Boligmelding. Valgfri tekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmelding. Valgfri tekst"

Transkript

1 Boligmelding 2014 Valgfri tekst 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Strategisk prosjekt boligbygging 3 Bakgrunn, beskrivelse og målsetting 2. Grunnlagsmateriale og status 4 Boligpreferanser, statistikk fra Kongsberg 3. Gjennomføring av prosjektet Overordnete tiltak - Drifts tiltak 4. Resultater 11 Måleindikatorer, 5. Fremtidig boligutvikling 16 Fremtidige fokusområder, rapportering 6. Henvisninger Vedlegg..18 2

3 1.STRATEGISK PROSJEKT BOLIGBYGGING Kommunen igangsatte i 2011 et strategisk prosjekt for å øke volum og mangfold i boligbyggingen. Kommuneplan har målsettinger for boligutviklingen. Det skal tilrettelegges for 3000 boenheter i perioden (250 årlig). Kongsberg kommune skal bidra til å videreutvikle et velfungerende boligmarked med utbud av forskjellige boligtyper og prisnivåer, hvor alle skal ha tilgang til egen bolig. Arbeidet er gjennomført av avdeling for samfunnsutvikling i samarbeid med seksjon for plan, bygg og landbruk. Strategisk prosjekt volum og mangfold i boligbygging er vedtatt som del av handlingsprogrammene i 2011, 2012 og Denne boligmeldingen beskriver prosjektets innhold, virkemidler og måloppnåelse. I prosjektet har det vært en rekke aktiviteter innenfor temaene: Effektivisering av kommunens arbeid målretting, administrative rutiner, delegasjon Ressurser til saksbehandling Kommuneplanlegging og utviklingsprosjekter Kunnskap om boligpreferanser og virkemidler, Samarbeide med utbygger Kommunikasjon og informasjon til politikere og Kongsbergsamfunnet 3

4 2.GRUNNLAGSMATERIALE OG STATUS VED OPPSTART Hvordan ønsker folk å bo? For å kunne møte framtidas etterspørsel, er kjennskap til boligpreferanser viktig. Boligpreferanser til framtidas boligkjøpere er et sammensatt og vanskelig tema. Nedenfor er det beskrevet generelle forhold om boligpreferanser. Fagmiljøer som er benyttet er Norsk Institutt for by og regionforskning og Prognosesentret. Fagrapporter som er brukt er: Boligog bostedspreferanser i Stavangerregionen Norsk byggforskningsinstitutt år 2000 og Boligutrening, Plansamarbeidet Oslo & Akershus, Prognosesenteret 2013, Studie gjennomført av NIBR Barn i by, case Kongsberg 2012, demografisk statistikk fra SSB, samt info fra finn.no. Kriterier som vektlegges ved boligvalg: Folk flytter mer enn tidligere, boligvalget er mer livsfasebetinget enn tidligere. Økonomi, komfortønsker, plassbehov m.m. påvirker boligvalget gjennom livsfasene. Nedenfor siteres generell preferanse i livsfasene hentet fra boligutredningen: Førstegangsetablereren prefererer små leiligheter som ligger sentralt. Pris er viktig på grunn av lav kjøpekraft. Småbarnsfamilier (30 39 år) bor til en viss grad urbant, men søker til mer landlige områder i takt med at familiestørrelsen øker. Denne gruppen foretrekker enebolig, men kjøpekraften er begrenset og mange bor noen år i rekkehus eller lignende før de klarer å realisere drømmen om enebolig. Småbarnsfamiliene etterspør derfor i stor grad brukte eneboliger som gir mye plass for pengene Storbarnfamilier (40 54 år) prefererer høy/bedre kvalitet, enten ved å oppgradere den boligen de har, eller ved å kjøpe en ny (ene)bolig. De er opptatt av hvor de vil bo. De bor i de etablerte villaområdene, med trygg nærhet og avstand til sine likartede naboer. De bor i forstedene, relativt landlig, men med pendleravstand til byen. Dessertgenerasjonen (55 64 år) har ikke lenger sine barn boende hjemme, men bor 4

5 i stor grad fortsatt i den store romslige eneboligen. De har plass, mer enn nok, og vurderer ofte om de skal skaffe en mindre og enklere bolig. Denne gruppen har den beste kjøpekraften og ønsker gjerne å flytte til en ny og lettstelt leilighet. De vil bo mer urbant, men flytter ikke for enhver pris. De flytter først når de finner riktig type bolig der de vil bo, optimalt sett i samme område som de allerede bor. De flytter ikke fordi de «må», men fordi de «vil». Pensjonistene ønsker en mer lettstelt bolig, og bor gjerne både for stort og upraktisk i forhold til deres reelle behov. I forbindelse med at man går fra de arbeidsaktive til pensjonistene, er det også vanlig at man vurderer sin bosituasjon. Mange ønsker å bo enklere, å flytte til et sted man kan bli gammel uten problemer. Pensjonistene vil bo urbant, med «tøffelavstand» til butikk og servicetilbud, men aller helst i tilknytning til det område man allerede bor. Beliggenhet blir vektlagt både i forhold til utsikt, i forhold til attraksjoner som vann, tilrettelagte områder, barnehage, skole etc. Avstand til sentrum vektlegges. (henvisn boligannonser på finn.no). Barnefamilier vektlegger trygge fysiske forhold (til skole, til lekearealer, barnehage, etc.), direkte tilgang til uteoppholdsarealer og mye bolig for pengene. Nærhet til skole og barnehage er vesentlig. Befolkningen i Kongsberg Demografisk utvikling er sentralt for framtidig boligbehov. Antall medlemmer i husholdningen og om det er barn i husholdningen er indikatorer for dette. Husholdninger med en person er den største gruppa i Kongsberg. Enpersonhusholdninger er representert i hele alderssegmentet; unge voksne, voksne og eldre. Av husholdningene i Kongsberg, er 40 prosent av disse enperson-husholdning. Knapt 30 prosent av husholdningene har hjemmeboende barn under 18 år. 5

6 Tabell 1. Husholdningsstørrelser i Kongsberg, Antall etter husholdningstype. Kilde SSB. I forhold til boligpreferanser er det en sammenheng mellom husholdningsstørrelse og boligstørrelse. Knapt 30 prosent av husholdningene har hjemmeboende barn under 18 år mens 66 prosent av boligmassen i Kongsberg er ene- og tomannsboliger. Aldersgruppa + 65 år er en stor og økende gruppe i Kongsberg. Fram mot år 2030, tilsier prognoser at denne gruppa øker med personer. Det må forventes at denne gruppa vil være betydelig for boligetterspørselen i Kongsberg framover. I Akershus viser spørreundersøkelser at 2/3 av denne gruppa prefererer leilighet (ref. Boligutredningen). Hvordan vite hvordan boligmarkedet er i Kongsberg? Det er flere indikatorer man kan benytte for å vurdere boligmarkedet og under er noen av de som er brukt: - Boligreserver i planverket kommuneplan, reguleringsplaner - Brukstillatelser og igangsettingstillatelser for antall boenheter etter geografi og boligtype (barneskolekrets, sentrum) - Antall boliger ute for salg på finn - Antall tomter ute for salg på finn 6

7 3.GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET For å få økt boligforsyning m det være fokus på alle ledd i kjeden, fra overordnede planverket, reguleringsplan, utbyggingsavtaler, byggesak og sosial og til teknisk infrastruktur. Kongsberg kommune må både være et attraktivt sted for utbyggere og for de som skal bo her. Overordnede planverk: Sentrumsplan Vedtaket i sentrumsplan i 2011, legger til rette for 2000 nye boenheter i sentrum. Realisering skjer i privat regi. Etter vedtaket er det tatt i bruk 75 nye boenheter i sentrum, 100 er under bygging og det planlegges for nær 1000 nye boenheter. Kommuneplanens arealdel Tilrettelegging for boligbygging er et sentralt tema i ny arealdel. Arealdelen legger til rette for et volum som kan dekke boligbehovet i flere planperioder. Det er et samlet potensial for størrelsesorden 6000 boenheter i planen. Oversikt over nye boligområder i planen er vist i vedlegg 2. Arealdelen har virkemidler som stimulerer til at en økende andel av boligbyggingen skal skje sentralt; I sentrum og i sentrumsnære områder. Kongsberg syd/skrubbmoen er langsiktig utbyggingsområde og det er tilrettelagt i arealdelen for boligbygging i Jondalen, Efteløt og Hvittingfoss. Boligplan Det er nå utarbeidet en boligplan som omfatter boligarbeidet totalt i Kongsberg, den generelle boligpolitikken og boligarbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen er politisk behandlet. Planen beskriver mål og virkemidler for å nå disse. Kongsberg kommune har lav andel kommunale utleieboliger i forhold til sammenlignbare kommuner. Utleiemarkedet er dominert av utleieleiligheter i privat marked. 7

8 Tiltakssøknader per årsinnbygger Vedtatte område- og detaljreguleringsplaner Driftstiltak: Kongsberg kommune mottar generelt mange forslag til detaljreguleringsplaner, som er et utrykk for at Kongsberg er attraktivt for de som ønsker å utvikle byggeprosjekter. I 2012 valgte man å heve prioriteringene av boligplaner for å få flere boliger ut i markedet. Dette resulterte i bland annet av avsluttende arbeider knyttet til sentrumsplanene ble satt på vent. Prioritering av reguleringsplanene er som følger: viktige samfunnsmessige planer (skoler, barnehager o.l.), boligplaner, andre planer i tråd med kommuneplan (næring, hytter o.l.) og planer som ikke er i tråd med kommuneplan. Denne prioriteringen ga raskt utslag i flere boligplaner som ble vedtatt. Samtidig ga det en effekt om at kommunen fikk inn flere nye planerer til regulering. Våren 2012 startet seksjon plan, bygg og landbruk ned å innføre LEAN som arbeidsmetodikk. Alle arbeidsprosesser ble gjennomgått og det ble satt fokus på områder som viste seg å ha størst risiko for å få tidsutsettelser. Dette resulterte i at vi gikk ned med 94 dager i saksbehandlingstid på reguleringsplaner fra 2012 til I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på reguleringsplaner på 256 dager som er godt under et år og som gir 6 i KOSTRA på denne delen. Det er også gjort endringer for å få nyansatte raskere inn arbeidsoppgaver. Figuren viser alle detaljreguleringsplaner og byggesaker de siste årene sammenliknet med omliggende kommuner. Figuren viser klart at det er et høyt aktivitetsnivå i Kongsberg. Søknader om tiltak og vedtatte område- og detaljreguleringsplaner Kongsberg Drammen Nedre Eiker Lier Kostragruppe 13 Antall søknader om tiltak mottatt siste år per årsinnbygger i kommunen Antall område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år Figur 1. Antall planer og byggesaker fordelt på årstall og kommuner. 8

9 Rammeverk teknisk infrastruktur og drift Få på plass rammeverk for å øke forutsigbarhet for utbyggere som er villige til å satse på å utvikle sinne prosjekter i Kongsberg. Utbygging er alltid forbundet med en viss grad av risiko og kommunens oppgave er å kunne gi utbyggere størst mulige forutsigbare rammer slik at den delen av risiko blir minst mulig. Dette innebærer at kommunen utarbeider rammeverk som utbyggere kan ta stilling til før man starter opp prosjekter og kalkulerer inn disse standardene og kostnadene helt fra begynnelsen av. Saksbehandlingstid er også en risikofaktor som det er fokus på fra kommunens side. Kommunen ønsker å bruke utbyggingsavtaler som et verktøy for å sikrer privatrettslige forhold mellom kommunen og utbyggere. Dette vil gi en større forutsigbarhet og kontroll i forhold til overtagelse av eiendommer til kommunen etter utbygging er ferdig. Det er også utarbeidet skjemaer og sjekklister knyttet til overtakelsesforretning. Utbyggingsavtaler er n av de punktene som et trukket frem som satsningsområde hos teknisk i handlingsprogram for Det er utarbeidet en ny mal for utbyggingsavtaler med veileder som skal sluttbehandles høsten Kommunal veinorm fra 1975 revideres, har vært på høring og vil bli sluttbehandlet høsten Den vil gi utbyggere oversikt over hvilken standard kommunen krever før vi overtar veianlegg. Det fremmes to prinsippsaker om fremtidig eierskap til veier, grøntområder, lekeplasser og friområder. Dette for å gi en større forutsigbarhet for utbyggere om hvor stor andel av disse områdende, kommunen vil overta innenfor en plan. Det er også et behov å avstemme andel overtagelse med politikken og budsjett. Kommunikasjon: Det ble gjennomført utbyggerundersøkelse, der utbyggere som hadde levert byggesøknader i 2012 hadde mulighet til å svare. Scoren var lavere en tidligere undersøkelse og mange tilbakemeldinger gikk spesielt på kommunikasjon. Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i Det har vært jobbet med kommunikasjon på flere plan. Alle maler i avdelingen en gjennomgått i et Klart språk prosjekt. Dette for å gjøre faglig tekst mer forståelig for leseren og få et kortere og mer direkte språk. Høsten 2014 er det saksfremlegg som vil være i fokus. 9

10 Avdelingen har hatt et servicekurs for å se på hvordan man kan yte enda bedre service til innbyggeren, gjennom endret språk og tilnærming. Det er innført plan- og bygg nytt som skal oppdatere utbyggerne på lokale forhold og minske gapet mellom utbyggerne og kommunen på et generelt plan. I tillegg har det vært jobbet med formen på dialogmøtene med utbyggere, så nå begynner å få en mer aktiv form enn tidligere Kompetanse og ressurser: Det er viktig at saksbehandlere holder høyt faglig nivå. Det er innført at alle nye byggesaksbehandlere skal gå på byggesakstudiet første halvår. Det legges til rette for etterutdanning og mindre oppdateringskurs. Kommunen har vært aktivt i forhold til å rekrutterer nye ansatte på byggesak ettersom økningen av saker har kommet, men har ikke kommet helt i forkant som ønskelig per i dag. Populære og arealeffektive eneboliger på Gamlegrendåsen Nord. 10

11 4.RESULTATER Boligbyggingen i Kongsberg har variert over tid. Fra stor aktivitet på midten i 2007, lavere aktivitet i 2010 og 2011 til igjen større aktivitet de siste årene. Siste året, 2013, ble det gitt igangsettingstillatelser for 271 boenheter, der utbygging på Gamlegrendåsen Nord, Dyrmyrkroken og Reinsgate var store bidragsytere. Måltallet 250 boenheter er dermed nådd. År Antall Tabell 2. Antall boliger tatt i bruk (brukstillatelser) Efteløt boligfelt er viktig for utvikling av Efteløt som nærsenter. 11

12 Under vises et øyeblikksbilde over hvor mange boligannonser som ligger ute på finn.no i forhold til innbyggere, sammenliknet med utvalgte kommuner. Bildet viser at det akkurat nå ligger ute et stort antall boliger i Kongsberg dersom vi sammenlikner oss med de andre. Også tomtesituasjonen er god med salg av tomter på Frydenberg, Frydenbergåsen, Kampestad og Efteløt. Tabell 3. Oversikt over antall boligannonser ute på finn.no delt på antall innbyggere per Av de 141 boligene er 70 leiligheter, 53 eneboliger, 9 rekkehus, 7 tomannsboliger og 2 gård/småbruk. Drammen Kongsberg Lier Nedre Øvre Oslo Stavanger Eiker Eiker Antall annonser på finn.no Antall innbyggere delt på 10 6,62 2,64 2,52 2,38 1,79 63,45 13,08 Annonser per innbyggere 37,3 53,4 36,9 26,9 23,4 37,8 51,9 12

13 Det er vedtatt en rekke boligplaner de senere år, der mulig utbygging av bolig er betegnet med ulike boligtyper. De ulike boligtypene kan være enebolig, frittliggende småhus bebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokk. Det er glidende overganger mellom disse men i hovedsak kan de beskrives slik: Frittliggende småhusbebyggelse: En- og tomannsbolig. Konsentrert småhusbebyggelse: Rekke- og kjedehus hus, flermannsbolig. Blokk: Leilighetsbygg med mer enn to etasjer. Følgende boligtyper er vedtatt de siste to årene, eller er i ferd med å bli vedtatt: Nr Plannavn Vedtatt Boligtype 364 Frydenberg/Tjernsløkka Konsentrert småhusbebyggelse Kampestad Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, blokk 377 Lafteråsen Frittliggende småhusbebyggelse Gamlegrendåsveien Frittliggende småhusbebyggelse Frydenbergåsen Frittliggende småhusbebyggelse Skjellsbakkveien Frittliggende småhusbebyggelse 2 382R Dyrmyrskauen Blokk R Skalstadlund Frittliggende småhusbebyggelse R Evjujordet vest boligerii Eneboliger R Hellebekk Nord R Gamlegrendåsen terrasse Konsentrert småhusbebyggelse, terrasseblokker og lavblokker 418R Hellebekk Dampsaga R Frogs vei Blokk R Feltberederåsen Frittliggende småhusbebyggelse R Hengsleveien Frittliggende småhusbebyggelse 2 432R Setra Frittliggende småhusbebyggelse R Brusfabrikken Blokk og konsentrert småhusbebyggelse R Stertebakke Blokk 20 Planer som kommer 443R Trollveien Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 355R Lupinveien Frittliggende småhusbebyggelse 8 Bingeplass 70 Skrimsletta Antall, ca 375R Jondalen Frittliggende småhusbebyggelse R Sandsværvein Tabell 4. Oversikt over reguleringsplaner vedtatt siste år, samt nye som kommer

14 På Kongsberg bruk bygges husbankgodkjente boliger med sentral beliggenhet. Statistikk for 2013, viser at det bygges boliger i alle deler av kommunen. Madsebakken, Gamlegrendåsen og Skavanger er de barneskolekretsene hvor det bygges mest. Kongsberg bruk og Gamlegrendåsen Nord er utbyggingsområdene med høy aktivitet i I vedlegg 1 vil du se samme oversikter for Enebolig Enebolig tomannsbolig Boliger tatt i bruk i 2013 Rekkehus, Store Bofellesskap Annet Sum kjedehus, boligbygg andre småhus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (181,321,329) Berg Efteløt 2 2 Gamlegrendå Hvittingfoss Jondalen 2 2 Kongsgårdsm Madsebakken Raumyr 4 4 Skavanger Wennersborg 3 3 Sum Tabell 5. Antall boenheter tatt i bruk i 2013 etter barneskolekrets og boligtyper. I markedet er det nå godt utbud av ulike boligtyper; nye og bruket leiligheter, eneboligtomter 14

15 med og uten byggeklausul, brukte eneboliger og nye og bruket småhus (tomannsboliger, rekkehus og sammenkjedede eneboliger). Det ble igangsatt bygging av 100 leiligheter i Kongsberg sentrum i 2013 og det planlegges for et betydelig volum. Bygging av sentrumsleiligheter frigjør eneboliger. Hele 2014 har det vært et stort utbud av brukte eneboliger, med størrelsesorden brukte eneboliger på salg (henvisning finn.no). Av de boenhetene som er i Kongsberg, er 66 prosent eneboliger og tomannsboliger. Figur 2. Boligtyper i Kongsberg2013. Kilde: SSB Nye byboliger i Myntgata med gode uterom for alle aldersgrupper. 15

16 5.FREMTIDIG BOLIGUTVIKLING Det er en betydelig boligreserve i planverket til Kongsberg kommune. I ny arealdel til kommuneplan er det et boligpotensiale på ca 6000 boenheter. Av disse er 2000 boenheter regulert i sentrumsplan, 1000 boenheter som er ferdig regulert beliggende utenfor sentrumsplan og 3000 uregulert, men avklart i kommuneplanens arealdel. Det er reserver for alle boligtyper/tomter i hele kommunen. Sentrumsplanen har resultert i oppsving i boligbygging i sentrum. Kunnskap om boligpreferanser, demograf og dagens boligmasse i Kongsberg tilsier at det til enhver tid må være et variert boligtilbud med tilgang til alle boligtyper på boligmarkedet. Kongsberg har i dag ganske god behovsdekning for eneboliger og småhus, mens det er betydelig behov for store og mindre leiligheter. I planperioden bør leiligheter utgjøre minst 50 % av boligbyggingen. 16

17 I forhold til kommuneplanens ambisjon om dimisjonering av infrastruktur for 2 % årlig vekst i befolkningen, må det bygges 250 boenheter i året. Det forventes høy aktivitet også i 2014, men noe lavere enn i Det er nå etterspørselen i markedet som er avgjørende for omfanget av boligbyggingen i Kongsberg. Figur 3. Oversikt over hvilke boligtyper som det er årlig behov for gitt 1,5 % årlig vekst i befolkningen. For å kunne treffe markedet må kommunen være oppdatert på boligpreferanser og hvilke behov markedet har. Man må være i forkant med planleggingen, samt sikre at man henger etter med sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Det må være et kontinuerlig fokus på mest mulig effektiv drift og gode tjenester til innbyggere og utbyggere. Det må jobbes videre med rammeverk og forutsigbarhet. Det må også jobbes videre for en god boligsosial struktur. Fokus og prioritering av boligplaner har gitt et bedre utvalg for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Dette vil fortsatt ha stor fokus, men strategisk prosjekt avsluttes og går inn som en del av driften. Indikatorer beskrevet i kapittel 2, vil bli benyttet for å følge utviklingen i boligbyggingen framover. 17

18 6. HENVISNINGER Bolig- og bostedspreferanser i Stavangerregionen, Norsk byggforskningsinstitutt år 2000Boligutrening, Plansamarbeidet Oslo & Akershus, Prognosesenteret 2013, Studie gjennomført av NIBR Barn i by, case Kongsberg 2012 Boligstatistikk og demografisk statistikk fra SSB. Boligsosialt faktaark, Husbanken (del av boligplan). Informasjon på finn.no. 7. VEDLEGG Vedlegg 1. Antall boenheter tatt i bruk etter barneskolekrets og boligtype. Enebolig Boliger tatt i bruk i Rekkehus kjedehus, andre småhus Store boligbygg Bofelles -skap Annet Enebolig tomannsbolig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (321,32 9) Berg Efteløt Gamlegrendåsen Hvittingfoss Jondalen 4 4 Kongsgårdsmoen Madsebakken Raumyr Skavanger Wennersborg Sum Sum 18

19 Vedlegg 2. Nye boligområder i forslag til kommuneplanens arealdel Utbygger Antall Merknad Kongsberg syd/skrubbmoen KTS m fl 1500 BF/BK Saggrenda 46B Privat BF Innsigelse Moane Privat 8 24 BK/BF Gudesgate MG prosjekt BK/BF Dyrgravveien KTS 5 BF + 6 BK Kampestad KTS, PK hus BK/BF Kampestadlia + to felter Rustand holm Innsigelse eiendom, m. fl BK/BF Rødshøgda Bøhmer/Frømyhr 250 BK/BF Jondalen Privat BF Efteløt Opplysningsv. fond 40 BF Heistadmoen Privat 8-10 BF Innsigelse BK: Konsentrert småhusbebyggelse BF: Frittliggende boliger, tomter, inkl spredt 19

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 Kongsberg kommune Boligplan TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

Detaljer

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag til BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag dat. 24.11.14. Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED BOLIGMELDINGEN... 1 1.2 VIDEREFØRING AV BYVEKST MED KVALITET... 1 2.0 BAKGRUNN, FAKTA OG ANALYSE...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013

Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013 Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Befolkning... 2 2.1 Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning... 2 2.2 Flyttemønster... 6 2.3 Befolkningsprognoser...

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Boligdelen 24 INNLEDNING Boligdelen av kommuneplanen består av to hoveddeler : 1. Mål og utfordringer i boligpolitikken Mål og utfordringer innen boligpolitikken, har

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011)

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan for Nannestad 2011-2015 Forord... 3 Kommunestyrets vedtak 31.08.2011... 3 Rullering av Boligsosial handlingsplan...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 Vedtatt i Hamar kommunestyre den 27. mai 2015 Sak 041/2015 Innledning og bakgrunn 2 Innhold Komiteens forord Formål med boligplanen... 3 1 Innledning og bakgrunn... 4

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument Sortland kommune Boligpolitisk plan 2014-2030 Kommunedelplan for Sortland sin boligpolitikk og boligsosiale handling Per Sture Pedersen 2014-2030 Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling Forord Boligmeldingen for Bergen 2005 (med handlingsprogram), ble vedtatt av bystyret 23.10.06, sak 254-06. Bystyrets vedtak samt byrådets innstilling og saksutredning til bystyret (sak 129-06) finnes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009

Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009 Forslag til : BOLIGSOSIALT PROGRAM for KRISTIANSUND KOMMUNE med HANDLINGSPLAN for perioden 2006-2009 Oktober 2005 Innholdsfortegnelse : 0. FORORD... 4 1. GRUNNLAG FOR ARBEIDELSE AV NYTTBOLIGSOSIALT PROGRAM/HANDLINGSPLAN...

Detaljer