Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk"

Transkript

1 Tannhelsetjenestens folkehelsenettverksamling 2014 Referat fra Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling, dialog - GODE VERKTØY Sted: Hotel Park Inn Radisson Oslo Airport, Gardermoen Tid: tirsdag 4. og onsdag 5. november 2014 Deltakere: Fylkestannleger og folkehelsemedarbeidere fra flere fylkeskommuner, representanter fra kompetansesentrene, Helsedirektoratet, NTF, NTpF og Norsk Tannvern. Første dag Fylkestannlege i Buskerud og leder av Norsk Tannvern, Berit Binde ønsket velkommen og pekte på viktigheten av å skape felles forståelse og forankre og involvere folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i egne fylker. Arbeidsgruppen som har forberedt samlingen, har utenom Berit Binde, vært Nina Glærum folkehelsekoordinator Nord-Trøndelag, Kirsten Ahlsen fylkestannlege Akershus, Liv Tveit Eigeland, folkehelsekoordinator Aust-Agder, Kari Strand, fylkestannlege Nord-Trøndelag og Bente Stuveseth, daglig leder Norsk Tannvern. Møteleder Jan Ask, fylkestannlege i Aust-Agder, ga først ros til Tannvernet som arrangør av samlingen. Norsk Tannvern er en ordentlig, inspirerende organisasjon med stort engasjement for folkehelse. Tannhelsetjenesteloven setter forebygging fremfor behandling, fortsatte han, og ga en av mange definisjoner på folkehelse : «Folkehelse er vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner». (CEA Winslow, 1920; Wikipedia). Hvor er de som trenger oss mest? Hovedprioriteringer og føringer etter folkehelseloven og aktuelle meldinger. Hilde Cecilie Søhoel, seniorrådgiver i allmennhelseavdelingen, Helsedirektoratet Hildur Søhoel startet med Det er bruk for alle (NOU nr 18: 1998) og fokuserte på slagordet for folkehelseloven (2012) Helse i alt vi gjør før hun loset forsamlingen via folkehelselovens viktigste bestemmelser til rapporter og meldinger som alle forteller at helse er ulik i ulike sosioøkonomiske deler av befolkningen, og gir råd om tiltak som om de følges kan hjelpe til større likhet i helse, også tannhelse. Hun sa at Helsedirektoratet ønsker, og ser, tannhelsetjenesten som en viktig aktør i folkehelsearbeidet fordi tannhelsetjenesten har lang erfaring i å arbeide forebyggende og langt på vei kan vise til en suksesshistorie om at det er bedre å forebygge enn reparere. Tannhelsetjenesten er en viktig aktør i primærhelsetjenesten med sitt oppsøkende tilbud til bestemte grupper. Som en del av fylkeskommunen, innehar tannhelsetjenesten data av

2 betydning for identifisering av folkehelseutfordringer i (fylkes-) kommunenes planleggingsarbeid. Utfordringer som tannhelsetjenesten møter i sin virksomhet kan indikere utfordringer også for levekår og folkehelse. Disse bør folkehelsearbeidet ta hensyn til. Helsedirektoratet har for øvrig kommet med innspill om bedre integrering av tannhelsetjenesten med øvrig helsetjeneste til neste Stortingsmelding om primærhelsetjeneste. Innspillet omfatter problemer som ikke-møtt, omsorgssvikt, at alle skal kjenne sine rettigheter, og at den geografiske fordelingen av kompetanse må bedres. Folkehelsearbeid må ha kvalitet, være forankret i ledelsen, ha tydelig mandat for arbeidet, og ha felles mål. Hildur Søhoel viste til at myndighetene, FDI og Tannlegeforeningen har felles innstilling til forholdet mellom oral helse og generell helse. Samhandling for folkehelse er nøkkelen til suksess. Hva mer robuste kommuner vil bety for tannhelsetjenesten og for samhandling for folkehelse, vil fremtiden kanskje gi svar på. Ulikhet i helse oversiktsarbeidet Oversiktsarbeidet folkehelsestatistikker kommuneprofiler Folkehelseprofiler og statistikkbanker verktøy i oversiktsarbeidet Avdelingsdirektør folkehelseinstituttet, dr. med. Else-Karin Grøholt Hovedelementene i oversiktsarbeidet over folkehelse er å skaffe informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen, og å vurdere årsaksforhold og konsekvenser for å kunne finne hovedutfordringene. Vi må tenke helse i alt vi gjør fordi helse er 10 % helsetjeneste 90 % generelle livsvilkår og levevaner. Folkehelseinstituttets verktøy for å skaffe oversikter er - Lov om folkehelsearbeid - Folkehelseprofiler og statistikkbanker - Datagrunnlag «Opplysninger som statlige myndigheter gjør tilgjengelig» kan begrenses av at Folkehelseinstituttets arbeid med datagrunnlaget er avhengig av innrapporteringenes kvalitet. Lovverk regulerer tilgangen på statistikk og registrering av sosial ulikhet begrenses av Datatilsynet. Folkehelseinstituttet ønsker å hente data fra områder som påvirker helse, miljøfaktorer, helsestasjoner, levevaner, tannhelse og skaffe oversikt over sosial ulikhet etter utdanning og geografisk område (opphopning). Dersom tannhelsedata for kommuner og bydeler kunne bli rapportert i tillegg til fylkestall, vil plangrunnlag for kommunene bli bedre. Tannhelsestatistikken vil påvirkes av ulikhet i innkallingsintervaller. Dekningsgrad, hvor mange % av årskullet som kommer inn i rapporteringsperioden, må regnes inn. Hvilke indikatorer bør registreres for tannhelse? DMFT Sic dekningsgrad etseskader? Er årskullene år de riktige rapporteringskullene? Kommer tannhelse med i folkehelseprofilene, vil den også få en plass innenfor generell helse. Tannhelsepersonellets rolle i det store sykdomsbildet? Strategiske tanker fremover Nestleder i FDI, Science Committee, dr. odont. Harry-Sam Selikowitz FDIs visjon: Oral helse er en del av total generell helse. Det må satses på god diagnostikk og helseopplysninger og på tette bånd mellom forskning og praksis. Ikke smittsomme sykdommer er tredje største risiko for nedgang i verdensøkonomien og årsak til 1 av 3 dødsfall før fylte 75 år. WHO er opptatt av helse og FDI har fått tannhelse inn i FNs politiske manifest det forplikter alle land som har undertegnet manifestet. Som Hildur Søhoel gjorde, understreket Selikowitz også at FDI og NTF ønsker økt innsats mot risikofaktorer som er

3 felles for orale og generelle sykdommer og etterlyser samhandling mellom tannhelsetjeneste generell helsetjeneste. For å oppnå resultater i det forebyggende arbeidet, må vi fokusere upstreams (på positive faktorer), ikke downstreams (på negative faktorer) og arbeide sammen med den øvrige helsesektoren og andre samfunnsaktører i Folkehelselovens ånd. At tannhelsetjenesten nesten ikke er nevnt i Samhandlingsreformen er uforståelig, ifølge Selikowitz. Kan tannleger i fremtiden ta blodtrykk, blodprøver, diagnostisere etc., for å forebygge generell sykdom? Oppfordringen må være å gå fra dental isolasjon til integrasjon med helse! Fokus på samspill, samarbeid og samhandling Hva er gjort og hvordan fikk de det til? Fylkeskommunenes oversikt over tannhelsetilstanden. Eksempler fra Nord-Trøndelag og Akershus Nina Glærum, rådgiver tannhelse/folkehelse i Nord-Trøndelag: Veileder fra Helsedirektoratet var nyttig verktøy i arbeidet da tannhelsetjenesten i Nord- Trøndelag ga seg i kast med å lage oversikt og finne tiltak for å bidra til bedre folkehelsearbeid slik Folkehelseloven forutsetter. Erfaringen deres viser at særlige utfordringer oppstår i forskjellene mellom store og små kommuner, særlig mht personvernet i små kommuner. I tillegg til å se på tradisjonelle registreringer som DMFS for år, gjennomsnittlige tenner med hull eller fyllinger, sammenlignet de med HUNT UNG (HelseUndersøkelsen Nord-Trøndelag) Kanskje ikke uventet ble utfordringene identifisert til at det var - Negativ utvikling mellom år - Geografiske forskjeller i tannhelse Rigmor Moe, folkehelsekoordinator Akershus: Akershus har valgt å se på tannhelsestatistikken og så sammenligne resultatene med folkehelseprofilene. Hva gjør at sammenlignbare kommuner i folkehelseprofilen kommer helt ulikt ut på tannhelsestatistikken? Frogn og Ås er kommuner med svært likt befolkningsgrunnlag og utdanningsnivå, men havner i hver sin ende av skalaen i tannhelseresultater. Eidsvoll kommune ligger også lavt på skalaen over tannhelseresultater. I Eidsvoll er det startet et prosjekt der 4.klassene får undervisning i kosthold m.m. i samarbeid med helsesøstre og skoler for å bedre tannhelsen. Tanntastisk- fantastisk - Undervisningsopplegg for ungdomsskolen, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Linda Næss, fagleder og Monica Håland, tannpleier i Rogaland Det opprinnelige prosjektet ble etterhvert for omfattende for samarbeidet med skolene, og derfor vanskeligere å selge fordi prosjektet krevde 14 dager av skoletiden. I 2013 ble det besluttet å videreutvikle opplegget til en digital versjon en arena der ungdommene er. Ingfrid Brattabø (Hordaland) og Linda Næss (Rogaland) sto for prosjektplan og økonomiske midler kom fra Helsedirektoratet. En arbeidsgruppe, i hovedsak tannhelsepersonell, og en tverrfaglig ressursgruppe sto for arbeidet etter at Tanntastisk var blitt evaluert av medlemmer fra tannhelsetjenesten i Rogaland og Hordaland med hjelp fra analyseavdelingen i Hordaland fylkeskommune og Nasjonalt kunnskapssenter. Resultatene fra evalueringen ble deretter

4 bestemmende for den digitale utformingen. Evalueringsrapporten finnes på nettet ved å google Tanntastisk. Tanntastisk er omdøpt til HEART = helse, ernæring, aktivitet, rus, tenner Hele opplegget tar en uke og oppfyller målene i kunnskapsløftet om folkehelse. HEART appen er klar til bruk fra 1. januar og den er gratis! Slutta-appen med litt reklame for røyketelefonen Maren Deildok, rådgiver, Helsedirektoratet Røyketelefonen de lytter mer enn de snakker på røyketelefonen. Røyketelefonen er forebygging i helsetjenesten, underlagt Folkehelseavdelingen (Action-byråkrat). Slutta-appen-omfatter både røyk og snus og har hatt hele nedlastninger. icoach er en flerspråklig slutta-app, utarbeidet i EU. Mer info finnes på Velkommen til tannhelsetjenesten! - film som utviklingsverktøy for tannhelsetjenesten! Eva Rydgren Krona, overtannpleier Buskerud Hvorfor filmprosjekt? Tannhelsetjenesten i Buskerud har jobbet lenge for å få personell på helsestasjon og sykehus til å henvise barn før 3-års alder når det er behov for det, men i enkelte tilfeller viste det seg at de ikke har vært like gode til skape forståelse for dette innad i egen tjeneste. Enkelte ganger har foreldre som var henvist med sitt lille barn, fått beskjed om at de ville bli innkalt når barnet ble 3 år. Det var behov for å klargjøre rutiner for alle i egen organisasjon og finne måter å diskutere og reflektere over hvorfor og hvordan ting gjøres. Det var en av grunnene til at filmene ble laget med fokus på egen tjeneste og på hvordan kommunisere med ulike pasientgrupper. For tannhelsepersonell blir konsultasjoner og behandling en rutine, for pasientene er det en "engangsopplevelse". Det bør og skal være en så god opplevelse som mulig. Som tannhelsepersonell kan vi ha en dårlig dag på jobb, men det er ikke lov til å vise det! Tannhelsetjenesten i Buskerud fikk Zendium-prisen for sykehusprosjektet i 2011, og midlene ble utgangspunkt for finansieringen av kommunikasjonsfilmen. Norsk Tannvern og professor Tiril Willumsen deltok i utviklingen av filmene. Helsedirektoratet bidro med økonomisk tilskudd. Utformingen ble gjort med hjelp av tjenestedesign fra Norsk Form, og forankret i Stortingsmelding 10 ( ) «God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet». Regi, filming og produksjon ble utført av Catapult Film AS. Filmen ble laget som fem ulike pasientsituasjoner med spørsmål til refleksjon midt i filmen, og med uttalelser fra fagpersonell og forslag til diskusjon til slutt. Filmene er som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon på klinikk- eller distriktsmøter. Hver film har ulik lengde, fra ca. 4 til 13 minutter. Filmene er lagt ut på nettsidene og for gratis nedlasting. Ernæringsfysiolog som samarbeidspartner i tannhelsetjenesten i Buskerud Utarbeidet av ernæringsfysiolog/ frisklivskoordinator Hilde Nysæther Frantsen, Ål kommune. (Forfall) og fremført av Eva Rydgren Krona. Frisklivskoordinator i Ål kommune i Hallingdal er klinisk ernæringsfysiolog. Etter forslag fra kommuneoverlegen i 2006, har tannhelsetjenesten "kjøpt" 20% ernæringskompetanse av Ål kommune. Det vil si at ernæringsfysiologen jobber med prosjekter og tiltak som er viktige for tannhelsetjenesten.

5 Ernæringskompetanse er viktig i forhold til noen av dagens levevaneutfordringer. Det finnes få kommunale ernæringsfysiolog-stillinger, men det begynner å bli mer vanlig, særlig i store kommuner. Det finnes også fylkeskommuner som har ernæringskompetanse i sin stab. Områder hvor ernæringsfysiologen samarbeider med tannhelsetjenesten: - Retningslinjer for mat og måltider i barnehager, ble fulgt opp i alle Hallingdalkommunene med informasjonsarbeid rettet mot ansatte og på foreldremøter. - Nasjonal handlingsplan for kosthold ble brukt som grunnlag for en lokal kostholdskartlegging, og ernæring ble satt på dagsorden i ei skole- og helsegruppe med representanter fra alle Hallingdalkommunene - Ernæring i institusjoner for eldre kurs og seminarer - Pilotkantiner videregående skoler i Buskerud i samarbeid med tannhelsetjenesten, undervisningsavdelingen og folkehelseteamet i Buskerud fylkeskommune - Utarbeidelse og implementering av "Barnehagepakken", info-ark om kosthold og tannhelse for barnehager - Undervist på folkehelsestudie for tannhelsepersonell - Opplegg og informasjon for utsatte grupper, somovervekt, innvandrergrupper i samarbeid med tannpleier og helsesøstre - Undervisning for sykepleiere, tannhelsepersonell, helsesøstre, på foreldremøter, barselgrupper, individuell oppfølging etter henvisning fra ulikt helsepersonell - Samarbeidet med tannhelsetjenesten er en "vinn-vinn" situasjon, Ernæringsfysiologen i stilling som frisklivskoordinator, får i større grad brukt sin ernæringskompetanse, og tannhelsetjenesten får relevant kompetanse inn i sitt helsefremmende og forebyggende arbeid. Reisen til Helseland Norsk Tannverns historie Reidun Stenvik, forfatter og tidligere styreleder Norsk Tannvern Vi fikk en gjennomgang av historien fra stiftelsesdatoen av Norsk Tannvern, med daværende navn Norsk forening for motarbeidelse av tannsygdomme, og om pionerene som startet foreningen i Flere medlemmer i de første styrene var av samfunnstopper i Norge. Reisen gikk videre via Munnpleien og logoen God kost gode tenner god helse og frem til 100-årsjubileet i 2011 og utgivelsen av jubileumsboken, Reisen til Helseland. Stenviks oppfordring: Les boken mange tanker har vært gjort og ideer kan brukes om igjen! Norsk Tannvern i dag Berit Binde, fylkestannlege i Buskerud og styreleder i Norsk Tannvern Lederen tok for seg Visjon formål - idésenter samarbeidspartnere samfunnsoppdrag Tannvernet skal være tilstede på arenaer som omhandler folkehelse Nettsider (prosjektarbeid publikasjoner vareutvalg) Facebook Munnpleien Hva kan Tannvernet bidra med videre? Hva bidrar til motivasjon? Tannvernet er hele tiden avhengig av at støttespillerne gir oppdrag, at økonomien støttes og ikke minst at nye ideer blir fremmet. Det er tradisjon med seminar hvert annet år. Dato for neste seminar er 11.mars 2015 der temaet er: God helse for alle - utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten. Bruk Tannvernet, oppfordret Norsk Tannverns leder forsamlingen.

6 Tannhelsetjenestens bestilling til Norsk Tannvern, Bente Stuveseth, daglig leder Norsk Tannvern Målet er å bedre situasjonen for den enkelte pasient og ulike pasientgrupper fordi alle munner bor i en kommune. Hva trenger Norsk Tannvern for å mestre sine utfordringer? Hva bør og kan Norsk Tannvern gjøre for fylkeskommunene? Stuveseth la opp til gruppearbeid for å få innspill fra brukerne med utgangspunkt i de utfordringene som folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten har i dag og Norsk Tannverns medvirkning og samarbeid til løsning. SPØRSMÅL 1 Hva er de største utfordringene i folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i dag? I prioritert rekkefølge SPØRSMÅL 2 Hva kan Norsk Tannverns bidrag til løsning være? Hva er bra og hva kan utvikles videre i Norsk Tannvern? SPØRSMÅL 3 Blir nyheter fra Norsk Tannvern presentert nok gjennom året? Kom gjerne med forslag til hvordan vi bør markedsføre nyhetene. Presentasjon av innkomne svar på gruppearbeidene vil bli sendt ut senere og skrevet om i Munnpleien neste nummer. Referent: Kirsten Halonen Dag 2 Hva fremmer eller hemmer helse. Det som nærer og det som tærer Professor dr.med. Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Undertittelen på foredraget var «Et helhetlig perspektiv på helse og sykdomsutvikling med utgangspunkt i allostase-begrepet». Getz sa at allostase kan beskrives som en prosess for å oppnå stabilitet gjennom forandring. Allostatisk overbelastning oppstår når vi får for lite av det som nærer og for mye av det som tærer avmaktens patofysiologi. Det var en utrolig interessant men komplisert presentasjon, og vi har heldigvis fått tilsendt bildene hun viste, slik at det er mulig å gå gjennom disse på nytt og finne mye å gruble over og ta lærdom av. Konklusjonen er kanskje først og fremst at relasjonen mellom pasient og terapeut legger et biologisk grunnlag, enten for tilheling eller forverring av helsesituasjonen. I det kliniske møtet bør vi bidra til å styrke og ikke legge sten til byrden for pasienten. Kanskje vi i større grad bør være opptatt av å skape trygghet og dermed bidra til at pasienten mestrer det som skal til for å få helsegevinst. Teknikken «Motiverende intervju» (MI) som her i skuddet for tiden, passer godt inn i en slik forståelse. Kompetansesentrenes rolle i folkehelsearbeidet

7 Forskningsleder, dr.med. Nils Oscarsson, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord- Norge (TkNN) Oscarsson sa at det er et ønske fra helsemyndighetene at forskningsinnsatsen skal økes, spesielt innen epidemiologisk forskning. De er nå i gang med to prosjekter innen epidemiologi: Tannhelse i nord (Finnmark) og «Tromstannen». «Tromstannen» omfatter voksne (20 79 år) i Troms fylkeskommune. Invitasjonen er sendt til tilfeldig utvalgte personer i denne aldersgruppen. Oppslutningen har vært %, med høyest deltakelse i gruppen år og lavest blant år; flere kvinner enn menn deltok. Det ble foretatt en klinisk undersøkelse av tilstanden i munn og kjever (ca. 60 min). Videre ble det tatt foto og røntgen (BW og OPG). Deltakerne fylte ut et spørreskjema som omfattet sosioøkonomiske forhold, generell helse, bruk av tannhelsetjenesten, kosthold, munnhygienevaner og mestring. Livskvalitet ble målt ved hjelp av to forskjellige indekser. Oscarsson omtalte så «AllmennTann forskningsnettverk» en mulighet i tannhelsetjenesten, som er et oppdrag fra Helsedirektoratet, basert på rapport fra en arbeidsgruppe i I en pilotstudie med deltakelse av sju klinikker, både private og offentlige, ble forekomst av slimhinneforandringer målt på ca pasienter i løpet av tre uker. Flere kvinner enn menn deltok, ca. 25 % brukte tobakk og ca. 60 % brukte ett el. flere legemidler. Questback etter pilotperioden viste at omlag 50 % kunne være interessert i å delta i forskning under forutsetning av at forholdene ble lagt til rette for det. Referent: Reidun Stenvik

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet

Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet Else Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseins/tu? Tannhelsetjenestens folkehelsene?verkskonferanse 4.11.2014 Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID Dette nasjonale aktørkartet presenterer et utvalg av sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid. Det strategiske folkehelsearbeidet består

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelse, - en naturlig del av helse og omsorgstjenesten Innlegg Norsk Tannvern 12 03 2013

Tannhelse, - en naturlig del av helse og omsorgstjenesten Innlegg Norsk Tannvern 12 03 2013 FEM KOMMUNER I FORPLIKTENDE SAMHANDLING Engerdal Trysil Stor-Elvdal Åmot Elverum Tannhelse, - en naturlig del av helse og omsorgstjenesten Innlegg Norsk Tannvern 12 03 2013 Roy Heine Olsen Prosjektleder

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Tannhelsetjenestens folkehelsene.verkskonferanse 2014

Tannhelsetjenestens folkehelsene.verkskonferanse 2014 Tannhelsetjenestens folkehelsene.verkskonferanse 2014 Hotell Radisson, Gardermoen 4. og 5. november 2014 Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling, dialog GODE VERKTØY Helsedirektoratet, avdeling allmennhelsetjenester

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsearbeid i utvikling - hvor står vi, og hvor skal vi? Knut-Inge Klepp Folkehelsekonferansen 2014 Buskerud 11.3.2014 Disposisjon Hvor står vi? Utviklingen av folkehelsearbeidet Dagens folkehelseutfordringer

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark. Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark

Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark. Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene i Telemark Oktober 2014 februar 2015 v/ Roger Jensen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark Framdrift (1) Helsetilsynet bestemte landsomfattende tilsyn med folkehelsearbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene En oppgave for kommuneoverlegen NORSAM 9. februar 2012 Pål Kippenes, seniorrådgiver/spes.samf.med pkipp@helsedir.no Samhandlingsreformen Nasjonal helse-

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Rissa hotell, Voksenopplæringas lokaler, 2. etasje Møtedato: 05.10.2016 Tid: 09:00 13:00 Forfall meldes til servicetorget som sørger

Detaljer

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus Bakgrunn Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere unge bruker snus nå enn tidligere. I 2013 er det 21 prosent som sier de bruker

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/285-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Roar Blom, rådgiver folkehelsearbeid Møte med regionrådenes sekretariatsledere 27. november 2015 Foto: Peter Hamlin 10-90 regelen Helse skapes der folk lever

Detaljer

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring 0 7. 0 2. 2 017 S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET L I V E L I N TO R HEI M, L E D E R AV NASJONALT R Å

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Avd.dir. Kjell Røynesdal Tannvernseminar 12. mars 2013 Virkemidler i reformen Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske Hva har relevans for tannhelsetjenesten?

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet. Hamar 8. mai 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet. Hamar 8. mai 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet Hamar 8. mai 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsoversikt 1. Ny folkehelseplattform. Bakgrunn for nærmiljø + plan. 2. Hva er nærmiljø og hvordan forstå

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar

Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar med ernæringsblikk Folkehelsekonferansen Stiklestad Seniorrådgiver Eli Strande Folkehelsekonferanse Stiklestad 1 Bakgrunn for folkehelsemeldingen Samhandlingsreformen

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

HUNT forskningssenter Neptunveien 1, 7650 Verdal Telefon: Faks: e-post:

HUNT forskningssenter Neptunveien 1, 7650 Verdal Telefon: Faks: e-post: Layout og produksjon: Fangst design, Steinkjer HUNT forskningssenter HUNT forskningssenter er en del av Det medisinske fakultet, NTNU. HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Tanntastisk er tilrettelagt for 8. klasse og utarbeidd av: Tannhelsepersonell i Rogaland Lektor ved Håvåsen skole HEMIL senteret i Bergen Gjennomført fyrste

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Oversikt over folkehelsen. 17. november 2016, Sogn og Fjordane

Oversikt over folkehelsen. 17. november 2016, Sogn og Fjordane Oversikt over folkehelsen 17. november 2016, Sogn og Fjordane Oversikt over folkehelsen som kunnskapsgrunnlag for lokal samfunnsutvikling 2 Folkehelse og folkehelsearbeid - kjennetegn Befolkningens helsetilstand

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer