Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje"

Transkript

1 Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA För att minska risken för elstötar: 1. Symaskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till vägguttaget. Dra alltid ur symaskinens stickkontakt ur vägguttaget omedelbart efter användning och före rengöring. 2. Dra alltid ur kontakten innan du byter glödlampa. Byt glödlampan mot en av samma typ märkt 15 W. VARNING För att minska risken för brännskador, brand, elstötar eller personskador: 1. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Stor uppmärksamhet krävs när symaskinen används av eller i närheten av barn. 2. Använd enbart symaskinen till det den är avsedd för och så som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren enligt denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig symaskinen om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den tappats eller skadats eller tappats i vatten. Lämna in symaskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering. 4. Använd aldrig symaskinen om några lufthål är blockerade. Håll lufthålen på symaskinen och fotpedalen fria från ansamlat ludd, damm och löst tyg. 5. Se till att aldrig tappa eller föra in föremål i några öppningar. 6. Använd inte maskinen utomhus. 7. Använd inte maskinen där aerosoler (sprayer) används eller syrgas ges. 8. För att koppla bort maskinen, vrid huvudströmbrytaren till läget märkt O vilket betyder av, och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget. 9. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i kontakten, inte sladden, när du drar ut den ur vägguttaget. 10. Håll fingrarna borta från rörliga delar. Speciell uppmärksamhet krävs kring symaskinens nål. 11. Använd alltid rätt nålplatta. Fel platta kan göra att nålen bryts av. 12. Använd inte en böjd nål. 13. Dra inte i eller skjut på tyget under sömnad. Det kan böja nålen vilket kan göra att den bryts av. 14. Stäng av maskinen genom att ställa den på läge O när du ska justera något omkring nålen, som att trä nålen, byta nål, trä en spole eller byta pressarfot. 15. Dra alltid ut symaskinens kontakt ur vägguttaget när du tar bort skydd, smörjer eller gör några av de justeringar som nämns i bruksanvisningen. 16. Maskinen är inte avsedd att användas av små barn eller funktionshandikappade personer utan övervakning. 17. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med symaskinen. SPARA DESSA ANVISNINGAR Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk.

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Når du bruger symaskinen, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, også de herunder anførte: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARE Sådan undgår du at få stød: 1. Sørg for, at symaskinen altid er under opsyn, når den er tilsluttet en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og inden rengøring. 2. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter pæren. Udskift pæren med en af samme type på 15 W. ADVARSEL Sådan undgår du forbrænding, brand, stød eller personskade: 1. Brug ikke maskinen som legetøj. Hold godt øje med symaskinen, når den bruges af eller i nærheden af børn. 2. Brug kun symaskinen som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i denne brugsanvisning. 3. Symaskinen må ikke bruges, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis den har været under vand. Indlevér symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler/servicecenter, så de kan for undersøge den, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele. 4. Brug aldrig symaskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede. Hold symaskinens ventilationsåbninger og fodpedalen fri for trævler, støv og stofrester. 5. Pas på ikke at tabe noget ned i symaskinen, og stop ikke genstande af nogen art ind i åbningerne. 6. Brug ikke symaskinen udendørs. 7. Brug ikke symaskinen på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der anvendes ilt. 8. Sluk for symaskinen ved at trykke hovedkontakten hen på mærket O (sluk). Tag derefter stikket ud af stikkontakten. 9. Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket i stedet for ledningen. 10. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær specielt forsigtig omkring symaskinenålen. 11. Brug altid den korrekte stingplade. En forkert stingplade kan knække nålen. 12. Du må aldrig bruge en bøjet nål. 13. Skub og træk ikke i stoffet under syning. Dette kan bøje nålen og få den til at knække. 14. Sluk symaskinen ved at trykke hovedkontakten hen på mærket O, når du skal foretage justeringer i området omkring nålen, f.eks. hvis du skal tråde nålen, udskifte nålen, tråde spolen eller udskifte trykfoden eller lignende. 15. Træk altid symaskinens stik ud af stikkontakten, før du fjerner dæksler, smører eller foretager andre brugerjusteringer, der er nævnt i instruktionsbogen. 16. Symaskinen må ikke bruges af børn eller svage eller syge personer uden opsyn. 17. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. GEM DISSE ANVISNINGER Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet.

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää ompelukonetta. VAARA Sähköiskuvaaran välttämiseksi: 1. Älä koskaan jätä ompelukonetta ilman valvontaa pistotulpan ollessa kytkettynä pistorasiaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen ja ennen kuin alat puhdistaa ompelukonetta. 2. Ota pistotulppa aina irti pistorasiasta, kun vaihdat lampun. Vaihda lamppu samantyyppiseen 15 watin lamppuun. VAROITUS Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen välttämiseksi: 1. Ompelukone ei ole lelu. Noudata erityistä varovaisuutta, jos annat lasten käyttää ompelukonetta tai käytät konetta lasten läheisyydessä. 2. Käytä ompelukonetta ainoastaan tässä ohjekirjassa määriteltyihin tarkoituksiin. Käytä vain valmistajan tässä ohjekirjassa suosittelemia lisätarvikkeita. 3. Älä käytä ompelukonetta, jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vahingoittunut, jos kone ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vahingoittunut tai kastunut. Vie kone lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta sekä sähköistä tai mekaanista säätöä varten. 4. Älä koskaan käytä konetta, jos jokin sen tuuletusaukoista on peitettynä. Huolehdi, että koneen ja jalkasäätimen tuuletusaukkojen eteen ei pääse kertymään nukkaa, pölyä tai kangaspaloja. 5. Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä ompelukoneen aukkoihin. 6. Älä käytä konetta ulkotiloissa. 7. Älä käytä konetta tiloissa, joissa käytetään aerosoleja (suihkeita) tai lisähappea. 8. Katkaise koneesta virta kääntämällä virtakytkin pois päältä O -asentoon ja irrota sen jälkeen pistotulppa pistorasiasta. 9. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Ota kiinni pistotulpasta, älä vedä johdosta. 10. Älä työnnä sormiasi koneen liikkuviin osiin. Varo erityisesti koneen neulaa. 11. Käytä aina sopivaa pistolevyä. Vääräntyyppinen pistolevy voi katkaista neulan. 12. Älä käytä taipunutta neulaa. 13. Älä vedä tai työnnä kangasta ommellessasi. Neula voi vääntyä tai katketa. 14. Katkaise koneesta virta kääntämällä virtakytkin O -asentoon, jos aiot tehdä jotain neula-alueella, kuten pujottaa langan neulaan, vaihtaa neulan, pujottaa alalangan tai vaihtaa paininjalan. 15. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin avaat laitteen suojakoteloita, ryhdyt voitelemaan konetta tai ryhdyt tekemään jotain tässä ohjekirjassa neuvottuja säätöjä. 16. Älä anna pienten lasten tai huonokuntoisten henkilöiden käyttää ompelukonetta ilman valvontaa. 17. Valvo, etteivät pikkulapset pääse leikkimään ompelukoneella. SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA Tämä ompelukone on tarkoitettu kotikäyttöön.

5 Sette i støpsler og hovedstrøm-/ sylampebryter 1. Sett støpselet med tre pinner inn i maskinen. 2. Sett strømtilførselsstøpselet i en stikkontakt. Ansluta kontakterna och slå på huvudströmbrytaren/lampströmbrytaren 1. Anslut kontakten med tre stift till symaskinen. 2. Anslut nätkontakten till ett vägguttag. - Når du lar maskinen bli stående uten tilsyn, må du slå av hovedstrømbryteren eller ta støpselet ut av stikkontakten. Slå på eller av hovedstrøm-/sylampebryteren. 1 Slå på 2 Slå av - Når det utføres service på symaskinen, eller man tar av deksler eller skifter pærer, må maskinen eller det elektriske settet kobles fra strømtilførselen ved at man tar støpselet ut av stikkontakten. - Symaskinens huvudströmbrytare ska stängas av eller kontakten dras ut ur vägguttaget när maskinen lämnas utan översyn. Slå på eller av strömbrytaren för att starta maskinen och symaskinslampan. 1 Slå på 2 Slå av - När service utförs på symaskinen, luckor tas bort eller lampor byts måste maskinen eller elsatsen kopplas bort från spänningskällan genom att kontakten dras ut ur vägguttaget. Tilslutning af stik og hovedkontakt/ kontakt til sylys 1. Sæt det tregrenede stik i maskinen. 2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt. Pistotulppien kytkeminen sekä virta- ja valokytkin 1. Kytke kolmipiikkinen pistotulppa ompelukoneeseen. 2. Kytke liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan. - Når maskinen forlades, skal der slukkes på dens hovedkontakt, eller stikket skal tages ud af stikkontakten. Tænd eller sluk på kontakten til strømforsyning og sylys. 1 Tænd 2 Sluk - Ved servicering af symaskinen eller ved afmontering af afdækninger eller udskiftning af pærer, skal der slukkes for strømforsyningen ved at tage stikket ud af stikkontakten. - Kun jätät ompelukoneen ilman valvontaa, katkaise koneesta virta tai irrota pistotulppa pistorasiasta. Kytke virtakytkimellä virta ja ompeluvalo päälle tai pois päältä. 1 Kytke päälle 2 Kytke pois - Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt huoltamaan konetta, avaamaan koneen suojakoteloita tai vaihtamaan lamppua. 1 2

6 INNHOLD INNEHÅLL Side HOVEDDELER... 1 HOVEDDELER... 2 TILBEHØR... 3 BRUKE SY MASKINEN... 4 Koble til støpslene... 4 Hovedstrømbryter og sylampebryter... 5 Fotpedal... 5 Sette inn nålen... 6 Kontrollere nålen... 6 Skifte trykkfot... 7 Skifte til friarmstil... 8 Stabilisere maskinen... 8 ULIKE KONTROLLER... 9 Mønstervelgerhjul... 9 MØNSTRE OG NAVN PÅ SØMTYPER Reverssømhendel TRÆ MASKINEN Spole undertrådspolen Træ undertråden Træ overtråden Trekke opp undertråden Sying med dobbeltnål Trådspenning FORHOLDSDIAGRAM OVER KOMBINASJONER AV STOFFER, NÅLER OG TRÅDER Rettsøm Sikksakksøm Skjult faldesøm/blindsøm Elastisk søm Leggkantesøm Sy knapphull Finjustering av knapphull Isying av knapper Isying av glidelås Rynking Stopping Applikasjoner Monogram og broderi Skifte lyspæren Smøring Rengjøring Feilsøking FEILSØKING Pakke sammen maskinen INDEKS Sida HUVUDDELAR...1 HUVUDDELAR...2 TILLBEHÖR...3 ANVÄNDA SYMASKINEN...4 Ansluta kontakter...4 Huvudströmbrytare och lampströmbrytare...5 Fotpedal...5 Sätta i nålen...6 Kontrollera nålen...6 Byta pressarfot...7 Byta till friarm...8 Stabilisera maskinen...8 OLIKA REGLAGE...9 Mönstervalsratt...9 MÖNSTER OCH SÖMNAMN...10 Backstygnsspak...12 TRÄ MASKINEN...12 Spola upp tråd på spolen...12 Trädning av undertråd (spole)...14 Trädning av övertråd (nål)...15 Ta upp undertråd (spole)...17 Sy med tvillingnål...18 Trådspänning...20 TABELL ÖVER KOMBINATIONER AV TYG, NÅLAR OCH TRÅD...22 Sy raksöm...24 Sy sicksacksöm...26 Osynlig fållsöm...27 Sy elastisk söm...28 Sy söm för musselformade veck...29 Sy ett knapphål...30 Finjustering av knapphål...34 Sy knappar...35 Sätta i blixtlås...36 Rynkning...37 Stoppning...38 Applikationer...39 Monogram och brodering...40 Byta glödlampa...42 Smörjning...43 Rengöring...43 Kontrollista...45 KONTROLLISTA...48 Packa maskinen...54 INDEX...56

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Side DE VIGTIGSTE DELE... 1 DE VIGTIGSTE DELE... 2 TILBEHØR... 3 SÅDAN BETJENES MASKINEN... 4 Isætning af stik... 4 Hovedkontakt og kontakt til sylys... 5 Fodpedal... 5 Isætning af nålen... 6 Kontrol af nålen... 6 Udskiftning af trykfoden... 7 Skift til friarmssyning... 8 Stabilisering af maskinen... 8 FORSKELLIGE BETJENINGSKNAPPER... 9 Knap til valg af mønster... 9 MØNSTRENES OG SØMMENES BETEGNELSER Arm til baglæns syning TRÅDNING AF MASKINEN Spoling af spolen Trådning af undertråd (spole) Trådning af overtråd (nål) Optrækning af undertråd (spole) Syning med dobbeltnål Trådspænding OVERSIGT OVER FORHOLDET MELLEM STOF, NÅL OG TRÅD Lige søm Zig-zag-søm Blindsøm Elastisk søm Muslingerynkesøm Sådan syr du et knaphul Finjustering af knaphul Isyning af knapper Isætning af lynlås Rynkning Stopning Applikationer Monogramsyning og brodering Udskiftning af pæren Smøring Rengøring Funktionscheckliste FUNKTIONSCHECKLISTE Nedpakning af maskinen STIKORDSREGISTER Sivu TÄRKEIMMÄT OSAT...1 TÄRKEIMMÄT OSAT...2 TARVIKKEET...3 OMPELUKONEEN KÄYTTÖ...4 Pistotulppien kytkeminen...4 Virta- ja valokytkin...5 Jalkasäädin...5 Neulan kiinnitys...6 Neulan tarkistus...6 Paininjalan vaihto...7 Vapaavarren käyttöön siirtyminen...8 Koneen tasapainottaminen...8 KONEEN VALITSIMET...9 Ommelvalitsin...9 OMPELEET JA OMPELEIDEN NIMET...11 Taakseompelupainike...12 KONEEN LANGOITTAMINEN...13 Puolaus...13 Alalangan (puolalangan) pujottaminen...14 Ylälangan (neulan) pujottaminen...15 Alalangan (puolalangan) nostaminen...17 Kaksoisneulalla ompelu...18 Langan kireys...20 OMMELTAVIEN KANKAIDEN, NEULOJEN JA LANKOJEN YHDISTELMÄT...23 Suoraommel...24 Siksakommel...26 Piilo-ommel...27 Kolmen piston siksak...28 Simpukankuoriommel...29 Napinläven ompelu...30 Napinläven hienosäätö...34 Napin ompelu...35 Vetoketjun ompelu...36 Poimuttaminen...37 Parsinta...38 Applikointi...39 Nimikointi ja kirjonta...40 Lampun vaihto...42 Öljyäminen...43 Puhdistus...44 Vianetsinnän tarkistuslista...45 VIANETSINNÄN TARKISTUSLISTA...52 Koneen pakkaaminen...54 HAKEMISTO... 58

8 HOVEDDELER HUVUDDELAR DE VIGTIGSTE DELE TÄRKEIMMÄT OSAT D E F C A B G I H N O J M K L 7 P * Illustrasjonene av symaskinen på de følgende sidene kan avvike noe fra utseendet på din maskin. * Bilderna på symaskinen på följande sidor kan skilja sig något från din maskin. * Illustrationerne af symaskinen på følgende sider kan variere en smule fra din maskine. * Seuraavilla sivuilla esiintyvät ompelukoneiden kuvat saattavat erota hieman sinun koneestasi. 1

9 HOVEDDELER a Mønstervelgerhjul b Skrue for finjustering av knapphull c Trådopptakshendel d Uttrekksbord med oppbevaringsplass for tilbehør e Kontrollhjul for overtrådspenning f Reverssømhendel g Trådklipper h Trykkfotholder i Trykkfotskrue j Trykkfot (sikksakk) k Nåleplate (sikksakk) l Skyttelkrok m Spoleholder n Transportører o Nål p Nålklemmeskrue q Skytteldeksel r Snellepinne s Spolevikler t Balansehjul u Fotpedalkontakt v Trykkfothendel w Hovedbryter/sylampebryter x Innebygd håndtak y Trådleder/spolespenningshjul z Fotpedal HUVUDDELAR a Mönstervalsratt b Finjusteringsskruv för knapphål c Trådupptagningsspak d Utdragbart bord med förvaring av tillbehör e Trådspänningsratt för övertråd f Backstygnsspak g Trådavskärning h Pressarfotshållarenhet i Pressarfotsskruv j Pressarfot (sicksack) k Nålplatta (sicksack) l Skyttelkrok m Spolkapsel n Matartänder o Nål p Klämskruv q Skyttellucka r Trådrullsstativ s Spolmekanism t Handhjul u Uttag för fotpedal v Pressarfotsspak w Huvudströmbrytare/lampströmbrytare x Inbyggt handtag y Trådledare/trådspännare för spolning z Fotpedal DE VIGTIGSTE DELE a Knap til valg af mønster b Finjusteringsskrue til knaphul c Trådgiver d Forlængerbord med opbevaringsrum til tilbehør e Knap til regulering af overtrådens spænding f Arm baglæns syning g Trådskærer h Snap-on del i Trykfodsskrue j Trykfod (zig-zag) k Stingplade (zig-zag) l Skyttekrog m Spolehus n Transportører o Nål p Nåleskrue q Skyttedæksel r Spolepind s Spoleapparat t Balancehjul u Stik til fodpedal v Trykfodsarm w Hovedkontakt/kontakt til sylys x Indbygget håndtag y Trådstyr/strammeskive til spolespoling z Fodpedal TÄRKEIMMÄT OSAT a Ommelvalitsin b Napinläven hienosäätöruuvi c Langannostaja d Aputaso, jossa säilytystilaa tarvikkeille e Ylälangan kireyden säädin f Taakseompelupainike g Langankatkaisija h Paininjalan runko-osa i Paininjalan kiinnitysruuvi j Siksakpaininjalka k Pistolevy (siksak) l Puolakotelon salpa m Puolakotelo n Syöttäjän hampaat o Neula p Neulan kiinnitysruuvi q Sukkulapesän kansi r Lankarullan pidike s Puolauslaite t Käsipyörä u Jalkasäätimen liitäntä v Paininjalan nostovipu w Virta-/valokytkin x Kantokahva y Langanohjain/puolauksen kiristyslevy z Jalkasäädin 2

10 TILBEHØR a Knapphullfot (pk. med 1) b Glidelåsfot (pk. med 1) c Knappfot (pk. med 1) d Nålesett (vanlig enkeltnål nr. 14) (pk. med 3) e Dobbeltnål (pk. med 1) f Spoler (pk. med 3) g Stoppeplate (pk. med 1) h Skrutrekker (pk. med 1) i Ekstra snellepinne (pk. med 1) Delenummer for sikksakkfot: Fotpedal: X (110/120 V område) XA (220/240 V område) XA (Storbritannia) XA (Australia, New Zealand) Det ovennevnte tilbehøret oppbevares i tilbehørsposen i uttrekksbordet. Dette tilbehøret er laget for å mestre de fleste syoppgaver. TILLBEHÖR a Knapphålsfot (1 st.) b Blixtlåsfot (1 st.) c Knappsömnadsfot (1 st.) d Nålförpackning (vanlig enkel nål nr 14) (3 st.) e Tvillingnål (1 st.) f Spolar (3 st.) g Stoppningsplåt (1 st.) h Skruvmejsel (1 st.) i Extra trådrullsstativ (1 st.) Artikelnummer för sicksackspressarfot: Fotpedal: X (områden med 110/120V) XA (områden med 220/240V) XA (Storbritannien) XA (Australien, Nya Zeeland) Tillbehören ovan finns i tillbehörspåsen i det utdragbara bordet. Dessa tillbehör har utformats som en hjälp att utföra de flesta sömnadsuppgifter. TILBEHØR a Knaphulsfod (1 stk.) b Lynlåsfod (1 stk.) c Knapisyningsfod (1 stk.) d Nålesæt (almindelig enkeltnål nr. 14) (3 stk.) e Dobbeltnål (1 stk.) f Spole (3 stk.) g Stoppeplade (1 pc.) h Skruetrækker (1 stk.) i Ekstra spolepind (1 stk.) Reservedelskode for zig-zag-trykfod: Fodpedal: X (110/120V-område) XA (220/240V-område) XA (Storbritannien) XA (Australien, New Zealand) Ovennævnte tilbehør ligger i tilbehørsposen inde i forlængerbordet. Dette tilbehør er udviklet som en hjælp til udførelse af de fleste syopgaver. TARVIKKEET a Napinläpijalka (1 kpl) b Vetoketjupaininjalka (1 kpl) c Napinompelujalka (1 kpl) d Neulapakkaus (vakioneula Nro 14) (3 kpl) e Kaksoisneula (1 kpl) f Puola (3 kpl) g Syöttäjän peitelevy (1 kpl) h Ruuvitaltta (1 kpl) i Lisälankatappi (1 kpl) Siksakpaininjalan tuotekoodi: Jalkasäädin: X (110/120V) XA (220/240V) XA (U.K.) XA (Australia, Uusi-Seelanti) Yllä mainittuja tarvikkeita säilytetään aputason sisällä olevassa tarvikepussissa. Näiden tarvikkeiden avulla voidaan suorittaa useimmat ompelutyöt. 1 X X X X X XA X

11 BRUKE SY MASKINEN Koble til støpslene 1. Sett fotpedalpluggen, som befinner seg mellom fotpedalen og strømstøpselet på ledningen, inn i kontakten på maskinen. 2. Sett støpselet inn i stikkontakten. ADVARSEL: 1. Når du skifter lyspære eller når symaskinen ikke er i bruk, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten for å unngå elektrisk støt. 2. Bare for USA Dette utstyret har et polarisert støpsel (det ene bladet er bredere enn det andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt kan dette støpslet kun settes inn i den polariserte stikkontakten på én måte. Hvis støpselet ikke passer helt i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å installere riktig type stikkontakt. Støpselet må ikke endres på noen måte. ANVÄNDA SYMASKINEN Ansluta kontakter 1. Sätt i fotpedalens kontakt, som sitter mellan fotpedalen och nätsladdens kontakt på sladden, i uttaget på maskinen. 2. Sätt i nätsladden i vägguttaget. VAR FÖRSIKTIG: 1. När du byter glödlampa eller när symaskinen inte används måste nätsladdens kontakt dras ut ur vägguttaget, för att elrelaterade olyckor ska undvikas. 2. Endast för USA Denna apparat har en polariserad kontakt (ett stift är bredare än det andra). För att minska risken för elstötar, är denna kontakt avsedd att endast passa på ett håll i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar perfekt i uttaget, vänd kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker som kan montera rätt uttag. Modifiera inte kontakten på något sätt. SÅDAN BETJENES MASKINEN Isætning af stik 1. Sæt fodpedalens stik, der sidder på ledningen mellem fodpedalen og strømforsyningsstikket, i stikket på maskinen. 2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt. FORSIGTIG: 1. Ved udskiftning af pæren, eller når symaskinen ikke er i brug, skal strømforsyningsstikket tages ud af stikkontakten, så elektriske uheld undgås. 2. Kun i USA Dette apparat har et polariseret stik (det ene stikben er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød kan dette stik kun sættes i et polariseret udtag på én måde. Hvis stikket ikke passer nøjagtigt til udtaget, vendes stikket. Hvis det stadig ikke passer, kontakt da en elektriker for at få installeret det korrekte udtag. Stikket må ikke ændres på nogen måde. OMPELUKONEEN KÄYTTÖ Pistotulppien kytkeminen 1. Kytke jalkasäätimen ja liitäntäjohdon pistotulpan välissä sijaitseva jalkasäätimen pistotulppa ompelukoneen liitäntään. 2. Kytke liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan. MUISTUTUS: 1. Kun koneen lamppua vaihdetaan tai kun kone ei ole käytössä, liitäntäjohdon pistotulppa täytyy irrottaa pistorasiasta sähköiskuvaaran välttämiseksi. 2. Vain USA Tässä laitteessa on polaroitu pistotulppa (toinen kosketin on leveämpi kuin toinen). Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämä pistotulppa on tarkoitettu sopimaan polaroituun seinäpistorasiaan ainoastaan yhdellä tavalla. Jos pistotulppa ei tunnu sopivan kunnolla seinäpistorasiaan, käännä pistotulppa toisin päin. Jos pistotulppa ei vieläkään sovi kunnolla, pyydä ammattitaitoista sähköteknikkoa asentamaan uusi pistorasia. Älä muuta pistotulppaa millään tavalla. 4

12 Hovedstrømbryter og sylampebryter Med denne bryteren slås strømmen og sylampen av og på. (Se fig. A.) a Slå på (mot I -merket) b Slå av (mot O -merket) Fotpedal Når du trår forsiktig på fotpedalen, går maskinen sakte. Når du trår hardere på fotpedalen, økes maskinhastigheten. Når du slipper trykket på fotpedalen, stanser maskinen. (Se fig. B.) MERK: 1. Påse at ingen ting ligger på fotpedalen når maskinen ikke er i bruk. 2. Nye symaskiner og maskiner som ikke har vært i bruk på en stund, må smøres som beskrevet på side 43. Husk å tørke av eventuell sølt olje etter smøring. Merk (Bare for USA): Denne fotpedalen kan brukes på symaskinmodell LS-2220/2720. a Fotpedal: Modell N Huvudströmbrytare och lampströmbrytare Strömbrytaren slår av och på strömmen och symaskinslampan. (Se fig. A.) a Slå på (mot I-markeringen) b Stäng av (mot O-markeringen) Fotpedal Maskinen går på långsam hastighet om fotpedalen trampas ned en aning. När fotpedalen trampas ned hårdare ökar maskinens hastighet. När trycket på fotpedalen upphör stannar maskinen. (Se fig. B.) Obs! 1. Se till att det inte finns några föremål på fotpedalen när maskinen inte används. 2. En ny symaskin eller en som inte har använts under lång tid ska smörjas med olja enligt beskrivningen på sidan 43. Torka av överflödig olja efter smörjning. Obs! (endast för USA): Denna fotpedal kan användas för symaskinsmodell LS-2220/2720. a Fotpedal: Modell N Hovedkontakt og kontakt til sylys Du kan tænde og slukke for symaskinen på denne kontakt. (Se fig. A.) a Tænd (mod I -mærket) b Sluk (mod O -mærket) Fodpedal Når du træder let på fodpedalen, kører maskinen ved lav hastighed. Når trykket på fodpedalen øges, øges også maskinens hastighed. Når du fjerner foden fra fodpedalen, stopper maskinen. (Se fig. B.) BEMÆRK: 1. Kontrollér, at der ikke ligger noget på fodpedalen, når maskinen ikke er i brug. 2. En ny symaskine eller en symaskine, der ikke har været i brug i længere tid, skal smøres som beskrevet på side 43. Tør altid overskydende olie af efter smøring. Bemærk (kun i USA): Denne fodpedal kan bruges til symaskinemodel LS-2220/2720. a Fodpedal: Model N Virta- ja valokytkin Tällä kytkimellä ompelukoneeseen kytketään virta/ompeluvalo päälle ja pois päältä. (Katso kuvaa A.) a Kytke päälle (kohti I -merkkiä) b Kytke pois (kohti O -merkkiä) Jalkasäädin Kun painat jalkasäädintä kevyesti, kone ompelee hitaasti. Kun painat jalkasäädintä voimakkaammin, ompelunopeus kasvaa. Kun vähennät jalkasäätimeen kohdistuvaa painetta, ompelunopeus hidastuu. (Katso kuvaa B.) VINKKI: 1. Huolehdi siitä, ettei jalkasäätimen päälle aseteta mitään, kun konetta ei käytetä. 2. Uusi tai kauan käyttämättömänä ollut ompelukone tulee öljytä sivun 43 ohjeiden mukaisesti. Pyyhi ylimääräinen öljy pois öljyämisen jälkeen. Vinkki (vain USA): Tätä jalkasäädintä voidaan käyttää ompelukonemallissa LS-2220/2720. a Jalkasäädin: Malli N A B

13 Sette inn nålen Slå strømbryteren til O. 1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten. 2. Hev nålen til høyeste stilling. 3. Senk trykkfoten. 4. Hvis en nål allerede er satt inn, fjerner du nålen ved å løsne nåleklemmen med en mynt og trekke nålen ned. 5. Påse at den flate siden vender bakover, og sett inn den nye nålen så langt som mulig opp mot nålestopperen. 6. Stram nåleklemmen. a Mynt Sätta i nålen Vrid strömbrytaren till O. 1. Dra ut kontakten ur eluttaget. 2. Höj nålstången till det högsta läget. 3. Sänk ned pressarfoten. 4. Om det redan sitter en nål på plats tar du bort denna genom att lossa nålklämman med ett mynt och dra nålen nedåt. 5. Håll nålen med den plana sidan riktad bakåt och för in nålen så lång det går mot nålstoppet. 6. Dra åt nålklämman. a Mynt Isætning af nålen Sæt strømkontakten til O. 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Hæv nålen til højeste position. 3. Sænk trykfoden. 4. Hvis der allerede er sat en nål i, fjernes den ved at løsne nåleskruen med en mønt og trække nålen nedad. 5. Vend den flade side bagud, og sæt den nye nål så langt op mod nålestopperen som muligt. 6. Stram nåleskruen. a Mønt Neulan kiinnitys Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta. 2. Nosta neulatanko korkeimpaan asentoonsa. 3. Laske paininjalka. 4. Jos koneessa on jo neula, irrota se löysyttämällä neulan kiinnitysruuvia kolikon avulla ja vetämällä neulaa alaspäin. 5. Työnnä uusi neula litteä puoli taaksepäin mahdollisimman pitkälle neulan pysäyttimeen asti. 6. Kiristä neulan kiinnitysruuvi. a Kolikko 1 1 Kontrollere nålen 1. Nålen må alltid være rett og skarp for å få riktig søm. 2. Du kontrollerer om nålen er bøyd ved å plassere nålen med den flate siden ned, som vist på illustrasjonen. 3. Bytt nålen hvis den er bøyd eller sløv. Kontrollera nålen 1. Synålen ska alltid vara rak och vass för problemfri sömnad. 2. För att kontrollera om nålen är böjd placerar du nålens plana sida nedåt som bilden visar. 3. Byt nål om den är böjd eller slö. Kontrol af nålen 1. Nålen skal altid være lige og skarp for at opnå en jævn syning. 2. For at kontrollere om nålen er bøjet, lægges den med den flade side nedad som vist i illustrationen. 3. Udskift nålen, hvis den er bøjet eller uskarp. Neulan tarkistus 1. Jotta kone toimisi moitteettomasti, neulan on oltava suora ja terävä. 2. Tarkista, ettei neula ole taipunut asettamalla neulan kanta litteä puoli alaspäin tasaiselle alustalle kuvan osoittamalla tavalla. 3. Jos neula on tylsä tai taipunut, vaihda se uuteen. 6

14 Skifte trykkfot Det kan være nødvendig å skifte trykkfot ut fra behov. SMEKKLÅSTYPE Slå strømbryteren til O. 1. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie balansehjulet mot deg (mot klokken). Deretter hever du trykkfothendelen. 2. Frigjør foten ved å heve hendelen bak på trykkfotholderen. 3. Plasser en annen trykkfot på nåleplaten, slik at trykkfotstangen er på linje med hakket på stammen. 4. Senk trykkfothendelen og fest trykkfoten på stammen. Hvis trykkfoten er plassert riktig, skal stangen smekke på plass. Byta pressarfot Du kan behöva byta pressarfot, beroende på typen av sömnadsarbete. FASTSNÄPPBAR TYP Vrid strömbrytaren till O. 1. Höj nålen till dess högsta läge genom att vrida handhjulet (moturs) och höja pressarfotsspaken. 2. Lossa pressarfoten genom att höja spaken som sitter på baksidan av pressarfotshållarenheten. 3. Placera en pressarfot på nålplattan så att stången på pressarfoten är i linje med skåran på ansatsen. 4. Sänk pressarfotsspaken och montera pressarfoten på ansatsen. Om pressarfoten är rätt placerad ska stången snäppas fast. Udskiftning af trykfoden Det kan være nødvendigt at udskifte trykfoden afhængig af syopgaven. SNAP-ON TYPE Sæt strømkontakten til O. 1. Hæv nålen til den højeste stilling ved at dreje balancehjulet mod dig selv (mod uret), og løft trykfodsarmen. 2. Frigør trykfoden ved at løfte armen bag på trykfodsholderen. 3. Sæt en anden trykfod på stingpladen, så tværpinden på trykfoden står ud for rillen i holderen. 4. Sænk trykfoden, og fastgør trykfoden på holderen. Hvis trykfoden står rigtigt, klikker tværpinden på plads. Paininjalan vaihto Saatat joutua vaihtamaan paininjalkaa ommeltavan työn mukaan. PIKAKIINNITYS Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään) ja nosta paininjalan nostovipu. 2. Irrota jalka nostamalla paininjalan runko-osan takana olevaa vipua. 3. Aseta toinen paininjalka pistolevylle siten, että paininjalan tanko on samassa linjassa paininjalan runko-osan uran kanssa. 4. Laske paininjalan nostovipu, jolloin paininjalka kiinnittyy runko-osaan. Jos paininjalka on oikeassa kohdassa, tanko napsahtaa paikalleen. 7

15 Skifte til friarmstil Sying med friarm er praktisk når du skal sy rørformete eller vanskelig tilgjengelige plaggdeler. Du skifter til friarmstil ved å løfte opp uttrekksbordet og trekke det ut. a Løft den nederste delen av uttrekksbordet mot deg. b Trekk ut uttrekksbordet for å fjerne det. a Uttrekksbord Byta till friarm Friarmssömnad är praktiskt när du syr runda eller svåråtkomliga delar på klädesplagg. För att ställa in maskinen på friarm lyfter du upp det utdragbara bordet och drar ut det. a Lyft det utdragbara bordets underdel upp mot dig. b Dra ut det utdragbara bordet för att ta bort det. a Utdragbart bord Skift til friarmssyning Friarmssyning er praktisk til syning af rørformede dele og områder på beklædningsstykker, der er vanskelige at komme til. For at skifte til friarmssyning skal du løfte op i forlængerbordet og trække det ud. a Løft bunden af forlængerbordet op mod dig selv. b Træk forlængerbordet ud for at fjerne det. a Forlængerbord Vapaavarren käyttöön siirtyminen Vapaavarsi on kätevä putkimaisten kappaleiden tai muuten hankalasti saavutettavien alueiden ompelussa. Siirry vapaavarren käyttöön nostamalla aputasoa ylös ja vetämällä se irti koneesta. a Nosta aputason pohjaa ylös itseäsi kohti. b Vedä aputaso irti koneesta. a Aputaso 1 Stabilisere maskinen Når symaskinen står på et ujevnt underlag, justerer du høyden ved å vri på gummiputen foran til høyre på bunnplaten til symaskinen er stabil. Stabilisera maskinen När symaskinen är placerad på ett ojämnt underlag vrider du på gummidynan till höger på framsidan av basplattan för att justera dess höjd tills symaskinen står stabilt. Stabilisering af maskinen Hvis symaskinen placeres på en ujævn overflade, skal du dreje på gummipuden forrest på højre side af bundpladen for at justere højden, til symaskinen står stabilt. Koneen tasapainottaminen Kun ompelukone on sijoitettu epätasaiselle alustalle, säädä pohjalevyn etuosan oikeassa reunassa olevan kumityynyn korkeutta kääntämällä tyynyä, kunnes ompelukone seisoo tukevasti paikoillaan. 8

16 ULIKE KONTROLLER Mønstervelgerhjul Du velger sømtype ved å vri mønstervelgerhjulet mot høyre eller venstre. Stingbredde og stinglengde vises på den følgende siden. a Mønstervelgerhjul OLIKA REGLAGE Mönstervalsratt Vrid bara mönstervalsratten i endera riktning när du ska välja mönster. Stygnbredder och -längder visas på nästa sida. a Mönstervalsratt FORSKELLIG BETJENINGSKNAPPER Knap til valg af mønster Drej knappen til valg af mønster i den ene eller den anden retning for at vælge en søm. De forskellige stingbredder og -længder vises på næste side. a Knap til valg af mønster KONEEN VALITSIMET Ommelvalitsin Valitse haluamasi ommel kiertämällä ommelvalitsinta jompaankumpaan suuntaan. Ompeleen pituudet ja leveydet on esitelty seuraavalla sivulla. a Ommelvalitsin 1 b 1 ac c d a

17 MØNSTRE OG NAVN PÅ SØMTYPER MØNSTER NAVN PÅ SØM SIDE IN HÅNDBOKEN 1(a-b-c-d) 4-TRINNS AUTOMATISK KNAPPHULLSØM 30 2 SIKKSAKKSØM 26 3 SIKKSAKKSØM 26 4 SIKKSAKKSØM 26 5 SIKKSAKKSØM (FLATSØM) RETTSØM RETTSØM (venstre nåleposisjon) ELASTISK SKJULT SØM LEGGKANTESØM ELASTISK SØM 28 MÖNSTER OCH SÖMNAMN MÖNSTER SÖMNAMN SIDA I BRUKSANVISNI NG 1(a-b-c-d) 4-STEGS AUTOMATISKT KNAPPHÅL 30 2 SICKSACKSÖM 26 3 SICKSACKSÖM 26 4 SICKSACKSÖM 26 5 SICKSACKSÖM (SATÄNG) RAKSÖM RAKSÖM (Vänster nålläge) ELASTISK OSYNLIG SÖM SÖM FÖR MUSSELFORMADE VECK ELASTISK SÖM 28 10

18 MØNSTRENES OG SØMMENES BETEGNELSER MØNSTER SØMBETEGNELSE SIDE I INSTRUKTIONE RNE 1(a-b-c-d) 4-TRINS AUTOMATISK KNAPHUL 30 2 ZIG-ZAG-SØM 26 3 ZIG-ZAG-SØM 26 4 ZIG-ZAG-SØM 26 5 ZIG-ZAG-SØM (SATIN) LIGE SØM LIGE SØM (venstre nåleposition) STRÆKBLINDSØM MUSLINGERYNKESØM ELASTISK SØM 28 OMPELEET JA OMPELEIDEN NIMET OMMEL OMPELEEN NIMI OHJEIDEN sivu 1(a-b-c-d) 4-VAIHEINEN AUTOMAATTINEN NAPINLÄPI 30 2 SIKSAKOMMEL 26 3 SIKSAKOMMEL 26 4 SIKSAKOMMEL 26 5 SIKSAK (LAAKAOMMEL) SUORA OMMEL SUORA OMMEL (Neula vasemmalla) JOUSTAVA PIILO-OMMEL SIMPUKANKUORIOMMEL KOLMEN PISTON SIKSAK 28 11

19 Reverssømhendel Du syr reverssøm ved å trykke ned reverssømhendelen så langt som mulig og holde den nede mens du trår forsiktig på fotpedalen. Du syr forover ved å slippe opp reverssømhendelen. Reverssøm brukes til å feste og forsterke sømmer. Backstygnsspak Tryck ned spaken så långt det går och håll den kvar i det läget samtidigt som du trampar lätt på fotpedalen när du vill sy bakåt. Släpp backstygnsspaken när du vill sy framåt. Backstygn används för att fästa och förstärka sömmar. Arm til baglæns syning For at sy baglæns skal du trykke knappen til baglæns syning så langt ned som muligt og holde den der, mens du træder let på fodpedalen. Slip knappen til baglæns syning for at sy forlæns. Baglæns syning bruges til hæftning og forstærkning af sømme. Taakseompelupainike Kun haluat ommella taaksepäin, paina taakseompelupainike alaasentoon, pidä sitä painettuna ja paina kevyesti jalkasäädintä. Kun haluat jälleen ommella eteenpäin, vapauta taakseompelupainike. Taaksepäinompelua käytetään saumojen päättelyyn ja vahvistukseen. TRÆ MASKINEN Spole undertrådspolen 1. Plasser trådsnellen på snellepinnen og før tråden rundt spolespenningshjulet. a Spolespenningshjul b Spolevikling 2. Træ trådenden gjennom hullet i spolen fra innsiden og ut. 3. Plasser spolen på spoleviklerakselen og skyv akselen mot høyre. Drei spolen for hånd med klokken til fjæren på akselen glir inn i spalten på spolen. c Fjær d Spalte 4. Hold i trådenden og trå forsiktig på fotpedalen for å spole tråden rundt spolen et par ganger, og stans deretter maskinen. 5. Klipp av eventuell tråd som stikker ut fra toppen av spolen, og fortsette å spole tråden på spolen ved å trå på fotpedalen. MERK: Maskinen stopper automatisk når spolen er full. 6. Når maskinen har stoppet, klipper du av tråden mellom spolen og snellen, skyver akselen mot venstre og løfter opp den fulle spolen fra akselen. ADVARSEL: Selv om nålen ikke beveger seg når spoleviklerakselen skyves mot spoletrykkeren, vil balansehjulet fortsette å gå rundt. Du må derfor ikke røre balansehjulet mens spolen vikles. TRÄ MASKINEN Spola upp tråd på spolen 1. Placera trådrullen på trådrullsstativet och för tråden runt trådspännaren för spolning. a Trådspännare för spolning b Tråd spolas upp på spolen 2. För trådänden genom hålet på spolen från insidan. 3. Sätt spolen på spolmekanismens axel och skjut axeln åt höger. Vrid spolen medurs för hand tills fjädern på axeln glider in i skåran på spolen. c Fjäder d Skåra 4. Håll i trådänden och trampa lätt på fotpedalen så att tråden lindas runt spolen några varv, och stanna sedan maskinen. 5. Klipp av överflödig tråd som sticker ut från spolen och fortsätt att spola tråd på spolen genom att trampa ned fotpedalen. Obs! Maskinen stannar automatiskt när spolen är full. 6. När maskinen stannar klipper du av tråden mellan spole och trådrulle, skjuter axeln åt vänster och tar av den fulla spolen från axeln. VAR FÖRSIKTIG: Trots att nålstången inte rör sig när spolmekanismens axel har skjutits mot spolhållaren, fortsätter handhjulet att snurra. Därför ska du inte röra handhjulet när tråd spolas upp på spolen. 12

20 TRÅDNING AF MASKINEN Spoling af spolen 1. Sæt trådspolen på spolepinden, og læg tråden rundt om strammeskiven til spolespoling. a Strammeskive til spolespoling b Spolevinding 2. Før enden af tråden gennem hullet i spolen fra indersiden. 3. Sæt spolen på spoleapparatets holder, og skub holderen mod højre. Drej spolen med uret med hånden, til fjederen på holderen glider ind i spolens rille. c Fjeder d Rille 4. Hold fast i trådens ende, og træd forsigtigt på fodpedalen for at vikle tråden et par gange om spolen. Stop derefter maskinen. 5. Klip den overskydende tråd af, der stikker ud fra toppen af spolen, og fortsæt med at vinde tråden på spolen ved at træde på fodpedalen. BEMÆRK: Maskinen stopper automatisk, når spolen er fuld. 6. Klip tråden mellem spole og trådrulle over, når maskinen stopper, skub holderen til venstre, og tag den fulde spole af holderen. FORSIGTIG: Selv om nålen ikke bevæger sig, når spoleapparatets holder er skubbet mod spolepresseren, drejer balancehjulet fortsat. Rør derfor ikke ved balancehjulet, mens spolen vindes. KONEEN LANGOITTAMINEN Puolaus 1. Aseta lankarulla lankarullan pidikkeeseen ja vie lanka puolauksen kiristyslevyn ympäri. a Puolauksen kiristyslevy b Puolaus 2. Pujota langan pää sisäkautta puolassa olevan reiän läpi. 3. Aseta puola puolaustappiin ja siirrä tappi oikealle. Pyöritä puolaa käsin myötäpäivään, kunnes tapissa oleva jousi liukuu puolan uraan. c Jousi d Ura 4. Pidä kiinni puolan reiästä tulevasta langanpäästä ja paina jalkasäädintä kevyesti kiertääksesi muutaman kierroksen lankaa puolan ympärille. Pysäytä kone. 5. Katkaise ylimääräinen langanpää puolan päältä ja jatka langan puolaamista puolan ympärille painamalla jalkasäädintä. VINKKI: Kone pysähtyy automaattisesti, kun puola on täynnä. 6. Leikkaa koneen pysähdyttyä lanka poikki puolan ja lankarullan välistä, työnnä tappi vasemmalle ja ota täyteen puolattu puola pois tapista. MUISTUTUS: Vaikka neulatanko ei pääsekään liikkumaan puolaustapin ollessa työnnettynä oikealle, käsipyörä pääsee pyörimään vapaasti. Varo siis koskemasta käsipyörään puolauksen aikana

21 Træ undertråden Slå strømbryteren til O. 1. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie balansehjulet mot deg (mot klokken). Deretter hever du trykkfothendelen. 2. Åpne skytteldekselet bak uttrekksbordet foran på maskinen, og ta av spoleholderen ved å trekke hendelen mot deg og ut fra skyttelhuset (fig. A). 3. Vikle av omtrent 10 cm (4 tommer) tråd fra en full spole, og sett inn spolen i spolehuset. (Se fig. B-1.) Trekk den løse tråden inn i sporet, nedover og mot venstre som vist i fig. B-2, til den er inne i øyet under spenningsfjæren (fig. B-3). 4. Hold spoleholderen i hendelen, sett spoleholderen helt inn i skyttelhuset og slipp hendelen. Forsikre deg om at spoleholderknasten passer inn i hakket øverst på huset, som vist i fig. C. MERK: Hvis spoleholderen ikke sitter ordentlig i maskinen, vil den falle ut fra skyttelen med det samme du begynner å sy. a Spoleholderhendel b Spoleholderknast c Spenningsfjær d Hakk Trädning av undertråd (spole) Vrid strömbrytaren till O. 1. Höj nålen till dess högsta läge genom att vrida handhjulet (moturs) och höja pressarfotsspaken. 2. Öppna skyttelluckan bakom det utdragbara bordet på maskinens framsida, och ta bort spolkapseln genom att dra dess spärr mot dig och dra ut den från skyttelbanan (fig. A). 3. Dra ut en bit tråd på cirka 10 cm (4") från en full spole och sätt i spolen i spolkapseln. (Se fig. B-1.) Dra in tråden i skåran, nedåt och till vänster, se fig. B-2, tills den går igenom ögat under spännfjädern (fig. B-3). 4. Håll spolkapseln i spärren och för in spolkapseln helt i skyttelbanan, och släpp spärren. Se till att spolkapselns hake passar in i skåran i skyttelbanans överkant, se fig. C. Obs! Om spolkapseln inte placeras korrekt i maskinen, faller den ut ur skytteln direkt när du börjar sy. a Spolkapselns spärr b Spolkapselns hake c Spännfjäder d Skåra Trådning af undertråd (spole) Sæt strømkontakten til O. 1. Hæv nålen til den højeste stilling ved at dreje balancehjulet mod dig selv (mod uret), og løft trykfodsarmen. 2. Åbn skyttedækslet bag forlængerbordet på forsiden af maskinen, og tag spolehuset ud ved at trække dets lås mod dig selv og trække det ud af løberingen (fig. A). 3. Træk ca. 10 cm (4") tråd af den fulde spole, og sæt spolen i spolehuset. (Se fig. B-1.) Træk den løse tråd gennem åbningen, ned og til venstre som vist i fig. B-2, til den går ind i øjet under strammefjederen (fig. B-3). 4. Hold spolehuset i låsen, sæt spolehuset helt ind i løberingen, og slip låsen. Kontroller, at spolehusets finger går ind i rillen øverste på ringen som vist i fig. C. BEMÆRK: Hvis spolehuset ikke placeres korrekt helt inde i maskine, falder det ud af skyttes, når du begynder at sy. a Spolehusets lås b Spolehusets finger c Strammefjeder d Rille Alalangan (puolalangan) pujottaminen Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään) ja nosta paininjalan nostovipu. 2. Avaa aputason takana, koneen etuosassa sijaitsevan sukkulapesän kansi ja irrota puolakotelo vetämällä sen salpaa itseäsi kohti ja vetämällä se ulos sukkulapesästä (kuva A). 3. Vedä puolasta noin 10 cm (4") lankaa ja aseta puola puolakoteloon. (Katso kuvaa B-1.) Vedä langanpää puolakotelon uraan, alas ja vasemmalle kuvan B-2 mukaisesti, kunnes se menee kireyden säätöjousen alla olevaan ulostuloreikään (kuva B-3). 4. Pidä kiinni puolakotelon salvasta, työnnä puolakotelo sukkulapesään ja päästä irti salvasta. Varmista, että puolakotelon nipukka asettuu sukkulapesän yläosassa olevaan loveen kuvan C mukaisesti. VINKKI: Jos puolakoteloa ei aseteta kunnolla paikoilleen koneeseen, se putoaa pois sukkulapesästä heti ompelun alkaessa. a Puolakotelon salpa b Puolakotelon nipukka c Kireyden säätöjousi d Lovi 14

22 A B-1 B B-3 3 C 2 4 Træ overtråden Trädning av övertråd (nål) Trådning af overtråd (nål) Ylälangan neulalangan pujottaminen

23 1. Hev trykkfoten med trykkfothendelen, drei balansehjulet mot deg (mot klokken) og hev trådopptakshendelen til høyeste stilling. 2. Trekk opp snellepinnen og plasser en trådsnelle på den. 3. Før tråden gjennom begge trådlederne: den bakre først, og deretter den fremre. (fig. A) a Snellepinne b Trådleder (bak) c Trådleder (foran) d Trådopptakshendel 4. Trekk tråden ned og rundt det øvre trådspenningshjulet, fra høyre mot venstre, slik at tråden plukker opp fjærholderen. (Se fig. B.) Hold tråden som vist i fig. C, og trekk den mellom spenningshjulene. e Kontrollhjul for overtrådspenning f Fjærholder 5. Før tråden til baksiden av trådopptakshendelen og rundt til venstre (fig. D). Før tråden gjennom spalten ved å trekke den mot deg og inn i øyet. g Trådopptakshendel 6. Før tråden ned og bak trådlederen. h Trådleder 7. Træ nålen forfra og bakover og trekk ut omtrent 5 cm (2 tommer) med tråd som vist i fig. E. MERK: Hvis tråden er galt trædd, kan tråden ryke, noen som vil føre til at det hoppes over sting og at stoffet rynker seg. 1. Höj pressarfoten med pressarfotsspaken och vrid handhjulet mot dig (moturs) för att höja trådupptagningsspaken till det högsta läget. 2. Dra upp trådrullsstativet och sätt en trådrulle på pinnen. 3. För tråden genom de båda trådledarna, först den bakre och sedan den främre. (fig. A) a Trådrullsstativ b Trådledare (bak) c Trådledare (fram) d Trådupptagningsspak 4. Dra ned tråden och för den runt trådspänningsratten för övertråden från höger till vänster så att tråden plockar upp trådjusteringsfjädern. (Se fig. B.) Håll tråden som fig. C visar och dra den mellan trådspännarna. e Trådspänningsratt för övertråd f Trådjusteringsfjäder 5. För tråden till trådupptagningsspakens baksida och runt till vänster (fig. D). För tråden genom skåran genom att dra den mot dig och in i ögat. g Trådupptagningsspak 6. För ned tråden och för den bakom trådledaren. h Trådledare 7. Trä nålen från framsidan och dra ut en tråd på cirka 5 cm (2"), se fig. E. Obs! Om tråden träs felaktigt kan den gå av, vilket kan leda till att stygn hoppas över eller att tyget veckas. 1. Hæv trykfoden med trykfodsarmen, og drej balancehjulet mod dig selv (mod uret) for at hæve trådgiveren til højeste position. 2. Træk spolepinden op, og sæt en spole tråd på pinden. 3. Før tråden gennem begge trådstyr: først det bageste og derefter det forreste. (fig. A) a Spolepind b Trådstyr (bagest) c Trådstyr (forrest) d Trådgiver 4. Træk tråden ned og rundt om knappen til regulering af overtrådens spænding fra højre til venstre, så tråden fanger trådstyringsfjederen. (Se fig. B.) Hold i tråden som vist i fig. C, og træk den ind mellem spændeskriverne. e Knap til regulering af overtrådens spænding f Trådstyringsfjeder 5. Før tråden til bagsiden af trådgiveren og rundt til venstre (fig. D). Før tråden gennem rillen ved at trække den mod dig selv og ind i øjet. g Trådgiver 6. Før tråden nedad og gennem trådstyret. h Trådstyr 7. Tråd nålen fra forsiden mod bagsiden, og træk ca. 5 cm (2") tråd ud som vist i fig. E. BEMÆRK: Hvis tråden føres forkert, kan den knække, forårsage oversprungne sting og få stoffet til at krølle. 1. Nosta langannostaja yläasentoonsa nostamalla paininjalan nostovipua ja kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään). 2. Vedä lankatappi ylös ja aseta lankarulla lankatappiin. 3. Vie lanka molempien langanohjaimien kautta: ensin taka- ja sitten etuohjaimen kautta. (kuva A) a Lankarullan pidike b Langanohjain (takana) c Langanohjain (edessä) d Langannostaja 4. Vedä lankaa alaspäin ja ylälangan kireyden säätimen ympäri oikealta vasemmalle siten, että lanka menee riipojanjousen kautta. (Katso kuvaa B.) Pitele lankaa kuvan C osoittamalla tavalla ja vedä se langankiristyslevyjen välistä. e Ylälangan kireyden säädin f Riipojanjousi 5. Vie lanka langannostajan taakse sen ympäri oikealta vasemmalle (kuva. D). Vedä lankaa itseesi päin, jolloin lanka liukuu langannostajan silmään. g Langannostaja 6. Tuo lanka alas ja pujota se langanohjaimen taakse. h Langanohjain 7. Pujota lanka neulansilmään edestä taakse ja vedä noin 5 cm (2") lankaa neulansilmän läpi kuvan E osoittamalla tavalla. VINKKI: Jos ylälanka on pujotettu väärin, lanka voi katketa tai se voi aiheuttaa hyppytikkejä tai kankaan rypyttymistä. 16

24 A 2 1 B C D 7 E 8 7 Trekke opp undertråden 1. Hev trykkfoten og nålen til høyeste stilling. 2. Hold overtrådenden med venstre hånd. Drei balansehjulet mot deg med høyre hånd (mot klokken) til nålen går ned og opp igjen til høyeste stilling. 3. Overtråden skal ha fanget opp undertråden i en løkke. Når du trekker overtråden mot deg, kommer undertråden opp fra spolen i en stor løkke. 4. Trekk ut omtrent 15 cm (6 tommer) av begge trådene og før dem mot baksiden av symaskinen, rett bak trykkfoten. Overtråden skal passere mellom tuppene på trykkfoten. a Overtråd b Undertrådløkke c Undertråd Ta upp undertråd (spole) 1. Höj pressarfoten och nålen till respektive högsta lägen. 2. Håll i övertrådens ände med vänster hand. Vrid handhjulet mot dig (moturs) med höger hand tills nålen går ner och sedan tillbaka upp till det högsta läget. 3. Övertråden ska nu ha fångat upp undertråden i en ögla. Dra övertråden mot dig, så kommer undertråden upp från spolen i en stor ögla. 4. Dra ut cirka 15 cm (6") av båda trådarna och placera dem bakåt mot maskinens baksida, rakt bakom pressarfoten. Övertråden ska löpa genom skåran på pressarfoten. a Övertråd b Ögla för undertråd c Undertråd Optrækning af undertråd (spole) 1. Hæv trykfoden og nålen til højeste position. 2. Hold i enden af overtråden med venstre hånd. Drej balancehjulet mod dig selv (mod uret) med højre hånd, til nålen kører ned og derefter tilbage til højeste position igen. 3. Overtråden skal nu have fanget undertråden i en løkke. Træk overtråden mod dig selv, så undertråden kommer op fra spolen i en stor løkke. 4. Træk ca. 15 cm (6") af begge tråde ud, og læg dem mod maskinen bagside lige bag trykfoden. Overtråden skal passere gennem trykfodens tæer. a Overtråd b Undertrådsløkke c Undertråd Alalangan (puolalangan) nostaminen 1. Nosta paininjalka ja neula yläasentoonsa. 2. Pidä kiinni ylälangan päästä vasemmalla kädellä. Käännä käsipyörää oikealla kädellä itseäsi kohti (vastapäivään), kunnes neula käy alhaalla ja palaa taas yläasentoonsa. 3. Ylälangan pitäisi nyt olla poiminut alalangan lenkille. Vedä ylälankaa itseäsi kohti, ja alalanka nousee puolalta suurena lenkkinä. 4. Vedä kumpaakin lankaa esiin noin 15 cm (6") ja vie ne paininjalan alle koneen takapuolelle. Ylälangan tulisi kulkea paininjalan varpaiden välistä taaksepäin. a Ylälanka b Alalangan lenkki c Alalanka

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är endast utformad och konstruerad för användning i HEMMET. Maskinen är inte en leksak. Låt inte barn leka med maskinen.

Detaljer

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Les før bruk. KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Les når du trenger utfyllende informasjon. NYTTESØM TILLEGG Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Bruksanvisning Bruksan

Bruksanvisning Bruksan Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg alltid de grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende bruk av maskinen, herunder følgende: Les samtlige instruksjoner før maskinen tas i bruk. FARLIG - Slik

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG BRUKSANVISNING: For apparater med et polarisert støpsel (én pinne bredere enn de(n) andre): For å redusere risikoen for elektrisk støt er det meningen

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK med OEKAKI- FUNKSJON Bruksanvisning OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILKOBLING Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall)

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall) Jeansskjørt Størrelser 34-46 Materialer: 0,9 1,1 m denimstoff, 150 cm bredt (1,1 1,4 m ved 135-bredde) 1 metallglidelås, 16 cm 2 justerbare glidere, 40 mm 2 hekter til overdelen, 40 mm 3 jeansknapper Vanlig

Detaljer

1300MDC 1150MDA. Bruksanvisning Käyttöohjekirja. Brugsanvisning Brugsanvisning. Instruction Manual Manual de instrucciones

1300MDC 1150MDA. Bruksanvisning Käyttöohjekirja. Brugsanvisning Brugsanvisning. Instruction Manual Manual de instrucciones Instruction Manual Manual de instrucciones Bruksanvisning Käyttöohjekirja Bedienungsanleitung Manuel d'instructions Brugsanvisning Brugsanvisning 1300MDC 1150MDA VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved bruk

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING SP100 Serien A og B HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Norsk-Svensk ordlista

Norsk-Svensk ordlista Norsk-Svensk ordlista STRIKKET/STICKAT A Alle Alt Annen hver Antall Antall omganger Antall p Antal p i høyden Arbeidet Attersting Avslutt B Bak Bakstykke Bare Begynn/Begynnelse Belegg Beskrevet Blonde

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X6/X7/X8/X67/X77/X87 Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Sy med stil. med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil. med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Tilpasset av deg. Sydd med EMERALD HUSQVARNA VIKING EMERALD er en serie symaskiner som er ideelle for alle typer søm; fra en nydelig,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer