Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 22/12 Hovedbankavtale mellom Torsken kommune og Sparebank 1 Nord-Norge RS 23/12 Forslag til nasjonal transportplan (NTP) Regional høring i Troms RS 24/12 34/126- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 25/12 24/92- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/12 29/45- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 27/12 29/121- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 28/12 29/121- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 18/12 Politiske saker 2012/ / /213 X 2012/ / / /316 PS 19/12 Tilskudd/økonomisk støtte ADHD Norge - Troms 2012/100 PS 20/12 Tilskudd/økonomisk støtte Norges Blindeforbund 2012/100 PS 21/12 PS 22/12 36/7- Søknad om fradeling/arealoverføring til fylkesveggrunn 36/30 24/ Søknad om kjøp/overtakelse av kommunale eiendommer, som tillegg til 24/217 - Torsken Havprodukter 2011/ /82 PS 23/12 Ny hovedpumpestasjon avløp Grunnfarnes 2012/249 PS 24/12 31/86/1 - Kjøp av brannstasjon mm 2012/245 PS 25/12 PS 26/12 PS 27/12 PS 28/12 Oppdrettslokalitet- Flakstadvåg Laks AS - Dispensasjon fra arealplan gnr 24/110- Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig gnr 22/446- Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig. gnr 29/45 - Søknad om bruksendring fra enebolig til fritidsbolig 2012/ / / /399 PS 29/12 gnr 22/13- Svar på søknad om bruksendring 2010/336 PS 30/12 Reglement for finansforvaltning 2012/145 PS 31/12 Vaktberedskap brann/tekniske anlegg 2012/237

3 PS 17/12 Referat saker RS 22/12 Hovedbankavtale mellom Torsken kommune og Sparebank 1 Nord- Norge RS 23/12 Forslag til nasjonal transportplan (NTP) Regional høring i Troms RS 24/12 34/126- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 25/12 24/92- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 26/12 29/45- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 27/12 29/121- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 28/12 29/121- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 18/12 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2012/100-6 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 19/ Tilskudd/økonomisk støtte ADHD Norge - Troms Med bakgrunn i Torsken kommunes økonomiske situasjon avslås søknaden om økonomisk støtte til ADHD Norge Troms Saksopplysninger ADHD Norge Troms søker om tilskudd til aktiviteter og tilbud i fylkeslag og i kommunen. Vurdering Slik som Torsken kommunes økonomiske situasjon er kan ikke rådmann innstille positivt på økonomisk støtte, selv om tiltaket er godt.

5 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2012/100-3 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 20/ Tilskudd/økonomisk støtte Norges Blindeforbund Med bakgrunn i Torsken kommunes store økonomiske utfordringer for 2012, avslås søknaden om støtte fra Norges Blindeforbund, Troms Saksopplysninger Norges blindeforbund, Troms, søker Torsken kommune om kr. 1200,- i støtte til lydavis for kommunens medlemmer. Torsken kommune er registrert med 3 medlemmer og det søkes om støtte på kr. 400,- pr. medlem Vurdering Torsken kommune har flere år støttet Norges blindeforbund, Troms, i forbindelse med utgivelse av lydavis. I 2011 avslo Torsken kommune søknaden om støtte, grunnet store økonomiske utfordringer. Rådmann maner til måtehold også i 2012, på bakgrunn av dette anbefales samme forslag til vedtak som i 2012.

6

7 Torsken kommune Arkiv: 36/7 Arkivsaksnr: 2011/363-2 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 21/ /7- Søknad om fradeling/arealoverføring til fylkesveggrunn 36/30 Søknad datert fra Statens vegvesen om fradeling/arealoverføring av tilleggsareal på ca 3000 m2 til fylkesveg 243 fra eiendommen Skarlandet gnr.36, bnr.7 godkjennes med hjemmel i PBL 20-1, bokstav m. Saksopplysninger Rekvirent/kjøper : Statens vegvesen Region nord, Pb 1403, 8002 Bodø Grunneiere bnr.7 : Gry Siw Hansen, Sollidalen, 9300 Finnsnes : Benthe Oliva Hansen, Laukhellav.12, 9303 Silsand : Hege Mari Hansen, Einerhaugen 15, 9303 Silsand : Anne Grethe Hansen, Malmv.220, 9022 Krokelvdalen : Roy Gunnar Hansen, Hågen 9, 9300 Finnsnes : Hjalmar Hansen, 9381 Torsken : Torbjørg Wilsgård, 9381 Torsken : Hermod Hansen, Hans Dahmsv.10, 3011 Drammen : Inger-May Wilsgård Sjåland, Parkv.2G, 9300 Finnsnes : Ole Jørgen Johansen, Kongev.67, 3188 Horten Eiendom : Skarlandet gnr.36, bnr.7 Formål : Tillegg fylkesveggrunn 243 Areal : 3000 m2 Jnr. : 7/2011 Søknad datert/mottatt : /

8 Vurdering Fradelingen er i samsvar med arealplan, offentlig veg/fylkesveg 243, og anbefales godkjent. Vedlegg: 1. Kartutsnitt/plantegning

9 Torsken kommune Arkiv: 24/7 Arkivsaksnr: 2012/82-3 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 22/ / Søknad om kjøp/overtakelse av kommunale eiendommer, som tillegg til 24/217 - Torsken Havprodukter Torsken kommune vedtar å selge gnr.24, bnr.208, 223, og 265, samt del av bnr.7 som tilleggsareal på ca 2352 m2 til fiskebruket Torsken Havprodukter på bnr.217 i Torsken gård, for kr.15,- pr. m2, under forutsetning av at alle kostnader vedr. oppmåling, matrikkelføring og overskjøting belastes kjøper. Saksopplysninger Torsken Havprodukter AS søker om kjøp av tilleggsareal på ca 2352 m2 til fiskebruket i Torsken gård, 24/217, som følger: 1. Del av bnr.7 ca 892 m2 2. Hele bnr.208 ca 968 m2 3. Hele bnr.223 ca 74 m2 4. Hele bnr.265 ca 418 m m2 Konf. vedlagte kart M=1:1000. Kommunen har tidligere solgt tilsvarende arealer i tettbebyggelse for kr.10,- pr. m2. Det foreslås at prisen økes til kr.15,- pr. m2.

10 Vurdering Omsøkte arealer brukes i dag til veggrunn, parkering og sjøgrunn. Bnr.208 er nåværende kommunal veg til industrikai m/parkering. Når utbyggingen er ferdig her med tilbygg, utvidelse av kai og ny adkomst, blir den kommunale vegen fjernet. Bnr.265 er trafikkareal/parkering for industrikaia. Bnr.7 og 223 er areal til adkomst på vestsida av fiskebruket, samt sjøgrunn/del av egnebuer. Det anbefales at kommunen selger de omsøkte arealene, slik at Torsken Havprodukter AS kan realisere sine utbyggingsplaner. Det forutsettes at alle kostnader vedr oppmåling, matrikkelføring og tinglysing belastes kjøper. Følgende kostnader vil påløpe ved fradeling og overskjøting: 1. Oppmålingsgebyr, tilleggsareal fra bnr.7, ca 892 m2 kr ,- 3. Matrikkelbrev kr. 185,- 4. Tinglysing 4 stk skjøter kr ,- 5. Dokumentavgift 4 stk kr ,- 6. Kjøp, 2352 m2 a kr.15,- kr ,- kr ,- Vedlegg: 1. Kartutsnitt M=1:1000

11 Torsken kommune Arkiv: M37 Arkivsaksnr: 2012/249-1 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 23/ Kommunestyret i Torsken Ny hovedpumpestasjon avløp Grunnfarnes Kommunestyret vedtar igangsetting for etablering av ny hovedpumpestasjon på Grunnfarnes avløpsanlegg, så snart låneopptak er godkjent og lån er tatt opp, etter følgende kostnader og finansiering: 1. Kostnader - Netto kr Finansiering - Kostnadene dekkes i sin helhet av avgifter. Det vedtas å oppta byggelån med øvre ramme på kr ,-. Saksopplysninger Grunnfarnes avløpsanlegg med 5 pumpestasjoner, herunder en hovedpumpestasjon, og utslipp på ytre Grunnfarnes ble etablert i Det er bare hovedpumpestasjonen som har overbygg. Dessuten er det her nødstrømsaggregat. I 1999 ble det oppført nok en pumpestasjon i tilknytning til fiskebruk og butikk. Alle pumpestasjonene er utstyrt med nedsenkbare pumper.

12 De siste årene har det vært store driftsmessige problemer, særlig med hovedpumpestasjonen. En har bl.a. vært nødt til å skifte ut pumper og en del rustne rør. I tillegg er de elektriske komponentene og det elektroniske styringssystemet i meget dårlig stand, med stadig utbedringer. Vurdering Tilstanden til hovedpumpestasjonen er nå på et slikt nivå, at det er stor risiko for at meget tidkrevende og kostbare reparasjoner må foretas på kort varsel. Og det kan bli store utfordringer med driften hvis dette skjer. Det anbefales derfor å sanere eksisterende pumpestasjon så snart som mulig, og etablere en ny. Både av sikkerhetsmessige og driftsmessige årsaker blir nedsenkbare pumper ikke lenger brukt ved bygging av nye pumpestasjoner. Pumpene er tørroppstilte, noe som gir store gevinster vedr sikkerhet og drift. Utbyggingen er ikke prosjektert, men det legges inn utgifter til dette i kostnadsoverslaget: 1. Rigg og drift RS kr ,- 2. Fjerning eksisterende pumpestasjon RS kr ,- 3. Grunnarbeider RS kr ,- 4. Pumpestasjon komplett RS kr ,- 5. Prosjektering RS kr ,- 6. Byggeledelse RS kr ,- 7. Uforutsett ca 10% RS kr ,- 8. Finanskostnader RS kr ,- Totalt eks. avgift kr ,- Nettokostnad på kr ,- fører til følgende endringer av avløpsavgift: Avgiften vil øke med ca 20%, fra kr.3,22 pr. m3 til kr.3,85 pr. m3 (+ kr.0,63). Til sammenlikning er vannavgiften kr.7,12 m3. Økningen i avløpsavgift anslås å bli gjeldende fra Ut fra ovenstående anbefales at kommunen vedtar etablering av ny hovedpumpestasjon. Vedlegg: Kartutsnitt

13 Torsken kommune Arkiv: 233 Arkivsaksnr: 2012/245-2 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 24/ Kommunestyret i Torsken 31/86/1 - Kjøp av brannstasjon mm Torsken kommune kjøper, under forutsetning av Fylkesmannen godkjenning, eiendommene 31/86 og 31/86/1 m/påstående bygg (festetomt) fra Edro AS for kr ,-. Omkostninger vedr. overskjøting, kr ,-, dekkes av kommunen. Kjøpet dekkes ved opptak av lån. Saksopplysninger Eiendommene 31/86 og 31/86/1 (påstående bygg) ble etablert henholdsvis og Edro AS overtok 31/86 den og 31/86/1 den Kjøpesummene var henholdsvis kr ,- og kr ,-. Det foreligger ikke takst. Kommunen har i mange år leid lokaler til brannstasjon, lager og oppholdsrom uteseksjon. De siste årene har årlig leie vært kr ,-. Utleier Edro AS ønsker å selge eiendommene, og rådmann/ordfører har vært i kontakt med selger for å diskutere evnt. kjøp. Vurdering En har blitt enig om å foreslå overfor formannskap/kommunestyre kjøp av 31/86 og 31/86/1 for kr ,-. Kjøpesummen gjenspeiler kjøp i 2009 med tillegg av prisstigning. Det er ingen pengeheftelser i eiendommene.

14 Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Dersom en låner kjøpesummen med tillegg av dokumentavgift, totalt kr ,-, vil årlige kostnader ved 4% rente og 20 års avdragstid variere fra kr ,- og til ca kr ,- (serielån). Tilsvarende ved 4% rente og 15 års avdragstid, fra ca kr ,- til ca kr ,-. En ser på det som en stor fordel å kunne eie bygget som brannstasjonen og lager/oppholdsrom er lokalisert i. Dessuten har kommunen organisert grovavfalls-/restavfallsmottak på eiendommene her med div containere. For øvrig har kommunen i tilknytning til vannverket etablert kummer/ledninger over eiendommene. Det er ledige lokaler i bygget som eier har mulighet til å leie ut, samt kontorlokaler til prosjekt med arbeid/omstilling. Viktig å gi samme tilbud til etablerere i begge deler av kommunen med mulighet for å leie ut til nye grundere/etablerere, til en subsidiert pris. I tillegg kan kommunen bruke noe av bygget til lagring av matriell, som np oppbevares på brygga i Sifjord. En kan da frigjøre brygga, og selge den til evnt. interesserte. Ut fra ovennevnte anbefales kjøp.

15 Torsken kommune Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2012/115-8 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 25/ Oppdrettslokalitet- Flakstadvåg Laks AS - Dispensasjon fra arealplan Planutvalget anbefaler overfor kommunestyret å godkjenne dispensasjonssøknad datert fra Flakstadvåg Laks AS, om bruk av lokaliteten på Årberg i Torsken kommune, vedr endring av plassering. Dette medfører dispensasjon fra gjeldende arealplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL Saksopplysninger Den søkte Flakstadvåg Laks AS om dispensasjon fra gjeldende arealplan vedr plassering av lokalitet på Årberg. Den forrige arealplanen hadde ikke de samme restriksjoner. Søknaden er begrunnet med behov for endring av plassering og økning av MTB fra 900 til 4500 tonn. Dette har bedriften søkt om tidligere, og denne søknaden ligger i bero hos Fiskeridirektoratet til dispensasjonssøknaden er avgjort. Torsken kommune sendte søknaden ut på høring i 4 uker. Følgende skriv kom inn innen fristen: 1. Fiskeridirektoratet,skriv av Tromsø Museum/Marinarkeologisk, skriv av Kystverket, skriv av

16 Det var ingen merknader/innvendinger til søknaden. Fikseridirektoratet opplyser bl.a. følgende: Flakstadvåg Laks AS har tidligere søkt om tillatelse til refortøyning og økt MTB for deres lokalitet Årberg. Endring av anleggets plassering vil medføre at det omsøkte anlegget kommer utenfor område avsatt til akvakultur i gjeldende arealplan. På grunn av dette er deres søknad midlertidig stoppet. Etter vår vurdering vil endring av anleggets plassering ikke føre til vesentlige ulemper for biologisk mangfold eller andre brukerinteresser i området. Fiskeridirektoratet region Troms har således ikke innvendinger mot at søknaden om dispensasjon fra kommunens arealplan innvilges. Vurdering I dispensasjonssøknaden framgår bl.a. følgende: Flakstadvåg Laks AS har søkt tillatelse til økt MTB samt refortøyning da de ønsker at Årberg skal fungere som avlastningslokalitet for lokalitet Flakstadvåg. De to lokalitetene vil med andre ord ikke driftes samtidig, men ha felles landbase. På grunn av nærhet mellom lokalitet og slakteri har selskapet blitt pålagt restriksjoner på slakting av fisk fra andre lokaliteter så lenge det står fisk på Flakstadvåg. Restriksjonene har medført en del driftsmessige utfordringer for selskapet. For å ha mulighet til å slakte fisk fra andre lokaliteter, har Flakstadvåg Laks søkt Mattilsynet om dispensasjon fra pålegg i perioden mars-oktober Lokalitet Årberg vil bli særlig viktig dersom restriksjoner nevnt over blir stående. En låsing av kun slakt fra Flakstadvåg så lenge det er fisk her, vil kunne få alvorlige konsekvenser for slakteriet. Det omsøkte anlegget på lokalitet Årberg lå etter tidligere kommuneplan innenfor området merket A12 (Akvakultur) og NFFFA4 (Natur-, ferdsel-, fiske-, frilufts- og akvakulturområder). Ved rullering av arealplan ble området NFFFA4 omregulert, og det ble lagt inn oppvekst- og beiteområder for fisk (FO) og fiskeområde. Det ønskede anlegget vil i hovedsak bli liggende innenfor området avsatt til fiskeri i arealplan. Ut fra ovennevnte anbefales at dispensasjon gis. Vedlegg: 1. Søknad 2. Skriv fra Fiskeridirektoratet

17 Torsken kommune Arkiv: 24/110 Arkivsaksnr: 2010/190-7 Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 26/ gnr 24/110- Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig Søknad om bruksendring på gnr 24 bnr 110 fra Stig Are Karlsen innvilges ikke. Avslaget begrunnes med at bruksendringen vil være i strid med gjeldene reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens 20.1, 27.1, 27.2 Saksopplysninger Det søkes om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gnr 24 bnr 110 Torsken. Det foreligger ikke byggtegninger i vårt arkiv. Vurdering Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 19. november 2010 gjelder bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Søknaden om bruksendringen begrunnes med at boligen ikke er i bruk mer enn 3 uker pr år. Boligen ligger i området regulert til boligformål..

18 Søknaden er mangelfull ved at det ikke er benyttet skjema for søknad om tillatelse til tiltak eller innhentet samtykke fra nabo.

19 Torsken kommune Arkiv: 22/446 Arkivsaksnr: 2010/98-4 Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 27/ gnr 22/446- Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Søknad om bruksendring på gnr 22 bnr 446 fra Siv Therese Asmyhr innvilges ikke. Avslaget begrunnes med bruksendringen vil være i strid med gjeldene reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens 20.1, 27.1, 27.2 Saksopplysninger Det søkes om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gnr 22 bnr 446 i Gryllefjord. Boligen er en vertikaldelt tomannsbolig oppført 1966 med kjeller og 2 etasjer. Bebygd areal er i takst av oppgitt til å være på 130 m2. Vurdering Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 23. januar 2012 gjelder bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Bruksendringen medfører ikke vesentlig endring i bruk. Boligen ligger i området regulert til offentlig formål. Det vises til reguleringsplan for Gryllefjord stadfestet av kommunal og arbeidsdepartementet 12. oktober 1955.

20

21 Torsken kommune Arkiv: 29/45 Arkivsaksnr: 2010/399-3 Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 28/ gnr 29/45 - Søknad om bruksendring fra enebolig til fritidsbolig Søknad om bruksendring på gnr 29 bnr 45 fra Kirsti Johnsen innvilges ikke. Avslaget begrunnes med bruksendringen vil være i strid med gjeldene reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens 20.1, 27.1, 27.2 Saksopplysninger Det søkes om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gnr 29 bnr 45 på Grunnfarnes. Omsøkt bygning på gnr 29 bnr 45 ført opp på eiendom etablert 1939 jfr. opplysninger i matrikkelen. Oppføringsår for boligen er ukjent. Vurdering Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 14. september 2010 gjelder bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Bruksendringen medfører ikke vesentlig endring i bruk. Boligen ligger i området regulert til bolig jfr. gjeldende reguleringsplan stadfestet av kommunestyre den 6. april Bruksendring vil være i strid med formål i reguleringsplanen.

22 Torsken kommune Arkiv: 22/13 Arkivsaksnr: 2010/336-2 Saksbehandler: Arne Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 29/ gnr 22/13- Svar på søknad om bruksendring Søknad om bruksendring på gnr 22 bnr 13 fra Gunn-Solveig Larsen innvilges ikke. Avslaget begrunnes med at bruksendringen vil være i strid med gjeldene reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens 20.1, 27.1, 27.2 Saksopplysninger Det søkes om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gnr 22 bnr 13 i Gryllefjord. Omsøkt bygning på gnr 22 bnr 13 er et eldre bygg oppført før 1900 som er innredet til bolig i andre etasje og forretningslokaler(kiosk) i første etasje. Vurdering Søknad om tillatelse til tiltak mottatt 14. september 2010 gjelder bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Bruksendringen medfører ikke vesentlig endring i bruk. Boligen ligger i området regulert til industri, kaibygg og lager jfr. gjeldende reguleringsplan stadfestet av kommunal og arbeidsdepartementet. 12. oktober 1955.

23 Torsken kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2012/145-4 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 30/ Kommunestyret i Torsken Reglement for finansforvaltning 1. Forslag til nytt reglement for finansforvaltning i Torsken kommune vedtas. 2. Forslagets pkt 9.1: ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått og eventuelt økonomiske konsekvenser av avviket dersom dette er større enn NOK , skal uten utgrunnet opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden. 3. Forslag til rutiner for finansforvaltning tas til orientering. Vedlagte bilag: 1. Forslag til reglement for finansforvaltning. 2. Forslag til rutiner for finansforvaltning. 3. Uavhengig attestasjonsrapport om reglement og administrative rutiner for finansforvaltningen i Torsken kommune. Utrykte bilag: 1. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Saksopplysninger: Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 9. Juni Reglementet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Reglementet skal utarbeides og vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode og vurderes av uavhengig instans før behandling i kommunestyret.

24 Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen å ta vesentlig finansiell risiko. Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram for kommunestyret rapporter over status for forvaltningen. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen i kommuner og fylkeskommuner. Det presiseres også at kommunens finansforvaltning må samsvare med egen kunnskap på feltet. Det skal etableres rutiner som skal sikre at utøvelsen av forvaltningen er i tråd med reglementet, gjeldende lover og den nye finansforskriften. Rutinene skal også sørge for at det er betryggende kontroll med forvaltningen, herunder vurdering og håndtering av finansiell risiko og identifisering av avvik fra gjeldende finansreglement. Rådmannen har utarbeidet forslag til nytt reglement i henhold til forskriften. KomRev Nord har som uavhengig instans vurdert om reglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med gjeldende lover og regler. Det er også utarbeidet forslag til rutiner for finansforvaltning som er vurdert av KomRev Nord. Vurdering Kommunestyret bes ta stilling til hva som er et akseptabelt risikonivå på låneporteføljen. Forrige kommunestyre vedtok reglement for finansforvaltning. Dette reglementet ga ikke rammer for fordeling mellom fast/flytende rente på kommunens innlånsportefølje. KomRev Nord anbefaler kommuner å ta med et slikt punkt i reglementet for å redusere renterisiko og gi forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Rådmannen foreslår derfor et nytt punkt for den nye kommunestyreperioden: Pkt. 7.6 b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/5 skal ha fast rente. Kommunen har i dag kun flytende rente på sine lån. Dette har de siste årene vært gunstig i og med at flytende rente har vært lav. Avvikshåndtering Rådmannen foreslår at avvik større enn NOK uten ugrunnet opphold skal rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i framtiden. KomRev Nord har ikke tatt stilling til beløpets størrelse i punkt 9.1 vedrørende rapportering og anbefaler at kommunestyret selv drøfter dette nærmere.

25 Torsken kommune Arkiv: M74 Arkivsaksnr: 2012/237-1 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 31/ Vaktberedskap brann/tekniske anlegg Formannskapet vedtar at det innføres en turnusordning for godtgjøring av hjemmevakt for brann, kommunaltekniske anlegg, kommunale bygg, akutt forurensing m.m. Godtgjørelsen skal følge særavtale for brann- og redningstjenesten SFS 2404, for tiden kr.200,- pr. døgn ordinært. Saksopplysninger Gjeldende brannordning for Torsken kommune ble vedtatt den i kommunestyresak 83/97, og gjort gjeldende fra I pkt.c3 Overordnet vakt står det: Følgende 3 stillinger er tillagt overordnet vakt: Brannsjef, varabrannsjef I og varabrannsjef II. Stillingene skal også ha tillagt beredskap og oppgaver på kommunaltekniske anlegg, veimeldingstjeneste og uværsberedskap slik som angitt under pkt.b1. I pkt.b1 Oppgaver står det: Brann- og feiervesenets primæroppgaver fremgår av brannlovens 8 og 9. I tillegg til disse oppgavene er brann- og feiervesenet i Torsken tillagt: - Brannteknisk byggesaksbehandling for bygningsvesenet - Beredskap for særskilt krevende oppgaver til havs - Beredskap mot akutt forurensing - Beredskap ved kommunens vann- og avløpsanlegg - Beredskap/meldingstjeneste til publikum/næringsliv om stengte veger, uværsberedskap, rasfare og strømbrudd. I innstillingen til kommunestyret fra teknisk hovedutvalg vedr. brannordningens pkt.5 står det:

26 For å imøtekomme DBE`s tidligere krav om rullerende overordnet vakt, risikokartleggingens avdekning samt oppgaver i brannordningsdokumentets pkt.b1, etableres helkontinuerlig overordnet vakt på uketurnus slik kommunestyret tidligere har vedtatt, og iverksettes fra Merkostnader på ca kr ,- dekkes over kap.1.62, 1.63 og evnt og reguleres inn i 1998-budsjettet. Kommunestyret vedtok enstemmig å stryke pkt.5. Fra 1998 gjennomførte teknisk etat en hjemmevaktordning for brann, kommunaltekniske anlegg, bygg, akutt forurensing, ras- og uværsberedskap m.m. Den i sak 070/04 vedtok kommunestyret å oppheve vaktordningen. I 2007 ble det gjennomført revisjon på Torsken vannverk fra Mattilsynet. Vedtakets punkt 2:Vaktordning, sier følgende: Vannverkseier skal etablere rutiner for beredskap og kontroll med vannanlegg utover vanlig arbeidstid. Hjemmel: 5 og 11 i Forskrift av om vannforsyning og drikkevann. Torsken kommune ga da tilbakemelding på at dette skulle tas opp til politisk behandling. Dette er foreløpig ikke gjort. Ved ny revisjon av Mattilsynet i 2010 ble det ikke stilt spørsmål om kommunen hadde innført noen vaktordning. Til orientering kan det nevnes at både Berg og Tranøy har vaktordninger. Berg har for kommunaltekniske anlegg, og Tranøy både for brann og kommunaltekniske anlegg. Vurdering Undertegnede er av den klare oppfatning at det minimum bør være en vaktordning for brann og kommunalteknisk anlegg. Og en kan gjerne inkludere andre oppgaver, for eksempel ras- og uværsberedskap, akutt forurensing, assistanse i kystnære sjøområder, flaggheising m.m. Ansvaret for beredskapen ligger hos brannsjef/teknisk sjef, som til enhver tid plikter å ha en utrykningsleder til stede, enten ved å være til stede sjøl eller evnt. pålegge en annen. Dersom utrykningsleder må pålegges tilstedeværelse, utløser dette aktiv vaktgodtgjøring. Det samme gjelder for mannskaper, når det er situasjoner som gjør at disse også må pålegges vakt for å ha en minimumsstyrke i beredskap. Manglende rekruttering gjør også at dette kan bli et økende problem. Det er en uakseptabel stor risiko ikke å ha en vaktordning, dersom en mot formodning ikke regner med at vaktoppgavene skal utføres på frivillig basis. Dette begrunnes med det faktum at det er mange oppgaver på brann og kommunaltekniske anlegg som det ofte er helt nødvendig å ha beredskap på, d.v.s. med hurtig innsats, herunder utrykningssjåfør, lekkasjer vannverk, tette avløpsanlegg, pumpestasjoner avløp, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, heisalarmer, strømaggregat, vannlekkasjer bygg, akutt forurensing etc. Andre oppgaver (ikke akutt) kan også vurderes tatt inn som del av vaktberedskapen. For øvrig vil vaktberedskap være i tråd med den godkjente brannordningens risikokartlegging. Kostnadene ved en ren hjemmevaktsordning beregnes til ca kr ,-, der grunnlaget er en godtgjørelse for overordnet hjemmevakt på kr.200,- pr. døgn ordinær (i h.h.t. særavtale for brann- og redningstjenesten - SF 2404). Beløpet bør fordeles på ansvar som følger:

27 - Brann kr ,- (ca 16%) - Vann kr ,- (ca 25%) - Avløp kr ,- (ca 25%) - Veier kr ,- (ca 11%) - Bygg kr ,- (ca 23%)

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan.

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan. VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 16.04.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033. SAKSKART 21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.08.2011 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl. 08.00-09.00 Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle

Detaljer