Innovasjonsstrategi Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjonsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Innovasjonsstrategi Oslo universitetssykehus HF

2 Innledning I likhet med andre vestlige land står Norge overfor store helseutfordringer. Vi eldes og utvikler sykdommer som følge av vår livsstil. Helseutgiftene stiger, nye utrednings og behandlingsformer tas stadig i bruk, og informasjonsteknologi utfordrer dialogen så vel innad i sykehus som med pasienter, helsetjeneste og samarbeidende industri. Regjeringen maner til nytenkning gjennom innovasjonsmeldingen Et nyskapende og bærekraftig Norge og samhandlingsreformen. Det er liten tradisjon for å formidle og dele gode kliniske løsninger eller å synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av all god forskning som pågår. Norges forskningsråd har også påpekt at det er et urealisert potensial i Norge for økt innovasjon fra medisinsk og helsefaglig forskning sammenlignet med andre land. Landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, som er førende innen medisinsk forskning og utvikling i Norge, vil også ta et overordnet ansvar for innovasjon. Oslo universitetssykehus har med sin store forskningsproduksjon og tunge fagmiljøer de beste forutsetninger for å ta et slikt ansvar. Sykehuset har allerede lang og bred erfaring i utvikling av ideer med et kommersielt potensial. Denne aktiviteten skal fortsette og videreutvikles. Helsedirektoratet definerer innovasjon som En ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess, eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren. For å oppfylle denne definisjonen av innovasjon skal sykehuset også fokusere på utvikling av ideer knyttet til tjenester og prosesser. Implementering av denne type innovasjon skal gi bedre pasientbehandling, og helsetjenester som gir optimal ressursutnyttelse. Sykehusets satsing på innovasjon skal imøtekomme helsetjenestens kontinuerlige behov for økt kvalitet og produktivitet innenfor akseptable økonomiske rammer. Utvikling og forankring av god innovasjonskultur og rutiner er viktige forutsetninger for verdiskaping. Det vil øke idétilfanget og gjøre det lettere å prioritere innovasjoner som gir størst samlet verdi for pasient, sykehus og samfunn. 1. Visjon Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon. Sykehuset skal bli anerkjent for en åpen innovasjonskultur og som et utviklingslaboratorium for norsk helsevesen. Sykehuset skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper for dagens og fremtidens pasienter. 2. Prinsipper Innovasjo n ved Oslo universitetssykehus etableres etter følgende prinsipper: a. Innovasjon skal omfatte ideer med utspring fra forskning, klinisk virksomhet, organisering, og drift av sykehuset b. Innovasjonsarbeidet skal bygge videre på forsknings og utviklingsmiljøene c. Innovasjonsarbeidet skal baseres på gode avtaler og klare retningslinjer for de ansattes medvirkning, og slik legge til rette for åpenhet og god innovasjonsetikk d. Verdier skapt gjennom innovasjon skal bidra i videre finansiering av forskning, utvikling og innovasjon 2

3 e. Utvikling av god innovasjonskultur er topplederforankret og ledere og enheter i sykehuset skal måles på innovasjon f. Sykehuset skal legge til rette for samarbeid med næringslivet i utviklingen av nye produkter og for et tett samarbeid med Inven2 som kommersialiseringspartner g. Bruk av åpen innovasjon 1 skal styrke samhandling med førstelinjetjeneste, andre sykehus og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt 3. Innovasjonsaktører For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. I rollene vil det være gråsoner og delt ansvar. Tett samarbeid om innovasjonsarbeidet er nødvendig. Innovasjonsseksjonen Innovasjonsseksjonen skal være katalysator og fasilitator for innovasjonsaktiviteten, både internt ved sykehuset og i forhold til eksterne institusjoner, samarbeidspartnere og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Innovasjonsseksjonen skal lede arbeidet med å utvikle innovasjonskultur og innføre innovasjonsverktøy og prosedyrer som fremmer innovasjon generelt og prosess og tjenesteinnovasjon spesielt. Annen innovasjonstøtte i sykehuset Sykehuset har etablerte miljøer som gir bistand til utvikling og utprøving. Sykehuset har et eget system for intern godkjenning av nytt medisinsk teknisk utstyr. Intervensjonssenteret kan bistå med utvikling av behandlingsmetoder innen bildeveiledet og minimalt invasiv behandling og utprøving av produktideer som skal kommersialiseres. Klinisk forskningspost kan bistå med tidligfase studier og Utprøvingsenheten kan hjelpe til med fase 1 og fase 2 studier. I tillegg til de ovenfor nevnte serviceenheter har sykehuset flere forskningsmiljøer som potensielle bidragsytere i innovasjonsutviklingen. Inven2 Selskapet er felles aktør for Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) i arbeidet for å kommersialisere alle arbeids og forskningsresultater med næringsmessig potensial. Selskapet er prosjektorientert og operativt involvert i innovasjonsprosjektene. Dette inkluderer utvikling av kommersialiseringsstrategi, rettighetshåndtering, verifisering og inngåelse av avtaler med næringsliv og innhenting av kapital. Inven2 har også ansvaret for kontraktsadministrasjon og økonomisk oppfølging av kliniske studier ved Oslo universitetssykehus. 1 Begrepet «åpen innovasjon» har sin opprinnelse i amerikaneren Henry Chesbroughs studier av amerikanske storbedrifters innovasjonsstrategier og den vekt disse nå legger på bruk av ekstern kunnskap og ekstern kommersialisering. Perspektivet i disse studiene er bedriftsorientert og er et supplement til systemorientert innovasjonsforskning. Begrepet brukes til å studere hvordan bedrifter utvikler strategier for kontakt med eksterne aktører gjennom samarbeid, innhenting av informasjon og ideer og ved kjøp av FoU og teknologi innbakt i underleveranser av produkter eller patenter. Det belyser også hvordan disse kan kommersialisere egen teknologi ved å selge patenter, etablere nye bedrifter, lisensiere ut teknologi og løsninger. Bedrifter veves på denne måten inn i nettverk hvor de henter ideer, samarbeider og kjøper tjenester fra et stadig bredere spekter av eksterne aktører. Disse kontaktflatene bygger opp under egen kunnskapsutvikling og innovasjon og resulterer i at næringslivsaktørene utvikler spesialisert, tverrfaglig kunnskap. 3

4 4. Strategisk hovedmål Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og slik bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst. a. Implementere innovasjonskultur Gjennom økt oppmerksomhet og kunnskap om innovasjon skal det skapes innovasjonskultur innenfor de kliniske, forsknings og administrative miljøene i sykehuset, slik at idétilfanget øker. God kultur skal gjøre det lettere å identifisere innovasjonsmuligheter i ovennevnte miljøer, øke antallet ideer og bidra til implementering av prosesser og tjenester som gir gode løsninger for pasienter, ansatte og sykehuset. Innovasjonsarbeidet, basert på god innovasjonsetikk, skal foregå som en integrert del av virksomheten i, eller på tvers av klinikkene. b. Dokumentere gevinster og måle innovasjonsaktiviteten Som et ledd i innovasjonsforløpet skal sykehuset bidra til å utvikle et rammeverktøy for beslutningsstøtte for sykehusets prosess og tjenesteinnovasjoner basert på innovasjonsindikatorer og helseøkonomiske parametere. Det skal utvikles parametere for innovasjon og nytenkning som ledere i Oslo universitetssykehus skal måles på. c. Oppfinnelser validering og immaterielle rettigheter (IPR) For å øke antall kommersialiserbare oppfinnelser skal det legges til rette for validering av funn innen forsknings og kliniske miljøer med tanke på fremtidig kommersiell utnyttelse. Dette spenner fra verifiseringsarbeid knyttet til basalforskningsresultater, preklinisk validering og oppdragbasert klinisk utprøving. En god infrastruktur vil gjøre det mulig å hente ut synergier innenfor metode og produktutvikling, kvalitetsforbedring og fagutvikling. Rettigheter (IPR) skal sikres gjennom samarbeid med Inven2. d. Samhandling med førstelinjetjeneste Sykehuset skal bidra til samhandlingsprosjekter mellom sykehus og førstelinjetjenesten. Gjennom bruk av innovasjonsverktøy og kultur skal det identifiseres flaskehalser og utvikles produkt, prosess og tjenesteinnovasjoner basert på pasientens behov. Dette for å møte endringene i sykdomsbildet, den aldrende befolkning og voksende helseutgifter. e. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Sykehuset skal ha et nært samarbeid med Inven2, Universitetet i Oslo og andre akademiske miljøer gjennom de respektive forskningsmiljøene. Når Oslo universitetssykehus deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, kan Inven2 bidra i produktpatentering og utvikling. Videre skal Oslo universitetssykehus samarbeide med pasientorganisasjoner, forskningspartnere, sykehus, helseinstitusjoner og industri for å identifisere kritiske suksessfaktorer for helseinnovasjon og dele prosess og tjenesteinnovasjoner med dokumentert nytteverdi. 4

5 f. Innovasjonsnav i Helse Sør Øst Sykehuset har med sin ledende rolle i innovasjonsarbeidet i helseregionen et ansvar for informasjons og kunnskapsdeling som skal gi regionens helseforetak økt idétilfang. g. Etablering av rutiner og prosesser Sykehuset skal bidra til gode avtalemessige forhold med ansatte. Dette inkluderer rettighetshåndtering, klare retningslinjer for habilitet og eierskap i bedrifter, og insentiver som stimulerer til innovasjon og en optimal innovasjonsprosess. Målet skal være å dekke behovene både til de veletablerte, kompetente innovasjonsmiljøene og til enhver nytenkende ansatt som trenger støtte. Sykehuset skal utvikle et webbasert innovasjonsverktøy for innhenting og prosessering av ideer, og med dette bidra til informasjons og kunnskapsdeling i sykehuset. Verktøyet skal knytte samarbeidspartnere sammen internt, og legge til rette for samarbeid med andre sykehus, primærhelsetjenesten, forskningsinstitutter, industri og finansmiljøer. Verktøyet skal også fasilitere en overføring av innovasjonsprosjekter til Inven2. h. Ressurser Sykehuset skal sette av tilstrekkelige ressurser til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle nødvendig infrastruktur for innovasjon. Videre skal det legges til rette for insentiver for innovasjon og ressurser til innovasjonsgjennomføring. Sykehuset skal ha miljøer som kan gi bistand til utvikling og utprøving innen forskjellige fagfelt. Disse miljøene må evalueres regelmessig og tilpasses skiftende behov. i. Innovasjonsutvalg Det skal etableres et internt innovasjonsutvalg ved Oslo universitetssykehus som kan rådgi vedrørende innovasjons /IPR politikk og rettigheter. Utvalget skal videre gi råd om prioritering, insentiver for innovasjonsgjennomføring og bidra i implementering av innovasjon som kan gi driftsgevinster til sykehuset. j. Ekstern rådgivning Sykehuset skal etablere et bredt sammensatt rådgivende utvalg med eksterne representanter, og slik få tilgang til supplerende kompetanse og nettverkskontakter fra næringsliv og finansmiljøer. k. Formalisert samarbeid med næringslivet Sykehuset skal bidra i etablering og utvikling av næringsklynger som kan gi næringsgrunnlag for norske bedrifter som leverandører til helsesektoren. Sykehuset har medvirket til etablering av flere samarbeidsstrukturer med næringslivet, hvor Oslo Medtech (medisinsk teknisk næring) og Oslo Cancer Cluster (Centre of Expertise innen kreftforskning) er gode eksempler. Slike samarbeidsformer der Oslo universitetssykehus er grunnmuren i den akademisk tilknyttede forskningen, må tilrettelegges og styrkes. 5

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan 2014-2016 Vedtatt 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1. FONDETS FORMÅL... 2 1.2. VISJON... 2 1.3. OVERORDNEDE MÅL... 2 1.4.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg Rapport 2014 delrapporter Side 78 Side 93 Side 110 Side 123 Side 137 Næringsutvikling Forskningskvalitet

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer