- Går fordi jeg kan. Kvalitetsmåler kommunen Side 3. Flere psykiatriboliger. Lykkelig skilsmisse Side 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Går fordi jeg kan. Kvalitetsmåler kommunen Side 3. Flere psykiatriboliger. Lykkelig skilsmisse Side 16"

Transkript

1 Kvalitetsmåler kommunen Side 3 Flere psykiatriboliger Side Lykkelig skilsmisse Side 16 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Går fordi jeg kan Lillian Indrevik (62) går av med avtalefestet pensjon (AFP) etter femten gode år i Kvamstykket barnehage. Jeg gleder meg veldig til å bli pensjonist, sier hun. Side 28-29

2 Aktuelt Leder Spring for Tromsø kommune Tromsø kommune burde ha gode sjanser til å bli største bedrift på Midnight Sun Marathon den 17. juni i For kommunalt ansatte holder formen: Flere hundre benytter seg av treningstilbudene som tilbys kommunen på treningsstudio i byen. Videre florerer det av mosjonstiltak rundt på arbeidsplassene i form av pausegym, sykling til jobben og mye mer. Turgruppa arrangerer turer for ansatte sommer som vinter rundt i kommunen. Den helsemessige gevinsten ved å bevege seg og gjøre noe sammen er velkjent. Her ligger det en mulighet til å komme i enda bedre form, styrke lagfølelsen i forhold til arbeidsplassen og å gå av med seieren som største bedrift. Hvorfor ikke forene alle de spreke kreftene i kommunen og delta på Midnight Sun Marathon til neste år? Ved påmelding til MSM kan hver enkelt registrere seg med Tromsø kommune som lag. En idé er at kommunen sponser en T-skjorte til de som registrerer seg på laget Tromsø kommune og melder seg på innen en viss frist. T- skjorta fås når man henter startnummeret sitt. Tenk deg ei tøff T-skjorte med teksten: Jeg springer for Tromsø kommune! Dette må vi få til! Sidsel Figenschow redaktør En ny sammenligningstjeneste på Internett skal bedre eldreomsorgen i landets kommuner. Kommunen lærer nå opp personell for å gjennomføre undersøkelsene. Kvalitet og brukerundersøkelser Igjen er det grunn til å takke samtlige ledere og medarbeidere for stor innsats, innenfor de krav til tjenester og rammevilkår som vi opererer. Tonivå-modellen er på plass og praksis viser at modellen fungerer tilfredsstillende på de aller fleste punkter. Prosessene vi har lagt bak oss har vært omfattende og med store diskusjoner, som hører med når komplekse organisasjoner endrer seg. Flat struktur, nytt rådhus, færre medarbeidere og økt ansvar, er bare noen kjennetegn ved utviklingen Det inntrykk som ofte skapes i media, er ofte at kommunen er full av feil og konflikter. Et slikt inntrykk skyldes dels at en del ting faktisk ikke går helt på skinner og dels at media er mer opptatt av konfliktstoff enn at kommunale prosesser og tjenester er «i rute». Gjennom løpende kontakt med innbyggerne, brukere av våre tjenester, sporadiske undersøkelser, tildeling av kommunale priser, sammenlignbar statistikk osv., tegner det seg likevel først og fremst et bilde av profesjonelle medarbeidere i en profesjonell organisasjon. Vi er nå kommet så langt med modellutvikling i kommunen, at tida, etter mitt syn, er inne for å sette kvalitetssikring og brukerundersøkelser mer systematisk på dagsordenen. De fleste vil være kjent med det mye omtalte KOSTRA og at Tromsø kommune deltar i et storbynettverk bestående av Stavanger, Sandnes, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Oslo. Så langt har dette samarbeidet gitt oss tall basert på avlagt regnskap, slik at vi kan sammenligne oss på ulike parametere. I vårt arbeid med effektivisering og kvalitetssikring, vil vi nå videreutvikle dette samarbeidet på sentrale områder som skole, pleie og omsorg, Statistikk skal bedre eldreomsorgen Rådmannens hjørne barnevern og sosialtjenester, barnehager og byggsaker og da i forhold til å utvikle bedre styringsindikatorer, styringstall for kvalitet og brukerundersøkelser. Det er derfor igangsatt et arbeid for å få etablert et helhetlig overordnet system for kvalitetssikring (intern kontroll), med utgangspunkt i en oppgraderinger og videreutvikling av tidligere systemer. Arbeidet er forankret i kommuneledelsen. Parallelt med utformingen av rutiner på viktige, vanlige og vanskelige områder, prioriteres et system for forbedringsforslag (avviksmeldinger). Samarbeidet har også satt oss i stand til å gjennomføre systematiske og sammenlignbare brukerundersøkelser på de nevnte områdene, allerede i høst. Gjennom har vi fått utviklet et sett med undersøkelser som tilfredsstiller kravene til slike undersøkelsers formål, problemstillinger, design, metodikk, datainnsamling, analyse og rapport. I første omgang vil de samme spørsmål bli stilt til alle i storbynettverket. Etter hvert vil vi også kunne supplere med egne spørsmål, enten på kommunalt eller lokalt nivå. Ett er sikkert. Også gjennom brukerundersøkelser vil det bli produsert statistikk. Tall. En mengde med tall. Tall som skal brukes i debatten, og som helt sikkert - vil bli brukt på ulike måter. For mange er brukerundersøkelser et slags «partipolitisk nøytralt verktøy» og i alle fall er det noe som kan bidra til å si noe om status, om hvor skoen trykker og hvor vi bør iverksette tiltak eller skjerpe oss mer, til beste for innbyggerne. Ta derfor godt i mot våre systematiske brukerundersøkelser denne høsten. Stein Rudaa rådmann Ansvarlig redaktør: Paul Henrik Kielland, Redaktør: Sidsel Figenschow. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 1. november. Tips må være inne før 18. oktober. 2

3 Foto: Viktor Enoksen Torstein Torkildsen mener personalet på Hvilhaug sykehjem gjør en fantastisk jobb, men håper kommunen rydder opp i eldreomsorgen. Regjeringen og KS oppfordrer landets kommuner til å delta i sin kartlegging av kommunenes tilbud, som så blir presentert på nettstedet Meningen er at alle skal kunne klikke seg inn for å se hvordan innbyggerne i hver enkelt kommune rangerer kommunens tjenester. Det skal bli interessant å se hvordan vi driver sammenlignet med andre kommuner. Men poenget må til syvende og sist være læring, ikke bare tall, sier leder for helse- og sosialkomiteen, Elisabeth Steen Fattari. HYRER INN EKSTERNT BYRÅ Debatten omkring dagens eldreomsorg i Tromsø raser, og mange mener kommunen ikke gir byens eldre det tilbudet de har krav på. Tromsø kommune har som målsetning å gi en eldreomsorg brukerne opplever som god. Selv om de fleste får et godt tilbud, har vi et problem når mange ikke Leder for helse og sosialkomiteen, Elisabeth Steen Fattari, mener eldreomsorgen i kommunen kan bli bedre. Foto: Viktor Enoksen opplever det slik på grunn av ventelistene, sier Steen Fattari. Tromsø kommune har valgt å hyre inn et eksternt byrå for å vurdere byens tilbud til de eldre. Vi har ikke klart å løse utfordringen med riktig tilbud til rett tid. De ansatte i eldretjenesten gjør en flott jobb, og vi bruker mye penger sammenlignet med andre kommuner, så det kan være at tjenestetilbudet ikke er riktig sammensatt. Blant annet har vi en mangel på tilbud til demente personer uten andre sammensatte lidelser. De trenger et trygt, heldøgns omsorgstilbud. I dag har kommunen mangel på slike tilbud, og da blir sykehjem eneste alternativ for denne gruppen, sier Steen Fattari. FLOTT PERSONALE Torstein Torkildsen (81) bor i dobbeltrom på Hvilhaug sykehjem, og kjenner byens eldreomsorg på kroppen. Det går greit å dele rom, men jeg hadde selvsagt ikke hatt noe i mot å bo alene. Likevel er jeg heldig som har plass på Hvilhaug. Personalet gjør en kjempejobb, langt mer enn man kan forvente, sier Torkildsen. Han er inne til avlasting, men ser ikke for seg at han blir bra nok til å flytte hjem med det første. Derfor betyr omsorgsfulle ansatte og besøk fra slekt mye. Jeg hviler mye alene på rommet. Det er ikke så mange andre eldre jeg kan snakke med her, så jeg ligger og ser på døren og venter på besøk. Heldigvis har jeg en familie som er flittig å komme innom, sier Torkildsen. Årets sykehjem Dette er en anerkjennelse for varme og medmenneskelighet, sa enhetsleder Johan Robertsen da Hvilhaug sykehjem fikk pris for årets beste sykehjem i Troms. Prisen, et grafisk trykk av kunstneren Wenche Kildahl, ble delt ut av Norsk Pensjonistforbund. Johan Robertsen (t.v.), Ann Helen Pettersen, Jan Olsen, Kerry Olsen og Elin Andreassen tok imot prisen. Kontakt oss på e-post: eller Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett. 3

4 Aktuelt HJELPE I vanskelige situasjoner k Alle foto: Håvard Stangnes «Konsultasjonsteamet» er et tverrfaglig team som konsulterer de utøvende tjenestene i saker hvor det er mistanke om mishandling eller seksuelle overgrep. Mange offentlig ansatte vegrer seg for å melde fra i situasjoner hvor man mistenker overgrep. Man er redd for å ta feil, og for de konsekvensene det kan få for en selv gjennom kritikk og ubehag. Men hvis man tar en veloverveid, faglig vurdering, skal det mye til for at man skal bli kritisert for å ha meldt et mulig overgrep, sier Ståle Luther. Han er prosjektleder for Konsultasjonsteamet, og har også erfaring fra liknende saker gjennom mange år i politietaten. Teamet er en bredt sammensatt gruppe med fagfolk fra barnevernet, barneavdelinga på UNN, Støttesenteret mot incest, Politiet, Helsesøstertjenesten, Krisesenteret, Familievernkontoret, Støttesenteret for forebygging av sjølmord i Nord-Norge, samt både Voksen- og Barne- og ungdomspsykiatrien. De gir råd og veiledning til så vel barnevernet, helsesøstertjenesten, Alle skoler og barnehager i kommunen har fått brosjyren «Plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep fra ansatte i barnehage og skole». Barnehagestyrer Hilde Dahl Djupnes har sittet i gruppa som har laget brosjyren. Det vanskelige valget 4 Hva gjør man som barnehageeller skoleansatt dersom man mistenker at et barn er blitt misbrukt av en kollega? Meldeplikt og taushetsplikt i slike saker er ingen enkel sak men like fullt noe man kan komme borti som kommuneansatt. I 2002 vedtok Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet at alle kommuner skal ha en lokal plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn. FØRSTEHJELPSBROSJYRE I Tromsø kommune ble det satt ned ei plangruppe som utarbeidet en «førstehjelpsbrosjyre» om temaet. Denne ble delt ut til alle skoler og barnehager i fjor, og gir en veiledning til ansatte om hvordan man skal forholde seg til en mistanke om overgrep. Hilde Dahl Djupnes, styrer i Olsgård barnehage, er en av dem som satt i plangruppa som utformet brosjyren. Det første man bør gjøre hvis man mistenker at et barn er blitt misbrukt er å bør ta kontakt med sin nærmeste overordnede og fortelle om mistanken. Vi er veldig klar på at det er enhetsleder som skal ta slike saker videre, ikke hver enkelt ansatt, sier Djupnes. BARNEVERN OG POLITI Hvis man som ansatt derimot har mistanke om at ens egne overordnede står bak overgrep er det en annen sak. Da bør man kontakte rådmannen direkte, eller eventuelt diskutere saken med politi eller barnevern før man tar saken videre til rådmannen, sier Djupnes. I kommunale skoler og barnehager har man et innarbeidet samarbeid med barnevernet, og som enhetsleder ser Hilde Dahl Djupnes det som mest naturlig å ta mistanker om misbruk videre til dem. I tillegg er konsultasjonsteamet ved UNN (se egen sak) også en veldig bra ressurs å støtte seg til i slike saker. De har en kompetanse vi aldri vil få i barnehagene eller i skolen, sier Djupnes.

5 R HJELPERNE an også fagfolk trenge hjelp. Hvem henvender man seg til ved mistanke om overgrep? som skoler og barnehager i saker hvor det er mistanke om overgrep. Mange er usikre på hvordan de skal takle situasjoner hvor de mistenker at det kan ha forekommet mishandling i en eller annen form. Konsultasjonsteamet består av folk med bred bakgrunn og lang erfaring innenfor fagområdet, og kan veilede fagfolk som har behov for dette i vanskelige situasjoner, sier Luther. Nye rektorer skoleåret 2005/2006 F.v. Arne Osima (Hamna skole), Hanna Holand (Gyllenborg skole), Lise Arntzen (Stakkevollan skole), Rolf Øistein Barman-Jenssen (Kvalsundskolen) og Aslaug Ludvigsen (Hillesøyskolen). Foto: Eva Meyer Hanssen Konsultasjonsteamet hører til Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), og er en del av prosjektet «Støtte til seksuelt misbrukte barn». Dette er et nasjonalt kompetansehevingsprosjekt som har som mål å utvikle tverrfaglig og tverretatlig kompetanse på fagfeltene seksuelle overgrep mot barn, familievold og alvorlig omsorgssvikt. Ståle Luther er prosjektleder for Konsultasjonsteamet, en spisskompetanseenhet på barnemishandling, familievold og seksuelle overgrep mot barn. Informasjonsfolk i vinden Informasjonsansvarlige fra kommuner og fylkeskommuner i hele landet var august samlet til konferanse i Tromsø. Vertskap for arrangementet var Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Første kvelden ble deltakerne tatt med til fjells til en bedre middag på Fjellheisen og kunne nyte den formidable før-olympiske utsikten. Foto: Mark Ledingham Lei i vei Grethe Junge Eliassen i Sentralbordet tar i mot bestilling til de populære hyttene i Simavika og Rya. Pris per døgn er 250 kroner og 500 kroner for ei helg. Dersom man leier over ei uke går døgnprisen ned til 125 kroner. Leie av båt i Simavika koster 50 kroner døgnet. Styrer/rektor skal ivareta saken. Denne tar videre kontakt med andre samarbeidspartnere som for eksempel: Barnevernet eller Konsultasjonsteamet, hvor saken kan drøftes anonymt Politiet, for generelle råd og veiledning Hvis man vurderer arbeidsrettslige skritt, bør tillitsvalgte inn i bildet Anbefaler barnevernet eller politiet at man går videre med saken, skal Rådmannen kontaktes Advokatbistand/kommuneadvokaten Mottak av mistanke eller anklager a) Når mistanken kommer fra barnet selv eller annet barn: Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngå å stille ledende spørsmål. Det er viktig å ikke love hemmeligholdelse. Forklar at opplysningene kan være så alvorlige at andre voksne må få vite om dette. Orienter umiddelbart nærmeste overordnede. Vurder barnets behov for oppfølging videre. b) Når mistanken eller anklagen kommer fra en ansatt eller andre voksne, for eksempel foresatte: Dersom en ansatt i virksomheten har mistanke eller opplysninger om seksuelle overgrep, skal vedkommende umiddelbart kontakte nærmeste overordnede av virksomheten. Dersom mistanken gjelder daglig leder, må den nærmeste overordnede til daglig leder orienteres umiddelbart. Noter ned opplysningene som blir gitt fra ansatte eller foresatte og be om diskresjon. Opplysningene vil bli gitt til daglig leder. Kilde: «Plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep fra ansatte i barnehage og skole», Rådmannen Tromsø kommune 5

6 Aktuelt Trives med kantina Lunheim skole er den eneste skolen i kommunen med egen personalkantine. Det skaper enormt stor trivsel i personalgruppa. Før gikk kjøkkentjenesten på omgang og det skapte mye stress i en travel hverdag for alle. Vi har ei kjempeflink og kjempekoselig kantinedame som bidrar til at vi får en super pause med nydelig mat. Den er kanskje den viktigste arbeidsmiljøfaktoren på skolen, sier inspektør Halvard Bech. Kantinearbeider Inger Lise Hansen har arbeidstid fra halv ti til tolv. To av timene finansieres over skolens eget budsjett og noe finansieres gjennom overskudd fra salget. Dessuten tar Inger Lise seg av melkesalget til elevene. Etter at vi fikk egen kantine har vi fått igjen kaffesmaken på kaffen, ler rektor Jann Amundsen og fortsetter: Mange er flinke til å støtte kantina. Den er også kjærkommen når vi har personalmøter og alle studentene våre setter også stor pris på tilbudet. Det er også flott når vi har besøk, sier Jann. Fredagen er den store kantinedagen da er det varmmat, pizza, karbonadesmørbrød m.m.. Det er enighet om å unngå å legge kurs til fredagene! Jeg er blitt helt avhengig av kantina. Inger-Lise er kjempesnill og tar i mot ønsker fra oss. Det er særlig fint med kantina når vi har inspeksjon, sier lærer Kirsten Flage. Kantina serverer sunn og god mat. Halvard er fast kunde og bevilger seg fem sorter frukt hver dag, men så er han aldri syk heller. Inger-Lise er flott og er åpen for ønsker fra kundene. Hun er en del av skolen og gjør det skikkelig hjemmekoselig for oss. Dessuten serverer hun hjembakte kaker på fredagene, sier Halvard. Fredag er den store dagen. Selv om vi har mye sunt og godt, så kan vi også bevilge oss en is av og til. Vi kan være usunne også, ler lærer Inger Jørgensen. Jeg gleder meg hver dag til å gå i kantina. Jeg er kjempefornøyd. Det ville bli ramaskrik om vi mista kantina, sier lærer Marianne Jørgensen. Kos med egen personalkantine: F.v. Kirsten Flage, Gudrun Ytterstad, Mariann Paulsen, Inger-Lise Hansen, Halvard Bech, Johanne Jakobsen og Inger Jørgensen. 6

7 Foto: Sidsel Figenschow Lundblad 7

8 Aktuelt Varmestua gjenåpner Ut med koreaplater, slitte dører og lite plass. Varmestua legges nå ned, og gjenåpner i splitter nye lokaler i Grønnegata 103. Alt er nytt også måten Miljøarbeidertjenesten skal jobbe på. For noen år siden var dette en nærmest utopisk visjon: Et kommunalt drevet hus av Miljøarbeidertjenesten og for byens rusavhengige, med 18 døgnbemannede nattehjemsplasser, 18 utleieleiligheter i varierende størrelser, stor og toppmoderne kafé og nye kontorlokaler alt i lyse, flotte farger og moderne design. Nå er det bare noen dager til lokalene i Grønnegata 103 tas i bruk. Her skal ikke et eneste bruktmøbel inn, konstaterer prosjektleder Brynly Ballari i Tromsø kommune. Han skuer ut over det som 1. oktober blir kafélokale med flotte og fargerike møbler fra Kjell Arnesen. Kontrasten til den lille, slitne kafeen i den nåværende Varmestua er stor. Rosita Svartz og Ragnhild Semonie Karlsen arbeider i Varmestua, og har servert julemiddag til 80 personer fra det lille og trange kjøkkenet. Når de kommer til Grønnegata, blir det helt andre tilstander Vår erfaring er at dersom brukerne får fine lokaler og gode møbler, så tar de bedre vare på stedet, mener Brynly. HJELP TIL AKUTT BOLIG 30. august var det 20 år siden kommunen for første gang etablerte et tilbud til byens rusavhengige i Vestregata 66. Det lille gule huset er fortsatt i kommunens eie, og er i dag kontorlokaler for forskjellige brukerforeninger. Siden en gang på 90-tallet har Varmestua eksistert i Skolegata 37. Her har det vært matservering, dusj- og vaskemuligheter for de rusavhengige, i tillegg til kontorlokaler for Miljøarbeidertjenesten og Oppsøkende tjeneste, et samarbeidsprosjekt mellom rus- og psykiatritjenesten og UNN. Når Miljøarbeidertjenesten nå flytter, blir det reneste paradistilstander. Mulighetene er mange. Med lokalisering rett over politistasjonen vil vi kunne samarbeide bedre med dem. Nattehjemsplassene er tiltenkt folk i akutt bolignød, og har døgnbemanning. Det gjelder ikke bare rusavhengige, men også andre som trenger tilbudet vårt. Enten får vi refundert penger for sengeplassene fra brukerne, sosialkontoret eller hjemkommunen som brukerne kommer fra. Det er ingen krav til at folk som bor her trenger å være fra Tromsø eller at de er rusavhengige. Det kan godt være psykiatri i bildet, forteller leder for Miljøarbeidertjenesten, Arne Solheim. FØLGER OPP BRUKERNE Det er ikke lenge siden Miljøarbeidertjenesten fikk utvidet arbeidsfelt. Tidligere var hovedområdet drift av de kommunale leilighetene som var øremerket rusavhengige. For ett år siden fikk avdelingen nye stillinger for å etterfølge den nye arbeidsoppgaven: personlig oppfølging av beboerne. Klart arbeidet føles mer meningsfullt for de som jobber i tjenesten. Noen trenger bare enkel oppfølging, som hjelp til å lage en økonomiplan for å få regninger betalt. Andre trenger samtaleterapi og sosial trening. De ansatte har flere brukere som de følger tett, sier Arne. Totalt eier kommunen ti eiendommer der rusavhengige kan søke om leilighet. Ett av de mest vellykkede, Ørretholmen, viser at beboerne tar vare på eiendommen når den er i bra stand. Ørretholmen er et vellykket eksempel. Her har beboerne fire enkle regler å forholde seg til, som gjelder for andre eiendommer også. Nulltoleranse for vold, voldstrusler og handel av rusmidler og tyvgods. Det samme gjelder oppvaring. Det viktigste vi driver med, er endringsarbeid over tid. Å redusere rusavhengighet er det overordnede målet. Vi vil få folk ut av rusmiljø og inn i jobb eller skole. Det lykkes vi med, og synes vi får lønn for strevet. Enkelte blir ikke rusfri, men om de reduserer rusmisbruket, mangedobles livskvaliteten. Vi skal ikke på død og liv gjøre alle rusfri, men gi dem et verdig liv, sier Arne. 8 Oversikt over innkjøpsavtaler Produktgrupper Leverandør: Annonseformidling Frantz annonseservice, Arbeidsklær, verneutstyr/-sko Tromsø Industrivare, AV utstyr Kjell Arnesen, Asfalt Lemminkainen Norge, Bankavtale DNB, Biler Biltrend, Harila, Normotor, Focus bil, Teknisk Bureau, Blomster Lillians Blomsterservice, Sonja Johnsen Blomster, Sjølund Gartneri, Lille Blomst, Brunevarer J.M. Hansen, Brød, baker- og konditorvarer Bakehuset,Cateringsprodukter S gruppen, Data-rekvisita C.Tybring Gjedde, Dekk, felger, kjettinger Autovulk, Drivstoff Norske Shell på fyringsolje og drivstoff, Esso på drivstoff, EDB-utstyr Bedriftssystemer, IT Partner Tromsø, Kjell Arnesen, Elektrisk materiell og Gatelys rekvisita Elektroskandia, Elektrikertjeneste J M Hansen, Elektrisk Energi Troms Kraft, Ernæringstilskudd og sondeernæring S gruppen, Filter til ventilasjonsanlegg Gunnar Karlsen, Fisk Tromsø fiskemat, Flyreiser Norwegian, Forsikringsmegling Factor Insurrance Group, Forsikring-Skade KLP, Forsikring-Person Sparebanken1, Formingsmateriell for øvrig C.Tybring Gjedde, Foto rekvisita/utstyr Preus Foto, avd. Tromsø, Fritt skolemateriell NorEngros Markedshuset, Frukt, grønt og egg Olav Aakre, Glassmestertjeneste RAFAelsen Glass, Hotell og kurs/konferanser Rica og Rainbow kjeden, Hvite og Brunevarer J M Hansen, Idrettsutstyr Ivar Sandnes, Inventar og utstyr til barnehager og SFO BRIO, Lek&Lær, Kjøkkenutstyr Lindrup Martinsen, Kjøle og varmeanlegg (Reparasjon og service) Kuldeteknisk, Kjøtt og kjøttvarer Ingebrigtsen Kjøtt, Kolonial og frosnegrønnsaker ServiceNord Engros, Kontormøbler Kjell Arnesen, Kontorrekvisita NorEngros Markedshuset, Konvolutter Lundblad Media, Kopipapir NorEngros Markedshuset, Kopimaskiner Sverre Jakobsen, Kjell Arnesen, Kopieringstjenester Priko Reklame, Legemidler og apotekervarer Se Medikamenter, Leiebiler

9 Barnehageutbygginga i rute Alle foto: Marit Garfjeld I løpet av 2005/2006 åpner syv nye barnehager i kommunen; Storvollen (Storelva) og Sorgenfri (Folkeparken) åpner i oktober/ november, mens Bukkespranget (naturbarnehage i Hamna) åpner i desember i år. I løpet av september vil både barnehageplassene og innstillingene til stillinger være klare. Det er stor søknad på begge deler. Lederstillingene er ennå ikke utlyst, fordi man avventer avgjørelsen fra kommunestyret i september om organisering av barnehagene. Fjellvegen (Tromsdalen), Templarheimen (Grønnåsen), Workinnmarka (Langnesbakken) og Sommereng barnehage (Sør- Tromsøya) er under bygging og forventes å være klare til åpning mellom desember i år og mars neste år. Samtidig er flere barnehager under planlegging: Barnehage på Åslandfeltet (Kvaløya), i Siriusveien (Tomasjord), sentralt på Tromsøya og Samisk barnehage (Prestvannveien) beregnes åpnet høsten I påvente av av de nye byggene står ferdige, vil kommunen kunne tilby alternativ drift i egnede lokaler circa midt i desember Tilbud om alternativ plassering vil foreligge i november Søknad om plass må foreligge innen 30. september. Nye Sorgenfri barnehage. Enda gjenstår en del arbeid både utvendig og innvendig, men etter hvert vil Grønnegata 103 bli en flott og moderne bygning for Miljøarbeidertjenesten. Leder for Miljøarbeidertjenesten Arne Solheim (t.v) og prosjektleder Brynly Ballari kommer ikke til å savne den gamle og slitte Varmestua. Hertz, Leker BRIO AS Lek&Lær, Lekeapparater Lekeplassutstyr Ivar Sandnes as, Lysrekvisita Elektroskandia, Maler-, tapetsering- og gulvleggertjeneste Schwenke & Sønn, Maling, tapet og gulvbelegg Tromsø Farvehandel, Medikamenter Apokjeden v/apotek 1 Renen, Medisinsk forbruksmateriell Abena Hygiene, Mobiltelefontjenester Telenor Mobil, Musikkinstrumenter og utstyr Ivars Musikk, Møbler til barnehager og SFO BRIO, Lek&Lær, Nøkler-, beslag- og låsarbeider Nøkler og Lås, Oljeprodukter Norske Shell på fyringsolje og drivstoff, Esso på drivstoff, Ost og meieriprodukter Tine avd. Nord Norge, Pukk og grus Lemminkainen, Reisebyråtjenester VIA Flyspesialisten, Renholdsprodukter S Gruppen, Renholdstjenester Rentex, Rør og rørdeler Brødrene Dahl, Rørleggerarbeider Rørleggermester Svein B. Nilsen, Skolemøbler Kinnarps, Sykesenger, nattbord m.m Invacare, Sengeutstyr og madrasser, personløftere, bad/dusj-utstyr og øvrig utstyr Norengros Helseservice engros, Tekstilformingsmateriell C.Tybring Gjedde, Teletrafikk fast-telefon Telenor Bedrift, Terminalbriller Opphørt, Trafikkskilt og festemateriell Norvag, Trelast og bygningsartikler Neumann Bygg, Tømrer og snekker arbeid TotalRenovering, Vikarbyrå Manpower, Norsk Sykepleietjeneste, Verktøy og redskaper Tromsø Industrivare. Varighet se intranett. Foto: Sidsel Figenschow 9

10 Aktuelt Foto: Håvard Stangnes 10 Ragnhild Viken fra UNN viser tegninger av de planlagte boligene til Brynly Ballari og Torbjørn Lahti fra enhet for Rus og psykiatri og Kjell Otto Rollnes, Stiftelsen kommunale boliger. Slik skal de nye boligene i Lars Eriksens veg se ut. (Illustrasjon: Byggtakst Nord)

11 Unikt boligsamarbeid Mange psykiatriske pasienter burde vært skrevet ut fra sykehuset, men forblir innlagte på grunn av manglende oppfølgingstilbud. Nå gir Tromsø kommune og UNN endelig et tilrettelagt tilbud til denne gruppa. Tromsø kommune og UNN samarbeider nå om å bygge spesielt tilrettelagte leiligheter til pasienter med psykiske lidelser som trenger tettere oppfølging etter at de er skrevet ut. Her skal beboerne få bo i egne leiligheter samtidig som de får et individuelt tilpasset faglig oppfølgingstilbud. UNN har i lang tid tatt vare på pasienter som egentlig har vært kommunens ansvar. Vi er glad for at vi i kommunen nå Tromsø kommune og UNN har gått sammen om å lage et unikt bolig- og oppfølgingstilbud til psykiatriske pasienter. Fra venstre: Brynli Ballari (prosjektleder Bostedløse), Torbjørn Lahti (enhetsleder Rus og psykiatri), Merete Astrup (avdelingssykepleier, Rehabiliteringsenheten, PSTK, UNN), Magnus Hald (overlege/avdelingsleder Psykiatrisk senter Tromsø/Karlsøy), Ragnhild Viken (avdelingsleder Rehabiliteringsenheten PSTK), Harald Falck Løken (fylkesleder, Landsforeningen for pårørende),), Kjell Otto Rollnes (forretningsfører Stiftelsen kommunale boliger), Carl Erik Pettersen (rådgiver psykiatri, administrasjonen UNN). får gitt et skikkelig tilbud til denne gruppa, sier Torbjørn Lahti, enhetsleder for Rus og psykiatri i kommunen. De nye boligene skal bygges på UNNs tomter på Åsgårdområdet, mens det er Tromsø kommune ved Stiftelsen kommunale boliger som er byggherre. Dette må kunne kalles et unikt og nyskapende samarbeid mellom helseforetak og kommune, sier Carl Erik Pettersen, rådgiver i psykiatri i administrasjonen ved UNN. Prosjektledelsen for bygginga er det Byggtakst Nord som tar seg av, mens Bjørn bygg er entreprenør og skal stå for det fysiske arbeidet. ETTERLENGTET TILBUD Dette er personer med store og sammensatte oppfølgingsbehov. Der er mennesker som har forblitt på institusjon i altfor mange år, og andre som går inn og ut hos oss med ujevne mellomrom. Nå får de endelig gitt dem et adekvat tilbud, sier Ragnhild Viken, avdelingsleder på Rehabiliteringsenheten ved Psykiatrisk Senter Tromsø/Karlsøy (PSTK). Hun har stått i bresjen for prosjektet, sammen med resten av Råd for psykisk helse Tromsø/Karlsøy. Bygginga setter i gang allerede i høst, og i november neste år skal 26 av 32 leiligheter være klare til innflytting. Prosjektet er stipulert til å koste 50 millioner kroner. 28 av disse blir bevilget fra staten gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse. Resten av finansieringen går via Husbanken. BEBOERE IKKE PASIENTER Noe som har vært viktig i planleggingen er at dette skal være boliger, ikke en institusjon. Derfor har beboerne fått være med å utforme sine egne leiligheter, for eksempel materialvalg og farger og utforming av uteområder. Harald Falck Løken, fylkesleder i Landsforeningen for pårørende, har stor tro på dette prosjektet. Han har tidligere sett liknende forsøk på oppfølgingstiltak gå skeis andre steder i landet. Oppsummeringen har vært at disse tiltakene har blitt for institusjonspreget. Man har gjort svært lurt i å unngå institusjonspreget på disse boligene. Det er viktig å understreke at når beboerne flytter inn, er de nettopp beboere ikke pasienter, sier Løken. Det faglige oppfølgingstilbudet blir tilrettelagt og igangsatt av UNN, og skal fungere som en glidende overgang ut en prosjektperiode til Deretter skal hele driften av boenhetene tas over av Tromsø kommune. 150 boliger for vanskeligstilte bostedsløse Det er ikke bare ved Åsgård det skal bygges psykiatriboliger det neste året. Hele tre andre byggeprosjekter er på trappene. For mens Stiftelsen kommunale boliger bygger leiligheter i Lars Eriksens veg, har Eiendom flere boligprosjekter rettet mot denne gruppen andre steder i byen. Ti leiligheter skal bygges på Einerhagen på Håpet, og åtte boliger skal opp i Blomlivegen på Kvaløysletta. Begge disse prosjektene er vedtatt, og skal etter planen stå ferdige høsten Når disse boligene er ferdige neste høst, vil vi i tillegg til Grønnegata 103 og Ørretholmen til sammen ha 150 boliger spesielt tilpasset mennesker med psykiske lidelser mennesker med rusproblemer. Det er vi svært fornøyd med, sier prosjektleder Brynly Ballari ved Rus- og psykiatritjenesten. I tillegg til boligene på Kvaløya og Håpet er det også planlagt bygging av ni nye omsorgsboliger, samt en base, i forbindelse med ombygging av Rektor Horsts gate 12. Sistnevnte prosjekt er foreløpig ikke vedtatt på grunn av manglende finansiering. Byggestart for boligene på Einerhagen planlegges i februar/mars, mens de i Blomlivegen går i gang allerede i oktober/november. 11

12 Aktuelt Kulturbærerne Foto: Sidsel Figenschow 12 Bibliotekar Frans Larsen (63) var med på å flytte tonnevis av bøker fra biblioteket i rødbanken til Storgata i Nå har han også vært med på flyttesjauen fra Storgata til Fokuskvartalet. Da han og kollega Paul F. Ramsberg (74) begynte å jobbe i rødbanken i henholdsvis 1966 og 1968, var det andre forhold enn i dag. IT er genialt og som skreddersydd for et bibliotek. Den skulle bare ha kommet for 50 år siden. Vi har gått gjennom en rasende utvikling, sier Frans. I gamle dager gikk det mest i bøker og tidsskrifter. I dag er det mye fokus på CD og DVD. I rødbanken var vi imidlertid forut for vår tid: Vi lånte ut smalfilmer til skolene og hadde en egen filmansvarlig, sier Frans Larsen som var IT-ansvarlig på biblioteket frem til innflyttinga i Fokuskvartalet. Musikk og DVD er ferskvare og blir fort slitt, mange tror visst at en DVD er ei brødskive, ler Frans. MIMRERUNDE Frans og Paul synes veldig godt om det nye biblioteket. Det er lyst og luftig. Hyllene med lys er flotte. I rødbanken var det trehyller helt oppunder taket. Interkom hadde veteranene Frans og Paul med på en mimrerunde i 2. etasje i rødbanken hvor biblioteket var i gamle dager. Her var det ikke lett å kjenne seg i igjen. Det er lavere under taket. Dekket er som på en luksusdamper, i vår tid var det linoleum på gulvene, humrer Paul. Inngangstrappa til biblioteket var på samme sted som banken har den i dag. På vei opp til biblioteket i 2. etasje passerte man Hypotekbanken på nordsiden og Tromsø Sparebank på sørsida. Tromsø Athenum var i samme etasje som hos oss og vaktmesteren bodde i 3. etasje, forteller Frans. Det var høyere under taket da biblioteket var der. I den gamle lesesalen i den sørlige enden er det nå flere møterom. Regiondirektørens kontor ligger i dag like bak den gamle utlånsdisken. Spiserommet var bare for et lite frimerke å regne. Det var stappfullt av bøker i alle kriker og kroker. Det var en søtlig egen lukt i biblioteket i rødbanken. Den gang hadde vi knapt noe som kan kalles en barneavdeling, men barnebøkene var samlet under Frans Larsen og Paul F. Ramsberg (foran) viser frem de gamle bokkassene som biblioteksjef Berg-Larsen konstruerte til flyttinga fra rødbanken til Storgata i De kom også godt med under flyttinga i det midterste vinduet i 2. etasje. Vinduene har bevart sin form, sier Frans. EN BOKORM Mange husker kanskje Carl Reinholdt Molin (Mandolin) som var bud på biblioteket i rødbanken. Plystringen hans hørtes ofte mellom reolene. Han hadde skrevet nordnorsk litteraturhistorie på 20 sider. Han hadde en utrolig detaljkunnskap og hukommelse en skikkelig bokorm. Husker at han abonnerte på Stortingstidene og fulgte alle debattene i Stortinget, forteller Paul. Frans og Paul gjør seg noen tanker om hvordan det skal gå med bokhandlerne i fremtiden. Det er mulig de vil komme til å slite på sikt. Kanskje får vi samme utvikling som i reisebyråbransjen hvor Internett tar mer og mer over. Før i tida kunne man kjøpe eller låne noter, nå finnes alt på nettet. Det var synd at platebutikken Feedback måtte legges ned, avslutter duoen.

13 Glass/speil Vinterhage Aluminiumsfasader Isolerglass Solskjerming Dørautomatikk Utskifting av glass Bilglass/båtglass Vi har rammeavtale med Tromsø kommune GLASS RAFAELSEN Strandveien 144, Pb. 2321, 9270 Tromsø LANGÅPENT MED EKSPERTHJELP HVER TORSDAG KL Showrommet er også åpent for visning i kontortiden mandag-fredag kl Storgata 56 - Telefon Besøk også våre Expert-butikker på Langnes og i Storgata! 13

14 Vi utfører alt av asfaltarbeid samt leverer pukk og grus. Harstad Troms Innland Tromsø Bryt mønsteret! Metsä Tissue AS, Boks 262 Skøyen, 0213 Oslo. Tlf: Fax:

15 Enklere for deg som reiser i jobben NYHET! Tromsø kommune har nå en egen reiseportal på Internett! Benytt Tromsø kommunes intranett og velg innkjøpsavtaler hvor du finner reisebyråtjenester. Velg bestilling online for å gjøre din reservasjon. Her finner du: alle Tromsø kommunes egne avtalepriser på fly, hotell og leiebil samlet på samme nettside alle flyselskaper og priser for direkte sammenligning reiseregning kontaktinformasjon til VIA Travel Redusert tidsbruk og høy fokus på lave reisekostnader ved bruk av VIA Online! VIA Travel, postboks 137, 9252 Tromsø Tlf: E-post: 24-timer service: FORHANDLER AV: FORHANDLER AV: LUMENE Storgata 81 Storgata 81 15

16 Kulturkommunen Lykkelig skilsmisse Lykkelig skilsmisse Nå som KulturHuset og Hålogaland Teater har splittet lag, blir det nye takter i huset. Lyden av hvinende rockeriff og svette, svartkledte publikummere inntar Storsalen, samtidig som smektende fiolinsonetter fortsatt bølger gjennom huset. Nora Kiil, John Bekkelund og Terje Rafaelsen er fornøyde med det nye lokalet Verkstedet, som er et stilig flerbrukslokale. Verkstedet ble «innviet» under Insomniafestivalen. Foto: Marit Garfjeld 16 Det er litt av en jobb KulturHuset har foran seg etter at Hålogaland Teater flyttet til sin nye storstue på Strandkanten. Ikke bare skal de fylle opp lokalene med aktiviteter. De er også nødt til å omvende Tromsøs befolkning til å tro på den nye visjonen KulturHuset er et allbrukshus med lav terskel for å komme inn. Det skal bli et møtested for nye og gamle venner som deler interesse for musikk i alle variasjoner. Utfordringen, både for KulturHuset og HT, er å bygge en egen identitet. Da huset ble bygd, oppstod det som et kompromiss mellom ønskene fra to miljøer; ett som ville ha et kulturhus og ett som ville ha et teaterhus. Dermed var det klart at teateret skulle ha førsterett til bruk av bygningen, forteller daglig leder Nora Kiil ved Kultur- Huset. MER OG MANGFOLDIGERE HT har vært en god og stabil leietaker siden åpningen av huset. Totalt sett har HTs bruk av lokalene utgjort en liten del av inntekten til KulturHuset, men har allikevel preget folks oppfatning av hva KulturHuset er. Nå er den stabile leieinntekten borte, og siden administrasjonen står fritt til å gjøre hva de vil for å skape liv, røre og penger på konto, slår de til med tidenes mest bredspektrede høstprogram. Visjonen er klar det skal satses på musikk. Det blir flere konserter og større bredde. Nå som verkstedet som teateret disponerte står ledig, har vi rensket lokalet og kan bruke det til konserter for et stående publikum på inntil 600 personer. Siden vi nå disponerer alle lokalene fritt, både Storscenen, Lillescenen, Verkstedet og Teaterloftet, er det lettere å booke turnerende band. Dermed vil musikktilbudet bli bredere og mer variert, mener Nora. VIL HA LIV I ALLE KROKER I løpet av tiden fremover skal foajeen endres fysisk. Billettsalget skal inn dit, det blir egen musikkrok, og en barløsning og sittegrupper skal innby til avslapping og gode samtaler. I tillegg skal arkitekt John Kristoffersen, som har tegnet KulturHuset, lage et nytt uttrykk i kafeen. I tillegg skal kontorer leies ut til kreative krefter i byen. Få har et forhold til KulturHuset bortsett fra at de går på en konsert eller en forestilling av og til. Vi vil ha et levende hus som folk kan stikke innom for å møte kjente, høre på musikk, lese musikkblader. De som arbeider her har en høy kompetanse som gir store muligheter for det lokale kulturlivet. Lydrommet i huset skal oppgraderes, og man skal kunne gjøre opptak av konserter og innspillinger av plater. Amatører skal kunne komme inn her, og gå ut som nærmest profesjonelle ved hjelp av kompetansen vi har på huset. Målet er å få et produserende og kreativt hus der folk fra ulike kulturelle uttrykk møtes og skaper sammen. Scenene skal kunne brukes av symfoniorkesteret så vel som Anti Nation. Når publikummerne fra de forskjellige konsertene og forestillingene møtes i foajeen, vil de bli utfordret og kanskje de våger å gå på litt flere ting enn de ellers ville kjøpt billett til, forteller Nora entusiastisk, og legger til at alt i alt, så gir HTs nye teaterhus en ny hverdag på huset. Skilsmissen med HT vært av den lykkelige sorten. Nå skal vi synliggjøre de nye mulighetene slik at alle i byen kan få best nytte av det nye Kulturhuset!

17 Naustpalasset Hamna skole har ikke bare fått naustplass. Den har fått et naustpalass, takket være flinke foreldre og snille sponsorer. Bakerst i naustet er det laget et slags klasserom. Her kan elevene søke ly for været når de har uteskole. Nede i det Hamnabeboerne betegner som «Rimi-fjæra» har det blitt reist et aldri så lite praktverk gjennom sommeren. Foreldreutvalget (FAU) ved Hamna skole fikk kroner i gave fra EiendomsMegler 1 og Sparebanken Nord- Norge, og spyttet resolutt i nevene 11. juni i år. 1 september var det tid for å feire. Skolenaustet er ferdig. Det er på 50 kvadrat, har plass til to båter og et lite klasserom. Rektor Arne Osima er både takknemlig og begeistret. GA MERSMAK Ideen ble født i forbindelse med miljøplanen for Hamna skole som vi gikk i gang med i Vi fikk festet tomta i Så har det skortet litt på midler. Men se nå så flott det er blitt, skryter han. Han fikk nausthengelåsen overlevert av dugnadssjefen i FAU, Ørjan Sandberg. Ørjan vil ikke trekke fram egen innsats, men er uten tvil ildsjelen som har gjort naustbyggingen praktisk mulig. Han har koordinert troppene, i tillegg til å møte opp selv alle avtalte dugnadsdager. Men Sandberg er ikke lei. Jobben har faktisk gitt mersmak. Vi har hatt 35 foreldre her som har snekret naust. Det er ufattelig hvor store ressurser som finnes i en slik foreldregruppe, både når det gjelder kompetanse og kontakter. For eksempel var det en av de som kom ned ansatt i Bautas, og dermed fikk vi lånt et stillas i to måneder. Fantastisk, forklarer den entusiastiske naustsjefen. ALLE VELKOMMEN Nå håper FAU å finne midler til et grillsted og en platting utenfor naustet. I tillegg begynner arbeidet med å få tak i båt. Kanskje kan også kanoer være en idé. I tillegg trengs redningsvester og fiskeutstyr. Både FAU og Hamna skole er opptatt av at flest mulig skal bruke naustet i Hamna. Solneset skole er hjertelig velkommen. Det samme gjelder ungdomsklubben, men også private skal få låne naustet. For eksempel til bursdagsfeiringer eller annen festivitas. Låne, ikke leie. De som vil vise sin takknemlighet kan heller bidra med utstyr, understreker rektoren. Bakerst i naustet er det en platt med benker rundt som kan brukes til mange ting. Skolen betegner det allerede som et ekstra klasserom. Og det er så populært at det må reserveres en stund på forhånd for å unngå kollisjoner. Spesielt de yngste elevene har ofte utedager, og da er turer i fjæra et populært innslag. Vi i min generasjon vokste jo praktisk talt opp i fjæra. Nå er den ukjent for svært mange barn, selv om de jo bor på ei øy. Tilbudene er så mange og annerledes nå. Derfor er det nødvendig med prosjekt som dette for å lære barna om kystkultur og respekt for havet, mener Osima. Ørjan Sandberg har Lise (7) i 2. klasse ved Hamna skole, og Håvard (2) hjemme. Han er glad for å ha fått være med på å lage et lite monument for ettertiden og for dugnadsånden sammen med de andre foreldrene. Rektor Arne Osima hadde en drøm i september i år gikk den i oppfyllelse. Skolen har fått eget naust i fjæra. Foto: Oddny Johnsen

18 Kulturkommunen «Pausegym» er et selvinstruerende program med musikk so Aktive pauser På Vann og avløp er pausegym et fast innslag tre dager i uka. Treningslystne ansatte strømmer til og gjør øvelser til musikk i fellesarealet. Etterpå får de stempel og stjerner i kortet sitt. I snitt er vi ca ti stykker som samles alt etter hvor mange som er inne. Ved oppmøte den tiende gangen får man den mest populære utmerkelsen Good Boy eller Good Girl, sier pausegymsjefskoordinator Anne-May Berg. For at ingen skal få mulighet til glemme pausegymen har de lagt den inn som «møteinnkalling»» i kalenderen. Folk blir regelrett hanket inn og trives med det. Det at vi markerer utmerkelser i kortet gjør at det hele blir mer forpliktende. Det blir omtrent samme mekanisme som et søndagsskolekort i gamle dager, ler Anne May og deler ut i fleng; stjerner, soler, kyss i kortene. Den fjerde gangen blir det et kyss i kortet vel å merke. Så går det slag i slag på de neste fire med gullstjerne, hjerte, good girl og good boy-stempel, sol, gullstjerne, flere stjerner og til slutt gaver i form av svettebånd, nøkkelring og energitabletter. Og da er det bare å ta fatt på et nytt kort. De fleste holder nå på med sitt tredje kort. Jeg er ikke i tvil om at en god strekk og masse latter, forbedrer helsa vår i lengden, sier personalleder Britt Gundersen Malmedal. Dette blir en naturlig pause som utnyttes på en positiv måte. Uklart i hvor stor grad det påvirker, kan jeg bekrefte at vi har en nedgang i sykefraværet og fortsetter vi slik skal det nok bli enda bedre, sier enhetsleder Inger-Lise Sverdrup. Good Boys står søndagsskolerett. F.v: Steffen Kvien, Arild Tønsberg og Roger Pedersen. Foran pausegymsjefskoordinator Anne-May Berg. 18 Britt Gundersen Malmedal og de andre på Vann og avløp gir alt i pausen. Jentene er ikke dårligere enn gutta. Her får Britt Gundersen Malmedal, Ingrid Berg, Inger-Lise Sverdrup og Karin Karlsen «good girl-stempel» i kortet.

19 m er utgitt av Norsk mosjons- og bedriftsidrettsforbund. Les mer: Trener på Friskis og Svettis Kontorsjef Evelyn Bjørkås på Brann og redning leste om tilbudet til Friskis og Svettis på kommunens intranettsider, men ble først og fremst inspirert til å delta da to venninner snakket varmt om tilbudet. Vi er mange som er bitt av Friskis og Svettis-basillen, fordi hele konseptet er bra og treningslederne er kjempedyktige og utrolig positive, sier Evelyn, og legger til: Det er en trening som passer for alle i alle aldere også mannfolk. Friskis og Svettis er fysiologisk gjennomtenkt, effektiv og sikker trening av høyeste kvalitet. Friskis og Svettis er et frivillig idrettslag drevet på dugnad. Treninga koster 650 kroner per halvår. De over 60 og de under 25 år betaler 400 kroner. Det er sju treningstimer i uka fra mandag til torsdag. Evelyn Bjørkås (til høyre) trives godt i Breivikahallen. Friskis og Svettis-vert Marianne Hauan tilbyr trening tilpasset ulike nivå. Stigende formkurve Priser kommunalt ansatte Her er en oversikt over priser og tilbud til kommunalt ansatte ved treningssentre i Tromsø. Gjelder ordinær pris per måned ved et bindende årsmedlemskap med månedlige innbetalinger. SATS* 351 kroner Vigdis Albrigtsen Treningssenter* 280 kroner Nautilus Gym og Bad** 190 kroner * trener så mye og så ofte man vil ** fri trening og svømming så mye man vil Friskis og Svettis: 650 kroner for hele høstterminen. Tren så mye du vil! Alle foto: Sidsel Figenschow Rektor Rigmor Abrahamsen på Skittenelv skole er en av flere hundre ansatte som benytter seg av spesialpriser på treningstilbud. I tre år har hun trent på treningsstudio og anbefaler det gjerne til andre. Jeg har valgt å kjøpe et årskort på Albrigtsen Treningsstudio og trener da så ofte jeg vil. Tar det vanligvis rett etter jobb. Spinning er favoritten med masse tempo, «draiv» og musikk med kjempegode instruktører, sier Rigmor. Kommunalt ansatte har spesialtilbud på SATS, Vigdis Albrigtsen Treningssenter og Nautilus Gym & Bad. Det er også flere kommunalt ansatte som benytter seg av non-profit tilbudet til Friskis og Svettis. HMS-leder Tore A. Hansen er svært fornøyd med at folk trener. Når det gjelder hvem som benytter seg av tilbudene vet jeg at det er mange. Vi gjorde en ringerunde til treningssentrene i 1999 og avdekket da at nærmere 400 ansatte benyttet seg av tilbudene. Vi har grunn til å tro at tallet har steget siden da, sier HMS-leder Tore A. Hansen, Spinning har tatt seg godt opp de siste årene. På Albrigtsen er det hver tirsdag ettermiddag en hel gjeng fra kommunen som har gruppetrening og da er tempoet høyt. Vi regulerer tempoet på syklene og bestemmer farta selv. Det viktigste er å holde takta til den velvalgte musikken. Her er det en uhøytidelig stemning og det er kjempegøy, sier Rigmor. Personalsjef Wenche Bergmo trives også godt med å trene. Hun har valgt faste tidspunkt og trener 2-3 ganger i uka. Treninga er veldig variert med styrketrening, spinning m.m. Det er også lagt inn god tid til å tøye ut. Det skal mye til at jeg endrer tidspunktet for trening det har topp prioritering, smiler Wenche. For rektor Rigmor Abrahamsen på Skittenelv skole har treninga topp prioritet. 19

20 Kulturkommunen Bygningene på Skansen er de eldste bygningene i Tromsø. Festningsverket har Klar til bruk i tu 15. august ble den offisielle åpningen av Skansen markert med besøk av H.M. Dronning Sonja. Skansen er det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i Tromsø, og festningsvollen er det eneste synlige middelalderspor i byen. De eldste bygningene i Tromsø har vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epedemilasarett, aldershjem og bymuseum. De viktigste forutsetninger er at tusenårsstedet får betydning for folk. At det får aktivt bruk i tillegg til at det gir mening, identifikasjon, stolthet og formidler historie. Skansen er utviklet med ambisjon om høy kvalitet i arkitektur, design, landskapsbehandling og kunstnerisk bearbeiding, og at det skal forvaltes og drives på en ansvarlig måte, sier kulturkonsulent og tidligere leder av Tromsø bymuseum, Erling Kjeldsen. REPRESENTASJON Hovedhusets første etasje skal nå brukes som byens representasjonssted og inneholder blant annet Skansen galleri. Veggene prydes for tiden med bilder av kjente kunstnere som Idar Ingebrigtsen, Hans Haakø, Lorenz Nordberg og Sverre Mack. Stedet skal både være for oss selv og i forbindelse med besøk av gjester fra fjern og nær. Her kan det for eksempel avholdes møter, mottakelser, seminarer og konferanser, sier Kjeldsen. KULTURARRANGEMENTER Middelalderborgens uteareal (skansevollen) skal brukes til kulturarrangementer. I anledning åpningen av tusenårsstedet ble Skansen utstyrt med nye utemøbler med sitteplass til rundt 50 personer. Kafeen drives av Sansenes kjøkken Livets lyst. Drifta av Skansen skal være permanent på plass fra 15. oktober. Etter den tragiske brannen på Skansen i 2003 er nå bygningen komplett restaurert og ferdig til bruk. Heldigvis var alle museumsgjenstander flyttet unna. 15. august sto H.M. Dronning Sonja for den høytidelige åpningen. 20

21 opprinnelig hatt vollgrav og er antatt anlagt midt på 1200-tallet av Håkon Håkonsson. Det kan være fra 1000-tallet. sen nye år Festivalsenteret Skansen På tusenårsstedet Skansen etableres det nye festivalsenteret. Det nye festivalsenteret er i høyeste grad fremtidsrettet. Aktivitetene på Skansen representerer både en kulturell nyskapning så vel som en næringsutvikling med ringvirkninger for hele bysamfunnet, sier direktør for Nordlysfestivalen Ulf Jensen. I hovedhuset på Skansen har allerede Nordlysfestivalen etablert seg, og i første omgang vil Ordkalotten, Barents korfestival, Tromsø Jazzklubb og Trombonefestivalen etablere seg her. Festivalsenterets hovedoppgave skal være å styrke og utvikle Tromsø som festivalby. Det er også meningen at det skal bygges opp en del fellesressurser som skal kunne betjene og levere tjenester til alle festivalene. Skansen vil i sin elegante nyoppussede form, også være et flott representasjonssted som både kommunen og andre kan benytte. I Bårstua tvers over gårdsplassen, befinner Sansenes Kjøkken seg med utmerkede serveringsmuligheter. De røde kanonlavettene er kopier fra Vardøhus festning. Foto: Eva Meyer Hanssen Direktør for Nordlysfestivalen, Ulf Jensen. 21

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 Tilstede: 1. klasse Gul vara Sigrid 1. klasse grønn Kristian Nilsen Ødegård 1. klasse blå Charlotte Lindblad Strømsborg 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6c 7a 7b Rektor

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! I løpet av de siste årene har Ruija variert mellom å ha to, tre og fire avdelinger. Nå er vi tilbake til å være en toavdelings barnehage. Vi skal ikke legge skjul på at

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Tiltak med småhus Bakgrunnen for etablering av småhus Fysisk

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn.

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn. Kjære alle sammen Her kommer en liten flytterapport sånn at dere kan se hvordan det har blitt på det nye og litt hva som skjer på det gamle huset. Dette er en hilsen fra Siri og Marthe og fra alle her

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Rom for verdighet og omsorg

Rom for verdighet og omsorg Rom for verdighet og omsorg Rana kommunes aller mest vanskeligstilte har med etableringa av Liengbakken bofellesskap fått et verdig liv i trygge boliger. Bofellesskapet er bygget for rusmiddelavhengige

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE 1. 0 Hensikt med prosjektet "Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer