MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 34/10 10/4 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 35/10 10/290 ØKONOMIRAPPORT NR /10 08/387 SALG AV DEL AV EIENDOMMEN ÅSVEIEN 1 - KLAGE PÅ TILBUDT PRIS 37/10 04/235 UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MASSEUTTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN 38/10 03/534 AVTALE OM UTBYGGING AV FELT A, SAGMYRA - ENDRING AV BOLIGTYPE 39/10 09/284 KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL SAMFUNNSDEL, FELLES MÅL OG PRINSIPPER FOR AREALFORVALTNINGEN M.M. 40/10 10/116 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

2 41/10 09/189 LEIEAVTALE MOADALEN BARNEHAGE 42/10 09/284 KOMMUNEPLANARBEIDET - DEKNING AV UTGIFTER - SENTRUMSUTVIKLING 43/10 10/202 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

3 Sak 34/10 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 34/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Dokumentliste over delegerte vedtak i tiden Dokumentliste over journalposter i tiden Økonomiske og administrative konsekvenser: Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser Side 3 av 22

4 Sak 35/10 ØKONOMIRAPPORT NR Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 35/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar økonomirapport nr til orientering. Rådmannen bes om å fortsette arbeidet med innsparinger i tråd med vedtatt handlingsprogram. SAKSUTREDNING Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapport nr Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomirapport nr til politisk behandling. I tråd med kommunestyrets budsjettvedtak legges rapporten også fram til utvalg for tjenesteyting og utvalg for næring, miljø og samferdsel til orientering. Økonomiske og administrative konsekvenser: Rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendringer som følge av årets første økonomirapport. Rådmannen vil imidlertid i forbindelse med neste rapport, som viser status per mai 2010, vurdere behovet for budsjettendringer innenfor enkelte områder. Eventuelle endringer som foreslås vil være med bakgrunn i nye opplysninger, eventuelt endrede forutsetninger sammenlignet med vedtatt handlingsprogram. Side 4 av 22

5 Sak 36/10 SALG AV DEL AV EIENDOMMEN ÅSVEIEN 1 - KLAGE PÅ TILBUDT PRIS Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår Klæbu industriers forespørsel om nye forhandlinger om kjøp av en parsell av eiendommen Åsveien 1. Tilbudt pris på 550 kroner per kvadratmeter opprettholdes. Klæbu industrier gis frist til 1. juni 2010 med å akseptere tilbudet. Etter denne datoen trekkes tilbudet tilbake. Rådmannen gis fullmakt til å foreta salg av hele eiendommen Åsveien 1 når leieforholdet med Klæbu industrier AS opphører. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Klæbu industrier AS (KI) har siden oktober i 2003 leid Åsveien 1 av Klæbu kommune. I leieavtalen fikk Klæbu industrier en opsjon på kjøp av eiendommen til en fastsatt pris på kroner (med tillegg av indeksregulering fra 2003 til kjøpstidspunktet). Prisen på var ikke fastsatt etter takst, og gir derfor ikke uttrykk for en reell markedsverdi på eiendommen. Klæbu kommune kjøpte eiendommen av Trondheim kommune i 2002 til samme pris etter forhandlinger mellom partene. I september 2009 varslet Klæbu industrier at de ikke ønsket å benytte seg av opsjonen om kjøp av eiendommen, men at de ønsket å forlenge eksisterende leieavtale fram til planlagt nybygg står ferdig. I stedet ønsker de nå å kjøpe en del av tomta for å få plass til den planlagte utvidelsen av virksomheten. Området, som de ønsker å få kjøpt er på ca 0,8 dekar. Tilbudt pris fra Klæbu kommune er på 550 kroner per kvadratmeter. Dette gir en kjøpesum på om lag kroner. Klæbu industrier mener at dette er en altfor høy pris sammenlignet med opsjonsprisen på kroner for hele eiendommen, og ønsker derfor å forhandle seg fram til, etter selskapets mening, en mer fornuftig pris på parsellen. Side 5 av 22

6 Sak 36/10 Vurdering: Det er ikke foretatt en egen takst på eiendommen, men 550 kroner per kvadratmeterpris er verdien på et nærliggende areal etter en takst utført i Etter rådmannens vurdering er det ingen grunn til å tro at dagens markedsverdi er lavere enn i Når det gjelder sammenligningen mellom tilbudt pris på kroner og opsjonsprisen på kroner er ikke denne reell. Opsjonsprisen på kroner gjenspeiler ikke markedsprisen i 2003, men er derimot satt lik prisen som Klæbu kommune og Trondheim kommune forhandlet seg fram til i I 2006 vedtok kommunestyret (sak 28/06) retningslinjer for salg og avhending av kommunale anleggsmidler. I disse retningslinjene heter det at salg av eiendomsparseller skal skje enten etter takst, verdivurdering eller refusjonskostnader. Siste takst som er utført i området er fra 2007 på et nærliggende område. Taksten ga en verdi per kvadratmeter på 550 kroner. I forbindelse med det pågående salget av en annen eiendom i det samme området er det innhentet en foreløpig verdivurdering. Denne verdivurderingen baserer seg på en kvadratmeterpris på nærmere 1000 kroner. I denne saken er det imidlertid ikke relevant å legge denne verdivurderingen til grunn, da denne er innhentet etter at Klæbu industrier har fått det opprinnelige tilbudet. Refusjonskostnader (selvkost) er ikke relevant i denne sammenhengen, da dette er ment i de tilfeller kommunen opparbeider tomter eller tomteområder, og får refundert sine utlegg gjennom salg av de samme områdene. Kommunens egne retningslinjer for salg og avhending av kommunale anleggsmidler kan unntaksvis fravikes dersom særskilte forhold skulle tilsi dette. Rådmannen kan i denne saken ikke se at det foreligger spesielle hensyn som rettferdiggjør en pris som er lavere enn siste taksering i området. Klæbu industrier driver en virksomhet som er en kombinasjon mellom arbeidstrening og næring. Av konkurransemessige hensyn og likebehandling mellom andre aktører i området ser ikke rådmannen det som formålstjenlig å tilby en pris lavere enn takst. Det faktum at det her er snakk om et heleid kommunalt aksjeselskap tilsier at kommunen må utøve ekstra varsomt skjønn, for ikke å skape grunn til mistanke om forskjellsbehandling mellom ulike næringsaktører. Rådmannen vil derfor anbefale at tilbudt kjøpekontrakt, med en kvadratmeterpris på 550 kroner opprettholdes. Samtidig vil rådmannen understreke at ved framtidige salg av kommunale eiendommer i området bør det foretas nye takseringer. På grunn av sakens spesielle historie og det faktum at Klæbu industrier kunne benyttet seg av opsjonen på et tidligere tidspunkt, ser rådmannen det som fornuftig å legge taksten fra 2007 til grunn. Økonomiske og administrative konsekvenser: Saken har ikke økonomiske og administrative konsekvenser utover sist vedtatte handlingsprogram. Side 6 av 22

7 Sak 37/10 UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MASSEUTTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 37/10 Formannskapet /09 Formannskapet /07 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra reguleringsformålet i reguleringsplan for Gjellan/Trøåsen, vedtatt Dispensasjonen gjelder utvidelse av steinuttak i henhold til landskapsstudie dat Begrunnelse: - Tiltaket legger til rette for utbyggingen av boligområdet. - Det er behov for masser til sikring av kvikkleireområder i nærheten. Kort transport er miljømessig og økonomisk positivt. Vilkår: - Dispensasjonen er midlertidig og gis en varighet på 3 år. - Det tillates ikke knuse- eller sorteringsanlegg i området. - For sprengning og for utkjøring av masser fra Gjellan/Trøåsen-området gjelder samme tidsbegrensninger som for steinbruddet i Forset Grustak. - Tiltaket gjennomføres for øvrig i henhold til forutsetningene i søknaden. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Reguleringskart, vedtatt Reguleringsbestemmelser, sist endret Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak, dat utdrag 5. Uttalelse dat fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksopplysninger: Trøåsen Utbyggingsselskap AS har søkt om tillatelse til å utvide eksisterende masseuttak i Gjellan/Trøåsen-området. Som grunnlag for dette har Asplan Viak AS utarbeidet en landskapsstudie se vedlegg 3. Side 7 av 22

8 Sak 37/10 Tidligere masseuttak og planlagt utvidelse ligger innenfor reguleringsplan for Gjellan/Trøåsen, vedtatt av kommunestyret Tiltaket berører i hovedsak areal avsatt til boligformål, dvs. feltene B5, B16, B17, B18, B20 og B21. Arealene ligger innenfor eiendommene Aunet, gnr. 17 bnr. 1, og Halset, gnr. 22 bnr. 1. Uttak i traseen for hovedadkomsten er også aktuelt. Landskapsstudien har lagt vekt på at sluttsituasjonen for tiltaket skal gi en god situasjon for det framtidige boligområdet. Det er argumentert med stort behov for masser i nærområdet, både til sikring av kvikkleireområder og til utbyggingen av Gjellan/Trøåsen. Studien forutsetter at uttaksområdene settes i stand fortløpende, bl.a. ved påføring av humusrike masser og tilpasninger mot framtidige friområder. Det er tidligere gitt tillatelser til uttak i den nordlige delen (område 3 felt B21), bl.a. ved vedtak og Søknaden har vært på høring til bl.a. Fylkesmannen, Statens vegvesen og naboene. Gjennomgang av uttalelser: Det foreligger kun uttalelse fra Fylkesmannen. Denne omfatter også merknader fra fylkeskommunen: - Siden det ikke skal foregå knusing i området, settes det ikke krav om støyberegninger. - Dersom det blir utvidelse av driften med både sprengning og knusing, må det utføres støyberegninger for berørte boliger. - Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan følges og at det tas tilstrekkelig hensyn til bevaringsområdene. Kommentar Ut fra merknadene ser rådmannen behov for å sette som vilkår at det ikke tillates knusings- eller sorteringsanlegg i området. Bevaringsområdene og kulturminnene som planlegges utgravd, synes godt nok ivaretatt i søknaden. Vurdering: Tiltaket medfører klargjøring for utbygging av boligområdet. Siden tiltaket også har som formål å ta ut masser til bruk utenfor området, og uttaket er relativt stort, tas saken opp som søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet i reguleringsplanen. Terrenginngrepene blir ganske store, og vegetasjon blir fjernet der uttaket skal foregå. Rådmannen mener likevel at intensjonene i reguleringsplanen ivaretas på en akseptabel måte, og at tiltaket i hovedsak vil være positivt for utbyggingen av boligområdet. Det er også et viktig poeng at det er behov for masser til sikring av kvikkleireområder i nærheten. Kort transport er positivt både miljømessig og økonomisk. Det kan imidlertid være uheldig om uttaket varer i lang tid. For å ha kontroll med dette og eventuelle uforutsette virkninger, og for å ha muligheter til å stanse uttaket eller endre vilkårene etter en viss tid, anbefaler rådmannen at varigheten begrenses til 3 år. De områder som søknaden omfatter, vil uansett bli berørt av stor bygge- og anleggsvirksomhet i åra framover. For slik virksomhet gjelder egne regler og retningslinjer. Med en utydelig overgang mellom steinuttak og opparbeiding av felt vil det bli vanskelig å Side 8 av 22

9 Sak 37/10 håndheve spesielle vilkår knyttet til steinuttaket. Imidlertid kan det vurderes å sette begrensninger på når sprengning og utkjøring av masser kan foregå. For steinbruddet i Forset Grustak gjelder følgende (konsesjonsvedtak): - Sprengning kan foregå mandag-fredag kl Utkjøring av masser kan foregå mandag-torsdag kl , fredag kl og lørdag kl Det kan ikke foregå drift på søn- og helligdager. Utbyggingsavtalen for Gjellan/Trøåsen forutsetter bl.a. at en overordnet framdriftsplan skal utarbeides og legges fram for kommunen til godkjenning så snart som mulig etter at avtalen er inngått. Planen skal beskrive omfang og tidsperspektiv for de ulike etapper i utbyggingen. Trøåsen Utbyggingsselskap AS vil legge fram en slik framdriftsplan i forbindelse med planene for 1. etappe av utbyggingen. De uttak av stein som det nå søkes om, innebærer at det investeres i klargjøring av felt. Dette er felt som utbygger ønsker å ta i bruk til boliger først. Med dette som bakgrunn vil det bli vanskelig å prioritere andre deler av området først. Godkjenning av søknaden vil med andre ord legge føringer for etappeinndelingen, og dermed kommunens senere behandling av dette spørsmålet. Rådmannen ser imidlertid ikke dette som problematisk. Det er logisk å starte utbyggingen i nærheten av hovedadkomsten til området. Rådmannen konkluderer med å legge størst vekt på at tiltaket innebærer klargjøring av boligområdet, og anbefaler at søknaden om dispensasjon innvilges med de vilkår som er nevnt ovenfor. Økonomiske og administrative konsekvenser: Tiltaket vil gi enkel tilgang til stein. Dette vil være økonomisk positivt for gjennomføring av sikringstiltak i kvikkleireområdene i nærheten. Rådmannen kan ellers ikke se at tiltaket vil gi økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen utover det man må regne med ved en slik utbygging. Side 9 av 22

10 Sak 38/10 AVTALE OM UTBYGGING AV FELT A, SAGMYRA - ENDRING AV BOLIGTYPE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 38/10 Formannskapet /06 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet har med bakgrunn i tidligere konkurranse og avtale om utbygging ikke innvendinger til at felt A bygges ut med eneboliger i kjede. 2. Den konkrete løsningen for feltet må avklares gjennom behandling av et forslag til reguleringsendring. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Avtale dat om planlegging og utbygging av felt A og B, Sagmyra 2. Bebyggelsesplan for felt A og B, Sagmyra, vedtatt Brev av fra Solem Hartmann AS og Per Grendstad AS 4. Uttalelse av fra advokat Terje Engebretsen Saksopplysninger: Formannskapet fattet vedtak om å tildele utbygging av felt A og B på Sagmyra til Trønderhus AS/Per Grendstad AS. Tildelingen ble gjort med grunnlag i konkurranse, der 5 firma leverte inn tilbud på utbygging. Det ble deretter inngått avtale basert på konkurransegrunnlaget og firmaets tilbud. Tilbudet forutsatte at felt A skulle bygges ut med et leilighetsbygg i 2 etasjer, med kjellerparkering, heis og mulighet for livsløpsstandard. Felt B skulle bygges ut med eneboliger i kjede. Bebyggelsesplan i tråd med disse forutsetningene ble vedtatt Per Grendstad AS har markedsført prosjektet i 3 år, og ser ikke marked for de regulerte leilighetene i felt A i dag. Firmaet ønsker å endre planen for området slik at det kan oppføres eneboliger i kjede, altså samme boligtype som i felt B. Nærmere begrunnelse går fram av vedlegg 3. Administrasjonen har innhentet en juridisk uttalelse fra advokat Terje Engebretsen. Hensikten har vært å finne ut om den ønskede endringen er i strid med tidligere konkurranseforutsetninger, regelverk og inngått avtale. Av advokatens uttalelse framgår at Side 10 av 22

11 Sak 38/10 han, under en viss tvil, har kommet til at endringen av planen/prosjektet ikke innebærer noen vesentlig endring sett i forhold til konkurransegrunnlag og avtale. Vurdering: Den ønskede endring av prosjektet innebærer avvik fra tidligere forutsetninger, bl.a. at det ikke blir variasjon med hensyn til boligtyper og størrelser i prosjektet. Rådmannen ser derfor behov for en avtalemessig avklaring av saken før en eventuell reguleringsendring blir utarbeidet og behandlet. Det er altså kommunens holdning som grunneier/fester som skal avklares. Rådmannen oppfatter advokatens uttalelse som at endringen er juridisk forsvarlig. Utbyggingen av Sagmyra har strekt seg over mange år, og det er et poeng å få den fullført snarest mulig. Det skal også trekkes fram at formannskapet, ved behandlingen av bebyggelsesplanen, henstilte utbygger til å vurdere tiltak som kunne dempe inntrykket av bygningskroppens volum i felt A. Eneboliger i kjede medfører volum i en mindre skala. Rådmannen anbefaler at formannskapet gir aksept på at prosjektet bygges ut i tråd med firmaets ønske. Den konkrete løsningen for feltet må imidlertid avklares gjennom behandling av en reguleringsendring. Økonomiske og administrative konsekvenser: Endringen har ikke vesentlige økonomiske konsekvenser, verken for størrelse på refusjonsbeløp eller andre forhold. Planbehandlingen vil medføre innkreving av gebyr i samsvar med kommunens regulativ. Det er lite sannsynlig at saksbehandlingen blir komplisert og omfattende. Side 11 av 22

12 Sak 39/10 KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL SAMFUNNSDEL, FELLES MÅL OG PRINSIPPER FOR AREALFORVALTNINGEN M.M. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet ber administrasjonen gjennomføre en medvirkningsprosess i løpet av første halvdel av mai, i tråd med framlagt forslag. Forslag til samfunnsdel og mål og prinsipper i arealforvaltningen behandles av formannskapet umiddelbart etter dette. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Samfunnsdel, forslag dat Felles mål og prinsipper for arealforvaltningen, forslag dat Forslag til medvirkning intervjuguide for gruppeintervju Saksopplysninger: Bakgrunn I møte gjennomførte kommunestyret gruppearbeid med en del oppgaver knyttet til samfunnsdelen og arealdelen. Administrasjonen dvs. en sekretærgruppe bestående av Ole Folland, Tore Flatmo, Kjersti Utne, Tove Kummeneje og Geir Magne Sund har nå utarbeidet forslag til samfunnsdel og felles mål og prinsipper for arealforvaltningen (vedlegg 1 og 2). Prosessen bak utvikling av samfunnsdelen Utviklingen av samfunnsdelen er basert på forslag og ideer som har kommet fram gjennom dialogmøtene som kommunepolitikerne har hatt på etterjulsvinteren Sekretærgruppen har systematisert forslagene til å danne grunnlaget for hovedmål og delmål i kommuneplanen for I noen enkelttilfeller har gruppen spisset og supplert mål for å utvikle en tydeligere profil på planen, ut fra det mønsteret man er kjent med at den politiske ledelsen ønsker å utvikle for kommunen. Forslaget fremmer også en ny måte å strukturere kommuneplanen på. Ideen er basert på ny kommuneplan for Trondheim kommune. Side 12 av 22

13 Sak 39/10 Planen inneholder nå seks overordnede målsettinger, som i planen kalles hovedmål. Hvert av disse hovedmålene er i planen blitt ulike kapitler med hver sine delmål under. Dette innebærer at alle tjenesteområdene vil finne at det er målsettinger som berører dem under hvert enkelt hovedmål, og må derfor forholde seg til hele kommuneplanen som sitt arbeidsverktøy. Sekretærgruppen tror at denne organiseringen vil gi bedre oversikt, og fremme mer helhetlig samarbeid i organisasjonen. Prosessen bak utviklingen av mål og prinsipper for arealforvaltningen Sekretærgruppen har på samme måte som for samfunnsdelen gjennomgått ideer og forslag som har kommet fram under prosessen. Forslaget til mål og prinsipper er bygd opp på omtrent samme måte som i gjeldende kommuneplan. Forslag til medvirkning Sekretærgruppen har også arbeidet med et forslag til medvirkning, basert på gruppeintervju med faste spørsmål, jf. vedlegg 3. Spørsmålene danner utgangspunkt for å få til en dialog mellom deltakerne. Det tas sikte på brei representasjon, med deltakere hentet fra ulike råd og lag/organisasjoner i Klæbu. Vurdering: Foreliggende forslag til samfunnsdel og mål og prinsipper for arealforvaltningen legges med dette fram til drøfting. Forslaget til medvirkning tar utgangspunkt i at en kommune som ønsker å arbeide med å fremme sitt omdømme, bør være bevisst sin dialog med innbyggerne. I denne sammenheng er det viktig at det er overensstemmelse mellom det som innbyggerne opplever er verdier som representerer kommunen, og de verdier som fremmes gjennom kommuneplanen. Verdiene som fremmes gjennom kommuneplanen, kommer fram gjennom de målsettinger og den utviklingsretningen som planen uttrykker. Samhørighet mellom kommunens målsettinger, hvordan kommunen løser sine oppgaver, og hvordan innbyggerne opplever dette, vil være med på å styrke kommunens anseelse. Dette vil på sin side gi et bedre grunnlag for et godt omdømme. Enhetsleder for kultur har gjennomført en masteroppgave som fokuserer på omdømme. Med bakgrunn i dette og momentene ovenfor, anbefaler rådmannen at man benytter seg av denne kompetansen og gjennomfører en dialog med representanter for innbyggerne slik det er foreslått. Dette vil gi muligheter for å se om det er overensstemmelse mellom det som innbyggerne opplever er viktige verdier og det som samfunnsdelen i den nye kommuneplanen uttrykker. Spørsmålene som er satt opp, danner som nevnt utgangspunkt for en dialog mellom deltakerne. Det er viktig at disse er fastsatt av oss for at de skal hjelpe oss å få svar på det som vi ønsker svar på. Medvirkningsprosessen forutsettes gjennomført i løpet av første halvdel av mai. Formannskapet anbefales å vente med å behandle og vedta samfunnsdel og mål og prinsipper for arealforvaltningen til dette arbeidet er gjort. Side 13 av 22

14 Sak 39/10 Økonomiske og administrative konsekvenser: Opplegget for nevnte medvirkningsprosess er allerede ferdig utviklet, og har ingen økonomiske konsekvenser. Prosessen vil bli gjennomført i løpet av to kvelder, med oppsummering etter dette. Arbeidet har dermed begrensede administrative konsekvenser. Side 14 av 22

15 Sak 40/10 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tore Flatmo Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 40/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner forslag til plan for kommunal kriseledelse, datert Kommunestyret godkjenner følgende fullmakter til kriseledelsen i samsvar med planens pkt. 2.4: disponere inntil 1 million kroner til nødvendige tiltak til kriserammede til forpleining, skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for oppryddig og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter når det er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningsarbeidet pålegge overtids og ekstraarbeid Oversikt over forbruk av midler etter denne fullmakt skal snarest mulig forelegges kommunestyret til godkjenning. 3. Kommunestyret oppnevner. som sitt medlem av beredskapsrådet, med funksjonstid ut inneværende valgperiode. 4. I samsvar med vedtatt ROS-analyse, pkt. 5, og pkt.3.1 plan for kommunal kriseledelse, forutsetter kommunestyret at alle beredskapsplaner innenfor de forskjellige fagområdene er revidert og godkjent innen SAKSUTREDNING Vedlegg: Forslag til plan for kommunal kriseledelse, datert Side 15 av 22

16 Sak 40/10 Bakgrunn: Gjeldende plan for kriseledelse ble utarbeidet i Denne hovedrevisjonen skjer i tilknytning til og som en konsekvens av kommuneplanrevisjonen. Krav om og hjemmel for planen er ellers å finne i 15 i lov om kommunal beredskapsplikt. Saksopplysninger: Plan for kommunal kriseledelse gjør rede for hvordan kommunens overordnede ledelse skal organisere seg som kommunal kriseledelse, og lede kommunens innsats i krisesituasjoner. Dette gjelder primært situasjoner innenfor kommunens grenser, herunder kriser som angår kommunens egen virksomhet. Det kan også være krisesituasjoner utenfor kommunens grenser, hvor det blir bedt om kommunal assistanse, eller hvor kommunens innbyggere er eller vil bli berørt. Kommunens rolle i en krisesituasjon er: Å være støtteenhet for overordnet operativ kriseledelse og bistå med ressurser, kompetanse og oppgaveløsning. Å ivareta kommunens egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe, informere med hensyn til egne brukere, ansatte, bygninger og anlegg. Utgangspunktet vil være kommunens beredskapsplaner. I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet å ha hovedansvaret for krisehåndteringen. Allerede ved starten av en kriseinnsats skal kriseledelsen klargjøre hva dens rolle(r) er. All kriseledelse skal gjennomføres etter beredskapsprinsippene: Ansvar: den som har ansvaret i det daglige har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser Likhet: den organisasjonen en opererer med under kriser, skal være mest mulig lik den en har i det daglige Nærhet: en krise skal håndteres på lavest mulig effektive nivå Vurdering: Rådmannen mener den framlagte plan for kommunal kriseledelse gir et godt grunnlag for å håndtere eventuelle krisesituasjoner i Klæbu. Rådmannen er også tilfreds med at Klæbu kommune har en oppdatert ROS-analyse som grunnlag for den pågående kommuneplanrevisjonen. Arbeidet med revisjon av beredskapsplanene knyttet til de ulike fagområdene vil være avsluttet ved kommende årsskifte. Kommunens beredskapssystem vil da ha gjennomgått en totalrevisjon. Økonomiske og administrative konsekvenser: Plan for kommunal kriseledelse medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover vedtatt handlingsprogram Side 16 av 22

17 Sak 41/10 Leieavtale - Moadalen barnehage Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 41/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar at leieavtalen med Folkets Hus om leie av Moadalen til barnehage sies opp fra 1. august SAKSUTREDNING Vedlegg: Leiekontrakt mellom Klæbu kommune og Folkets Hus, Moadalen datert Hovedopptak barnehage 2010/2011 Vedrørende Moadalen barnehage. Brev fra Folkets Hus datert Saksopplysninger: Leiekontrakten med Folkets Hus, Moadalen ble framforhandlet i Den angir leieareal, bruk og tilstand av leiearealene, leietakers og utleiers plikter og rettigheter, økonomiske forhold og leietid. Leiekontrakten har en varighet til og kan gjensidig sies opp med 12 måneders varsel fra og med 1. august. Leieavtalen er ikke sagt opp fra noen av partene. Klæbu kommune betaler i dag avtalte husleie på kr ,- pr. kvartal til utleier, selv om leiearealene ikke brukes til barnehage. Bakgrunn for at Klæbu kommune ikke sa opp kontrakten fom var i påvente av konsekvensene av endringer i barnehageloven, 12.a, hvor det heter: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Mot denne bakgrunn hadde administrasjonen i Klæbu kommune et møte med representanter for Folkets Hus den I dette møtet ble det fra administrasjonens side skissert følgende framdriftsplan: Søknad fra Folkets Hus om tillatelse til drift av barnehage for aldersgruppen 0-3 år. Side 17 av 22

18 Sak 41/10 I søknad til barnehageplass for 2010/2011 skal Moadalen være en del av Tanem oppvekstsenter. Ved opptak skal de kommunale barnehagene fylles først. Ved plassering av barn vil kommunen forsøke å unngå at foresatte må forholde seg til flere barnehager. Dersom det er behov for å ta i bruk Moadalen for å oppfylle barnehagelovens 12a, om retten til barnehageplass, vil Klæbu kommune inngå ny leieavtale med Folkets Hus. Framdriftsplanen er fulgt. Opptaksgruppa som koordinerer hovedopptaket, har hatt 3 møter og forslag til opptak foreligger. Når det gjelder barnehageopptaket for 2010/2011 kan dette oppsummeres slik: 140 barn søkte plass. 10 søknader er avvist, 32 barn søker bytte av barnehage og 98 søknader gjelder nye barn. Isolert sett har 10 barn søkt Moadalen som 1. prioritet og 6 barn som 2. og 3. prioritet. 107 barn tildeles plass, 13 barn er ikke innvilget bytte av barnehage og 10 barn er enten for ung eller søker i realiteten plass for Når forslag til hovedopptak er ferdig, er det ledig kapasitet i de kommunale barnehagene til å ta inn 16 nye barn, i hovedsak for barn under 3 år. Moadalen barnehage er da holdt utenfor. I brev fra husstyret for Folkets Hus datert 13. april 2010, tilbys Klæbu kommune å betale 1/2 husleie i ett år, strøm og andre utgifter holdes utenfor, hvis Moadalen tas i bruk igjen som barnehage. Rådmannen informerte om hovedopptaket og brevet fra husstyret i formannskapet og i utvalg for tjenesteyting den 15. april Denne informasjonen vedlegges saken. Vurdering: Konklusjon fra hovedopptaket 2010 er at det er ledig kapasitet i de kommunale barnehagene til å ta inn 16 nye barn. Konsekvensen av dette er etter rådmannens mening at Klæbu kommune fyller barnehagelovens krav om rett til barnehageplass, uten å leie Moadalen videre. Overføres barn som har søkt Moadalen, 5 barn som allerede er på Tanem og 7 nye, vil til sammen 12 barn få plass. Det vil da være 28 ledige plasser i andre kommunale barnehager og i tillegg ledig kapasitet i Moadalen. Av økonomiske og praktiske hensyn vil rådmannen ikke tilrå en slik løsning. Tilbudet fra Folkets Hus om halv husleie er et aktverdig innspill fra husstyret, men vil ikke fullt ut kunne erstatte kostnadsbesparelsene ved ikke å bruke Moadalen. I kommunestyrets behandling av salg av kommunale eiendommer april 2009, ble det vedtatt at salg av Grindvollen barnehage vil bli iverksatt når erstatningslokaler er på plass. Det er i dag 32 barn i Grindvollen. 7 barn er under 3 år. Rådmannen mener at Moadalen barnehage ikke er godt nok egnet som erstatningsbarnehage for Grindvollen. Det gjelder av årsaker som eksempelvis det bygningsmessige, størrelse og beliggenhet. I forhold til de føringer som i dag gjelder for barnehageutbygging, er det kun bygging av ny barnehage på Tanem som er aktuell som erstatningsbarnehage. Rådmannens konklusjon er at gjeldende kontrakt med Folkets Hus sies opp fom 1. august 2010, med virkning fra 1. august Rådmannen vil avslutningsmessig si at det har vært et meget godt samarbeid mellom Klæbu kommune og Folkets Hus som utleier. Side 18 av 22

19 Sak 41/10 Økonomiske og administrative konsekvenser: De økonomiske konsekvensene av rådmannens innstilling er at Klæbu kommune fortsatt må betale husleie til Folkets Hus fram til Side 19 av 22

20 Sak 42/10 KOMMUNEPLANARBEIDET - DEKNING AV UTGIFTER - SENTRUMSUTVIKLING Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 42/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet bevilger inntil kr av midler som er avsatt til formannskapets disposisjon, til gjennomføring av møte om sentrumsutvikling. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Det er i arbeidet med kommuneplanen tatt initiativ til to arrangement som vil medføre utgifter: 1. Møte om sentrumsutvikling Initiativet er tatt av gruppa som arbeider med offentlige bygg og anlegg. Arkitekt Knut Selberg er engasjert til å holde et innlegg for kommunestyret 11. mai. Honorar er ikke avklart ennå. P.g.a. en del forarbeid kan det blir tale om kroner. 2. "Busstur" Arbeidsgruppa som arbeider med næringsareal m.m., ønsker å arrangere en busstur 21. mai. Hensikten er omvisning i Klæbu, drøfting og innhenting av innspill fra aktuelle aktører omkring potensial og muligheter. Gruppa ønsker å invitere Sintef, eiendomsutviklere, utbyggere, entrerprenører, næringsforeninger, NHO Reiseliv, finansnæring m.fl. Annonsering i Adresseavisen og Klæbuposten er også aktuelt. Utgiften vil antagelig bli kroner. Turen tenkes arrangert med oppstart fra byen kl. 9 på morgenen, rundtur i Klæbu, og avslutning med enkel lunsj. Det er ikke avsatt midler til arrangementene i budsjettet for Vurdering: Rådmannen foreslår at utgiftene dekkes over midler avsatt til henholdsvis formannskapets (tiltak 1) og Utvalgenes (tiltak 2) disposisjon. Det er i budsjettet avsatt kroner til formannskapets disposisjon og til utvalgenes disposisjon. Det er hittil ikke brukt noe av disse midlene. I tiltak 2 dreier det seg i dette tilfellet om Utvalg for næring, miljø og samferdsel. Rådmannen ser ingen alternativ til å belastse de nevnte postene. Side 20 av 22

21 Sak 42/10 Økonomiske og administrative konsekvenser: Tiltakene vil medføre at % av midlene på de aktuelle poster blir brukt. Administrativt er det meste av arbeidet med tiltak 1 utført. For tiltak 2 gjenstår en del arbeid med planlegging, utsending av invitasjoner, bestillinger m.m. Side 21 av 22

22 Sak 43/10 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 43/10 Formannskapet Rådmannens innstilling: I Klæbu kommune avholdes kommune- og fylkestingsvalg, mandag 12. september SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av om kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2011 fastsetjing av valdag. Saksopplysninger: Kommunal- og regionaldepartementet orienterer i brev av om at valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 er fastsatt til mandag 12. september Kommunestyret kan vedta at det i vedkommende kommune også skal avholdes valg søndag 11. september Økonomiske og administrative konsekvenser: Innstillingen har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser i sammenligning med tidligere valg. Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen (SP), Petter A. Hosen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT FORMANNSKAPET SAKSLISTE 34/10 10/4 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT FORMANNSKAPET SAKSLISTE 34/10 10/4 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE Klæbu kommune HOVEDUTSKRIFT FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 34/10 10/4 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 06.05.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Ingvild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 13:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 13:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2011 Tid: 12:40 Slutt: 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid: 12:00 Slutt: 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.01.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 10.04.2014 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/378 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.01.2017 Tid: 16:30 Slutt: 18.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.20 Slutt: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014 Detaljregulering for Langmo - gnr. 38/5 m.fl. Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Slutt: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Slutt: 11:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 11.03.2010 37/09 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 08:30 Slutt: 11.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 08:30 Slutt: 11.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.06.2016 Tid: 08:30 Slutt: 11.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: Tid: 15:00 Slutt: 15.35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: Tid: 15:00 Slutt: 15.35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu bygdemuseum - Teigen Møtedato: 08.09.2016 Tid: 15:00 Slutt: 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid: Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: 10.11.2010 Tid: 17.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Efia Marie Damba

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer