Boligmelding. Valgfri tekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmelding. Valgfri tekst"

Transkript

1 Boligmelding 2014 Valgfri tekst 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Strategisk prosjekt boligbygging 3 Bakgrunn, beskrivelse og målsetting 2. Grunnlagsmateriale og status 4 Boligpreferanser, statistikk fra Kongsberg 3. Gjennomføring av prosjektet Overordnete tiltak - Drifts tiltak 4. Resultater 11 Måleindikatorer, 5. Fremtidig boligutvikling 16 Fremtidige fokusområder, rapportering 6. Henvisninger Vedlegg..18 2

3 1.STRATEGISK PROSJEKT BOLIGBYGGING Kommunen igangsatte i 2011 et strategisk prosjekt for å øke volum og mangfold i boligbyggingen. Kommuneplan har målsettinger for boligutviklingen. Det skal tilrettelegges for 3000 boenheter i perioden (250 årlig). Kongsberg kommune skal bidra til å videreutvikle et velfungerende boligmarked med utbud av forskjellige boligtyper og prisnivåer, hvor alle skal ha tilgang til egen bolig. Arbeidet er gjennomført av avdeling for samfunnsutvikling i samarbeid med seksjon for plan, bygg og landbruk. Strategisk prosjekt volum og mangfold i boligbygging er vedtatt som del av handlingsprogrammene i 2011, 2012 og Denne boligmeldingen beskriver prosjektets innhold, virkemidler og måloppnåelse. I prosjektet har det vært en rekke aktiviteter innenfor temaene: Effektivisering av kommunens arbeid målretting, administrative rutiner, delegasjon Ressurser til saksbehandling Kommuneplanlegging og utviklingsprosjekter Kunnskap om boligpreferanser og virkemidler, Samarbeide med utbygger Kommunikasjon og informasjon til politikere og Kongsbergsamfunnet 3

4 2.GRUNNLAGSMATERIALE OG STATUS VED OPPSTART Hvordan ønsker folk å bo? For å kunne møte framtidas etterspørsel, er kjennskap til boligpreferanser viktig. Boligpreferanser til framtidas boligkjøpere er et sammensatt og vanskelig tema. Nedenfor er det beskrevet generelle forhold om boligpreferanser. Fagmiljøer som er benyttet er Norsk Institutt for by og regionforskning og Prognosesentret. Fagrapporter som er brukt er: Boligog bostedspreferanser i Stavangerregionen Norsk byggforskningsinstitutt år 2000 og Boligutrening, Plansamarbeidet Oslo & Akershus, Prognosesenteret 2013, Studie gjennomført av NIBR Barn i by, case Kongsberg 2012, demografisk statistikk fra SSB, samt info fra finn.no. Kriterier som vektlegges ved boligvalg: Folk flytter mer enn tidligere, boligvalget er mer livsfasebetinget enn tidligere. Økonomi, komfortønsker, plassbehov m.m. påvirker boligvalget gjennom livsfasene. Nedenfor siteres generell preferanse i livsfasene hentet fra boligutredningen: Førstegangsetablereren prefererer små leiligheter som ligger sentralt. Pris er viktig på grunn av lav kjøpekraft. Småbarnsfamilier (30 39 år) bor til en viss grad urbant, men søker til mer landlige områder i takt med at familiestørrelsen øker. Denne gruppen foretrekker enebolig, men kjøpekraften er begrenset og mange bor noen år i rekkehus eller lignende før de klarer å realisere drømmen om enebolig. Småbarnsfamiliene etterspør derfor i stor grad brukte eneboliger som gir mye plass for pengene Storbarnfamilier (40 54 år) prefererer høy/bedre kvalitet, enten ved å oppgradere den boligen de har, eller ved å kjøpe en ny (ene)bolig. De er opptatt av hvor de vil bo. De bor i de etablerte villaområdene, med trygg nærhet og avstand til sine likartede naboer. De bor i forstedene, relativt landlig, men med pendleravstand til byen. Dessertgenerasjonen (55 64 år) har ikke lenger sine barn boende hjemme, men bor 4

5 i stor grad fortsatt i den store romslige eneboligen. De har plass, mer enn nok, og vurderer ofte om de skal skaffe en mindre og enklere bolig. Denne gruppen har den beste kjøpekraften og ønsker gjerne å flytte til en ny og lettstelt leilighet. De vil bo mer urbant, men flytter ikke for enhver pris. De flytter først når de finner riktig type bolig der de vil bo, optimalt sett i samme område som de allerede bor. De flytter ikke fordi de «må», men fordi de «vil». Pensjonistene ønsker en mer lettstelt bolig, og bor gjerne både for stort og upraktisk i forhold til deres reelle behov. I forbindelse med at man går fra de arbeidsaktive til pensjonistene, er det også vanlig at man vurderer sin bosituasjon. Mange ønsker å bo enklere, å flytte til et sted man kan bli gammel uten problemer. Pensjonistene vil bo urbant, med «tøffelavstand» til butikk og servicetilbud, men aller helst i tilknytning til det område man allerede bor. Beliggenhet blir vektlagt både i forhold til utsikt, i forhold til attraksjoner som vann, tilrettelagte områder, barnehage, skole etc. Avstand til sentrum vektlegges. (henvisn boligannonser på finn.no). Barnefamilier vektlegger trygge fysiske forhold (til skole, til lekearealer, barnehage, etc.), direkte tilgang til uteoppholdsarealer og mye bolig for pengene. Nærhet til skole og barnehage er vesentlig. Befolkningen i Kongsberg Demografisk utvikling er sentralt for framtidig boligbehov. Antall medlemmer i husholdningen og om det er barn i husholdningen er indikatorer for dette. Husholdninger med en person er den største gruppa i Kongsberg. Enpersonhusholdninger er representert i hele alderssegmentet; unge voksne, voksne og eldre. Av husholdningene i Kongsberg, er 40 prosent av disse enperson-husholdning. Knapt 30 prosent av husholdningene har hjemmeboende barn under 18 år. 5

6 Tabell 1. Husholdningsstørrelser i Kongsberg, Antall etter husholdningstype. Kilde SSB. I forhold til boligpreferanser er det en sammenheng mellom husholdningsstørrelse og boligstørrelse. Knapt 30 prosent av husholdningene har hjemmeboende barn under 18 år mens 66 prosent av boligmassen i Kongsberg er ene- og tomannsboliger. Aldersgruppa + 65 år er en stor og økende gruppe i Kongsberg. Fram mot år 2030, tilsier prognoser at denne gruppa øker med personer. Det må forventes at denne gruppa vil være betydelig for boligetterspørselen i Kongsberg framover. I Akershus viser spørreundersøkelser at 2/3 av denne gruppa prefererer leilighet (ref. Boligutredningen). Hvordan vite hvordan boligmarkedet er i Kongsberg? Det er flere indikatorer man kan benytte for å vurdere boligmarkedet og under er noen av de som er brukt: - Boligreserver i planverket kommuneplan, reguleringsplaner - Brukstillatelser og igangsettingstillatelser for antall boenheter etter geografi og boligtype (barneskolekrets, sentrum) - Antall boliger ute for salg på finn - Antall tomter ute for salg på finn 6

7 3.GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET For å få økt boligforsyning m det være fokus på alle ledd i kjeden, fra overordnede planverket, reguleringsplan, utbyggingsavtaler, byggesak og sosial og til teknisk infrastruktur. Kongsberg kommune må både være et attraktivt sted for utbyggere og for de som skal bo her. Overordnede planverk: Sentrumsplan Vedtaket i sentrumsplan i 2011, legger til rette for 2000 nye boenheter i sentrum. Realisering skjer i privat regi. Etter vedtaket er det tatt i bruk 75 nye boenheter i sentrum, 100 er under bygging og det planlegges for nær 1000 nye boenheter. Kommuneplanens arealdel Tilrettelegging for boligbygging er et sentralt tema i ny arealdel. Arealdelen legger til rette for et volum som kan dekke boligbehovet i flere planperioder. Det er et samlet potensial for størrelsesorden 6000 boenheter i planen. Oversikt over nye boligområder i planen er vist i vedlegg 2. Arealdelen har virkemidler som stimulerer til at en økende andel av boligbyggingen skal skje sentralt; I sentrum og i sentrumsnære områder. Kongsberg syd/skrubbmoen er langsiktig utbyggingsområde og det er tilrettelagt i arealdelen for boligbygging i Jondalen, Efteløt og Hvittingfoss. Boligplan Det er nå utarbeidet en boligplan som omfatter boligarbeidet totalt i Kongsberg, den generelle boligpolitikken og boligarbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen er politisk behandlet. Planen beskriver mål og virkemidler for å nå disse. Kongsberg kommune har lav andel kommunale utleieboliger i forhold til sammenlignbare kommuner. Utleiemarkedet er dominert av utleieleiligheter i privat marked. 7

8 Tiltakssøknader per årsinnbygger Vedtatte område- og detaljreguleringsplaner Driftstiltak: Kongsberg kommune mottar generelt mange forslag til detaljreguleringsplaner, som er et utrykk for at Kongsberg er attraktivt for de som ønsker å utvikle byggeprosjekter. I 2012 valgte man å heve prioriteringene av boligplaner for å få flere boliger ut i markedet. Dette resulterte i bland annet av avsluttende arbeider knyttet til sentrumsplanene ble satt på vent. Prioritering av reguleringsplanene er som følger: viktige samfunnsmessige planer (skoler, barnehager o.l.), boligplaner, andre planer i tråd med kommuneplan (næring, hytter o.l.) og planer som ikke er i tråd med kommuneplan. Denne prioriteringen ga raskt utslag i flere boligplaner som ble vedtatt. Samtidig ga det en effekt om at kommunen fikk inn flere nye planerer til regulering. Våren 2012 startet seksjon plan, bygg og landbruk ned å innføre LEAN som arbeidsmetodikk. Alle arbeidsprosesser ble gjennomgått og det ble satt fokus på områder som viste seg å ha størst risiko for å få tidsutsettelser. Dette resulterte i at vi gikk ned med 94 dager i saksbehandlingstid på reguleringsplaner fra 2012 til I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på reguleringsplaner på 256 dager som er godt under et år og som gir 6 i KOSTRA på denne delen. Det er også gjort endringer for å få nyansatte raskere inn arbeidsoppgaver. Figuren viser alle detaljreguleringsplaner og byggesaker de siste årene sammenliknet med omliggende kommuner. Figuren viser klart at det er et høyt aktivitetsnivå i Kongsberg. Søknader om tiltak og vedtatte område- og detaljreguleringsplaner Kongsberg Drammen Nedre Eiker Lier Kostragruppe 13 Antall søknader om tiltak mottatt siste år per årsinnbygger i kommunen Antall område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år Figur 1. Antall planer og byggesaker fordelt på årstall og kommuner. 8

9 Rammeverk teknisk infrastruktur og drift Få på plass rammeverk for å øke forutsigbarhet for utbyggere som er villige til å satse på å utvikle sinne prosjekter i Kongsberg. Utbygging er alltid forbundet med en viss grad av risiko og kommunens oppgave er å kunne gi utbyggere størst mulige forutsigbare rammer slik at den delen av risiko blir minst mulig. Dette innebærer at kommunen utarbeider rammeverk som utbyggere kan ta stilling til før man starter opp prosjekter og kalkulerer inn disse standardene og kostnadene helt fra begynnelsen av. Saksbehandlingstid er også en risikofaktor som det er fokus på fra kommunens side. Kommunen ønsker å bruke utbyggingsavtaler som et verktøy for å sikrer privatrettslige forhold mellom kommunen og utbyggere. Dette vil gi en større forutsigbarhet og kontroll i forhold til overtagelse av eiendommer til kommunen etter utbygging er ferdig. Det er også utarbeidet skjemaer og sjekklister knyttet til overtakelsesforretning. Utbyggingsavtaler er n av de punktene som et trukket frem som satsningsområde hos teknisk i handlingsprogram for Det er utarbeidet en ny mal for utbyggingsavtaler med veileder som skal sluttbehandles høsten Kommunal veinorm fra 1975 revideres, har vært på høring og vil bli sluttbehandlet høsten Den vil gi utbyggere oversikt over hvilken standard kommunen krever før vi overtar veianlegg. Det fremmes to prinsippsaker om fremtidig eierskap til veier, grøntområder, lekeplasser og friområder. Dette for å gi en større forutsigbarhet for utbyggere om hvor stor andel av disse områdende, kommunen vil overta innenfor en plan. Det er også et behov å avstemme andel overtagelse med politikken og budsjett. Kommunikasjon: Det ble gjennomført utbyggerundersøkelse, der utbyggere som hadde levert byggesøknader i 2012 hadde mulighet til å svare. Scoren var lavere en tidligere undersøkelse og mange tilbakemeldinger gikk spesielt på kommunikasjon. Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i Det har vært jobbet med kommunikasjon på flere plan. Alle maler i avdelingen en gjennomgått i et Klart språk prosjekt. Dette for å gjøre faglig tekst mer forståelig for leseren og få et kortere og mer direkte språk. Høsten 2014 er det saksfremlegg som vil være i fokus. 9

10 Avdelingen har hatt et servicekurs for å se på hvordan man kan yte enda bedre service til innbyggeren, gjennom endret språk og tilnærming. Det er innført plan- og bygg nytt som skal oppdatere utbyggerne på lokale forhold og minske gapet mellom utbyggerne og kommunen på et generelt plan. I tillegg har det vært jobbet med formen på dialogmøtene med utbyggere, så nå begynner å få en mer aktiv form enn tidligere Kompetanse og ressurser: Det er viktig at saksbehandlere holder høyt faglig nivå. Det er innført at alle nye byggesaksbehandlere skal gå på byggesakstudiet første halvår. Det legges til rette for etterutdanning og mindre oppdateringskurs. Kommunen har vært aktivt i forhold til å rekrutterer nye ansatte på byggesak ettersom økningen av saker har kommet, men har ikke kommet helt i forkant som ønskelig per i dag. Populære og arealeffektive eneboliger på Gamlegrendåsen Nord. 10

11 4.RESULTATER Boligbyggingen i Kongsberg har variert over tid. Fra stor aktivitet på midten i 2007, lavere aktivitet i 2010 og 2011 til igjen større aktivitet de siste årene. Siste året, 2013, ble det gitt igangsettingstillatelser for 271 boenheter, der utbygging på Gamlegrendåsen Nord, Dyrmyrkroken og Reinsgate var store bidragsytere. Måltallet 250 boenheter er dermed nådd. År Antall Tabell 2. Antall boliger tatt i bruk (brukstillatelser) Efteløt boligfelt er viktig for utvikling av Efteløt som nærsenter. 11

12 Under vises et øyeblikksbilde over hvor mange boligannonser som ligger ute på finn.no i forhold til innbyggere, sammenliknet med utvalgte kommuner. Bildet viser at det akkurat nå ligger ute et stort antall boliger i Kongsberg dersom vi sammenlikner oss med de andre. Også tomtesituasjonen er god med salg av tomter på Frydenberg, Frydenbergåsen, Kampestad og Efteløt. Tabell 3. Oversikt over antall boligannonser ute på finn.no delt på antall innbyggere per Av de 141 boligene er 70 leiligheter, 53 eneboliger, 9 rekkehus, 7 tomannsboliger og 2 gård/småbruk. Drammen Kongsberg Lier Nedre Øvre Oslo Stavanger Eiker Eiker Antall annonser på finn.no Antall innbyggere delt på 10 6,62 2,64 2,52 2,38 1,79 63,45 13,08 Annonser per innbyggere 37,3 53,4 36,9 26,9 23,4 37,8 51,9 12

13 Det er vedtatt en rekke boligplaner de senere år, der mulig utbygging av bolig er betegnet med ulike boligtyper. De ulike boligtypene kan være enebolig, frittliggende småhus bebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokk. Det er glidende overganger mellom disse men i hovedsak kan de beskrives slik: Frittliggende småhusbebyggelse: En- og tomannsbolig. Konsentrert småhusbebyggelse: Rekke- og kjedehus hus, flermannsbolig. Blokk: Leilighetsbygg med mer enn to etasjer. Følgende boligtyper er vedtatt de siste to årene, eller er i ferd med å bli vedtatt: Nr Plannavn Vedtatt Boligtype 364 Frydenberg/Tjernsløkka Konsentrert småhusbebyggelse Kampestad Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, blokk 377 Lafteråsen Frittliggende småhusbebyggelse Gamlegrendåsveien Frittliggende småhusbebyggelse Frydenbergåsen Frittliggende småhusbebyggelse Skjellsbakkveien Frittliggende småhusbebyggelse 2 382R Dyrmyrskauen Blokk R Skalstadlund Frittliggende småhusbebyggelse R Evjujordet vest boligerii Eneboliger R Hellebekk Nord R Gamlegrendåsen terrasse Konsentrert småhusbebyggelse, terrasseblokker og lavblokker 418R Hellebekk Dampsaga R Frogs vei Blokk R Feltberederåsen Frittliggende småhusbebyggelse R Hengsleveien Frittliggende småhusbebyggelse 2 432R Setra Frittliggende småhusbebyggelse R Brusfabrikken Blokk og konsentrert småhusbebyggelse R Stertebakke Blokk 20 Planer som kommer 443R Trollveien Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 355R Lupinveien Frittliggende småhusbebyggelse 8 Bingeplass 70 Skrimsletta Antall, ca 375R Jondalen Frittliggende småhusbebyggelse R Sandsværvein Tabell 4. Oversikt over reguleringsplaner vedtatt siste år, samt nye som kommer

14 På Kongsberg bruk bygges husbankgodkjente boliger med sentral beliggenhet. Statistikk for 2013, viser at det bygges boliger i alle deler av kommunen. Madsebakken, Gamlegrendåsen og Skavanger er de barneskolekretsene hvor det bygges mest. Kongsberg bruk og Gamlegrendåsen Nord er utbyggingsområdene med høy aktivitet i I vedlegg 1 vil du se samme oversikter for Enebolig Enebolig tomannsbolig Boliger tatt i bruk i 2013 Rekkehus, Store Bofellesskap Annet Sum kjedehus, boligbygg andre småhus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (181,321,329) Berg Efteløt 2 2 Gamlegrendå Hvittingfoss Jondalen 2 2 Kongsgårdsm Madsebakken Raumyr 4 4 Skavanger Wennersborg 3 3 Sum Tabell 5. Antall boenheter tatt i bruk i 2013 etter barneskolekrets og boligtyper. I markedet er det nå godt utbud av ulike boligtyper; nye og bruket leiligheter, eneboligtomter 14

15 med og uten byggeklausul, brukte eneboliger og nye og bruket småhus (tomannsboliger, rekkehus og sammenkjedede eneboliger). Det ble igangsatt bygging av 100 leiligheter i Kongsberg sentrum i 2013 og det planlegges for et betydelig volum. Bygging av sentrumsleiligheter frigjør eneboliger. Hele 2014 har det vært et stort utbud av brukte eneboliger, med størrelsesorden brukte eneboliger på salg (henvisning finn.no). Av de boenhetene som er i Kongsberg, er 66 prosent eneboliger og tomannsboliger. Figur 2. Boligtyper i Kongsberg2013. Kilde: SSB Nye byboliger i Myntgata med gode uterom for alle aldersgrupper. 15

16 5.FREMTIDIG BOLIGUTVIKLING Det er en betydelig boligreserve i planverket til Kongsberg kommune. I ny arealdel til kommuneplan er det et boligpotensiale på ca 6000 boenheter. Av disse er 2000 boenheter regulert i sentrumsplan, 1000 boenheter som er ferdig regulert beliggende utenfor sentrumsplan og 3000 uregulert, men avklart i kommuneplanens arealdel. Det er reserver for alle boligtyper/tomter i hele kommunen. Sentrumsplanen har resultert i oppsving i boligbygging i sentrum. Kunnskap om boligpreferanser, demograf og dagens boligmasse i Kongsberg tilsier at det til enhver tid må være et variert boligtilbud med tilgang til alle boligtyper på boligmarkedet. Kongsberg har i dag ganske god behovsdekning for eneboliger og småhus, mens det er betydelig behov for store og mindre leiligheter. I planperioden bør leiligheter utgjøre minst 50 % av boligbyggingen. 16

17 I forhold til kommuneplanens ambisjon om dimisjonering av infrastruktur for 2 % årlig vekst i befolkningen, må det bygges 250 boenheter i året. Det forventes høy aktivitet også i 2014, men noe lavere enn i Det er nå etterspørselen i markedet som er avgjørende for omfanget av boligbyggingen i Kongsberg. Figur 3. Oversikt over hvilke boligtyper som det er årlig behov for gitt 1,5 % årlig vekst i befolkningen. For å kunne treffe markedet må kommunen være oppdatert på boligpreferanser og hvilke behov markedet har. Man må være i forkant med planleggingen, samt sikre at man henger etter med sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Det må være et kontinuerlig fokus på mest mulig effektiv drift og gode tjenester til innbyggere og utbyggere. Det må jobbes videre med rammeverk og forutsigbarhet. Det må også jobbes videre for en god boligsosial struktur. Fokus og prioritering av boligplaner har gitt et bedre utvalg for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Dette vil fortsatt ha stor fokus, men strategisk prosjekt avsluttes og går inn som en del av driften. Indikatorer beskrevet i kapittel 2, vil bli benyttet for å følge utviklingen i boligbyggingen framover. 17

18 6. HENVISNINGER Bolig- og bostedspreferanser i Stavangerregionen, Norsk byggforskningsinstitutt år 2000Boligutrening, Plansamarbeidet Oslo & Akershus, Prognosesenteret 2013, Studie gjennomført av NIBR Barn i by, case Kongsberg 2012 Boligstatistikk og demografisk statistikk fra SSB. Boligsosialt faktaark, Husbanken (del av boligplan). Informasjon på finn.no. 7. VEDLEGG Vedlegg 1. Antall boenheter tatt i bruk etter barneskolekrets og boligtype. Enebolig Boliger tatt i bruk i Rekkehus kjedehus, andre småhus Store boligbygg Bofelles -skap Annet Enebolig tomannsbolig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (321,32 9) Berg Efteløt Gamlegrendåsen Hvittingfoss Jondalen 4 4 Kongsgårdsmoen Madsebakken Raumyr Skavanger Wennersborg Sum Sum 18

19 Vedlegg 2. Nye boligområder i forslag til kommuneplanens arealdel Utbygger Antall Merknad Kongsberg syd/skrubbmoen KTS m fl 1500 BF/BK Saggrenda 46B Privat BF Innsigelse Moane Privat 8 24 BK/BF Gudesgate MG prosjekt BK/BF Dyrgravveien KTS 5 BF + 6 BK Kampestad KTS, PK hus BK/BF Kampestadlia + to felter Rustand holm Innsigelse eiendom, m. fl BK/BF Rødshøgda Bøhmer/Frømyhr 250 BK/BF Jondalen Privat BF Efteløt Opplysningsv. fond 40 BF Heistadmoen Privat 8-10 BF Innsigelse BK: Konsentrert småhusbebyggelse BF: Frittliggende boliger, tomter, inkl spredt 19

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Side 3 befolkning Side 4 Folkemengde 01.01.2013 Side 4 Framskrevet befolkning 2014-2030 Side 4 Antall personer per husholdning

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

PLANSTRATEGI I PRAKSIS

PLANSTRATEGI I PRAKSIS Erfaringskonferansen 2015 WORKSHOP: PLANSTRATEGI I PRAKSIS Innledning og prosessleder: Rune Kippersund Workshopens gang Introduksjon: 20 minutter Erfaringer fra prosjektarbeid i Vestfold Arbeid i grupper:

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden ah@prognosesenteret.no +47 415 43 337 Bjørn H. Nygaard bhn@prognosesenteret.no +47 958 91 820 Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre

Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre 11. NOVEMBER 2015 Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre Gode boligløsninger på eldre dager Tema seminar i regi av Skadeforebyggende forum 10.12 2015, 10.15-10.45 KS-møtesenter

Detaljer

Kommuneplan for Asker Boligbygging i planperioden (antall boliger)

Kommuneplan for Asker Boligbygging i planperioden (antall boliger) 27.05.2015 Kommuneplan for Asker 2014-2026 800 2400 700 700 Boligbygging i planperioden 2014-2026 (antall boliger) Kommuneplan for Asker 2014-2026 1600 600 5000? KDP 1200 1000 + 500 600 Boligpotensialet

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

«Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene. Seniorrådgiver Tove Krattebøl

«Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene. Seniorrådgiver Tove Krattebøl «Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene Seniorrådgiver Tove Krattebøl Utfordringene Ca 50% av kommunene i Norge har små, usikre eller stagnerende boligmarkeder (19 % tomme hus / 37

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Utbyggingsavtaler et nødvendig verktøy? Hans Kjetil Aas Stavanger utvikling KF Boligpolitikk? Boligforsyning - tilstrekkelig antall boliger til

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging

3.2 Mål og strategier for befolkningsvekst, bolig- og næringsutbygging HOVEDDEL III: UTBYGGINGSPROGRAM BOLIG- OG NÆRINGSAREALER 3.1 Innledning Utbyggingsprogram for bolig- og næringsarealer er en del av kommunens handlingsprogram i henhold til plan- og bygningslovens 20-1.

Detaljer

Boligpolitisk helhetlig plan 2014-2020 - Sammendrag med mål, strategier og tiltak

Boligpolitisk helhetlig plan 2014-2020 - Sammendrag med mål, strategier og tiltak Boligpolitisk helhetlig plan 2014-2020 - Sammendrag med mål, strategier og tiltak - utarbeidet med grunnlag i vedtatt Boligsosial plan2014-2020 og Boligpolitisk helhetlig plan for perioden 2014-2020 -

Detaljer

Suksessfaktorer i bosetting.

Suksessfaktorer i bosetting. Suksessfaktorer i bosetting. Bosettingsprisen 2012 Torstein Fuglseth Daglig leder Molde Utleieboliger KF Samhandlingsstruktur KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP MOLDE UTLEIEBOLIGER KF RÅDMANN NAV MOLDE FLYKTNINGTJENESTEN

Detaljer

Kommuneplan for Asker Boligbygging i planperioden (antall boliger)

Kommuneplan for Asker Boligbygging i planperioden (antall boliger) 27.05.2015 Kommuneplan for Asker 2014-2026 800 2400 700 700 Boligbygging i planperioden 2014-2026 (antall boliger) Kommuneplan for Asker 2014-2026 1600 600 5000? KDP 1200 1000 + 500 600 Boligpotensialet

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt

ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt ØRNVIKA; Flotte eneboligtomter med nydelig utsikt Ørnvika Vest er et nytt bolig område under utbygging som er beliggende langs åskammen vest for Ørnvika sentrum (av kjøring ved den gamle kolonial varebutikken

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 Kongsberg kommune Boligplan TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Verdipotensialet i den kommunale boligmassen. hva gjør vi med det?

Verdipotensialet i den kommunale boligmassen. hva gjør vi med det? Verdipotensialet i den kommunale boligmassen hva gjør vi med det? 1 Andel kommunale boliger ca. 8000 boenheter i Levanger kommune Verdi totalt ca. 16 milliarder kroner ca 4 % kommunale boenheter Verdi

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for bolig - boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune - Utlegging til offentlig ettersyn

Forslag til kommunedelplan for bolig - boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune - Utlegging til offentlig ettersyn Saksnr.: 2013/29969 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 71223/2015 Klassering: 141 Saksbehandler: Kjersti Lie Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Fredrikstad ungdomsråd Mangfold- og integreringsråd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn.

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Fremskaffelse av boliger planlegging med sosial utbyggingsprofil Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Sandnes kunst- og kulturhus

Detaljer

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Presentasjon ATM rådsmøte 05.02.2012 Asplan Viak v/ Sissel Engblom Øyvind Dalen Utviklingstrekk Andelen eldre øker Boligtypesammensetning Boligbygging 1990-2010

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017

Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Veiledende rekkefølge for boligbygging og planoversikt 2014 2017 Kommuneplan for Frogn 2013-2025 setter følgende mål for befolkningsutvikling og boligutvikling: Mål En jevn og balansert befolkningsutvikling

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Framtidig boligbehov

Framtidig boligbehov Framtidig boligbehov Hvor mange og hva slags boliger vil vi etterspørre i framtida? En kritisk tilnæring til behovsanalyser. Siri Nørve NALs kurs: Boliger for folk flest? Oslo 13 november 2013 Disposisjon

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Næringsrådet: plan og byggesaksprosesser til hinder for en ønsket byutvikling Folkeveksten

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA

Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA Jardar Sørvoll Christine Martens NOVA, HIOA Husbankens kunnskapingsmøte Et aldrende samfunn og det offentliges rolle og ansvar 02.12.2015 Bakgrunn Aldringen av befolkningen Hjemme så lenge som mulig Boligpolitiske

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Programkommunesamling 14. oktober 2015

Programkommunesamling 14. oktober 2015 Programkommunesamling 14. oktober 2015 Bolig for velferd «En særlig innsats for vanskeligstilte barnefamilier.» www.larvik.kommune.no 15.10.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 BOLIGPLANLEGGING

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Boligbygging i Trondheimsregionen

Boligbygging i Trondheimsregionen Faglig forum, Husbanken 5. november 2014, Ann-Margrit Harkjerr Boligbygging i Trondheimsregionen Foto: Carl-Erik Eriksson Hvor bygges det boliger Kunnskapsgrunnlag høringsutkast IKAP-2: Befolkningsutvikling

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger!

Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger! Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger! 15.10.14 Edinburgh Jan Håvard Valstad Analysesjef M: 99 50 35 60 Jan.Havard.Valstad@em1mn.no Usikkert farvann: Hvordan lykkes med bolig

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Boligplan Berlevåg kommune

Boligplan Berlevåg kommune Boligplan Berlevåg kommune Oppdragsgiver: Rådmann Plan- og utviklingsavdelingen 2013-2016 2012 Boligplan Berlevåg kommune Innhold Boligplan Berlevåg kommune... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 3 Mandat... 3 Overordnede

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens- og KMDs Lanseringskonferanse 05.02.15 Problemstillinger i prosjektene Framskaffe mer kunnskap om kommunale

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Steds- og boligutvikling i Risør kommune

Steds- og boligutvikling i Risør kommune Steds- og boligutvikling i Risør kommune Presentasjon for komiteene 16. mars 2016 Senterstruktur Søndeled Moen/Akland Risør sentrum Hope/Sandnes Kommuneplanens målsettinger (2014) Bakgrunn Etterspurt fra

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling?

Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling? Hva bør kommunen ikke bruke tid på i sin saksbehandling? Bedre hverdag på byggesak Fagseminar Plan- og byggesak Kommunalteknisk forening 5. november 2012 Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentenes Forening

Detaljer

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Formål og bakgrunn Eksempelsamling: Kvalitet i uterom i by : 2-3 gode eksempler fra fire byer, drøfte utfordringene MD Nettverk

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Et splittet og utfordrende boligmarked

Et splittet og utfordrende boligmarked Boligmarkedsanalyse Knutepunkt 2015: Et splittet og utfordrende boligmarked 21. oktober 2015, Düsseldorf Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Status: Totalt ulike boligmarked i Norge Etterspørsel

Detaljer