Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune"

Transkript

1 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune i Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogfond. Dokumentkontroll Stedlig forvaltningskontroll AA dh,ål m.

2 Side 2 av 15 KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Dato for dokumentkontroll: Dato for stedlig kontroll: Dato for kontrollrapport: Kontroll gjennomført av: Kontrollerte ordninger: Balsfjord kommune Linn Marstrander Marit Gåre Anne Sofie Jakobsen Cathrine Amundsen Produksjonstilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Gårdskart Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogfond Saksnummer ephorte: 16/ Sammenclrag Balsfjord kommune har en tilfredsstillende landbruksforvaltning. Tromsøregionens landbruksforvaltning synes å ha et godt fagmiljø med flere saksbehandlere. Forvaltningskontrollen viser at saksbehandlerne er godt oppdatert på regelverket de forholder seg til. For de områder der saksbehandlingen kan blir bedre, synes saksbehandlerne selv å ha god innsikt i dette. Saksbehandlingen er forsvarlig. Rapporten peker først og fremst på forbedringspunkter. Den gode jobben Balsfjord kommune gjør, er ikke redegjort for i rapporten. Etter Fylkesmannens forvaltningskontroll må Balsfjord kommune omgående oppdatere overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt en lokal tiltaksstrategi over kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor jordbruk og skogbruk. Kommunen må for framtiden endre sine rutiner slik at arbeidsfristen ikke forlenges uten at det er levert inn skriftlig søknad om dette. Balsfjord kommune må videre godkjenne sluttregnskapet før SMIL-tilskudd utbetales. Kommunen må også kreve skriftlig anmodning om sluttutbetaling før det utbetales SMIL-tilskudd. For fremtiden må kommunen i større grad ha fokus på å journalføre og arkivere alle inngående og utgående dokumenter som har betydning for vedtak om tilskudd. Balsfjord kommune må fatte vedtak om avvisning i produksjonstilskuddssaker formelle vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt. der de

3 Side 3 av 15 Balsfjord kommune må for framtiden ha tettere oppfølging av sine søkere av produksjonstilskudd til økologisk landbruk, spesielt i forhold til driveplikten. Balsfjord kommune må for framtiden innhente dokumentasjon skogvegprosjekt. på utført egeninnsats i Fylkesmannen anbefaler kommunen å forbedre sine rutiner vedrørende oppfølging av SMILsaker både før arbeidsfristen er utgått og for søknader hvor arbeidsfristen er utgått. Kommunen kan forbedre sine rutiner vedrørende datostempling på innkommende brev. Fylkesmannen i Troms anbefaler også kommunen å arkivere saksdokumenter på ett saksnummer per søker per søknadsomgang. Videre anbefaler Fylkesmannen kommunen å sende ut skriftlig varsel om stedlig kontroll, samt skriftlig tilbakemelding om resultatet til foretaket etter stedlig kontroll av produksjonstilskudd. Kommunen kan også bli bedre på økt sporbarhet på saksbehandling av produksjonstilskudd. Grunnlag for kontrollen Reglement av 12. desember 2003 nr for økonomistyring i staten stiller krav om kontroll. Reglementets 15 første ledd fastslår at «Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14.» Kommunene er gitt forvaltningsoppgaver vedrørende betydelige økonomiske virkemidler innen landbruksforvaltningen. Kompetansen og kapasiteten er avgjørende for en god forvaltning. Hvordan kommunen utfører sine oppgaver har stor betydning for forutsetningen om korrekt saksbehandling og at riktig beløp utbetales til rett mottaker. Kommunenes oppgaver knyttet til forvaltningen av tilskuddene fremgår av forskrift og rundskriv for de ulike ordningene. Dette må anses som instrukser som kommunene er ansvarlige for å følge. Det er kommunenes etterfølgelse av disse instruksene som er gjenstand for fylkesmannens forvaltningskontroll. Fylkesmannen er på kontroll for å se hvordan kommunen jobber og hvordan kommunene utfører forvaltningsoppgavene som er delegert. Ved kontrollen ønsker vi å bidra til å forbedre systemet og kvaliteten på forvaltningen. Vi håper å bidra til å identifisere forbedringspunkter hos kommunen og avdekke eventuelle svake punkter før de får konsekvenser. Fylkesmannen vil også kunne rapportere videre til Landbruksdirektoratet dersom vi finner at regelverket er vanskelig å håndtere. Kontrollen skal også medvirke til å sikre legitimiteten for landbrukspolitikken og tilliten til forvaltningen. Gjennomforing av kontrollen Linn Marstrander ved Fylkesmannen i Troms korresponderte per e-post og telefon med Tromsøregionens landbruksforvaltning i forkant av kontrollen. Trude Hagen Hansen ved Fylkesmannen i Troms avtalte per telefon med Balsfjord kommune, at det i forbindelse med forvaltningskontrollen også skulle utføres en dokumentkontroll av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogfond. Det ble sendt ut skriftlig varsel den som bekreftet avtale om kontroll den Det ble videre redegjort for hvilke bilag som skulle medbringes.

4 Si 'e 4 \./ 15 Fylkesmannen i Troms har videre avtalt at det skulle avholdes stedlig forvaltningskontroll den Balsfjord kommune ble varslet om kontrollen i brev av I brevet ble det redegjort for tidspunkt for kontrollen, klargjort bakgrunnen for denne, samt kontrollens omfang og kommunens forberedelse. Det ble gjennomført forvaltningskontroll den hos Tromsøregionens landbruksforvaltning, vedrørende landbruksforvaltningen i Balsfjord kommune. Kontrollen ble gjennomført at Linn Marstrander, som var kontrolleder, Cathrine Amundsen, Anne Sofie Jakobsen og Marit Gåre fra Fylkesmannen i Troms. Fra Balsfjord kommune deltok Jørgen Bjørkli, enhetsleder landbruk, Kurt Olsen, fagkonsulent, og Svanhild Sandnes, fagkonsulent landbruk. Arnhild Steinsvik, landbruksveileder i Tromsø kommune, deltok også. Rådmann Ellen Beate Lundberg deltok under åpnings- og sluttmøtet. Kontrollen ble innledet med et åpningsmøte. Kontrollen rettet seg spesielt mot forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, samt gårdskart. Vi gjennomgikk Balsfjord kommunes saksdokumenter som har dannet grunnlag for innvilgede vedtak og utbetalinger i saker om produksjonstilskudd, og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Kommunen var på forhånd gjort kjent med hvilke ordninger, søknadsomganger og delvis hvilke enkeltsaker som skulle gjennomgås. Etter at samtalene var gjennomført hadde Fylkesmannen i Troms et internt møte. Neste dag, den , ble det gjennomført sluttmøte hvor foreløpig funnliste ble presentert. Avslutningsvis ble funnlisten undertegnet av rådmann Ellen Beate Lundberg, enhetsleder på landbruk Jørgen Bjørkli og kontrolleder Linn Marstrander. Balsfjord kommune og Fylkesmannen i Troms beholdt hvert sitt eksemplar. Fylkesmannen i Troms fikk fremlagt og gjennomgått det som ble etterspurt. Kontrollen ble for øvrig gjennomført som planlagt. 4. Generelt om kommunen Tromsøregionens landbruksforvaltning er et interkommunalt samarbeid mellom Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommune. Tromsøregionens landbruksforvaltning ble offisielt etablert den Tromsøregionenslandbruksforvaltning har kontorsted på Storsteinnes og i Tromsø. Kontoret har 8 ansatte, fordelt på omlag 6,6 årsverk. Det ble sist foretatt forvaltningskontroll i Balsfjord kommune den Etter kontrollen i 2011 påpekte Fylkesmannen i Troms at kommunen ikke kontrollerte økologiske areal under omlegging i felt, men at de kun sjekket i Debios oversikt over godkjente økologiske arealer under omlegging (karens). Gjennomgangen av stikkprøvekontroller for 2010, viste at skriftlig dokumentasjon på endringer som ble gjort i søknadene kunne vært mer utdypet. Det forelå ikke faste rutiner på å registrere endringer som var gjort i søknadene som hadde betydning for utmåling av produksjonstilskudd, i kommunens elektroniske arkivsystem. Videre ble det bemerket at kommunen ikke hadde faste rutiner på å sende ut forvaltningsmelding hvis saksbehandlingstiden var lengre enn én måned, de varslet kun muntlig om stikkprøvekontroll, og de hadde heller ikke faste rutiner på å gjennomgå forvaltningsloven eller delegasjonsreglementet ovenfor nye saksbehandlere.

5 Side 5 av 15 Søkere i Balsfjord kommune fikk i 2015 utbetalt kroner i produksjonstilskudd, samt kroner i avlosertilskudd og kroner i pristilskudd. 5. Kontrollområder I dette kapittelet blir det først presentert noen generelle begrepsavklaringer. I punkt 5.2 og 5.3 presenteres avvik og merknader som ble registrert under forvaltningskontrollen. 5.1 Generelle begrepsavklaringer Rapporten er utarbeidet etter forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Balsfjord kommune. Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket i de kontrollerte ordningene. Avvik er brudd på gjeldende rege1verk, det være seg krav fastsatt i lov, forskrift og/eller rundskriv. Merknader er forhold som ikke er i strid med regelverket, men som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å sikre en god forvaltning av de kontrollerte ordningene. 5.2 Registrerte avvik Følgende avvik ble registrert under forvaltningskontrollen og dokumentkontrollen. AVVIK 1 Kommunen har ikke oppdatert tiltaksstrategi og overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Forskrift 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljotiltak i jordbruket 1 siste punktum og 8 andre ledd, samt tilhørende rundskriv Det vises også til tidligere rundskriv 7/2005 fra Statens landbruksforvaltning. Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt. Balsfjord kommune opplyste under samtalen at deres tiltaksstrategi var fra , og gjaldt fra 2012 til Tiltaksstrategien er således utdatert. Fylkesmannen fordeler midlene som reguleres av SMIL-forskriften til kommunene. Kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor forskriften, skal framgå av lokal tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. Kommunens tiltaksstrategier skal igjen være et grunnlag for Fylkesmannens fordeling av midler mellom kommunene. Tiltaksstrategien må gjenspeiles i kommunens overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknadene. Tiltaksstrategiene vil også være grunnlag for de prioriteringer som gjøres i arbeidet med regionale miljøprogram i regi av fylkesmannen.

6 Sidc 6 av lb Av denne grunn er det spesielt viktig å revidere/utarbeide ny tiltaksstrategi og overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Balsfjord kommune må omgående oppdatere overordnede retningslinjer for prioritering av søknader, samt en lokal tiltaksstrategi over kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor jordbruk og skogbruk. Fylkesmannen i Troms ønsker kopi av kommunens overordnede retningslinjer og lokal tiltaksstrategi når dette er utarbeidet. AVVIK 2 Søkerne av SMIL-tilskudd søker som regel ikke skriftlig om utsatt arbeidsfrist. Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 3 siste ledd siste punktum. Det følger av ovenfor nevnte forskrift 3 siste ledd siste punktum, samt tilhørende rundskriv (7/2005 og ) at fristen for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere prosjekt/tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra innvilgningstidspunktet. Det fremgikk under samtalen med kommunen at søkerne, som regel, ringte ved ønske om utsatt arbeidsfrist. Det ble opplyst at saksbehandler også hadde mottatt enkelte skriftlige søknader. Kommunen opplyste at de gav skriftlig svar på søknaden, uavhengig av om søknaden kom inn muntlig. Kommunen må for fremtiden endre sine rutiner slik at arbeidsfristen ikke forlenges uten at det er levert inn skriftlig søknad om dette. AVVIK 3 I 6.1av de kontrollerte SMIL-sakene, saksnummer 2014/601, er det levert inn ufullstendig sluttregnskap, men det er likevel utbetalt tilskudd. Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 7. Statens landbruksforvaltnings rundskriv 7/2005 avsnitt «Til 7 Utbetaling».

7 Side 7 av 15 I følge rundskrivet må det foreligge skriftlig anmodning om utbetaling fra søkeren, før kommunen kan anvise utbetaling av tilskudd. Minst 25 % av tilskuddet skal imidlertid holdes tilbake inntil arbeidet er fullført, nødvendig dokumentasjon foreligger og sluttregnskapet er godkjent av kommunen. Søkeren har i 2014 fått innvilget tilskudd fra SMIL-midlene til restaurering av våningshus. Det har ikke vært delutbetalinger i saken. Balsfjord kommune har i skriv av bedt Fylkesmannen i Troms sluttutbetale tilskuddet. Kommunen opplyser at tiltaket er befart og prosjektet ansees som fullført. Det er ikke satt opp sluttregnskap, men som vedlegg er det lagt med kopi av kvitteringer. For framtiden må Balsfjord kommune be søker sette opp sluttregnskap, og dokumenterer utgiftene til kommunen. Sluttregnskapet skal godkjennes av kommunen før tilskudd utbetales. AVVIK 4 I én av de kontrollerte SMIL-sakene, saksnummer 2014/601, mangler det skriftlig anmodning om sluttutbetaling fra søker. Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 7. Statens landbruksforvaltnings rundskriv 7/2005 avsnitt «Til 7 Utbetaling». I følge rundskrivet må det foreligge skriftlig anmodning om utbetaling fra søkeren, før kommunen kan anvise utbetaling av tilskudd. Under samtalen med Balsfjord kommune ble det opplyst at kommunen som regel ikke får skriftlig anmodning om utbetaling fra søker. I den gjennomgåtte saken har kommunen ikke fått inn skriftlig utbetalingsanmodning. I saken ble kommunen varslet muntlig om at tiltaket var ferdigstilt. Kommunen opplyser at tiltaket er befart og prosj ektet anses som fullført. På bakgrunn av dette har kommunen bedt Fylkesmannen i Troms å utbetale tilskuddet. For framtiden må Balsfjord kommune kreve skriftlig anmodning om sluttutbetaling fra søkere før det utbetales tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Kopi av sluttregnskap og anmodning om utbetaling fra søker legges ved utbetalingsanmodningen som sendes Fylkesmannen.

8 Side 8 av 15 AVVIK 5 En av de gjennomgåtte SMIL-sakene, saksnummer 2013/882, har utgått arbeidsfrist. Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 3 fierde ledd og 10. Dagjeldende rundskriv fra Statens landbruksforvaltning 7/2005, og någjeldende rundskriv fra Landbruksdirektoratet Frist for gjennomføring av prosjekt etter 4 og tiltak etter 5 er 3 år fra hvert tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene for tilskuddet blir overholdt. Dersom prosjektet/tiltaket ikke blir gjennomført innen fastsatt arbeidsfrist, eller ikke blir gjennomført som forutsatt ved innvilgningen, skal kommunen vurdere å fatte vedtak om omgjøring av vedtak om innvilget tilskudd. Kommunen skal vurdere om utbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt. I den konkrete saken gikk arbeidsfristen ut i desember Saken er ikke fulgt opp av kommunen, til tross for at arbeidsfristen er utgått med mer enn ett år. Balsfjord kommune må i den konkrete saken følge opp den utgåtte arbeidsfristen. Kommunen må, dersom tiltaket ikke er gjennomført innen arbeidsfristen, vurdere å fatte vedtak om omgjøring av vedtak. Vi ber om at kommunen orienterer Fylkesmannen i Troms om sakens videre forløp, og vi ber om kopi av varsel og eventuelt vedtak om omgjøring. AVVIK 6 Kommunen har ikke journalført og arkivert vedtaksbrev om produksjonstilskudd for søknadsomgangen august Kommunen har heller ikke journalført og arkivert søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen januar Kommunen har også mangelfull journalføring og arkivering av diverse saksdokumenter. Forskrift av 11. desember 1998 nr om offentlege arkiv 2-6 første ledd, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 4. Rundskriv fra Landbruksdirektoratet gjelder saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2015 og 20. januar Kapittel henviser til tidligere rundskriv 28/07 kapittel 4.14.

9 Side 9 av 15 Under samtalen om produksjonstilskudd korn det frem at kommunen verken hadde journalført og arkivert vedtaksbrev for søknadsomgangen august 2015, eller søknader for søknadsomgangen januar Kommunen opplyste at de ikke hadde prioritert dette arbeidet. Kommunen understreket likevel at de hadde planer om å gjøre dette så snart som mulig. Under samtalen om produksjonstilskudd kom det også frem at kommunen ikke hadde journalført en viktig telefonsamtale og en e-post. Det samme gjaldt for innsendte vedlegg i en SMIL-sak. Kommunene har ansvar for å journalføre og arkivere alle inngående og utgående dokumenter som har hatt betydning for vedtak om tilskudd. Alle dokumenter, som dokumenterer hvilket grunnlag et vedtak om tilskudd er fattet på, må journalføres og arkiveres. Innkomne søknader skal journalføres og arkiveres, uansett om det er søkt på papirskjema eller elektronisk i WESPA. Søknaden registreres som innkommet brev, og som første dokument i saken. Eventuelle vedlegg til søknaden journalføres om grunnlaget for kommunens vedtak. og arkiveres. De inneholder sentral informasjon Alle resultat av saksbehandlingen, som vedtak om avvisning av søknaden, vedtak om avslag og vedtak om innvilging av tilskudd må journalføres og arkiveres. Hvis saksbehandlingen resulterer i vedtak om tildeling av produksjonstilskudd, må vedtaket, dvs. kopi av tilskuddsbrevet (PT-2230) som sendes til søkeren, journalføres og arkiveres. For fremtiden må kommunen i større grad ha fokus på å journalføre og arkivere alle inngående og utgående dokumenter som har betydning for vedtak om tilskudd, etter hvert som dokumentene kommer inn. AVVIK 7 Kommunen fatter ikke alltid vedtak om avvisning av søknader om produksjonstilskudd. Forskrift av 19. desember 2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel 5.2. Kommunen opplyser under samtalen at de ikke alltid skriver vedtak i saker om produksjonstilskudd som avvises. Kommunen opplyser i den sammenheng at de gjør sine vurderinger. Leverer søkerne søknader som ikke har tilstrekkelig opplysninger, så stoppes disse. Kommunen skriver i slike tilfeller ikke alltid vedtaksbrev. Avvisning er å unnlate å ta en sak til behandling fordi de formelle vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylte. Kommunen må selv fatte vedtak om avvisning, og sende brev om

10 Side 10 av 10 dette til søkeren. Et vedtak om avvisning er et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven begrunnelse og klage gjelder. om Hvis kommunen har registrert en søknad om er mottatt mer enn 30 dager etter søknadsfristen, og merket den «avvist» eller «godkjent for videre behandling», vil Landbruksdirektoratet produsere brev med vedtak om avvisning sentralt, og sende direkte til søker. Avvisningsbrevene sendes ut samtidig med tilskuddsbrevene. Dersom søknaden er mottatt etter at WESPA er stengt for registrering av søknader, må kommunen fatte vedtak om avvisning og sende avvisningsbrev til søkeren. Kommunen må for fremtiden fatte vedtak om avvisning i saker der de formelle vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt. Vedtaket skal sendes til søkeren. AVVIK 8 Kommunen har mangelfull oppfølging av driveplikten for foretak som søker om produksjonstilskudd til økologisk landbruk. Forskrift av 19. desember 2014 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 3 tredje ledd bokstav a) og 4 andre ledd. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel og kapittel 14, og rundskriv kapittel 4.7. Under samtalen om produksjonstilskudd kom det frem at Balsfjord kommune, i saker vedrørende økologisk landbruk, ser på godkj enning fra Debio. Kommunen sammenlikner beviset fra Debio med søknaden om produksjonstilskudd. Kommunen har per dags dato kun to gårdbrukere som søker om tilskudd til økologisk landbruk. Det opplyses videre at kommunen sjekker gårdskartene. Når kommunen er på befaring, ser de om arealene er i drift og om de er i samsvar med søknaden om produksjonstilskudd. Ved gjennomgangen av én av de økologiske sakene opplyste kommunen at de ikke hadde fulgt opp arealene i karens og omlagte arealer med driveplikt så godt som de burde. Det har skjedd endringer i arealene i både 2012, 2013 og Kommunen opplyste også om en e- post i saken, som ikke var blitt journalført. Ved stedlig arealkontroll skal kommunen bruke gårdskart som grunnlag. Debio kontrollerer ikke arealstørrelse, men godkjenner produksjonene når det gjelder økologisk landbruk. Når foretaket har fått en godkjenning av Debio, er denne gjeldende til ny revisjon er gjennomført. Dette innebærer at en del foretak går gjennom de maskinelle kontrollene uten at produksjonen er revidert og godkjent for inneværende år. Av denne grunn bør kommunene ha særskilt fokus på disse tilskuddene. Det gjennomføres ikke maskinell kontroll av hvilke produksjoner som er i karens eller omlagt, slik at kommunene må selv utføre denne kontrollen manuelt.

11 S(de 11 av 15 Omleggingstilskuddet til økologisk areal ble avviklet i Jordbruksoppgjøret Dette innebærer at arealer som startet omlegging fra og med vekstsesongen 2014 ikke vil få omleggingstilskudd det første karensåret. I stedet vil det gis økologisk arealtilskudd etter vekstgruppe for arealet i 2. og ev. 3. års karens. Endringen har ikke konsekvenser for arealer som allerede startet omlegging i 2013 eller tidligere. Det er et krav at arealer det utbetales omleggingstilskudd for, på grunnlag av søknadsomgangen i august 2013 og tidligere, må drives økologisk i minst 3 år etter omlegging, jf. jordbruksavtalen. For foretak som har mottatt omleggingstilskudd gjelder dette kravet fortsatt. Ved brudd på kravet skal i utgangspunktet kommunen kreve hele omleggingstilskuddet tilbakebetalt. Dette forutsetter at kommunen har tett oppfølging av økologiske søkere av produksjonstilskudd. Balsfjord kommune må gjennomgå den aktuelle saken som ble gjennomgått under kontrollen, og vurdere avkorting der søker eventuelt ikke har oppfylt driveplikten/omlegging av arealer. Kommunen må sende kopi av varsel og vedtak til Fylkesmannen i Troms, eventuelt kommunens begrunnelse for at det ikke skal avkortes. Kommunen må også utarbeide en oversikt over hvilke søkere og arealer som gir grunnlag for driveplikt i 2016 og Oversikten skal sendes i kopi til Fylkesmannen i Troms. AVVIK 9 Underbilag mangler som dokumentasjon for tilskuddsutbetaling. Kommunen har ikke lagt fram dokumentasjon på utført egeninnsats i skogsvegprosjekt under dokumentkontrollen. Forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 12. I regnskapet for skogsveganlegg skal det foreligge regnskapsbok (kassadagbok) som føres etter fullstendige bilag som må være nummerert, jf. Landbruksdirektoratets skjema LDIR-904 Regnskapssammendrag for skogsveganlegg. Dette omfatter bilag for godkjente kostnader ved egeninnsats som inngår i tilskuddssgrunnlaget. Under kontrollen kom det fram at det manglet dokumentasjon på godkjent egeninnsats. De kontrollerte skogsvegene er ferdigstilte anlegg. Fylkesmannen ber derfor ikke kommunen om å innhente dokumentasjon på de kontrollerte veganleggene, men ber kommunen om å innhente dokumentasjon i framtidige anlegg.

12 Side 12 av Registrerte merknader Følgende merknader ble registrert ved forvaltningskontrollen. MERKNAD 1 Kommunen kan forbedre sine rutiner vedrørende datostempling på innkommende brev. Forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket 8 annet ledd. Landbruksdirektoratets rundskriv kapittel 8 s. 27 og rundskriv kapittel 1.2 s. 5. Det er søkers ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden enten: Være levert elektronisk via altinn.no før midnatt på datoen for søknadsfristen, eller Være postlagt senest på dato for søknadsfristen, eller Være levert kommunen før åpningstidens slutt på datoen for søknadsfristen. Under samtalen ble det diskutert hva som godtas i forbindelse med postlegging av papirsøknad. Landbruksdirektoratet har understreket betydningen av at søknadsfristene er reelle. Det er derfor etter Fylkesmannens vurdering ikke anledning til å være for romslig ved godkjenning av papirsøknader som blir mottatt per post mange dager etter søknadsfristen. Poststempelet er i utgangspunktet et sentralt bevis for postleggingstidspunktet. Fylkesmannen i Troms bemerker imidlertid at problemstillingen kun er aktuell for et fåtalls saker. Dersom kommunen mottar søknader ved deres kontor, det være seg både ved rådhuset og ved Tromsøregionens landbruksforvaltning, må kommunen være nøye på å stemple søknadene den dato de mottar papirene. Grunnen til at dette understrekes er at søknader som kommer inn etter søknadsfristen skal ha et trekk i tilskuddet på kroner per påbegynte dag etter fristens utløp. MERKNAD 2 Kommunen har ikke journalført per søknadsomgang. og arkivert sakens dokumenter på ett saksnummer per søker Landbruksdirektoratets rundskriv om saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2015 og 20. januar 2016, kapittel som henviser til rundskriv 28/07, kapittel Under kontrollen kom det frem at Balsfjord kommune journalfører alle dokumenter på en søker på ett saksnummer for en hel kommunestyreperiode. Dette innebærer at flere

13 Side 13 av 15 søknadsomganger ligger arkivert på samme saksnummer. I tillegg medfører dette at søknad og vedtaksbrev for samme søknadsomgang i enkelte perioder arkiveres på ulikt saksnummer. følge rundskriv 28/07 kapittel har kommunene ansvar for å journalføre og arkivere dokumenter som har hatt betydning for vedtak om produksjonstilskudd. Der kommunen har etablert et Noark-basert saksarkiv, skal dokumentene journalføres og arkiveres her. Kommunene bør da, i følge rundskrivet, opprette ett saksnummer i Noark-systemet pr. søker pr. søknadsomgang. Fylkesmannen i Troms anbefaler kommunen å følge ovenfor nevnte retningslinjer. Vi anser at en slik arkivering vil gjøre det lettere for kommunen å finne fram i egne saksdokumenter. MERKNAD 3 Kommunen sender ikke foretakene skriftlig varsel om stedlig kontroll av produksjonstilskudd. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 15 og 16. Landbruksdirektoratets rundskriv punkt 6.4. I ovenfor nevnte rundskriv avsnitt 6.4 er det opplyst om at kommunen som hovedregel skal varsle søkeren før kontroll. Samtidig bør foretaket informeres om formålet og omfanget av den stedlige kontrollen, samt søkers plikter og rettigheter. Videre varsles det for å avtale tidspunkt for gjennomføringen av kontrollen og for å forberede foretaket på hvilken dokumentasjon som skal legges frem under kontrollen. Balsfjord kommune har opplyst at saksbehandler avtaler muntlig med gårdbruker om stedlig kontroll av produksjonstilskudd. I tillegg minner saksbehandler om kontrollen i forkant. Av og til sendes det e-post hvor det varsles om stedlig kontroll. I samtalen kom vi ikke nærmere inn på hvilke opplysninger som ble gitt i telefonsamtalen med foretaket. Det er ikke et absolutt krav om at det gis skriftlig varsel om kontroll. Likevel påpeker Fylkesmannen i Troms at dersom det ikke sendes skriftlig varsel før kontrollen, kan dette få betydning for dokumentasjon og sporbarhet i ettertid dersom søker bestrider at slikt varsel er gitt eller der innholdet i varselet bestrides. Det er god forvaltningsskikk å sende skriftlig informasjon om kontrollen. Å utarbeide et skriftlig varsel trenger ikke å være særskilt tidkrevende, og kan med fordel sendes ut etter at det er avtalt tidspunkt for kontroll for eksempel per telefon. MERKNAD 4 Kommunen sender ikke alltid ut skriftlig tilbakemelding om resultatet etter stedlig kontroll av produksjonstilskudd.

14 Side 14 av 15 Landbruksdirektoratets rundskriv Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2015 og 20. januar 2016, kapittel 6. Innehaver av foretaket eller en annen person som forplikter foretaket skal signere på kontrollskjemaet for å bekrefte at stedlig kontroll er gjennomført og at opplysningene som er notert under kontrollen er riktige. Eventuelle merknader noteres på skjemaet. Kommunens representant skal også signere kontrollskjemaet. Forskrift og tilhørende rundskriv stiller i seg selv ikke krav om at det gis skriftlig tilbakemelding etter stedlig kontroll. Fylkesmannen i Troms synes likevel det er ryddig og god forvaltningsskikk å gi foretaket slik skriftlig tilbakemelding. Å utarbeide en skriftlig tilbakemelding etter kontrollen trenger ikke være spesielt tidkrevende. Det at foretaket får en kopi av kontrollskjemaet anses tilstrekkelig. MERKNAD 5 Kommunen kan bli bedre på økt sporbarhet på saksbehandling av produksjonstilskudd. Landbruksdirektoratets rundskriv Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ved søknadsomgangene 20. august 2015 og 20. januar 2016, kapittel 1.3 og Kommunen opplyser at de vanligvis gjør notater i produksjonstilskuddslisten der det fremkommer varselmeldinger. I år har imidlertid saksbehandler kun kjørt ut produksjonstilskuddslistene, og fått de avklart. Grunnen til dette er at saksbehandler har hatt det travelt dette året. Dette har resultert i at saksbehandlers vurderinger ikke er dokumentert. Det fremheves av saksbehandler at dette skal gjøres snarlig. Søknader som er stoppet fra den sentrale utbetalinga, fattes vedtak og eventuell utbetaling kan skje. må kommunen vurdere nærmere før det Opplysninger i merknadsfeltet i WESPA bør gi så god informasjon at det er mulig for andre enn den som har behandlet saken, å forstå kommunens vurdering i den enkelte sak. Kommunen skal alltid bruke komrnentarfeltet i WESPA til å forklare hvorfor rettinger er gjort. Kommunen skal vurdere avkorting der de avdekker avvik mellom søknad og faktiske forhold som kunne gitt en feil merutbetaling av tilskudd. Kommer kommunen fram til at tilskuddet ikke skal avkortes, skal kommunen redegjøre for vurderingene sine skriftlig til foretaket, med kopi til Fylkesmannen i Troms.

15 Side 15 2v 15 MERKNAD 6 Balsfjord kommune har mangelfulle rutiner når det gjelder oppfølging av utgått arbeidsfrist, for saker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Forskrift av 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 3 siste ledd siste punktum. V urdering Det følger av ovenfor nevnte forskrift 3 siste ledd siste punktum, samt tilhørende rundskriv at fristen for gjennomføring av prosjekt/tiltak er i følge fjerde ledd 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere prosjekt/tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra innvilgningstidspunktet. Det fremgikk under samtalen med kommunen at de har vært for dårlig til å følge opp utgått arbeidsfrist. Balsfjord kommune har siden gjort vedtak om utsettelse av arbeidsfristen i 13 saker, og har per tre (3) saker med utgått arbeidsfrist. En av disse sakene er over fem år. Det fremgår ikke av kommunens vedtak hvordan kommunen har vurdert utsettelse av fristen. Balsfjord kommune bør forbedre sine rutiner vedrørende oppfølging av saker både før utgått arbeidsfrist og for søknader hvor fristen er gått ut. Ved henvendelse til Fylkesmannen i Troms kan kommunen f en oversikt over arbeidsfristene i deres SMIL-saker. Avsluttende kommentarer Fylkesmannen i Troms takker for godt samarbeid under forvaltningskontrollen Linn Marstrander rådgiver Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Troms

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Kontrollert enhet: Kongsberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 19. juni 2015 24. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014 Sole, 09.01.2014 Søknadsomgangen i januar 2014 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad - Endringer regelverk

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Rundskriv 14/1-12 Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Kontaktperson: Lene Røkke Mathisen (tlf: 24 13 11 51) og Gunn Cecilie Timberlid Hundere (tlf: 24 13 10 86) Vår dato: 30.05.2014 Vår

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune Arkivforvaltningen i Balsfjord kommune 1 Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten til enhetsleder for Interntjenesten, som igjen har delegert ansvar og myndighet til arkivleder.

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-46 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 16.12.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2015/267-6753/2016 Arkivkode: 89/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 2014-30 Revidert 22.1.2015 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 22.01.2015 Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen:

Detaljer

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Bergen Center for Competition Law and Economics Postboks 7802 5020 BERGEN Norge Tommy Staahl Gabrielsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-29 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

IFBalsrjord kommune Tromsøregionens landbruksforvaltning Arnhild Steinsvik Landbruksveileder tlf 77 72 26 33/77 79 02 22 www.balsfiord.kommune.

IFBalsrjord kommune Tromsøregionens landbruksforvaltning Arnhild Steinsvik Landbruksveileder tlf 77 72 26 33/77 79 02 22 www.balsfiord.kommune. Fra: Sendt: 6. mai 2016 14:35 Til: Postmottak Emne: Vurdering av driftsfellesskap - To aktive foretak på samme eiendom kan dere registrere inn denne e-postvekslingen i sak 16/106 Tromsø 79/2 Produksjonstilskudd

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Kvinnherad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal Tidsrom for

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Oslo Economics AS Postboks 1540 Vika 0017 OSLO Norge Jostein Skaar Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-36 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829

Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829 Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Storveien 20 9310 Sørreisa Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Journaldato: 19.11.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2013. Klassering: B34 LYLYN/HL

Journaldato: 19.11.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.11.2013. Klassering: B34 LYLYN/HL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2013 nnhold: Søknad om fri fra undervisning Søknader om fri/permisjoner for elever

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer