Møteinnkalling. Kl : Orientering fra Nore og Uvdal Næringsselskap v/ole Sundnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kl : Orientering fra Nore og Uvdal Næringsselskap v/ole Sundnes."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9 16/2009 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Kl : Orientering fra Nore og Uvdal Næringsselskap v/ole Sundnes. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/servicekontoret. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, 6. mars 2009 Formannskapet gjør innstilling i sak nr. 13, 14 og 15 mandag Innstillingene blir ettersendt.

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 09/09 PS 10/09 PS 11/09 PS 12/09 PS 13/09 PS 14/09 PS 15/09 PS 16/09 Sakstittel Rullering av "Kommunedelplan for idrett - friluftsliv og fysisk aktivitet". Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 1 - prinsipper Organisering av Nore og Uvdal kommuneskoger Kommuneplan for Nore og Uvdal - oppstart av arbeid Stilling som kulturarbeider Nore og Uvdal museum - opprettelse av fast stilling Budsjettregulering - Regjeringens tiltakspakke for vedlikehold Brøstrudlia - ny endring av nedbetalingsplan Byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter - granskning. Rapport fra OPAK. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 143 Saksmappe : 2008/804 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Finn Lund Rullering av "Kommunedelplan for idrett - friluftsliv og fysisk aktivitet". MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet, med prioritert handlingsprogram. Fakta: Det blir fra statlig hold stilt stadig strengere krav om kommunale planer, både som et grunnlag og en forutsetning for at det skal kunne gis statlig støtte til bl.a. kulturanlegg eller aktivitetsprosjekt. Det er derfor fra departementets side også utarbeidet klare føringer for hva kommunedelplaner som denne skal omfatte. - De skal også gjennomgås og rulleres minst en gang pr. kommunestyreperiode, mens det prioriterte handlingsprogrammet i planen skal rulleres årlig. Gjeldende Kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret i februar 2004 (sak 13/04), mens det prioriterte handlingsprogrammet ble siste gang rullert av SBK-hovedutvalget i 2007(sak 3/07). Med bakgrunn i gjeldende kommunedelplan og etter drøfting/innspill fra Idrettsrådet, utarbeidet administrasjonen i høst et høringsforslag til ny delplan. Dette ble så i desember 2008 lagt ut til off. høring, med frist satt til utgangen av januar 2009 for å komme med innspill.

4 Saksbehandlers vurdering: Det er i ulike sammenhenger både fra fylkeskommunalt hold og fra statens side, blitt understreket at kommunene, både i sine generelle prioriteringer og i utarbeidingen av kommunale delplaner for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet, i større grad enn tidligere bør vektlegge befolkningens og ulike gruppers behov for fysisk aktivitet. Dvs. aktivitetsaspektet skal mer i fokus i planene enn tidligere, framfor å gjøre planene til rene anleggsplaner. Dette er blitt fulgt opp i foreliggende planforslag, bl.a. ved at det både i kap. III ogi kap.v er tatt med egne avsnitt og forslag til fysisk aktivitet i barnehage og skole, og ved at det også foreslås en sterkere dreiing av de økonomiske midlene/tilskuddene som kommunen bruker på området, til bl.a. mer å stimulere de frivillige lagene til å gi et større og bredere aktivitetstilbud til befolkningen. Både i oppstarten av planarbeidet og også da planforslaget ble lagt ut til høring, ble aktuelle lag og organisasjoner tilskrevet og bedt om å komme med kommentarer og oppdaterte opplysninger til den nye planen. Dessverre har relativt få har svart. Dette har bl.a. resultert i at noe av tallmaterialet/ statistikken i vedleggene i kap.v i planen kan være noe usikker. Den nye planen bygger derfor i store trekk på gjeldende kommunedelplan og de erfaringer som er høstet siden denne ble vedtatt i 2004, samt de innspill og kommentarer som Idrettsrådet gav til administrasjonen i forkant av planarbeidet. I vår kommune er anleggssituasjonen generelt god når det gjelder høvelige anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunens egne anlegg (idrettshall, gymsaler, svømmehall, idrettsplasser, leikområder ved skolene) sammen med de mange anleggene som idrettslagene selv eier, vil samlet fortsatt kunne gi befolkningen et brukbart tilbud for å være fysisk aktive i egnete lokaler og anlegg. Den store utfordringen i årene framover vil imidlertid slik som rådmannen ser det og som også Idrettsrådet tydelig peker på, bli å holde de eksisterende anleggene vedlikeholdt på en forsvarlig måte, framfor å sette i gang nye, store byggeprosjekt. På det prioriterte handlingsprogrammet i planen, vedlegg 5. blir det nå derfor først og fremst foreslått ført opp anlegg som må rehabiliteres eller som er under oppføring og må sluttføres. Det vil være en forutsetning for å kunne søke om statlige spillemidler til slike arbeider på disse anleggene, at de står oppført på denne prioriterte listen. Når det gjelder kommunalt tilskudd til både nye prosjekt og til rehabilitering har kommunestyret tidligere sagt at de ønsker slike søknader fremmet og vurdert som egne saker i hvert enkelt tilfelle. Det vil derfor ikke bli foreslått ført opp noen summer for kommunale tilskudd i handlingsprogrammet. Når det gjelder innspill som er blitt mottatt under høringen, er det fra Uvdal Barnehage kommet inn ønsker om en oppgradering av barnehagens leikområde, samt at deres lavvo-område på sikt kan formaliseres og videreutvikles, og at dette tas med i planen og føres inn på listen over langsiktige behov. Dette er rådmannen enig i, og foreslår dette tatt med inn i planen. Videre har Borgegrend Velforening kommet med et sterkt ønske om at deres grendehusprosjekt, som de har kommet langt i planleggingen av, kan bli ført opp i den

5 prioriterte handlingsplanen, slik at de kan fortsette arbeidet og i alle fall kan få anledning til å søke om spillemidler til dette. Rådmannen finner også dette ønsket rimelig og vil foreslå at det tas til følge. - Men rådmannen vil imidlertid samtidig klart signalisere at dette ikke innebærer noe forhåndsløfte om seinere kommunal støtte til en eventuell realisering av prosjektet. Etter rådmannens syn vil det i årene framover være både riktigere og viktigere at kommunen bruker disponible midler til å imøtekomme søknader om tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg, framfor å gi tilskudd til nye, større prosjekt. Slike søknader bør i alle fall bli vurdert meget nøye i framtiden. Avslutningsvis vil rådmannen, på bakgrunn av de entydige signaler som stadig oftere kommer om en generelt mer og mer stillesittende befolkning med de klart negative helsemessige konsekvenser dette fører med seg, oppfordre politikerne til fortsatt å legge til rette for og prioritere høyt at befolkningen i Nore og Uvdal skal ha gode muligheter også i årene framover til å drive ulike former for fysisk aktivitet. Enten dette skjer som egentrening eller i regi av tilbudene til de ulike idrettslagene. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet , med prioritert handlingsprogram for de nærmeste 4 år (vedlegg 5. i delplanen) vedtas. Behandling i Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur : Hovedutvalget foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur : Kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet , med prioritert handlingsprogram for de nærmeste 4 år (vedlegg 5. i delplanen) vedtas. Behandling i Formannskap : Til behandlingen ble det omdelt et nytt og ajourført vedlegg som skal erstatte tidligere sending. Ordfører fremmet forslag om tillegg til rådmannens forslag slik: Formannskapet ber rådmannen se på mulighetene for å etablere offentlige badeplasser i kommunen Toril Karlsrud fremmet forslag slik: Planen må implementere nyere idrett. Begge forslagene ble enstemmig vedtatt som tillegg til rådmannens forslag. Innstilling i Formannskap : Kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet , med prioritert handlingsprogram for de nærmeste 4 år (vedlegg 5. i delplanen) vedtas.

6 Formannskapet ber rådmannen se på mulighetene for å etablere offentlige badeplasser i kommunen. Planen må implementere nyere idrett. Vedlegg: 1. Uttalelse fra Nore og Uvdal Idrettsråd. 2. Innspill fra Uvdal Barnehage. 3. Innspill/uttalelse fra Borgegrend Velforening. 4. Høringsuttalelser innkommet etter fristens utløp

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 030 Saksmappe : 2009/146 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 1 - prinsipper MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Eierskapsstrategier for Nore og Uvdal kommune del 1 Prinsipper. Fakta: Saken er delt i to; første del omhandler prinsipper. Andre del behandler hvert enkelt eierskap og legges fram i løpet av Saksbehandlers vurdering: Saken legges fram til drøfting. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fra til drøfting. Behandling i Formannskap : Formannskapet gir sin tilslutning til det framlagte forslaget som et godt grunnlag for videre arbeid.

8 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskap : Formannskapet gir sin tilslutning til det framlagte forslaget som et godt grunnlag for videre arbeid. Vedlegg: Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 1 - prinsipper

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2005/117 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Organisering av Nore og Uvdal kommuneskoger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommuneskogstyre /08 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Organisasjonsmodell for Nore og Uvdal kommuneskoger. Revisjonen har påpekt at dagens organisering gir uklare regnskaps-, revisjons- og rapporteringsforhold og en endring eller klargjøring synes nødvendig. Fakta: Kommuneskogen er i dag organisert som en del av kommunens virksomhet, har eget styre som oppnevnes av kommunestyret og leverer eget særregnskap. Buskerud Kommunerevisjon IKS har i to uttalelser påpekt at dagens organisering av kommuneskogen skaper usikre regnskapsog kontrollforhold. I revisjonsberetningen for 2007 påpekes blant annet: Revisjonen har tidligere bedt om en avklaring på om kommuneskogen skal være en integrert del av kommunens virksomhet og regnskaper, eller om det skal organiseres som et eget KF. Nore og Uvdal kommune er den største enkeltskogeier i kommunen med et totalareal på daa og et produktivt skogareal på daa. I tilegg er det ca 960 daa totalt og 577 daa produktivt skog som er innbefattet i Trillemarka naturreservat. Det avvirkes årlig mellom 2000 og 3500 m3 tømmer på eiendommen til en bruttoverdi mellom 0,5 og 1 mill kroner. Utleie av jakt og fiske samt utleie av skogshusvære gir en årlig inntekt på ca kr. Kommuneskogen har i tillegg 365 festetomter som årlig gir en inntekt på ca kr.

10 Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har tre valg hva gjelder organisasjonsform for kommuneskogen. a) Opprette Nore og Uvdal kommuneskog som et aksjeselskap (AS) b) Opprette Nore og Uvdal kommuneskog som et kommunalt foretak (KF) c) Opprette Nore og Uvdal kommuneskog som en integrert del av kommunens øvrig virksomhet og regnskapsføring. Aksjeselskap (AS) Kommuner velger ofte å danne et aksjeselskap dersom virksomheten foregår i et konkurranseutsatt marked. Dette gir bedre konkurranseforhold og mulighet for å ha andre eiere enn kommunale. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. Nivået på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, kan det være hensiktsmessig at kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet. Dette er etter saksbehandlers mening ikke en hensiktsmessig organisasjonsform for kommuneskogen. Kommunalt foretak (KF) Når kommunen skal utføre spesielle kommunale oppgaver i eget selskap, later det mest hensiktsmessige til å være en organisering i kommunalt foretak etter kommunelovens kap 11. Denne organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Kommunale foretak er ikke selvstendige selskap (ikke eget rettssubjekt), og kommunestyrets vedtak, blant annet årlige budsjettvedtak, setter rammene for foretakets virksomhet. Foretaket skal etter loven ledes av et styre og ha en ansatt daglig leder. Med organisering som Kommunalt foretak vil det være mulig å etablere en styringsform med forretningsmessig fokus innenfor kommunen som juridisk enhet. Styret er selskapets øverste organ og rapporterer til kommunestyret. Kommunestyret vedtar foretakets budsjett og økonomiplan. Rådmannen har ingen direkte instruksjonsmyndighet overfor kommunale foretak, men ved dissens mellom foretakets styre og rådmannen utsettes ikrafttredelse av vedtak til sak er behandlet av kommunestyret. Virksomheten i et kommunalt foretak antas å være omfattet av lover og regelverk for offentlig virksomhet som blant annet lov om offentlige anskaffelser og offentleglova. Kommunalt foretak skal styres av vedtekter som godkjennes av kommunestyret. Fordeler ved denne organiseringsmodellen er at man sannsynligvis får en kortere beslutningsvei samt større ansvar til styret. I tillegg får man på en bedre måte skilt rollene mellom kommunen som forvaltningsmyndighet og kommunen som grunneier. Denne organisasjonsformen kan etter saksbehandlers mening være aktuell for kommuneskogen. Kommuneskogen som en integrert del av annen kommunal virksomhet

11 Denne organiseringen vil føre til at kommuneskogen innlemmes som en integrert del av kommunens øvrige virksomhet inkludert budsjettering og regnskapsføring og at den daglige driften vil ligne dagens. Eget styre og daglig leder vil ikke være påkrevd, men innenfor denne modellen kan det utarbeides retningslinjer som synliggjør særlige ansvars- og satsningsområder for virksomheten. Skogbruk, jakt/fiske og hytteutvikling skiller seg til en viss grad fra annen kommunal virksomhet og kan tale noe imot å organisere kommuneskogen som den øvrige kommunale virksomheten. Organisering av kommuneskog i andre kommuner Andre kommuner med store eiendommer og betydelig drift som Rendalen, Engerdal, Elverum og Stor Elvdal har organisert sine kommuneskoger som kommunale foretak (KF). Alle disse kommuneskogene har en betydelig virksomhet i form av skogsdrift, jaktutleie, hytteutvikling m.m. Disse foretakene har alle som formål å forestå en økonomisk, økologisk og skogfaglig forvaltning av eiendommer i skog og utmark i henhold til målsetting og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Disse kommuneskogene ses som sammenlignbare med Nore og Uvdals kommuneskog i forhold til areal, ressurser og virksomhetsområder. Kommunene Flesberg (ca 1700 daa totalareal) og Rollag (ca daa totalareal) har valgt å innlemme sine kommuneskoger inn under øvrig kommunal virksomhet. Avkastningen og størrelsen på disse skogene ses som små sammenlignet med Nore og Uvdal sin kommuneskog. Økonomi Ved dagens organisering har arbeidskostnader ved drift av kommuneskogen (lønn) blitt belastet fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk. Valg mellom de to aktuelle modellene vil i utgangspunktet ikke påvirke den totale økonomistyringen eller medføre reduserte eller økte utgifter i seg selv, men styringsformen vil påvirke hvordan vedtak fattes og hvor utgifter føres. Avveiing Rådmannen ser dagens forvaltning som formålstjenlig, men konstaterer at det er behov for å formalisere stiftelses- og styringsgrunnlaget. Begge modellene oppfattes som fullgode løsninger. Både et kommunalt foretak og en formell innlemming i ordinær kommunal virksomhet synes å gi tilfredsstillende grunnlag for folkevalgtes mulighet til å utøve styring og kontroll og begge modellene antas å kunne gi en fortsatt hensiktsmessig drift av kommunens eiendom. Rådmannen konstaterer at det i dag ikke er etablert andre kommunale foretak i Nore og Uvdal og at det i utgangspunktet ikke er noe som tyder på at et foretak er bedre egnet til oppgaven enn kommunens ordinære fag- og styringsorganer. Med henvisning til at begge modeller ses som hensiktsmessige løsninger, vil rådmannen legge vekt på at mest mulig av kommunens virksomhet bør samles innenfor ordinær drift og at driften tas inn i den årlige budsjettbehandlingen og de ordinære driftsregnskapene. Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen derfor foreslå følgende innstilling:

12 Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommuneskoger organiseres innenfor kommunens ordinære virksomhet. I løpet av første halvår 2009 skal det legges frem en sak som formaliserer styringsgrunnlaget og virksomhetsområder for kommuneskogen. Behandling i Kommuneskogstyre : Kommuneskogstyret ser kun for seg to aktuelle organisasjonsmodeller for kommuneskogen. 1: Kommunalt foretak(kf) 2: Innlemmes inn under ordinær kommunal virksomhet. Skogstyret mener at driftsområdene for kommuneskogen herunder skogbruk, utmarksnæring og hytteutvikling skiller seg noe ut fra annen kommunal virksomhet og tjenesteyting. Dette taler for å organisere kommuneskogen i et foretak. Ved å velge foretaksmodellen kan man etter skogstyrets mening få en kortere beslutningsvei samt større ansvar til styret. Skogstyret ser at man ved en foretaksmodell får skilt rollene bedre mellom kommunen som forvaltningsmyndighet og kommunen som grunneier. Innstilling i Kommuneskogstyre : Skogstyret vil anbefale at kommuneskogen organiseres som et kommunalt foretak(kf). I løpet av første halvår 2009 skal det legges frem en sak som formaliserer styringsgrunnlaget og virksomhetsområder for kommuneskogen gjennom utarbeidelse av vedtekter. Behandling i Formannskap : Arbeiderpartiet fremmet forslag på rådmannens innstilling. Ved alternativ avstemming mellom innstilling fra rådmannen og innstilling fra kommuneskogstyret, fikk rådmannens innstilling 3 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for innstilling fra kommuneskogstyret. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal kommuneskoger organiseres innenfor kommunens ordinære virksomhet. I løpet av første halvår 2009 skal det legges fram en sak som formaliserer styringsgrunnlaget og virksomhetsområder for kommuneskogen.

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 140 Saksmappe : 2009/149 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Kommuneplan for Nore og Uvdal - oppstart av arbeid MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Etter plan- og bygningsloven skal kommunen minst en gang i løpet av valgperioden ta gjeldende kommuneplan opp til vurdering. Rådmannen foreslår at formannskapet gir en vurdering av planstatus til kommunestyret som anbefaler at det bør startes arbeid med ny plan. Det tas sikte på at planprogram kan vedtas i kommunestyrets møte Fakta: Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og arealdel hver for seg. Når planarbeid og revisjon av plan skal igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Dette skal kunngjøres offentlig. For kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for: Formålet med planarbeidet

14 Planprosessen med frister og deltakere Opplegget for medvirkning Hvilke alternativer som vil bli berørt Behovet for utredninger Det er kommunestyret som vedtar planprogrammet. Gjeldende kommuneplan ( Kommuneplan for Nore og Uvdal , K-sak nr 49/03) ble vedtatt av kommunestyret Det er i budsjettet for 2009 avsatt inntil kroner til kommuneplanarbeidet, inkludert midler til gjennomgang av skoletilbudet. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen konstaterer at det er gått lang tid siden siste kommuneplanvedtak og at en del av de fastsatte mål har vist seg vanskelig å oppnå, herunder målene for et så sentralt samfunnsområde som befolkningsutviklingen. Videre later det til at gjeldende plan i liten grad har latt seg realisere i form av konkrete mål og effektive tiltak for å føre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det bør også påpekes at planlagt rullering av delplanene på arealområdet har blitt sterkt forsinket. Sammenholdt med de til dels betydelige faktiske endringene som har skjedd gjennom de siste årene, er det etter rådmannens oppfatning grunnlag for å revidere eksisterende plan. Revideringen foreslås lagt opp som et prosjekt med følgende innledende faser: Formannskapet utarbeider melding til kommunestyret om kommuneplanens status, jfr herværende sak vedtak Kommunestyret tar stilling til om kommuneplanen skal tas opp til revisjon vedtak Formannskapet behandler utkast til planprogram Kunngjøring av planoppstart og utsending av planprogram på høring Høringsfrist Bearbeidelse av høringsuttalelser Kommunestyret vedtar planprogrammet Det legges opp til at arbeidet organiseres med følgende formelle roller: Prosjekteier: Kommunestyret Prosjektansvarlig: Ordfører Prosjektleder: Rådmannen (med evt ekstern bistand og kommuneplanlegger/fagsjefene som ressurs)

15 Planutvalg: Formannskapet. Det vil bli gitt en mer utfyllende presentasjon i formannskapets møte. Rådmannens forslag til vedtak: Det tilrås følgende innstilling til kommunestyret: Nore og Uvdal kommune igangsetter arbeidet med revidering av kommuneplanen etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det tas sikte på at planprogram kan vedtas Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal kommune igangsetter arbeidet med revidering av kommuneplanen etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det tas sikte på at planprogram kan vedtas

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 411 Saksmappe : 2008/1411 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Stilling som kulturarbeider Nore og Uvdal museum - opprettelse av fast stilling MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Stilling som kulturarbeider Nore og Uvdal museum opprettelse av fast stilling. Fakta: Nore og Uvdal museum er en av kommunens største attraksjons- og opplevelsesarenaer. Tunet besøkes av både fastboende, tilreisende og fritidsbeboere. En prosjektstilling som kulturarbeider ble opprettet for perioden Tiltaket var forankret i Kulturarvstyrets mandat som sier tilsettinger innenfor gitt økonomisk ramme. Prosjektstillingen var en 30 % stilling. Stillingen ønskes hjemlet som en fast stilling i økonomiplanen. Kostnadene er budsjettert inn i Kulturarvstyrets budsjett for Kulturarbeiders arbeidsoppgaver var m.a. i perioden planlegging, gjennomføring og evaluering av helårlige arrangementer på bygdetunet, videre- og nyutvikling av arrangementer, samarbeid med Bygdetunets venneforening og innledende arbeider i fm Kulturminneåret Gjennom prosjektperioden ble det vist at et viktig fundament for en videre profesjonalisering og utvikling av Nore og Uvdal museum, var egne ressurser til de nevnte arbeidsområdene.

17 Saksbehandlers vurdering: For å sikre Nore og Uvdal museums videre utvikling som en viktig attraksjons- og opplevelsesarena, samt som en fremtidig samarbeidspartner med kulturnæringer og øvrige næringer lokalt og regionalt, er det av grunnleggende betydning at det skapes forutsigbarhet i driften av bygdetunet. Opprettelse av en fast stilling som kulturarbeider i en nærmere definert prosent av hel stilling bidrar sterkt til dette. Rådmannens forslag til innstilling: Kulturarvstyret anbefaler at det opprettes en fast stilling, størrelse 30 % av hel, ved Nore og Uvdal museum. Behandling i Kulturarvstyret : Kulturarvstyret anbefaler at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Kulturarvstyret : Kulturarvstyret anbefaler at det opprettes en fast stilling, størrelse 30 % av hel, ved Nore og Uvdal museum.

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2009/53 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Oddbjørn Fønnebø Budsjettregulering - Regjeringens tiltakspakke for vedlikehold MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Budsjettregulering med utgangspunkt i midler tildelt fra regjeringens tiltakspakke for vedlikehold. Fakta: Med bakgrunn i finanskrisen har regjeringen vedtatt en tiltakspakke for økt vedlikehold. Virkningen vil være økt sysselsettingen innen bygg og anlegg, herunder bedre kvaliteten på offentlige bygg og veier. Det forventes høyere arbeidsledighet og kommunene blir derfor også kompensert for bortfall av forventede skatteinntekter. For Nore og Uvdal betyr dette følgende: Kr øremerket til økt vedlikehold Kr som frie midler Kr i skattekompensasjon

19 Saksbehandlers vurdering: Når det gjelder midler til økt vedlikehold har dette vært drøftet i administrasjonen. Det er et mål å bruke midlene på mest mulig arbeidsintensive tiltak, fremfor tiltak som i større grad omfatter varekjøp. Samtidig er det viktig at tiltakene også følger de prioriteringer som er lagt i planer for vedlikehold. Ekstra kjøp av varer og tjenester er også underlagt bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser på vanlig måte. Budsjettet for opprusting av kommunale veger er noe mindre for 2009 enn de foregående år, bl.a. med bakgrunn i høyere aktivitet i 2008 og omprioritering av midler til trafikksikring. Følgende vedlikeholdsarbeider kan være aktuelle for kommunale veger: Kr til utbedring av uteområdet og fast dekke på industriområdet på Hvammen. Kr til autovern/rekkverk på gangveg Skogenfeltet og Øygardsgrendvegen. Kr til utbedring og fast dekke i Bakkehaugan boligfelt. Kr til utbedring og fast dekke på Hallandsgrendvegen. Kr til vegetasjonsrydding i boligfelt og langs kommunal veger. Følgende vedlikeholdsarbeider på bygg og boliger kan være aktuelle: Kr til ombygging av lager for bord og stoler i Numedalshallen. Kr til ny taktekking øvre aldersbolig Kr til ny taktekking leskur Uvdal skole Kr til utvendig vedlikehold/beising kommunale bygg og boliger Kr til ekstra vedlikehold dusj/garderober Numedalshallen Kr til utbedring dusj og garderober Tunhovd skole Kr til utbedring dusj og garderober Uvdal skole Kr til brannvarslingsanlegg Nore skole Når det gjelder bruk av tiltakspakkens frie midler og midler til skattekompensasjon, så må dette fremmes som egne saker. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar budsjettregulering for 2009, slik at vegvedlikehold/opprustning av kommunale veger prosjekt 8700 økes med kr og vedlikehold av bygg og boliger prosjekt 8828 økes med kr Vedlegg: - Kopi av regjeringens pressemelding vedr. tiltakspakken datert

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L40 Saksmappe : 2004/311 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Birger Deinboll Utbyggingsavtale Brøstrudlia - ny endring av nedbetalingsplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Utbyggingsavtale Brøstrudlia - ny endring av nedbetalingsplanen. Fakta: Utbyggingsavtalen med Uvdal Utmarkslag BA og finansiering av kommunal utbygging av infrastruktur for hovedveger og avløp ble vedtatt i K-sak 036/03. Utbyggingsavtalen er basert på kommunedelplan Brøstrudlia som ble vedtatt sommeren 2000 og åpner for utbygging av inntil 300 høystandardhytter/utleieenheter totalt. Kommunestyret vedtok at avtalen var bindende for utbyggingstrinn 1 og at den var en intensjonsavtale for utbyggingstrinn 2 og 3. Byggetrinn 1 var kostnadsberegnet til kr og blir ferdigstilt med en samlet kostnad på kr Uvdal Utmarkslag BA skal tilbakebetale disse kostnadene som anleggsbidrag med påslag av renter, jfr. pkt. 5.9 i utbyggingsavtalen. I K-sak 110/07 ble det vedtatt endring av nedbetalingsplanen, da deler av arbeidene ble forsinket og som følge av flomskader. Første tilbakebetaling av anleggsbidrag skjedde i 2007 med kr pluss renter. Andre del av anleggsbidraget er fakturert høsten

21 2008 med kr pluss renter, men er kun delvis betalt. Renter og kr av anleggsbidraget er betalt, men pr. dags dato står kr av anleggsbidraget ubetalt. Som sikkerhet for kommunens investeringer er det tinglyst pant i 20 hyttetomter. I byggetrinn 1 er det regulert inn 74 tomter. Av disse disponerer utmarkslaget 59 tomter, hvorav 33 tomter solgt. Kommunen har tinglyst pant i 20 tomter. Uvdal Utmarkslag BA viser til avtalens pkt. 5.9 og søker i brev av og om 5 års betalingsutsettelse (f.o.m. 2008) for tilbakebetaling av anleggsbidrag. Dersom dette imøtekommes av kommunen vil utmarkslaget selv finansiere videre utbygging av byggetrinn 2 og 3. Alternativt mener utmarkslaget at utbyggingsavtalen må følges, ved at kommunen må finansiere utbyggingen av byggetrinn 2 og 3. Byggetrinn 2 ble påbegynt av utmarkslaget høsten 2008 og avtale med kommunen må i så fall snarlig utarbeides. Kostnadene for byggetrinn 2 og 3 ble i 2003 anslått til henholdsvis kr og kr , men påslag for prisstigning vil måtte påregnes. Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn kr. 6 millioner som utbyggingskostnader fordelt med kr. 2 millioner hvert år i perioden Saksbehandlers vurdering: Utbyggingsavtalen bidrog i 2003 til at utbyggingen i Brøstrudlia kunne starte opp uten eksterne investorer, som ofte har ønske om rask utbygging og avkastning. Utbyggingen har bidratt til å sette kommunen og øvre Uvdal på kartet. Avtalen muliggjorde en miljøvennlig utbygging, med nye løsninger for hyttefeltene, samt forpliktelser for grunneierne i forhold til deltakelse i reiselivsmessig infrastruktur og reinvestering i ny næringsvirksomhet. Den betydde også at det kom på plass nye og forpliktende samarbeidsavtaler mellom grunneierne. Utbyggingen i Brøstrudlia må utvilsomt sies å ha vært en suksess, der også tomteprisene har vært langt høyere enn opprinnelig forventet. Utmarkslagets søknad om utsettelse i brev av var nok tenkt slik at de selv kunne stå for videre investeringer, uten å være avhengig av kommunal framdrift, vedtak og bevilgninger. Utmarkslagets viser i sitt brev av til at det i utbyggingsavtalens pkt om nedbetalingsvilkår står: Dersom det skjer vesentlige endringer i forhold til forutsetningene for nedbetaling, eks. ved total markedssvikt, kan nedbetalingsplan for første byggetrinn reforhandles. I det siste har det som kjent vært en svært ugunstig utvikling for tomtepriser og salg av hytter som følge av pågående finanskrise, og dette har nok forsterket utmarkslagets behov for en betalingsutsettelse.

22 Samtaler med utmarkslaget ble ikke holdt før ut i desember 2008, fordi et tidligere avtalt møte i november måtte avlyses. Administrasjonen beklager dette. Videre kontakt har kun foregått pr. telefon. Aktuelle løsninger er drøftet uten at det foreligger en omforent løsning. Utmarkslaget presiserer at deres søknad om 5 års utsettelse også inkluderte innbetalingen av anleggsbidrag for En minimumsløsning for dem vil være at halvparten av utestående beløp kr tidligst blir betalt i løpet av mars 2009, mens resterende halvpart på kr innbetales i løpet av juni Dersom 5 års utsettelse ikke imøtekommes, ser utmarkslaget også det som uaktuelt å løse kommunen fra finansieringen av byggetrinn 3. Ut fra status og rådende omstendigheter kan følgende løsninger være aktuelle for kommunen: Følge utbyggingsavtalen fullt ut og i denne omgang finansiere utbygging av byggetrinn 2. Dette innebærer at Uvdal Utmarkslag må tilbakebetale anleggsbidrag i tråd med nedbetalingsplanen justert i K-sak 110/07, herunder umiddelbart innbetale de utestående kr. 1,8 mill. av anleggsbidraget for Vurdere å reforhandle eller si opp hele utbyggingsavtalen, bl.a. i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 36/03 som sier at avtalen kun er en intensjonsavtale for byggetrinn 2 og 3. Godta utsettelse på nedbetalingsplanen mot at kommunen fritas for videre finansiering av utbyggingen i området. Sikkerhet for utestående anleggsbidrag er gjort gjeldende med pant i 20 hyttetomter, tilsvarende kr pr.tomt. Hvis noen av disse selges må Uvdal Utmarkslag BA innbetale denne andelen av anleggsbidraget før pantefrafall kan skje. Alternativt må det tinglyses samme sikkerhet i tilsvarende antall nye og godkjente fradelte tomter. Kommunen ser det som hensiktsmessig at Uvdal Utmarkslag BA viderefører de krav til utbygging og infrastruktur som ble stilt i utbyggingsavtalen i den videre utbygging av området. Ut fra en samlet vurdering foreslås en 3 års rentefri utsettelse på nedbetalingsplanen for Uvdal Utmarkslag BA. Dette vil kunne løse innenfor vedtatt økonomiplan, ved at avsatte investeringsmidler oppveier manglende tilbakebetaling av anleggsbidrag. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner endring av pkt 5.9 i utbyggingsavtalen av med Uvdal Utmarkslag BA, jfr. også endret nedbetalingsplan i K- sak 110/07, slik at det gis ytterligere 3 års utsettelse for tilbakebetaling av anleggsbidrag. Det gis også rentefritak for samme periode fram til utgangen av Neste innbetaling av anleggsbidrag skjer da i 2012, med siste beløp i 2015.

23 Dette under forutsetning av at Uvdal Utmarkslag BA selv finansierer og står for den videre utbygging av byggetrinn 2 og 3, men at utbyggingsavtalen for øvrig gjelder uforandret. Det forutsettes videre at manglende innbetaling av anleggsbidrag for 2008 innbetales umiddelbart. Vedlegg: - Brev fra Uvdal Utmarkslag av Brev fra Uvdal Utmarkslag av Utbyggingsavtale av Kommunestyresak 36/03. - Kommunestyresak 110/07. Saksdokumenter: - Øvrige dokumenter.

24 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 614 Saksmappe : 2007/1244 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter - granskning. Rapport fra OPAK. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kontrollutvalget /2009 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter - granskning. Rapport fra OPAK. Fakta: I. Innledning Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune behandlet i sitt møte den rapport fra gransking av byggeprosjektet Bergtun omsorgssenter (sak PS 08/08). Rapporten var fremlagt for kommunestyret av det spesielt oppnevnte kontrollutvalget (setteutvalget) som hadde som særlig oppgave å foreta gransking av byggeprosjektet Bergtun omsorgssenter. Ved behandlingen fattet kommunestyret slikt vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger og kritiske kommentarer som fremgår av kontrollutvalgets saksfremlegg. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide retningslinjer for gjennomføring av fremtidige byggeprosjekt i Nore og Uvdal kommune. Retningslinjene må bl.a. omfatte: a. Prosedyre for gjennomføring av prosjekter b. Beskrivelse av prosjektstyringssystem-/verktøy c. Organisering av prosjektgjennomføring

25 d. Organisering av byggekomiteer med klart skille mellom politisk og administrativt nivå e. Rutiner for økonomisk rapportering 3. Retningslinjene legges frem for kommunestyret til godkjenning innen 1.juli 2008 Kontrollutvalget gjennomgår alle tillegg og avvik i Bergtunsaken, sjekker behovet i forhold til anbudet. Dette i følge punkt 3 i det som skal belyses. Rådmannen vil opplyse om at kommunestyret i sak 60/08 utsatte behandlingen av retningslinjene til etter at ombygging/oppgradering av Rødberg skole er avsluttet. I samsvar med siste avsnitt i kommunestyrets vedtak har settekontrollutvalget gjennomført en ytterligere gransking av byggeprosjektet Bergtun omsorgssenter. Det er rapporten fra denne granskingen som nå legges frem for kommunestyret til endelig behandling. II. Valg av ekstern bistand Settekontrollutvalget fant umiddelbart at det, for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende gransking, var nødvendig å engasjere ekstern bistand, fortrinnsvis med byggefaglig kompetanse. Ut fra kontrollutvalgssekretariatets erfaring fikk leder av setteutvalget og sekretæren fullmakt til å kontakte konsulentfirmaet OPAK AS, Oslo for å avklare muligheten til bistand. OPAK AS er et større konsulentfirma som bistår et vidt spekter innen privat næringsliv og offentlig sektor med bl.a. prosjekt- og byggeledelse. Selskapet oppfattes å ha stor integritet i alle miljø og solid fagkompetanse innen byggesektoren i videste forstand. OPAK AS påtok seg oppdraget etter møte med leder av setteutvalget og sekretæren. Senere har leder og sekretær hatt to møter med saksbehandler i OPAK AS, det siste for å gjennomgå forslag til rapport fra granskingen. Vi har så langt ikke full oversikt over kostnaden til innleid bistand, men etter det vi så langt kjenner til vil den ligge godt innenfor akseptable grenser. Etter sekretærens vurdering har OPAK AS ved granskingen utvist et grundig arbeid og stor fagkunnskap. Etter vår oppfatning gir derfor rapporten fornuftige og troverdige svar på årsakene til den betydelige kostnadssprekken ved byggeprosjektet Bergtun omsorgssenter. III. Sammendrag fra rapporten Vi finner det ikke formålstjenlig å gi noen detaljert fremstilling fra rapporten, men vil for ordens skyld vise til at denne bl.a. fastslår: Det er ikke avdekket noen form for irregulær utbetaling eller dobbeltfakturering De viktigste årsakene til overskridelser skyldes: o Feilbudsjettering o Manglende vurdering av behovet for utbedringsarbeider i eksisterende bygning o Manglende forundersøkelser

26 Svakheter i prosessen o Økonomisk rapportering og oppfølging o Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser o Formaliteter ved byggovertakelse o Skriftlig form ved informasjonsutveksling Totalt sett bekrefter rapporten, delvis med sterkere formulering, de konklusjoner som settekontrollutvalget konkluderte med ved behandling av forrige rapport. Kontrollutvalget har gjort følgende innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i rapport fra OPAK AS datert hvor det blant annet fremgår at det ikke er avdekket noen form for irregulær utbetaling eller dobbeltfakturering. 2. I tillegg til vedtak i sak PS 08/08 ber kommunestyret rådmannen, gjennom utarbeidelse av retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter i Nore og Uvdal kommune, å sørge for at regelverket for offentlige anskaffelser blir ivaretatt. Vedlegg: Rapport fra OPAK dat Saksdokumenter: Utskrift av kontrollutvalgssak 07/09 i møte

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 40 00, v/

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 09-17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte i formannskapet.

Møteinnkalling. OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte i formannskapet. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:30 OBS: Det blir møte i administrasjonsutvalget i forkant av møte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 11:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/ Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1686-8 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/11 28.11.2011 1756 Hovedutvalg Folk 9/11 29.11.2011 1756 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.11.2008 Tidspunkt: 14:00 16.30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-62 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.10.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble gitt informasjon om følgende: Budsjettarbeid 2010

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: 25.05.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/15 Brekkesamlingen som gave til kommunen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/15 Brekkesamlingen som gave til kommunen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Bygdetunet, Uvdal Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Orientering: øktodden Sti og løypeplanen Bygdetunet sommeren 2015 Brannvern

Detaljer