Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet"

Transkript

1 Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 Sist redigert

2 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave i medisin. Hensikten med oppgaven er blant annet å lære studentene en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode. Særoppgavekomitéen vil fremheve at en viktig forutsetning for konstruktivt særoppgavearbeid er at man arbeider med den over tid og bruker flere perioder av de 2-3 årene (3.-5. studieår) til å konsentrere seg om oppgaven. Det bør derfor, i samråd med veileder, settes opp en progresjonsplan for hele perioden som ivaretar dette aspektet. Særoppgavekomitéen har innhentet noen forslag til oppgaver hos fakultetets fast vitenskapelig ansatte. En del av oppgavene er meldt inn tidligere år, men ikke registrert anvendt tidligere. De nyeste oppgaveforslagene finnes bakerst i heftet. Studentene kan ta kontakt med veiledere på angitt telefonnummer, arbeidssted eller e-post adresse. For enkelte av temaene er det mulig å definere underoppgaver slik at flere studenter kan arbeide med samme tema. Inntil 2 studenter kan arbeide med samme oppgave. Veiledere oppfordres til å bidra aktivt til å utforme flere alternative oppgaver dersom flere studenter ønsker samme oppgave. Vi gjør oppmerksom på at begrepet eksperimentell i oppgavesamlingen er brukt til å omfatte både laboratoriearbeid og innsamling/bearbeiding av pasientdata/journalmateriale. Studenter og veiledere kan også foreslå andre oppgaver enn de som er presentert her. Vi oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt med institutter/avdelinger og presentere sine ønsker om tema. De fleste studenter finner på denne måten selv frem til veileder og tema. Utfylt skjema «Veiledningskontrakt» for særoppgaven må fylles ut og leveres fakultetet, som sørger for av veileder og tema forhåndsgodkjennes av Særoppgavekomiteen. Skjema fås i fakultetets informasjonssenter, og ligger også ute på nett. Absolutt siste innleveringsfrist for valg av særoppgave og utfylt Veiledningskontrakt er 20. juni i 3. studieår for alle kull. Det er viktig å merke seg at studenter som ønsker å arbeide med særoppgave i valgterminen, må få godkjent valget av særoppgave før valgterminen starter (begynnelsen av 3. studieår). Særoppgaven skal innleveres innen utgangen av 5. studieår (10. semester, valgterminen kommer utenom). Det er avsatt en periode på til sammen 4 uker i 5. studieår til fulltidsarbeid med oppgaven. Ikke innlevert/ikke godkjent særoppgave behandles på lik linje med ikke bestått eksamen. Ved utgangen av 9. semester, 1 semester før innleveringsfrist for oppgaven, skal det leveres inn en fremdriftsrapport. Denne finnes på nett på samme sted som Veiledningskontrakten. 2

3 Regler og retningslinjer er beskrevet i «Retningslinjer for særoppgave»; Opplysninger om praktiske skrivetips finner i Fillageret under MED2SÆR på Mi Side. Innleveringsfrister: Veiledningskontrakt signert av student(er) og veileder(e): o Senest innen 20. juni i 3. studieår. Fremdriftsrapport signert av student(er) og veileder(e): o Senest innen utgangen av 9. semester; 20. desember for A-kull og 20. juni for B-kull (Ett semester før innlevering av oppgave) Oppgaven: Elektronisk innlevering på Mi Side: o Senest innen 20. juni for A-kull og 20. desember for B-kull i 10. semester (valgterminen for B-kull kommer utenom). Veiledererklæring: leveres eller sendes fakultetet samtidig med elektronisk innlevering av oppgaven Lykke til! Særoppgavekomitéen 3

4 FORSLAG TIL SÆROPPGAVER 2013 Oppgavenr. 03/10 Steinar Aase og Leif Bostad Avd. for patologi, Gades institutt, Haukeland universitetssykehus Telefon: Aase , mobil Bostad kontor: Elektronmikroskopiske studier av pepsinsekresjon i mageslimhinnens hovedceller Litteratur / eksperimentell 1) Gi studenten innsikt i vevspreparering generelt, og spesielt for elektronmikroskopi. Utvikle forståelse for cellers ultrastrukturelle bygning og sammenhengen mellom ultrastruktur og funksjon. 2) Samle og systematisere spesielt nyere litteratur om sekresjonsmekanismer i exokrine proteinsecernerende celler, spesielt i fordøyelseskanalen. Er det publisert holdepunkter for andre mekanismer enn de klassiske som ble beskrevet og foreslått av Palade og medrabeidere i og 1970-årene? 3) Belyse pkt 2 nærmere ved egne elektronmikroskopiske undersøkelser av hovedceller fra human mageslimhinne ( gastric chief cells ). 1) Litteraturstudier. 2) Opplæring i preparering for elektronmikroskopi (EM). Preparere noen slimhinnebiter fra pasienter for EM 3) Gjøre EM, under veiledning, av preparater nevnt i pkt 2 og av EM-arkivmateriale fra friske frivillige forsøkspersoner ( herunder en av veilederne ). Litteraturstudier: 3. studieår. Prøvetaking og opplæring i preparering: 1. halvdel av 4. studieår. Elektronmikroskopi: 2. halvdel av 4. studieår. Systematisering og sammenskriving: 5 studieår. Antall studenter på oppg: Passer best for 1 ( kan kanskje tilpasses for 2) Oppgavenr. 04/10 Roland Jonsson Broegelmanns forskningslaboratorium/gades institutt Telefon:

5 Autoantistoffprofil i Sjøgrens syndrom. Antall studenter på oppg: 1 Eksperimentell Få økt kunnskap/innsikt i diagnostisk betydning av autoantistoffer og forskning. Oppgavenr: 05/10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon: Antall studenter på oppg: Undersøkelse om allergi mot anhydrider yrkesmedisinsk relevans Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing 2 år 1-2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 06/ 10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon: Antall studenter på oppg: Zirkonium allergi - utredning av forekomst Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing, eventuelt laboratoriearbeid 2 år 1-2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 07/ 10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon:

6 Antall studenter på oppg: Epoxyallergi hos sprøytemaler Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing 2 år 1 2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 08/10 Eystein Husebye Institutt for indremedisin Telefon: Autoimmune endokrine sykdommer Litteratur/eksperimentell 1. Skrive en oversikt etter gjennomgang av litteratur 2. Arbeide i en vital forskningsgruppe med eksperimentelt prosjekt Litteratur. Molekylærbiologiske metoder Antall studenter på oppg: 1 2 Oppgavenr: 09/10 Gunnar Mellgren Hormonlaboratoriet, Seksjon for endokrinologi, Inst. for indremedisin Telefon: Regulering av intracellulære hormonreseptorer (kjernereseptorer) og assosierte koaktivator proteiner Eksperimentell Øke kunnskapen vår om virkningen til steroidhormoner og intracellulære hormonreseptorer med vekt på østrogen, østrogenreseptorer og koaktivatorer. Arbeide i en aktiv forskningsgruppe med mastergradstudenter, doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater som har bakgrunn i medisin og molekylærbiologi. 6

7 Molekylærbiologiske metoder Antall studenter på oppg: 1 2 Oppgavenr: 12/10 Hans Flaatten Institutt for kirurgiske fag /KSK intensiv Telefon: De gamle på intensiv (> 80 år). En oppfølging av eldre som overlever kritisk sykdom Klinisk oppfølging + registergjennomgang Vurdere helserelatert livskvalitet og funsjonsnivå i tiden etter intensiv. Bruke generisk HRQOL (health related quality of life) spørreskjema: EuroQol 5D ved to tidspunkt: 3 mnd og 1 år. Etter avtale, pasienter må i en periode følges opp onsekutivt, kan godt gjøres hjemmefra (telefon) Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 16/10 Laurence Bindoff Institutt for klinisk medisin Telefon: Mitochondrial Disease Eksperimentell To understand what happens at the cellular level when mtdna replication is disturbed by mutations in POLG1 the mtdna polymerase. The mitochondrial DNA (mtdna) polymerase (polymerase gamma, POLG) is a DNA dependent, DNA polymerase that catalyses mtdna replication. It is a heterotrimer comprising α (POLG1) and two β subunits (accessory, POLG2). Mutations in POLG1 are associated with various phenotypes, but particularly a mitochondrial spinocerebellar ataxia with epilepsy (MSCAE) that we have shown to be common in Norway. 7

8 We are actively investigating the cellular mechanisms involved in POLG1 induced disease both in patients and in model systems. A transgenic mouse model should be available early in POLG1 mutations can lead either to loss of mtdna (mtdna depletion) or multiple deletions of the mitochondrial genome. We wish to investigate biopsy samples or tissue taken at post-mortem to see determine the molecular defect in mtdna. In order to investigate differences at the cellular level it will be necessary to dissect out single cells. PCR; real time PCR; gel electrophoresis; single cell microdissection. 1-2 år Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 20/10 Professor Jan Haavik Institutt for Biomedisin Telefon: Kliniske og biologiske markører ved ADHD hos voksne eksperimentell Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om årsaker og kliniske manifestasjoner av ADHD og relaterte tilstander hos barn, ungdommer og voksne. Vi har tilgang til et stort journalmateriale (n= 3000) med informasjon om kliniske opplysninger og biokjemiske data fra norske voksne ADHD-pasienter. Ved systematisk å registere data fra dette materialet, kan en få økt innsikt om diagnostiske subgrupper, komorbiditet og mulige biologiske markører. Snarest Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 02/12 Professor Ole-Bjørn Tysnes Institutt for klinisk medisin, Seksjon for nevrologi Telefon:

9 Arvelige årsaker til amyotrofisk lateral sklerose Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Litteraturgjennomgang Antall studenter på oppg: 1 Oppgavenr: 04/12 Telefon: Overlege dr med Tiina Rekand og professor Marit Grønning Nevrologisk avdeling (Nervo ekspedisjon); (Rekand kontor); (mobil) Kliniske forskjeller mellom spinale lesjoner av trombotisk eller AVM opprinnelse Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Gå gjennom pasientmateriale om disse 2 relativt sjeldne tilstander Gjennomgang av journaler og litteratur Følger særoppgavens tidslinje Antall studenter på oppg: 1 eller 2 Oppgavenr: 05/12 Silke Appel Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt Telefon: Dendrittiske celler i autoimmunitet 9

10 Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Kritisk litteraturgjennomgang og analyse av publisert materiale vedrørende rollen av dendrittiske celler i autoimmune sykdommer. Litteraturstudier Etter avtale Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 07/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Nye avanserte MR-teknikker for måling av nyrefunksjon Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 08/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av cervix-cancer Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi 10

11 Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 09/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av prostatakreft Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 10/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og karakterisering av nyretumeres Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi 11

12 Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 11/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av endometriecancer Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 15/12 Frank Pfeffer og Anne Karliczek Gastrokirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk Telefon: eller Kontroll etter endetarmkreft Journalgjennomgang, litteratursøk Beskrive effektivitet av polikliniske kontroller i pasienter operert for endetarmskreft mtp residivcancer. 12

13 Litteraturgjennomgang om emnet, retrospektiv journalgjennomgang av pasienter kontrollert for endetarmskreft Beskrivelse av funn ved initialt rektoskopi og gjennomgang av endelig utredning og diagnoser. Litteraturgjennomgang 6 måneder, journalgjennomgang og dokumentasjon 6-12 måneder Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 20/12 Anders Bærheim, Lone Holst, Gunnar Bondevik, Kristin Klock, Mildrid Haugland, Arild Raaheim MOF (ISF og IKO) og Institutt for pedagogikk, UiB og Avdeling for helse- og sosialfag, HiB Telefon: Hvordan lærer profesjonsstudenter ved klinisk interdisiplinær trening? Eksplorativ kvalitativ studie Profesjonsstudiene ved UiB baserer alt for lite (om noe) av sin studieplan på tverrfaglig trening av studentene. Hensikten med denne oppgaven er å utrede grunnlagsbetingelser for læring ved klinisk interdisiplinær trening. Kvalitativ analyse av empiri fra tekst og samtale med de ulike deltakende profesjonsstudentene; medisin, farmasi, odontologi, tannpleie og fysioterapi. Snarlig Antall studenter på oppgaven (maks 2) 1-2 Oppgavenr: 1/13 Kjell-Morten Myhr 13

14 Nevrologisk avdeling / Seksjon for nevrologi Telefon: Nevromyelitis optica (NMO) Nevromyelitis optica er en inflammatorisk demyeliniserende sykdom som rammer sentralnervesystemet først og fremst synsnerver og ryggmarg. Tilstanden var tidligere oppfattet som en variant av multippel sklerose, men kan nå diagnostiseres som en separat tilstand ved hjelp av egne diagnosekriterier inkludert antistopp analyser. Kasuistikk + litteratur Belyse tilstanden ved hjelp av en kasuistikk og gi en oppdatert oversikt ved hjelp av litteratur-gjennomgang, for publisering i Tidsskrift for den norske legeforening. Kasuistikk + litteratur-oppsummering. Snarlig Antall studenter på oppgaven (maks 2) 1 Oppgavenr: 2/13 Torbjørn Hansen Klinisk institutt II Telefon: Immunologi ved cølliaki Litteratur Skaffe seg oppdatert kunnskap om hvordan immunapparatet er involvert i sykdomsutviklingen ved cølliaki (glutenintoleranse). Litteraturstudium Antall studenter på 14

15 oppgaven (maks 2) 1 Oppgavenr: 12/13 Agnar Tveten Radio Medico, Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmedisinsk avdeling HUS Telefon: Antall studenter på oppgaven (maks 2) Utvikling innen maritim telemedisin Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Textbook of Maritime Medicine: textbook2.ncmm.no (fra ) Registrere aktivitet, vurdere nytten av innovasjoner innen kommunikasjon og journalføring. Vurdere nytten av interaktive dataprogrammer. Registrering, Observasjon. Kasuistikker. Tilpasses studentens behov. 1 (2) Oppgavenr: 14/13 Asgaut Viste / Kjell Øvrebø K1 Telefon: Resultater etter kirurgisk behandling av Zenkers divertikkel Kvalitetskontroll Evaluere resultater etter kirurgi Zenkers divertikkel ved Avdeling for Akutt og gastrokirurgi, Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av pasientmateriale for de siste 10. Start høsten

16 Antall studenter på 1oppgaven (maks 2) 1-2 Oppgavenr: 15/13 Steinar Hunskår Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Forskningsgruppe for allmennmedisin Telefon: Erfaring med kosmetisk kirurgi hos kvinner mellom år i Hordaland Epidemiologisk undersøkelse Undersøke i hvilken grad kvinner i Hordaland har fått utført kosmetisk kirurgi. Kvinnekohorten er en representativ kohortstudie som er følgt i nærmere 15 år, ca 2200 kvinner, svarprosent ca 80%. Ved siste utsendelse ble de spurt om de har fått utført kosmetisk kirurgi, og i tilfelle hvilken. Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) ble gjennomført i årene Alle innbyggere mellom 40 og 45 år ble innkalt til kartlegging av risiko for hjerte-karsykdom og en del andre sykdomstilstander, i tillegg til å svare på en rekke spørreskjema. Blant de deltagende kvinnene ble en av fem spurt om å bli med i en oppfølgingsstudie i opptil 15 år; Kvinnekohorten - Prosjekt om vanlige kvinneplager. En nærmest unik oppslutning, 96 % av de 2300 spurte kvinnene, takket ja til å delta. Mer enn 2000 kvinner fra hele Hordaland har siden fått nye spørreskjema omtrent annet hvert år, sist i Fra hvert spørreskjema er det samlet inn en rekke helseopplysninger med relevans for de tre temaene; legesøkning, symptomer og plager relatert til klimakteriet, prevensjonsbruk, fysisk aktivitet, røyking etc., som også kan sees i sammenheng med andre problemstillinger knyttet til kvinners helse i midtre del av livet. Ved siste utgave ble det spurt om utført kosmetisk kirurgi. Dataregistrering MÅ gjøres høsten Analyser og skriving kan skje deretter etter nærmere avtale. Målsetting er særoppgave og artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 16

17 Antall studenter på 1oppgaven (maks 2)

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 Sist redigert 29.01.2014 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 Sist redigert 20.06.2013 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012 Sist redigert 05.06.2012 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010 Sist redigert 22.09.2010 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Sist redigert 06.10.2011 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010 Sist redigert 15.06.2010 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012 Sist redigert 22.11.2012 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012 Sist redigert 20.08.2012 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012 Sist redigert 15.03.2012 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012 Sist redigert 20.04.2012 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 Sist redigert 10.06.2013 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Sist redigert 09.02.2011 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer

Særoppgave for medisinstudenter. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer Særoppgave for medisinstudenter Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Sist revidert 11.09.14 Retningslinjer 1. Målsetting Hensikten med en særoppgave er at studentene i løpet av

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 19.08.14 KB UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vårsemesteret starter 05.01.15 KULL 08B: Studieplan Medisin

Detaljer

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. studieår. Inntil 2 studenter kan skrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015 Sist redigert 28.08.2015 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017 Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag HSVPL30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2017) Emnehefte Bachelor i Vernepleie kull 14-3. heltid 03. april 02.juni 2017 Emneansvarlige: Terje

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011 Muligheter og utfordringer knyttet til å motta privat støtte til helseforskning. -Hvordan når midlene fram til forskningen? -Organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Nina Mevold, fakultetsdirektør

Detaljer

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase

Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Hvor, når og hvordan skal de gamle få lov til å dø? Forberedende kommunikasjon om livets sluttfase Anette Fosse, Mo i Rana Fastlege, spesialist i allmennmedisin Sykehjemslege Forsker på døden i sykehjem,

Detaljer

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015 Sist redigert 05.06.2015 1 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studietilbudet ved Gades Institutt

Studietilbudet ved Gades Institutt INSTITUTTETS UTDANNINGSMELDING 2011 GADES INSTITUTT Studietilbudet ved Gades Institutt Instituttets hovedaktivitet er knyttet til profesjonsutdanningene i medisin, odontologi og farmasi. Medisin Bakteriologi,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for planlegging, gjennomføring og godkjenning av MED årsoppgave (20 studiepoeng) Gjelder for MK 09, MK 10 og MK 11.

Utfyllende bestemmelser for planlegging, gjennomføring og godkjenning av MED årsoppgave (20 studiepoeng) Gjelder for MK 09, MK 10 og MK 11. Utfyllende bestemmelser for planlegging, gjennomføring og godkjenning av MED-3950 5.-årsoppgave (20 studiepoeng) Gjelder for MK 09, MK 10 og MK 11. Vedtatt av Programstyret medisin 23.oktober 2013, og

Detaljer

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse!

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Beate H. Garcia Førsteamanuensis Institutt for farmasi UiT Norges arktiske universitet 1. november 2013 Mastere i klinisk farmasi: Kristine

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) ble opprettet i 1996 ved

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Genetiske undersøkelser av biologisk materiale

Genetiske undersøkelser av biologisk materiale Genetiske undersøkelser av biologisk materiale Torunn Fiskerstrand, overlege PhD Senter for klinisk medisin og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 11/13 Sak nr. 2010/13430 Møte: 14.02.13 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Bakgrunn I møte 27.9.2012 (sak

Detaljer

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2.

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2. Bergen, 22.03.17 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2017/2018 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose?

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Kjell-Morten Myhr Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus & Institutt for klinisk

Detaljer

Til stede: Forfall: Fra adm.: Saksliste. Innkalling og saksliste. Godkjent Sak 12/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014.

Til stede: Forfall: Fra adm.: Saksliste. Innkalling og saksliste. Godkjent Sak 12/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014. UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet OPPSUMMERING fra møte Utvidet forskningsledelse Sak nr. 2014/498 Møtedato: 05.05.2014, kl. 14.00-15.30. Møtested: Styrerommet AHH, 4. etg. Til

Detaljer

Gruppeveiledning av doktorgradstipendiater i en forskningsgruppe

Gruppeveiledning av doktorgradstipendiater i en forskningsgruppe Gruppeveiledning av doktorgradstipendiater i en forskningsgruppe Gunnar Mellgren Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen E-post: gunnar.mellgren@med.uib.no Bakgrunn Denne

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Geriatri. Jurek 2016

Geriatri. Jurek 2016 Geriatri Jurek 2016 Geriatri Geront- eldres råd i gamle Hellas Iatros lege Geriatrisk spesialistjeneste Gren av indremedisin Akutt geriatrisk post Generell indremedisin Relevant for andre spesialiteter

Detaljer

Årsrapport 2011 12.10.12

Årsrapport 2011 12.10.12 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 938 Universitetssykehuset Nord-Norge Årsrapport 21 Innledning (Muskelregisteret)

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Registeransvarlig Professor Eystein S. Husebye

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

Den nye studiplanen - VitKom. Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet

Den nye studiplanen - VitKom. Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Den nye studiplanen - VitKom Finn Egil Skjeldestad Seksjon for utdanningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Vitenskapelig kompetanse i den nye studieplanen Valgfri fordypning 1 MED 2501-4 uker

Detaljer

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - thoraxkirurgi Fagspesifikk innledning thoraxkirurgi For de fleste pasienter som henvises til

Detaljer

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.

Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10. Hva er forskning? Hvorfor forske innen sykehusfarmasien? Anne Gerd Granås, PhD, cand.pharm. Førsteamanuensis, Senter for farmasi, UiB 10.mars 2010 Mål Refleksjon Utfordring Inspirasjon Farmasøyter i forskning

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2016/2017 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2016/2017 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 24.02.16 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2016/2017 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se studieprogrambeskrivelsen: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS 1 Rask oppsummert kunnskap Bibliotek for medisin og helse Sept. 2017. LIS 2 Presentasjonen ligger på nett folk.ntnu.no/katrina/ 3 4 Søking - start på toppen! - Raskere, enklere, sikrere System Beslutningsstøtte-systemer

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

R.Melsom,april 2012 1

R.Melsom,april 2012 1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan Medisin 2005

Studieplan Medisin 2005 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 16.01.14 KBJ/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer