Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart."

Transkript

1 NOTAT Sted/Dato: Sarpsborg Nr: - - Fra Til Info Firma v/ X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune, planmyndighet May Edith Huru Sarpsborg kommune, forslagsstiller og X Trond Henning Klausen utbygger Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. Varsel oppstart av planarbeid ble sendt ut og annonsert i SA. Det er mottatt 14 innspill til varsel om oppstart. Siden Sarpsborg kommune både er forslagsstiller og planmyndighet og følgelig har to ulike roller, benyttes begrepene under for å skille de ulike rollene: Forslagsstiller Sarpsborg kommune som utbygger. Kommunen Sarpsborg kommune som planmyndighet. Fylkesmannen i Østfold, datert Deler av omradet er i dag dyrka mark av god kvalitet. Jordvernmålet og utviklingen i fylket tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Det bør derfor vurderes om arealer som tidligere er tillatt omdisponert (jf. kommuneplanens arealdel) ikke skal tillates nedbygd. Dersom det arbeides videre med en utbyggingsplan forventer vi en høy utnyttelse av det området som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det bør stilles vilkår om at matjorda i omrade B4.1 fraktes til annen dyrket mark hvor det er behov for jordforbedring. Varslet planavgrensning inkluderer også noe areal på nordsiden av Bodals vei. De arealene som er dyrket og som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)bør fortsatt ha et slikt arealformal. I den grad dyrket mark skal benyttes til utbygging bør dette vurderes i kommuneplanens arealdel og ikke gjennom enkeltvise reguleringsplaner. Deler av området ser ut til a kunne representere lekeareal for barn. Vi minner om kravet til fullverdig erstatning av slike arealer, jf. rikspolitiske retningslinjer for a å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Side 1 av 9

2 Det bør også vurderes a ta vare på noe av eksisterende grønnstruktur, som et positivt bidrag til nærområdet. Sarpsborg kommune har gjort en intern vurdering av å ikke bebygge arealet, men en har falt ned på å opprettholde arealet som byggeområde. Det er lagt opp til en høy utnyttelse på arealet for å sikre arealeffektivitet og redusere behovet for nye utbyggingsområder. Det er fornuftig å benytte eksisterende matjord til jordforbedring andre steder. Det ler lagt inn en bestemmelse som gjenbruk av avsjaktet matjord. Areal på nordsiden av veien skulle i utgangspunktet ikke berøres av planen, men ble tatt med i varslet i tilfelle krav om utvidelse av Bodals vei. Plangrensen følger nå Bodals vei. Barnetråkkregistrering er gjennomført i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Resultatet av denne er hensyntatt ved utforming av planen. Fylkeskonservator, datert I forbindelse med en forespørsel vedr. utnyttelsen av det aktuelle omradet, foretok Fylkeskon5ervatoren en befaring i omradet den Forespørselen gjaldt det myrlendte skogsområdet som ligger innenfor plangrensen. Vi vurderte at dette omradet har et lavt potensial for funn av arkeologiske kulturminner, og vi vil derfor ikke foreta arkeologisk registrering innenfor dette arealet. lmidlertid har øvrig areal et visst potensial for funn av fredete kulturminner. Dette arealet omfatter hovedsakelig den dyrka marka på begge sider av Bodals vei, samt gressbakken på nordsiden av Bodals vei. Fylkeskonservatoren varsler derfor med dette at vi finner det nødvendig med en arkeologisk registrering i omradet før vi kan gi en endelig uttalelse i saken jf. Kulturminnelovens 9 om undersøkelsesplikten. Hensikten med den arkeologiske registreringen er å avklare om og hvordan tiltaket vii virke inn på automatisk fredede kulturminner. Forslagstillers kommentar Arkeologisk registrering er gjennomført, uten at det er gjort funn. Statens Vegvesen, datert Flere boenheter vil gi økt trafikk i omradet, noe som resulterer i et behov for trafikkberegninger/- vurderinger for å avdekke eventuelle fremtidige kapasitetsproblemer i eksisterende vegnett. Vi tenker da spesielt på krysset Bodals veien / fylkesveg 118. Vi forutsetter at hovedadkomst til planområdet blir via krysset Bodals veien / fylkesveg 118. Utforming av krysset må ta utgangspunkt i de aktuelle trafikkmengder. Kryss utformes i henhold til vegnormalene, blant annet handbok 017 Veg- og gateutforming. Det må reguleres frisiktsoner i kryss. Disse reguleres som hensynssoner. Vi forutsetter at sikttrekanter på 4 x 36 meter vises på plankartet. Innenfor sikttrekantene skal det ikke være sikthinder høyere enn 0,5 meter over vegens plan. Side 2 av 9

3 Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og T-1520 for behandling av støy og luftkvalitet i arealplanlegging må følges. Hensynet til kollektivtrafikk skal ivaretas. Universell utforming må legges til grunn ved planleggingen. Statens vegvesen varsler med dette innsigelse til et planforslag hvor våre innspill over ikke er innarbeidet, jamfør plan- og bygningslovens 5-4. Trafikkvurderinger er utført. Krysset mellom Bodals vei og Fv. 118 blir regulert av Statens vegvesen ifm regulering av gang- og sykkelvei langs Fv Hovedadkomst til feltet vil skje fra Bodals vei, med en ny adkomstvei til byggeområdene.. Omsorgsboligene vil få adkomst fra Bodals vei. Dette ivaretas i en senere byggesøknad.. Frisiktsoner er innarbeidet i planen. Støykart for trafikk på Fv. 118 er tilgjengelig på og viser at området ikke utsatt for støy over grenseverdiene. Støy og luftkvalitet er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. Planområdet ligger med enkel tilkomst til kollektivtrafikk og eksisterende busstopp langs Fv. 118 ved Sandbakken skole. Avstanden er m. Universell utforming av infrastruktur ivaretas i plankart og bestemmelser. Her ligger de terrengmessige forholdene vel til rette da området er ganske flatt. Østfold fylkeskommune, datert Kommunen arbeider med reguleringsplan for området Værn som også er tiltenkt boliger for personer med særlige behov. Regulering av dette området er også varslet av Faveo Prosjektledelse as. I forbindelse med vårt innspill til denne planen, og hvor vi blant annet pekte på de store kulturlandskapsverdiene i området, ble det hevdet at det ikke fantes alternative tomtearealer for omsorgsboliger i denne delen av kommunen. Bodalsjordet ligger ca. 800m i luftlinje fra Værn, og vi stiller oss undrende til at dette tomtealternativet ikke ble nevnt i diskusjonen om Værn-planen. Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Områder innenfor tettstedsgrensen bør utnyttes effektivt, og det bør legges til rette for en rimelig høy utnyttelse. Planen må samtidig sikre at utbyggingen skjer med tilstrekkelig kvalitet, jfr. bl.a. det som er nevnt nedenfor. Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge, jfr. RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som Side 3 av 9

4 barn bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. I den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag. Vi viser for øvrig til kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer, og Miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven som finnes på departementets nettside Forholdene for barn og unge må beskrives i planbeskrivelsen herunder leke- og oppholdsarealer for ulike aldersgrupper, tilbud i nærområdet som ikke dekkes innenfor planområdet, skoleveg, barnehagetilbud etc. Beskrivelsen bør illustreres med oversiktskart. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. Dette er særlig viktig for områder som skal bebos av mennesker med særlige behov. De har videre en del generelle innspill. Tomten på Værn er tiltenkt en helt annen brukergruppe enn omsorgsboligene på Bodalsjordet. Reguleringsplanen for Værn er etter tett dialog og samarbeid med fylkeskonservator nå vedtatt. Det legges opp til høy og effektiv arealutnyttelse. Leke og oppholdsarealer er viet stor oppmerksomhet i utarbeidelsen av planen. Forholdene for barn og unge er beskrevet i planbeskrivelsen, og bl.a. basert på barnetråkkregistreringer. Det dyrkede arealet ble brukt til noe lek vinterstid, sannsynligvis skøyte siden det ofte ligger en dam på jordet. Det blir nå sprøytet skøytebane på Sandbakken skole om vinteren. Det er redegjort for omkringliggende lekearealer i planbeskrivelsen. Universell utforming er en selvfølge. NS 11001B og legges til grunn for videre arbeid. Fortum, datert Fortum Distribution AS har i dag høyspent- og lavspentnett i omradet. Det tas forbehold om at Utbygger må dekke utgiften med eventuell flytting av vårt nett som kommer i konflikt med utbyggingen. Nett i området er vist på kart som følger uttalelsen. Det går en høyspentkabel langs gangveien gjennom Bodalsfeltet. Et lavspent luftstrekk krysser eiendommen til Bodal Eiendom. Angående elektrisk kraft må det påregnes utbygging av el-forsyning i de aktuelle områdene. Med lavspent og mulig ny(e) NS, nettstasjon (trafo). Det må eventuelt avsettes nødvendig plass til nettstasjon. Merknader fra Fortum er hensyntatt i videre planarbeid. Plassering av en evt. ny nettstasjon er dog ikke vist i planen. Endelig plassering vil skje i forbindelse med utarbeidelse av en infrastrukturplan for området. Luftstrekk som krysser eiendommen 1028/5 (området til Bodal Eiendom) må legges i fm utbyggingen. Kabel langs eksisterende gangvei kan berøres i fm bygging av ny vei. Den vil i stor grad ligge i beltet mellom vei og GS vei og bør stort sett kunne ligge uendret. Detaljløsning må skje som en del av arbeidet med infrastrukturplanen. Side 4 av 9

5 Gisle Pedersen, eier av Bodals vei 2A, 1027/7 Vil med dette bekrefte at det ikke er aktuelt å avstå noe grunn (areal) fra min eiendom Gnr 1027/7 som en konsekvens av dette prosjekt nu eller ved senere/videre planlegging. Hele eiendommen er og skal hele tiden betraktes som en hel enhet/eiendom. Det vere seg der også trær, busker og dertil nåværende vegetasjon med gjerder og port. Ber om at de nødvendige hensyn ved prosjektering blir tatt slik at det ikke kommer i konflikt med ovenfor nevnte eiendom/interesse. Det er forslagstillers intensjon å forsøke å løse alle tiltak knyttet til infrastruktur og veinett innenfor eksisterende arealavsetninger til veiformål eller på egen eiendom. I forbindelse med utbyggingen er det et krav om at Bodal vei skal oppgraderes til kommunal samlevei med fortau, langs planområdet og frem til krysset med Fv Det vil være vanskelig å oppfylle dette kravet innenfor eksisterende veigrunn. Planen legger derfor opp til at det må erverves areal fra enkelte eiendommer bl.a. fra Bodals vei 2A. FAU, Sandbakken Barne- og Ungdomsskole. FAU er bekymret for hvem som skal bo i de kommunale boligene som planlegges på feltet I bystyresak 62/12 fremkommer det at det er her snakk om å planlegge en utbygging av tilrettelagte boliger samlokalisert med bofellesskapet. Det er boliger som er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet. Dette er det sentrale punktet som reiser vår bekymring for det planlagte alternativet. Utallige oppslag i media forteller sitt tydelige språk om at Jacob Hilditch gate er et belastet område, hvor det i dag bosettes aktive rusmisbrukere. Ut i fra kilder i politiet bekreftes det at de i gjennomsnitt 2 ganger pr. uke har vært nødt til å rykke ut og rydde opp i Jacob Hilditch gate. I og med at det planlagte prosjektet er beliggende ved mange elevers skolevei og i umiddelbar nærhet til skolens uteområdet, har vi følgende bekymringer: FAU henstiller med dette Sarpsborg kommune om å vurdere andre alternativer der aktive rusmisbrukere ikke plasseres i en barne- og ungdomsskoles nærområde og kjenner for øvrig til at fraflyttede Kolstad sykehjem, er et alternativ som er foreslått. FAU ber derfor om at også dette alternativet vurderes. Vi ber med dette om at våre synspunkter tas med i vurderingen av dette alternativet. Forslagstiller har forståelse for bekymringen knyttet til vedtaket i bystyresak 62/12. Det har i midlertid aldri vært kommunens intensjon å flytte tidligere beboere i Jacob Hilditch gate til Bodalsjordet. Det ble derfor avholdt et åpent møte med naboer og interesserte i mai 2013 der kommunen redegjorde for sine planer og sine behov. Uttalelsen fra FAU omhandler forhold som ligger utenfor reguleringsplanens virkeområde. Reguleringsplanen fastlegger arealbruk og legger rammer for bebyggelsen. I plansammenheng er det ikke forskjell på boligene som ligger på kommunal eller privat eiendom. De er alle ordinære boliger. Hvem som bor i disse boligene vil variere over tid. Det er ikke mulig å regulere hvem som skal få anledning til å kjøpe eller leie boliger gjennom plan- og bygningsloven. Side 5 av 9

6 Ragnar Thorsen, Fromholtsvei 10 og Rolf Arne Johansen, Bodals vei 25, datert Vår hovedinnsigelse er at den planlagte utbyggingen omfattes av Vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger, og bør behandles deretter. Vi mener tiltaket vil kunne få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn om de kommunale boligene som skal være erstatningsleiligheter for de kommunale i J. Hilditchgate skal bebos av aktive rusmisbrukere. - Bodalsfeltet ble etablert rundt 1960-tallet med 100 boliger på ca. 200 dekar. Fra korrespondanse med FAVEO skal det på planområdets primærområde (1027/15, 1028/5 og 1028/48) ca. 31 dekar, bli 90 boliger/boenheter. Dette er en skrikende forskjell som harmonerer meget dårlig med eksisterende omkringliggende bebyggelse. Generelt mener vi derfor at det i forhold til eksisterende bebyggelse, legges opp til en for høy grad av utnytting av arealet. Det anføres også at oppgitt areal, 31 dekar synes å være feil. Etter vår oppfatning er riktig areal 26,4 dekar iflg. - Vi forutsetter at ny bebyggelse ikke skiller seg vesentlig fra eksisterende boliger, og utformes med mønehøyder, fasadematerialer osv. i samsvar med eksisterende regulering for Bodalsfeltet. - Vi forutsetter videre at nåværende gang- og sykkelvei (G/S) blir opprettholdt ubrutt, og ikke blir delvis omgjort til kjørevei til boligene. Denne G/S er skolevei til Sandbakken skole for barn fra 6 år og oppover, og vil bli G/S til en eventuell framtidig flerbrukshall ved skoleområdet. Det er planlagt ny G/S langs Rokkeveien til Tveter Idrettsplass. Hvis denne G/S blir forbundet med eksisterende G/S i østlig ende, vil dette ytterligere øke bruken av G/S innenfor planområdet. Sarpsborg kommune er en foregangskommune for tilrettelegging av gang- og sykkelveier og en endring her vil bli et paradoks i denne politikken. Det forutsettes derfor også at det ikke blir nye tilførselsveier som skal krysse eksisterende G/S. - Vi forutsetter at detaljreguleringsplanen vil konkretisere hvor tilhørende grøntareal/uteoppholdsplasser, lekeplasser, parkeringsplasser og trafikkarealer innenfor disse 31 dekar og 90 boliger, skal innpasses. - Bodalsfeltet ble etablert for ca. 50 år siden. En del av de eldste beboerne i Bodalsfeltet vil kanskje være interessert i en ny boform som for eksempel døgnbemannet bofellesskapsleiligheter. Vil det være aktuelt også å vurdere en slik type boliger innenfor planområdet? - Man bør i størst mulig grad etterstrebe at eksisterende bebyggelse skjermes i størst mulig grad når det gjelder økt trafikkbelastning. Tilførselsvei(er) bør legges fra Bodals vei. - Vi gjør også oppmerksom på at det er fornminner i området. Side 6 av 9

7 Vedrørende forskrift om konsekvensutredning så gjelder denne arealbruk. Når beboerne her trekker frem konsekvenser for «miljø og samfunn» er ikke dette miljø og samfunn slik forskriftene definerer det. Forskrift om konsekvensutredning har et sett kriterier for når tiltak på vedlegg II listen utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket er sjekket ut mot disse kriteriene og et notat om dette er oversendt til kommunen og offentlige fagmyndigheter. Konkusjonen er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det vises for øvrig til våre kommentarer til uttalelsen til FAU. Vedrørende antall boliger og utnyttelse er de politiske styringssignalene nå at det skal legges opp til effektiv arealutnyttelse for å redusere behovet for nye utbyggingsområder. I dette tilfellet ligger boligområdet tett på servicetilbud som skole, barnehage, idrettsanlegg, butikk og kollektivtrafikk og bør derfor har høyere utnyttelse enn mer perifere områder. Det legges i planen opp til 44 boliger og 50 omsorgsboliger samt et større leke og uteoppholdsareal sentralt i området. Reguleringsplanen legger rammer for bebyggelsen, mht. tillatt utnyttelse, byggehøyde og antall boliger. Gang og sykkelveien gjennom området vil bestå. Det blir etablert en kjørevei parallelt med denne. Det blir lite kryssing av gang- og sykkelveien. Reguleringsplanen angir hvor ulike funksjoner blir lokalisert innenfor planområdet. Planen legger til rette for etablering av døgnbemannede omsorgsboliger. Adkomst til nye utbyggingsområder vil skje fra direkte fra Bodals vei og fra ny vei koblet til Bodals vei. Endelig plassering av adkomst til omsorgsboligene er ikke vist på plankartet men vil ivaretas og avklares ifm byggesøknad. Arkeologisk undersøkelse er utført, uten at det er gjort funn. Sarpsborg Bondelag, datert De uttrykker bekymring med hensyn til nedbygging av matjord. I dette perspektivet anser de det som svært uheldig at Bodalsjordet skal bygges ned. De beklager på det sterkeste at andre tomtealternativer, som f.eks. Værntomta, ikke ble valgt. Dersom Sarpsborg likevel velger å benytte Bodalsjordet til byggeformål, ber vi om at matjorda blir flyttet til et nytt område der det kan etableres nytt areal med dyrka mark somerstatning for det tapte arealet. På ra-ryggen finnes områder med skrint jordlag som kan være alternativer til nytt område, f.eks. på Vikeiendommen langs Rokkeveien. Dette innebærer flytting av et sjikt på minimum 1 meter dybde. Vi vil også bemerke at den tilstøtende skogsteigen også formodentligvis har tilsvarende jordsmonn som må omfattes av de samme hensyn. Vedrørende nedbygging av matjord vises det til kommentarer til uttalelsen fra fylkesmannen. Værn er allerede disponert og skal bebygges med bofellesskap for utviklingshemmede. Når det gjelder hvilke eiendommer som skal tilføres matjord, er det i planen lagt opp til at kommunens landbruksavdeling avgjør dette. Side 7 av 9

8 Terje Bodal, datert Det påpekes at det er faktafeil i varselet ved at arealet er større enn angitt og at kart og prosa ikke helt stemmer overens. Han uttrykker videre bekymring for nedbygging av matjord. Bodal uttrykker også bekymring i forhold til at han frykter kommunen vil bosette rusmisbrukere i området. Det beklages at arealangivelsen av planområdet ble større i annonsen enn i varselet. Kartet som fulgte med varselet viste dog entydig hvilket område som var omfattet av varselet. Plankonsulenten hadde e-post korrespondanse med Bodal i forkant av hans merknad for å svare på spørsmål. Bodal har mottatt varsel om oppstart og fått informasjon om videre planprosess. Når det gjelder forhold knyttet til nedbygging av matjord og bosetting av rusmisbrukere vises det til kommentarer over. Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert Bodalsfeltet ble etablert på 60-tallet med 100 boliger på ca. 200 dekar. Fra korrespondanse med FAVEO antyder det at det på ca. 31 dekar kan bli 90 boliger/boenheter. Dette er en skrikende forskjell som harmonerer meget dårlig med eksisterende omkringliggende bebyggelse. Generelt mener vi det legges opp til en for høy grad av utnytting av arealet. I Kommuneplanens arealdel, er det angitt at Bodalsjordet (Felt B-4.1) er tiltenkt en utbygging med 30 boenheter på et areal, 29 dekar. Den utbygging som nå planlegges med ca. 90 boenheter er etter vår mening et så vesentlig avvik fra kommuneplanen, at dette bør medføre en konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning. I Forskriftens Vedlegg II, pkt. 2 stilles det krav om konsekvensutredning ved «Detaljregulering av hytte- og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller områdeplan» De øvrige momentene som tas opp er identiske med uttalelsen fra Ragnar Thorsen og Rolf Arne Johansen. Forslagstillers kommentar. Forskrift om konsekvensutredning har et sett kriterier for når tiltak på vedlegg II listen utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket er sjekket ut mot disse kriteriene og et notat om dette er oversendt til kommunen og offentlige fagmyndigheter. Konkusjonen er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det henvises for øvrig til kommentarer til uttalelsen fra Ragnar Thorsen og Rolf Arne Johansen. Side 8 av 9

9 Nordre Skjeberg Grunneierlag, datert Det uttrykkes bekymring for nedbygging av matjord. Dersom matjord allikevel nedbygges må jorden flyttes og benyttes til jordforbedring andre steder. Forslagstillers kommentar. Se merknad til uttalelsen fra fylkesmannen og Sarpsborg bondelag. Steinar Bodal, datert Det uttrykkes bekymring for nedbygging av matjord. Dersom matjord allikevel nedbygges må jorden flyttes og benyttes til jordforbedring andre steder. Han driver nydyrking av matjord ikke langt unna Bodalsjordet og har nytte av matjord som jordforbedring. Forslagstillers kommentar. Se merknad til uttalelsen fra fylkesmannen og Sarpsborg bondelag. NVE, datert Planområdet ligger i sin helhet på marine avsetninger (jf. ), og grenser i nord/øst mot et hellende terreng. Planområdet ligger også i et område som er kartlagt i forhold til kvikkleireskred, jf. NGI rapport Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sarpsborg kommune. Det ligger imidlertid ingen kvikkleiresoner i nærheten av planområdet. NVE vil imidlertid gjøre oppmerksom på at kartleggingen bare omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. I områder med marine avsetninger må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne medføre økt fare for skred. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen rasfare, skal dette fremgå av planen. NVE gjør også oppmerksom på at vi har en innsigelse til plan for Sandbakken skole noen hundre meter unna, som gikk på manglende utredning knyttet til grunnforhold og kvikkleire. Vi ber om at NVE's Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011" vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Forslagstillers kommentar. Uttalelsen fra NVE tas til etterretning. Dokumentasjon på stabilitet i grunnen er utarbeidet som en del av planen. Side 9 av 9

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr Mysen - Eidsberg kommune - detaljregulering - varsel om oppstart

Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr Mysen - Eidsberg kommune - detaljregulering - varsel om oppstart Odin Prosjektering As Beddingen 8 Aker brygge 0250 OSLO Vår ref.: 2015/3143-38803/2015 Deres ref.: Dato: 17.04.2015 Uttalelse. Gnr. 57, bnr. 422,412,413 og 13, samt deler av gnr. 57 bnr. 214 - Mysen -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner GRANDAHL EIENDOM AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR OPSTADVEIEN 108 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG B3 - SAMMENDRAG AV OG UTTALELSER

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Prosjektnr.: A033713 Utarbeidet: ILOS Kontrollert: JOLA Dato: 22.02.2013, rev. 18.03.2013 Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Oppstart av planarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Ved varsel om oppstart ble det avgitt 8 merknader. Nedenfor er merknadene oppsummert med planleggers kommentar.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3980-28 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HOEL ØSTRE Saksbehandler: Geir Cock Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/09 HAMAR FORMANNSKAP 24.06.2009 67/10 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer