FELES PLANPROGRAM. For å få den rette forståelsen av uttalelsene må det vedlagte heftet med høringsuttalelser leses i sin helhet. Nr Avsender Innhold Tiltakshavers kommentar/anbefalin g Regionale myndigheter 1 Fylkesmannen i Buskerud (FM) og Statens Vegvesen (SV), felles uttalelse FM er enige i hovedspørsmål og temaavklaringer for det videre planarbeidet. 1. FM anbefaler at det foretas en nærmere presisering av utredningstemaene når det gjelder naturmiljø, biologisk mangfold, friluftsliv og rekreasjon i forhold til metode og omfang av konsekvensutredningene. Metode kommunedelplan: -Eksisterende registreringer naturmiljø, biologisk mangfold, friluftsliv. -Innspill i prosessen. -Konsekvenser vurderes i forhold til om nye stier og løyper vil være i konflikt med arealinteresser eller være positive/negative for det tradisjonelle friluftslivet. Tatt inn som nytt avsnitt i pkt Konsekvensutredning. Metode områderegulering: -Konsekvenser for friluftsliv knyttet til konkrete konfliktpunkt (krysning alpin og skiløyper). -Landskap visualisering av ny heis i retning Ravnås fra Bøeseter og vurdere krysning av skiløype/turløype. -Antatt ikke konsekvenser for biologisk mangfold. Tiltak vil i hovedsak ligge innenfor gjeldende kommunedelplan til alpinformål. Dette vil bli sjekket ut i forhold til utredninger til gjeldende kommunedelplan og vurdert om det må suppleres ytterligere. Til saksliste 12

13 Tatt inn som nytt avsnitt i pkt Konsekvensutredning. 2 Buskerud Fylkeskommune (BF) 2. FM uttaler at det er viktig at de landskapsmessige konsekvensene av planlagte tiltak blir nøye vurdert og at dette bør være et eget punkt i planprogrammet. 3. Pkt. 1 og 2 gjelder også for planprogrammet som omfatter områdeplanen for øvre del av Norefjell skisenter. SV har ingen innvendinger til forslaget til planprogram. BF er fornøyd med planlagt planprosess. 1. BF ber om at det blir tatt inn et punkt om estetikk i målsettingene for planarbeidet. 2. BF ber om at det blir gjort en vurdering på fremtidige behov for løyper og stier. 3. BF anbefaler at merking og gradering av stier og løyper følger standarden fra Innovativ fjellturisme men med en videreutvikling for å unngå misforståelser. 4. BF presiserer viktigheten av universell utforming. 5. BF minner om sikkerheten i forhold til Dette er viktig for å sikre at tiltak blir minst mulig synlig og være plassert riktig i terrenget. Tatt inn i punkt 2.3 og 3.4. Dette er tatt inn i pkt. 3.4, jfr. ovenforstående. Estetikk. Tiltakene skal istandsettes umiddelbart etter at byggingen er ferdig. Tatt inn som nytt pkt. 4 i Delmål i pkt Det vises til pkt i planprogrammet. Behov for nye stier, sykkelveier og turløyper mv skal kartlegges. Det vises til 2. avsnitt i pkt i planprogrammet. Det vises til pkt i planprogrammet. Universell utforming vil bli fulgt opp i planarbeidet. Det vises til pkt. 2.2, Tiltak/strategier, pkt. 4 og pkt.7. Det vil i driftsfasen (merking, Til saksliste 13

14 ulike brukergrupper på Norefjell. 6. BV presiserer at forholdet til kulturminner og kulturmiljøer må tas hensyn til i den videre planprosessen. skilting, preparering m.m.) være et ansvar for å gjøre friluftslivet så sikkert som mulig. Kulturminner og kulturmiljøer. Det skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i arbeidet med tiltakene i planen. Tatt inn som nytt pkt. 8 i pkt 2.2, Tiltak/strategier. Andre 3 Oslo kommune (OK) 7. BV ønsker en utredning i forholdet til automatisk fredete og en registrering av nyere tids kulturminner. OK ser svært positivt på at turstier og løypenettet på Norefjell koordineres for å sikre hensynet til friluftslivet og forholdet mellom ulike brukerinteresser i området. Planområdene skal utredes med hensyn til kulturminner og kulturmiljøer jfr. Kulturminnelovens 9, dette gjelder også forholdet til nyere tids kulturminner. Tatt inn i punkt 2.3 og OK har spørsmål om hva som ligger i pkt. 3 under delmål: Legge til rette for at kommersielle aktører kan bruke fjellet aktivt. 2. OK mener at avklaringer om framdrift og rekkefølge på ulike tiltak og hvem som skal ha ansvaret for tiltakene må inngå i planprogrammet. Her ligger det at de som utvikler næring i form av overnatting på fjellet skal ha mulighet til å tilby friluftsopplevelser i både tilrettelagte og mer uberørte friluftsområder. I nærområdene til de tyngre utbyggingsarealene er det i tillegg behov for en tilrettelegging av løyper og stier for å unngå slitasje i terrenget. Det vises til pkt. 2.1 i planprogrammet. Noen avklaring utover planleggingen er det ikke lagt opp til i denne planen. Rekkefølge og framdrift av de ulike tiltakene vil komme etter hvert som behov og økonomi krever/tillater det. Ansvar for tiltakene vil ikke bli avklart i planen. Til saksliste 14

15 3. OK krever en konsekvensutredning i forhold til friluftsliv sommer og vinter og landskap for de områdene som får endret arealformål og som berører eiendommen til OK/Staten. Det vises til kommentar til FM pkt. 2. Det vises i tillegg til pkt. 3.4 i planprogrammet der det er beskrevet at konsekvenser vil bli vurdert i forhold til friluftsliv sommer og vinter, og landskap. 4 Norefjell Vel (NV) 4. Det må inngås avtale med grunneier om ny heis. NV er generelt positive til det utarbeides en kommunedelplan for stier og løyper. 1. NV mener at infrastrukturen må sikes langsiktig. 5 Planseminar 1. Det må arbeides med å definere hovedløyper mot sentralområdene. Dette må avklares mellom planforslagsstiller/tiltakshaver og grunneier under utarbeidelse av områdereguleringsplanen Det er blant annet den langsiktige sikringen av infrastrukturen som er bakgrunn for at planarbeidet er igangsatt. Dette er et av de viktige momentene i planen, jfr. satsningsområder under pkt Det må utarbeides kriterier for hva som er hoved- og tilførselsløyper. 3. Kan dagens løypetraseer og alpintraseer tilfredsstille Skiforbundets internasjonale krav? 4. Viktig å ivareta både langrenn og alpint, da mange familier benytter seg av begge. 5. Samarbeid med nabokommunene om helhetlig skilting for fjellet, samt et samarbeid med nabokommune om sommerog vinterløyper. Dette skal så langt det er mulig avklares i planen, jfr. blant annet pkt I pkt. 2.2, Tiltak/strategier, underpkt. 3.2 er det lagt opp til en vurdering av dette i forhold til skiløyper. For alpintraseer i forbindelse med områdereguleringen er dette i utgangspunktet ikke noe tema. I pkt. 2.2, Tiltak/strategier, Hovedmål, første kulepunkt er det satt opp både alpint og langrenn. I pkt er det beskrevet samarbeid med Flå og Sigdal. Til saksliste 15

16 Saksbehandling: Det vises til Plan- og bygningsloven 27. juni Planprogram: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse. Videre vises det til Kommuneplan, Utarbeiding av planprogram, Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger. I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Norefjell (vedtatt 24. juni 2004) ble det foretatt konsekvensutredninger. Disse er beskrevet i planforslag til revidert kommundelplan for Norefjell, juni Innspill som er mottatt under det offentlige ettersynet er vurdert og innarbeidet i planprogrammet der det har vært behov for det. I forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet har kommunen mottatt innspill som ikke spesifikt er i forhold til innholdet i planprogrammet, men mer som innspill til kommunedelplanen eller planen for områderegulering. Disse innspillene blir tatt med videre i planprosessen. Det har også kommet inn kommentarer som vedrører forhold som ikke er relevante i planprogrammet eller planene, disse vil bli besvart/behandlet uavhengig av planbehandlingen. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Kommunestyret viser til pbl og 12-9, jfr. 4-1 og fastsetter Felles planprogram for Kommunedelplan for stier og løyper på Norefjell, og Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter, forslag datert FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 16

17 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyret viser til pbl og 12-9, jfr. 4-1 og fastsetter Felles planprogram for Kommunedelplan for stier og løyper på Norefjell, og Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter, forslag datert Til saksliste 17

18 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: L05 Arkivsaknr.:10/92 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: ESTETISK VEILEDER Vedlegg: Veilederen er tidligere utlevert til kommunestyrets medlemmer , og vedlegges således ikke denne saken. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i møte følgende: Rådmannen iverksetter de tiltak Strategisk Næringsplan for Krødsherad kommune skisserer når det gjelder pkt 1.7 Estetisk plan for Krødsherad. Formannskap/kommunestyret anmodes om å oppnevne 5 medlemmer til utvalget, herav en fra planutvalget. Som sekretær for utvalget oppnevnes kommunens byggesaksbehandler Britt Randi Råen. Teknisk sjef deltar i utvalgets møter ved behov. Utvalgets mandat: Utvikling av retningslinjer for byggesaksbehandling i Krødsherad kommune. Utarbeide en estetisk plan for Krødsherad. Utvalget skal være et talerør og et forum for innbyggerne i kommunen om spørsmål som handler om estetikk i bygd- og landskaputvikling. Utvalget skal sørge for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Utvalget skal bidra til å øke kunnskapen om og interessen for estetikk. I kommunestyrets møte , sak 0021/08 ble følgende medlemmer valgt: Tine Welstad Odd Henning Bentsen (leder) Hanne Dahl Åse Marit Hovden Knut Riis Vara: Connie Hagen Til saksliste 18

19 I kommunestyremøtet ble Tine Welstad fritatt for vervet, og Connie Hagen valgt som nytt medlem. Ingen vara ble oppnevnt Utvalget hadde sitt konstitueringsmøte 8.mai 2008 hvor lederen redegjorde for utvalgets mandat og hvordan utvalget skulle arbeide videre. Det ble presisert at utvalget ikke skulle behandle enkeltsaker, uten i helt spesielle tilfeller. Det ble også drøftet om utvalget skulle hete estetikkutvalget eller estetisk utvalg. Valget falt på det siste, estetisk utvalg. Utvalget så det som sin viktigste oppgave å prøve og få utarbeidet en estetisk plan/veileder som kunne benyttes av både politikere, saksbehandlere, arealplanleggere og tiltakshavere i en plan-/ byggeprosess. Vi fant fort ut at utvalget selv ikke hadde verken kompetanse eller tid til dette arbeidet. Det ble derfor inngått avtale med Ingvild Johnsen Jokstad, bosatt i Sigdal via Athene Prosjektledelse as. Hun hadde noe erfaring fra slikt arbeid tidligere. Utvalget var litt i tvil om planen skulle benevnes som plan/veileder eller retningslinjer. Valget falt på estetisk veileder. I prosessen med veilederen har det vært diskutert hvilket omfang og områder i kommunen den skulle omhandle, hvem den skulle være et redskap for og hvor detaljert den skulle være. Utvalget har hatt diverse møter sammen med Jokstad hvor tekst, bilder, innhold og layout har vært diskutert. Utvalget har deltatt aktivt i arbeidet, men Jokstad har har vært koordinatoren fram til det ferdige resultatet som vi syns har blitt meget bra. Det ble lagt vekt på at veilederen skulle være/inneholde følgende: Lettfattelig/lettlest minst mulig faguttrykk bruke illustrasjoner i forhold til pent/mindre pent bruke bilder/foto ikke bli for omfattende Bruk av veilederen: Utvalgets intensjon er, som tidligere nevnt, at den estetiske veilederen skal være et redskap for alle som arbeider med arealplaner, utbyggere, tiltakshavere, politikere og saksbehandlere. Vi ønsker den skal gjennomgås/vurderes sammen med kommuneplanens arealdel, hvert 4. år, og fungere som et evntuelt vedlegg til denne. Veilederen er tenkt brukt som et oppslagsverk. Utvalgets mening er at den skal legges ut på kommunens hjemmeside, være tilgjengelig på bibliotekene og evnt sendes alle som ønsker den, enten hele utgaven, eller kun deler av den. Alt etter behov. Veilederen er oppbygd slik at kun aktuelle sider for den enkelte kan kopieres. Det er også viktig med informasjon om at det finnes en estetisk veileder. Hver og en av medlemmene, sammen med politikerne må være flinke til å profilere den. Økonomi: Beklageligvis fulgte det ingen økonomiske rammer med prosjektet, men for 2009 ble det bevilget kr ,- som også skulle dekke reise- og møtegodtgjøring for utvalgets Til saksliste 19

20 medlemmer. Det ble inngått økonomisk avtale med Jokstad på kr ,- som hun mente skulle dekke kostnadene med planarbeidet. Beløpet skulle dekkes med kr ,- fra ovennevnte budsjett og de resterende kr ,- skulle dekkes av merinntekter byggegebyr. I ettertid viste det seg at det var behov for ytterligere kr ,- for å få sluttført arbeidet. Det resterende beløpet ble også dekket av merinntekter byggegebyr. Totalsum for ferdigstillelse av veilederen ble kr ,-. Rådmannens kommentar: Rådmannen er av den oppfatning at Estetisk veileder for Krødsherad kommune er utarbeidet på en slik måte at den vil være en nyttig rettesnor for alle parter. Rådmannen har også notert seg av veilederen noen steder gir råd på områder som ikke forvaltes av kommunen, dette gjelder spesielt forhold til veivesenets ansvarsområder. I denne sammenheng bemerkes at veilederens anbefalinger bare kan fremmes overfor Statens vegvesen som innspill i evt. planleggings- og vedlikeholdsprosesser. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Estetisk veileder for Krødsherad kommune. Kommunestyret forutsetter at veilederen bekjentgjøres godt og at den legges ut på kommunens hjemmesider. Det forutsettes også at den skal være et redskap for alle som arbeider med arealplaner, utbyggere, tiltakshavere, politikere og saksbehandlere. Veilederen skal gjennomgås/justeres hvert 4. år i fbm revidering av kommuneplanens arealdel. Utvalget takkes for et godt arbeid med en veileder som har blitt både lettfattelig og illustrativ. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Odd Henning Bentsen (TPBL) foreslo følgende: Krødsherad kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Estetisk veileder for Krødsherad kommune. Kommunestyret forutsetter at veilederen bekjentgjøres godt og at den legges ut på kommunens hjemmesider og på de kommunale bibliotekene. Kommunestyret forutsetter også at veilederen gjøres kjent for planleggere, utbyggere og tiltakshavere så tidlig som mulig i arealplan- og byggesaksprosesser. Veilederen skal legges ut på kommunens hjemmesider på en slik måte at den framkommer som en naturlig opplysning for planleggere, utbyggere og tiltakshavere når disse søker opplysninger via hjemmesiden. Det forutsettes også at veilederen skal brukes aktivt av alle som arbeider med arealplaner, utbyggere, tiltakshavere, politikere og saksbehandlere. Veilederen skal gjennomgås/justeres hvert 4. år i forbindelse med revidering av Til saksliste 20

21 kommuneplanens arealdel. Utvalget takkes for et godt arbeid med en veileder som har blitt både lettfattelig og illustrativ. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Kristensen, Bentsen og Thorud) innstiller: Representanten Bentsens forslag tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Estetisk veileder for Krødsherad kommune. Kommunestyret forutsetter at veilederen bekjentgjøres godt og at den legges ut på kommunens hjemmesider og på de kommunale bibliotekene. Kommunestyret forutsetter også at veilederen gjøres kjent for planleggere, utbyggere og tiltakshavere så tidlig som mulig i arealplan- og byggesaksprosesser. Veilederen skal legges ut på kommunens hjemmesider på en slik måte at den framkommer som en naturlig opplysning for planleggere, utbyggere og tiltakshavere når disse søker opplysninger via hjemmesiden. Det forutsettes også at veilederen skal brukes aktivt av alle som arbeider med arealplaner, utbyggere, tiltakshavere, politikere og saksbehandlere. Veilederen skal gjennomgås/justeres hvert 4. år i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Utvalget takkes for et godt arbeid med en veileder som har blitt både lettfattelig og illustrativ. Til saksliste 21

22 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: C51 Arkivsaknr.:07/757 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: KJØP FRA HAUGERUDSAMEIE - CA. 20 DA. SKOGAREAL Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Anders og Tove Kjær har donert Enderud Skole, gnr. 217, bnr. 15, i Krødsherad kommune med samtlige bygninger, innbo og kunstverk, til Krødsherad kommune til bruk som kultursenter/kunstnerbolig. I følge samme testamente skal Krødsherad kommune og Kjær erverve ca. 20 da. av Haugerudsameiets areal for bruk til samme formål. Kjærs ideelle halvpart vil, i ettertid, tilfalle Krødsherad kommune i likhet med de øvrige testamentariske gaver. Saken er tidligere drøtet med formannskapets medlemmer. På grunnlag av disse drøftinger ble det søkt Buskerud fylkeskommune om et tilskudd til tiltaket. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune bevilget den kr ,- i tilskudd. Det er forhandlet med eierne av Haugerudsameiet, og kommet til enighetom en pris for arealet på totalt kr ,-. Krødsherad kommune og Kjær skal hver betale kr ,- for sin idelle halvpart av eiendommen. Differansen mellom kjøpesum pluss omkostninger og det fylkeskommunale tilskuddet, må således finansieres. Inklusive dokumentavgifter og tinglysningsgebyr dreier det seg i alt om ca. kr ,- for Krødshearad kommune. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer slik innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune kjøper sammen med Kjær ca. 20 da. fra Haugerudsameiet. Kommunen og Kjær blir eiere av hver sin ideelle halvpart. Det bevilges kr ,- til delfinansiering for kjøp av gnr 217 bnr 43 og 61 med formål kultursenter. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Til saksliste 22

23 Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune kjøper sammen med Kjær ca. 20 da. fra Haugerudsameiet. Kommunen og Kjær blir eiere av hver sin ideelle halvpart. Det bevilges kr ,- til delfinansiering for kjøp av gnr 217 bnr 43 og 61 med formål kultursenter. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. Til saksliste 23

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L80 &00 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Gjeldende vedtekter for IF Norefjell. Forslag til nye vedtekter for IF Norefjell. Saksopplysninger: Det vises til gjeldende vedtekter for IF Norefjell. Disse ble vedtatt (se vedlegg) Etter at vedtektene og daglig ledelse av IF-Norefjell har fungert i ett år, viser det seg å være nødvendig med en del presiseringer, og noen mindre justeringer. De foreslåtte endringer er som følger: 1) Tidligere tekst: Fondet skal planlegge og gjennomføre Ny tekst: Fondet skal gjennomføre 3 siste ledd: Tidligere tekst: Ny tekst: 6 p. b) Tidligere tekst: Ny tekst: Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. Sekretæren forbereder styremøtene i samråd med styreleder. Krødsherad kommune administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. Krødsherad kommune besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell. 6, nytt p. c) Krødsherad kommune ved ordfører, eller den han bemyndiger, Til saksliste 24

25 har møte og talerett i IF Norefjells styre. Ordføreren skal ha skriftlig innkalling og referat fra styremøtene. 7, 4 led. Tidligere tekst: Ny tekst: IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt framforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. IF Norefjell dekker kostnader med sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi basert på fastpris fremforhandlet mellom styret i IF Norefjell og kommunen. Selvkost legges til grunn for dekning av kommunale kostnader. Endringen i 1 er ment å klargjøre at IF fondets styre ikke har noen planleggingsmyndighet i forhold til offentlig lovverk og forvaltningsregler. IF Fondets styre skal gjennomføre tiltak, og selvfølgelig planlegge denne gjennomføringen. Endringene i 3 og 6 Som det går fram av ovenstående er det foretatt en del administrative endringer ved at Krødsherad kommune nå får et litt annet ansvar i forhold til sekretærfunksjon m.m. Dette medfører en redusert driftskostnad for IF Norefjell. Det er også satt inn et nytt punkt 6 c. Dette for å sikre at IF fondets styre til enhver tid er orientert om vedtak fattet av kommunestyret i Krødsherad kommune. Også for å sikre at politisk ledelse i Krødsherad kommune til enhver tid er oppdatert i forhold til IF fondets planer m.m. Endringene i 7, 4. ledd Presiserer at Krødsherad kommune kun skal ha dekket utgifter til tjenester etter selvkost for kommunen. Rådmannens kommentar: Under veis i prosessen med vedtektsendring har det vært behov for å foreta en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Krødsherad kommune og styret i IF Norefjell Styreleder for IF Norefjell og ordfører har også vært delaktige i denne prosessen Følgende ansvarsfordeling synes å være fornuftig. Krødsherad kommune : o Utarbeider, framforhandler og administrerer utbyggingsavtaler. Denne myndighet kan ikke tillegges andre en Krødsherad kommune, da disse avtaler er del av forutsetningene for reguleringsplaner som vedtas av Krødsherad kommunestyre. o Står for innkreving av betaling i henhold til framforhandlede utbyggingsavtaler. Denne oppgave kan heller ikke utføres av andre enn avtaleparten Krødsherad kommune. o Framforhandler og undertegner avtaler vedr. bruk av grunn til løyper m.m. Til saksliste 25

26 o Det er kun kommunen som har forvaltningsmyndighet i henhold til lovverket i denne sammenheng. Besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell, jfr. vedtektenes 6 b. Det synes svært viktig at det er Krødsherad kommune som innehar sekretærfunksjonen. Dette bidrar til nødvendig samhandling mellom kommunalt vedtatte planer, og IF-fondets oppgaver. Sekretærens oppgaver er som følger: Forberede saker og sende ut skriftlig innkalling til styremøter og årsmøte i samråd med styrets leder. Tilstedeværende sekretær i møtene. Utarbeide referat fra styremøtene og årsmøtet, og utføre nødvendig etterarbeid/ekspedering i henhold til referat. Forestå løpende praktisk administrering av økonomiske forhold, herunder anvisning. IF Norefjell o Prioriterer gjennomføring av infrastrukturtiltak innenfor KDP Norefjell. o Gjennomfører infrastrukturtiltak innenfor KDP Norefjell. (Offentlige anskaffelsesregler gjelder for styret i IF Norefjell). o Er uttaleorgan i forbindelse med behandling av arealplaner innenfor KDP Norefjell. o Kan fremme forslag til saker som bør tas opp til behandling i Krødsherad kommune vedr. evt. tiltak innenfor KDP Norefjell. Behandling i styret for IF Norefjell. Forslag til vedtektsendringer med vedlegg som utdyper arbeidsfordelingen ble behandlet i styret for IF Norefjell Styret tiltrer forslaget til vedtektsendring. Styret har også gjennomgått forslag til ansvarsfordeling, og sagt seg enig i dette. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Forslag til nye vedtekter for IF Norefjell tiltres. I tillegg legges prinsippene om ansvarsfordeling, skissert i saksintroduksjonen, til grunn for den framtidige samhandling mellom Krødsherad kommune og styret i IF Norefjell. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 26

27 KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Forslag til nye vedtekter for IF Norefjell tiltres. I tillegg legges prinsippene om ansvarsfordeling, skissert i saksintroduksjonen, til grunn for den framtidige samhandling mellom Krødsherad kommune og styret i IF Norefjell. Til saksliste 27

28 Vedtekter for IF Norefjell (vedtatt av kommunestyret ) 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer. 1 Formål. Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell (IF Norefjell). Fondet skal Gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDP Norefjell. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr..) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.) forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere. Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDP Norefjell som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (K.K), og som har betalt bidrag til IF. Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret. Styret består av en leder og fire styremedlemmer, i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styre medlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammen og Opplands turistforening og Krødsherad idrettslag i fellesskap. Til saksliste 28

29 Sekretæren forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. 4 Årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem med varamedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem med ett varamedlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere i IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut sammen med innkalling til årsmøtet, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges ett styremedlem og ett varamedlem blant disse kandidatene. 5 Stemmegivning på årsmøte. Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år. Antall stemmer pr. bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmerlikhet, blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling. a. Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b. Krødsherad kommune besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell. c. Krødsherad kommune ved ordfører, eller den han bemyndiger, har møte og talerett i IF Norefjells styre. Ordføreren skal ha skriftlig innkalling og refeat fra styremøtene. 7 Økonomi. Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra Krødsherad kommune. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at K.K. godkjenner dette. Til saksliste 29

30 Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDP Norefjell. IF Norefjell dekker kostnader med sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi basert på fastpris fremforhandlet mellom styret i IF Norefjell og kommunen. Selvkost legges til grunn for dekning av kommunale kostnader. 8 Vedtekter. Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell. Til saksliste 30

31 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 613 Arkivsaknr.:10/264 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Formannskapet har anmodet administrasjonen om å legge fram en sak vedr. salg av kommunale boliger på Krøderen. Krødsherad kommune har pr. dato 3 eneboliger i Sundvollhovet, herav en med underetasje. I tillegg har vi en enebolig i Byåsen. Alle disse boliger er pr. dato utleid. Rådmannen viser til sak vedr. salg av kommunale boliger i I denne sammenheng ble det gjennomført en taksering av boligene. De som var leietakere i boligene fikk deretter tilbud om kjøp av bolig til takstpris. Rådmannen ser at evt. salg også denne gang bør gjennomføres på tilsvarende måte. Den ene boligen som har underetasje kan vurderes seksjonert og solgt i to enheter hvis dette er interessant for dagens leietakere. Hvis leietakerne ikke skulle ønske å kjøpe boligene, må vi som kommune vurdere muligheten for å skaffe annen bolig, evt. må leietakerne må få rimelig tid til å ordne annen bolig før salget gjennomføres. Rådmannens kommentar: Rådmannen ser klart at det er et politisk ønske å selge ovenstående eneboliger. Det må imidlertid gjøres oppmerksom på at kommunen de senere år har solgt en rekke boliger, og at salg av disse boliger dermed må sees i sammenheng med nybygg av mindre godt tilrettelagte boenheter for leietakere som til tider er avhengig av kommunal bistand for å skaffe seg bolig. Ved bygging av nye boliger, bør kommunen også vurdere muligheter for å innføre avgrenset botid slik at boligene fullt ut kan tjene den funksjon kommunen til enhver tid har behov for. Til saksliste 31

32 Rådmannen viser til foranstående og foreslåt at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Krødsherad kommune selger sine 3 eneboliger i Sundvollhovet. Herunder vurderes seksjonering av bolig med to boenheter. Krødsherad kommune selger sin enebolig i Byåsen. Administrasjonen sørger for å taksere eiendommene. Når takst foreligger tilbys boligene til dagens leietakere for takstsummen. De leietakere som ikke ønsker å kjøpe boligen må gis tilstrekkelig tid til å skaffe annen bolig før salg på det åpne marked gjennomføres, og da ved hjelp av godkjent eiendomsmegler. Inntektene fra boligsalgene avsettes på kapitalfond og benyttes til å delfinansiere nye kommunale utleieenheter. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune selger sine 3 eneboliger i Sundvollhovet. Herunder vurderes seksjonering av bolig med to boenheter. Krødsherad kommune selger sin enebolig i Byåsen. Administrasjonen sørger for å taksere eiendommene. Når takst foreligger tilbys boligene til dagens leietakere for takstsummen. De leietakere som ikke ønsker å kjøpe boligen må gis tilstrekkelig tid til å skaffe annen bolig før salg på det åpne marked gjennomføres, og da ved hjelp av godkjent eiendomsmegler. Inntektene fra boligsalgene avsettes på kapitalfond og benyttes til å delfinansiere nye kommunale utleieenheter. Til saksliste 32

33 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/120 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG EVERKSTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ettersom både Leif Erik Lesteberg og Anita Steinseth har fått fritak fra sine politiske verv i Krødsherad kommune, trenger kommunestyret å supplere vararepresentantlista til Everkstyret. Begge representantene var valgte varamedlemmer av Everkstyret, som altså trenger å bli supplert med to nye. Saken legges fram uten innstilling. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Even Sjetne Bøe (TPBL) og Einar Grimelid (TPBL) velges som nye varamedlemmer av Everkstyret Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Even Sjetne Bøe (TPBL) og Einar Grimelid (TPBL) velges som nye varamedlemmer av Everkstyret Til saksliste 33

34 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:10/121 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: SUPPLERINGSVALG ESTETISK UTVALG Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Da Tine Welstad fikk fritak fra sine politiske verv i Krødsherad kommune, ble Connie Hagen valgt inn i hennes sted i Estetisk utvalg. Utvalget har hele tiden hatt kun et varamedlem, men dette ble ikke erstattet ved noe nyvalg i Kommunestyrets møte den Kommunestyret henstilles om å foreta nyvalg. Saken legges fram uten innstilling. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Saken utsettes for å innhente forslag på kandidater. Innstilling/vedtak: Saken utsatt Til saksliste 34

35 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 &18 Arkivsaknr.:10/282 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 SAKSPROTOKOLL: SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - NOREFJELLPORTEN CAFÈ Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Norefjellporten cafè (selskap under etablering) søker om serveringsbevilling og dessuten skjenkebevilling for perioden fram til Som skjenkestyrer søkes Helge Heggelihaugen godkjent. Skjenkested 1. Kafelokalene Søknaden omfatter: Skjenking av alkoholgruppe 1 i tidsrommet alle dager. Det søkes også om skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 til sluttede selskaper fram til 02 Formalia: Daglig leder har tidligere drevet firmaer flere steder, blant annet Noresund kro, og har derved de nødvendige kunnskaper i henhold til serveringsloven. Skjenkestyrers kunnskaper i alkohollovgivningen: Kunnskapsprøve må avlegges før evt. skjenkeløyve er gyldig Lensmannens uttalelse om skjenkestyrers vandel: Foreligger ikke ved utsendelse av møtedokumenter Evt. merknader fra skatte- og avgiftsetaten: Ingen merknader Mattilsynet har godkjent stedets kjøkken: Dokumentasjon må framlegges før serveringsløyve er gyldig Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at kommunestyret fatter følgende vedtak: Norefjellporten cafè innvilges serveringsløyve forutsatt dokumentasjon av Mattilsynets godkjenning av stedets kjøkken. Norefjellporten cafè gis følgende skjenkebevilling for perioden fram til : Skjenking av alkoholgruppe 1 i tidsrommet 10 21, og dessuten skjenking av alkogruppe 1 og 2 til sluttede selskaper fram til kl. 02. Som skjenkestyrer godkjennes Helge Heggelihaugen, under forutsetning av at kunnskapsprøve i alkoholloven avlegges og bestås, og at ikke lensmannen har noen Til saksliste 35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Adr.: Tlf.: Fax: E-post 3536 Noresund 92 20 08 92 32 15 00 01 Jan.Rundtom@krodsherad.kommune.no Odd Henning Bentsen Gustav Kalager Knut E. Ringnes Geir Bottolfs Ola

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00631 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: 17.06.2004 0015/04 FORMANNSKAPET 30.11.2006 0171/06 KOMMUNESTYRET 14.12.2006 0127/06 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.02.2006 0027/06 FORMANNSKAPET 11.05.2006 0066/06 KOMMUNESTYRET 18.05.2006 0043/06

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG NVA OM SELSKAPETS DRIFT 280 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 118/12 04/374 AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/230 Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING BUKKESPRANGET Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/16 FORMANNSKAPET 17.11.2016 89/17 FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:??

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.06.2009 Fra kl. 17.00 Møtested: Klinkenberghaugen Fra saknr.: 28/09 Til saknr.: 36/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.09.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 09:00 10:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer