DET NORSKEVERITAS. Rapport Undersøkelserav kaldtvannskoralleri Sandsfjorden. NorskSteinAS. Rapportnr Rev. 00,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKEVERITAS. Rapport Undersøkelserav kaldtvannskoralleri Sandsfjorden. NorskSteinAS. Rapportnr.2014-0703 Rev. 00, 2014-06-30"

Transkript

1 Rapport Undersøkelserav kaldtvannskoralleri Sandsfjorden NorskSteinAS Rapportnr Rev. 00,

2

3 Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE SAMMEN DRAG INTRODUKSJON OG FORMÅL METODE RESULTATER Generelt Fauna Registreringerav nedslamming DISKUSJON Nedslammingog mengdepartikleri vannet Rødlistedefauna Effekterav nedslammingpåfauna REFERANSER DNV Referansenr.: Dato: Sideii av ii

4 1 KONKLUDERENDE SAMMEN DRAG DNV GL har på vegneav Norsk SteinAS utført en visuell undersøkelseav sjøbunnenved ulike lokaliteter i Sandsfjorden(Midtsund, Straumbergsundetog Bjørnavågen). Undersøkelsenble utført ved hjelp av fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) og haddespesieltfokus på å kartlegge eventuelltilstedeværelseav koraller. Generellefunn: - Detbleregistrertrødlistedekorallerpå4 av10 lokaliteterundersøkt. I Midtsundetbesto funneneav smårevformasjonermedlophelia pertusaog Paragorgia arborea. Påde tre andrelokasjonenedreide funnenesegom enkeltindividerav henholdsvisl. pertusa, P. arboreaog Swiftiapallida. - Koralleneble registrertpåbergveggerved70-95 metersdyp og virket friske. - Mengdesedimenteringbar preg av å værenoe høyerei områderi nærhetenav Norsk Steinsin virksomhet,utenat detteer kvantifisert. - Basert på helsetilstandtil koraller observerti Sandsfjorden(genereltgod), derestoleranse for nedslamming,deresavstandfra utslippspunktsamt utslippshistorikkvirker det lite sannsynligat overlevelseav de observertekorallenei særliggradvil påvirkes av utslipp fra NorskStein. 2 INTRODUKSJON OG FORMÅL Norsk Stein AS er en av Europas størsteleverandørerav bygningsmaterialerog har flere steinbruddi Norge. SteinbruddetJelsavedBerakvami Suldal(Figur 2-1), harover25 årshistorie oglevererårlig omtrent10millioner tonntilslagtil europeiskemarkeder. Bergartengranodioritt som leveresfra Jelsabrukesblant anneti betong og asfaltindustrien,ved skinneleggingtil veifundamenteringog vannkonstruksjoneron- og offshore. I hele driftsperiodenhar det vært tilførsel av mineralskerestprodukterfra driftsområdetog steinbruddetil sjøenved diffus avrenningfra bruddet,prosessvannvia ledning og utfylling fra land i Kvednavika.Norsk Stein har nylig fått tillatelse til å slippeut prosessvann(og diffus avrenning)via ledningpå 10 m dyp i Kvednavika.Kravet i utslippstillatelsener at dettevannet ikke skal inneholdemer enn 100 mg/l suspendertstoff i gjennomsnittpå årsbasis.i tillegg har Norsk Stein tillatelsetil å fylle ut fra land i Kvednavikaoverskuddsmassemedkornstørrelsefra leire og opp til 2mm (kalt 0/2-fraksjon), med en årlig mengdepå maksimalt tonn. Utfyllingen skjer fra land innersti vika. Det er etablerten siltgardin på utsidensom skal hindre spredning av mineralske partikler i overflatevannetfra Kvednavika til selve Sandsfjorden. Tillatelsener basertpåenårlig produksjonav 10 mill. tonnper år. I Sandsfjordener det tidligereregistrertkoralleri Midtsundetsamtved Bjørnavågen.I vilkår for utslippstillatelsehar Fylkesmanneni Rogaland satt frem krav om at det skal utføres en kartleggingav dagenstilstand på sjøbunneni nærområdetil Norsk Stein, med særligfokus på koraller (se Figur 2-2). Tidligere resipientundersøkelserog modellering av partikkelspredning utført av NIVA har konkludertat det ikke kansannsynliggjøresat turbiditet,somfølgeav utslipp fra Norsk Stein as, kan påvirke korallenei Midtsundet.I følge Fylkesmanneni Rogalandbør Dato: Side1 av 12

5 korallforekomsteri Midtsundet fungere som et referanseområdefor et eventuelt korallrev i Straumbergsundet.Det er ønskelig at en visuell undersøkelseidentifisererom det foregår en nedslammingav korallenemedmineralskmateriale.målsettingenved kartleggingbør værebåde ut fra taksonomiskkunnskapå identifiserehvilke artersombefinnersegi sundenei Sandsfjorden og kunne ut fra kjennskap til deres økologi si noe om hvor følsomme de er for partikkelpåvirkning. DNV GL utførte en visuel undersøkelseav utvalgte lokaliteter i Sandsfjorden,med fokus på koralleri februar2014.funnfra undersøkelsener presenterti dennerapporten. Figur 2-1: NorskSteinASpå Berakvam. Dato: Side2 av 12

6 Figur 2-2: Kart overresipientensomviserregistrertkorallrev i Midtsundsamtområdetder kartlegging av marinenaturtyper(medfokuspå korall) var ønsket(kart fra anbudstekst /fiskeridirektoratets kartverktøy). 3 METODE Feltarbeideti Sandsfjordenble utført i perioden25-27/ Arbeidet ble utført fra fartøyet «Scallop»(Kvitsøy Sjøtjenester).Personellsomvar medvar: TormodGlette, DNV GL Prosjektleder Øyvind Fjukmoen,DNV GL ROV pilot/biolog Tom RogerBørvik, Kvitsøy Sjøtjenester,båtfører ROV (RemotelyOperatedVehicle) som ble benyttetunderkartleggingenvar av typenseabotix vlbv300. Omtrentlig posisjonsangivelsetil undervannsfarkost ble registrert basert på beregningerfra overflatefartøysgpsposisjoni OLEX kartplotter. Til sammen ble 10ulike områderi Sandsfjordenundersøktvisuelt med ROV (se Figur 3-2 og Tabell 3-1). Videomaterialefra hvert stedble samletinn og er lagret i DNV GL s arkiver. På hvert undersøkelsesområdeble havbunnenlangs hele dybdeintervallet som fantes filmet. Fjellvegger ble undersøkt vertikalt og horisontalt for å sjekke om det kunne være korallforekomster. Funn av svamp og andre faunagrupper ble og registrert. Mengde sedimentering/nedslammingpådeulike lokaliteterble undersøkt. Dato: Side3 av 12

7 Figur 3-1: Fartøyog ROVtypebrukt underkartleggingi Sandsfjordenfebruar Figur 3-2: Kart over undersøkteområderi Sandsfjorden. Tabell 3-1: Tabelloverposisjonerfor utsettingog opptakrov. Dato: Side4 av 12

8 Survey# Område ROV ned ROV opp 0 Strømbergsundet Nord 59*23.336Nord, - 006*03.660Øst 1 Sørav Tjørnanesgrunnen 59*22.141Nord, 59*22.064Nord, 006*02.208Øst 006*02.194Øst 2 Nord av Tjørnanesgrunnen 59*22.360Nord, 59*22.329Nord, 006*02.525Øst 006*02.410Øst 3 Nordvestav Kvernavika 59*22.625Nord, 59*22.671Nord, 006*02.669Øst 006*02.385Øst 4 Østav Kviteholmen 59*22.767Nord, 59*22.819Nord, 006*02.576Øst 006*02.693Øst 5 Strømbergsundet Sør,Vestside 59*23.009Nord, 59*23.009Nord, 006*03.449Øst 006*03.449Øst 6 Strømbergsundet Sør,Østside 59*23.090Nord, 59*23.100Nord, 006*03.267Øst 006*03.281Øst 7 Kjelvikneset 59*22.819Nord, 59*22.813Nord, 006* Øst 006*02.926Øst 8 Midtsundetsør 59*23.188Nord, 59*23.175Nord, 006*02.335Øst 006*02.364Øst 9 Nordøstav Bjørnavågen 59*23.159Nord, 59*23.140Nord, 006*01.563Øst 006*01.452Øst 4 RESULTATER 4.1 Generelt Undersøkelsenomfattet områderfra sublittoralen(undertidevannssonen ) nedtil flat sjøbunni de dypestedeler av Sandsfjorden.Det undersøktesubstratetvarierte fra grus/ sandtil blokker og fjellvegger og sjøbunndominertav mudder.det ble registrertet genereltrikt dyreliv på bunnen av Sandsfjorden.Faunatypervariertefra stedtil stedavhengigav dyp og strømeksponeringsamt tilgjengeligsubstrat. 4.2 Fauna Det ble registrertrødlistedekorallerpå4 av de undersøktelokalitetene (rødlistedei kategorintnærtruet i henhold til Norsk Rødlistefor arter,kolås, Viken et. al., 2010). Funn av koraller er presenterti Tabell4-1 og Figur 4-1. De størstefunn av korallerble gjort i område5. Her var detto lokalt avgrensedeforekomsterav Lophelia med kolonier som bredte seg utover områderpå henholdsvis<15 m 2 og 15-25m 2 totalt sett.det størsteområdethaddeomtrent30 cm revstruktur underde levendelopheliakolonienesomsammendannetet tynt rev påbergveggen. Koraller ble funnetlangsbergveggerpå metersdyp, det er tydelig at vannmasserpå dettedypethadde vanntemperaturerog strømeksponeringsom var foretrukket av koraller. De fleste koraller ble funnet på bergvegger1-2 meter over flat havbunnog oftest på utstikkereav bergveggerhvor strømgjerneforsterkes. Korallenespreferansefor disseområdenekantrolig forklaresav at detvil væregunstigtilgang påfødepartiklersomkorallenelivnærersegav her.korallenei Sandsfjorden virket å være friske. Sjøtreetved område4 kan være interessantå overvåkemed tanke på nedslamming. Observasjonenesannsynli gjør at det finnes flere Lophelia og Paragorgia samt spredte forekomsterav Swiftia pallida på utstikkendebergveggerundt metersdyp. Det ble ikke registrertkoraller ved Bjørnavågeni denneundersøkelsen, selv om det ble gjort funn av koraller Dato: Side5 av 12

9 her av Statnetti 2012.Da DNV GL undersøktelokalitetenble det funnet enkelteoppstikkende strukturerav berggrunnmed påveksterav viftesvamp(phakellia) og Antho dichotomasvamp som kan likne noe på forgrenedekoraller. Det bør verifisereshva de tidligere korallfunnenei detteområdetbestårav. Tabell 4-1: Registreringerav rødlistedekoraller på undersøktelokaliteter i Sandsfjorden. Område Korallregistreringer Andrekommentarer MidtsundetSør Strømbergsundet Sør,Østside(omr 5) Øst av Kviteholmen (omr.4) Nordvest av Kvernavika(omr 3) Flere kolonier Lophelia pertusa, hvit og orange fargetype ved 80 meters dyp. Genereltgod helsetilstand.2 hovedområder langs bergveggen.områdea (mot øst): 5 Paragorgia individer, 3 frittstående Lopheliakolonier(0,25-0,5m2)samt15-25 m2 område/revmedflere mindrekolonier. Underliggenderev struktur ca 30 cm høy. OmrådeB (10 metervestfor områdea): 2 Paragorgia individer samt sammenhengendeområde med ~15 små kolonier (25*25*25cm) Lophelia på bergveggen.ikke underliggendeeldre revstruktur. Lophelia pertusakoloni (~0,5*1,0m), hvit type, god kondisjon på fjellvegg ca 70 metersdyp. Sjøtre,Paragorgiaarboreapå bergvegg90 m dyp. Individer av korallen Swiftia pallida på berg,90 m dyp. Relativt kraftig strøm ved ustikkende bergvegg, her var korallenetettest. - Posisjonsjøtre: 59* Nord, 006* Øst Omtrent160 meterfra utsideav siltgardin, tydelig mer nedslammetbergveggennandre lokaliteter. Steinblokkerog fjellveggerpå de undersøktelokalitetenehaddegenerelt spredteforekomsterav hardbunnssvamper(phakellia, Axinella, Hymedesmia,Mycale, og Antho dichotoma) samt crinoider (sjøliljer). På havbunnengenereltble det registrert spredtetil høye forekomster av sjøpølse (Parastichopus tremulus) bløtbunnmuddersjøroser (Bolocera tuedidae) og reker (Pandalusspp.). På bløtbunnsområdergenereltvar det flekkvise tettheterav sjøfjær(virgularia mirabilis og Funiculinaquadrangularis). Dato: Side6 av 12

10 Figur 4-1: Kart somviserkorallfunnpå undersøktelokaliteteri Sandsfjorden Registreringer av nedslamming Det ble observertnoe mer nedslammingi områdenei nærhetenav Norsk Stein, da spesielti områdene2, 3 og 7, ennpå stasjonerlengerbort fra anlegget.mengdesedimenteringpå de ulike stederavhengerav helningsgradpå terrengetog småskalavariasjoneri strømstyrke.figur 4-2 visernoenlundesammenlignbarehorisontaleflater fra deulike områdene. Dato: Side7 av 12

11 Strømbergsundet Nord Omr. 01 Omr. 02 Omr. 03 Omr. 04 Omr. 05 Omr. 06 Omr. 07 Midtsund Straumbergsundet Nord Bjørnavågen170 m Figur 4-2: Bilder avhorisontalebergflatertatt påulikelokaliteter,50-65metersdyp.nedersteto bilder viser sedimenteringpå svampveddeytre stasjonerstraumbergsundetnord og Bjørnavågen(170meterdyp). Dato: Side8 av 12

12 Det er vanskeligå gjørenøyaktigesammenligningerav mengdesedimentering/nedslammingpå de ulike lokalitetenebasertpå videomaterialetsamletinn under dennekartleggingen.å skille naturlig sedimenteringfra eventuellpåvirkningfra Norsk Steiner ogsåproblematiskda fargenpå materialet som sedimenteresligner på det som kan forventes av naturlig sedimentering. Områdene2, 3 og spesielt 7 hadde bergveggermed belegg av mer gråfarget materiale sammenlignetmed de andrestasjoner, mensfargen på sedimenteringenvirket å værenoe mer brunfargetpå de ytre stasjoner. En interessantobservasjonvar at det ble registrert svært få hardbunnssvamp(somfor eksempelviftesvamp,phakellia) på stasjonenrett utenforsiltgardinen (område3). Svampfiltrerer vannmasseneog vil kunneværesårbareovenfornedslamming.det er forventet å se effekter på bunnenså nærtsom 160 meterfra utslippspunktetsom område3 var. Bilder av svampi Figur 4-2 viser sedimenteringpå svampfra de ytre stasjoner.det er tydelig at det forekommeren del nedslamming i Sandsfjorden,hvor mye av dettesom er naturlig og hvor mye somstammerfra Norsk Steinsin virksomheter imidlertid vanskeligå slåfastbasertpå funn i denneundersøkelsen. Det forventesgenereltganskehøyrateav naturligsedimenteringi fjorder. 5 DISKUSJON 5.1 Nedslammingog mengdepartikler i vannet NIVA (2013) har gjort en studieav partikkelspredningfra Norsk Stein sitt anlegg.i studienble det modellertspredningav sedimentsamtgjort In situ målingerav turbiditet. Det ble ogsågjort analyser av bløtbunnnsfauna.hovedkonklusjonerfra studienvar at mankanforventepartikler fra virksomhetenover et betydeligområde,men at høyerepartikkelkonsentrasjoner (~10 mg/l) kun forekommeri nærhetenav anlegget.oppmot 1 km ut fra anleggetpåtversav fjordenog oppmot 2 km oppover i Straumbergsundet.Resultat fra modelleringener presenterti Figur 5-1. Da DNVGL filmet medrov ble det ikke registrerttydelig forhøyedemengderpartikleri vannetpå noenav lokalitetene.utstrekningav tydelig nedslammetsjøbunn(spesieltområde3 i nærhetenav siltgardin)virker sammenfallegodtmedmodellertpartikkelinnholdsomvist i Figur 5-1. Metoder for å finne ut mer om sedimenteringeni Sandsfjordenkan omfatte sedimentfellerog analyserav for eksempelmengdeorganiskmaterialeeller elektronmikroskoperingav partikler (utsprengtepartikler vil være annerledesenn naturlige partikler). For å finne ut hvor langt partiklerkanspresfra anleggetkandettilsettessåkaltetracerei utslippsrør.detteer partiklermed særegn egenskapersomvil gjenkjennesi prøvemateriale. Dato: Side9 av 12

13 Figur 5-1: Modelleringsresultatfra NIVA (2013)somvisermaksimaltpartikkelinnholdlangsbunnved utslippfra NorskStein,Sandsfjorden.Fargeskalaenangir partikkelkonsentrasjonimg/l. Denenebenytter kalibreringsfaktorpå 1,7 (venstreskala)og gir nedregrensefor konsentrasjonene. Denandrebenytteren kalibreringsfaktorpå 5 (høyreskala)og gir enøvregrensefor konsentrasjonene. 5.2 Rødlistedefauna Det ble registrert rødlistede koraller i Sandsfjordenved 4 lokaliteter. Tilstedeværelseav rødlistede arter brukes ofte i forvaltningssammenhengtil å si noe om et områdes konservasjonsverdi.norskerødlisterfor arter og naturtyperforholder segtil Den internasjonale naturvernorganisasjonen(iucn) sine retningslinjer for rødlisting, hvor arter klassifiserestil kategorierbasertpå en vurdert risiko for utdøing.artenelopheliapertusa, Paragorgiaarborea og Swiftia pallida som er funneti Sandsfjordener alle klassifiserti kategorint, «NærTruet» i Norsk Rødlistefor arter (Kolås et.al, 2010). Rødlisting av fauna sier ingenting om faunaens toleranseovenforfor eksempelsedimentering. Sjøfjærsamfunnsomble observerti Sandsfjordenkanregneså falle inn underdettruedeospar habitatet«seapen and burrowing megafauna»(ospar, 2010), da spesielti områderhvor det forekommer mye sjøfjær sammen med sjøkreps (Nephrops norvegicus). Det er fortsatt usikkerheterom hvorvidt habitattypenbør gjelde på sammemåte som habitattyperoppført i Norsk rødliste for naturtyper(sjøfjærsamfunn er ikke nevnt i denne).i DNV GL s erfaring er havbunnmedsjøfjærrelativt vanlig i fjorder medmudderbunn. Dato: Side10av 12

14 5.3 Effekter av nedslammingpå fauna Det ble i NIVA (2013) konkludert med at bløtbunnssamfunnenepå de undersøktestasjonene (nærmeste~1 km fra utslipp fra Norsk Stein) var friske og at man ikke kunne se negativ påvirkning fra eventueltnedslammingav bløtbunnsbunnshabitater. For koraller ble det trukket frem at det sannsynligviskan forventes periodevis høye turbiditetsverdier(over 15 mg/l) i Straumbergsundet,men ikke i Midtsundet. Det ble antatt at overlevelse av koraller i Straumbergsundet ikke vil bli påvirket av utslippetfra Norsk Stein, men at datagrunnlagetfor denneantagelsenvar lite. Det foreligger genereltlite litteratur som beskriver påvirkning på koraller fra bergverksindustri, mennyerestudierfra offshoreboreoperasjonergir nyttig informasjonom korallerstoleransefor nedslamming.sedimenteringog tildekking av levendekorallerpolypperog coenosarc(coralhud) regnessom en av de størstetruslenemot levendekorallrev fra boring (Mortensen,et al. 2001; White et al., 2005; Thiem et al., 2006; Kiriakoulakis et al., 2007; Davies et al., 2008). I følge Brookeet., al (2009)vil Lopheliakoraller kunnefå redusertoverlevelsedersomdeblir utsattfor partikkelkonsentrasjoner over54 mg/l i 14 dager.effektstudierharblitt utført pålopheliapertusa toleransefor borekaks(larsson og Purser, 2011). Dette laboratorieeksperimentet inkluderte nedslamming,coenosarctap (= tap av hud), dødelighetog vekst. Genereltfunnenevar som følger: - Coenosarc tap: Andelen av korallfragmenter som mistet coenosarcvar signifikant påvirketav sedimentbelastning. - Dødelighetenøktemedsedimentbelastning(0,5%og 3,7%ved eksponeringsnivåer på6,5 og 19 mm henholdsvisoverenperiodepå21 dager). - Vekstenvar ikke påvirket av sedimentbelastningpå tidsskalaenundersøkelsenvarte (21 dager). Studientrakk frem sedimentbelastningog varighet av utslippet som de viktigste faktorenepå coenosarctapog dødelighetav Lopheliapertusa. I veileder for overvåking av korallsamfunni forbindelsemed boreaktiviteter(olf, 2012) er grensefor forventet «signifikant konsekvens»på koraller fra nedslammingsatt til 3-10 mm sedimentasjon. Avhengigav korallens tilstandog sannsynlighetfor treff på korallenvil manogså kunneregneut en total miljørisiko for spesifikkekorallstrukturer.en ny studieav Allers et., al. (2013) hevder at Lophelia pertusa trolig er vesentlig mer hardfør med tanke på sedimentasjonsstressi form av eksponeringover kort tid, enn man tidligere har antatt. Det foreligger imidlertid ingen studier på langtidseffekterpå Lophelia pertusa eller Paragorgia arborea fra nedslamming.moderat økt sedimentasjonover lengre perioder på koraller kan muligensforventeså påvirkefekunditet(fruktbarhet)og helsetilstandgrunnetøkt energiforbruk, mendetteforeliggerdetlite datapå. Basertpå helsetilstandtil koraller observerti Sandsfjorden(genereltgod), og deresavstandfra utslippspunktsamt utslippshistorikkvirker det lite sannsynligat overlevelseav de observerte korallenei særlig grad vil påvirkesav utslipp fra Norsk Stein. Modellertesedimentasjonsrater (NIVA, 2013)indikererlav risiko for nedlammingav korallsamfunni Sandsfjorden, medunntak av innenfor umiddelbar nærhetav virksomheten. Individet av sjøtre (Paragorgia) som ble observertved KviteholmenØst(omr. 4) virket å ha godhelsetilstand.eventuellelangtidseffekter på sjøtreet i dette området kan være interessant å følge opp under eventuelle etterkantundersøkelser. Dato: Side11av 12

15 6 REFERANSER Allers et.,al, 2013.Resistanceof Lopheliapertusatocoveragebysedimentandpetroleumdrill cuttings. MarinePollutionBulletin 15;74(1): Davies,A.J., Wisshak,M., Orr, J.C.,andMurray Roberts,J.,2008.Predictingsuitablehabitatfor thecoldwatercorallopheliapertusa(scleratinia).deep-searesearchi, 55, DNV (For NorskOlje oggass).monitoring of drilling activitiesin areaswith presenceof cold watercorals.reportno: ErftemeijerPLA, Riegl B, HoeksemaBW, ToddPA Environmentalimpactsof dredgingandother sedimentdisturbancesoncorals:a review. Marine Pollution Bulletin 64: Kiriakoulakis,K., Freiwald,A., Fisher,E., Wolff, G.A., 2007.Organicmatterquality andsupplyto deepwatercoral/moundsystemsof thenw EuropeanContinentalMargin.InternationalJournalof Earth Sciences,96 (1), Kålås,J.A., Viken, Å., Henriksen,S. og Skjelseth,S.(red.).2010.Norsk rødlistefor arter2010. Artsdatabanken,Norge. Larsson& Purser,2011.Sedimentationon thecold-watercorallopheliapertusa:cleaningefficiency from naturalsedimentsanddrill cuttings.marinepollutionbulletin 62 (2011) Mortensen,P.B., Hovland,M.T., Fosså,J.H.,andFurevik,D.M., 2001.Distribution,abundanceandsize of Lopheliapertusacoralreefsin mid-norwayin relationto seabedcharacteristics.journalof themarine Biological Associationof theunitedkingdom,81, NIVA Resipientundersøkelse i Sandsfjordeni Rogalandog modelleringavpartikkelspredningfra NorskSteinsitt anlegg.niva rapportnummer OSPAR.2010.OSPARRecommendation2010/11on furtheringthe protectionandrestorationof sea-pen andburrowingmegafaunacommunitiesin theosparmaritime Area.OSPAR10/23/1-E, Annex33 Thiem,Ø., Ravagnan,E., Fossa, J.H.,Berntsen,J.,2006.Foodsupply mechanismsfor cold-watercorals alonga continentalshelfedge.journalof MarineSystems26, White, M., Mohn, C., destigter,h., Mottram,G., 2005.Deep-watercoraldevelopmentasafunctionof hydrodynamicsandsurfaceproductivityaround thesubmarinebanksof therockalltrough,ne Atlantic. In: Freiwald,A., Roberts,J.M. (Eds.),Cold-WaterCoralsandEcosystems.Springer,Berlin/Heidelberg, pp Dato: Side12av 12

16 Det NorskeVeritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistår sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Globalimpactfor a safeandsustainablefuture: Besøk vår internettside for mer informasjon:

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 26.09.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1878 Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen Oppdrag i tilknytning

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

Utredning av muligheter

Utredning av muligheter Bruk av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn Utredning av muligheter TA 2804 2011 Utført av: 2 Forord På anbefalinger fra Klifs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957 Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 957 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av

Detaljer

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 13.02.2015 U.off. ofl. 15, 1. ledd Deres ref.: 13/4417 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4983 Saksbehandler: Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO * Marin arealdatabase for norske hav og kystområder 1 Innhold Sammendrag..... 3 Innledning........ 3 Organisering. 4 Informasjon og

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer