Organisasjonene i anleggsnæringen ønsker på denne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonene i anleggsnæringen ønsker på denne"

Transkript

1 Lærerveiledning VG2 Anleggsteknikk Hvordan sikre: grunnlag for videre valg av utdanning og yrker Organisasjonene i anleggsnæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å tilpasse opplæringen til læreplaner og bransjens krav. Vi vil her gi til kjenne vår tolkning av læreplanene for Felles programfag og Prosjekt til fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger fra skolene på deres erfaringer med læreplaner og undervisning, slik at kvaliteten samlet sett kan styrkes. Lærerveiledningen vil følges opp med oppgaveforslag og ideer til undervisningen både på VG1 og VG2. Følg med på dette nettstedet: April 2008

2 Organisering og timefordeling VG2 Anleggsteknikk Organisering Det som her er vist er et eksempel på en organiseringsmodell i fire hoved-deler for VG2. Modellen ivaretar en hensiktsmessig karriereveiledning for elevene i læreplan og viser nødvendigheten av innsikt i og samarbeid mellom fagområdene. Blant de beskrevne mål i læreplan skal praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver vektlegges i opplæringen. Den skisserer hvordan fordelingen mellom felles programfag og prosjekt til fordypning kan gjøres. Dette må ikke oppfattes som løsningen, men en modell for strukturering som gir eleven et best mulig begrunnet yrkesvalg og perfeksjonering av valgt lærefag. Respekt for og nødvendigheten av tverrfaglig tankegang og planlegging skal være sentralt og må synliggjøres og praktiseres som et prioritert område i opplæringen. Mot slutten av året blir den faglige perfeksjoneringen vektlagt. Modellen skiller ikke på produksjon og bransjelære, men tar for seg yrkeslærens 26 uketimer samlet på VG2. Praksis og HMS må vektlegges i alle læringsmål. Det vil være nødvendig med tilgang til øvingsarealer og sertifisert opplæringsutstyr. Teorirom med datakommunikasjon og papirbaserte oppslagsverk bør være tilgjengelig i nær tilknytning til øvingsarealene. En stor del av den praktiske opplæringen krever ekstra oppmerksomhet på sikkerhet og vil av den grunn måtte foregå i mindre grupper. Arbeidstilsynets forskrift best. nr. 555, Bruk av arbeidsutstyr og best. nr. 554, Arbeid av barn og ungdom er sentrale i all opplæring. Eksempel på organisering av skoleåret VG2 Felles programfag og prosjekt til fordypning Del 1: 3 uker Del 2: 19 uker Del 3: 6 uker Del 4: 10 uker Felles programfag Mottak, HMS og kartlegging av kunnskaper. Gjennomføring av modul 1.1 og 2.1 i læreplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Oppgaver og ideer fra BNF Felles programfag Stasjonsopplæring etter modell fra R94. Gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver som rullerer mellom grupper. Oppgavene inkluderer modul 3.1 og 4.1 i læreplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringskontor, foresatte og andre involveres. Felles programfag og prosjekt til fordypning Overgang til prosjekt til fordypning og konkrete valg skal taes. Gjerne i samarbeid med rådgiver, opplæringskontor og foresatte. Oppgaver og ideer fra BNF Prosjekt til fordypning med fokus på perfeksjonering og forberedelse for læretid. Utplassering og sondering etter læreplass 2

3 Oppgavene i lærerveiledningen Oppgavene i lærerveiledningen Det vil her bli presentert forslag til oppgavetekster til fase 1 og 3, i de øvrige fasene bør en i utgangspunktet kunne bruke oppgaver fra grunnkurs R94 i del 2 og rene faglige oppgaver i del 4. På side 4 er vist et eksempel på en oppgave som vi har kalt: Start og kartlegging og på side 5 Produksjon og fordypning. Beskrivelse av hoveddelene VG2, Del 1 (3 uker), Start og Kartlegging Mottak, HMS og kartlegging av forkunnskaper etter yrkeskompetansevurderings-prinsippet, dvs. praksis i sentrum, teori i andre rekke. (Hva har du gjort, hva vil du gjøre?) Gjennomføring av modul 1.1 og 2.1 i henhold til læreplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. VG2, Del 2 (19 uker), Produksjon Elevene deles inn i grupper og øvinger tilrettelagt etter målene i læreplan gjennomføres etter fastlagt rullering. Modul 3.1 i læreplan for sertifisert sikkerhetsopplæring organiseres som egne arbeidsoppgaver med instruktiv opplæring på maskin. Modul 4.1 gjennomføres som integrert del i aktuelle arbeidsoppgaver som må gjennomføre for å oppnå målene i læreplan. I løpet av denne fasen skal hver enkelt elev ut i bedrift for å se, oppleve og smake på hverdagen i det yrket han/hun ser ut til å velge som fordypningsområde/yrke. Vi ser for oss at den vesentligste delen blir avviklet i løpet av høsten/vinteren. Endelig valg av fordypningsområde gjøres konkret i januar/februar. HMS på arbeidsplassen og i yrkene må poengteres og vektlegges. Dokumentasjon på opplæring og erfaring skal utføres etter hvert som ulike verktøy, maskiner og utstyr blir tatt i bruk og samles i den enkelte elevs HMS-perm. I løpet av denne perioden vil det være naturlig å invitere og involvere opplæringskontor, foresatte og andre som skal og kan bidra til bevisstgjøring rundt elvenes yrkesvalg. Erfaring tilsier at elevene får best utbytte av slike besøk et stykke ut i året. VG2, Del 3 (6 uker), Produksjon og fordypning Felles programfag med produksjon videreføres med en overgang til prosjekt til fordypning som nå utgjør en vesentlig del av timeplanen. Mulighet for omvalg frem til ca 1. mars! Dokumentasjon på opplæring og erfaring skal utføres etter hvert som ulike verktøy, maskiner og utstyr blir tatt i bruk og samles i den enkelte elevs HMS-perm. VG2, Del 4 (10 uker), Perfeksjonering for læretid Konsentrert prosjekt til fordypning og perfeksjonering/forberedelse for læretid i bedrift. Utplassering i bedrift og egen søkning/ sondering etter læreplass vil være en nyttig del av denne perioden. Dokumentasjon på opplæring og erfaring skal utføres etter hvert som ulike verktøy, maskiner og utstyr blir tatt i bruk og samles i den enkelte elevs HMS-perm. Dette gjelder også for den perioden de er ute i bedrift/ utplassert. Timer/bruk av lærerresurser En organisering med praksisundervisning i mindre grupper er viktig i første rekke ut i fra sikkerhetsmessige forhold i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om arbeid av barn og ungdom. Opplæringens egenart, med bruk av farlige maskiner og utstyr, krever også så store og geografisk spredte øvingsarealer at en faglærer ikke kan følge opp en klasse alene. Dette krever et større bruk av lærertimer enn for andre beslektede fagområder, og vil også kunne medføre ulik belastning på læreren i de ulike fasene i skoleåret. Konkrete praktiske arbeidsoppgaver med tilgang på reelle materialer, maskiner og utstyr innenfor de ulike programområdene må anvendes i opplæringen. 3

4 Eksempel på undervisningsopplegg VG2 Anleggsteknikk Del 1, Start og kartlegging 2. Planlegging og gjennomføring av brannslukkingsøvelser Teori om brann, brannslukking og slukkingsmidler Identifisering av mulige brannfeller Praktiske øvinger med slukking av brann i gassflasker, oljer og elektriske anlegg. 3. Førstehjelpskurs Gjennomføring av kurs i livreddende førstehjelp Praktiske øvinger Foto: Øystein Grue/Jernbanemagasinet 1. Dokumentert sikkerhetsopplæring Gjøre seg kjent med utstyr som krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Gjennomføre sikkerhetsopplæringen på det utstyret som er nødvendig for å kunne starte undervisning. Opplæringen organiseres som stasjonsopplæring. Lærere underviser på samme stasjon. Elevene rullerer mellom stasjonene. 4

5 Eksempel på oppgave VG2 Anleggsteknikk Del 3, Produksjon og fordypning Tema: Grave grøft og legging av rør. Oppgavens formål og valg av innhold og struktur Elevene har nå kommet til en fase i skoleløpet, etter ca 1,5 år, hvor de skal kunne utføre selvstendige arbeidsoppgaver innenfor et spekter av fagområder. De har også godt av å trene på kjente oppgaver og lære av erfaring. Slik er livet som lærling og slik blir arbeidslivet etter hvert. Mange av de faglige kompetansemålene i læreplanen kan integreres i dette prosjektet. Det er imidlertid behov for flere oppgaver. Praktiske øvingsoppgaver innen alle fagområdene for VG2 anleggsteknikk setter store krav til utstyr, utendørs øvingsarealer og faglærerens kompetanse. Det skal graves for en 10 m lang og 2 m dyp avløpsgrøft og for en mm avløpskum. Kummen plasseres i punkt A. Fra kummen legges 10 m overvannsledning. Parallelt med overvannsledningen og 300 mm høyere, legges 160 mm spillvannsledning med 2 stk 110 mm avgreninger. Rørene omfylles og anlegget tetthetsprøves med luft. Kotehøyde i bunn avløpskum er m.o.h. Kotehøyde på fiktivt fastmerke settes til m.o.h. Oppgaven inneholder momenter fra de fleste målene i læreplan fagene vei- og anlegg og anleggsmaskinfører. Flere oppgaver både til disse og de andre fagene vil bli utarbeid. A B C D E F A A 160 PVC-U 150 BET 110 PVC 10 % 110 PVC OV SP 300 SNITT A A Gjenfylling over ledningssonen Omfylling Fundament Bunnforsterkning Ledningssone Beskyttelseslag 5

6 Del 3, Produksjon og fordypning Kopieringsoriginal Navn på elev (er): Valg av prosjekt til fordypning: Anleggsmaskinfører, Vei- og anlegg, Fjell og bergverk, Asfalt, Banemontør. Læringsmål Individuelle læringsmål Oppgavetekst Rammer for oppgaven, hvordan du/dere skal jobbe m.m. Dette skal du/dere lære av arbeidet med oppgaven: Ut i fra en tegning, planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr Velge ut og bruke måleverktøy til å sette ut høyder og vinkler Velge ut, bruke og bearbeide materialer tilpasset arbeidsoppgaver Her skal du selv beskrive hva du/dere skal lære: Oppgavetekst Denne gangen skal dere kombinere felles programfag (FPF) og prosjekt til fordypning (PTF). Her skal dere oppnå en større faglig fordypning enn det som er skissert i læreplan for felles programfag. Dere skal bygge en del av et vann- og avløpsanlegg. Oppgaven passer til en gruppe på 5 elever og må derfor inngå i rullering med andre oppgaver som til sammen dekker alle fagområdene. Anleggsmaskinførerfaget: Graving av grøft og etablering av ledningsfundament. Bruk av løfteutstyr. Vei- og anleggsfaget: Komprimering, montering av kummer og rør, omfylling av rør. Tetthetskontroll av avløpsanlegg. Arbeidsmetode: Praktisk arbeide i øvingshall eller på uteområde. Avtalt tid for levering og presentasjon:.... Litteratur: Læreplan, lærebøker, nettsteder, forskrifter, annet..... Vurderingskriterier Veileder/hvem skal dere spørre Elevene involveres i utarbeidelsen av vurderingskriteriene Dette vil bli vektlagt i vurderingen av arbeidet: Annet: Samtlige skal delta og bidra til at fagene blir praktisert og at byggeprosessen har en fremdrift.

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger Lærerveiledning VG2 Byggteknikk Hvordan sikre: grunnlag for videre valg av utdanning og yrker O rganisasjonene i byggenæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

1 og figur 2 fra deres sdsted?

1 og figur 2 fra deres sdsted? Vlr saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng vlrdato: 15.05.2012 vjrreferanse 2012/248 Deres dato: Deres referanse: Res a aolt- og matf g Kunnskapsdepartementet Rådets Innspill til kommende stortingsmelding

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Rammeplan. Prosjekt til fordypning

Rammeplan. Prosjekt til fordypning Rammeplan Prosjekt til fordypning Vedtatt av HKU 22.10. 2013 2 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. BAKGRUNN...5 3. ORGANISERING OG INNHOLD...6 4. REGIONALE PRIORITERINGER OG VIRKSOMHETSMÅL...5 5. FRA FORSKRIFT

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer