MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: Tid: 18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING /MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag kl tlf SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/14 14/345 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG VELFERDS MØTE /14 14/348 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD ORIENTERINGER/DRØFTINGER 7/14 13/187 ARBEID FOR SOSIALHJELP - KOMMUNAL PRAKSISPLASS FOR SOSIALHJELPSMOTTAGERE EVALUERING 8/14 14/104 ÅRSRAPPORT UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER I ØSTFOLD 9/14 14/236 TJENESTEANALYSE BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE UTVIKLINGSHEMMEDE Per Hermann Bodal (sign.) Leder

2 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for helse- og velferd 5/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG VELFERDS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 5/14 Hovedutvalg for helse- og velferd Arkivkode: Arkivsaknr.:14/345 L.nr.: 2150/14 Saksb.: Mimi K. Slevigen Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra helse og velferds møte godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll Protokoller fra offentlige møter skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner leder Per Hermann Bodal (H) protokollen på vegne av hovedutvalg for helse og velferd når denne er ferdig skrevet.

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for helse- og velferd 6/ HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD ORIENTERINGER/DRØFTINGER Saknr. Politisk behandling Møtedato 6/14 Hovedutvalg for helse- og velferd Arkivkode: Arkivsaknr.:14/348 L.nr.: 2157/14 Saksb.: Mimi K. Slevigen Finansiering av tilbud til kvinner i ROSA-prosjektet. Se vedlegg, brev til departementet. Status drift - økonomi

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for helse- og velferd 7/ ARBEID FOR SOSIALHJELP - KOMMUNAL PRAKSISPLASS FOR SOSIALHJELPSMOTTAGERE EVALUERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 4/13 Hovedutvalg for helse- og velferd /13 Ungdomsrådet /13 Kommunestyret /14 Hovedutvalg for helse- og velferd Arkivkode:435 F Arkivsaknr.:13/187 L.nr.: 2079/14 Saksb.: Ole Johnny Hansen Rådmannens forslag til vedtak: En eventuell videreføring av tiltaket «Arbeid for sosialhjelp» vurderes i forbindelse med økonomiplan for perioden Hovedutvalg for helse- og velferds vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Ingen. Ordningen kom i gang i april i fjor etter vedtak i kommunestyret. Arbeid for sosialhjelp er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV, og i Eidsberg innebærer dette deltagelse i kommunale praksisplasser rundt i de forskjellige virksomhetene. Målgruppen er i første rekke unge sosialhjelpsmottagere, som anses å være reelle arbeidssøkere og som har sosialhjelp som viktigste livsoppholdskilde. Per er det 4 deltagere på kommunale praksisplasser. Til sammen har det vært 8 personer i gang i praksisplass, mens vilkåret om arbeid for sosialhjelp er fattet i vedtak gjeldende 12 søkere. Av de 4 som ikke gikk i gang med kommunal praksisplass, var det 1 som fikk ordinær jobb før oppstart, og 3 som fikk avslag på sosialhjelp fordi vilkåret om arbeid for sosialhjelp ikke ble innfridd. Det har vært 4 deltagere som har sluttet etter kommunal praksisplass. Resultat etter avslutning var henholdsvis flytting til annen kommune, ordinær jobb, statlig

5 Sak 7/14 arbeidstiltak og statlig livsoppholdsytelse. Det var altså ingen som gikk tilbake til å heve full sosialhjelp i Eidsberg. I forarbeidene til saken var det angitt et mulig antall deltagere på opp i mot 12. Dette har vist seg vanskelig å oppnå. Det er 2 hovedårsakene til dette: Mangel på egnede praksisplasser i kommunen. De fleste virksomhetene melder om at det er krevende å tilrettelegge og ha arbeidslederansvar for deltagerne. Dette kommer i tillegg til den ordinære jobben deres, og også oppfølging av øvrige som skal være på opplæring eller treningsplasser (skoleelever, studenter, statlige praksisplasser) Kravet til at deltager er reell arbeidssøker og har sosialhjelp som hovedytelse. Mange av sosialhjelpsmottagerne har sosiale utfordringer i form av rus og dårlig psykisk helse. Disse kanaliseres heller inn i tiltak med tettere oppfølging, for eksempel de statlige tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller Arbeid med Bistand. Vilkår om slik deltagelse stilles også i sosialhjelpsvedtakene. Reelle arbeidssøkere har ofte hatt en tilknytning til arbeidsmarkedet fra før, og kan dermed ha dagpenger, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger som hovedytelse. De faller dermed utenfor ordningen. NAV Eidsberg har helt siden opprettelsen i 2007 hatt mange av brukerne i ulike statlige arbeidsrettede tiltak, blant annet har man fått tilført en rekke ekstraplasser som ikke har vært benyttet andre steder i fylket. Disse plassene har i høy grad kommet sosialhjelpsmottakerne til gode, og NAV Eidsberg har stilt vilkår om deltagelse i disse i sosialhjelpsvedtakene. Antallet tiltaksdeltagere i Eidsberg ligger vanligvis på godt over 300 personer, og man har i de fleste målinger det høyeste tiltaksnivået i Østfold. Man søker å finne plasser som kan gi en jobbeffekt i etterkant, og da vil det ofte være bedre å bruke plasser hos private bedrifter, som i større grad enn kommunen kan ansatte ufaglærte, og som ikke trenger å lyse ut stillingen før ansettelse. Kommunale praksisplasser blir dermed kun et supplement til et allerede svært høyt aktivitetsnivå. Økonomisk sett så beholder deltager sosialhjelpsytelsen ved deltagelse i kommunale praksisplasser. Mens deltager i statlige tiltak får statlig tiltakslønn som ytelse. For kommunen lønner det seg derfor å ha deltager på statlig plass, ettersom det er statlig finansiert ytelse til deltager. Et naturlig antall deltagere ser ut til å ville ligge på 4-6 personer, de øvrige sosialhjelpsmottakerne i arbeidsrettet aktivitet søkes heller inn i de statlige systemene, også de med vilkår om dette i sine sosialhjelpsvedtak. Skal man nå en mer utsatt målgruppe, med større sosiale utfordringer enn de man kan ta inn i kommunal praksis etter dagens ordning, må man se på ansettelse av egen arbeidsleder, eventuelt kjøpe inn denne tjenesten slik det gjøres i en del andre kommuner. Årsbudsjett for arbeidsleder og nødvendige driftsmidler kan forventes å ligge på ca. kr , og man vil da kunne ha sysselsetting for 5-6 deltagere løpende.

6 Sak 7/14 Antallet unge sosialhjelpsmottakere gikk ned fra 147 i 2012 til 118 i Hovedårsakene til dette ligger ikke i Arbeid for sosialhjelp/kommunale praksisplasser, men antas å skyldes økt ungdomsoppfølging (ekstra årsverk til NAV på dette), opprettelse av sosialfaglig rådgiver på den videregående skolen, tverrfaglig samarbeid og ikke minst at ungdom ble prioritert inn på statlige arbeidstiltak. Administrativt brukes det en del ressurser på ordningen, særlig i NAV-kontoret, men også i de virksomhetene som har deltagere. RÅDMANNENS MERKNADER: Samlet er det mange som har arbeidsrettet aktivitet i Eidsberg. Det er samtidig satt inn ekstra ressurser for oppfølging av unge, både når det gjelder boveiledning, arbeidsrettet oppfølging og for å forhindre frafall i den videregående skolen. Når det gjelder tiltaket «Arbeid for sosialhjelp kommunale praksisplasser» vil vi ha en fornyet vurdering i forbindelse med arbeidet med økonomiplan for KONKLUSJON: Saken tas opp igjen i forbindelse med økonomiplan

7 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for helse- og velferd 8/ ÅRSRAPPORT UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER I ØSTFOLD Saknr. Politisk behandling Møtedato 8/14 Hovedutvalg for helse- og velferd /14 Eldrerådet Arkivkode:430 Arkivsaknr.:14/104 L.nr.: 1777/14 Saksb.: Dag Fosser Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for hovedutvalg for helse og velferd med slik innstilling: Årsrapport 2013-Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold tas til etterretning. Kommunestyrets vedtak: Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Årsrapport fra Utviklingssenter for hjemmetjenester, Østfold Utrykt vedlegg: IS-1858 Strategi fra Helsedirektoratet: Nasjonal satsning ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester St.meld. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Siden 2009 har Eidsberg kommune vært vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold fylke. Tilsvarende finnes det et Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Helsedirektoratet yter et årlig basistilskudd til drift, satsninger og lønn for prosjektleder. Eidsberg kommune bidrar med administrasjon, kontorhold og arbeidstid hos både virksomhetsleder, sekretær, arkiv, økonomi og særlig ansatte ved bidrag i delprosjektene.

8 Sak 8/14 Helse- og omsorgsdepartementet/helsedirektoratet har definert felles nasjonale mål for alle Utviklingssentrene ved at de skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket ved å være: pådriver for fag- og tjenesteutvikling pådriver for videreutvikling av praksistilbud til studenter, lærlinger og elever pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten Satsningen skal evalueres innen utgangen av år 2015, da arbeidet er forankret i St.meld 25 ( ) ofte kalt Omsorgsplan Årsrapporten for 2013 presenterer hvordan Utviklingssenteret har jobbet for å oppfylle de definerte målene. Morgendagens omsorg (Melding nr. 29 til Stortinget, utrykt vedlegg) skisserer at Utviklingssentrene skal videreføres, styrkes og særlig rettes mot innovasjon og aktiv omsorg. Administrasjonen vil komme tilbake til politisk nivå når det foreligger nærmere informasjon om dette.

9 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for helse- og velferd 9/ TJENESTEANALYSE BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE UTVIKLINGSHEMMEDE Saknr. Politisk behandling Møtedato 9/14 Hovedutvalg for helse- og velferd /14 Råd for funksjonshemmede Arkivkode:H30 &70 Arkivsaknr.:14/236 L.nr.: 1688/14 Saksb.: Gro Elisabeth Walberg Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Hovedutvalg for helse- og velferd vedtak: Rådet for funksjonshemmede vedtak: Vedlegg: Ingen. SAKSOPPLYSNINGER: Virksomheten har siden januar 2013 vært med i et pilotprosjekt i KS-regi. Det har vært 2 grupper i nettverket. Et «by-nettverk» og et nettverk av mindre kommuner som Eidsberg har vært en del av. Det er i alt 9 kommuner i det nettverket tjenesten har vært en del av. Prosjektet avsluttes mars Prosjektet har bestått av 2 deler; en økonomisk analyse og en brukerundersøkelse. Tjenesteanalysen har hovedfokus på utviklingshemmede som mottar tjenester i de bemannede bofellesskapene. Den omhandler ikke de som bor i egen bolig som ikke er tilknyttet et bofellesskap med 24 timers bemanning. Av 53 tjenestemottakere er det 39 som er med i analysen. De som kun har dagsenterplass, støttekontakt, avlastning eller mottar omsorgslønn er ikke med i analysen, men er med i de økonomiske beregningene. Disse tjenestemottakerne utgjør en liten gruppe og mottar ikke omfattende tjenester. 14 tjenestemottakere i Eidsberg kom inn under ordningen med ressurskrevende tjenester i av disse 14 tilhører virksomheten. De øvrige mottar tjenester fra enten hjemmebaserte tjenester, rus og psykiatri eller institusjon. For å komme inn under ordningen ressurskrevende tjenester må utgiften pr tjenestemottaker overstige kr ,- Når det gjelder utviklingshemmede må en legge på de kr ,- som kommunen mottar i rammetilskuddet. Det betyr at kostnaden for virksomheten må være over ,- før en kan søke. Det er direkte tjenester som ytes ansikt til ansikt til den enkelte tjenestemottaker som er med i kostnadsgrunnlaget. Administrasjon, planlegging osv. er ikke med. Staten

10 Sak 9/14 refunderer 80 % av kostnadene ut over ,-. Ved fylte 67 år faller refusjonsordningen bort. Antall PU 16 år over. Tabellen ovenfor viser at Eidsberg har høy prosentandel over 16 år sammenlignet med de andre kommunene. Utgift per bruker og utgift per vedtakstime. Kroner Eidsberg ligger under gjennomsnittet i nettverket i antall vedtakstimer pr. bruker og kostnader pr. vedtakstime. Årsaken til dette er at mange mottar tjenester sammen med andre. Norsk by- og regionsforsknings (NBIR)rapport fra 2012 som omtaler bla. kjennetegn ved yngre brukere av hjemmetjenester, pekes det på i kap Tjenestemottakere i kommunale boliger knyttet til pleie- og omsorgsformål kommer det frem at brukere med omfattende bistandsbehov i snitt i 2010 benyttet 2,8 årsverk pr bruker. I virksomheten benyttes i snitt 1,35 årsverk pr bruker. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av IPLOS-data. I framtiden vil det bli vanskelig å drifte tjenesten like effektivt, siden trenden er at tjenestemottakerne oftere krever 1:1bemanning. Dette vil kreve økte personalressurser noe som

11 Sak 9/14 delvis kan finansieres gjennom økt refusjon for ressurskrevende tjenester. Eidsberg mangler boliger til utviklingshemmede og det er behov for å få bygge nytt da de boligene som ble tatt i bruk i forbindelse med PU-reformen er ikke godt nok tilrettelagt. Dette er tatt inn i arbeidet med boligsosial handlingsplan. I tillegg til å bygge bofellesskap må også kommunen tenke nytt i forhold til at vi vil få tjenestemottakere med et funksjonsnivå s gjør at de ikke nødvendigvis vil måtte bo i et bofellesskap, men kunne klare seg i egen leilighet med noe bo-veiledning. Denne tjenesten har ikke virksomheten og disse tjenestemottakerne mottar praktisk bistand fra hjemmesykepleien. Dette er ingen god ordning da tjenestemottakerne trenger bo-veiledning på en annen måte enn ved kun å få hjemmehjelp. Kostnad per bruker med dagtilbud omregnet til heldagsplass. Kroner Alle i virksomheten som ønsker et dagtilbud har fram til i dag fått dette. Det er et mål at alle som ønsker skal ha en «jobb» å gå til. Det er også kostnadseffektivt da timeprisen på dagsenteret er lavere enn timeprisen i boligene som de ellers ville ha oppholdt seg i på dagtid. Leieavtalen for lokalene hvor Heggin dagsenter går ut ved utgangen av 2016 og det må tas stilling til om en skal leie videre evt. se etter andre lokaler. Kommunen skårer høyt på fritidstilbud og dagtilbud og dette er et resultat av målsetting om at tjenestemottakerne skal ha mulighet til et dagtilbud og en meningsfull fritid slik som lovverket pålegger oss. Analysen viser stor andel deltidsstillinger blant annet på grunn av at tjenesten har valgt å skille mellom arbeid og bolig. Det er et viktig prinsipp for virksomheten å skille mellom arbeid og hjem. Virksomheten har kun 3 personer som jobber i full stilling. Dette må endres på sikt med tanke på rekruttering av kvalifisert personale. Virksomheten jobber for å øke stillingsstørrelser og for å få flere høgskoleutdannet personale. Dette på grunn av forskning som viser viktigheten av færrest mulig ansatte for tjenestemottakerne å forholde seg til og at riktig kompetanse hever kvaliteten på tjenestene som ytes og det er forebyggende i forhold til fysisk og psykisk helse hos tjenestemottakerne. Helhetsvurderingen fra bruker/pårørendeundersøkelsen er noe lavere enn ønskelig. Det tenker tjenesten er et resultat av et forsvarlig, men nøkternt tilbud til tjenestemottakerne i tillegg til godt organiserte bofellesskap. Kommunen skårer høyt på brukerundersøkelsen når det gjelder trivsel og antar at det har en sammenheng med virksomhetens fokus på fritid og

12 Sak 9/14 dagtilbud. Forskning viser at en meningsfull fritid kan være med å hindre psykiske problemer. Tjenesten er forpliktet til å ha et folkehelseperspektiv når tjenester utformes. Selvbestemmelse er et område tjenesten ønsker å sette fokus på. Noe pårørende og verge sluttet seg til da brukerundersøkelsen ble presentert. Virksomheten er med i kommunens etikkprosjekt og det er etablert tiltak for å øke bevisstheten hos den enkelte ansatte. Bofellesskapene har etikk som sak på personalmøtene og det er lagt til rette for tid til etiske refleksjoner i de ulike bofellesskapene. Tabellen viser fokusområdene i brukerundersøkelsen som er gjennomført. Pårørende og verger svarte på en skala fra 1 til 6 og tjenestemottakernes svar er i prosent. RÅDMANNENS MERKNADER: KONKLUSJON: Tjenesten driver effektivt sammenlignet med de øvrige 8 kommunene i pilotprosjektet. Brukerundersøkelsen viser at tjenestemottakere, pårørende/verger i det store og hele er relativt fornøyd med tjenesten.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 25.04.2014/MSL Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen onsdag 30. april kl.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN Høringsutkast 19.4.2013 Innhold Forord... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED PLANEN... 4 1.2 PLANPROSESSEN... 4 1.3 SAMMENSETNING... 5 2. SAMMENDRAG... 5 3. FØRINGER FOR OMSORGSPLAN 2015... 6 3.1 LOVER OG

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Levanger kommune Rådmannen Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Bistand, pleie og omsorg der du er! Vedtatt av Levanger kommunestyret 25.06.08 sak 52/08 Levanger, 25.06.08 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISERING:...

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer