Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart."

Transkript

1 NOTAT Sted/Dato: Sarpsborg Nr: - - Fra Til Info Firma v/ X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune, planmyndighet May Edith Huru Sarpsborg kommune, forslagsstiller og X Trond Henning Klausen utbygger Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. Varsel oppstart av planarbeid ble sendt ut og annonsert i SA. Det er mottatt 14 innspill til varsel om oppstart. Siden Sarpsborg kommune både er forslagsstiller og planmyndighet og følgelig har to ulike roller, benyttes begrepene under for å skille de ulike rollene: Forslagsstiller Sarpsborg kommune som utbygger. Kommunen Sarpsborg kommune som planmyndighet. Fylkesmannen i Østfold, datert Deler av omradet er i dag dyrka mark av god kvalitet. Jordvernmålet og utviklingen i fylket tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Det bør derfor vurderes om arealer som tidligere er tillatt omdisponert (jf. kommuneplanens arealdel) ikke skal tillates nedbygd. Dersom det arbeides videre med en utbyggingsplan forventer vi en høy utnyttelse av det området som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det bør stilles vilkår om at matjorda i omrade B4.1 fraktes til annen dyrket mark hvor det er behov for jordforbedring. Varslet planavgrensning inkluderer også noe areal på nordsiden av Bodals vei. De arealene som er dyrket og som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)bør fortsatt ha et slikt arealformal. I den grad dyrket mark skal benyttes til utbygging bør dette vurderes i kommuneplanens arealdel og ikke gjennom enkeltvise reguleringsplaner. Deler av området ser ut til a kunne representere lekeareal for barn. Vi minner om kravet til fullverdig erstatning av slike arealer, jf. rikspolitiske retningslinjer for a å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Side 1 av 9

2 Det bør også vurderes a ta vare på noe av eksisterende grønnstruktur, som et positivt bidrag til nærområdet. Sarpsborg kommune har gjort en intern vurdering av å ikke bebygge arealet, men en har falt ned på å opprettholde arealet som byggeområde. Det er lagt opp til en høy utnyttelse på arealet for å sikre arealeffektivitet og redusere behovet for nye utbyggingsområder. Det er fornuftig å benytte eksisterende matjord til jordforbedring andre steder. Det ler lagt inn en bestemmelse som gjenbruk av avsjaktet matjord. Areal på nordsiden av veien skulle i utgangspunktet ikke berøres av planen, men ble tatt med i varslet i tilfelle krav om utvidelse av Bodals vei. Plangrensen følger nå Bodals vei. Barnetråkkregistrering er gjennomført i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Resultatet av denne er hensyntatt ved utforming av planen. Fylkeskonservator, datert I forbindelse med en forespørsel vedr. utnyttelsen av det aktuelle omradet, foretok Fylkeskon5ervatoren en befaring i omradet den Forespørselen gjaldt det myrlendte skogsområdet som ligger innenfor plangrensen. Vi vurderte at dette omradet har et lavt potensial for funn av arkeologiske kulturminner, og vi vil derfor ikke foreta arkeologisk registrering innenfor dette arealet. lmidlertid har øvrig areal et visst potensial for funn av fredete kulturminner. Dette arealet omfatter hovedsakelig den dyrka marka på begge sider av Bodals vei, samt gressbakken på nordsiden av Bodals vei. Fylkeskonservatoren varsler derfor med dette at vi finner det nødvendig med en arkeologisk registrering i omradet før vi kan gi en endelig uttalelse i saken jf. Kulturminnelovens 9 om undersøkelsesplikten. Hensikten med den arkeologiske registreringen er å avklare om og hvordan tiltaket vii virke inn på automatisk fredede kulturminner. Forslagstillers kommentar Arkeologisk registrering er gjennomført, uten at det er gjort funn. Statens Vegvesen, datert Flere boenheter vil gi økt trafikk i omradet, noe som resulterer i et behov for trafikkberegninger/- vurderinger for å avdekke eventuelle fremtidige kapasitetsproblemer i eksisterende vegnett. Vi tenker da spesielt på krysset Bodals veien / fylkesveg 118. Vi forutsetter at hovedadkomst til planområdet blir via krysset Bodals veien / fylkesveg 118. Utforming av krysset må ta utgangspunkt i de aktuelle trafikkmengder. Kryss utformes i henhold til vegnormalene, blant annet handbok 017 Veg- og gateutforming. Det må reguleres frisiktsoner i kryss. Disse reguleres som hensynssoner. Vi forutsetter at sikttrekanter på 4 x 36 meter vises på plankartet. Innenfor sikttrekantene skal det ikke være sikthinder høyere enn 0,5 meter over vegens plan. Side 2 av 9

3 Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og T-1520 for behandling av støy og luftkvalitet i arealplanlegging må følges. Hensynet til kollektivtrafikk skal ivaretas. Universell utforming må legges til grunn ved planleggingen. Statens vegvesen varsler med dette innsigelse til et planforslag hvor våre innspill over ikke er innarbeidet, jamfør plan- og bygningslovens 5-4. Trafikkvurderinger er utført. Krysset mellom Bodals vei og Fv. 118 blir regulert av Statens vegvesen ifm regulering av gang- og sykkelvei langs Fv Hovedadkomst til feltet vil skje fra Bodals vei, med en ny adkomstvei til byggeområdene.. Omsorgsboligene vil få adkomst fra Bodals vei. Dette ivaretas i en senere byggesøknad.. Frisiktsoner er innarbeidet i planen. Støykart for trafikk på Fv. 118 er tilgjengelig på og viser at området ikke utsatt for støy over grenseverdiene. Støy og luftkvalitet er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. Planområdet ligger med enkel tilkomst til kollektivtrafikk og eksisterende busstopp langs Fv. 118 ved Sandbakken skole. Avstanden er m. Universell utforming av infrastruktur ivaretas i plankart og bestemmelser. Her ligger de terrengmessige forholdene vel til rette da området er ganske flatt. Østfold fylkeskommune, datert Kommunen arbeider med reguleringsplan for området Værn som også er tiltenkt boliger for personer med særlige behov. Regulering av dette området er også varslet av Faveo Prosjektledelse as. I forbindelse med vårt innspill til denne planen, og hvor vi blant annet pekte på de store kulturlandskapsverdiene i området, ble det hevdet at det ikke fantes alternative tomtearealer for omsorgsboliger i denne delen av kommunen. Bodalsjordet ligger ca. 800m i luftlinje fra Værn, og vi stiller oss undrende til at dette tomtealternativet ikke ble nevnt i diskusjonen om Værn-planen. Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Områder innenfor tettstedsgrensen bør utnyttes effektivt, og det bør legges til rette for en rimelig høy utnyttelse. Planen må samtidig sikre at utbyggingen skjer med tilstrekkelig kvalitet, jfr. bl.a. det som er nevnt nedenfor. Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge, jfr. RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som Side 3 av 9

4 barn bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. I den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag. Vi viser for øvrig til kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer, og Miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven som finnes på departementets nettside Forholdene for barn og unge må beskrives i planbeskrivelsen herunder leke- og oppholdsarealer for ulike aldersgrupper, tilbud i nærområdet som ikke dekkes innenfor planområdet, skoleveg, barnehagetilbud etc. Beskrivelsen bør illustreres med oversiktskart. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. Dette er særlig viktig for områder som skal bebos av mennesker med særlige behov. De har videre en del generelle innspill. Tomten på Værn er tiltenkt en helt annen brukergruppe enn omsorgsboligene på Bodalsjordet. Reguleringsplanen for Værn er etter tett dialog og samarbeid med fylkeskonservator nå vedtatt. Det legges opp til høy og effektiv arealutnyttelse. Leke og oppholdsarealer er viet stor oppmerksomhet i utarbeidelsen av planen. Forholdene for barn og unge er beskrevet i planbeskrivelsen, og bl.a. basert på barnetråkkregistreringer. Det dyrkede arealet ble brukt til noe lek vinterstid, sannsynligvis skøyte siden det ofte ligger en dam på jordet. Det blir nå sprøytet skøytebane på Sandbakken skole om vinteren. Det er redegjort for omkringliggende lekearealer i planbeskrivelsen. Universell utforming er en selvfølge. NS 11001B og legges til grunn for videre arbeid. Fortum, datert Fortum Distribution AS har i dag høyspent- og lavspentnett i omradet. Det tas forbehold om at Utbygger må dekke utgiften med eventuell flytting av vårt nett som kommer i konflikt med utbyggingen. Nett i området er vist på kart som følger uttalelsen. Det går en høyspentkabel langs gangveien gjennom Bodalsfeltet. Et lavspent luftstrekk krysser eiendommen til Bodal Eiendom. Angående elektrisk kraft må det påregnes utbygging av el-forsyning i de aktuelle områdene. Med lavspent og mulig ny(e) NS, nettstasjon (trafo). Det må eventuelt avsettes nødvendig plass til nettstasjon. Merknader fra Fortum er hensyntatt i videre planarbeid. Plassering av en evt. ny nettstasjon er dog ikke vist i planen. Endelig plassering vil skje i forbindelse med utarbeidelse av en infrastrukturplan for området. Luftstrekk som krysser eiendommen 1028/5 (området til Bodal Eiendom) må legges i fm utbyggingen. Kabel langs eksisterende gangvei kan berøres i fm bygging av ny vei. Den vil i stor grad ligge i beltet mellom vei og GS vei og bør stort sett kunne ligge uendret. Detaljløsning må skje som en del av arbeidet med infrastrukturplanen. Side 4 av 9

5 Gisle Pedersen, eier av Bodals vei 2A, 1027/7 Vil med dette bekrefte at det ikke er aktuelt å avstå noe grunn (areal) fra min eiendom Gnr 1027/7 som en konsekvens av dette prosjekt nu eller ved senere/videre planlegging. Hele eiendommen er og skal hele tiden betraktes som en hel enhet/eiendom. Det vere seg der også trær, busker og dertil nåværende vegetasjon med gjerder og port. Ber om at de nødvendige hensyn ved prosjektering blir tatt slik at det ikke kommer i konflikt med ovenfor nevnte eiendom/interesse. Det er forslagstillers intensjon å forsøke å løse alle tiltak knyttet til infrastruktur og veinett innenfor eksisterende arealavsetninger til veiformål eller på egen eiendom. I forbindelse med utbyggingen er det et krav om at Bodal vei skal oppgraderes til kommunal samlevei med fortau, langs planområdet og frem til krysset med Fv Det vil være vanskelig å oppfylle dette kravet innenfor eksisterende veigrunn. Planen legger derfor opp til at det må erverves areal fra enkelte eiendommer bl.a. fra Bodals vei 2A. FAU, Sandbakken Barne- og Ungdomsskole. FAU er bekymret for hvem som skal bo i de kommunale boligene som planlegges på feltet I bystyresak 62/12 fremkommer det at det er her snakk om å planlegge en utbygging av tilrettelagte boliger samlokalisert med bofellesskapet. Det er boliger som er tiltenkt som en erstatning for boliger i Jacob Hilditchgate som vurderes revet. Dette er det sentrale punktet som reiser vår bekymring for det planlagte alternativet. Utallige oppslag i media forteller sitt tydelige språk om at Jacob Hilditch gate er et belastet område, hvor det i dag bosettes aktive rusmisbrukere. Ut i fra kilder i politiet bekreftes det at de i gjennomsnitt 2 ganger pr. uke har vært nødt til å rykke ut og rydde opp i Jacob Hilditch gate. I og med at det planlagte prosjektet er beliggende ved mange elevers skolevei og i umiddelbar nærhet til skolens uteområdet, har vi følgende bekymringer: FAU henstiller med dette Sarpsborg kommune om å vurdere andre alternativer der aktive rusmisbrukere ikke plasseres i en barne- og ungdomsskoles nærområde og kjenner for øvrig til at fraflyttede Kolstad sykehjem, er et alternativ som er foreslått. FAU ber derfor om at også dette alternativet vurderes. Vi ber med dette om at våre synspunkter tas med i vurderingen av dette alternativet. Forslagstiller har forståelse for bekymringen knyttet til vedtaket i bystyresak 62/12. Det har i midlertid aldri vært kommunens intensjon å flytte tidligere beboere i Jacob Hilditch gate til Bodalsjordet. Det ble derfor avholdt et åpent møte med naboer og interesserte i mai 2013 der kommunen redegjorde for sine planer og sine behov. Uttalelsen fra FAU omhandler forhold som ligger utenfor reguleringsplanens virkeområde. Reguleringsplanen fastlegger arealbruk og legger rammer for bebyggelsen. I plansammenheng er det ikke forskjell på boligene som ligger på kommunal eller privat eiendom. De er alle ordinære boliger. Hvem som bor i disse boligene vil variere over tid. Det er ikke mulig å regulere hvem som skal få anledning til å kjøpe eller leie boliger gjennom plan- og bygningsloven. Side 5 av 9

6 Ragnar Thorsen, Fromholtsvei 10 og Rolf Arne Johansen, Bodals vei 25, datert Vår hovedinnsigelse er at den planlagte utbyggingen omfattes av Vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger, og bør behandles deretter. Vi mener tiltaket vil kunne få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn om de kommunale boligene som skal være erstatningsleiligheter for de kommunale i J. Hilditchgate skal bebos av aktive rusmisbrukere. - Bodalsfeltet ble etablert rundt 1960-tallet med 100 boliger på ca. 200 dekar. Fra korrespondanse med FAVEO skal det på planområdets primærområde (1027/15, 1028/5 og 1028/48) ca. 31 dekar, bli 90 boliger/boenheter. Dette er en skrikende forskjell som harmonerer meget dårlig med eksisterende omkringliggende bebyggelse. Generelt mener vi derfor at det i forhold til eksisterende bebyggelse, legges opp til en for høy grad av utnytting av arealet. Det anføres også at oppgitt areal, 31 dekar synes å være feil. Etter vår oppfatning er riktig areal 26,4 dekar iflg. - Vi forutsetter at ny bebyggelse ikke skiller seg vesentlig fra eksisterende boliger, og utformes med mønehøyder, fasadematerialer osv. i samsvar med eksisterende regulering for Bodalsfeltet. - Vi forutsetter videre at nåværende gang- og sykkelvei (G/S) blir opprettholdt ubrutt, og ikke blir delvis omgjort til kjørevei til boligene. Denne G/S er skolevei til Sandbakken skole for barn fra 6 år og oppover, og vil bli G/S til en eventuell framtidig flerbrukshall ved skoleområdet. Det er planlagt ny G/S langs Rokkeveien til Tveter Idrettsplass. Hvis denne G/S blir forbundet med eksisterende G/S i østlig ende, vil dette ytterligere øke bruken av G/S innenfor planområdet. Sarpsborg kommune er en foregangskommune for tilrettelegging av gang- og sykkelveier og en endring her vil bli et paradoks i denne politikken. Det forutsettes derfor også at det ikke blir nye tilførselsveier som skal krysse eksisterende G/S. - Vi forutsetter at detaljreguleringsplanen vil konkretisere hvor tilhørende grøntareal/uteoppholdsplasser, lekeplasser, parkeringsplasser og trafikkarealer innenfor disse 31 dekar og 90 boliger, skal innpasses. - Bodalsfeltet ble etablert for ca. 50 år siden. En del av de eldste beboerne i Bodalsfeltet vil kanskje være interessert i en ny boform som for eksempel døgnbemannet bofellesskapsleiligheter. Vil det være aktuelt også å vurdere en slik type boliger innenfor planområdet? - Man bør i størst mulig grad etterstrebe at eksisterende bebyggelse skjermes i størst mulig grad når det gjelder økt trafikkbelastning. Tilførselsvei(er) bør legges fra Bodals vei. - Vi gjør også oppmerksom på at det er fornminner i området. Side 6 av 9

7 Vedrørende forskrift om konsekvensutredning så gjelder denne arealbruk. Når beboerne her trekker frem konsekvenser for «miljø og samfunn» er ikke dette miljø og samfunn slik forskriftene definerer det. Forskrift om konsekvensutredning har et sett kriterier for når tiltak på vedlegg II listen utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket er sjekket ut mot disse kriteriene og et notat om dette er oversendt til kommunen og offentlige fagmyndigheter. Konkusjonen er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det vises for øvrig til våre kommentarer til uttalelsen til FAU. Vedrørende antall boliger og utnyttelse er de politiske styringssignalene nå at det skal legges opp til effektiv arealutnyttelse for å redusere behovet for nye utbyggingsområder. I dette tilfellet ligger boligområdet tett på servicetilbud som skole, barnehage, idrettsanlegg, butikk og kollektivtrafikk og bør derfor har høyere utnyttelse enn mer perifere områder. Det legges i planen opp til 44 boliger og 50 omsorgsboliger samt et større leke og uteoppholdsareal sentralt i området. Reguleringsplanen legger rammer for bebyggelsen, mht. tillatt utnyttelse, byggehøyde og antall boliger. Gang og sykkelveien gjennom området vil bestå. Det blir etablert en kjørevei parallelt med denne. Det blir lite kryssing av gang- og sykkelveien. Reguleringsplanen angir hvor ulike funksjoner blir lokalisert innenfor planområdet. Planen legger til rette for etablering av døgnbemannede omsorgsboliger. Adkomst til nye utbyggingsområder vil skje fra direkte fra Bodals vei og fra ny vei koblet til Bodals vei. Endelig plassering av adkomst til omsorgsboligene er ikke vist på plankartet men vil ivaretas og avklares ifm byggesøknad. Arkeologisk undersøkelse er utført, uten at det er gjort funn. Sarpsborg Bondelag, datert De uttrykker bekymring med hensyn til nedbygging av matjord. I dette perspektivet anser de det som svært uheldig at Bodalsjordet skal bygges ned. De beklager på det sterkeste at andre tomtealternativer, som f.eks. Værntomta, ikke ble valgt. Dersom Sarpsborg likevel velger å benytte Bodalsjordet til byggeformål, ber vi om at matjorda blir flyttet til et nytt område der det kan etableres nytt areal med dyrka mark somerstatning for det tapte arealet. På ra-ryggen finnes områder med skrint jordlag som kan være alternativer til nytt område, f.eks. på Vikeiendommen langs Rokkeveien. Dette innebærer flytting av et sjikt på minimum 1 meter dybde. Vi vil også bemerke at den tilstøtende skogsteigen også formodentligvis har tilsvarende jordsmonn som må omfattes av de samme hensyn. Vedrørende nedbygging av matjord vises det til kommentarer til uttalelsen fra fylkesmannen. Værn er allerede disponert og skal bebygges med bofellesskap for utviklingshemmede. Når det gjelder hvilke eiendommer som skal tilføres matjord, er det i planen lagt opp til at kommunens landbruksavdeling avgjør dette. Side 7 av 9

8 Terje Bodal, datert Det påpekes at det er faktafeil i varselet ved at arealet er større enn angitt og at kart og prosa ikke helt stemmer overens. Han uttrykker videre bekymring for nedbygging av matjord. Bodal uttrykker også bekymring i forhold til at han frykter kommunen vil bosette rusmisbrukere i området. Det beklages at arealangivelsen av planområdet ble større i annonsen enn i varselet. Kartet som fulgte med varselet viste dog entydig hvilket område som var omfattet av varselet. Plankonsulenten hadde e-post korrespondanse med Bodal i forkant av hans merknad for å svare på spørsmål. Bodal har mottatt varsel om oppstart og fått informasjon om videre planprosess. Når det gjelder forhold knyttet til nedbygging av matjord og bosetting av rusmisbrukere vises det til kommentarer over. Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert Bodalsfeltet ble etablert på 60-tallet med 100 boliger på ca. 200 dekar. Fra korrespondanse med FAVEO antyder det at det på ca. 31 dekar kan bli 90 boliger/boenheter. Dette er en skrikende forskjell som harmonerer meget dårlig med eksisterende omkringliggende bebyggelse. Generelt mener vi det legges opp til en for høy grad av utnytting av arealet. I Kommuneplanens arealdel, er det angitt at Bodalsjordet (Felt B-4.1) er tiltenkt en utbygging med 30 boenheter på et areal, 29 dekar. Den utbygging som nå planlegges med ca. 90 boenheter er etter vår mening et så vesentlig avvik fra kommuneplanen, at dette bør medføre en konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning. I Forskriftens Vedlegg II, pkt. 2 stilles det krav om konsekvensutredning ved «Detaljregulering av hytte- og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller områdeplan» De øvrige momentene som tas opp er identiske med uttalelsen fra Ragnar Thorsen og Rolf Arne Johansen. Forslagstillers kommentar. Forskrift om konsekvensutredning har et sett kriterier for når tiltak på vedlegg II listen utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket er sjekket ut mot disse kriteriene og et notat om dette er oversendt til kommunen og offentlige fagmyndigheter. Konkusjonen er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det henvises for øvrig til kommentarer til uttalelsen fra Ragnar Thorsen og Rolf Arne Johansen. Side 8 av 9

9 Nordre Skjeberg Grunneierlag, datert Det uttrykkes bekymring for nedbygging av matjord. Dersom matjord allikevel nedbygges må jorden flyttes og benyttes til jordforbedring andre steder. Forslagstillers kommentar. Se merknad til uttalelsen fra fylkesmannen og Sarpsborg bondelag. Steinar Bodal, datert Det uttrykkes bekymring for nedbygging av matjord. Dersom matjord allikevel nedbygges må jorden flyttes og benyttes til jordforbedring andre steder. Han driver nydyrking av matjord ikke langt unna Bodalsjordet og har nytte av matjord som jordforbedring. Forslagstillers kommentar. Se merknad til uttalelsen fra fylkesmannen og Sarpsborg bondelag. NVE, datert Planområdet ligger i sin helhet på marine avsetninger (jf. ), og grenser i nord/øst mot et hellende terreng. Planområdet ligger også i et område som er kartlagt i forhold til kvikkleireskred, jf. NGI rapport Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sarpsborg kommune. Det ligger imidlertid ingen kvikkleiresoner i nærheten av planområdet. NVE vil imidlertid gjøre oppmerksom på at kartleggingen bare omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. I områder med marine avsetninger må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne medføre økt fare for skred. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen rasfare, skal dette fremgå av planen. NVE gjør også oppmerksom på at vi har en innsigelse til plan for Sandbakken skole noen hundre meter unna, som gikk på manglende utredning knyttet til grunnforhold og kvikkleire. Vi ber om at NVE's Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011" vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Forslagstillers kommentar. Uttalelsen fra NVE tas til etterretning. Dokumentasjon på stabilitet i grunnen er utarbeidet som en del av planen. Side 9 av 9

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer