Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp"

Transkript

1 Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell mars

2 Prosjektet Formål: Gi kommunene en veileder i utforming av gebyrforskrifter og gebyrmodell basert på vurdering av god praksis i kommunene Innhold: Kartlegging av dagens praksis i kommuner som har oppdatert sine gebyrforskrifter etter 2007 Spørreundersøkelse i 15 kommuner med ulik større og abonnement struktur Verksted utforming av gebyrmodeller med styringsgruppen og inviterte deltakere fra referansegruppe/va-juss gruppen Rapport og produkter: Lovverk Resultat av kartlegging Veiviser for utforming av gebyrmodell m.m. Anbefalinger mht. innhold i gebyrforskriften Mal for gebyrforskrift Regneark verktøy for utforming av gebyrene

3 Organisering Styringsgruppen: Ivar Kalland, Bergen kommune Anne Marie Heidenreich, Enebakk kommune Terje Wikstrøm, Hias IKS og Driftsassistansen i Hedmark Jørn Fjellsaune, Tromsø kommune Referansegruppe bidragsytere så langt: Dag Refling, Huseiernes Landsforbund Jo Inge Bjørntvedt, Forbrukerrådet Ellen Landa, Klif Terje Farestveit, Klif Kjell Arne Reistad, pensjonert kommuneadvokat Gunnar Mosevoll, Skien kommune Toril Hofshagen fra Norsk Vann har vært prosjektleder Kinei AS ved May Rostad og Svein Aannestad er rådgivere

4 Regelverket

5 Sentrale spørsmål Utforming av en gebyrmodell som gir en rettferdig kostnadsfordeling mellom kommunens abonnenter Stipulering av forbruk etter areal Policy for vannmåler hos bolig og fritidsboligabonnentene Håndtering av klager fra abonnentene Prosedyrer ved feil i kommunens beregningsgrunnlag Kommunens sanksjonsmuligheter Abonnentenes rett til prisavslag ved feil kvalitet Informasjon til abonnentene

6 En rettferdig gebyrmodell 1. Lovverket Kostnadsdekningsperspektivet Abonnentene betaler iht. kommunens kostnader med å levere VA-tjenester Inndekning av store faste kostnader som ikke er relatert til forbruk av vann 2. Betaling iht. vannforbruket abonnentenes rettferdighetsperspektiv De som bruker mest, bør betale mest 3. Bærekraftperspektivet Hindre sløsing av vann - vannressursene holder i flere år Kostnadseffektive VA-tjenester 4. Gjør det enkelt perspektivet Enkelt å administrere (effektivt) Enkelt å forstå for abonnentene

7 Gebyrinntekter og selvkost

8 Engangsgebyr for tilknytning Alternative valg 1.Lavt gebyr for alle 2. Høyog lav sats, avhengig av medfinansiering av VA-ledningsnett Aktuelledifferensieringsnøkler: Kr / boenhet/eiendom/seksjon Kr/arealet i m2 Satser iht.vannmålerdimensjon Virkning Flere vil knytte seg til Enklere å pålegge tilknytning Urettferdig for abonnenter som har betalt for infrastrukturen i tomta Mer rettferdig for abonnenter som har betalt VA-infrastruktur Stort omfang med høy sats Ujevne inntekter Overskudd på selvkost Relevant dersom lavt gebyr Reflekterer det areal abonnenten beslaglegger utnyttelsesgrad av infrastrukturen Ikke nødvendigvis sammenheng med vannbehov Reflektererabonnentens maks. vannbehov = kommunens kostnad

9 Nye abonnenter som krever store investeringer i kommunens infrastruktur (mindre kommuner) Eks. 1: Bedriftsetablering som krever stor utvidelse av kapasitet på VA-anleggene Eks. 2: Kommunalt vann og avløp til områder med eksisterende fritidsbebyggelse Utfordring: Hvordan unngå at alle eksisterende abonnenter får økte gebyrer?? Alt. 1: Høye tilknytningsgebyr: Gir store overskudd på selvkost, som må betales ned i løpet av 3-5 år Gir derfor begrenset løsning mht. ønsket kostnadsfordeling Alt2: Private anleggstilskudd: Inngå avtale med de nye abonnentene om private anleggstilskudd før utbygging Tilskudd trekkes fra brutto investeringer og gir lavere avskrivningsgrunnlag og kapitalkostnader

10 Gebyrinntektene så jevne som mulig

11 Grunnlaget for å krever nytt engangsgebyr Forslag til formulering i forskriftsmalen: Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal: For boligeiendom når økningen i arealet fører til økning i antall boenheter For annen eiendom når økningen i bygningens areal er over 50 %

12 Årsgebyr Forholdet mellom fastledd og forbruksleddet Virkning på de ulike rettferdighetsperspektivene Fastleddet Ikke fastledd Fastleddet utgjør % Fastleddet utgjør % Fastleddet utgjør % Virkning Ikke fokus på kostnadsdekning Stort fokus på vannforbruk Best for abonnenter med lavt forbruk NB! Minimumsforbruk er forbudt Dekker kommunens administrative kostnader Stort fokus på vannforbruk Bra for abonnenter med lavt forbruk Dekker kostnader med overvann og brannvann (samfunnskostnad) Gir fortsatt effekt på vannforbruk Dekker kommunens kapitalkostnader Gir mindre effekt på vannforbruket Best for abonnenter med stort forbruk

13 Kunnskap om virkning før beslutning

14 Differensiering av fastleddet er nøkkelen til rettferdig kostnadsdekning Kategori og alternativ 1. Boliger Alt.1: Liktfor alle pr. boenhet Alt.2: Ulike satser for blokkleilighet eneboliger pr. boenhet 2. Fritidsboliger Alt.1: Likt som for boliger Alt.2: Høyere fastledd enn bolig 3. Næring Alt.1: kr/størrelse vannmåler Alt.2: kr/m2 Alt.3: kr/eiendom eller seksjon Virkning iht. kostnadsdekning Enkelt, særlig aktuell med lavt fastledd Mindre satser for blokkleiligheter m.m. reflekterer kommunens kostnader Fritidsboliger bruker mindre vann pr. år, men behov for samme kapasitet Høyere fastledd er rettferdig Vannmålerdimensjon reflekterer best kostnadsdekningsperspektivet Areal reflekterer utnyttelsesgraden av infrastrukturen delvis relevant for kostnadsdekning Pr. enhet kun relevant hvis lavt fastledd

15 Kunnskap om virkning før beslutning

16 Ny gebyrmodell - Overgangsordning Ny gebyrmodell med endrede prinsipper for fordeling kan gi store endringer for enkeltabonnenter, eks: Fra modell med minimumsgebyr: Høyt fastledd gir samme virkning For høyt stipulert forbruk pr. areal til mer reelt: Høyt fastledd gir mindre virkning osv. Anbefaling: La % fordelingen mellom fast ledd og forbruksledd være et årlig vedtak i gebyrreglementet Det åpner for en gradvis overgang fra lavt til høyere eller fra høyt til lavere fastledd over noen år

17

18 Beregning av forbruksgebyret Næringsabonnenter/offentlige virksomheter: Alle må ha vannmåler og betale etter målt forbruk Boligabonnenter: Abonnenter med vannmåler betaler iht. målt forbruk Abonnentene uten vannmåler må få sitt forbruk stipulert etter arealet på boligen. Innenfor området: 1,1-1,3 m3/m2 Både abonnent og kommunen kan kreve vannmåling Fritidsboligabonnenter: Bør ha vannmåler, da forbruket vil variere mye mer enn for boliger Vanskelig å stipulere et reelt forbruk basert på areal

19 Stipulert forbruk skal tilsvare reelt forbruk

20 Policy vannmålere boligabonnenter Fordeler vannmålere Rettferdig fordeling pga. korrekt grunnlag Abonnentene kan påvirke eget gebyr Mindre sløsingmed vann. Mindre behov for restriksjoner mht. hagevanning Kan utsette investering i økt kapasitet, da forbruket går ned Mer nøyaktig oversikt over forbruk og bedre grunnlag for å vurdere omfang av lekkasjer Ulemper vannmålere Kostnader ved installering, drift og utskifting. Lavest kostnad dersom kommunen står for innkjøp og utskifting ( kr/år) Manglende avlesning som kan medføre merarbeid, hvis kommunen reiser ut og leser av mot eget gebyr For dårlig vannkvalitet,kan gjøre at vannmålerne ikke fungerer godt nok

21 Alternative policyer 100 % vannmåling kommunalt ansvar når: Fokus på vannforbruk og rettferdig fordeling. Fordel for abonnentene Kommunen kjøper inn vannmålere og installerer hos alle Felles utskifting hvert år (avhengig av vannkvaliteten) Ikke vannmålerleie Kostnad for installering av vannmåler: ca kr Frivillig å installere måler privat ansvar når: Stor nok kapasitet og fokus på enkelhet for kommunen: Bare abonnenter som selv ønsker det anskaffer vannmåler Kostnad for abonnenten å installere måler: ca kr. Kommunen bør informere abonnentene om at det kan være lønnsomt å installere måler Alle nye abonnenter blir pålagt å installere vannmåler: En langsiktig strategi å øke vannmålerdekningen

22 Håndtering av klager fra abonnentene Gebyrforskriften bør inneholde følgende: Abonnentene har ikke klageadgang på gebyrenes størrelse, da gebyrregulativet er en forskrift. Iht. Forvaltningsloven er det ikke klageadgang En abonnent kan likevel klage på grunnlaget for beregningen av gebyret Angi hvilken instans som har fullmakt til å avgjøre klagen, evt. med avslag til gebyret Klager på grunnlaget skyldes ofte uhellsforbruk: Strengt juridisk har abonnenten ingen rett til avslag I hvilken grad abonnentene selv kunne ha forebygget uhellsforbruket bør vektlegges ved innrømmelse av avslag Ved beregning av avslaget må kommunens ekstra kostnader med forbruket legges til grunn; eks. gi avslag på avløpsgebyret

23 Feil i kommunens beregningsgrunnlag Ved feil i beregningsgrunnlaget som skyldes kommunen overfor enkeltabonnenter, må dette rettes umiddelbart. Dersom det er krevet inn for høyt gebyr, må tilbakebetaling skje i forhold til Lov om foreldelse: Dette innebærer tilbakebetaling for de siste 3 årene Pluss eventuelt 10 år.

24 Kommunens sanksjonsmuligheter Kommunen kan ikke ilegge abonnentene straffegebyr med hjemmel i lovverket for vann og avløpsgebyrer. Kommunen har derfor ingen økonomiske virkemidler knyttet til pålegg, som for eksempel om installering av vannmåler Det er lov å ilegge tilleggsgebyr/ha egne gebyrkategorier for dekning av kommunens merkostnader: Ved vannlekkasjer som skyldes abonnenten, er det tillatt å stipulere et høyere forbruk grunnet lekkasjen dersom gebyret er ilagt på bakgrunn av stipulert forbruk Dersom abonnentene unnlater å lese av vannmåleren kan kommunen kreve et oppmøtegebyr for avlesning av vannmåleren. Gebyret må hjemles i kommunens gebyrforskrift og er et gebyr for dekning av kommunens ekstra kostnader

25 Abonnentenes rett til prisavslag på vanngebyret Abonnentene har rett på prisavslag, dvs. reduksjon i gebyrene ved feil eller mangler ved vannforsyningen, jfr. Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven Anbefaling: Konkretisering av hvilke tilfeller som gir rett til prisavslag Bør inngå i kommunens avtalevilkår for tilknytning Henvise til kommunens avtalevilkår i gebyrforskriften Eks. på vilkår i Drammensregionen: Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging

26 Informasjon til abonnentene På kommunens hjemmesider minimum: Gebyrregulativet Gebyrforskriften Informasjon om retten til å kreve forbruket målt med vannmåler, vilkårene for dette og for hvilken kategorier boliger dette vil lønne seg Gebyrkalkulator gjør det enda bedre for brukerne Informasjonsmateriell/rutiner - anbefaling: Informasjonsbrosjyre om VA-tjenestene og om gebyrene Sende ut med regningen Sende ut ved større endringer

27 Siste anbefaling.. Utforming av nye gebyrforskrifter, gebyrmodell og informasjonsmateriell Inngå gjerne interkommunalt samarbeid Styrke kompetansen, lavere kostnader Mer likhet mellom kommunene i regionen Takk for oppmerksomheten!!

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Hjemmel: Lov 2012-03-16 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport 210 2015 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport Det utgis tre typer rapporter: Rapportserie A Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

Selvkost i vann- og avløpssektoren

Selvkost i vann- og avløpssektoren Praktisering av Selvkost i vann- og avløpssektoren May Rostad, Kinei AS Rammevilkår for VA sektoren Radisson Blue Royal Hotell Bryggen, Bergen 24.-25. mars, 2014 Organisering Styringsgruppe: Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV.

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV. NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring Saksbehandler : EHO Dir.tlf.: 62 97 81 87 Saksmappenr : 11/1578 Arkiv: K1-231 FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer