Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter"

Transkript

1 Asbjørn Aune Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter ISBN

2 Innledning Globalisering Verdensklasse På alle områder teknologi, økonomi, politikk, miljø blir den gjensidige avhengigheten mellom verdens nasjoner stadig større. Verdensomspennende telekommunikasjoner og rask og billig transport gjør det mulig å produsere de fleste varer og stadig flere tjenester nesten hvor som helst i verden. Økonomien blir stadig mer global, og Norge, som er avhengig av internasjonal handel for å opprettholde en tilfredsstillende materiell levestandard, blir sterkt berørt av denne utviklingen. Stadig flere varer og tjenester vil måtte selges på et globalt kjøpers marked, idet produksjonskapasiteten overskrider etterspørselen. Lett tilgang til råvarer og energi er ikke avgjørende fordeler. Det å stole på naturgitte ressurser, fra energi og metaller til vill fisk, for å skape overskudd i stedet for å utvikle internasjonalt konkurransedyktige varer og tjenester, vil over tid ha uheldige følger for et lands levestandard. Markedene preges av økende uforutsigbarhet, idet kundene blir stadig mer krevende og mer utro. Profesjonelle kunder forventer unike varer/tjenester som tilfredsstiller deres spesielle behov, levert slik at de faller naturlig inn i egne tidsplaner. I tillegg forventer de at de skal få betale på en måte som er hensiktsmessig for dem. Konkurransen blir global, og både varer, tjenester, kapital, kompetanse og ideer flyter stadig friere. I et høykostland som Norge er et konkurransedyktig næringsliv avhengig av til enhver tid å kunne tilby kundene et skreddersydd vare- og tjenesteutvalg, introdusere nye varer og tjenester hyppigere og utvikle mer komplekse automatiserte framstillingssystemer enn tilfellet er i lavkostland. Det er de virksomhetene som er i stand til å levere de riktige varene og tjenestene, til riktig tid, til riktig pris og framstilt på en etisk og miljømessig forsvarlig måte, som vil overleve i den globale konkurransen uansett hvor markedet er, og uansett hvor varen eller tjenesten framstilles. Ingen nasjon vil ha monopol på kvalitet. Den sikreste måten å overleve den framtidige konkurransen på er å bli en produsent i verdensklasse, det vil si være den beste, i det minste innenfor ett aspekt av forretningsområdet være mer lønnsom på lengre sikt enn konkurrentene ansette og skolere personell med riktig kompetanse og ta vare på dem reagere raskt og besluttsomt på markedsendringer og samarbeide så nært som mulig med kundene utvikle varer og tjenester og framstillingsprosesser parallelt gjennomføre kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen utvikle en overlegen teknologisk kompetanse arbeide ut fra aksepterte etiske verdier Å kunne framstå som en slik produsent er en formidabel utfordring. Helhjertet prioritering av kunde og kvalitet vil påvirke hvert eneste aspekt av forretningsdriften.

3 Innledning 2 TKL et operasjonelt konsept Konseptet Total kvalitetsledelse TKL (eng.: Total Quality Management) omfatter ledelsesprinsipper og metoder til hjelp i en nødvendig forandringsprosess. Konseptets sentrale aktører er kundene og de ansatte, som må gis prioritet framfor eiere, tid og kostnad. Kontinuerlig å tilfredsstille og glede kunden blir viktigere enn kortsiktig å tilfredsstille aksjonæren. Spesielt i tjenesteytende virksomheter der kunden er integrert i leveranseprosessen, er det en nær sammenheng mellom kunders og ansattes tilfredshet. Det må finnes en forståelse for hvordan menneskene i organisasjonen kan mobiliseres, og deres mål og ønsker må samkjøres med organisasjonens, som må ledes og styres som et system med fire hovedkomponenter: formål, funksjon, struktur og prosess. TKL-konseptet vil imidlertid ikke alene kunne sikre at en virksomhet overlever. Tar en bedrift gale langsiktige strategiske beslutninger, eller blir offentlige virksomheter pålagt rammebetingelser som går på tvers av viktige TKL-prinsipper, vil konseptet være til liten nytte. En vellykket innfasing av konseptet vil derimot gi virksomheten et forsprang i kampen om kundene, fordi praktiseringen av ideene resulterer i større kundetilfredsstillelse til lavere kostnader. TKL er et meget velegnet konsept for operasjonell ledelse og styring. Å innføre konseptet krever en meget besluttsom og langsiktig satsing. Professor Martin K. Starr ved Columbia University uttalte en gang følgende: Kvalitet er det mest komplekse, mangedimensjonale virksomhetskonsept som noen gang er blitt redusert til et ord på åtte bokstaver. En plakat på veggen som kunngjør «kvalitet er vårt fremste mål», er en uhyrlighet i sin naivitet sett i sammenheng med den virkelige oppgave vi står overfor med å definere, oppnå og måle kvalitet. De aller fleste som har arbeidet med å innfase TKL-konseptet i en organisasjon, vil underskrive gyldigheten av sitatet. Ikke minst fordi både innholdet i kvalitetsbegrepet og markedsforholdene er under kontinuerlig endring. Belønningen er stor, men veien fra gårsdagens konvensjonelle til morgendagens kvalitetsstyrte bedrift er lang, kronglete og full av hindre. Gratis lunsjer finnes ikke, kvalitet er gratis først når medlemsavgiften til «kvalitetsklubben» er betalt i tide. Boken er skrevet til hjelp på veien, enten vandringen starter på grunn av ønsket om å oppnå verdensklasse, tap av markedsandel, for mange kundeklager, for høye kostnader, økt konkurranse eller annet. Boken spenner vidt, fra ledelsesproblematikk via kvalitetssystemer til statistiske teknikker, fordi TKL-konseptet representerer en helhet. Konseptet står også for balanse mellom det å satse på individer og på samarbeid i grupper, mellom langsiktige og kortsiktige prioriteringer, mellom trinnvise og sprangvise forbedringer, og mellom det å redusere kostnader for leverandøren og tilføre verdi for kunden. I både lavkost- og høykostland er menneskene den viktigste konkurransefaktoren. I lavkostland er prisen på arbeidskraften avgjørende i høykostland dens kunnskaper, fleksibilitet og samhandlingsevne. Bortsett

4 Innledning 3 Kvalitet går aldri av mote fra menneskenes kunnskaper og dyktighet i samlet utnyttelse av disse, kan alle andre faktorer kopieres overalt. Høy produktivitet er av stor viktighet for et lands levestandard. Viktigst for produktivitet er kvalitet, og viktigst for kvalitet er den menneskelige faktoren. Et godt og sikkert fysisk og sosialt arbeidsmiljø er en betingelse for en nødvendig produktivitetsutvikling. Ingen bedrift vil imidlertid noen gang bli en TKL-bedrift av verdensklasse bare ved å skape et internt arbeidsmiljø som tilfredsstiller myndighetenes krav, eller bare ved å bedre samarbeidet på tvers av bedriftsfunksjoner og organisasjonsnivå. Bedrifter som viser en forretningsetikk som kundene ikke aksepterer, vil kunne få store problemer med å overleve. Men selv en prikkfri etisk oppførsel vil ikke resultere i etterspørsel hvis produktet i seg selv ikke tilfredsstiller kundenes aktuelle subjektive behov. Verdensklassestatus vil heller aldri bli nådd bare ved å innføre kvalitetssystemer som imøtekommer NS-ISO-kravene til slike systemer. Det vil heller ikke nytte å innføre de ledelsesprinsippene og styringsog forbedringsteknikkene som boken beskriver, i en organisasjonskultur preget av og 1980-årenes vanlige syn på prioriteringer, resultatorientert ledelse og ikke minst skiftende topplederes personlige spesielle preferanser med hensyn til nye måter å gjøre tingene på. Mens innfall og kjepphester kommer og går, vil kvalitet i form av hensiktsmessige varer og tjenester til overkommelige priser og godt og feilfritt håndverksmessig arbeid aldri gå av mote. Realiseringen av TKL-konseptet krever en konsistent lederstil og et stabilt samarbeidsmønster så vel som organisasjonsstruktur og kvalitetssystemer. Og det krever avanserte og enkle teknikker ved produkt- og prosessplanlegging, -styring og -forbedring, i tillegg til topp faglig kompetanse. Ved siden av hele tiden å ha denne balansen og helheten for øye, må vi også ha følgende momenter i tankene: Viktig Mål forårsaker ikke resultater, men forteller hvilke prosesser som må etableres. Prosesser forårsaker resultater hvis godhet avhenger av prosessens godhet. Resultatene fra absolutt alle prosesser vil uunngåelig vise en større eller mindre variasjon som må beherskes. Prosesser under kontroll, det vil si stabile prosesser med kjent og konstant variasjonsvidde, gir forutsigbare resultater og eliminerer behovet for resultatkontroll. Kvalitetsforbedring vil si å bringe prosesser under kontroll og forbedre dem ved å redusere deres variasjoner. Statistisk tankegang og forståelse for forskjellene på tilfeldig uunngåelig variasjon og annen variasjon med spesielle og identifiserbare årsaker i prosesser, er en nødvendighet hos alle ansatte i en framtidig TKLbedrift.

5 Innledning 4 Feil eller avvik i prosesser og resultater har alltid en eller flere årsaker, og kan derfor elimineres. Prosessorientert ledelse er mer tilpasset dagens og morgendagens virkelighet enn resultat-/målorientert ledelse. Om TKL-konseptet er relativt ungt, så er kvalitetskontrollen gammel, mye eldre enn begreper som produktivitet og kostnader. De første spesifikasjoner, garantier og inspektører så dagens lys for flere tusen år siden i Kina og Egypt og sikkert også hos andre kulturfolk og den lukkede kontrollsløyfen har alltid vært en betingelse for organisk liv. I dag må slike kontroll- eller styringssløyfer fungere like automatisk og integrert i bedriftsorganisasjoner som i levende organismer dersom bedriftene skal være konkurransedyktige. Også i den store sammenhengen er det å prioritere kvalitet gjennom en kvalitetsstyrt ledelsesstil en riktig framtidsrettet strategi. Varer og tjenester av riktig kvalitet er til fordel for mennesker i alle nasjoner. De gir kundene mange gleder, og mennesker som vet at de deltar i frambringelsen av dem, føler tilfredsstillelse i arbeidet. «Kvalitetsprodukter» er en nødvendighet for alle nasjoner for både innenlandsk bruk og eksport, uten hensyn til industrielt utviklingsnivå. Ikke-kvalitet betyr spill og sløsing og kan ikke tillates i et konkurranseutsatt industrimiljø, og bør ikke aksepteres noe sted i en verden med begrensede naturressurser.

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Aina Sagevik Kalsås 956475 Cathrine Pettersen 954451 15.06.11 Sykkel

Detaljer

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 3 INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 2 SAMFUNNETS ØKENDE AVHENGIGHET AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEKOMMUNIKASJON 5 2.1 Totalforsvarskonseptet - hele samfunnet skal bidra

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Servicestrategi KAPITTEL 13

Servicestrategi KAPITTEL 13 KAPITTEL 13 Servicestrategi LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå begrepet tjenestefisering resonnere rundt drivkreftene bak tjenestefisering beskrive de viktigste særtrekkene

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7

Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet. Versjon 1.0 28. april 2000. KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 Temahefte nr. 6 Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet Versjon 1.0 28. april 2000 KITH Rapport 4/00 ISBN 82-7846-081-7 KITH-rapport Tittel Kvalitetssystemer og informasjonssikkerhet Forfatter(e)

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Kvalitetsstyring og internkontroll

Kvalitetsstyring og internkontroll Geir Smolan Kvalitetsstyring og internkontroll Styringssystemer for kvalitet, miljø, HMS og trygg mat Yrkeslitteratur as 1 Yrkeslitteratur as 2009 ISBN 978-82-584-0536-5 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer