- Går fordi jeg kan. Kvalitetsmåler kommunen Side 3. Flere psykiatriboliger. Lykkelig skilsmisse Side 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Går fordi jeg kan. Kvalitetsmåler kommunen Side 3. Flere psykiatriboliger. Lykkelig skilsmisse Side 16"

Transkript

1 Kvalitetsmåler kommunen Side 3 Flere psykiatriboliger Side Lykkelig skilsmisse Side 16 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Går fordi jeg kan Lillian Indrevik (62) går av med avtalefestet pensjon (AFP) etter femten gode år i Kvamstykket barnehage. Jeg gleder meg veldig til å bli pensjonist, sier hun. Side 28-29

2 Aktuelt Leder Spring for Tromsø kommune Tromsø kommune burde ha gode sjanser til å bli største bedrift på Midnight Sun Marathon den 17. juni i For kommunalt ansatte holder formen: Flere hundre benytter seg av treningstilbudene som tilbys kommunen på treningsstudio i byen. Videre florerer det av mosjonstiltak rundt på arbeidsplassene i form av pausegym, sykling til jobben og mye mer. Turgruppa arrangerer turer for ansatte sommer som vinter rundt i kommunen. Den helsemessige gevinsten ved å bevege seg og gjøre noe sammen er velkjent. Her ligger det en mulighet til å komme i enda bedre form, styrke lagfølelsen i forhold til arbeidsplassen og å gå av med seieren som største bedrift. Hvorfor ikke forene alle de spreke kreftene i kommunen og delta på Midnight Sun Marathon til neste år? Ved påmelding til MSM kan hver enkelt registrere seg med Tromsø kommune som lag. En idé er at kommunen sponser en T-skjorte til de som registrerer seg på laget Tromsø kommune og melder seg på innen en viss frist. T- skjorta fås når man henter startnummeret sitt. Tenk deg ei tøff T-skjorte med teksten: Jeg springer for Tromsø kommune! Dette må vi få til! Sidsel Figenschow redaktør En ny sammenligningstjeneste på Internett skal bedre eldreomsorgen i landets kommuner. Kommunen lærer nå opp personell for å gjennomføre undersøkelsene. Kvalitet og brukerundersøkelser Igjen er det grunn til å takke samtlige ledere og medarbeidere for stor innsats, innenfor de krav til tjenester og rammevilkår som vi opererer. Tonivå-modellen er på plass og praksis viser at modellen fungerer tilfredsstillende på de aller fleste punkter. Prosessene vi har lagt bak oss har vært omfattende og med store diskusjoner, som hører med når komplekse organisasjoner endrer seg. Flat struktur, nytt rådhus, færre medarbeidere og økt ansvar, er bare noen kjennetegn ved utviklingen Det inntrykk som ofte skapes i media, er ofte at kommunen er full av feil og konflikter. Et slikt inntrykk skyldes dels at en del ting faktisk ikke går helt på skinner og dels at media er mer opptatt av konfliktstoff enn at kommunale prosesser og tjenester er «i rute». Gjennom løpende kontakt med innbyggerne, brukere av våre tjenester, sporadiske undersøkelser, tildeling av kommunale priser, sammenlignbar statistikk osv., tegner det seg likevel først og fremst et bilde av profesjonelle medarbeidere i en profesjonell organisasjon. Vi er nå kommet så langt med modellutvikling i kommunen, at tida, etter mitt syn, er inne for å sette kvalitetssikring og brukerundersøkelser mer systematisk på dagsordenen. De fleste vil være kjent med det mye omtalte KOSTRA og at Tromsø kommune deltar i et storbynettverk bestående av Stavanger, Sandnes, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Oslo. Så langt har dette samarbeidet gitt oss tall basert på avlagt regnskap, slik at vi kan sammenligne oss på ulike parametere. I vårt arbeid med effektivisering og kvalitetssikring, vil vi nå videreutvikle dette samarbeidet på sentrale områder som skole, pleie og omsorg, Statistikk skal bedre eldreomsorgen Rådmannens hjørne barnevern og sosialtjenester, barnehager og byggsaker og da i forhold til å utvikle bedre styringsindikatorer, styringstall for kvalitet og brukerundersøkelser. Det er derfor igangsatt et arbeid for å få etablert et helhetlig overordnet system for kvalitetssikring (intern kontroll), med utgangspunkt i en oppgraderinger og videreutvikling av tidligere systemer. Arbeidet er forankret i kommuneledelsen. Parallelt med utformingen av rutiner på viktige, vanlige og vanskelige områder, prioriteres et system for forbedringsforslag (avviksmeldinger). Samarbeidet har også satt oss i stand til å gjennomføre systematiske og sammenlignbare brukerundersøkelser på de nevnte områdene, allerede i høst. Gjennom har vi fått utviklet et sett med undersøkelser som tilfredsstiller kravene til slike undersøkelsers formål, problemstillinger, design, metodikk, datainnsamling, analyse og rapport. I første omgang vil de samme spørsmål bli stilt til alle i storbynettverket. Etter hvert vil vi også kunne supplere med egne spørsmål, enten på kommunalt eller lokalt nivå. Ett er sikkert. Også gjennom brukerundersøkelser vil det bli produsert statistikk. Tall. En mengde med tall. Tall som skal brukes i debatten, og som helt sikkert - vil bli brukt på ulike måter. For mange er brukerundersøkelser et slags «partipolitisk nøytralt verktøy» og i alle fall er det noe som kan bidra til å si noe om status, om hvor skoen trykker og hvor vi bør iverksette tiltak eller skjerpe oss mer, til beste for innbyggerne. Ta derfor godt i mot våre systematiske brukerundersøkelser denne høsten. Stein Rudaa rådmann Ansvarlig redaktør: Paul Henrik Kielland, Redaktør: Sidsel Figenschow. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 1. november. Tips må være inne før 18. oktober. 2

3 Foto: Viktor Enoksen Torstein Torkildsen mener personalet på Hvilhaug sykehjem gjør en fantastisk jobb, men håper kommunen rydder opp i eldreomsorgen. Regjeringen og KS oppfordrer landets kommuner til å delta i sin kartlegging av kommunenes tilbud, som så blir presentert på nettstedet Meningen er at alle skal kunne klikke seg inn for å se hvordan innbyggerne i hver enkelt kommune rangerer kommunens tjenester. Det skal bli interessant å se hvordan vi driver sammenlignet med andre kommuner. Men poenget må til syvende og sist være læring, ikke bare tall, sier leder for helse- og sosialkomiteen, Elisabeth Steen Fattari. HYRER INN EKSTERNT BYRÅ Debatten omkring dagens eldreomsorg i Tromsø raser, og mange mener kommunen ikke gir byens eldre det tilbudet de har krav på. Tromsø kommune har som målsetning å gi en eldreomsorg brukerne opplever som god. Selv om de fleste får et godt tilbud, har vi et problem når mange ikke Leder for helse og sosialkomiteen, Elisabeth Steen Fattari, mener eldreomsorgen i kommunen kan bli bedre. Foto: Viktor Enoksen opplever det slik på grunn av ventelistene, sier Steen Fattari. Tromsø kommune har valgt å hyre inn et eksternt byrå for å vurdere byens tilbud til de eldre. Vi har ikke klart å løse utfordringen med riktig tilbud til rett tid. De ansatte i eldretjenesten gjør en flott jobb, og vi bruker mye penger sammenlignet med andre kommuner, så det kan være at tjenestetilbudet ikke er riktig sammensatt. Blant annet har vi en mangel på tilbud til demente personer uten andre sammensatte lidelser. De trenger et trygt, heldøgns omsorgstilbud. I dag har kommunen mangel på slike tilbud, og da blir sykehjem eneste alternativ for denne gruppen, sier Steen Fattari. FLOTT PERSONALE Torstein Torkildsen (81) bor i dobbeltrom på Hvilhaug sykehjem, og kjenner byens eldreomsorg på kroppen. Det går greit å dele rom, men jeg hadde selvsagt ikke hatt noe i mot å bo alene. Likevel er jeg heldig som har plass på Hvilhaug. Personalet gjør en kjempejobb, langt mer enn man kan forvente, sier Torkildsen. Han er inne til avlasting, men ser ikke for seg at han blir bra nok til å flytte hjem med det første. Derfor betyr omsorgsfulle ansatte og besøk fra slekt mye. Jeg hviler mye alene på rommet. Det er ikke så mange andre eldre jeg kan snakke med her, så jeg ligger og ser på døren og venter på besøk. Heldigvis har jeg en familie som er flittig å komme innom, sier Torkildsen. Årets sykehjem Dette er en anerkjennelse for varme og medmenneskelighet, sa enhetsleder Johan Robertsen da Hvilhaug sykehjem fikk pris for årets beste sykehjem i Troms. Prisen, et grafisk trykk av kunstneren Wenche Kildahl, ble delt ut av Norsk Pensjonistforbund. Johan Robertsen (t.v.), Ann Helen Pettersen, Jan Olsen, Kerry Olsen og Elin Andreassen tok imot prisen. Kontakt oss på e-post: eller Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett. 3

4 Aktuelt HJELPE I vanskelige situasjoner k Alle foto: Håvard Stangnes «Konsultasjonsteamet» er et tverrfaglig team som konsulterer de utøvende tjenestene i saker hvor det er mistanke om mishandling eller seksuelle overgrep. Mange offentlig ansatte vegrer seg for å melde fra i situasjoner hvor man mistenker overgrep. Man er redd for å ta feil, og for de konsekvensene det kan få for en selv gjennom kritikk og ubehag. Men hvis man tar en veloverveid, faglig vurdering, skal det mye til for at man skal bli kritisert for å ha meldt et mulig overgrep, sier Ståle Luther. Han er prosjektleder for Konsultasjonsteamet, og har også erfaring fra liknende saker gjennom mange år i politietaten. Teamet er en bredt sammensatt gruppe med fagfolk fra barnevernet, barneavdelinga på UNN, Støttesenteret mot incest, Politiet, Helsesøstertjenesten, Krisesenteret, Familievernkontoret, Støttesenteret for forebygging av sjølmord i Nord-Norge, samt både Voksen- og Barne- og ungdomspsykiatrien. De gir råd og veiledning til så vel barnevernet, helsesøstertjenesten, Alle skoler og barnehager i kommunen har fått brosjyren «Plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep fra ansatte i barnehage og skole». Barnehagestyrer Hilde Dahl Djupnes har sittet i gruppa som har laget brosjyren. Det vanskelige valget 4 Hva gjør man som barnehageeller skoleansatt dersom man mistenker at et barn er blitt misbrukt av en kollega? Meldeplikt og taushetsplikt i slike saker er ingen enkel sak men like fullt noe man kan komme borti som kommuneansatt. I 2002 vedtok Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet at alle kommuner skal ha en lokal plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn. FØRSTEHJELPSBROSJYRE I Tromsø kommune ble det satt ned ei plangruppe som utarbeidet en «førstehjelpsbrosjyre» om temaet. Denne ble delt ut til alle skoler og barnehager i fjor, og gir en veiledning til ansatte om hvordan man skal forholde seg til en mistanke om overgrep. Hilde Dahl Djupnes, styrer i Olsgård barnehage, er en av dem som satt i plangruppa som utformet brosjyren. Det første man bør gjøre hvis man mistenker at et barn er blitt misbrukt er å bør ta kontakt med sin nærmeste overordnede og fortelle om mistanken. Vi er veldig klar på at det er enhetsleder som skal ta slike saker videre, ikke hver enkelt ansatt, sier Djupnes. BARNEVERN OG POLITI Hvis man som ansatt derimot har mistanke om at ens egne overordnede står bak overgrep er det en annen sak. Da bør man kontakte rådmannen direkte, eller eventuelt diskutere saken med politi eller barnevern før man tar saken videre til rådmannen, sier Djupnes. I kommunale skoler og barnehager har man et innarbeidet samarbeid med barnevernet, og som enhetsleder ser Hilde Dahl Djupnes det som mest naturlig å ta mistanker om misbruk videre til dem. I tillegg er konsultasjonsteamet ved UNN (se egen sak) også en veldig bra ressurs å støtte seg til i slike saker. De har en kompetanse vi aldri vil få i barnehagene eller i skolen, sier Djupnes.

5 R HJELPERNE an også fagfolk trenge hjelp. Hvem henvender man seg til ved mistanke om overgrep? som skoler og barnehager i saker hvor det er mistanke om overgrep. Mange er usikre på hvordan de skal takle situasjoner hvor de mistenker at det kan ha forekommet mishandling i en eller annen form. Konsultasjonsteamet består av folk med bred bakgrunn og lang erfaring innenfor fagområdet, og kan veilede fagfolk som har behov for dette i vanskelige situasjoner, sier Luther. Nye rektorer skoleåret 2005/2006 F.v. Arne Osima (Hamna skole), Hanna Holand (Gyllenborg skole), Lise Arntzen (Stakkevollan skole), Rolf Øistein Barman-Jenssen (Kvalsundskolen) og Aslaug Ludvigsen (Hillesøyskolen). Foto: Eva Meyer Hanssen Konsultasjonsteamet hører til Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), og er en del av prosjektet «Støtte til seksuelt misbrukte barn». Dette er et nasjonalt kompetansehevingsprosjekt som har som mål å utvikle tverrfaglig og tverretatlig kompetanse på fagfeltene seksuelle overgrep mot barn, familievold og alvorlig omsorgssvikt. Ståle Luther er prosjektleder for Konsultasjonsteamet, en spisskompetanseenhet på barnemishandling, familievold og seksuelle overgrep mot barn. Informasjonsfolk i vinden Informasjonsansvarlige fra kommuner og fylkeskommuner i hele landet var august samlet til konferanse i Tromsø. Vertskap for arrangementet var Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Første kvelden ble deltakerne tatt med til fjells til en bedre middag på Fjellheisen og kunne nyte den formidable før-olympiske utsikten. Foto: Mark Ledingham Lei i vei Grethe Junge Eliassen i Sentralbordet tar i mot bestilling til de populære hyttene i Simavika og Rya. Pris per døgn er 250 kroner og 500 kroner for ei helg. Dersom man leier over ei uke går døgnprisen ned til 125 kroner. Leie av båt i Simavika koster 50 kroner døgnet. Styrer/rektor skal ivareta saken. Denne tar videre kontakt med andre samarbeidspartnere som for eksempel: Barnevernet eller Konsultasjonsteamet, hvor saken kan drøftes anonymt Politiet, for generelle råd og veiledning Hvis man vurderer arbeidsrettslige skritt, bør tillitsvalgte inn i bildet Anbefaler barnevernet eller politiet at man går videre med saken, skal Rådmannen kontaktes Advokatbistand/kommuneadvokaten Mottak av mistanke eller anklager a) Når mistanken kommer fra barnet selv eller annet barn: Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngå å stille ledende spørsmål. Det er viktig å ikke love hemmeligholdelse. Forklar at opplysningene kan være så alvorlige at andre voksne må få vite om dette. Orienter umiddelbart nærmeste overordnede. Vurder barnets behov for oppfølging videre. b) Når mistanken eller anklagen kommer fra en ansatt eller andre voksne, for eksempel foresatte: Dersom en ansatt i virksomheten har mistanke eller opplysninger om seksuelle overgrep, skal vedkommende umiddelbart kontakte nærmeste overordnede av virksomheten. Dersom mistanken gjelder daglig leder, må den nærmeste overordnede til daglig leder orienteres umiddelbart. Noter ned opplysningene som blir gitt fra ansatte eller foresatte og be om diskresjon. Opplysningene vil bli gitt til daglig leder. Kilde: «Plan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep fra ansatte i barnehage og skole», Rådmannen Tromsø kommune 5

6 Aktuelt Trives med kantina Lunheim skole er den eneste skolen i kommunen med egen personalkantine. Det skaper enormt stor trivsel i personalgruppa. Før gikk kjøkkentjenesten på omgang og det skapte mye stress i en travel hverdag for alle. Vi har ei kjempeflink og kjempekoselig kantinedame som bidrar til at vi får en super pause med nydelig mat. Den er kanskje den viktigste arbeidsmiljøfaktoren på skolen, sier inspektør Halvard Bech. Kantinearbeider Inger Lise Hansen har arbeidstid fra halv ti til tolv. To av timene finansieres over skolens eget budsjett og noe finansieres gjennom overskudd fra salget. Dessuten tar Inger Lise seg av melkesalget til elevene. Etter at vi fikk egen kantine har vi fått igjen kaffesmaken på kaffen, ler rektor Jann Amundsen og fortsetter: Mange er flinke til å støtte kantina. Den er også kjærkommen når vi har personalmøter og alle studentene våre setter også stor pris på tilbudet. Det er også flott når vi har besøk, sier Jann. Fredagen er den store kantinedagen da er det varmmat, pizza, karbonadesmørbrød m.m.. Det er enighet om å unngå å legge kurs til fredagene! Jeg er blitt helt avhengig av kantina. Inger-Lise er kjempesnill og tar i mot ønsker fra oss. Det er særlig fint med kantina når vi har inspeksjon, sier lærer Kirsten Flage. Kantina serverer sunn og god mat. Halvard er fast kunde og bevilger seg fem sorter frukt hver dag, men så er han aldri syk heller. Inger-Lise er flott og er åpen for ønsker fra kundene. Hun er en del av skolen og gjør det skikkelig hjemmekoselig for oss. Dessuten serverer hun hjembakte kaker på fredagene, sier Halvard. Fredag er den store dagen. Selv om vi har mye sunt og godt, så kan vi også bevilge oss en is av og til. Vi kan være usunne også, ler lærer Inger Jørgensen. Jeg gleder meg hver dag til å gå i kantina. Jeg er kjempefornøyd. Det ville bli ramaskrik om vi mista kantina, sier lærer Marianne Jørgensen. Kos med egen personalkantine: F.v. Kirsten Flage, Gudrun Ytterstad, Mariann Paulsen, Inger-Lise Hansen, Halvard Bech, Johanne Jakobsen og Inger Jørgensen. 6

7 Foto: Sidsel Figenschow Lundblad 7

8 Aktuelt Varmestua gjenåpner Ut med koreaplater, slitte dører og lite plass. Varmestua legges nå ned, og gjenåpner i splitter nye lokaler i Grønnegata 103. Alt er nytt også måten Miljøarbeidertjenesten skal jobbe på. For noen år siden var dette en nærmest utopisk visjon: Et kommunalt drevet hus av Miljøarbeidertjenesten og for byens rusavhengige, med 18 døgnbemannede nattehjemsplasser, 18 utleieleiligheter i varierende størrelser, stor og toppmoderne kafé og nye kontorlokaler alt i lyse, flotte farger og moderne design. Nå er det bare noen dager til lokalene i Grønnegata 103 tas i bruk. Her skal ikke et eneste bruktmøbel inn, konstaterer prosjektleder Brynly Ballari i Tromsø kommune. Han skuer ut over det som 1. oktober blir kafélokale med flotte og fargerike møbler fra Kjell Arnesen. Kontrasten til den lille, slitne kafeen i den nåværende Varmestua er stor. Rosita Svartz og Ragnhild Semonie Karlsen arbeider i Varmestua, og har servert julemiddag til 80 personer fra det lille og trange kjøkkenet. Når de kommer til Grønnegata, blir det helt andre tilstander Vår erfaring er at dersom brukerne får fine lokaler og gode møbler, så tar de bedre vare på stedet, mener Brynly. HJELP TIL AKUTT BOLIG 30. august var det 20 år siden kommunen for første gang etablerte et tilbud til byens rusavhengige i Vestregata 66. Det lille gule huset er fortsatt i kommunens eie, og er i dag kontorlokaler for forskjellige brukerforeninger. Siden en gang på 90-tallet har Varmestua eksistert i Skolegata 37. Her har det vært matservering, dusj- og vaskemuligheter for de rusavhengige, i tillegg til kontorlokaler for Miljøarbeidertjenesten og Oppsøkende tjeneste, et samarbeidsprosjekt mellom rus- og psykiatritjenesten og UNN. Når Miljøarbeidertjenesten nå flytter, blir det reneste paradistilstander. Mulighetene er mange. Med lokalisering rett over politistasjonen vil vi kunne samarbeide bedre med dem. Nattehjemsplassene er tiltenkt folk i akutt bolignød, og har døgnbemanning. Det gjelder ikke bare rusavhengige, men også andre som trenger tilbudet vårt. Enten får vi refundert penger for sengeplassene fra brukerne, sosialkontoret eller hjemkommunen som brukerne kommer fra. Det er ingen krav til at folk som bor her trenger å være fra Tromsø eller at de er rusavhengige. Det kan godt være psykiatri i bildet, forteller leder for Miljøarbeidertjenesten, Arne Solheim. FØLGER OPP BRUKERNE Det er ikke lenge siden Miljøarbeidertjenesten fikk utvidet arbeidsfelt. Tidligere var hovedområdet drift av de kommunale leilighetene som var øremerket rusavhengige. For ett år siden fikk avdelingen nye stillinger for å etterfølge den nye arbeidsoppgaven: personlig oppfølging av beboerne. Klart arbeidet føles mer meningsfullt for de som jobber i tjenesten. Noen trenger bare enkel oppfølging, som hjelp til å lage en økonomiplan for å få regninger betalt. Andre trenger samtaleterapi og sosial trening. De ansatte har flere brukere som de følger tett, sier Arne. Totalt eier kommunen ti eiendommer der rusavhengige kan søke om leilighet. Ett av de mest vellykkede, Ørretholmen, viser at beboerne tar vare på eiendommen når den er i bra stand. Ørretholmen er et vellykket eksempel. Her har beboerne fire enkle regler å forholde seg til, som gjelder for andre eiendommer også. Nulltoleranse for vold, voldstrusler og handel av rusmidler og tyvgods. Det samme gjelder oppvaring. Det viktigste vi driver med, er endringsarbeid over tid. Å redusere rusavhengighet er det overordnede målet. Vi vil få folk ut av rusmiljø og inn i jobb eller skole. Det lykkes vi med, og synes vi får lønn for strevet. Enkelte blir ikke rusfri, men om de reduserer rusmisbruket, mangedobles livskvaliteten. Vi skal ikke på død og liv gjøre alle rusfri, men gi dem et verdig liv, sier Arne. 8 Oversikt over innkjøpsavtaler Produktgrupper Leverandør: Annonseformidling Frantz annonseservice, Arbeidsklær, verneutstyr/-sko Tromsø Industrivare, AV utstyr Kjell Arnesen, Asfalt Lemminkainen Norge, Bankavtale DNB, Biler Biltrend, Harila, Normotor, Focus bil, Teknisk Bureau, Blomster Lillians Blomsterservice, Sonja Johnsen Blomster, Sjølund Gartneri, Lille Blomst, Brunevarer J.M. Hansen, Brød, baker- og konditorvarer Bakehuset,Cateringsprodukter S gruppen, Data-rekvisita C.Tybring Gjedde, Dekk, felger, kjettinger Autovulk, Drivstoff Norske Shell på fyringsolje og drivstoff, Esso på drivstoff, EDB-utstyr Bedriftssystemer, IT Partner Tromsø, Kjell Arnesen, Elektrisk materiell og Gatelys rekvisita Elektroskandia, Elektrikertjeneste J M Hansen, Elektrisk Energi Troms Kraft, Ernæringstilskudd og sondeernæring S gruppen, Filter til ventilasjonsanlegg Gunnar Karlsen, Fisk Tromsø fiskemat, Flyreiser Norwegian, Forsikringsmegling Factor Insurrance Group, Forsikring-Skade KLP, Forsikring-Person Sparebanken1, Formingsmateriell for øvrig C.Tybring Gjedde, Foto rekvisita/utstyr Preus Foto, avd. Tromsø, Fritt skolemateriell NorEngros Markedshuset, Frukt, grønt og egg Olav Aakre, Glassmestertjeneste RAFAelsen Glass, Hotell og kurs/konferanser Rica og Rainbow kjeden, Hvite og Brunevarer J M Hansen, Idrettsutstyr Ivar Sandnes, Inventar og utstyr til barnehager og SFO BRIO, Lek&Lær, Kjøkkenutstyr Lindrup Martinsen, Kjøle og varmeanlegg (Reparasjon og service) Kuldeteknisk, Kjøtt og kjøttvarer Ingebrigtsen Kjøtt, Kolonial og frosnegrønnsaker ServiceNord Engros, Kontormøbler Kjell Arnesen, Kontorrekvisita NorEngros Markedshuset, Konvolutter Lundblad Media, Kopipapir NorEngros Markedshuset, Kopimaskiner Sverre Jakobsen, Kjell Arnesen, Kopieringstjenester Priko Reklame, Legemidler og apotekervarer Se Medikamenter, Leiebiler

9 Barnehageutbygginga i rute Alle foto: Marit Garfjeld I løpet av 2005/2006 åpner syv nye barnehager i kommunen; Storvollen (Storelva) og Sorgenfri (Folkeparken) åpner i oktober/ november, mens Bukkespranget (naturbarnehage i Hamna) åpner i desember i år. I løpet av september vil både barnehageplassene og innstillingene til stillinger være klare. Det er stor søknad på begge deler. Lederstillingene er ennå ikke utlyst, fordi man avventer avgjørelsen fra kommunestyret i september om organisering av barnehagene. Fjellvegen (Tromsdalen), Templarheimen (Grønnåsen), Workinnmarka (Langnesbakken) og Sommereng barnehage (Sør- Tromsøya) er under bygging og forventes å være klare til åpning mellom desember i år og mars neste år. Samtidig er flere barnehager under planlegging: Barnehage på Åslandfeltet (Kvaløya), i Siriusveien (Tomasjord), sentralt på Tromsøya og Samisk barnehage (Prestvannveien) beregnes åpnet høsten I påvente av av de nye byggene står ferdige, vil kommunen kunne tilby alternativ drift i egnede lokaler circa midt i desember Tilbud om alternativ plassering vil foreligge i november Søknad om plass må foreligge innen 30. september. Nye Sorgenfri barnehage. Enda gjenstår en del arbeid både utvendig og innvendig, men etter hvert vil Grønnegata 103 bli en flott og moderne bygning for Miljøarbeidertjenesten. Leder for Miljøarbeidertjenesten Arne Solheim (t.v) og prosjektleder Brynly Ballari kommer ikke til å savne den gamle og slitte Varmestua. Hertz, Leker BRIO AS Lek&Lær, Lekeapparater Lekeplassutstyr Ivar Sandnes as, Lysrekvisita Elektroskandia, Maler-, tapetsering- og gulvleggertjeneste Schwenke & Sønn, Maling, tapet og gulvbelegg Tromsø Farvehandel, Medikamenter Apokjeden v/apotek 1 Renen, Medisinsk forbruksmateriell Abena Hygiene, Mobiltelefontjenester Telenor Mobil, Musikkinstrumenter og utstyr Ivars Musikk, Møbler til barnehager og SFO BRIO, Lek&Lær, Nøkler-, beslag- og låsarbeider Nøkler og Lås, Oljeprodukter Norske Shell på fyringsolje og drivstoff, Esso på drivstoff, Ost og meieriprodukter Tine avd. Nord Norge, Pukk og grus Lemminkainen, Reisebyråtjenester VIA Flyspesialisten, Renholdsprodukter S Gruppen, Renholdstjenester Rentex, Rør og rørdeler Brødrene Dahl, Rørleggerarbeider Rørleggermester Svein B. Nilsen, Skolemøbler Kinnarps, Sykesenger, nattbord m.m Invacare, Sengeutstyr og madrasser, personløftere, bad/dusj-utstyr og øvrig utstyr Norengros Helseservice engros, Tekstilformingsmateriell C.Tybring Gjedde, Teletrafikk fast-telefon Telenor Bedrift, Terminalbriller Opphørt, Trafikkskilt og festemateriell Norvag, Trelast og bygningsartikler Neumann Bygg, Tømrer og snekker arbeid TotalRenovering, Vikarbyrå Manpower, Norsk Sykepleietjeneste, Verktøy og redskaper Tromsø Industrivare. Varighet se intranett. Foto: Sidsel Figenschow 9

10 Aktuelt Foto: Håvard Stangnes 10 Ragnhild Viken fra UNN viser tegninger av de planlagte boligene til Brynly Ballari og Torbjørn Lahti fra enhet for Rus og psykiatri og Kjell Otto Rollnes, Stiftelsen kommunale boliger. Slik skal de nye boligene i Lars Eriksens veg se ut. (Illustrasjon: Byggtakst Nord)

11 Unikt boligsamarbeid Mange psykiatriske pasienter burde vært skrevet ut fra sykehuset, men forblir innlagte på grunn av manglende oppfølgingstilbud. Nå gir Tromsø kommune og UNN endelig et tilrettelagt tilbud til denne gruppa. Tromsø kommune og UNN samarbeider nå om å bygge spesielt tilrettelagte leiligheter til pasienter med psykiske lidelser som trenger tettere oppfølging etter at de er skrevet ut. Her skal beboerne få bo i egne leiligheter samtidig som de får et individuelt tilpasset faglig oppfølgingstilbud. UNN har i lang tid tatt vare på pasienter som egentlig har vært kommunens ansvar. Vi er glad for at vi i kommunen nå Tromsø kommune og UNN har gått sammen om å lage et unikt bolig- og oppfølgingstilbud til psykiatriske pasienter. Fra venstre: Brynli Ballari (prosjektleder Bostedløse), Torbjørn Lahti (enhetsleder Rus og psykiatri), Merete Astrup (avdelingssykepleier, Rehabiliteringsenheten, PSTK, UNN), Magnus Hald (overlege/avdelingsleder Psykiatrisk senter Tromsø/Karlsøy), Ragnhild Viken (avdelingsleder Rehabiliteringsenheten PSTK), Harald Falck Løken (fylkesleder, Landsforeningen for pårørende),), Kjell Otto Rollnes (forretningsfører Stiftelsen kommunale boliger), Carl Erik Pettersen (rådgiver psykiatri, administrasjonen UNN). får gitt et skikkelig tilbud til denne gruppa, sier Torbjørn Lahti, enhetsleder for Rus og psykiatri i kommunen. De nye boligene skal bygges på UNNs tomter på Åsgårdområdet, mens det er Tromsø kommune ved Stiftelsen kommunale boliger som er byggherre. Dette må kunne kalles et unikt og nyskapende samarbeid mellom helseforetak og kommune, sier Carl Erik Pettersen, rådgiver i psykiatri i administrasjonen ved UNN. Prosjektledelsen for bygginga er det Byggtakst Nord som tar seg av, mens Bjørn bygg er entreprenør og skal stå for det fysiske arbeidet. ETTERLENGTET TILBUD Dette er personer med store og sammensatte oppfølgingsbehov. Der er mennesker som har forblitt på institusjon i altfor mange år, og andre som går inn og ut hos oss med ujevne mellomrom. Nå får de endelig gitt dem et adekvat tilbud, sier Ragnhild Viken, avdelingsleder på Rehabiliteringsenheten ved Psykiatrisk Senter Tromsø/Karlsøy (PSTK). Hun har stått i bresjen for prosjektet, sammen med resten av Råd for psykisk helse Tromsø/Karlsøy. Bygginga setter i gang allerede i høst, og i november neste år skal 26 av 32 leiligheter være klare til innflytting. Prosjektet er stipulert til å koste 50 millioner kroner. 28 av disse blir bevilget fra staten gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse. Resten av finansieringen går via Husbanken. BEBOERE IKKE PASIENTER Noe som har vært viktig i planleggingen er at dette skal være boliger, ikke en institusjon. Derfor har beboerne fått være med å utforme sine egne leiligheter, for eksempel materialvalg og farger og utforming av uteområder. Harald Falck Løken, fylkesleder i Landsforeningen for pårørende, har stor tro på dette prosjektet. Han har tidligere sett liknende forsøk på oppfølgingstiltak gå skeis andre steder i landet. Oppsummeringen har vært at disse tiltakene har blitt for institusjonspreget. Man har gjort svært lurt i å unngå institusjonspreget på disse boligene. Det er viktig å understreke at når beboerne flytter inn, er de nettopp beboere ikke pasienter, sier Løken. Det faglige oppfølgingstilbudet blir tilrettelagt og igangsatt av UNN, og skal fungere som en glidende overgang ut en prosjektperiode til Deretter skal hele driften av boenhetene tas over av Tromsø kommune. 150 boliger for vanskeligstilte bostedsløse Det er ikke bare ved Åsgård det skal bygges psykiatriboliger det neste året. Hele tre andre byggeprosjekter er på trappene. For mens Stiftelsen kommunale boliger bygger leiligheter i Lars Eriksens veg, har Eiendom flere boligprosjekter rettet mot denne gruppen andre steder i byen. Ti leiligheter skal bygges på Einerhagen på Håpet, og åtte boliger skal opp i Blomlivegen på Kvaløysletta. Begge disse prosjektene er vedtatt, og skal etter planen stå ferdige høsten Når disse boligene er ferdige neste høst, vil vi i tillegg til Grønnegata 103 og Ørretholmen til sammen ha 150 boliger spesielt tilpasset mennesker med psykiske lidelser mennesker med rusproblemer. Det er vi svært fornøyd med, sier prosjektleder Brynly Ballari ved Rus- og psykiatritjenesten. I tillegg til boligene på Kvaløya og Håpet er det også planlagt bygging av ni nye omsorgsboliger, samt en base, i forbindelse med ombygging av Rektor Horsts gate 12. Sistnevnte prosjekt er foreløpig ikke vedtatt på grunn av manglende finansiering. Byggestart for boligene på Einerhagen planlegges i februar/mars, mens de i Blomlivegen går i gang allerede i oktober/november. 11

12 Aktuelt Kulturbærerne Foto: Sidsel Figenschow 12 Bibliotekar Frans Larsen (63) var med på å flytte tonnevis av bøker fra biblioteket i rødbanken til Storgata i Nå har han også vært med på flyttesjauen fra Storgata til Fokuskvartalet. Da han og kollega Paul F. Ramsberg (74) begynte å jobbe i rødbanken i henholdsvis 1966 og 1968, var det andre forhold enn i dag. IT er genialt og som skreddersydd for et bibliotek. Den skulle bare ha kommet for 50 år siden. Vi har gått gjennom en rasende utvikling, sier Frans. I gamle dager gikk det mest i bøker og tidsskrifter. I dag er det mye fokus på CD og DVD. I rødbanken var vi imidlertid forut for vår tid: Vi lånte ut smalfilmer til skolene og hadde en egen filmansvarlig, sier Frans Larsen som var IT-ansvarlig på biblioteket frem til innflyttinga i Fokuskvartalet. Musikk og DVD er ferskvare og blir fort slitt, mange tror visst at en DVD er ei brødskive, ler Frans. MIMRERUNDE Frans og Paul synes veldig godt om det nye biblioteket. Det er lyst og luftig. Hyllene med lys er flotte. I rødbanken var det trehyller helt oppunder taket. Interkom hadde veteranene Frans og Paul med på en mimrerunde i 2. etasje i rødbanken hvor biblioteket var i gamle dager. Her var det ikke lett å kjenne seg i igjen. Det er lavere under taket. Dekket er som på en luksusdamper, i vår tid var det linoleum på gulvene, humrer Paul. Inngangstrappa til biblioteket var på samme sted som banken har den i dag. På vei opp til biblioteket i 2. etasje passerte man Hypotekbanken på nordsiden og Tromsø Sparebank på sørsida. Tromsø Athenum var i samme etasje som hos oss og vaktmesteren bodde i 3. etasje, forteller Frans. Det var høyere under taket da biblioteket var der. I den gamle lesesalen i den sørlige enden er det nå flere møterom. Regiondirektørens kontor ligger i dag like bak den gamle utlånsdisken. Spiserommet var bare for et lite frimerke å regne. Det var stappfullt av bøker i alle kriker og kroker. Det var en søtlig egen lukt i biblioteket i rødbanken. Den gang hadde vi knapt noe som kan kalles en barneavdeling, men barnebøkene var samlet under Frans Larsen og Paul F. Ramsberg (foran) viser frem de gamle bokkassene som biblioteksjef Berg-Larsen konstruerte til flyttinga fra rødbanken til Storgata i De kom også godt med under flyttinga i det midterste vinduet i 2. etasje. Vinduene har bevart sin form, sier Frans. EN BOKORM Mange husker kanskje Carl Reinholdt Molin (Mandolin) som var bud på biblioteket i rødbanken. Plystringen hans hørtes ofte mellom reolene. Han hadde skrevet nordnorsk litteraturhistorie på 20 sider. Han hadde en utrolig detaljkunnskap og hukommelse en skikkelig bokorm. Husker at han abonnerte på Stortingstidene og fulgte alle debattene i Stortinget, forteller Paul. Frans og Paul gjør seg noen tanker om hvordan det skal gå med bokhandlerne i fremtiden. Det er mulig de vil komme til å slite på sikt. Kanskje får vi samme utvikling som i reisebyråbransjen hvor Internett tar mer og mer over. Før i tida kunne man kjøpe eller låne noter, nå finnes alt på nettet. Det var synd at platebutikken Feedback måtte legges ned, avslutter duoen.

13 Glass/speil Vinterhage Aluminiumsfasader Isolerglass Solskjerming Dørautomatikk Utskifting av glass Bilglass/båtglass Vi har rammeavtale med Tromsø kommune GLASS RAFAELSEN Strandveien 144, Pb. 2321, 9270 Tromsø LANGÅPENT MED EKSPERTHJELP HVER TORSDAG KL Showrommet er også åpent for visning i kontortiden mandag-fredag kl Storgata 56 - Telefon Besøk også våre Expert-butikker på Langnes og i Storgata! 13

14 Vi utfører alt av asfaltarbeid samt leverer pukk og grus. Harstad Troms Innland Tromsø Bryt mønsteret! Metsä Tissue AS, Boks 262 Skøyen, 0213 Oslo. Tlf: Fax:

15 Enklere for deg som reiser i jobben NYHET! Tromsø kommune har nå en egen reiseportal på Internett! Benytt Tromsø kommunes intranett og velg innkjøpsavtaler hvor du finner reisebyråtjenester. Velg bestilling online for å gjøre din reservasjon. Her finner du: alle Tromsø kommunes egne avtalepriser på fly, hotell og leiebil samlet på samme nettside alle flyselskaper og priser for direkte sammenligning reiseregning kontaktinformasjon til VIA Travel Redusert tidsbruk og høy fokus på lave reisekostnader ved bruk av VIA Online! VIA Travel, postboks 137, 9252 Tromsø Tlf: E-post: 24-timer service: FORHANDLER AV: FORHANDLER AV: LUMENE Storgata 81 Storgata 81 15

16 Kulturkommunen Lykkelig skilsmisse Lykkelig skilsmisse Nå som KulturHuset og Hålogaland Teater har splittet lag, blir det nye takter i huset. Lyden av hvinende rockeriff og svette, svartkledte publikummere inntar Storsalen, samtidig som smektende fiolinsonetter fortsatt bølger gjennom huset. Nora Kiil, John Bekkelund og Terje Rafaelsen er fornøyde med det nye lokalet Verkstedet, som er et stilig flerbrukslokale. Verkstedet ble «innviet» under Insomniafestivalen. Foto: Marit Garfjeld 16 Det er litt av en jobb KulturHuset har foran seg etter at Hålogaland Teater flyttet til sin nye storstue på Strandkanten. Ikke bare skal de fylle opp lokalene med aktiviteter. De er også nødt til å omvende Tromsøs befolkning til å tro på den nye visjonen KulturHuset er et allbrukshus med lav terskel for å komme inn. Det skal bli et møtested for nye og gamle venner som deler interesse for musikk i alle variasjoner. Utfordringen, både for KulturHuset og HT, er å bygge en egen identitet. Da huset ble bygd, oppstod det som et kompromiss mellom ønskene fra to miljøer; ett som ville ha et kulturhus og ett som ville ha et teaterhus. Dermed var det klart at teateret skulle ha førsterett til bruk av bygningen, forteller daglig leder Nora Kiil ved Kultur- Huset. MER OG MANGFOLDIGERE HT har vært en god og stabil leietaker siden åpningen av huset. Totalt sett har HTs bruk av lokalene utgjort en liten del av inntekten til KulturHuset, men har allikevel preget folks oppfatning av hva KulturHuset er. Nå er den stabile leieinntekten borte, og siden administrasjonen står fritt til å gjøre hva de vil for å skape liv, røre og penger på konto, slår de til med tidenes mest bredspektrede høstprogram. Visjonen er klar det skal satses på musikk. Det blir flere konserter og større bredde. Nå som verkstedet som teateret disponerte står ledig, har vi rensket lokalet og kan bruke det til konserter for et stående publikum på inntil 600 personer. Siden vi nå disponerer alle lokalene fritt, både Storscenen, Lillescenen, Verkstedet og Teaterloftet, er det lettere å booke turnerende band. Dermed vil musikktilbudet bli bredere og mer variert, mener Nora. VIL HA LIV I ALLE KROKER I løpet av tiden fremover skal foajeen endres fysisk. Billettsalget skal inn dit, det blir egen musikkrok, og en barløsning og sittegrupper skal innby til avslapping og gode samtaler. I tillegg skal arkitekt John Kristoffersen, som har tegnet KulturHuset, lage et nytt uttrykk i kafeen. I tillegg skal kontorer leies ut til kreative krefter i byen. Få har et forhold til KulturHuset bortsett fra at de går på en konsert eller en forestilling av og til. Vi vil ha et levende hus som folk kan stikke innom for å møte kjente, høre på musikk, lese musikkblader. De som arbeider her har en høy kompetanse som gir store muligheter for det lokale kulturlivet. Lydrommet i huset skal oppgraderes, og man skal kunne gjøre opptak av konserter og innspillinger av plater. Amatører skal kunne komme inn her, og gå ut som nærmest profesjonelle ved hjelp av kompetansen vi har på huset. Målet er å få et produserende og kreativt hus der folk fra ulike kulturelle uttrykk møtes og skaper sammen. Scenene skal kunne brukes av symfoniorkesteret så vel som Anti Nation. Når publikummerne fra de forskjellige konsertene og forestillingene møtes i foajeen, vil de bli utfordret og kanskje de våger å gå på litt flere ting enn de ellers ville kjøpt billett til, forteller Nora entusiastisk, og legger til at alt i alt, så gir HTs nye teaterhus en ny hverdag på huset. Skilsmissen med HT vært av den lykkelige sorten. Nå skal vi synliggjøre de nye mulighetene slik at alle i byen kan få best nytte av det nye Kulturhuset!

17 Naustpalasset Hamna skole har ikke bare fått naustplass. Den har fått et naustpalass, takket være flinke foreldre og snille sponsorer. Bakerst i naustet er det laget et slags klasserom. Her kan elevene søke ly for været når de har uteskole. Nede i det Hamnabeboerne betegner som «Rimi-fjæra» har det blitt reist et aldri så lite praktverk gjennom sommeren. Foreldreutvalget (FAU) ved Hamna skole fikk kroner i gave fra EiendomsMegler 1 og Sparebanken Nord- Norge, og spyttet resolutt i nevene 11. juni i år. 1 september var det tid for å feire. Skolenaustet er ferdig. Det er på 50 kvadrat, har plass til to båter og et lite klasserom. Rektor Arne Osima er både takknemlig og begeistret. GA MERSMAK Ideen ble født i forbindelse med miljøplanen for Hamna skole som vi gikk i gang med i Vi fikk festet tomta i Så har det skortet litt på midler. Men se nå så flott det er blitt, skryter han. Han fikk nausthengelåsen overlevert av dugnadssjefen i FAU, Ørjan Sandberg. Ørjan vil ikke trekke fram egen innsats, men er uten tvil ildsjelen som har gjort naustbyggingen praktisk mulig. Han har koordinert troppene, i tillegg til å møte opp selv alle avtalte dugnadsdager. Men Sandberg er ikke lei. Jobben har faktisk gitt mersmak. Vi har hatt 35 foreldre her som har snekret naust. Det er ufattelig hvor store ressurser som finnes i en slik foreldregruppe, både når det gjelder kompetanse og kontakter. For eksempel var det en av de som kom ned ansatt i Bautas, og dermed fikk vi lånt et stillas i to måneder. Fantastisk, forklarer den entusiastiske naustsjefen. ALLE VELKOMMEN Nå håper FAU å finne midler til et grillsted og en platting utenfor naustet. I tillegg begynner arbeidet med å få tak i båt. Kanskje kan også kanoer være en idé. I tillegg trengs redningsvester og fiskeutstyr. Både FAU og Hamna skole er opptatt av at flest mulig skal bruke naustet i Hamna. Solneset skole er hjertelig velkommen. Det samme gjelder ungdomsklubben, men også private skal få låne naustet. For eksempel til bursdagsfeiringer eller annen festivitas. Låne, ikke leie. De som vil vise sin takknemlighet kan heller bidra med utstyr, understreker rektoren. Bakerst i naustet er det en platt med benker rundt som kan brukes til mange ting. Skolen betegner det allerede som et ekstra klasserom. Og det er så populært at det må reserveres en stund på forhånd for å unngå kollisjoner. Spesielt de yngste elevene har ofte utedager, og da er turer i fjæra et populært innslag. Vi i min generasjon vokste jo praktisk talt opp i fjæra. Nå er den ukjent for svært mange barn, selv om de jo bor på ei øy. Tilbudene er så mange og annerledes nå. Derfor er det nødvendig med prosjekt som dette for å lære barna om kystkultur og respekt for havet, mener Osima. Ørjan Sandberg har Lise (7) i 2. klasse ved Hamna skole, og Håvard (2) hjemme. Han er glad for å ha fått være med på å lage et lite monument for ettertiden og for dugnadsånden sammen med de andre foreldrene. Rektor Arne Osima hadde en drøm i september i år gikk den i oppfyllelse. Skolen har fått eget naust i fjæra. Foto: Oddny Johnsen

18 Kulturkommunen «Pausegym» er et selvinstruerende program med musikk so Aktive pauser På Vann og avløp er pausegym et fast innslag tre dager i uka. Treningslystne ansatte strømmer til og gjør øvelser til musikk i fellesarealet. Etterpå får de stempel og stjerner i kortet sitt. I snitt er vi ca ti stykker som samles alt etter hvor mange som er inne. Ved oppmøte den tiende gangen får man den mest populære utmerkelsen Good Boy eller Good Girl, sier pausegymsjefskoordinator Anne-May Berg. For at ingen skal få mulighet til glemme pausegymen har de lagt den inn som «møteinnkalling»» i kalenderen. Folk blir regelrett hanket inn og trives med det. Det at vi markerer utmerkelser i kortet gjør at det hele blir mer forpliktende. Det blir omtrent samme mekanisme som et søndagsskolekort i gamle dager, ler Anne May og deler ut i fleng; stjerner, soler, kyss i kortene. Den fjerde gangen blir det et kyss i kortet vel å merke. Så går det slag i slag på de neste fire med gullstjerne, hjerte, good girl og good boy-stempel, sol, gullstjerne, flere stjerner og til slutt gaver i form av svettebånd, nøkkelring og energitabletter. Og da er det bare å ta fatt på et nytt kort. De fleste holder nå på med sitt tredje kort. Jeg er ikke i tvil om at en god strekk og masse latter, forbedrer helsa vår i lengden, sier personalleder Britt Gundersen Malmedal. Dette blir en naturlig pause som utnyttes på en positiv måte. Uklart i hvor stor grad det påvirker, kan jeg bekrefte at vi har en nedgang i sykefraværet og fortsetter vi slik skal det nok bli enda bedre, sier enhetsleder Inger-Lise Sverdrup. Good Boys står søndagsskolerett. F.v: Steffen Kvien, Arild Tønsberg og Roger Pedersen. Foran pausegymsjefskoordinator Anne-May Berg. 18 Britt Gundersen Malmedal og de andre på Vann og avløp gir alt i pausen. Jentene er ikke dårligere enn gutta. Her får Britt Gundersen Malmedal, Ingrid Berg, Inger-Lise Sverdrup og Karin Karlsen «good girl-stempel» i kortet.

19 m er utgitt av Norsk mosjons- og bedriftsidrettsforbund. Les mer: Trener på Friskis og Svettis Kontorsjef Evelyn Bjørkås på Brann og redning leste om tilbudet til Friskis og Svettis på kommunens intranettsider, men ble først og fremst inspirert til å delta da to venninner snakket varmt om tilbudet. Vi er mange som er bitt av Friskis og Svettis-basillen, fordi hele konseptet er bra og treningslederne er kjempedyktige og utrolig positive, sier Evelyn, og legger til: Det er en trening som passer for alle i alle aldere også mannfolk. Friskis og Svettis er fysiologisk gjennomtenkt, effektiv og sikker trening av høyeste kvalitet. Friskis og Svettis er et frivillig idrettslag drevet på dugnad. Treninga koster 650 kroner per halvår. De over 60 og de under 25 år betaler 400 kroner. Det er sju treningstimer i uka fra mandag til torsdag. Evelyn Bjørkås (til høyre) trives godt i Breivikahallen. Friskis og Svettis-vert Marianne Hauan tilbyr trening tilpasset ulike nivå. Stigende formkurve Priser kommunalt ansatte Her er en oversikt over priser og tilbud til kommunalt ansatte ved treningssentre i Tromsø. Gjelder ordinær pris per måned ved et bindende årsmedlemskap med månedlige innbetalinger. SATS* 351 kroner Vigdis Albrigtsen Treningssenter* 280 kroner Nautilus Gym og Bad** 190 kroner * trener så mye og så ofte man vil ** fri trening og svømming så mye man vil Friskis og Svettis: 650 kroner for hele høstterminen. Tren så mye du vil! Alle foto: Sidsel Figenschow Rektor Rigmor Abrahamsen på Skittenelv skole er en av flere hundre ansatte som benytter seg av spesialpriser på treningstilbud. I tre år har hun trent på treningsstudio og anbefaler det gjerne til andre. Jeg har valgt å kjøpe et årskort på Albrigtsen Treningsstudio og trener da så ofte jeg vil. Tar det vanligvis rett etter jobb. Spinning er favoritten med masse tempo, «draiv» og musikk med kjempegode instruktører, sier Rigmor. Kommunalt ansatte har spesialtilbud på SATS, Vigdis Albrigtsen Treningssenter og Nautilus Gym & Bad. Det er også flere kommunalt ansatte som benytter seg av non-profit tilbudet til Friskis og Svettis. HMS-leder Tore A. Hansen er svært fornøyd med at folk trener. Når det gjelder hvem som benytter seg av tilbudene vet jeg at det er mange. Vi gjorde en ringerunde til treningssentrene i 1999 og avdekket da at nærmere 400 ansatte benyttet seg av tilbudene. Vi har grunn til å tro at tallet har steget siden da, sier HMS-leder Tore A. Hansen, Spinning har tatt seg godt opp de siste årene. På Albrigtsen er det hver tirsdag ettermiddag en hel gjeng fra kommunen som har gruppetrening og da er tempoet høyt. Vi regulerer tempoet på syklene og bestemmer farta selv. Det viktigste er å holde takta til den velvalgte musikken. Her er det en uhøytidelig stemning og det er kjempegøy, sier Rigmor. Personalsjef Wenche Bergmo trives også godt med å trene. Hun har valgt faste tidspunkt og trener 2-3 ganger i uka. Treninga er veldig variert med styrketrening, spinning m.m. Det er også lagt inn god tid til å tøye ut. Det skal mye til at jeg endrer tidspunktet for trening det har topp prioritering, smiler Wenche. For rektor Rigmor Abrahamsen på Skittenelv skole har treninga topp prioritet. 19

20 Kulturkommunen Bygningene på Skansen er de eldste bygningene i Tromsø. Festningsverket har Klar til bruk i tu 15. august ble den offisielle åpningen av Skansen markert med besøk av H.M. Dronning Sonja. Skansen er det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i Tromsø, og festningsvollen er det eneste synlige middelalderspor i byen. De eldste bygningene i Tromsø har vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epedemilasarett, aldershjem og bymuseum. De viktigste forutsetninger er at tusenårsstedet får betydning for folk. At det får aktivt bruk i tillegg til at det gir mening, identifikasjon, stolthet og formidler historie. Skansen er utviklet med ambisjon om høy kvalitet i arkitektur, design, landskapsbehandling og kunstnerisk bearbeiding, og at det skal forvaltes og drives på en ansvarlig måte, sier kulturkonsulent og tidligere leder av Tromsø bymuseum, Erling Kjeldsen. REPRESENTASJON Hovedhusets første etasje skal nå brukes som byens representasjonssted og inneholder blant annet Skansen galleri. Veggene prydes for tiden med bilder av kjente kunstnere som Idar Ingebrigtsen, Hans Haakø, Lorenz Nordberg og Sverre Mack. Stedet skal både være for oss selv og i forbindelse med besøk av gjester fra fjern og nær. Her kan det for eksempel avholdes møter, mottakelser, seminarer og konferanser, sier Kjeldsen. KULTURARRANGEMENTER Middelalderborgens uteareal (skansevollen) skal brukes til kulturarrangementer. I anledning åpningen av tusenårsstedet ble Skansen utstyrt med nye utemøbler med sitteplass til rundt 50 personer. Kafeen drives av Sansenes kjøkken Livets lyst. Drifta av Skansen skal være permanent på plass fra 15. oktober. Etter den tragiske brannen på Skansen i 2003 er nå bygningen komplett restaurert og ferdig til bruk. Heldigvis var alle museumsgjenstander flyttet unna. 15. august sto H.M. Dronning Sonja for den høytidelige åpningen. 20

21 opprinnelig hatt vollgrav og er antatt anlagt midt på 1200-tallet av Håkon Håkonsson. Det kan være fra 1000-tallet. sen nye år Festivalsenteret Skansen På tusenårsstedet Skansen etableres det nye festivalsenteret. Det nye festivalsenteret er i høyeste grad fremtidsrettet. Aktivitetene på Skansen representerer både en kulturell nyskapning så vel som en næringsutvikling med ringvirkninger for hele bysamfunnet, sier direktør for Nordlysfestivalen Ulf Jensen. I hovedhuset på Skansen har allerede Nordlysfestivalen etablert seg, og i første omgang vil Ordkalotten, Barents korfestival, Tromsø Jazzklubb og Trombonefestivalen etablere seg her. Festivalsenterets hovedoppgave skal være å styrke og utvikle Tromsø som festivalby. Det er også meningen at det skal bygges opp en del fellesressurser som skal kunne betjene og levere tjenester til alle festivalene. Skansen vil i sin elegante nyoppussede form, også være et flott representasjonssted som både kommunen og andre kan benytte. I Bårstua tvers over gårdsplassen, befinner Sansenes Kjøkken seg med utmerkede serveringsmuligheter. De røde kanonlavettene er kopier fra Vardøhus festning. Foto: Eva Meyer Hanssen Direktør for Nordlysfestivalen, Ulf Jensen. 21

Svingende hundreårsmarkering

Svingende hundreårsmarkering Byens nye stolthet Side 16-17 Uønsket deltid i kommunen Side 29 Så er festen over... Side 31 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER 3 2005 Svingende hundreårsmarkering Det blir magisk og stemningsfullt når

Detaljer

Innblikk. Rekordlav vold i Tromsø. Trofast tjener. Vil brukes. Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2007

Innblikk. Rekordlav vold i Tromsø. Trofast tjener. Vil brukes. Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2007 Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2007 Rekordlav vold i Tromsø Ferske tall viser at vold og trusler i Sosialtjenesten i Tromsø er svært lav sammenlignet med andre sosialkontor i landet. Synnøve

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Samler skattene. Morgenfriske badere Side 14-15. HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9

Samler skattene. Morgenfriske badere Side 14-15. HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9 Lindrer lidelsene Side 8-9 Morgenfriske badere Side 14-15 HMS i fyr og flamme Side 23 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER 1 2005 Samler skattene Ligningskontoret, fylkesskattekontoret, skattefogden og

Detaljer

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT Internavis for Tromsø kommune Nr 6, 2009 Etter å ha fått permisjon for å være borte fra jobb et helt år, reiste vi til London med store mengder sommerfugler i magen for å gi oss i kast med det totalt ukjente.

Detaljer

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 1, 2015 PORTRETTET: Lisa Hoen hverdaghelten Marit Krogstad På nett når det brenner TEMA: NY TEKNOLOGI I TEKNISKE TJENESTER SIDE 4-9 Dyttet i gang av Truls Svendsen

Detaljer

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 REN SUKSESS En omorganisering i Fagrent har halvert sykefraværet og redusert driftskostnadene med flere millioner kroner. SIDE 6-9 SAMLET GODE AMBASSADØRER

Detaljer

Følger opp etter 22. juli

Følger opp etter 22. juli Jeg elsker å formidle. Det er det jeg er best på. Les mer i Hverdagshelten Internavis for Tromsø kommune Nr 4, 2011 Følger opp etter 22. juli Folk la ned blomster på trappa i sentrum etter terrorangrepene

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

På jobb tross vondt i ryggen

På jobb tross vondt i ryggen Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2009 Det gjør oppriktig godt å høre de gode historiene de gode historiene som vi kan videreformidle til de over 4.000 ansatte. SIDE 2 På jobb tross vondt i ryggen Ingenting

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fremst på telemedisin Kroken sykehjem er med i unikt prosjekt. Støvfri barnehage Varden barnehage skreddersyr tilbud for unger med allergi og astmaplager. Stemmesedlene scannes Resultatet av årets valg

Detaljer

Skal bli bedre. Langsiktig læring

Skal bli bedre. Langsiktig læring UNN matforsyning har kapasitet til å ta hele kommunens matproduksjon uten særlig store utvidelser. Internavis for Tromsø kommune Nr 5, 2010 Les mer om felles storkjøkken i Breivika på side 10 Skal bli

Detaljer

Endelig ny brannstasjon. Etter mange års arbeid har Tromsø fått ny brannstasjon. Og den er en av de flotteste i landet. Tverrfaglig prosjekt

Endelig ny brannstasjon. Etter mange års arbeid har Tromsø fått ny brannstasjon. Og den er en av de flotteste i landet. Tverrfaglig prosjekt Internavis for Tromsø kommune Nr 4, 2010 Jeg er fortsatt ganske god, men har med årene blitt forferdelig dårlig på å falle. Før kunne jeg bare rulle rundt nedover og så var det helt greit. Nå slår jeg

Detaljer

Vi tråkker til igjen!

Vi tråkker til igjen! Psykes opp Alle som jobber med psykisk syke i kommunen er samlet i Psykiatritjenesten. En viktig joggetur Den visjonære sjefsingeniøren Jørn Roar Moe fikk en banebrytende idé. Swing it Å jobbe som hjelpepleier

Detaljer

Stolt av å jobbe i kommunen

Stolt av å jobbe i kommunen Internavis for Tromsø kommune Nr 1, 2011 Helse er et greit emne for å komme i kontakt med folk. Mange kommer hit for å hente rent brukerutstyr, og det er en fin inngangsport for oss til å prate om generell

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 1 2008 Kan vårt felles mål være at arbeidstakere vurderes ut fra kompetanse og ikke etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemming eller annet? Elisabeth Giæver-Many

Detaljer

Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon

Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2008 Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. Gøril Bertheussen, rådmann Piggfritt gir

Detaljer

SMIDIG START. INNBLiKK SLIK BLIR OMSORGS- TROMSØ BRUKER EKSTRA PÅ LÆRERNE LEI UT TIL STUDENTER INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NR 3, 2013

SMIDIG START. INNBLiKK SLIK BLIR OMSORGS- TROMSØ BRUKER EKSTRA PÅ LÆRERNE LEI UT TIL STUDENTER INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NR 3, 2013 INNBLiKK INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NR 3, 2013 SMIDIG START Nyankomne minoritetsspråklige elever får gjennom den nye innføringsklassen ved Krokelvdalen skole et viktig springbrett for å lykkes med videre

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Innblikk STØTTE I KRISE

Innblikk STØTTE I KRISE Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 2 2009 Vi har derfor et godt utgangspunkt for hele tiden å utvikle en tjeneste som er tilpasset de behov og de ønsker vi har lokalt. For å klare denne utfordringen

Detaljer

Fra kommune til stat

Fra kommune til stat Nytt lønningssystem Julelønna er kjørt ut på det nye lønns- og personalsystemet «Unique». SIDE 3 Fra kommune til stat Fra nyttår innlemmes Næringsmiddeltilsynet i det nye og statlige Mattilsynet. SIDE

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer