Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk"

Transkript

1 Tannhelsetjenestens folkehelsenettverksamling 2014 Referat fra Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling, dialog - GODE VERKTØY Sted: Hotel Park Inn Radisson Oslo Airport, Gardermoen Tid: tirsdag 4. og onsdag 5. november 2014 Deltakere: Fylkestannleger og folkehelsemedarbeidere fra flere fylkeskommuner, representanter fra kompetansesentrene, Helsedirektoratet, NTF, NTpF og Norsk Tannvern. Første dag Fylkestannlege i Buskerud og leder av Norsk Tannvern, Berit Binde ønsket velkommen og pekte på viktigheten av å skape felles forståelse og forankre og involvere folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i egne fylker. Arbeidsgruppen som har forberedt samlingen, har utenom Berit Binde, vært Nina Glærum folkehelsekoordinator Nord-Trøndelag, Kirsten Ahlsen fylkestannlege Akershus, Liv Tveit Eigeland, folkehelsekoordinator Aust-Agder, Kari Strand, fylkestannlege Nord-Trøndelag og Bente Stuveseth, daglig leder Norsk Tannvern. Møteleder Jan Ask, fylkestannlege i Aust-Agder, ga først ros til Tannvernet som arrangør av samlingen. Norsk Tannvern er en ordentlig, inspirerende organisasjon med stort engasjement for folkehelse. Tannhelsetjenesteloven setter forebygging fremfor behandling, fortsatte han, og ga en av mange definisjoner på folkehelse : «Folkehelse er vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner». (CEA Winslow, 1920; Wikipedia). Hvor er de som trenger oss mest? Hovedprioriteringer og føringer etter folkehelseloven og aktuelle meldinger. Hilde Cecilie Søhoel, seniorrådgiver i allmennhelseavdelingen, Helsedirektoratet Hildur Søhoel startet med Det er bruk for alle (NOU nr 18: 1998) og fokuserte på slagordet for folkehelseloven (2012) Helse i alt vi gjør før hun loset forsamlingen via folkehelselovens viktigste bestemmelser til rapporter og meldinger som alle forteller at helse er ulik i ulike sosioøkonomiske deler av befolkningen, og gir råd om tiltak som om de følges kan hjelpe til større likhet i helse, også tannhelse. Hun sa at Helsedirektoratet ønsker, og ser, tannhelsetjenesten som en viktig aktør i folkehelsearbeidet fordi tannhelsetjenesten har lang erfaring i å arbeide forebyggende og langt på vei kan vise til en suksesshistorie om at det er bedre å forebygge enn reparere. Tannhelsetjenesten er en viktig aktør i primærhelsetjenesten med sitt oppsøkende tilbud til bestemte grupper. Som en del av fylkeskommunen, innehar tannhelsetjenesten data av

2 betydning for identifisering av folkehelseutfordringer i (fylkes-) kommunenes planleggingsarbeid. Utfordringer som tannhelsetjenesten møter i sin virksomhet kan indikere utfordringer også for levekår og folkehelse. Disse bør folkehelsearbeidet ta hensyn til. Helsedirektoratet har for øvrig kommet med innspill om bedre integrering av tannhelsetjenesten med øvrig helsetjeneste til neste Stortingsmelding om primærhelsetjeneste. Innspillet omfatter problemer som ikke-møtt, omsorgssvikt, at alle skal kjenne sine rettigheter, og at den geografiske fordelingen av kompetanse må bedres. Folkehelsearbeid må ha kvalitet, være forankret i ledelsen, ha tydelig mandat for arbeidet, og ha felles mål. Hildur Søhoel viste til at myndighetene, FDI og Tannlegeforeningen har felles innstilling til forholdet mellom oral helse og generell helse. Samhandling for folkehelse er nøkkelen til suksess. Hva mer robuste kommuner vil bety for tannhelsetjenesten og for samhandling for folkehelse, vil fremtiden kanskje gi svar på. Ulikhet i helse oversiktsarbeidet Oversiktsarbeidet folkehelsestatistikker kommuneprofiler Folkehelseprofiler og statistikkbanker verktøy i oversiktsarbeidet Avdelingsdirektør folkehelseinstituttet, dr. med. Else-Karin Grøholt Hovedelementene i oversiktsarbeidet over folkehelse er å skaffe informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen, og å vurdere årsaksforhold og konsekvenser for å kunne finne hovedutfordringene. Vi må tenke helse i alt vi gjør fordi helse er 10 % helsetjeneste 90 % generelle livsvilkår og levevaner. Folkehelseinstituttets verktøy for å skaffe oversikter er - Lov om folkehelsearbeid - Folkehelseprofiler og statistikkbanker - Datagrunnlag «Opplysninger som statlige myndigheter gjør tilgjengelig» kan begrenses av at Folkehelseinstituttets arbeid med datagrunnlaget er avhengig av innrapporteringenes kvalitet. Lovverk regulerer tilgangen på statistikk og registrering av sosial ulikhet begrenses av Datatilsynet. Folkehelseinstituttet ønsker å hente data fra områder som påvirker helse, miljøfaktorer, helsestasjoner, levevaner, tannhelse og skaffe oversikt over sosial ulikhet etter utdanning og geografisk område (opphopning). Dersom tannhelsedata for kommuner og bydeler kunne bli rapportert i tillegg til fylkestall, vil plangrunnlag for kommunene bli bedre. Tannhelsestatistikken vil påvirkes av ulikhet i innkallingsintervaller. Dekningsgrad, hvor mange % av årskullet som kommer inn i rapporteringsperioden, må regnes inn. Hvilke indikatorer bør registreres for tannhelse? DMFT Sic dekningsgrad etseskader? Er årskullene år de riktige rapporteringskullene? Kommer tannhelse med i folkehelseprofilene, vil den også få en plass innenfor generell helse. Tannhelsepersonellets rolle i det store sykdomsbildet? Strategiske tanker fremover Nestleder i FDI, Science Committee, dr. odont. Harry-Sam Selikowitz FDIs visjon: Oral helse er en del av total generell helse. Det må satses på god diagnostikk og helseopplysninger og på tette bånd mellom forskning og praksis. Ikke smittsomme sykdommer er tredje største risiko for nedgang i verdensøkonomien og årsak til 1 av 3 dødsfall før fylte 75 år. WHO er opptatt av helse og FDI har fått tannhelse inn i FNs politiske manifest det forplikter alle land som har undertegnet manifestet. Som Hildur Søhoel gjorde, understreket Selikowitz også at FDI og NTF ønsker økt innsats mot risikofaktorer som er

3 felles for orale og generelle sykdommer og etterlyser samhandling mellom tannhelsetjeneste generell helsetjeneste. For å oppnå resultater i det forebyggende arbeidet, må vi fokusere upstreams (på positive faktorer), ikke downstreams (på negative faktorer) og arbeide sammen med den øvrige helsesektoren og andre samfunnsaktører i Folkehelselovens ånd. At tannhelsetjenesten nesten ikke er nevnt i Samhandlingsreformen er uforståelig, ifølge Selikowitz. Kan tannleger i fremtiden ta blodtrykk, blodprøver, diagnostisere etc., for å forebygge generell sykdom? Oppfordringen må være å gå fra dental isolasjon til integrasjon med helse! Fokus på samspill, samarbeid og samhandling Hva er gjort og hvordan fikk de det til? Fylkeskommunenes oversikt over tannhelsetilstanden. Eksempler fra Nord-Trøndelag og Akershus Nina Glærum, rådgiver tannhelse/folkehelse i Nord-Trøndelag: Veileder fra Helsedirektoratet var nyttig verktøy i arbeidet da tannhelsetjenesten i Nord- Trøndelag ga seg i kast med å lage oversikt og finne tiltak for å bidra til bedre folkehelsearbeid slik Folkehelseloven forutsetter. Erfaringen deres viser at særlige utfordringer oppstår i forskjellene mellom store og små kommuner, særlig mht personvernet i små kommuner. I tillegg til å se på tradisjonelle registreringer som DMFS for år, gjennomsnittlige tenner med hull eller fyllinger, sammenlignet de med HUNT UNG (HelseUndersøkelsen Nord-Trøndelag) Kanskje ikke uventet ble utfordringene identifisert til at det var - Negativ utvikling mellom år - Geografiske forskjeller i tannhelse Rigmor Moe, folkehelsekoordinator Akershus: Akershus har valgt å se på tannhelsestatistikken og så sammenligne resultatene med folkehelseprofilene. Hva gjør at sammenlignbare kommuner i folkehelseprofilen kommer helt ulikt ut på tannhelsestatistikken? Frogn og Ås er kommuner med svært likt befolkningsgrunnlag og utdanningsnivå, men havner i hver sin ende av skalaen i tannhelseresultater. Eidsvoll kommune ligger også lavt på skalaen over tannhelseresultater. I Eidsvoll er det startet et prosjekt der 4.klassene får undervisning i kosthold m.m. i samarbeid med helsesøstre og skoler for å bedre tannhelsen. Tanntastisk- fantastisk - Undervisningsopplegg for ungdomsskolen, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Linda Næss, fagleder og Monica Håland, tannpleier i Rogaland Det opprinnelige prosjektet ble etterhvert for omfattende for samarbeidet med skolene, og derfor vanskeligere å selge fordi prosjektet krevde 14 dager av skoletiden. I 2013 ble det besluttet å videreutvikle opplegget til en digital versjon en arena der ungdommene er. Ingfrid Brattabø (Hordaland) og Linda Næss (Rogaland) sto for prosjektplan og økonomiske midler kom fra Helsedirektoratet. En arbeidsgruppe, i hovedsak tannhelsepersonell, og en tverrfaglig ressursgruppe sto for arbeidet etter at Tanntastisk var blitt evaluert av medlemmer fra tannhelsetjenesten i Rogaland og Hordaland med hjelp fra analyseavdelingen i Hordaland fylkeskommune og Nasjonalt kunnskapssenter. Resultatene fra evalueringen ble deretter

4 bestemmende for den digitale utformingen. Evalueringsrapporten finnes på nettet ved å google Tanntastisk. Tanntastisk er omdøpt til HEART = helse, ernæring, aktivitet, rus, tenner Hele opplegget tar en uke og oppfyller målene i kunnskapsløftet om folkehelse. HEART appen er klar til bruk fra 1. januar og den er gratis! Slutta-appen med litt reklame for røyketelefonen Maren Deildok, rådgiver, Helsedirektoratet Røyketelefonen de lytter mer enn de snakker på røyketelefonen. Røyketelefonen er forebygging i helsetjenesten, underlagt Folkehelseavdelingen (Action-byråkrat). Slutta-appen-omfatter både røyk og snus og har hatt hele nedlastninger. icoach er en flerspråklig slutta-app, utarbeidet i EU. Mer info finnes på Velkommen til tannhelsetjenesten! - film som utviklingsverktøy for tannhelsetjenesten! Eva Rydgren Krona, overtannpleier Buskerud Hvorfor filmprosjekt? Tannhelsetjenesten i Buskerud har jobbet lenge for å få personell på helsestasjon og sykehus til å henvise barn før 3-års alder når det er behov for det, men i enkelte tilfeller viste det seg at de ikke har vært like gode til skape forståelse for dette innad i egen tjeneste. Enkelte ganger har foreldre som var henvist med sitt lille barn, fått beskjed om at de ville bli innkalt når barnet ble 3 år. Det var behov for å klargjøre rutiner for alle i egen organisasjon og finne måter å diskutere og reflektere over hvorfor og hvordan ting gjøres. Det var en av grunnene til at filmene ble laget med fokus på egen tjeneste og på hvordan kommunisere med ulike pasientgrupper. For tannhelsepersonell blir konsultasjoner og behandling en rutine, for pasientene er det en "engangsopplevelse". Det bør og skal være en så god opplevelse som mulig. Som tannhelsepersonell kan vi ha en dårlig dag på jobb, men det er ikke lov til å vise det! Tannhelsetjenesten i Buskerud fikk Zendium-prisen for sykehusprosjektet i 2011, og midlene ble utgangspunkt for finansieringen av kommunikasjonsfilmen. Norsk Tannvern og professor Tiril Willumsen deltok i utviklingen av filmene. Helsedirektoratet bidro med økonomisk tilskudd. Utformingen ble gjort med hjelp av tjenestedesign fra Norsk Form, og forankret i Stortingsmelding 10 ( ) «God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet». Regi, filming og produksjon ble utført av Catapult Film AS. Filmen ble laget som fem ulike pasientsituasjoner med spørsmål til refleksjon midt i filmen, og med uttalelser fra fagpersonell og forslag til diskusjon til slutt. Filmene er som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon på klinikk- eller distriktsmøter. Hver film har ulik lengde, fra ca. 4 til 13 minutter. Filmene er lagt ut på nettsidene og for gratis nedlasting. Ernæringsfysiolog som samarbeidspartner i tannhelsetjenesten i Buskerud Utarbeidet av ernæringsfysiolog/ frisklivskoordinator Hilde Nysæther Frantsen, Ål kommune. (Forfall) og fremført av Eva Rydgren Krona. Frisklivskoordinator i Ål kommune i Hallingdal er klinisk ernæringsfysiolog. Etter forslag fra kommuneoverlegen i 2006, har tannhelsetjenesten "kjøpt" 20% ernæringskompetanse av Ål kommune. Det vil si at ernæringsfysiologen jobber med prosjekter og tiltak som er viktige for tannhelsetjenesten.

5 Ernæringskompetanse er viktig i forhold til noen av dagens levevaneutfordringer. Det finnes få kommunale ernæringsfysiolog-stillinger, men det begynner å bli mer vanlig, særlig i store kommuner. Det finnes også fylkeskommuner som har ernæringskompetanse i sin stab. Områder hvor ernæringsfysiologen samarbeider med tannhelsetjenesten: - Retningslinjer for mat og måltider i barnehager, ble fulgt opp i alle Hallingdalkommunene med informasjonsarbeid rettet mot ansatte og på foreldremøter. - Nasjonal handlingsplan for kosthold ble brukt som grunnlag for en lokal kostholdskartlegging, og ernæring ble satt på dagsorden i ei skole- og helsegruppe med representanter fra alle Hallingdalkommunene - Ernæring i institusjoner for eldre kurs og seminarer - Pilotkantiner videregående skoler i Buskerud i samarbeid med tannhelsetjenesten, undervisningsavdelingen og folkehelseteamet i Buskerud fylkeskommune - Utarbeidelse og implementering av "Barnehagepakken", info-ark om kosthold og tannhelse for barnehager - Undervist på folkehelsestudie for tannhelsepersonell - Opplegg og informasjon for utsatte grupper, somovervekt, innvandrergrupper i samarbeid med tannpleier og helsesøstre - Undervisning for sykepleiere, tannhelsepersonell, helsesøstre, på foreldremøter, barselgrupper, individuell oppfølging etter henvisning fra ulikt helsepersonell - Samarbeidet med tannhelsetjenesten er en "vinn-vinn" situasjon, Ernæringsfysiologen i stilling som frisklivskoordinator, får i større grad brukt sin ernæringskompetanse, og tannhelsetjenesten får relevant kompetanse inn i sitt helsefremmende og forebyggende arbeid. Reisen til Helseland Norsk Tannverns historie Reidun Stenvik, forfatter og tidligere styreleder Norsk Tannvern Vi fikk en gjennomgang av historien fra stiftelsesdatoen av Norsk Tannvern, med daværende navn Norsk forening for motarbeidelse av tannsygdomme, og om pionerene som startet foreningen i Flere medlemmer i de første styrene var av samfunnstopper i Norge. Reisen gikk videre via Munnpleien og logoen God kost gode tenner god helse og frem til 100-årsjubileet i 2011 og utgivelsen av jubileumsboken, Reisen til Helseland. Stenviks oppfordring: Les boken mange tanker har vært gjort og ideer kan brukes om igjen! Norsk Tannvern i dag Berit Binde, fylkestannlege i Buskerud og styreleder i Norsk Tannvern Lederen tok for seg Visjon formål - idésenter samarbeidspartnere samfunnsoppdrag Tannvernet skal være tilstede på arenaer som omhandler folkehelse Nettsider (prosjektarbeid publikasjoner vareutvalg) Facebook Munnpleien Hva kan Tannvernet bidra med videre? Hva bidrar til motivasjon? Tannvernet er hele tiden avhengig av at støttespillerne gir oppdrag, at økonomien støttes og ikke minst at nye ideer blir fremmet. Det er tradisjon med seminar hvert annet år. Dato for neste seminar er 11.mars 2015 der temaet er: God helse for alle - utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten. Bruk Tannvernet, oppfordret Norsk Tannverns leder forsamlingen.

6 Tannhelsetjenestens bestilling til Norsk Tannvern, Bente Stuveseth, daglig leder Norsk Tannvern Målet er å bedre situasjonen for den enkelte pasient og ulike pasientgrupper fordi alle munner bor i en kommune. Hva trenger Norsk Tannvern for å mestre sine utfordringer? Hva bør og kan Norsk Tannvern gjøre for fylkeskommunene? Stuveseth la opp til gruppearbeid for å få innspill fra brukerne med utgangspunkt i de utfordringene som folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten har i dag og Norsk Tannverns medvirkning og samarbeid til løsning. SPØRSMÅL 1 Hva er de største utfordringene i folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i dag? I prioritert rekkefølge SPØRSMÅL 2 Hva kan Norsk Tannverns bidrag til løsning være? Hva er bra og hva kan utvikles videre i Norsk Tannvern? SPØRSMÅL 3 Blir nyheter fra Norsk Tannvern presentert nok gjennom året? Kom gjerne med forslag til hvordan vi bør markedsføre nyhetene. Presentasjon av innkomne svar på gruppearbeidene vil bli sendt ut senere og skrevet om i Munnpleien neste nummer. Referent: Kirsten Halonen Dag 2 Hva fremmer eller hemmer helse. Det som nærer og det som tærer Professor dr.med. Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Undertittelen på foredraget var «Et helhetlig perspektiv på helse og sykdomsutvikling med utgangspunkt i allostase-begrepet». Getz sa at allostase kan beskrives som en prosess for å oppnå stabilitet gjennom forandring. Allostatisk overbelastning oppstår når vi får for lite av det som nærer og for mye av det som tærer avmaktens patofysiologi. Det var en utrolig interessant men komplisert presentasjon, og vi har heldigvis fått tilsendt bildene hun viste, slik at det er mulig å gå gjennom disse på nytt og finne mye å gruble over og ta lærdom av. Konklusjonen er kanskje først og fremst at relasjonen mellom pasient og terapeut legger et biologisk grunnlag, enten for tilheling eller forverring av helsesituasjonen. I det kliniske møtet bør vi bidra til å styrke og ikke legge sten til byrden for pasienten. Kanskje vi i større grad bør være opptatt av å skape trygghet og dermed bidra til at pasienten mestrer det som skal til for å få helsegevinst. Teknikken «Motiverende intervju» (MI) som her i skuddet for tiden, passer godt inn i en slik forståelse. Kompetansesentrenes rolle i folkehelsearbeidet

7 Forskningsleder, dr.med. Nils Oscarsson, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord- Norge (TkNN) Oscarsson sa at det er et ønske fra helsemyndighetene at forskningsinnsatsen skal økes, spesielt innen epidemiologisk forskning. De er nå i gang med to prosjekter innen epidemiologi: Tannhelse i nord (Finnmark) og «Tromstannen». «Tromstannen» omfatter voksne (20 79 år) i Troms fylkeskommune. Invitasjonen er sendt til tilfeldig utvalgte personer i denne aldersgruppen. Oppslutningen har vært %, med høyest deltakelse i gruppen år og lavest blant år; flere kvinner enn menn deltok. Det ble foretatt en klinisk undersøkelse av tilstanden i munn og kjever (ca. 60 min). Videre ble det tatt foto og røntgen (BW og OPG). Deltakerne fylte ut et spørreskjema som omfattet sosioøkonomiske forhold, generell helse, bruk av tannhelsetjenesten, kosthold, munnhygienevaner og mestring. Livskvalitet ble målt ved hjelp av to forskjellige indekser. Oscarsson omtalte så «AllmennTann forskningsnettverk» en mulighet i tannhelsetjenesten, som er et oppdrag fra Helsedirektoratet, basert på rapport fra en arbeidsgruppe i I en pilotstudie med deltakelse av sju klinikker, både private og offentlige, ble forekomst av slimhinneforandringer målt på ca pasienter i løpet av tre uker. Flere kvinner enn menn deltok, ca. 25 % brukte tobakk og ca. 60 % brukte ett el. flere legemidler. Questback etter pilotperioden viste at omlag 50 % kunne være interessert i å delta i forskning under forutsetning av at forholdene ble lagt til rette for det. Referent: Reidun Stenvik

Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14

Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr. 1, 2015 Årgang 98 Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14 Prosjekt ved Nittedal

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Stedet for gode og billige råd om egeninnsats s. 2 3 Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten s. 6 7 Byrådet i Oslo satser millioner

Detaljer

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2013 Årgang 96 Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 1 2 Kantina er skolens hjerte og aktivitetsarena

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93. FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93. FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93 FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17 TOBAKKSFOREBYGGING I VESTFOLD: Tannhelsetjenesten KOORDINERER FRI-programmet De

Detaljer

Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s.

Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s. Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2014 Årgang 97 Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s. 10 11 Samlingsstund

Detaljer

Vi vil også gå på kurs! s. 2 3 Folkehelsestudiet ved HiAk hva nå? s. 10 11 Norsk Tannvern 100 år s. 20 21

Vi vil også gå på kurs! s. 2 3 Folkehelsestudiet ved HiAk hva nå? s. 10 11 Norsk Tannvern 100 år s. 20 21 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2010 Årgang 93 Vi vil også gå på kurs! s. 2 3 Folkehelsestudiet ved HiAk hva nå? s. 10 11 Norsk Tannvern 100 år s. 20 21 Vi vil også gå på kurs! I løpet av det siste

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Erosjoner s. 2 3 Partnerskap og folkehelse i Finnmark s. 10 15 Helsestasjonsbrosjyrer på 22 språk s. 16 Erosjoner registrer og informer! Dette er rådet

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s. 8 11 I dialog om nattamming s. 12 13

Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s. 8 11 I dialog om nattamming s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2007 Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s. 8 11 I dialog om nattamming s. 12 13 Partnerskap for folkehelse i Finnmark

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2004 Årgang 87 Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Tannhelsesekretærene i Glomfjord: Tannhelsetilbud

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92 Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 PROSJEKT FOR 2009-ÅRGANGEN I ASKIM OG RAKKESTAD Hvis barn innkalles til tannklinikken

Detaljer

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN

3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN 3 2013 ÅRGANG 16 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK, UNN Tema rus og folkehelse: 4 Velferdsstat for de vellykkede 7 Begrensningens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Barnetannpleie som brobygger i Nord-Norge s. 2 4 Tannpleieren en viktig folkehelsearbeider s. 6 9 Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold s. 12 13

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2007. Tannhelse for helsesøstre s. 6-9 Folkehelse s. 12-15 Tobakksfri s. 4, 20-21

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2007. Tannhelse for helsesøstre s. 6-9 Folkehelse s. 12-15 Tobakksfri s. 4, 20-21 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2007 Tannhelse for helsesøstre s. 6-9 Folkehelse s. 12-15 Tobakksfri s. 4, 20-21 Folkehelsestudiet Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Tekst og foto: Reidun Stenvik

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Vann s. 2, 6 og 15 Småtann s. 10 Den gode samtalen s. 12 i videregående i Vestfold Det ser ut til at en «vannepidemi» sprer seg over det ganske land.

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2009 Årgang 92

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2009 Årgang 92 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2009 Årgang 92 Fra slakt til suksess s. 2 4 Oslo går nye veier s. 14 15 De bekymrer seg s. 18 19 Tannhelseomsorg for eldre og langtidssyke Fra slakt til suksess Da

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Deanu - Tana helse i fokus Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Metodeutvikling- og tilpassingsprosjekt Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer