Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje"

Transkript

1 Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA För att minska risken för elstötar: 1. Symaskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till vägguttaget. Dra alltid ur symaskinens stickkontakt ur vägguttaget omedelbart efter användning och före rengöring. 2. Dra alltid ur kontakten innan du byter glödlampa. Byt glödlampan mot en av samma typ märkt 15 W. VARNING För att minska risken för brännskador, brand, elstötar eller personskador: 1. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Stor uppmärksamhet krävs när symaskinen används av eller i närheten av barn. 2. Använd enbart symaskinen till det den är avsedd för och så som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren enligt denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig symaskinen om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den tappats eller skadats eller tappats i vatten. Lämna in symaskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering. 4. Använd aldrig symaskinen om några lufthål är blockerade. Håll lufthålen på symaskinen och fotpedalen fria från ansamlat ludd, damm och löst tyg. 5. Se till att aldrig tappa eller föra in föremål i några öppningar. 6. Använd inte maskinen utomhus. 7. Använd inte maskinen där aerosoler (sprayer) används eller syrgas ges. 8. För att koppla bort maskinen, vrid huvudströmbrytaren till läget märkt O vilket betyder av, och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget. 9. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i kontakten, inte sladden, när du drar ut den ur vägguttaget. 10. Håll fingrarna borta från rörliga delar. Speciell uppmärksamhet krävs kring symaskinens nål. 11. Använd alltid rätt nålplatta. Fel platta kan göra att nålen bryts av. 12. Använd inte en böjd nål. 13. Dra inte i eller skjut på tyget under sömnad. Det kan böja nålen vilket kan göra att den bryts av. 14. Stäng av maskinen genom att ställa den på läge O när du ska justera något omkring nålen, som att trä nålen, byta nål, trä en spole eller byta pressarfot. 15. Dra alltid ut symaskinens kontakt ur vägguttaget när du tar bort skydd, smörjer eller gör några av de justeringar som nämns i bruksanvisningen. 16. Maskinen är inte avsedd att användas av små barn eller funktionshandikappade personer utan övervakning. 17. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med symaskinen. SPARA DESSA ANVISNINGAR Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk.

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Når du bruger symaskinen, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, også de herunder anførte: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARE Sådan undgår du at få stød: 1. Sørg for, at symaskinen altid er under opsyn, når den er tilsluttet en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og inden rengøring. 2. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter pæren. Udskift pæren med en af samme type på 15 W. ADVARSEL Sådan undgår du forbrænding, brand, stød eller personskade: 1. Brug ikke maskinen som legetøj. Hold godt øje med symaskinen, når den bruges af eller i nærheden af børn. 2. Brug kun symaskinen som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i denne brugsanvisning. 3. Symaskinen må ikke bruges, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis den har været under vand. Indlevér symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler/servicecenter, så de kan for undersøge den, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele. 4. Brug aldrig symaskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede. Hold symaskinens ventilationsåbninger og fodpedalen fri for trævler, støv og stofrester. 5. Pas på ikke at tabe noget ned i symaskinen, og stop ikke genstande af nogen art ind i åbningerne. 6. Brug ikke symaskinen udendørs. 7. Brug ikke symaskinen på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der anvendes ilt. 8. Sluk for symaskinen ved at trykke hovedkontakten hen på mærket O (sluk). Tag derefter stikket ud af stikkontakten. 9. Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket i stedet for ledningen. 10. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær specielt forsigtig omkring symaskinenålen. 11. Brug altid den korrekte stingplade. En forkert stingplade kan knække nålen. 12. Du må aldrig bruge en bøjet nål. 13. Skub og træk ikke i stoffet under syning. Dette kan bøje nålen og få den til at knække. 14. Sluk symaskinen ved at trykke hovedkontakten hen på mærket O, når du skal foretage justeringer i området omkring nålen, f.eks. hvis du skal tråde nålen, udskifte nålen, tråde spolen eller udskifte trykfoden eller lignende. 15. Træk altid symaskinens stik ud af stikkontakten, før du fjerner dæksler, smører eller foretager andre brugerjusteringer, der er nævnt i instruktionsbogen. 16. Symaskinen må ikke bruges af børn eller svage eller syge personer uden opsyn. 17. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. GEM DISSE ANVISNINGER Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet.

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää ompelukonetta. VAARA Sähköiskuvaaran välttämiseksi: 1. Älä koskaan jätä ompelukonetta ilman valvontaa pistotulpan ollessa kytkettynä pistorasiaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen ja ennen kuin alat puhdistaa ompelukonetta. 2. Ota pistotulppa aina irti pistorasiasta, kun vaihdat lampun. Vaihda lamppu samantyyppiseen 15 watin lamppuun. VAROITUS Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen välttämiseksi: 1. Ompelukone ei ole lelu. Noudata erityistä varovaisuutta, jos annat lasten käyttää ompelukonetta tai käytät konetta lasten läheisyydessä. 2. Käytä ompelukonetta ainoastaan tässä ohjekirjassa määriteltyihin tarkoituksiin. Käytä vain valmistajan tässä ohjekirjassa suosittelemia lisätarvikkeita. 3. Älä käytä ompelukonetta, jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vahingoittunut, jos kone ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vahingoittunut tai kastunut. Vie kone lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta sekä sähköistä tai mekaanista säätöä varten. 4. Älä koskaan käytä konetta, jos jokin sen tuuletusaukoista on peitettynä. Huolehdi, että koneen ja jalkasäätimen tuuletusaukkojen eteen ei pääse kertymään nukkaa, pölyä tai kangaspaloja. 5. Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä ompelukoneen aukkoihin. 6. Älä käytä konetta ulkotiloissa. 7. Älä käytä konetta tiloissa, joissa käytetään aerosoleja (suihkeita) tai lisähappea. 8. Katkaise koneesta virta kääntämällä virtakytkin pois päältä O -asentoon ja irrota sen jälkeen pistotulppa pistorasiasta. 9. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Ota kiinni pistotulpasta, älä vedä johdosta. 10. Älä työnnä sormiasi koneen liikkuviin osiin. Varo erityisesti koneen neulaa. 11. Käytä aina sopivaa pistolevyä. Vääräntyyppinen pistolevy voi katkaista neulan. 12. Älä käytä taipunutta neulaa. 13. Älä vedä tai työnnä kangasta ommellessasi. Neula voi vääntyä tai katketa. 14. Katkaise koneesta virta kääntämällä virtakytkin O -asentoon, jos aiot tehdä jotain neula-alueella, kuten pujottaa langan neulaan, vaihtaa neulan, pujottaa alalangan tai vaihtaa paininjalan. 15. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin avaat laitteen suojakoteloita, ryhdyt voitelemaan konetta tai ryhdyt tekemään jotain tässä ohjekirjassa neuvottuja säätöjä. 16. Älä anna pienten lasten tai huonokuntoisten henkilöiden käyttää ompelukonetta ilman valvontaa. 17. Valvo, etteivät pikkulapset pääse leikkimään ompelukoneella. SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA Tämä ompelukone on tarkoitettu kotikäyttöön.

5 Sette i støpsler og hovedstrøm-/ sylampebryter 1. Sett støpselet med tre pinner inn i maskinen. 2. Sett strømtilførselsstøpselet i en stikkontakt. Ansluta kontakterna och slå på huvudströmbrytaren/lampströmbrytaren 1. Anslut kontakten med tre stift till symaskinen. 2. Anslut nätkontakten till ett vägguttag. - Når du lar maskinen bli stående uten tilsyn, må du slå av hovedstrømbryteren eller ta støpselet ut av stikkontakten. Slå på eller av hovedstrøm-/sylampebryteren. 1 Slå på 2 Slå av - Når det utføres service på symaskinen, eller man tar av deksler eller skifter pærer, må maskinen eller det elektriske settet kobles fra strømtilførselen ved at man tar støpselet ut av stikkontakten. - Symaskinens huvudströmbrytare ska stängas av eller kontakten dras ut ur vägguttaget när maskinen lämnas utan översyn. Slå på eller av strömbrytaren för att starta maskinen och symaskinslampan. 1 Slå på 2 Slå av - När service utförs på symaskinen, luckor tas bort eller lampor byts måste maskinen eller elsatsen kopplas bort från spänningskällan genom att kontakten dras ut ur vägguttaget. Tilslutning af stik og hovedkontakt/ kontakt til sylys 1. Sæt det tregrenede stik i maskinen. 2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt. Pistotulppien kytkeminen sekä virta- ja valokytkin 1. Kytke kolmipiikkinen pistotulppa ompelukoneeseen. 2. Kytke liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan. - Når maskinen forlades, skal der slukkes på dens hovedkontakt, eller stikket skal tages ud af stikkontakten. Tænd eller sluk på kontakten til strømforsyning og sylys. 1 Tænd 2 Sluk - Ved servicering af symaskinen eller ved afmontering af afdækninger eller udskiftning af pærer, skal der slukkes for strømforsyningen ved at tage stikket ud af stikkontakten. - Kun jätät ompelukoneen ilman valvontaa, katkaise koneesta virta tai irrota pistotulppa pistorasiasta. Kytke virtakytkimellä virta ja ompeluvalo päälle tai pois päältä. 1 Kytke päälle 2 Kytke pois - Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt huoltamaan konetta, avaamaan koneen suojakoteloita tai vaihtamaan lamppua. 1 2

6 INNHOLD INNEHÅLL Side HOVEDDELER... 1 HOVEDDELER... 2 TILBEHØR... 3 BRUKE SY MASKINEN... 4 Koble til støpslene... 4 Hovedstrømbryter og sylampebryter... 5 Fotpedal... 5 Sette inn nålen... 6 Kontrollere nålen... 6 Skifte trykkfot... 7 Skifte til friarmstil... 8 Stabilisere maskinen... 8 ULIKE KONTROLLER... 9 Mønstervelgerhjul... 9 MØNSTRE OG NAVN PÅ SØMTYPER Reverssømhendel TRÆ MASKINEN Spole undertrådspolen Træ undertråden Træ overtråden Trekke opp undertråden Sying med dobbeltnål Trådspenning FORHOLDSDIAGRAM OVER KOMBINASJONER AV STOFFER, NÅLER OG TRÅDER Rettsøm Sikksakksøm Skjult faldesøm/blindsøm Elastisk søm Leggkantesøm Sy knapphull Finjustering av knapphull Isying av knapper Isying av glidelås Rynking Stopping Applikasjoner Monogram og broderi Skifte lyspæren Smøring Rengjøring Feilsøking FEILSØKING Pakke sammen maskinen INDEKS Sida HUVUDDELAR...1 HUVUDDELAR...2 TILLBEHÖR...3 ANVÄNDA SYMASKINEN...4 Ansluta kontakter...4 Huvudströmbrytare och lampströmbrytare...5 Fotpedal...5 Sätta i nålen...6 Kontrollera nålen...6 Byta pressarfot...7 Byta till friarm...8 Stabilisera maskinen...8 OLIKA REGLAGE...9 Mönstervalsratt...9 MÖNSTER OCH SÖMNAMN...10 Backstygnsspak...12 TRÄ MASKINEN...12 Spola upp tråd på spolen...12 Trädning av undertråd (spole)...14 Trädning av övertråd (nål)...15 Ta upp undertråd (spole)...17 Sy med tvillingnål...18 Trådspänning...20 TABELL ÖVER KOMBINATIONER AV TYG, NÅLAR OCH TRÅD...22 Sy raksöm...24 Sy sicksacksöm...26 Osynlig fållsöm...27 Sy elastisk söm...28 Sy söm för musselformade veck...29 Sy ett knapphål...30 Finjustering av knapphål...34 Sy knappar...35 Sätta i blixtlås...36 Rynkning...37 Stoppning...38 Applikationer...39 Monogram och brodering...40 Byta glödlampa...42 Smörjning...43 Rengöring...43 Kontrollista...45 KONTROLLISTA...48 Packa maskinen...54 INDEX...56

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Side DE VIGTIGSTE DELE... 1 DE VIGTIGSTE DELE... 2 TILBEHØR... 3 SÅDAN BETJENES MASKINEN... 4 Isætning af stik... 4 Hovedkontakt og kontakt til sylys... 5 Fodpedal... 5 Isætning af nålen... 6 Kontrol af nålen... 6 Udskiftning af trykfoden... 7 Skift til friarmssyning... 8 Stabilisering af maskinen... 8 FORSKELLIGE BETJENINGSKNAPPER... 9 Knap til valg af mønster... 9 MØNSTRENES OG SØMMENES BETEGNELSER Arm til baglæns syning TRÅDNING AF MASKINEN Spoling af spolen Trådning af undertråd (spole) Trådning af overtråd (nål) Optrækning af undertråd (spole) Syning med dobbeltnål Trådspænding OVERSIGT OVER FORHOLDET MELLEM STOF, NÅL OG TRÅD Lige søm Zig-zag-søm Blindsøm Elastisk søm Muslingerynkesøm Sådan syr du et knaphul Finjustering af knaphul Isyning af knapper Isætning af lynlås Rynkning Stopning Applikationer Monogramsyning og brodering Udskiftning af pæren Smøring Rengøring Funktionscheckliste FUNKTIONSCHECKLISTE Nedpakning af maskinen STIKORDSREGISTER Sivu TÄRKEIMMÄT OSAT...1 TÄRKEIMMÄT OSAT...2 TARVIKKEET...3 OMPELUKONEEN KÄYTTÖ...4 Pistotulppien kytkeminen...4 Virta- ja valokytkin...5 Jalkasäädin...5 Neulan kiinnitys...6 Neulan tarkistus...6 Paininjalan vaihto...7 Vapaavarren käyttöön siirtyminen...8 Koneen tasapainottaminen...8 KONEEN VALITSIMET...9 Ommelvalitsin...9 OMPELEET JA OMPELEIDEN NIMET...11 Taakseompelupainike...12 KONEEN LANGOITTAMINEN...13 Puolaus...13 Alalangan (puolalangan) pujottaminen...14 Ylälangan (neulan) pujottaminen...15 Alalangan (puolalangan) nostaminen...17 Kaksoisneulalla ompelu...18 Langan kireys...20 OMMELTAVIEN KANKAIDEN, NEULOJEN JA LANKOJEN YHDISTELMÄT...23 Suoraommel...24 Siksakommel...26 Piilo-ommel...27 Kolmen piston siksak...28 Simpukankuoriommel...29 Napinläven ompelu...30 Napinläven hienosäätö...34 Napin ompelu...35 Vetoketjun ompelu...36 Poimuttaminen...37 Parsinta...38 Applikointi...39 Nimikointi ja kirjonta...40 Lampun vaihto...42 Öljyäminen...43 Puhdistus...44 Vianetsinnän tarkistuslista...45 VIANETSINNÄN TARKISTUSLISTA...52 Koneen pakkaaminen...54 HAKEMISTO... 58

8 HOVEDDELER HUVUDDELAR DE VIGTIGSTE DELE TÄRKEIMMÄT OSAT D E F C A B G I H N O J M K L 7 P * Illustrasjonene av symaskinen på de følgende sidene kan avvike noe fra utseendet på din maskin. * Bilderna på symaskinen på följande sidor kan skilja sig något från din maskin. * Illustrationerne af symaskinen på følgende sider kan variere en smule fra din maskine. * Seuraavilla sivuilla esiintyvät ompelukoneiden kuvat saattavat erota hieman sinun koneestasi. 1

9 HOVEDDELER a Mønstervelgerhjul b Skrue for finjustering av knapphull c Trådopptakshendel d Uttrekksbord med oppbevaringsplass for tilbehør e Kontrollhjul for overtrådspenning f Reverssømhendel g Trådklipper h Trykkfotholder i Trykkfotskrue j Trykkfot (sikksakk) k Nåleplate (sikksakk) l Skyttelkrok m Spoleholder n Transportører o Nål p Nålklemmeskrue q Skytteldeksel r Snellepinne s Spolevikler t Balansehjul u Fotpedalkontakt v Trykkfothendel w Hovedbryter/sylampebryter x Innebygd håndtak y Trådleder/spolespenningshjul z Fotpedal HUVUDDELAR a Mönstervalsratt b Finjusteringsskruv för knapphål c Trådupptagningsspak d Utdragbart bord med förvaring av tillbehör e Trådspänningsratt för övertråd f Backstygnsspak g Trådavskärning h Pressarfotshållarenhet i Pressarfotsskruv j Pressarfot (sicksack) k Nålplatta (sicksack) l Skyttelkrok m Spolkapsel n Matartänder o Nål p Klämskruv q Skyttellucka r Trådrullsstativ s Spolmekanism t Handhjul u Uttag för fotpedal v Pressarfotsspak w Huvudströmbrytare/lampströmbrytare x Inbyggt handtag y Trådledare/trådspännare för spolning z Fotpedal DE VIGTIGSTE DELE a Knap til valg af mønster b Finjusteringsskrue til knaphul c Trådgiver d Forlængerbord med opbevaringsrum til tilbehør e Knap til regulering af overtrådens spænding f Arm baglæns syning g Trådskærer h Snap-on del i Trykfodsskrue j Trykfod (zig-zag) k Stingplade (zig-zag) l Skyttekrog m Spolehus n Transportører o Nål p Nåleskrue q Skyttedæksel r Spolepind s Spoleapparat t Balancehjul u Stik til fodpedal v Trykfodsarm w Hovedkontakt/kontakt til sylys x Indbygget håndtag y Trådstyr/strammeskive til spolespoling z Fodpedal TÄRKEIMMÄT OSAT a Ommelvalitsin b Napinläven hienosäätöruuvi c Langannostaja d Aputaso, jossa säilytystilaa tarvikkeille e Ylälangan kireyden säädin f Taakseompelupainike g Langankatkaisija h Paininjalan runko-osa i Paininjalan kiinnitysruuvi j Siksakpaininjalka k Pistolevy (siksak) l Puolakotelon salpa m Puolakotelo n Syöttäjän hampaat o Neula p Neulan kiinnitysruuvi q Sukkulapesän kansi r Lankarullan pidike s Puolauslaite t Käsipyörä u Jalkasäätimen liitäntä v Paininjalan nostovipu w Virta-/valokytkin x Kantokahva y Langanohjain/puolauksen kiristyslevy z Jalkasäädin 2

10 TILBEHØR a Knapphullfot (pk. med 1) b Glidelåsfot (pk. med 1) c Knappfot (pk. med 1) d Nålesett (vanlig enkeltnål nr. 14) (pk. med 3) e Dobbeltnål (pk. med 1) f Spoler (pk. med 3) g Stoppeplate (pk. med 1) h Skrutrekker (pk. med 1) i Ekstra snellepinne (pk. med 1) Delenummer for sikksakkfot: Fotpedal: X (110/120 V område) XA (220/240 V område) XA (Storbritannia) XA (Australia, New Zealand) Det ovennevnte tilbehøret oppbevares i tilbehørsposen i uttrekksbordet. Dette tilbehøret er laget for å mestre de fleste syoppgaver. TILLBEHÖR a Knapphålsfot (1 st.) b Blixtlåsfot (1 st.) c Knappsömnadsfot (1 st.) d Nålförpackning (vanlig enkel nål nr 14) (3 st.) e Tvillingnål (1 st.) f Spolar (3 st.) g Stoppningsplåt (1 st.) h Skruvmejsel (1 st.) i Extra trådrullsstativ (1 st.) Artikelnummer för sicksackspressarfot: Fotpedal: X (områden med 110/120V) XA (områden med 220/240V) XA (Storbritannien) XA (Australien, Nya Zeeland) Tillbehören ovan finns i tillbehörspåsen i det utdragbara bordet. Dessa tillbehör har utformats som en hjälp att utföra de flesta sömnadsuppgifter. TILBEHØR a Knaphulsfod (1 stk.) b Lynlåsfod (1 stk.) c Knapisyningsfod (1 stk.) d Nålesæt (almindelig enkeltnål nr. 14) (3 stk.) e Dobbeltnål (1 stk.) f Spole (3 stk.) g Stoppeplade (1 pc.) h Skruetrækker (1 stk.) i Ekstra spolepind (1 stk.) Reservedelskode for zig-zag-trykfod: Fodpedal: X (110/120V-område) XA (220/240V-område) XA (Storbritannien) XA (Australien, New Zealand) Ovennævnte tilbehør ligger i tilbehørsposen inde i forlængerbordet. Dette tilbehør er udviklet som en hjælp til udførelse af de fleste syopgaver. TARVIKKEET a Napinläpijalka (1 kpl) b Vetoketjupaininjalka (1 kpl) c Napinompelujalka (1 kpl) d Neulapakkaus (vakioneula Nro 14) (3 kpl) e Kaksoisneula (1 kpl) f Puola (3 kpl) g Syöttäjän peitelevy (1 kpl) h Ruuvitaltta (1 kpl) i Lisälankatappi (1 kpl) Siksakpaininjalan tuotekoodi: Jalkasäädin: X (110/120V) XA (220/240V) XA (U.K.) XA (Australia, Uusi-Seelanti) Yllä mainittuja tarvikkeita säilytetään aputason sisällä olevassa tarvikepussissa. Näiden tarvikkeiden avulla voidaan suorittaa useimmat ompelutyöt. 1 X X X X X XA X

11 BRUKE SY MASKINEN Koble til støpslene 1. Sett fotpedalpluggen, som befinner seg mellom fotpedalen og strømstøpselet på ledningen, inn i kontakten på maskinen. 2. Sett støpselet inn i stikkontakten. ADVARSEL: 1. Når du skifter lyspære eller når symaskinen ikke er i bruk, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten for å unngå elektrisk støt. 2. Bare for USA Dette utstyret har et polarisert støpsel (det ene bladet er bredere enn det andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt kan dette støpslet kun settes inn i den polariserte stikkontakten på én måte. Hvis støpselet ikke passer helt i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å installere riktig type stikkontakt. Støpselet må ikke endres på noen måte. ANVÄNDA SYMASKINEN Ansluta kontakter 1. Sätt i fotpedalens kontakt, som sitter mellan fotpedalen och nätsladdens kontakt på sladden, i uttaget på maskinen. 2. Sätt i nätsladden i vägguttaget. VAR FÖRSIKTIG: 1. När du byter glödlampa eller när symaskinen inte används måste nätsladdens kontakt dras ut ur vägguttaget, för att elrelaterade olyckor ska undvikas. 2. Endast för USA Denna apparat har en polariserad kontakt (ett stift är bredare än det andra). För att minska risken för elstötar, är denna kontakt avsedd att endast passa på ett håll i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar perfekt i uttaget, vänd kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker som kan montera rätt uttag. Modifiera inte kontakten på något sätt. SÅDAN BETJENES MASKINEN Isætning af stik 1. Sæt fodpedalens stik, der sidder på ledningen mellem fodpedalen og strømforsyningsstikket, i stikket på maskinen. 2. Sæt strømforsyningsstikket i en stikkontakt. FORSIGTIG: 1. Ved udskiftning af pæren, eller når symaskinen ikke er i brug, skal strømforsyningsstikket tages ud af stikkontakten, så elektriske uheld undgås. 2. Kun i USA Dette apparat har et polariseret stik (det ene stikben er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød kan dette stik kun sættes i et polariseret udtag på én måde. Hvis stikket ikke passer nøjagtigt til udtaget, vendes stikket. Hvis det stadig ikke passer, kontakt da en elektriker for at få installeret det korrekte udtag. Stikket må ikke ændres på nogen måde. OMPELUKONEEN KÄYTTÖ Pistotulppien kytkeminen 1. Kytke jalkasäätimen ja liitäntäjohdon pistotulpan välissä sijaitseva jalkasäätimen pistotulppa ompelukoneen liitäntään. 2. Kytke liitäntäjohdon pistotulppa pistorasiaan. MUISTUTUS: 1. Kun koneen lamppua vaihdetaan tai kun kone ei ole käytössä, liitäntäjohdon pistotulppa täytyy irrottaa pistorasiasta sähköiskuvaaran välttämiseksi. 2. Vain USA Tässä laitteessa on polaroitu pistotulppa (toinen kosketin on leveämpi kuin toinen). Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämä pistotulppa on tarkoitettu sopimaan polaroituun seinäpistorasiaan ainoastaan yhdellä tavalla. Jos pistotulppa ei tunnu sopivan kunnolla seinäpistorasiaan, käännä pistotulppa toisin päin. Jos pistotulppa ei vieläkään sovi kunnolla, pyydä ammattitaitoista sähköteknikkoa asentamaan uusi pistorasia. Älä muuta pistotulppaa millään tavalla. 4

12 Hovedstrømbryter og sylampebryter Med denne bryteren slås strømmen og sylampen av og på. (Se fig. A.) a Slå på (mot I -merket) b Slå av (mot O -merket) Fotpedal Når du trår forsiktig på fotpedalen, går maskinen sakte. Når du trår hardere på fotpedalen, økes maskinhastigheten. Når du slipper trykket på fotpedalen, stanser maskinen. (Se fig. B.) MERK: 1. Påse at ingen ting ligger på fotpedalen når maskinen ikke er i bruk. 2. Nye symaskiner og maskiner som ikke har vært i bruk på en stund, må smøres som beskrevet på side 43. Husk å tørke av eventuell sølt olje etter smøring. Merk (Bare for USA): Denne fotpedalen kan brukes på symaskinmodell LS-2220/2720. a Fotpedal: Modell N Huvudströmbrytare och lampströmbrytare Strömbrytaren slår av och på strömmen och symaskinslampan. (Se fig. A.) a Slå på (mot I-markeringen) b Stäng av (mot O-markeringen) Fotpedal Maskinen går på långsam hastighet om fotpedalen trampas ned en aning. När fotpedalen trampas ned hårdare ökar maskinens hastighet. När trycket på fotpedalen upphör stannar maskinen. (Se fig. B.) Obs! 1. Se till att det inte finns några föremål på fotpedalen när maskinen inte används. 2. En ny symaskin eller en som inte har använts under lång tid ska smörjas med olja enligt beskrivningen på sidan 43. Torka av överflödig olja efter smörjning. Obs! (endast för USA): Denna fotpedal kan användas för symaskinsmodell LS-2220/2720. a Fotpedal: Modell N Hovedkontakt og kontakt til sylys Du kan tænde og slukke for symaskinen på denne kontakt. (Se fig. A.) a Tænd (mod I -mærket) b Sluk (mod O -mærket) Fodpedal Når du træder let på fodpedalen, kører maskinen ved lav hastighed. Når trykket på fodpedalen øges, øges også maskinens hastighed. Når du fjerner foden fra fodpedalen, stopper maskinen. (Se fig. B.) BEMÆRK: 1. Kontrollér, at der ikke ligger noget på fodpedalen, når maskinen ikke er i brug. 2. En ny symaskine eller en symaskine, der ikke har været i brug i længere tid, skal smøres som beskrevet på side 43. Tør altid overskydende olie af efter smøring. Bemærk (kun i USA): Denne fodpedal kan bruges til symaskinemodel LS-2220/2720. a Fodpedal: Model N Virta- ja valokytkin Tällä kytkimellä ompelukoneeseen kytketään virta/ompeluvalo päälle ja pois päältä. (Katso kuvaa A.) a Kytke päälle (kohti I -merkkiä) b Kytke pois (kohti O -merkkiä) Jalkasäädin Kun painat jalkasäädintä kevyesti, kone ompelee hitaasti. Kun painat jalkasäädintä voimakkaammin, ompelunopeus kasvaa. Kun vähennät jalkasäätimeen kohdistuvaa painetta, ompelunopeus hidastuu. (Katso kuvaa B.) VINKKI: 1. Huolehdi siitä, ettei jalkasäätimen päälle aseteta mitään, kun konetta ei käytetä. 2. Uusi tai kauan käyttämättömänä ollut ompelukone tulee öljytä sivun 43 ohjeiden mukaisesti. Pyyhi ylimääräinen öljy pois öljyämisen jälkeen. Vinkki (vain USA): Tätä jalkasäädintä voidaan käyttää ompelukonemallissa LS-2220/2720. a Jalkasäädin: Malli N A B

13 Sette inn nålen Slå strømbryteren til O. 1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten. 2. Hev nålen til høyeste stilling. 3. Senk trykkfoten. 4. Hvis en nål allerede er satt inn, fjerner du nålen ved å løsne nåleklemmen med en mynt og trekke nålen ned. 5. Påse at den flate siden vender bakover, og sett inn den nye nålen så langt som mulig opp mot nålestopperen. 6. Stram nåleklemmen. a Mynt Sätta i nålen Vrid strömbrytaren till O. 1. Dra ut kontakten ur eluttaget. 2. Höj nålstången till det högsta läget. 3. Sänk ned pressarfoten. 4. Om det redan sitter en nål på plats tar du bort denna genom att lossa nålklämman med ett mynt och dra nålen nedåt. 5. Håll nålen med den plana sidan riktad bakåt och för in nålen så lång det går mot nålstoppet. 6. Dra åt nålklämman. a Mynt Isætning af nålen Sæt strømkontakten til O. 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Hæv nålen til højeste position. 3. Sænk trykfoden. 4. Hvis der allerede er sat en nål i, fjernes den ved at løsne nåleskruen med en mønt og trække nålen nedad. 5. Vend den flade side bagud, og sæt den nye nål så langt op mod nålestopperen som muligt. 6. Stram nåleskruen. a Mønt Neulan kiinnitys Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta. 2. Nosta neulatanko korkeimpaan asentoonsa. 3. Laske paininjalka. 4. Jos koneessa on jo neula, irrota se löysyttämällä neulan kiinnitysruuvia kolikon avulla ja vetämällä neulaa alaspäin. 5. Työnnä uusi neula litteä puoli taaksepäin mahdollisimman pitkälle neulan pysäyttimeen asti. 6. Kiristä neulan kiinnitysruuvi. a Kolikko 1 1 Kontrollere nålen 1. Nålen må alltid være rett og skarp for å få riktig søm. 2. Du kontrollerer om nålen er bøyd ved å plassere nålen med den flate siden ned, som vist på illustrasjonen. 3. Bytt nålen hvis den er bøyd eller sløv. Kontrollera nålen 1. Synålen ska alltid vara rak och vass för problemfri sömnad. 2. För att kontrollera om nålen är böjd placerar du nålens plana sida nedåt som bilden visar. 3. Byt nål om den är böjd eller slö. Kontrol af nålen 1. Nålen skal altid være lige og skarp for at opnå en jævn syning. 2. For at kontrollere om nålen er bøjet, lægges den med den flade side nedad som vist i illustrationen. 3. Udskift nålen, hvis den er bøjet eller uskarp. Neulan tarkistus 1. Jotta kone toimisi moitteettomasti, neulan on oltava suora ja terävä. 2. Tarkista, ettei neula ole taipunut asettamalla neulan kanta litteä puoli alaspäin tasaiselle alustalle kuvan osoittamalla tavalla. 3. Jos neula on tylsä tai taipunut, vaihda se uuteen. 6

14 Skifte trykkfot Det kan være nødvendig å skifte trykkfot ut fra behov. SMEKKLÅSTYPE Slå strømbryteren til O. 1. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie balansehjulet mot deg (mot klokken). Deretter hever du trykkfothendelen. 2. Frigjør foten ved å heve hendelen bak på trykkfotholderen. 3. Plasser en annen trykkfot på nåleplaten, slik at trykkfotstangen er på linje med hakket på stammen. 4. Senk trykkfothendelen og fest trykkfoten på stammen. Hvis trykkfoten er plassert riktig, skal stangen smekke på plass. Byta pressarfot Du kan behöva byta pressarfot, beroende på typen av sömnadsarbete. FASTSNÄPPBAR TYP Vrid strömbrytaren till O. 1. Höj nålen till dess högsta läge genom att vrida handhjulet (moturs) och höja pressarfotsspaken. 2. Lossa pressarfoten genom att höja spaken som sitter på baksidan av pressarfotshållarenheten. 3. Placera en pressarfot på nålplattan så att stången på pressarfoten är i linje med skåran på ansatsen. 4. Sänk pressarfotsspaken och montera pressarfoten på ansatsen. Om pressarfoten är rätt placerad ska stången snäppas fast. Udskiftning af trykfoden Det kan være nødvendigt at udskifte trykfoden afhængig af syopgaven. SNAP-ON TYPE Sæt strømkontakten til O. 1. Hæv nålen til den højeste stilling ved at dreje balancehjulet mod dig selv (mod uret), og løft trykfodsarmen. 2. Frigør trykfoden ved at løfte armen bag på trykfodsholderen. 3. Sæt en anden trykfod på stingpladen, så tværpinden på trykfoden står ud for rillen i holderen. 4. Sænk trykfoden, og fastgør trykfoden på holderen. Hvis trykfoden står rigtigt, klikker tværpinden på plads. Paininjalan vaihto Saatat joutua vaihtamaan paininjalkaa ommeltavan työn mukaan. PIKAKIINNITYS Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään) ja nosta paininjalan nostovipu. 2. Irrota jalka nostamalla paininjalan runko-osan takana olevaa vipua. 3. Aseta toinen paininjalka pistolevylle siten, että paininjalan tanko on samassa linjassa paininjalan runko-osan uran kanssa. 4. Laske paininjalan nostovipu, jolloin paininjalka kiinnittyy runko-osaan. Jos paininjalka on oikeassa kohdassa, tanko napsahtaa paikalleen. 7

15 Skifte til friarmstil Sying med friarm er praktisk når du skal sy rørformete eller vanskelig tilgjengelige plaggdeler. Du skifter til friarmstil ved å løfte opp uttrekksbordet og trekke det ut. a Løft den nederste delen av uttrekksbordet mot deg. b Trekk ut uttrekksbordet for å fjerne det. a Uttrekksbord Byta till friarm Friarmssömnad är praktiskt när du syr runda eller svåråtkomliga delar på klädesplagg. För att ställa in maskinen på friarm lyfter du upp det utdragbara bordet och drar ut det. a Lyft det utdragbara bordets underdel upp mot dig. b Dra ut det utdragbara bordet för att ta bort det. a Utdragbart bord Skift til friarmssyning Friarmssyning er praktisk til syning af rørformede dele og områder på beklædningsstykker, der er vanskelige at komme til. For at skifte til friarmssyning skal du løfte op i forlængerbordet og trække det ud. a Løft bunden af forlængerbordet op mod dig selv. b Træk forlængerbordet ud for at fjerne det. a Forlængerbord Vapaavarren käyttöön siirtyminen Vapaavarsi on kätevä putkimaisten kappaleiden tai muuten hankalasti saavutettavien alueiden ompelussa. Siirry vapaavarren käyttöön nostamalla aputasoa ylös ja vetämällä se irti koneesta. a Nosta aputason pohjaa ylös itseäsi kohti. b Vedä aputaso irti koneesta. a Aputaso 1 Stabilisere maskinen Når symaskinen står på et ujevnt underlag, justerer du høyden ved å vri på gummiputen foran til høyre på bunnplaten til symaskinen er stabil. Stabilisera maskinen När symaskinen är placerad på ett ojämnt underlag vrider du på gummidynan till höger på framsidan av basplattan för att justera dess höjd tills symaskinen står stabilt. Stabilisering af maskinen Hvis symaskinen placeres på en ujævn overflade, skal du dreje på gummipuden forrest på højre side af bundpladen for at justere højden, til symaskinen står stabilt. Koneen tasapainottaminen Kun ompelukone on sijoitettu epätasaiselle alustalle, säädä pohjalevyn etuosan oikeassa reunassa olevan kumityynyn korkeutta kääntämällä tyynyä, kunnes ompelukone seisoo tukevasti paikoillaan. 8

16 ULIKE KONTROLLER Mønstervelgerhjul Du velger sømtype ved å vri mønstervelgerhjulet mot høyre eller venstre. Stingbredde og stinglengde vises på den følgende siden. a Mønstervelgerhjul OLIKA REGLAGE Mönstervalsratt Vrid bara mönstervalsratten i endera riktning när du ska välja mönster. Stygnbredder och -längder visas på nästa sida. a Mönstervalsratt FORSKELLIG BETJENINGSKNAPPER Knap til valg af mønster Drej knappen til valg af mønster i den ene eller den anden retning for at vælge en søm. De forskellige stingbredder og -længder vises på næste side. a Knap til valg af mønster KONEEN VALITSIMET Ommelvalitsin Valitse haluamasi ommel kiertämällä ommelvalitsinta jompaankumpaan suuntaan. Ompeleen pituudet ja leveydet on esitelty seuraavalla sivulla. a Ommelvalitsin 1 b 1 ac c d a

17 MØNSTRE OG NAVN PÅ SØMTYPER MØNSTER NAVN PÅ SØM SIDE IN HÅNDBOKEN 1(a-b-c-d) 4-TRINNS AUTOMATISK KNAPPHULLSØM 30 2 SIKKSAKKSØM 26 3 SIKKSAKKSØM 26 4 SIKKSAKKSØM 26 5 SIKKSAKKSØM (FLATSØM) RETTSØM RETTSØM (venstre nåleposisjon) ELASTISK SKJULT SØM LEGGKANTESØM ELASTISK SØM 28 MÖNSTER OCH SÖMNAMN MÖNSTER SÖMNAMN SIDA I BRUKSANVISNI NG 1(a-b-c-d) 4-STEGS AUTOMATISKT KNAPPHÅL 30 2 SICKSACKSÖM 26 3 SICKSACKSÖM 26 4 SICKSACKSÖM 26 5 SICKSACKSÖM (SATÄNG) RAKSÖM RAKSÖM (Vänster nålläge) ELASTISK OSYNLIG SÖM SÖM FÖR MUSSELFORMADE VECK ELASTISK SÖM 28 10

18 MØNSTRENES OG SØMMENES BETEGNELSER MØNSTER SØMBETEGNELSE SIDE I INSTRUKTIONE RNE 1(a-b-c-d) 4-TRINS AUTOMATISK KNAPHUL 30 2 ZIG-ZAG-SØM 26 3 ZIG-ZAG-SØM 26 4 ZIG-ZAG-SØM 26 5 ZIG-ZAG-SØM (SATIN) LIGE SØM LIGE SØM (venstre nåleposition) STRÆKBLINDSØM MUSLINGERYNKESØM ELASTISK SØM 28 OMPELEET JA OMPELEIDEN NIMET OMMEL OMPELEEN NIMI OHJEIDEN sivu 1(a-b-c-d) 4-VAIHEINEN AUTOMAATTINEN NAPINLÄPI 30 2 SIKSAKOMMEL 26 3 SIKSAKOMMEL 26 4 SIKSAKOMMEL 26 5 SIKSAK (LAAKAOMMEL) SUORA OMMEL SUORA OMMEL (Neula vasemmalla) JOUSTAVA PIILO-OMMEL SIMPUKANKUORIOMMEL KOLMEN PISTON SIKSAK 28 11

19 Reverssømhendel Du syr reverssøm ved å trykke ned reverssømhendelen så langt som mulig og holde den nede mens du trår forsiktig på fotpedalen. Du syr forover ved å slippe opp reverssømhendelen. Reverssøm brukes til å feste og forsterke sømmer. Backstygnsspak Tryck ned spaken så långt det går och håll den kvar i det läget samtidigt som du trampar lätt på fotpedalen när du vill sy bakåt. Släpp backstygnsspaken när du vill sy framåt. Backstygn används för att fästa och förstärka sömmar. Arm til baglæns syning For at sy baglæns skal du trykke knappen til baglæns syning så langt ned som muligt og holde den der, mens du træder let på fodpedalen. Slip knappen til baglæns syning for at sy forlæns. Baglæns syning bruges til hæftning og forstærkning af sømme. Taakseompelupainike Kun haluat ommella taaksepäin, paina taakseompelupainike alaasentoon, pidä sitä painettuna ja paina kevyesti jalkasäädintä. Kun haluat jälleen ommella eteenpäin, vapauta taakseompelupainike. Taaksepäinompelua käytetään saumojen päättelyyn ja vahvistukseen. TRÆ MASKINEN Spole undertrådspolen 1. Plasser trådsnellen på snellepinnen og før tråden rundt spolespenningshjulet. a Spolespenningshjul b Spolevikling 2. Træ trådenden gjennom hullet i spolen fra innsiden og ut. 3. Plasser spolen på spoleviklerakselen og skyv akselen mot høyre. Drei spolen for hånd med klokken til fjæren på akselen glir inn i spalten på spolen. c Fjær d Spalte 4. Hold i trådenden og trå forsiktig på fotpedalen for å spole tråden rundt spolen et par ganger, og stans deretter maskinen. 5. Klipp av eventuell tråd som stikker ut fra toppen av spolen, og fortsette å spole tråden på spolen ved å trå på fotpedalen. MERK: Maskinen stopper automatisk når spolen er full. 6. Når maskinen har stoppet, klipper du av tråden mellom spolen og snellen, skyver akselen mot venstre og løfter opp den fulle spolen fra akselen. ADVARSEL: Selv om nålen ikke beveger seg når spoleviklerakselen skyves mot spoletrykkeren, vil balansehjulet fortsette å gå rundt. Du må derfor ikke røre balansehjulet mens spolen vikles. TRÄ MASKINEN Spola upp tråd på spolen 1. Placera trådrullen på trådrullsstativet och för tråden runt trådspännaren för spolning. a Trådspännare för spolning b Tråd spolas upp på spolen 2. För trådänden genom hålet på spolen från insidan. 3. Sätt spolen på spolmekanismens axel och skjut axeln åt höger. Vrid spolen medurs för hand tills fjädern på axeln glider in i skåran på spolen. c Fjäder d Skåra 4. Håll i trådänden och trampa lätt på fotpedalen så att tråden lindas runt spolen några varv, och stanna sedan maskinen. 5. Klipp av överflödig tråd som sticker ut från spolen och fortsätt att spola tråd på spolen genom att trampa ned fotpedalen. Obs! Maskinen stannar automatiskt när spolen är full. 6. När maskinen stannar klipper du av tråden mellan spole och trådrulle, skjuter axeln åt vänster och tar av den fulla spolen från axeln. VAR FÖRSIKTIG: Trots att nålstången inte rör sig när spolmekanismens axel har skjutits mot spolhållaren, fortsätter handhjulet att snurra. Därför ska du inte röra handhjulet när tråd spolas upp på spolen. 12

20 TRÅDNING AF MASKINEN Spoling af spolen 1. Sæt trådspolen på spolepinden, og læg tråden rundt om strammeskiven til spolespoling. a Strammeskive til spolespoling b Spolevinding 2. Før enden af tråden gennem hullet i spolen fra indersiden. 3. Sæt spolen på spoleapparatets holder, og skub holderen mod højre. Drej spolen med uret med hånden, til fjederen på holderen glider ind i spolens rille. c Fjeder d Rille 4. Hold fast i trådens ende, og træd forsigtigt på fodpedalen for at vikle tråden et par gange om spolen. Stop derefter maskinen. 5. Klip den overskydende tråd af, der stikker ud fra toppen af spolen, og fortsæt med at vinde tråden på spolen ved at træde på fodpedalen. BEMÆRK: Maskinen stopper automatisk, når spolen er fuld. 6. Klip tråden mellem spole og trådrulle over, når maskinen stopper, skub holderen til venstre, og tag den fulde spole af holderen. FORSIGTIG: Selv om nålen ikke bevæger sig, når spoleapparatets holder er skubbet mod spolepresseren, drejer balancehjulet fortsat. Rør derfor ikke ved balancehjulet, mens spolen vindes. KONEEN LANGOITTAMINEN Puolaus 1. Aseta lankarulla lankarullan pidikkeeseen ja vie lanka puolauksen kiristyslevyn ympäri. a Puolauksen kiristyslevy b Puolaus 2. Pujota langan pää sisäkautta puolassa olevan reiän läpi. 3. Aseta puola puolaustappiin ja siirrä tappi oikealle. Pyöritä puolaa käsin myötäpäivään, kunnes tapissa oleva jousi liukuu puolan uraan. c Jousi d Ura 4. Pidä kiinni puolan reiästä tulevasta langanpäästä ja paina jalkasäädintä kevyesti kiertääksesi muutaman kierroksen lankaa puolan ympärille. Pysäytä kone. 5. Katkaise ylimääräinen langanpää puolan päältä ja jatka langan puolaamista puolan ympärille painamalla jalkasäädintä. VINKKI: Kone pysähtyy automaattisesti, kun puola on täynnä. 6. Leikkaa koneen pysähdyttyä lanka poikki puolan ja lankarullan välistä, työnnä tappi vasemmalle ja ota täyteen puolattu puola pois tapista. MUISTUTUS: Vaikka neulatanko ei pääsekään liikkumaan puolaustapin ollessa työnnettynä oikealle, käsipyörä pääsee pyörimään vapaasti. Varo siis koskemasta käsipyörään puolauksen aikana

21 Træ undertråden Slå strømbryteren til O. 1. Hev nålen til høyeste posisjon ved å dreie balansehjulet mot deg (mot klokken). Deretter hever du trykkfothendelen. 2. Åpne skytteldekselet bak uttrekksbordet foran på maskinen, og ta av spoleholderen ved å trekke hendelen mot deg og ut fra skyttelhuset (fig. A). 3. Vikle av omtrent 10 cm (4 tommer) tråd fra en full spole, og sett inn spolen i spolehuset. (Se fig. B-1.) Trekk den løse tråden inn i sporet, nedover og mot venstre som vist i fig. B-2, til den er inne i øyet under spenningsfjæren (fig. B-3). 4. Hold spoleholderen i hendelen, sett spoleholderen helt inn i skyttelhuset og slipp hendelen. Forsikre deg om at spoleholderknasten passer inn i hakket øverst på huset, som vist i fig. C. MERK: Hvis spoleholderen ikke sitter ordentlig i maskinen, vil den falle ut fra skyttelen med det samme du begynner å sy. a Spoleholderhendel b Spoleholderknast c Spenningsfjær d Hakk Trädning av undertråd (spole) Vrid strömbrytaren till O. 1. Höj nålen till dess högsta läge genom att vrida handhjulet (moturs) och höja pressarfotsspaken. 2. Öppna skyttelluckan bakom det utdragbara bordet på maskinens framsida, och ta bort spolkapseln genom att dra dess spärr mot dig och dra ut den från skyttelbanan (fig. A). 3. Dra ut en bit tråd på cirka 10 cm (4") från en full spole och sätt i spolen i spolkapseln. (Se fig. B-1.) Dra in tråden i skåran, nedåt och till vänster, se fig. B-2, tills den går igenom ögat under spännfjädern (fig. B-3). 4. Håll spolkapseln i spärren och för in spolkapseln helt i skyttelbanan, och släpp spärren. Se till att spolkapselns hake passar in i skåran i skyttelbanans överkant, se fig. C. Obs! Om spolkapseln inte placeras korrekt i maskinen, faller den ut ur skytteln direkt när du börjar sy. a Spolkapselns spärr b Spolkapselns hake c Spännfjäder d Skåra Trådning af undertråd (spole) Sæt strømkontakten til O. 1. Hæv nålen til den højeste stilling ved at dreje balancehjulet mod dig selv (mod uret), og løft trykfodsarmen. 2. Åbn skyttedækslet bag forlængerbordet på forsiden af maskinen, og tag spolehuset ud ved at trække dets lås mod dig selv og trække det ud af løberingen (fig. A). 3. Træk ca. 10 cm (4") tråd af den fulde spole, og sæt spolen i spolehuset. (Se fig. B-1.) Træk den løse tråd gennem åbningen, ned og til venstre som vist i fig. B-2, til den går ind i øjet under strammefjederen (fig. B-3). 4. Hold spolehuset i låsen, sæt spolehuset helt ind i løberingen, og slip låsen. Kontroller, at spolehusets finger går ind i rillen øverste på ringen som vist i fig. C. BEMÆRK: Hvis spolehuset ikke placeres korrekt helt inde i maskine, falder det ud af skyttes, når du begynder at sy. a Spolehusets lås b Spolehusets finger c Strammefjeder d Rille Alalangan (puolalangan) pujottaminen Käännä virtakytkin asentoon O. 1. Nosta neula yläasentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään) ja nosta paininjalan nostovipu. 2. Avaa aputason takana, koneen etuosassa sijaitsevan sukkulapesän kansi ja irrota puolakotelo vetämällä sen salpaa itseäsi kohti ja vetämällä se ulos sukkulapesästä (kuva A). 3. Vedä puolasta noin 10 cm (4") lankaa ja aseta puola puolakoteloon. (Katso kuvaa B-1.) Vedä langanpää puolakotelon uraan, alas ja vasemmalle kuvan B-2 mukaisesti, kunnes se menee kireyden säätöjousen alla olevaan ulostuloreikään (kuva B-3). 4. Pidä kiinni puolakotelon salvasta, työnnä puolakotelo sukkulapesään ja päästä irti salvasta. Varmista, että puolakotelon nipukka asettuu sukkulapesän yläosassa olevaan loveen kuvan C mukaisesti. VINKKI: Jos puolakoteloa ei aseteta kunnolla paikoilleen koneeseen, se putoaa pois sukkulapesästä heti ompelun alkaessa. a Puolakotelon salpa b Puolakotelon nipukka c Kireyden säätöjousi d Lovi 14

22 A B-1 B B-3 3 C 2 4 Træ overtråden Trädning av övertråd (nål) Trådning af overtråd (nål) Ylälangan neulalangan pujottaminen

23 1. Hev trykkfoten med trykkfothendelen, drei balansehjulet mot deg (mot klokken) og hev trådopptakshendelen til høyeste stilling. 2. Trekk opp snellepinnen og plasser en trådsnelle på den. 3. Før tråden gjennom begge trådlederne: den bakre først, og deretter den fremre. (fig. A) a Snellepinne b Trådleder (bak) c Trådleder (foran) d Trådopptakshendel 4. Trekk tråden ned og rundt det øvre trådspenningshjulet, fra høyre mot venstre, slik at tråden plukker opp fjærholderen. (Se fig. B.) Hold tråden som vist i fig. C, og trekk den mellom spenningshjulene. e Kontrollhjul for overtrådspenning f Fjærholder 5. Før tråden til baksiden av trådopptakshendelen og rundt til venstre (fig. D). Før tråden gjennom spalten ved å trekke den mot deg og inn i øyet. g Trådopptakshendel 6. Før tråden ned og bak trådlederen. h Trådleder 7. Træ nålen forfra og bakover og trekk ut omtrent 5 cm (2 tommer) med tråd som vist i fig. E. MERK: Hvis tråden er galt trædd, kan tråden ryke, noen som vil føre til at det hoppes over sting og at stoffet rynker seg. 1. Höj pressarfoten med pressarfotsspaken och vrid handhjulet mot dig (moturs) för att höja trådupptagningsspaken till det högsta läget. 2. Dra upp trådrullsstativet och sätt en trådrulle på pinnen. 3. För tråden genom de båda trådledarna, först den bakre och sedan den främre. (fig. A) a Trådrullsstativ b Trådledare (bak) c Trådledare (fram) d Trådupptagningsspak 4. Dra ned tråden och för den runt trådspänningsratten för övertråden från höger till vänster så att tråden plockar upp trådjusteringsfjädern. (Se fig. B.) Håll tråden som fig. C visar och dra den mellan trådspännarna. e Trådspänningsratt för övertråd f Trådjusteringsfjäder 5. För tråden till trådupptagningsspakens baksida och runt till vänster (fig. D). För tråden genom skåran genom att dra den mot dig och in i ögat. g Trådupptagningsspak 6. För ned tråden och för den bakom trådledaren. h Trådledare 7. Trä nålen från framsidan och dra ut en tråd på cirka 5 cm (2"), se fig. E. Obs! Om tråden träs felaktigt kan den gå av, vilket kan leda till att stygn hoppas över eller att tyget veckas. 1. Hæv trykfoden med trykfodsarmen, og drej balancehjulet mod dig selv (mod uret) for at hæve trådgiveren til højeste position. 2. Træk spolepinden op, og sæt en spole tråd på pinden. 3. Før tråden gennem begge trådstyr: først det bageste og derefter det forreste. (fig. A) a Spolepind b Trådstyr (bagest) c Trådstyr (forrest) d Trådgiver 4. Træk tråden ned og rundt om knappen til regulering af overtrådens spænding fra højre til venstre, så tråden fanger trådstyringsfjederen. (Se fig. B.) Hold i tråden som vist i fig. C, og træk den ind mellem spændeskriverne. e Knap til regulering af overtrådens spænding f Trådstyringsfjeder 5. Før tråden til bagsiden af trådgiveren og rundt til venstre (fig. D). Før tråden gennem rillen ved at trække den mod dig selv og ind i øjet. g Trådgiver 6. Før tråden nedad og gennem trådstyret. h Trådstyr 7. Tråd nålen fra forsiden mod bagsiden, og træk ca. 5 cm (2") tråd ud som vist i fig. E. BEMÆRK: Hvis tråden føres forkert, kan den knække, forårsage oversprungne sting og få stoffet til at krølle. 1. Nosta langannostaja yläasentoonsa nostamalla paininjalan nostovipua ja kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vastapäivään). 2. Vedä lankatappi ylös ja aseta lankarulla lankatappiin. 3. Vie lanka molempien langanohjaimien kautta: ensin taka- ja sitten etuohjaimen kautta. (kuva A) a Lankarullan pidike b Langanohjain (takana) c Langanohjain (edessä) d Langannostaja 4. Vedä lankaa alaspäin ja ylälangan kireyden säätimen ympäri oikealta vasemmalle siten, että lanka menee riipojanjousen kautta. (Katso kuvaa B.) Pitele lankaa kuvan C osoittamalla tavalla ja vedä se langankiristyslevyjen välistä. e Ylälangan kireyden säädin f Riipojanjousi 5. Vie lanka langannostajan taakse sen ympäri oikealta vasemmalle (kuva. D). Vedä lankaa itseesi päin, jolloin lanka liukuu langannostajan silmään. g Langannostaja 6. Tuo lanka alas ja pujota se langanohjaimen taakse. h Langanohjain 7. Pujota lanka neulansilmään edestä taakse ja vedä noin 5 cm (2") lankaa neulansilmän läpi kuvan E osoittamalla tavalla. VINKKI: Jos ylälanka on pujotettu väärin, lanka voi katketa tai se voi aiheuttaa hyppytikkejä tai kankaan rypyttymistä. 16

24 A 2 1 B C D 7 E 8 7 Trekke opp undertråden 1. Hev trykkfoten og nålen til høyeste stilling. 2. Hold overtrådenden med venstre hånd. Drei balansehjulet mot deg med høyre hånd (mot klokken) til nålen går ned og opp igjen til høyeste stilling. 3. Overtråden skal ha fanget opp undertråden i en løkke. Når du trekker overtråden mot deg, kommer undertråden opp fra spolen i en stor løkke. 4. Trekk ut omtrent 15 cm (6 tommer) av begge trådene og før dem mot baksiden av symaskinen, rett bak trykkfoten. Overtråden skal passere mellom tuppene på trykkfoten. a Overtråd b Undertrådløkke c Undertråd Ta upp undertråd (spole) 1. Höj pressarfoten och nålen till respektive högsta lägen. 2. Håll i övertrådens ände med vänster hand. Vrid handhjulet mot dig (moturs) med höger hand tills nålen går ner och sedan tillbaka upp till det högsta läget. 3. Övertråden ska nu ha fångat upp undertråden i en ögla. Dra övertråden mot dig, så kommer undertråden upp från spolen i en stor ögla. 4. Dra ut cirka 15 cm (6") av båda trådarna och placera dem bakåt mot maskinens baksida, rakt bakom pressarfoten. Övertråden ska löpa genom skåran på pressarfoten. a Övertråd b Ögla för undertråd c Undertråd Optrækning af undertråd (spole) 1. Hæv trykfoden og nålen til højeste position. 2. Hold i enden af overtråden med venstre hånd. Drej balancehjulet mod dig selv (mod uret) med højre hånd, til nålen kører ned og derefter tilbage til højeste position igen. 3. Overtråden skal nu have fanget undertråden i en løkke. Træk overtråden mod dig selv, så undertråden kommer op fra spolen i en stor løkke. 4. Træk ca. 15 cm (6") af begge tråde ud, og læg dem mod maskinen bagside lige bag trykfoden. Overtråden skal passere gennem trykfodens tæer. a Overtråd b Undertrådsløkke c Undertråd Alalangan (puolalangan) nostaminen 1. Nosta paininjalka ja neula yläasentoonsa. 2. Pidä kiinni ylälangan päästä vasemmalla kädellä. Käännä käsipyörää oikealla kädellä itseäsi kohti (vastapäivään), kunnes neula käy alhaalla ja palaa taas yläasentoonsa. 3. Ylälangan pitäisi nyt olla poiminut alalangan lenkille. Vedä ylälankaa itseäsi kohti, ja alalanka nousee puolalta suurena lenkkinä. 4. Vedä kumpaakin lankaa esiin noin 15 cm (6") ja vie ne paininjalan alle koneen takapuolelle. Ylälangan tulisi kulkea paininjalan varpaiden välistä taaksepäin. a Ylälanka b Alalangan lenkki c Alalanka

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Detaljer

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääkaappi-pakastin Kjøl-frys Kyl-Frys ERB29233W ERB29233X ERB34233W ERB34233X ERB36233W ERB36233X ERB40233W ERB40233X 2 electrolux

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet MountingInstructions Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet MountingInstructions Dansk Norsk Svenska Suomi Det er meget vigtigt, at De følger

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kjøl-frys Kyl-Frys 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse

Detaljer

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide D2-EU-45 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Lemmikin Platinum -juomalähde - 5 litraa Platinum drickfontän för husdjur - 5 liter Platinum

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer