«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga"

Transkript

1 «Jeg har lært mye å skrive og» Skrivemapper i norskfaget i lærarutdanninga Utvikling av skriftspråkskompetanse i nynorsk som del av generell skrivekompetanse og utvikling av didaktisk kompetanse modell for skriveopplæring. Refleksjonar på bakgrunn av eit fou-prosjekt frå

2 Skrivemappe i norskfaget ved allmennlærarutdanninga ved HiO frå haust vår 2010 ALU : Norskfaget lagt over to år ( ). Første år skriftspråksopplæring i nynorsk ved hjelp av mappedidaktikk. FoU prosjekt frå omlegginga 2005 til i dag, Skjong og Vederhus Vekt på registrering og drøfting av moglege haldningsendringar Vekt på registrering og drøfting av læringsutbytte Refleksjonar over respons som sentralt element ved mappedidaktikk, spesielt i forhold til nynorsklæring, og generelt i forhold til skriveopplæring GLU: Skriftspråksopplæring i nynorsk ved hjelp av mappe er ført vidare, både på og med norsk som fag.

3 Mappedidaktikk - skriftspråkopplæring respons - seleksjon og refleksjon Arbeidsmappe med 5 sakprosatekstar: Fagnotat om språk og læring (respons frå faglærar) Omtale av barne- og ungdomsbok (respons frå faglærar 05>responsgrupper 08 >) Sakprosatekst/artikkel om barne- og ungdomsbok (medstudentrespons) Responstekst til medstudents artikkel A05 >refleksjonstekst over mottatt respons A08> (utan respons) Elevtekstanalyse (respons frå faglærar) Vurderingsmappe med 4 tekstar: 3 av tekstane over og eit refleksjonsnotat som presenterer tekstutvalet og oppsummerer og kommenterer mappearbeidet og eiga skriveutvikling.

4 Læringskonteksten: For at eg skal bli flink i nynorsk, så treng eg ei ku og eit par sauer og ein bondegard i utkantlanda. Støttar lånekassen det? (Fronter -09) Brukskompetanse ved studiestart: 2005: 280 studentar. Av dei 3.9 % nynorsk son hovudmål. I 3 av dei 8 klassane var det ingen studentar med nynorsk som hovudmål. Haldningar i profesjonsperspektiv: 56% av kullet før oppgav at dei grudde seg til å undervise i nynorsk som sidemål p g a negative elevhaldningar. 45 % oppgav eigne negative haldingar som årsak til at dei grudde seg til sidemålsundervisning i nynorsk. 55% sa seg heilt eller delvis einige med påstanden om at eigne manglande ferdigheiter i skriftspråket nynorsk var ei årsak til at dei grudde seg. (Nordhagen (2006): Nynorsk som sidemål i skolen en undersøkelse av allmennlærerstudenters personlige og yrkesprofesjonelle holdninger A08 > Mest negative haldningar, mange likegyldige (må jo lære det), men også ein god del positive.

5 Haldningsutvikling? Våren 06: ca. 80% uttrykkjer positiv eller meir reflektert haldning til nynorsk, mot 20% ved studiestart. Eg har alltid meint at det har vore vanskeleg å skrive nynorsk. Derfor har eg heller ikkje satt meg grundig inn språket. Eg har no slått meg til ro med at nynorsk er ein del av vår kulturarv, og at dette er eit språk eg som lærarstudent må kunne skrive. Eg kan jo ein dag komme til å undervise i det. Derfor har eg gått inn for å få meg eit overblikk over nynorsken, og prøve på best mogleg måte å forbetre han. Dette kunne eg ikkje ha gjort om vi ikkje hadde hatt ein slik vurderingsmetode som Høgskulen i Oslo har praktisert i år. ( ) På denne måten har vi hatt tid og høve til å setje oss skikkeleg inn i språket. På denne måten får ein tid til å fokusere like mykje på språket, som innhaldet i tekstane. (K-C-05 Refleksjonsnotat i vurderingsmappa)

6 Samanheng mellom vurderingsutteljing og vilje til å investere i læringsarbeid. ALU: Kompetanse i skriftleg nynorsk og kompetanse i skriftleg bokmål utgjorde likeverdige delar av sluttkarakteren Mappeeksamen, 1. studieår (7 stp) Digital vurderingsmappe med 4 tekstar på nynorsk, tre frå arbeidsmappa og ein refleksjonstekst 2. Skriftleg eksamen (6t) på bokmål (7 stp, no 8 stp) 3. Munnleg eksamen (7 stp) GLU: 1.-7: Skrivemappe på nynorsk utgjer 15 stp, altså 50% av vurderingsgrunnlaget : Skrivemappe på nynorsk utgjer 15 stp, altså 25% av vurderingsgrunnlaget

7 Læring? Endring i karakterresultat og strykprosent. (2004 (13%), 2005 (13%), 2006 (22%), 2007(13%) og 2008 (13%) 2009 (6%) 2010 (6%) A B C D E

8 Studentane (A05) sjølv om læringsutbyttet: Har dei lært å bruke nynorsk som skriftspråk gjennom arbeidet med skrivemappa? Samla svarte studentane (A05)ja på dette spørsmålet. Den elektroniske evalueringa vår 2006: 80% av studentane var heilt einige eller ganske einige i denne påstanden: Arbeidet med skrivemappa hjelper meg til å skrive bedre nynorsk. Refleksjonsteksten i skrivemappa: Nesten bare eintydig positive utsegner om læringsutbytte ved mappedidaktikk. Studentintervju 05 og 06: Eintydig positive utsegner om læringsutbytte ved mappedidaktikk. Dette gjeld og for studentintervjua 2009 SS Seksjonen 2010

9 Frå refleksjonstekstane i 05: Når eg vurderer tekstane formativt, altså vurderer arbeidsprosessen med tekstene,ser eg at språket har forandra seg frå første til siste tekst. Det var ei stor utfordring å skrive nynorsk igjen, og eg var i begynninga heilt avhengig av ordbøker og språkrådet sine nettsider.( ) I denne teksta (om fagartikkelen) trur eg at eg fann språket mitt på nynorsk. Eg har bokmål som skriftleg hovudmål, og eg bestemte meg for å legge nynorskspråket så nære mitt naturlege skriftspråk som mulig. ( ) (student frå A gruppa A05) Det har vore ein veldig slitsam prosess, men det har vore utrolig lærerikt og eg føler at eg sit att med masse kunnskap. Eg vil difor seie det at heile denne mappevurderingsprosessen har gitt meg veldig mykje i form av ny kompetanse i norskfaget. Det har til tider vore ekstremt frustrerande å jobbe med oppgåvene og det nynorske språket i tekstane, men eg har heile tida prøvd å tenke positivt på det. Alt i alt så har eg nok fått mykj e meir ut av denne prosessen en kva eg hadde trudd på førehand, før eg tok til med mappene. (student frå C gruppa A05)

10 Men har studentane verkeleg lært å skrive nynorsk - eller er det bare tekstane som er blitt meir feilfrie? Analyse av endringar Systemisk-funksjonell grammatikk som utgangspunkt for analysen av tekstane (på tekstnivået). Mikronivået strukturelle val bestemt av regelverket i nynorsk. Vala er bestemt av grad av meistring av nynorsk formverk og frasestruktur/stiltrekk. - 6 mapper med karakteren A - 7 mapper med karakteren C - 7 mappe med karakteren F

11 Eit døme på endringsmønster på mikronivået (F-A05): Førstetekst A1(98 feil) Respons frå lærar (53 kom. i margen) Revidert tekst, A 2 Innlevert tekst Refleksjons -notat, V1 Refleksjons -notat, V2 elever Elevar elevar elevar elevane elevane Være Vere Vere Vere Være Vere Vært Vært Vært Vært Vore vært vore vore vore vore disse disse disse disse Desse tiden tida tida tida Tiden (2g) Tida ble blei blei blei ble blei hjalp hjalp hjalp sammen saman saman saman Sammen saman SS Seksjonen 2010

12 Utvikling på mikronivået for C - gruppa Alle studentane har færre feil i innlevert tekst enn i den første versjonen av teksten. All respons som digitale merknader (rettingsforslag) frå lærar er følgt Men feil som ikkje er kommenterte, er ført vidare hos nesten alle studentane. Refleksjonstekstane har nye feil. Talet på feil varierer sterkt (frå20 til bare få feil), men feil som tidlegare er retta, blir vanlegvis ikkje gjentatt Har desse studentane blitt betre til å skrive nynorsk, eller er det tekstane som har fått færre feil? Læringsvilkåra ved mappeskriving > SS Seksjonen 2010

13 Sentrale element i læringsprosessen ved mappeskriving : respons omarbeiding - refleksjon Respons frå lærar, digitale merknader og oppsummerande vurdering på først tre, så to av tekstane i arbeidsmappa Respons frå medstudent, digitale merknader og oppsummerande vurdering til slutt Respons til medstudent, digitale merknader og oppsummerande vurdering A05: Respons til medstudent. Responstekst i arbeidsmappa A08 >: Refleksjon over mottatt respons. Refleksjonstekst i arbeidsmappa Refleksjon over skrivemappearbeidet som heilskap Refleksjonsteksten Denne forma for refleksjon har som mål å generalisere skriveerfaringar slik at skrivaren har ein slags (prototypisk) modell for skriving som kan utnyttast i nye skrivesituasjonar. (Reflection in presentation (Yancey) Eige arbeid med tekstane, med utgangspunkt i refleksjon over mottatt respons.

14 Didaktisk utgangspunkt: Responsen > potensial som læringsstøttande vurdering Fokus på individuell utvikling > Fokus på sjølvregulering. Studenten skal sjølv velje retning på det vidare arbeidet med teksten med utgangspunkt i responsen. Refleksjon som hjelp til sjølvregulering. Refleksjonsteksten over mottatt respons Refleksjon som hjelp til å utvikle eiga evne til å gje respons Formative strategiar > kva støtter læring Læring i sosial kontekst: student medstudent faglærar og i denne spesifikke lærarutdanningskonteksten: Nynorsk som likeverdig del av norskfaget.

15 Individuell tilpassing: Respons innanfor fagleg forståings- og meistringssone Det kom respons frå både norsklærar og mattelærar. Utkastet blei endra i forhold til det norsklæraren foreslo, men utfordringa til mattelæraren skjønte eg ikkje på dette tidspunktet. Eg valte derfor å leggje teksten bort. Det gjekk mange veker før eg tok fatt på han igjen. I mellomtida hadde eg lært og erfart mykje meir enn tidlegare i skuleåret. Plutseleg forstod eg kommentarane til mattelæraren og det var lett å sjå kva som måtte gjerast med teksten. Eg tok fatt på oppgåva med iver og følte sjølv at eg fekk vidareutvikla teksten ytterlegare, noko som gav meg ei enorm meistring. Samtaler og samarbeid med andre har hjelpt meg og mine medelevar vidare i den nærmaste utviklingssona og vi har fungert som dynamiske stilas for kvarandre». (A05)

16 Respons og læring, lærarrespons og medstudentrespons Vårt materiale dokumenterer at lærarresponsen er avgjerande. (mikronivået) Den fungerer også som modell for respons. Matreialet viser at medstudentrespons stimulerer i høg grad til fagleg refleksjon. Gjennom å måtte gje respons og reflektere over responsen eg har fått, har eg lært mykje om verdien av å dele tekstar med andre. Samtidig som ein får øvd seg på å gi konstruktiv respons til medstudentar, får ein god trening i eigenvurdering». (A08- SO- JGA) Dette samsvarar med forskinga td: Black og Wiliam (1998) og Hattie og Timperley (2007). Begge desse viser at tilbakemeldingar har stor verdi for læring. Men dei peiker også på at det ikkje er noko enkel samanheng mellom tilbakemelding (respons) og læring. Hattie (2009) rangerer feedback som nr.10 av 138 på lista over kva som «works best ( ) in schools».

17 Hattie (2009): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement: Feedback nr.10 av 138

18 A05- materiale viser tydeleg samanheng mellom mottatt lærarrespons, og den dei gir sjølv: Studentar som fekk grammatiske kommentarar eller forklaringar, gir også slike som medstudentrespons Men dei grammatiske kommentarane er få i forhold til andre: t d: 12 av 116, 3 av 61, 4 av 113 Rett form og sletting dominerer i responsen gitt som digitale merknader til medstudent. (A -gruppa) Heile materialet dokumenter modellfunksjonen til lærarresponsen.

19 B: Medstudentrespons og læring Vi ser ein tydeleg tendens til at studentane i A08 og A09 kulla oppfattar studentrespons meir positivt og nyttig enn studentane i A05-kullet. Refleksjonsteksten over mottatt respons stimulerer til å vurdere og reflektere meir fagleg over den mottatte responsen og gir medstudentresponsen meir vekt. Medstudentrespons etablerer eit kommunikasjonsfellesskap i vurderingsfeltet som støttar læring. Den stimulerer også til sjølvstendig vurdering og refleksjon innanfor faglege rammer, kanskje i større grad enn lærarrespons.

20 Kva legg studentane i A 09 vekt på i refleksjonen over mottatt medstudentrespons? Materiale: Tilfeldig utvalde refleksjonstekstar frå 8 klassar i alle karakterkategoriar, c a 40 tekstar (par- refleksjonar) Vanskeleg å vise eintydige samanhengar mellom tekstutvikling og medstudentrespons. Men visse tematiske fellestrekk ved refleksjonane >

21 Samanlikning mellom lærarrespons og medstudentrespons: Vektlegging av fagleg nivå Det er sjølvsagt ikkje like hjelpsamt å få respons frå ein medstudent som det er å få frå ein lærer. Medstudenten min ligger på det same nivået faglig og skriftlig som eg gjør, så eg veit at fagartikkelen min trenger meir etterarbeid enn det ho har kommentert. (2j REE k:c)

22 Skepsis til fagleg nivå hos responsgjevar > refleksjonar over eige ansvar for bruk av responsen.. Nynorsken min får eg også skryt for, eg veit ikkje om det er fortent. Noko av problemet med å få respons frå ein medelev på ein tekst skrive på nynorsk, er at ein risikerer at responsgivaren ikkje har betre nynorskkunnskapar enn ein sjølv har.(6j A-gr) Eg synast eg i det store og heile har fått ein snill respons, da eg sjølv har sett feila mine fleire stader enn det lesaren har sett. Men tenkjer at ein kan ikkje forvente for mykje respons frå ein medelev når ho skal sjå på ei oppgåve skrivi på nynorsk. Ho er ikkje verdsmeister i nynorsk, og heller ikkje lærar i norsk, så her må ein verkeleg finne ut ting sjølv( B.gr 1j SFT ) Eg har fått nokon kommentarar på nynorskfeil der eg ikkje har skreve feil. Ta verbet å finne som døme. Det bøyest å finne, -finn fann- funne/funni. I presens skriv ein finn, noko eg har fått beskjed om er feil. Det er kanskje fort gjort at noko slikt skjer, men det er litt uheldig viss eg hadde forandra teksten utan å stille spørsmålsteikn ved responsen.(b.gruppa 3j)

23 3 ISj :Responsen ikkje så stor effekt når ein i utgangspunktet har relativt lik fagleg kompetanse. Døme retting av presensforma finn. Eg er blitt bevisst på at responsgivaren må ha ein større fagleg kompetanse for at responsen skal bli mest mulig verdifull. Vanskeleg å gi respons på innhold, nettopp fordi eg ikkje føler meg meir kompetent enn medstudenten min. A09-4 i.ba: Sjølv om eg trur at ein ikkje får eit optimalt utbytte av ein slik responsgiving, er det sjølvsagt nyttig både for den som gir respons og for mottakaren. Det gjeld bare å finne den balansen mellom å vere open for nye idear, samtidig som ein også stiller seg litt kritisk til responsen og ikkje tek alt for god fisk. Meir avvising av respons, eksplisitt refleksjon og drøfting

24 Sjølvstendig vurdering på alle tekstnivå 6 j HI: Eg har fått tilbakemeldingar om at teksten min er svært bra, og at det er god flyt gjennom heile teksten.. har kommentert litt i innleiinga mi, som eg ikkje veit om eg er heilt einig i. Eg trur eg vil behalde innleiinga slik eg har ho, fordi eg synst ho er betre formulert slik som eg har gjort det.

25 Men da eg fekk igjen responsen på mappekrav 3, blei eg positivt overraska. Denne responsen var veldig konstruktiv og responsgivaren har tatt tak i aspekt ved teksten, som generelt er gjennomgåande i alle tekstane mine. Døme på dette er presentasjonen av problemstilling i innleiinga og overskrifter. Ho har også kommentert mykje generelt ved teksten, mellom anna om avsnittsinndeling og innhald, noko eg ikkje har opplevd før frå medelevar.. Ein seier at ein blir blind på eigen tekst, og det var eg. Denne responsen måtte eg sjå grundig igjennom og den har verkeleg satt i gang tankeprosessar omkring mi eiga tekst. Det blei som å sjå teksten på ny, og eg fekk nokre aha- opplevelsar. Eg har tidligare vore dårleg til å sjå grundig på respons frå lærarar også, så dette var omtrent ei ny oppleving for meg.. (A092 MF)

26 Responsarbeidet støttar utvikling av profesjonskompetanse Eg skal innrømma at eg var litt skeptisk til at ein medstudent skulle gje meg respons på fagartikkelen om barne- og ungdomslitteratur. Eg følte at dette var ein viktig tekst for innleveringsmappa og at ein respons frå faglærar ville vera det mest naturlege. Dei fleste av studentane har lite eller inga erfaring med å gi respons på andre sine tekstar. Det var både unaturleg og vanskeleg å gje ein medstudent kritisk, konstruktiv og positiv tilbakemelding. Men eg kom til å tenkje på at om ikkje lengre enn tre år sitt vi sjølv og har hovudansvaret for akkurat dette, nemleg å gje elevane respons. Det fekk meg til å skjønna kor utruleg viktig det er at vi som studentar må gje kvarandre respons på mappetekstane

27 Å gje respons utviklar eiga skriving Eg tykkjar at det er ei god ide at medstudentar gir tilbakemelding/rettar på kvarandre. Det med å rette medstudentens oppgåve, tror eg gjer at vi setjer oss ekstra godt inn i oppgåva. Av og til er det også lettare å sjå andres feil og det dei andre gjer rett, enn på kva ein sjøl gjer rett eller galt. Dermed kan ein gjennom rettinga sjå kva ein sjøl skulle ha gjort anderledes. Slik var det iallefall i mitt tilfelle. Eg hadde ikkje komme langt i rettinga av medstudentens oppgåve før eg allereie hadde kome på mange ting i mi eiga oppgåve eg ville rette på. Min medstudent hadde ei veldig god oppgåve, og eg henta mange gode tips allereie då. o 5C09J:JTJ: Eg synst også det var ein fin erfaring og kunne gi, og ta imot respons av medstudentar. Eg måtte verkelig ta meg saman når eg retta ein annen tekst, fordi eg måtte klare å gå inn i teksten, men samtidig sjå den utanfrå. Dette var lærerikt, og eg kunne på denne måten legge merke til ting eg sjølv gjør feil, ved å sjå ein annans tekst. (4jC kb- 09B):

28 Responsen hjelper til å skifte perspektiv på eigen tekst 6J: RSR A: Etter å ha lest setningane eit par gonger, forstår eg godt kva responsgjevaren meiner. Eg synest det er fort gjort å gløyme at ein skriv for andre, og då kan forklaringane ofte vere meint for seg sjølv og ikkje for utanforståande ( ) Eg har no forstått at andre lesarar ikkje har dei same føresetnader for forståing, som forfattaren av ein tekst. Forklaringane må vere skrivne deretter.

29 Å gje respons til medstudent utviklar eiga skriving: Rolleskifte: frå elev til rettleiar (Er dette komplementære roller?) Perspektivskifte> Dette inviterer til ein reorganisering av eigen kunnskap. Den som gir respons, kan oppdage manglar i eigen fagleg kunnskap ved å prøve å forklare for andre. (Fagleg tillit til responsgjevaren er avgjerande). Medfører auka kompetanse som kan brukast i eiga skriving og i vurdering av eiga skriving Men: Halvhjerta forsøk på bruk av medstudentrespons verkar negativ og demotiverande > refleksjon over mottatt respons

30 «Redsel for å såre hemmer lærerstudenters respons». (Mette Nergård: Utdanning nr Ho fann desse generelle trekka ved medstudentresponsen: Lite bruk av metaspråk/fagspråk Få systematiske råd Meir retting enn respons Redd for å fornærme eller såre Eg må slengje på nokre smilefjes for å få henne til å skjønne at kritikken ikkje er vondt meint (Nergård 2009:55) Studentene ønsket mer arbeid med respons i lærerstudiet. Både faglærere og øvingslærere i praksisskolen kunne gjerne være med på dette, mente de

31 Venn og/eller fagleg rettleiar? Det å få respons av ein medstudent synest eg har vore givande og lærerikt. Som eg skreiv i innleiinga var det godt at ein nær ven gav meg tilbakemeldingar på teksten min. Ho har gitt meg gode råd og moglegheit til å tenkje litt annleis. Dette håper eg og vil betre den nynorske skrivinga mi. (A09 6j HI) Eg fekk få negative tilbakemeldingar, og det kan tenkjast at ho vil vere snill. Om det er tilfelle, er det misoppfatta snillheit.) (A08- LG- JGA)

32 Refleksjonsretorikken : Rituell oppsummering eller dokumentering av didaktisk kompetanse utvikla gjennom mappeskriving? A1 (k): Det har vore ei bra oppleving, og eg trur det vil fungere også i grunnskulen. A 2 (k) : Responsarbeidet set i gong tankar i eit metaperspektiv, og ein vert i stand til å vurdere seg sjølv og andre. Det er viktig at elevane får lov til å vere med å utvikle tekstane sine samstundes som dei får sjansen til å evaluere seg sjølve. Vi som lærarstudentar må sjølvsagt ta del i og utføre denne arbeidsforma på lik linje med elevane i skulen.

33 Når det gjelder bruk av nynorsk som et likeverdig skriftspråk i norskfaget, har det åpnet både sinnet og øynene mine for verdiene i språket. Jeg har opplevd at Høgskolens positive fokus på nynorsk har påvirket meg, selv om jeg har vært både skeptisk og fortvilet underveis i skriveprosessen. Jeg skriver betre nå. Jeg vil ta med meg denne nyerhvervede positive holdningen til nynorsk skriftspråk videre ut i livet som kommende norsklærer, og utsette de yngste elevene for denne varianten av det norske språket slik at de, helt fra starten, skal få et mer positivt forhold til nynorsk enn jeg selv har hatt. (IJ-N2-09)

34 Oppsummerande om tendensar: Skrivemappedidaktikk : Tydeleg potensial til å gjere studentane medvetne når det gjeld nynorsk språksystem og nynorsk skriftspråk> til å utvikle skrivekompetanse spesifikt på nynorsk og til å utvikle generell skrivekompetanse. (sjanger og tekstkompetanse - skrivestrategiar) Men dette blir ikkje blir realisert automatisk. Nødvendig med arbeid for å utnytte dei moglegheitene for læring som ligg i mappeskrivinga, spesielt når det gjeld respons og refleksjon (formativ undervegsvurdering). Responsen er eit avgjerande og kritisk punkt når det gjeld å utnytte læringspotensialet, men å gje kvalitativt god respons er eit tidkrevjande arbeid, også for læraren. Nødvendig å arbeide medvete for å utvikle medstudentresponsen >

35 In summary, feedback is what happens second, is one of the most powerful influences on learning, occurs too rarely, and needs to be more fully researched by qualitatively and qantitatively investigating how feedback works in the classroom and learning process. (Hattie 2009: 178)

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Åse Wetås 1. Innleiing Denne delundersøkinga tek for seg formbruken i upubliserte nynorsktekstar skrivne under varierande grad av

Detaljer