Selvskading blant ungdomforståelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvskading blant ungdomforståelse"

Transkript

1 BUP Åsane Selvskading blant ungdomforståelse og behandling Presentasjon i Stavanger Kropp og selvfølelse Psykologspesialist Linda Christin Jensen BUP Åsane

2 Hva er selvskading? Forskningsfeltet preget av manglende konsensus ang definisjoner/forståelse. DSM-4 og ICD-10: selvskading klassifiseres under impulsive lidelser og villet egenskade. Selvskading er uttrykk for underliggende psykisk smerte, ikke en diagnose i seg selv (Babiker og Arnold, 1997).

3 Begepsavklaring: Internasjonal forskningslitteratur: self-inflicted harm, intentional self-harm, self-mutilation, parasuicid, deliberate self-harm og self injury (Steinan, 2005). Norske benevnelser: selvmutilering, selvødeleggende handlinger, selvpåført vold, parasuicid, selvmisbruk, selvdestruksjon, selvskading og villet egenskade (Bjørneset, 2003).

4 Definisjon- selvskading Favazza (1998):..en direkte sosialt uakseptert, gjentagende atferd som forårsaker liten til moderat skade. Arnold & Magill (2002): enhver handling som innebærer at en person med forsett påfører seg selv smerte og/eller skader sin kropp uten at personen har til hensikt å ta sitt eget liv.

5 Selvskadende atferd: Kutting,brenning, plukking, riving, biting, gjennomhulling av huden, bruk av skadelige stoffer for utskylling, dunking av hode mot hard overflate, napping av hår, riving av neglebånd eller negler til en blør, kveling eller slåing av seg selv, svelging av etsende stoffer, ta store gjenstander i kjønnsåpning eller endetarm (Bjørneset, 2003; Arnold & Magill, 2002). Selvskadende atferd er ofte rettet mot armer og ben, men også mot andre kroppsdeler.

6 Selvskadende atferd- fortsettelse Tatovering, piercing, kosmetisk kirurgi Indirekte påføring av skade: røyking, slanking eller overdrevet trening. Dette er eksempler på typer atferd som er skadelig for en selv, men som likevel regnes som sosialt aksepterte, faller utenfor def. av selvskading.

7 Selvskading vs selvmord Selvmordsforsøk og selvskading betraktes som to ulike typer atferd med ulik funksjon. Begrepet selvskade anvendes der hensikten er å lette den følelsesmessige smerten for å kunne fortsette å leve. Suicidet er den endelige utveien fra livet hvor det primære ønsket er å dø (Thorsen, 2006). Retterstøl (1995) def. Av selvmord: ved selvmord forstår vi en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv, og hvor skaden har ført til døden.

8 Selvskading vs selvmordfortsettesle Skille mellom selvskade og selvmordsforsøk gir viktige behandlingsimplikasjoner. Imidlertid ofte vanskelig med et skille mellom atferdtypene bl.a. fordi intensjonen om å dø kan være ambivalent og variere over tid (Ekeberg, 2001). Høy grad av sammenheng: selvskade er den sterkeste risikofaktor for fremtidig selvmord. De aller fleste som selvskader tar ikke livet av seg men 50% av de som ta livet av seg har selvskadet (Ødegård, 2005).

9 Selvskading blant ungdom Forskning viser at selvskading ofte debuterer i tidlig ungdomsalder (Arnold & Magill, 2002). Stor variasjon mtp forekomst (5-20%), uenighet om hvorvidt selvskading øker på eller ikke. Få studier på ungdom. CASE-studien: omfang ca 7% (Ystgaard et al, 2003).

10 Sentrale utviklingstrekk i ungdomsalder Fysisk vekst og kjønnsmodning Emosjonalitet Kognitiv utvikling Identitetsutvikling Løsrivelse fra foreldre

11 Risikofaktorer BARNDOM Traumatiske barndomsopplevelser, innenfor en familie-kontekst Seksuelle overgrep og fysisk mishandling Omsorgssvikt Separasjon og tapsopplevelser Affektive/kvalitative aspekter v/tilknytningsrelasjon barn-foreldre

12 Risikofaktorer UNGDOMSTIDEN (CASE-studien) Alvorlige konflikter m/foreldre Misbruk av stoff Selvskade blant venner Lav selvtillitt Manglende impulskontroll

13 Risikofaktorer UNGDOMSTIDEN (Babiker & Arnold, 97) Ungdomstiden- en risiko i seg selv.

14 Psykologiske forklaringsmodeller Affektteori: selvskading er forbundet med dysfungering i regulering av emosjoner. Biososial modell- Linehan (1993) Sosial læringsteori: mestrings-strategier og modelleffekt.

15 Funksjonelle aspekter v/selvskading Selvskading kan forståes ut fra hvilken funksjon den har for den enkelte. Åpenlys selvskading; et forsøk på å påvirke/formidle noe (positiv/negativ oppmerksomhet, et rop om hjelp). Skult selvskading; avlede emosjonelle smertetilstander (selvavstraffelse, gi seg selv egenomsorg, unngå/oppnå dissosiasjon). Viktig funksjon; gir opplevelse av kontroll

16 Hva hjelper? ; ingen behandlingsstudie som kan dokumentere god effekt ; studier viser at behandling med DAT har god effekt på personer som selvskader. Kåver & Nilsonne, 2005; Wood et al., 2001; Miller et al., 2002.

17 Dialektisk atferdsterapi- DAT Utviklet på 1990 tallet av M. Linehan- behandling av voksne selvmordsnære kvinner samt kvinner m/borderline personlighetsforstyrrelse ; tatt i bruk for nye pasientgr. Som suicidal ungdom, deprimerte eldre, par og familier, voldsproblematikk, spiseforstyrrelser. Fungerer ifht pas. Med reguleringsvansker.

18 DAT Intergrativ behandling; læringsteori, kognitiv teori og dialektisk/zen buddhistisk filosofi. Parallelle behandlingskanaler; ferdighetstrening, individualterapi, familieterapi, telefonkontakt, teamarbeid m.m. Inndelt i faser med ulike spesifikke mål.

19 DAT vs Standard kognitiv atf.terapi 1. Fokus på aksept og validering av atferd. 2. Terapiforstyrrende atferd. 3. Den terapeutiske relasjon: essensiell for behandlingen. 4. Fokus på dialektiske prosesser. Aksept og forandring blir vektet likt i DAT. Forandring er sentralt mål for standard kognitiv atferdsterapi. (Marsha Linehan, 1993)

20 Sentrale begrep- behandling Akseptering Mindfulnes- oppmerksomt nærvær Validering

21 Akseptering Se virkeligheten slik den er uten forvrengninger eller meninger om hvordan den bør eller må være Aksept = konstantere Aksept; forutsetning for forandring Veien til akseptering; mindfulness/ oppmerksomt nærvær

22 Mindfulness/ Oppmerksomt nærvær Buddhistisk filosofi- legger vekt på at åndelig utvikling skjer gjennom meditasjon. Gjennom meditasjon kan en lære å styre bevissthet/oppmerksomhet (mindfulness) Det oppmerksomme nærværet; evnen til å være våken i nået, hjelper oss med å forstå hvordan vi tilegner oss info om omverden, hvordan vi tolker den og hvordan vi reagerer på den. Veien til akseptering og forsoning

23 Validering Begrepet validitet betyr at noe har relevans og er meningsfylt ut fra en sammenheng, ut fra fakta, logikk eller allment godtatte regler. Å validere en person: bekrefte og bestyrke at en person er sann, forståelig, velfundert, meningsfull, logisk og funksjonell. Man validerer en person gjennom hva man sier og gjør Validering; empati + analyse av sammenheng/mål

24 Kasuspresentasjon Ida 16 år Henvist; for poliklinisk oppfølg. etter 2 ukers innleggelse på ungdomspsyk.avd Bakgrunn; akuttinnlagt pga suicidforsøk, utsatt for et seksuelt overgrep, selvskading. Utredning; PTSD, angst, depresjon, selvskading, kognitive ressurser i normalområdet for alder. Behandlingskontakt: 20 mnd

25 Oppstart av sak Ida innkalles sammen med foreldre Informasjon/ansvar Avklare samarbeid/behov Behandlingsplan, fokus

26 Klinisk inntrykk/informasjon Deprimert, forvirret, lite samlet/ tilstedeværende,tynn, tung make-up. Forstyrret døgnrytme, manglende matlyst. Sosialt tilbaketrukket. Fravær fra skolen siste 3mnd. Betydelig selvskading.

27 Oppstartsfasen Stabilisering, regulering av basale behovforutsetning for behandling Etablering av relasjon til jente og foreldre (validering) Fokus her og nå Stuktur på samtalene

28 Idas vansker/behov Ønsker at livet skal bli normalt igjen, ønsker forandring. Ingen formening om hvordan få det bedre Fortsetter med selvskading bl.a for å ventilere følelser og gjenvinne kontroll over tanker (affektregulering). Sliter med å identifisere, kommunisere sine tanker og følelser.

29 Selvskading- tilnærming Kartlegging med kjedeanalyse Mindfulness Trene på å samtale om følelser, bevisstgjøring Validering Jentens egne ressurser

30 Bearbeiding av traume Seksuelt overgrep; opplever betydelig ansvar, klandrer seg selv, klarte ikke sette grenser for seg selv, opplever seg som udugelig, svak, dum. Selvskading: selvavstraffelse/reaksjon på alvorlig krenkelse. Utsetter seg for nye traumer.

31 Nytt suicidforsøk? Inntar en halv pakke smertestillende tbl. Suicidforsøk el. alvorlig selvskade? Jentens intensjon Omstendigheter rundt medikamentinntak

32 Innsikt = handling? Kartlegging av risikofaktorer/situasjoner som ofte utløser selvskading Innsikt; ikke nok ifht å unngå destruktiv atferd Innlæring av ny atferd/ferdigheter (be om hjelp, grensesetting, hvordan holde ut psykisk smerte, bevisstgjøring på egne ressurser, hva er funkjsonelt på kort sikt/lengre sikt).

33 Avslutningsfasen Selvskading avtar gradvis Ida tar regi i eget liv, mer aktiv og deltagende Bedre på å samtale/ kjenne igjen, beskrive og differensiere tanker og følelser Innsikt i egen problematikk/ evner å ta i bruk alternative ferdigheter i møte med psykisk stress/belastning Fremdeles restsymptomer

34 Selvskading- oppsummering Ulik type atferd (kutting, medikamentinntak, destruktiv seksuell aktivitet) Ulik type funksjon (affektregulering, oppmerksomhet/kommunikasjon, selvavstraffelse, kontroll). Ulike situasjoner (psykisk smerte, reaksjoner på ulike krenkelser- hjemme/ute

35 Selvskadin- oppsummering Validering Mindfulness Kjedeanalyse (problemløsning) Funksjonelle aspekter Underliggende vansker og behov- gir retning til behandling

Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det.

Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det. Selvskading. Hvorfor skader man seg og hvordan skal man forholde seg til det. Foreleser Ulf Hvamming er spesialpsykolog ved Akutt-teamet ved Psykiatrisk Senter for Tromsø og Karlsøy, Universitetssykehuset

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd

Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd artikkel Psykologisk perspektiv på selvmordsatferd Den psykologiske tilnærmingen på suicidalitet skiller seg fra den psykiatriske bl.a. ved at den løsriver seg fra den diagnostiske opptattheten, og fokuserer

Detaljer

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi?

Utgangspunktet for DAT Hva er Dialektisk Atferdsterapi? Dialektisk Atferdsterapi i arbeid med spiseforstyrrelser og selvskading Stine Laberg, spes. klinisk psykologi, Seksjon for selvmordsforskning og forebygging (SSFF), Universitetet i Oslo, Mai 2009 Omtrentlig

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm FORORD Psykiatrisk sykehusklinikk, Sykehuset Telemark HF, erfarte på slutten av 1990-årene at stadig flere unge, spesielt unge kvinner, ble innlagt ved seksjon for akuttpsykiatri pga. alvorlig selvskading

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar

Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar Jæren distriktspsykiatriske senter Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar Paul Nordgreen, psykolog, ACT-teamet, Jæren DPS. 24.09.2013 NKS Jæren distriktspsykiatriske senter

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Inndeling av selvskading. Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus

Inndeling av selvskading. Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Inndeling av selvskading Stereotyp ved alvorlig psykisk utviklingshemming og autisme Alvorlig og farlig selvskading

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv.

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. En undersøkelse av foreldres forståelser og råd, slik det kommer til uttrykk på nettfora Stine Møthe Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt Somalisk Urdu Russisk Spansk Arabisk Polsk Fransk Kurdisk Ring oss:: 22 44 40 50 ELLER RING/SEND SMS TIL930 58 070 OM DIXI OM VOLDTEKT ADVOKATHJELP SAMTALEGRUPPER KONTAKT OSS DIXIPRISEN BLOGG STØTT OSS

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD EN KVALITATIV STUDIE AV FAMILIETERAPEUTERS ERFARINGER NÅR DET GJELDER SYMPTOMER OG TILTAK HANNE SKJELTEN TVEIT MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK VÅREN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige ǃ i? Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Forebygging av selvmord, del 1:

Forebygging av selvmord, del 1: Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24 2006 Systematisk kunnskapsoppsummering Om rapporten: Rapporten

Detaljer

Institusjonsplan for. Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA

Institusjonsplan for. Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA Institusjonsplan for Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA 2014 Barneverninstitusjon for målgruppen omsorg og akutt Innholdsfortegnelse 1. INSTITUSJONSPLAN... 4 1.1. ORGANISASJONSKART... 4 1.2. OVERORDNEDE

Detaljer