Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL:"

Transkript

1 Saknr. 13/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL for Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune gir tilsagn om støtte til følgende tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms OL: Arbeidsgruppe kultur (YOGKU) ved Turneorganisasjon i Hedmark gis et tilsagn på kr Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) ved Hedmark Idrettskrets gis et tilsagn på kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM) ved Høgskolen i Hedmark gis et tilsagn på kr Stange videregående skole gis et tilsagn på kr Øvrebyen videregående skole gis et tilsagn på kr Storhamar videregående skole gis et tilsagn på kr Tilsagn gis til de prosjektene som er prioritert i saksframlegget. Midlene utbetales til tiltaksansvarlig så snart rapport og regnskap foreligger, senest 15.nov Beløpet belastes konto Budsjett for YOG2016 er ved denne bevilgningen disponert i sin helhet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Utrykte vedlegg: - Søknader fra Stange, Øvrebyen og Storhamar videregående skoler. Hamar,

2 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

3 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL (YOG) I økonomiplanen er det for 2013 satt av fra Hedmark fylkeskommune til satsingen på Ungdoms OL. Fylkesrådet ønsker at midlene skal brukes til å skape merverdi og regionale effekter innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Det er etablert tre arbeidsgrupper innenfor de tre innsatsområdene, og deler av midlene anbefales fordelt til disse arbeidsgruppene for finansiering av tiltak. Dessuten er det ønskelig å disponere noe av midlene til tiltak av og for ungdom i videregående skoler i Hedmark. Følgende kriterier legges til grunn for disponering av midler: - Tiltak/prosjekter av og for ungdom. - Tiltak/prosjekter blant ungdom i hele fylket. - Tiltak/prosjekter som bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge. - Tiltak/prosjekter som bidrar til utvikling av trener- leder- og arrangørkompetanse. Fordeling: Arbeidsgruppe kultur (YOGKU) ved Turneorganisasjon i Hedmark gis et tilsagn på kr til følgende tiltak: - Etablering av ung «ekspertgruppe» for kulturarrangement av, med og for ungdom. Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) ved Hedmark Idrettskrets gis et tilsagn på kr til følgende tiltak/prosjekter: - «Aktiv ferie» i Ottestad og Hamar: kr kurs i «Aktiv læring» i Glåmdalsregionen: kr Etablering av ung ressursgruppe: kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM) ved Høgskolen i Hedmark gis et tilsagn på kr til følgende prosjekter: - Samlings- og nettbasert trenerutvikling: kr Samlings- og nettbasert leder og arrangørutvikling: kr YOG-satsing i videregående skoler gis et tilsagn på kr til følgende skoler og tiltak: - Stange vgs: kr Arrangement av Basismesterskap, Friidrettsarrangement for ungdomsskoler og Miniski Games. - Storhamar vgs: kr Arrangement av aktivitetsdag/»trio-turnering for ungdomsskole. - Øvrebyen vgs: kr Arrangement av aktivitetsdag, emnekurs for fysisk aktivitet i SFO.

4 Det er tidligere bevilget kr fra de midler som er satt av til Ungdoms OL for 2013 til etablering av Olympiatoppen (OLT) Innlandet. Jfr sak 12/1059. Full finansiering av nevnte tiltak må tiltaksansvarlig/prosjekteier selv sørge for. Utbetaling av tilskuddene kan finne sted så snart utbetalingsanmodning med rapport og regnskap foreligger. Rapporteringsfrist for tildelte midler er 15. nov Beløpet belastes konto: Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

5 S A K S U T R E D N I N G: Disponering av midler avsatt til Ungdoms-OL 2013 Innledning Fylkesrådet vedtok møte , sak 130/12 følgende; «Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for Ungdoms OL 2016 (YOG2016) gis tilslutning. Forslaget til organisering og samarbeidsparter i YOG2016 en satsing i Hedmark anbefales.» Dette vedtaket innebærer at alle som bor i Hedmark skal gis muligheten til å oppleve at Ungdoms-OL arrangeres i Hedmark, både selve idrettsarrangementene og kulturarrangementene. Arbeidet og engasjementet rundt YOG2016 skal ha fokus på ungdom og fysisk aktivitet, og bidra til et kompetanseløft for idretten i Hedmark. De viktigste elementene for Hedmark fylkeskommunes engasjement er fysisk aktivitet, kultur og kompetanse, og at ungdom er aktivt med i alle ledd av YOG2016. I tråd med vedtaket har Hedmark fylkeskommune følgende ønsker for innsatsområdene: Fysisk aktivitet å initiere prosjekt Ungdom i aktivitet lavterskeltilbud med fokus på ungdomsfrafallet fra idretten og fysisk inaktivitet blant ungdom i et folkehelseperspektiv. Kultur: Kompetanse lokale OL-arrangement året før i hele fylket (grunnskoler, videregående skoler, lag) med nye øvelser og hvor ungdom er arrangør. Profilen på aktivitetene skal være lavterskel og inkluderende. Det er viktig at kulturinnslag og utvikling av kompetanse er en del av arrangementene. en folkefest i Hamar-regionen under selve arrangementsdagene i Hamar med mange ulike kulturarrangement. å utfordre kulturinstitusjonene til arrangement for og av ungdom i samme periode nye utdanningstilbud på høgskolenivå innen trener, leder og/eller idrettsarrangement. å bidra til økt kompetanse for yngre innen frivillig arbeid rettet mot idrettsarrangement, trener- og lederroller en ny generasjon idrettsledere/unge frivillige. På bakgrunn av vedtaket i fylkesrådet, juni 2012 er det etablert en prosjektorganisering med ulike instanser i Hedmark som ønsker å delta i en satsing mot Ungdoms OL. Hedmark fylkeskommune har en koordinerende rolle i dette prosjektet. Foruten styringsgruppe og prosjektgruppe er det opprettet tre arbeidsgrupper innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Disse arbeidsgruppene har som mandat å initiere tiltak/prosjekter innenfor sitt innsatsområde med bakgrunn i målsetting for Hedmark sitt Ungdoms OL engasjement. Ungdom og ulike instanser i Hedmark med interesse av satsing på Ungdoms OL er representert i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har kommet godt i gang med sin jobbing, og de har denne våren lagt fram tiltaksplaner og budsjett. Disse planene danner grunnlag for disponering av midler som er avsatt til Ungdoms OL inneværende år. I tillegg vil Hedmark fylkeskommune initiere egne tiltak/prosjekter som ønskes delfinansiert av midler satt av til YOG2016.

6 I økonomiplanen s 111 står følgende om Ungdoms OL: «Fylkesrådet foreslår å bevilge 0,25 mill. kroner i 2013, 1,0 mill. kroner I 2014, 2,0 mill. kroner i 2015 og 1,250 mill. kroner i 2016 til Ungdoms OL». Utredning Følgende tiltaksplaner er mottatt fra de tre arbeidsgruppene i prosjektet; Ungdoms OL 2016 i Hedmark (YOG2016) Tiltaksplan 2013 for Kulturgruppa (YOGKU): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar Etablering av ekspertgruppe for unge arrangører med en kjerne på 1-2 ungdommer fra hver LUKkommune. Høst Lokal utvikling i kommunen (LUKprosjektet) og Turneorganisasjon for Hedmark (ToH) Mål/Hensikt: Ut av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og LUK-prosjektet opprettes det en ekspertgruppe på ca 8 personer som skal være et naturlig første valg til ulikt samarbeid for alle som ønsker å gjøre noe for ungdom i Hedmark. - De skal være en ressurs for alle som jobber med ungdomskultur/ungdomsarrangementer. - De kan «leies inn» til å gjøre noe på allerede eksisterende eventer og arenaer i Hedmark. - Deltakelse i «ekspertgruppa» skal være en gulrot for dem som ønsker seg inn i et «profft fagmiljø» med jevnaldrende. - De kan aktivt selv stå som arrangører på hva som helst; - konserter, idrettsarrangementer.. - De skal på sikt ha en fot i hver kommune, og utgjøre et dynamisk kulturorgan. - Ungdommene er fra 17 år og oppover, og skal ha kompetanse på ulike områder innenfor arrangement. Organisering/Gjennomføring: - Turneorganisasjon i Hedmark (ToH) setter sammen en gruppe ved å kontakte aktuelle videregående skoler, ungdomsklubber, kulturskoler og UKM-deltakere. - Det opprettes en facebookgruppe for disse. - Ungdommene samles for første gang i september, og planlegger «Avspark». - Ungdommene avvikler Avspark, okt. - Befaring av sted for fylkesmønstring i januar April 2014 avvikles Fylkesmønstring med workshops og andre aktiviteter. Ressurser og økonomi: Tanken er at LUK, YOG og UKM samarbeider om tiltaket. Ungdoms OL prosjektet finansierer oppstart av gruppa, LUK er kompetansehevingsarena og finansierer Avspark sammen med UKM. Midler fra YOG finansierer første samling av ungdommene i september Dvs utgifter til transport, mat, overnatting/leie lokaler, div. utstyr, leie av teknisk utstyr. Tiltaksplan 2013 for Fysisk aktivitetsgruppa (YOGFA): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar «Aktiv ferie.» Et prosjekt for og 7. trinn i Hamar og Ottestad. Uke 31 og 32 Honorar til unge ledere/trenere, Kr YOGFA Hedmark Idrettskrets (HIK)

7 Lavterskeltilbud i svømming, sykkel, skitrening, orientering og innebandy. 2x2 timer i 6 økter ila av 2 uker. 1 time mat- og hvilepause midt på. Målet er å gi de unge et tilbud i en periode der foreldre stort sett er i jobb igjen etter ferien og ungene er hjemme alene. Tiltaket gjennomføres som et pilotprosjekt i Hamar og Ottestad, og ønskes senere videreført i alle regioner i fylket. «Aktiv læring» Spre Sør-Østerdals prosjektet i hele fylket. Målet er kompetanseheving hos lærere og assistenter i skolene og ledere av barneidrettsskoler. Oppstart høst Rekrutteres fra idrettslinjene på Storhamar og Stange. Det søkes i tillegg folkehelsemidler til sunn og god kost for deltakerne. 6 kasser og 6 kurs, Kr Representanter fra Ottestad IL- Ajer Innebandy- HIL svømming. besøker skolene og informerer om opplegget. YOGFA HIK Idrettens Kompetansesenter Innlandet ( IKI) Etablere referansegruppe av unge ledere unge ressurspersoner. De kan brukes av alle tre arbeidsgrupper, og som ambassadører opp mot skoler og lokalidretten. Målet er å kvalitetssikre tiltakene og la ungdom møte ungdom, samt skape motivasjon for ungt lederskap Oppstart høst Kr Til reise, honorar, deltakelse på kurs/konferanser. YOGFA HIK Hedmark fylkeskommune (HFK) Tiltaksplan 2013 for Kompetansegruppa (YOGKOM): Tiltak Tidspunkt Budsjett Ansvar Fremtidens trenere: Samlings- og nettbasert læring. Mål: - Utvikle samlings- og nettbaserte modeller for fremtidens trenere. - Investere i kompetanse som idretten kan dra nytte av lokalt og regionalt. - Utvikle fleksible læringsmodeller som sikrer rekruttering av frivillige. 2013: Oppstart og etablering arbeidsgruppe. Identifisere modeller. 2014: Utvikling av modeller, Markedsføring, gjennomføring av pilot (1-3 fagomr) 2015: Revidering av pilot og utvikling av nye fagomr. Full drift av samlings-og YOG-midler: 2013: : : : Øvrige bidragsytere til finansieringen er tenkt: - Høgskolen i Hedmark. - NIF og særforbund. - Deltakeravg Høgskolen i Hedmark. Arbeidsgruppe: - Høgskolen i Hedmark (2). - Senter for livslang idrett og fysisk akt (1). - HFK (1) - Særforbund (2) - NIF (1) - Olympiatoppen Innlandet (OLT)(1) - Ungdomsrepr (1)

8 - Langsiktig og målrettet involvering av ungdom. - Utvikle samarbeid mellom regionale og nasjonale aktører, og på den måten styrke Innlandet som en kompetanseleverandør. Fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer: Samlings- og nettbasert læring. Mål: - Utvikle samlings- og nettbaserte modeller for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer. - Langsiktig og målrettet involvering av ungdom. - Investere i kompetanse som idretten kan dra nytte av lokalt og regionalt, og kompetanse som forblir i regionen. - Utvikle samarbeid mellom regionale og nasjonale aktører, og på den måten styrke Innlandet som en kompetanseleverandør. - Utdanne ledere og arrangørfunksjonærer til Ungdoms OL nettbasert trenerutdanning 2016: Videreføring og etablering i fast struktur. 2013: Oppstart kartlegging. Avklare delprosjektets relasjon til YOG og Gjensidigestift. Definere hovedarb. områder og utarbeide endelig prosjektplan. Oppstart utvikling av modeller. 2014:Utvikling av modeller. Markedsføring og målrettet rekruttering. 2015: Full drift samlings- og nettbasert. 2016: Videreføring og etablering i fast struktur. YOG-midler: 2013: : : : Øvrige bidragsytere i finansieringen er tenkt: - Høgskolen i Hedmark. - HFK - NIF, særforb. - Deltakeravg Høgskolen i Hedmark Arbeidsgruppe: - Høgskolen i Hedmark (2). - Senter for livslang idrett og fysisk akt (1). - HFK (1) - NIF, særforb (1) - YOG (1) - Arrangørrepr (1) Utover støtte til tiltak fremmet av arbeidsgruppene er det ønskelig å disponere noe av midlene til egne YOGtiltak innenfor planen for fysisk aktivitet, og støtte til tiltak i videregående skoler i fylket. Tiltak i videregående skoler. Bakgrunn: Ungdoms OL skal være en lærings- og utviklingsarena for ungdom. For Hedmark sin del er engasjementet rundt YOG2016 mye motivert av behovet for å skape en ny fremtidig generasjon unge ledere, trenere, arrangører og frivillige. Vi ønsker at Ungdoms OL skal få betydning for flest mulig i hele fylket, og at alt vi gjør skal ha fokus på av med og for ungdom. Ungdommen finner vi i skolen, derfor er det naturlig å ha både ungdomsskole og videregående skole som innsatsarena. Lillehammer ungdoms OL`s organisasjonskomite (LYOGOC) er også i gang med å beskrive et skoleprogram med tanke på å skape bred involvering og engasjement. YOG-prosjektet i Hedmark ønsker å jobbe for at flest mulig skoler i Hedmark tar del i dette programmet. Det er derfor startet en besøksrunde til videregående skoler for å invitere til deltakelse, samt motivere for engasjement og tiltak ved egen skole og i eget nærmiljø.

9 Mål / Hensikt: Flest mulig videregående skoler i fylket deltar i skoleprogrammet knyttet til satsingen på YOG. Det er opp til hver enkelt skole å bestemme omfanget av deltakelse, og definere sine prosjekter og tiltak. Hensikten er: - Utvikling av ung arrangør- trener/lederkompetanse - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, lavterskelaktiviteter for de som trenger det mest. - Utprøving av modeller for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. Utprøving av nye arrangementer/aktiviteter/tilbud. - Rekruttering av frivillige til lekene i 2016, og motivasjon/læring for frivillig arbeid for lokale lag/foreninger/arrangement. - Fokus på Olympisme og idrettens verdigrunnlag. Fremdriftsplan og hovedarbeidsområder: Tidsperiode: Aktivitet: Vår 2013 Invitere oss til avdelingsmøter for idrettsfaglig studieretning for å informere om YOG2016 og drøfte muligheter. Nord-Østerdal vgs, Stange vgs, Øvrebyen vgs, Storhamar vgs. Skolene fremmer tiltaksplan for prosjekter/aktiviteter ved skolen som faller inn under YOG-satsingen. Høst 2013 Tiltak/prosjekter ved Øvrebyen vgs, Stange vgs og Storhamar vgs. Sept 2013 Okt/nov 2013 Høst 2013 Delta på avdelingsmøter for idrettsfaglig studieretning ved Trysil vgs og Elverum vgs. Skolene fremmer tiltaksplan og behov for finansiering Drøfte mulige YOG-tiltak ved øvrige vgs. med bakgrunn i prosjektet «Aktive unge». (Hamar Katedralskole, Ringsaker vgs, Storsteigen vgs, Jønsberg vgs, Midt-Østerdal vgs, Sentrum vgs., Skarnes vgs, Solør vgs). Så snart LYOGOC er ferdig med beskrivelse av skoleprogrammet, vil dette bli formidlet til både ungdomsskoler og vgs. Høst 2013 Delta på «idè-verksted» ved skoler som ønsker det. Høst 2013 Unge ambassadører / tema forelesere ved skoler som ønsker det. 2014/ 2015 Tiltak ved alle vgs med idrettsfaglig studieretning for utvikling av leder- /arrangørkompetanse og økt fysisk aktivitet. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen på alle skoletrinn. - Samarbeid med idrettsrådgivere/knutepunkt og prosjektet; «Aktive unge». Oppfølging av skoleprogrammet til LYOGOC Planlegge fakkelstafettarrangement (2014). Gjennomføre (2015). Planlegge og gjennomføre «Lokale OL arrangement» Samarbeid skole /lokalidrett. Elever i praksis ved større og mindre arrangement, oppfølging av mentorer. Unge ambassadører / tema forelesere ved skoler som ønsker det. Utprøving av nettbaserte læringsmoduler (jfr tiltak kompetansegruppa)

10 2016 Frivillige under Ungdoms OL Delta på Kultur og Utdanningsprogrammet under Ungdoms OL (CEP) Fadderskole Oppfølging av skoleprogrammet til LYOGOC. Organisering og samarbeidspartnere: Representanter fra HIK, IKI og HFK deltar på møter med vgs. utover året/perioden. Idrettsrådgivere ved regionale knutepunkt vil bli sentral i oppfølging av tiltak ved skolene. Det etableres et ressursnettverk av ungdom som kan bidra faglig og være inspiratorer ved skoler som ønsker det (jfr. tiltaksplan YOGFA) Det blir viktig å samkjøre satsingen med LYOGOC. Her vil det etterhvert komme føringer og initiativ i forbindelse med delstrategien «Skoleprogram» som vi ha betydning for våre tiltak. Kostnadsplan: Tiltak Møter, reiser, seminarer Repr fra HIK, HFK og IKI Ulike YOG-tiltak/prosjekter ved vgs skoler Stange vgs 2013: Olympic Miniski Games for gr skoler i næromr Basismesterskap for Hedm/Oppl Friidrettsm for u-skoler, Hamar,Stange,Løten Storhamar vgs 2013: Aktivitetsdager/arr av «Trio-turnering» for u-skole. Utstyr, materiell Øvrebyen vgs 2013/: Arrangement av aktivitetsdag Emnekurs for fysisk aktivitet i SFO Tiltak ved minst 6 vgs. Tiltak ved alle vgs i fylket. Tiltak rettet opp mot delt under Ungdom s OL. Finansiering : Bidragsytere HFK, HIK, IKI, NIF YOG-prosjekt midler Lønnsutgifter er ikke med i kostnads- og finansieringsplan. Forutsettes dekket av arbeidsgiver. Fylkesrådets drøfting I økonomiplanen er det for 2013 satt av fra Hedmark fylkeskommune til satsingen på Ungdoms OL. Fylkesrådet ønsker at midlene skal brukes til å skape merverdi og regionale effekter innenfor innsatsområdene; fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Det blir viktig å fordele noe av midlene til de tre arbeidsgruppene i prosjektet slik at de gis mulighetsrom for tiltak innenfor sitt innsatsområde. Dessuten er det ønskelig å disponere noen av midlene til tiltak av og for ungdom i videregående skoler i Hedmark. Så langt er det fremmet søknader på tiltak som bidrar både til økt fysisk aktivitet og utvikling av arrangør-, ledelse- og instruktørkompetanse fra Stange, Storhamar og Øvrebyen vgs. Øvrige videregående skoler i fylket vil bli oppfordret til å planlegge og fremme søknad på prosjekter/tiltak ved sin skole fra Det foreslås følgende fordeling: På bakgrunn av tiltaksplaner anbefales til arbeidsgruppene, og resterende til egne tiltak i henhold til plan for fysisk aktivitet og YOG-satsing i videregående skoler.

11 YOGKU: kr Etablering av ung «ekspertgruppe». Et viktig prosjekt å støtte fordi: -Utvikler unge arrangører i mange kommuner og bidrar til lokal utvikling. -Skaper et ressursnettverk av ungdommer. -Viktig for UKM og kulturarrangement av og for ungdom. - Ekspertgruppa vil også være en ressurs inn i arrangementer for fysisk aktivitet. -Bidrar til at YOG satsing samordnes med andre prosjekter/tiltak i regi av HFK (LUK, UKM) LUK prosjektet avsluttes våren 2014, og da vil tiltak rettet mot YOG2016 være viktig for videreføring den kompetanse og engasjement som er skapt gjennom dette prosjektet. YOGFA: kr «Aktiv ferie» i Hamar og Ottestad (20 000) «Aktiv læring», kurs i Sør-fylket, 2 kurs (20 000) Etablere referansegruppe av unge ledere. (20 000) «Aktiv ferie» er et nytt tilbud som vil bidra til økt fysisk aktivitet for barn i alderen år i en periode av sommeren der mange foreldre er tilbake i jobb. Det er viktig at dette blir et lavterskeltilbud, der det etterstrebes å rekruttere barn med størst behov for økt fysisk aktivitet. Tiltaket gir også ungdom ved idrettsfaglig studieretning på Stange og Storhamar vgs en god læringsarena for instruksjon og ledelse. Det er likevel viktig at de får god veiledning og oppfølging av erfarne ledere i organisering og gjennomføring av aktiviteten. På bakgrunn av at tiltaket «Aktiv ferie» foregår i Hamar og Ottestad er det ønskelig at «Aktiv læringskonseptet» blir formidlet til Sør-fylket. Her er det naturlig å samarbeide med idrettsrådgiver i Glåmdal om gjennomføring av kurs blant lærere og ledere i skoler og barneidrettsskoler. Det ansees som mest realistisk å få gjennomført 2 kurs høsten 2013, men det bør være en ambisjon å gjennomføre flere kurs i hele fylket i Involvering av ungdom i alle ledd er et viktig mål for YOG-satsingen. For å oppnå dette vil det være nyttig å etablere en ressursgruppe av unge ledere som kan være inspiratorer og ambassadører ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og tiltak fram mot I 2013 ønskes det gjennomført motivasjonsforedrag av ungdom for ungdom ved Trysil-, Elverum- og Nord- Østerdal vgs. Med dette er det skapt en involvering i YOG-satsingen blant alle videregående skoler i fylket med idrettsfaglig studieretning. Neste steg blir å skape involvering og engasjement blant alle videregående skoler og ungdomsskoler. YOGKOM: kr Utvikling av samlings- og nettbasert trener- leder-/arrangørutdanning. Dette er et prosjekt i regi av Høgskolen i Hedmark som skal bidra til å høyne kompetansen blant trenere, ledere og arrangørfunksjonærer i regionen. Gjennom utvikling av modeller for kompetanseheving basert på samlinger og nettbaserte løsninger ønsker man å øke de frivilliges kompetanse og status. De frivillige har en sentral rolle for at dagens og fremtidens barn og unge skaper livslange aktivitetsvaner. Det blir viktig å drive målrettet kompetanseheving mot ulike grupper, deriblant ungdom. Med dette vil man investere i kompetanse som lokalidretten kan dra nytte av, og som forblir i regionen. Disponering av YOG midler for 2013 vil være oppstartmidler til kartlegging, etablering av arbeidsgrupper og utvikling av modeller for dette prosjektet. Det er ikke realistisk at HFK kan være med videre i den omfang som er skissert i finansieringsplan for perioden HFK kan bidra med noe, men det må i tillegg søkes annen finansiering. Et annet viktig premiss for å støtte dette prosjektet er at arbeidet knyttes opp mot det kompetansearbeidet som ønskes gjennomført av Lillehammer ungdoms OL`s organisasjons komite (LYOGOC)

12 Utover dette: Egen satsing i henhold til plan for fysisk aktivitet, og tiltak i regi av videregående skoler. Kr til tiltak i regi av Stange-, Storhamar- og Øvrebyen videregående skoler. Stange vgs: Basismesterskap, nov ,- Friidrettsarr for ungdomsskoler, nov ,- Olympiske Miniski Games i Stange, 2013/ ,- Storhamar vgs: Arrangement av aktivitetsdag/»trio-turnering»,høst Øvrebyen vgs: Arrangement av aktivitetsdag, høst ,- Emnekurs for fysisk aktivitet i SFO Dette er tiltak i regi av idrettsfaglig studieretning ved de tre videregående skolene. På bakgrunn av søknad gis det tilskudd av midler for å forsterke eksisterende tiltak, samt nye tiltak som både bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge og utvikling av leder-og arrangørkompetanse. Kr til Olympiatoppen Innlandet. Det er bevilget kr fra de midler som er satt av til Ungdoms OL til etablering av OLT Innlandet (Jfr sak 12/1059). Dette med bakgrunn i at OLT Innlandet er en viktig medspiller i arbeidet med YOG2016. Satsingen som gjøres på Ungdoms OL 2016 i Hedmark fylke, og disponering av midler for å stimulere til tiltak/prosjekter av og for ungdom, vil være en viktig investering for fremtiden. Hedmark fylke trenger ungdom med god helse, kompetanse og engasjement. Tiltak og prosjekter det her gis tilskudd til bidrar til å gi ungdom utviklingsmuligheter og tilhørighet til sitt oppvekstmiljø. Dette er viktig for at ungdom skal oppleve Hedmark som et godt sted å bosette seg, og dermed bidra til visjonen om innbyggere i Sett inn saksutredningen over denne linja

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Saknr. 14/1795-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler midler for 2014 til Ungdoms OL 2016 på følgende måte: Tilskudd

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Saknr. 14/1795-55 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011 Saknr. 11/8031-21 Ark.nr. 223 C21 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL UTFORMING AV AKTIVITETSSTIEN I SØR-ØSTERDAL

SØKNAD OM MIDLER TIL UTFORMING AV AKTIVITETSSTIEN I SØR-ØSTERDAL Saknr. 10/5710-4 Ark.nr. 243 C22 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om 127 500,- til utvikling av Aktivitetsstien i Sør-Østerdal. Kr 63 750,- tas fra

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE UNGDOM I FARTA - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Saknr. 10/7315-1 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune beslutter

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Unni Fornæss. Intensjonsavtale - satsing på Blæstad. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Unni Fornæss. Intensjonsavtale - satsing på Blæstad. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/885-2 Saksbehandler: Unni Fornæss Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune inngår en intensjonsavtale med Hamar kommune, Landbruks-

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

TEKNOLOGIFABRIKKEN AS - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FORPROSJEKT

TEKNOLOGIFABRIKKEN AS - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FORPROSJEKT Saknr. 169/09 Ark.nr. U02 &40. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner at prosjektet Teknologifabrikken AS er forenlig med Regionalt utviklingsprogram 2008-2011

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5056-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Sør-Odal kommune

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Hedmark

Etablering av karrieresenter i Hedmark Saknr. 16/17947-1 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Birgit Aasgaard Jenssen Etablering av karrieresenter i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar etablering av karrieresenter i Hedmark. Etablering

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON"

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON Saknr. 10/2755-9 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE Sak nr. 11/3125-3 Ark.nr. A00 & 01 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Saknr. 12/4139-1 Ark.nr. 223 C20 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner:

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner: Saknr. 12/8673-28 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012.

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012. Saknr. 12/3484-5 Ark.nr. C51 Saksbehandler: Elisabeth Seip A/S Fæmund II - Søknader om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet ser det som viktig

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER

TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Saknr. 12/2736-2 Ark.nr. Saksbehandler: Elisabeth Seip TILSAGN OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG NORSK KULTURMINNEFOND OM ØSTERDALSSTUER OG BARFRØSTUER Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Saknr. 10/6149-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Finansiering

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID- SØKNAD OM STØTTE 2011 Saknr. 08/8183-18 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ingrid Lundvall PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Saknr. 17/1410-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 956 000 til Nasjonalt

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.07.2012 kl. 10.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 02.07.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 2705

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik:

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik: Saknr. 13/5770-54 Saksbehandler: Randi Wahlsten Tilskudd til fysisk aktivitet i hverdagen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Helsedirektoratet har delegert

Detaljer