CA-7 LADEINSTRUKSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CA-7 LADEINSTRUKSJONER"

Transkript

1 DOCUMENT NO FSD-4-23 REVISION A2 PAGE 1 OF 6 Customer Instructions TITLE: CA-7 CHARGING INSTRUCTIONS NORWEGIAN CA-7 LADEINSTRUKSJONER LADEGASS Trykket som kreves for lading, vil vanligvis bestemme hvorvidt nitrogen fra en høytrykksylinder eller lufttrykk brukes. Det er fullstendig akseptabelt å lade med luft med lavtrykksutstyr opp til 7 bar. Ladingen kan komme fra en luftledning, fot eller håndpumpe. OKSYGEN MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHE BENYTTES P.G.A. RISIKO FOR EKSPLOSJON Komprimert gass er potensielt farlig. Bare brukere som har blitt trenet i sikker bruk av gass-utstyr, bør utføre denne prosedyren. Før ladingen utføres, må man forsikre seg om at utstyret som lades tåler ladetrykket, og at det er blitt trykk testet. Denne informasjonen, sammen med enhetens serienummer FG, er enten merket direkte på demperens deksel (Fig. 1) eller navneplate (Fig. 2), hvis montert, eller henvis til enhetens trykktestsertifikat (Fig. 3) som vil referere til det sammen FG serienummer. Hvis en plastikkappe eller ventilstopper er montert må dette fjernes for å komme til delene. Flowguard Ltd Watford Bridge, New Mills, High Peak, SK 22 4HJ, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Customer: XY Pumps Limited Anytown Anywhere SP11 6HW Cust Order No: Drg No: A Hydril Company Serial No: FG 42652/01 Date: 23/02/06 DWN 15/2006 Unit Ref: FD NPT-SS-E-1/2 TC Qty 1 Pressure Test Certificate Design Pressure 70 Bar G Design Code PD5500 Hydrostatic Test Pressure 88 Bar G Actual Volume 0.25 Litres Nominal Volume 0.25 Litres Date of Manufacture 2006 Date of Test Duration of Test 30 Mins Vessel Numbers FG 42652/01 Inspected By Additional Information Tested By Serienummer Serienummer FG 42652/01 PS 70 BAR G PT 88 BAR G V 0.25 L FLOWGUARD LTD TS 50 C Pressure Gauges Used PG PG Fig 3 Trykktestsertifikat Fig 1 Merke på demperens deksel Flowguard Limited Watford Bridge, New Mills, High Peak, SK 22 4HJ, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Vessel No: FG 42852/01 P.O No: Stress Relief N/A Radiography 100% Des. Press Test Pressure Serienummer 70 BAR G 88 BAR G Code Category Cat 1 Weight Empty Design Temp Inspected by Date PD Kg 50 C Tag Number Volume 0.25 L Fig 2 Flowguard navneplate Beholder merkinger i henhold til det Europeiske direktiv for trykkutstyr( PED) 97/23/EC er som følger. Maksimum tillatte designtrykk (Design Pressure) = PS Maksimum / minimum designtemperatur = TS Testtrykk = PT Ikke-PED beholdermerker er som følger. Maksimum tillatte designtrykk (Design Pressure) = DP Maksimum / minimum designtemperatur = DT Testtrykk = HPT Disse enhetenes normale opptak er bar G. og grader C. Ved lagring fra en høy trykks nitrogen sylinder bør en regulator alltid festes til sylinderen. Det er anbefales at utgangstrykket fra regulatoren under INGEN omstendighet overstiger designtrykket til utstyret som lades. Når enheten er installert i et røroppleggsystem, kreves det at prosesslinjens trykk er null og ventilert før og under lading eller kontroll av ladetrykk. Page 1 of 6

2 FORHÅNDSFYLT TRYKK. Når forhåndfyllingen er gjort ved fabrikken før sending, er en etikett som indikerer forfyllingen i absolutt bar festet til kapselen. (Se Fig. 4). Hvis denne etiketten er blank, vil dette forhåndsfyllingen satt til 2.0 bar A og en advarseletikett (fig. 5.) vil bli festet til gassfyllingsventilen som viser at enheten har et trykk på 2.0 bar A kun for transportformål. Fartøyet krever påfylling på installasjonen etter å ha forvisset seg om de riktige operasjonsparametere fra sluttbrukeren, eller hvis spesifisert, til Satt trykk oppgitt på advarselsetiketten. Advarseletiketten skal på ingen måte fjernes før fartøyet har mottatt riktig forhåndfyllingstrykk og at denne informasjonen er påført på Forhåndsfyllingstrykk etiketten Fig 4 Klistermerke med ladeinformasjon ADVARSEL Denne enheten har trykk på 2.0 bar A kun for transportformål. På Installasjonen skal forhåndstrykket Fylt med.. Bar A og skrives på Forhåndfylt trykk etiketten som er festet til kapselen. Der Fylt trykk over er blank, skal du kontakte sluttbrukeren for å få de riktige operasjonsparametrene Denne etiketten må kun fjernes etter forhåndsfyllingen har riktig trykk Fig 5 Etikett med ladeinformasjon CA-7 LADEUTSTYR CA-7 ladeenheten er for bruk sammen med Flowguard 121 ladeventil, og består av en fleksibel slange, adaptor, blokk komplett med trykkmanometer, slangetilkobling, ventilasjonsventil og en fleksibel kobling. (Fig. 6) 2 eller 6 meter fleksibel slange Manometer Ca-7 Ladeenhetens kropp Lufteventil Inntakskobling Enten NP Teller BSP regulatoradapter (Som spesifisert ved bestilling) Svivelkobling Fig 6 CA-7 Ladeutstyr GASS BRENNSTOFFVENTILER Gassbrennstoffventilene er permanent festet til enheten. Deres formål er å beholde gasstrykket inne i enheten og sørge for justering, lufting eller etterfylling av gass ved hjelp av et CA-7 ladeutstyrsverktøy som er påmontert. Det er to typer brennstoffventiler som blir benyttet. Fig Gassbrennstoffventil 1215 gassbrennstoffventilen (Fig 7) er montert som standard for designtrykk opp til 630 bar G og designtemperaturer opp til 150 ºC Fig 8 HIP 15-12AF2 Nåleventil HIP 15-12AF2 nåleventil (Fig 8) er montert for designtrykk fra 630 bar G til 1034 bar G og designtemperaturer opp til 200ºC. Page 2 of 6

3 LAGRING FRA EN NITROGEN SYLINDER - Via standard 1215 gassbrennstoffventil En beskyttelse mot vær laget av plast kan være montert på enheten for å forhindre at vann trenger inn. Dette må fjernes for å komme til brennstoffventilen. Avhengig av plass tilgjengelig er det to alternativer for å bruke ladesammenkoblingen. Alle enheter skal være i vertikal stilling under lading. ALTERNATIV 1 - Ubegrenset plass Fig 9 1. Kontroller at manometeret festet til ladeenheten har korrekt område for å dekke trykket som du vil lade demperen med. Dersom man skal lade en demper som allerede er ladet, bør manometeret være egnet for trykket som allerede er i demperen. Alternativt bør demperen ventileres først med manometer fjernet. 2. Forsikre deg om at vent ventilen på lagringssammenkoblingen er lukket, fest lagringssammenkoblingen via swivel tilkoblingen til demperen, trykket i demperen vil nå vises på trykkmanometeret. 3. For å redusere et eksisterende trykk i demperen, åpnes vent ventilen sakte for å slippe ut gassen. Når trykket har sunket til det korrekte nivået, steng ventilen og se på manometeret. Trykket kan øke sakte. Dette er på grunn av trykkfallet gjennom ventilen. Hvis en stor mengde gass er sluppet ut, kan trykket øke igjen i noen minutter inntil temperaturen har stabilisert seg. 4. For å lade opp en tom demper eller øke ladetrykket, fest trykkregulatoren til nitrogensylinderen. En ikke ventilerende regulator er best. Fest medlevert adaptor til utgangsporten til regulatoren og fest slangen. Den andre enden kan nå bli festet til ladeenheten. 5. Slipp trykket inn i demperen meget sakte ved hjelp av regulatoren, det kan være nødvendig å ha trykket som vises på manometeret noe høyere enn det er behov for for å utligne trykkfallet i slangen og ventilen. Når tilstrekkelig mengde gass har sluppet inn i demperen, stenges trykkregulatoren. Hvis ladetrykket er for høyt, følg prosedyre i punkt 2 & 3 for å redusere trykket. 6. Når ønsket ladetrykk er oppnådd, forsikre deg om at laderegulatoren fjernes raskt, eller at sylinderventilen er lukket. Ladesammenkoblingen kan nå fjernes fra demperen ved å skru av den fleksible tilkoblingen fra ladeventilen. En liten mengde gass vil være igjen mellom den fleksible tilkoblingen og nitrogenegulatoren. Ladeventilen er spesielt konstruert for å ventilere trykket når den skrus av samtidig som den låser trykket i sylinderen. 7. Etter fjerning av ladesammenkoblingen må man forsikre seg om at beskyttelseshetten til ladeventilen blir skrudd på. Page 3 of 6

4 ALTERNATIV 2 - Begrenset plass Fig Kontroller at manometeret fastet til ladesammenkoblingen har korrekte området for å klare trykket du må ha for å lade demperen. Hvis du lader en demper som allerede har blitt ladet, bør manometeret være egnet for det nye ladetrykket og trykket som allerede er i demperen, alternativt kan den ladede demperen bli ventilert først med manometeret fjernet. 2. For å lade en tom demper, øke eller redusere ladede trykket, fest trykkregulatoren til nitrogensylinderen, en trykkregulator med ventilasjons ventil er best. Fest levert adapter til utgangsporten på regulatoren, og deretter ladesammenkoblingen til regulatoren ved hjelp av medlevert fleksibel tilkobling. Ventilasjonsventilen må være lukket. Forsikre deg om at slangen er festet til ladesammenkoblingen, før du fester den til den andre enden av demperen. Trykket i demperen kan nå avleses på manometeret. 3. For å redusere ladetrykket, åpne ventilasjons ventilen sakte for å slippe gassen ut. Når tykket har sunket til det korrekte nivået, steng vent ventilen og se på manometeret. Trykket kan øke sakte. Dette her skjer p.g.a. trykkfallet gjennom ventilen og slangen. Hvis en stor mengde gass har blitt sluppet ut, kan trykket øke igjen i noen minutter inntil temperatuen stabiliseres. 4. For å lade en tom demper eller øke ladetrykket, slipp trykket inn i demperen meget sakte ved bruk av en regulator, det kan være nødvendig å ha trykket som vises på manometeret noe høyere enn det er nødvendig for å ligne ut trykkfallet i slangen og ventilen. Når demperen er ladet med tilstrekkelig trykk, stenges trykkregulatoren. Hvis ladetrykket er for høyt, følg prosedyre i punkt 2 & 3 for å redusere trykket. 5. Når ønsket ladetrykk er oppnådd, forsikre deg om at laderegulatoren fjernes raskt, eller at sylinderventilen er lukket. Slangen kan fjernes fra demperen ved å skru av den fleksible tilkoblingen fra ladeventilen. En liten mengde gass vil være igjen mellom den fleksible tilkoblingen og nitrogenegulatoren. Ladeventilen er spesielt konstruert for å ventilere trykket under demontering samtidig som den låser trykket i demperen. 6. Etter fjerning av ladesammenkoblingen må man forsikre seg om at beskyttelseshetten til ladeventilen blir skrudd på. Page 4 of 6

5 LADING FRA EN NITROGENSYLINDER Via HIP nåleventil En ventilstopper av stål med en beskyttelse mot vær laget av plastikk kan være påmontert enheten. Både plastikkdekslet og beskyttelsen må fjernes for å forenkle monteringen av ladeutstyret. Når en HIP-nåleventil er montert på enheten, må blindavstengeren (fig. 11) fjernes og høytrykks ladeadapteren med kjeglefeste (fig. 11a) monteres på siden av ventilen. Ladingen skjer gjennom en 1215-ladeventil som leveres med ladeenheten som er skrudd inn i adapteren (fig. 12). Blindavstenger Nippel 1215 Brennstoffventil Fig 11a Fig 11a Høytrykksadapter Fig 12 Når adapteren og 1215-ventilen er påmontert CA-7, kan ladeutstyret festes (Se fig 13a), etter å ha åpnet nåleventilen sakte, lagt på trykk, sluppet ut trykk og kontroll, kan dette utføres som spesifisert i alternativ 1 og 2 over. Når arbeidet er utført, må nåleventilen stenges før CA-7 ladeutsyret og 1215-ventilen og adapteren fjernes og blindavstengeren og nippelen påsettes nåleventilen. Fig 13a Alternativ 1 ubegrenset høyde Fig 13 Fig 13b Alternativ 2 begrenset høyde LAGRING FRA LUFTFORSYNING For lade trykk (opptil 7 bar), kan demperen lades fra en fotpumpe eller luft linje. For denne typen lading kan en Adapter Part SK-AD-15/11 (fig 15), leveres for å tilpasse ventil 1215, slik at man kan bruke standard luftfyllings ventiler for bildekk. Fig 15 Adapter (Del nr: SK-AD-15/11) Fig 14 Lading fra en lufttilførsel Page 5 of 6

6 STANDARD TILBEHØR OG RESERVEDELER BESKRIVELSE: Standard 1215 rustfritt stål ladeventil BSP gjenger Standard 1215 rustfritt stål ladeventil UNF gjenger Høytrykks ladeadapter Lavtrykk adapter, tillater 1215 ventil å bli ladet fra en fotpumpe. 2 meter fleksibel slange 6 meter fleksibel slange Ladesammenkobling med ¼ NPT regulator tilkobling Ladesammenkobling med ½ UNF regulator tilkobling Ladesammenkobling med ¼ BSP regulator tilkobling Ladesammenkoblingen leveres med et eller flere trykkmanometeret. Standardområder er 0-2, 0-7, 0-100, 0-250, og for eksempel CA7/B-7 (CA med BSP adapter og 0-7 Bar trykkmanometer). NB! For å oppnå god nøyaktighet og av sikkehetsgrunner bør ladetrykket være mellom 50 og 75% av manometerområde. Trykkmanometer, xx avhengig av område SERVICEVERKTØY Press spak (325 mm) for fjerning av topp plate Press spak lang (625 mm) for fjerning av topp plate Topp plate uttrekker med ¼ BSP gjenger Topp plate uttrekker med ½ UNF gjenger Peg spanner for fjerning av gjenget låsering på HG Serie DEL NUMMER: SK-CV-1215/B SK-CV-1215/U SK-AD-15B/HIP-AF2 SK-AD-15/11 SK-TL-15/15-2 SK-TL-15/15-6 CA7/N CA7/U CA7/B SK-TL-PG/xx SK-TL-LVR/S SK-TL-LVR/L SK-TL-GHX/B SK-TL-GHX/U SK-TL-PSR Fig. 7 Fig. 11a Fig. 15 Fig. 6 Fig. 6 Hydril PCB Watford Bridge, New Mills, High Peak, SK 22 4HJ, England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Approvals Prepared By: Alan Hay Title: Technician Date: 29/02/08 Reviewed By: Angus Hay Title: Works Manager Date: 29/02/08 Approved By: Angus Hay Title: Works Manager Date: 29/02/08 Page 6 of 6

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning Demandventil for smertebehandling Bruksanvisning 702-0074.7 mai 2014 Innhold 1. Beskrivelse av symboler... 2 2. Advarsler, forsiktighetsregler og noter... 2 2.1. Advarsler!... 2 2.2. Forsiktighetsregler...

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL

NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

DOBBEL KASETTETNING 225

DOBBEL KASETTETNING 225 IS0 9001 CERTIFIED CHESTERTON AVDELING FOR VÆSKETETNING INSTALLERINGSINSTRUKSJONER DOBBEL KASETTETNING 225 INSTALLERING AV TETNINGEN Klargjøring Bestem om pumpen er i god stand. A. Sjekk aksel eller hylse.

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 5 FT 70 no Utgave 12/04 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Håndbokens omfang... 3 1.2 Ventilens oppbygning... 3 1.3

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer