Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrerte særoppgaver. ved. Det medisinsk-odontologiske fakultet"

Transkript

1 Registrerte særoppgaver ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 Sist redigert

2 Særoppgave for medisinstudenter I henhold til gjeldende studieplan skal alle medisinstudenter levere særoppgave i medisin. Hensikten med oppgaven er blant annet å lære studentene en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode. Særoppgavekomitéen vil fremheve at en viktig forutsetning for konstruktivt særoppgavearbeid er at man arbeider med den over tid og bruker flere perioder av de 2-3 årene (3.-5. studieår) til å konsentrere seg om oppgaven. Det bør derfor, i samråd med veileder, settes opp en progresjonsplan for hele perioden som ivaretar dette aspektet. Særoppgavekomitéen har innhentet noen forslag til oppgaver hos fakultetets fast vitenskapelig ansatte. En del av oppgavene er meldt inn tidligere år, men ikke registrert anvendt tidligere. De nyeste oppgaveforslagene finnes bakerst i heftet. Studentene kan ta kontakt med veiledere på angitt telefonnummer, arbeidssted eller e-post adresse. For enkelte av temaene er det mulig å definere underoppgaver slik at flere studenter kan arbeide med samme tema. Inntil 2 studenter kan arbeide med samme oppgave. Veiledere oppfordres til å bidra aktivt til å utforme flere alternative oppgaver dersom flere studenter ønsker samme oppgave. Vi gjør oppmerksom på at begrepet eksperimentell i oppgavesamlingen er brukt til å omfatte både laboratoriearbeid og innsamling/bearbeiding av pasientdata/journalmateriale. Studenter og veiledere kan også foreslå andre oppgaver enn de som er presentert her. Vi oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt med institutter/avdelinger og presentere sine ønsker om tema. De fleste studenter finner på denne måten selv frem til veileder og tema. Utfylt skjema «Veiledningskontrakt» for særoppgaven må fylles ut og leveres fakultetet, som sørger for av veileder og tema forhåndsgodkjennes av Særoppgavekomiteen. Skjema fås i fakultetets informasjonssenter, og ligger også ute på nett. Absolutt siste innleveringsfrist for valg av særoppgave og utfylt Veiledningskontrakt er 20. juni i 3. studieår for alle kull. Det er viktig å merke seg at studenter som ønsker å arbeide med særoppgave i valgterminen, må få godkjent valget av særoppgave før valgterminen starter (begynnelsen av 3. studieår). Særoppgaven skal innleveres innen utgangen av 5. studieår (10. semester, valgterminen kommer utenom). Det er avsatt en periode på til sammen 4 uker i 5. studieår til fulltidsarbeid med oppgaven. Ikke innlevert/ikke godkjent særoppgave behandles på lik linje med ikke bestått eksamen. Ved utgangen av 9. semester, 1 semester før innleveringsfrist for oppgaven, skal det leveres inn en fremdriftsrapport. Denne finnes på nett på samme sted som Veiledningskontrakten. 2

3 Regler og retningslinjer er beskrevet i «Retningslinjer for særoppgave»; Opplysninger om praktiske skrivetips finner i Fillageret under MED2SÆR på Mi Side. Innleveringsfrister: Veiledningskontrakt signert av student(er) og veileder(e): o Senest innen 20. juni i 3. studieår. Fremdriftsrapport signert av student(er) og veileder(e): o Senest innen utgangen av 9. semester; 20. desember for A-kull og 20. juni for B-kull (Ett semester før innlevering av oppgave) Oppgaven: Elektronisk innlevering på Mi Side: o Senest innen 20. juni for A-kull og 20. desember for B-kull i 10. semester (valgterminen for B-kull kommer utenom). Veiledererklæring: leveres eller sendes fakultetet samtidig med elektronisk innlevering av oppgaven Lykke til! Særoppgavekomitéen 3

4 FORSLAG TIL SÆROPPGAVER 2013 Oppgavenr. 03/10 Steinar Aase og Leif Bostad Avd. for patologi, Gades institutt, Haukeland universitetssykehus Telefon: Aase , mobil Bostad kontor: Elektronmikroskopiske studier av pepsinsekresjon i mageslimhinnens hovedceller Litteratur / eksperimentell 1) Gi studenten innsikt i vevspreparering generelt, og spesielt for elektronmikroskopi. Utvikle forståelse for cellers ultrastrukturelle bygning og sammenhengen mellom ultrastruktur og funksjon. 2) Samle og systematisere spesielt nyere litteratur om sekresjonsmekanismer i exokrine proteinsecernerende celler, spesielt i fordøyelseskanalen. Er det publisert holdepunkter for andre mekanismer enn de klassiske som ble beskrevet og foreslått av Palade og medrabeidere i og 1970-årene? 3) Belyse pkt 2 nærmere ved egne elektronmikroskopiske undersøkelser av hovedceller fra human mageslimhinne ( gastric chief cells ). 1) Litteraturstudier. 2) Opplæring i preparering for elektronmikroskopi (EM). Preparere noen slimhinnebiter fra pasienter for EM 3) Gjøre EM, under veiledning, av preparater nevnt i pkt 2 og av EM-arkivmateriale fra friske frivillige forsøkspersoner ( herunder en av veilederne ). Litteraturstudier: 3. studieår. Prøvetaking og opplæring i preparering: 1. halvdel av 4. studieår. Elektronmikroskopi: 2. halvdel av 4. studieår. Systematisering og sammenskriving: 5 studieår. Antall studenter på oppg: Passer best for 1 ( kan kanskje tilpasses for 2) Oppgavenr. 04/10 Roland Jonsson Broegelmanns forskningslaboratorium/gades institutt Telefon:

5 Autoantistoffprofil i Sjøgrens syndrom. Antall studenter på oppg: 1 Eksperimentell Få økt kunnskap/innsikt i diagnostisk betydning av autoantistoffer og forskning. Oppgavenr: 05/10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon: Antall studenter på oppg: Undersøkelse om allergi mot anhydrider yrkesmedisinsk relevans Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing 2 år 1-2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 06/ 10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon: Antall studenter på oppg: Zirkonium allergi - utredning av forekomst Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing, eventuelt laboratoriearbeid 2 år 1-2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 07/ 10 Jan A Marcusson Institutt for indremedisin Telefon:

6 Antall studenter på oppg: Epoxyallergi hos sprøytemaler Eksperimentell Undersøke frekvensen av relevante allergen hos sprøytemaler Litteraturgjennomgang, klinisk testing 2 år 1 2 (prosjektet kan økes ut) Oppgavenr: 08/10 Eystein Husebye Institutt for indremedisin Telefon: Autoimmune endokrine sykdommer Litteratur/eksperimentell 1. Skrive en oversikt etter gjennomgang av litteratur 2. Arbeide i en vital forskningsgruppe med eksperimentelt prosjekt Litteratur. Molekylærbiologiske metoder Antall studenter på oppg: 1 2 Oppgavenr: 09/10 Gunnar Mellgren Hormonlaboratoriet, Seksjon for endokrinologi, Inst. for indremedisin Telefon: Regulering av intracellulære hormonreseptorer (kjernereseptorer) og assosierte koaktivator proteiner Eksperimentell Øke kunnskapen vår om virkningen til steroidhormoner og intracellulære hormonreseptorer med vekt på østrogen, østrogenreseptorer og koaktivatorer. Arbeide i en aktiv forskningsgruppe med mastergradstudenter, doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater som har bakgrunn i medisin og molekylærbiologi. 6

7 Molekylærbiologiske metoder Antall studenter på oppg: 1 2 Oppgavenr: 12/10 Hans Flaatten Institutt for kirurgiske fag /KSK intensiv Telefon: De gamle på intensiv (> 80 år). En oppfølging av eldre som overlever kritisk sykdom Klinisk oppfølging + registergjennomgang Vurdere helserelatert livskvalitet og funsjonsnivå i tiden etter intensiv. Bruke generisk HRQOL (health related quality of life) spørreskjema: EuroQol 5D ved to tidspunkt: 3 mnd og 1 år. Etter avtale, pasienter må i en periode følges opp onsekutivt, kan godt gjøres hjemmefra (telefon) Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 16/10 Laurence Bindoff Institutt for klinisk medisin Telefon: Mitochondrial Disease Eksperimentell To understand what happens at the cellular level when mtdna replication is disturbed by mutations in POLG1 the mtdna polymerase. The mitochondrial DNA (mtdna) polymerase (polymerase gamma, POLG) is a DNA dependent, DNA polymerase that catalyses mtdna replication. It is a heterotrimer comprising α (POLG1) and two β subunits (accessory, POLG2). Mutations in POLG1 are associated with various phenotypes, but particularly a mitochondrial spinocerebellar ataxia with epilepsy (MSCAE) that we have shown to be common in Norway. 7

8 We are actively investigating the cellular mechanisms involved in POLG1 induced disease both in patients and in model systems. A transgenic mouse model should be available early in POLG1 mutations can lead either to loss of mtdna (mtdna depletion) or multiple deletions of the mitochondrial genome. We wish to investigate biopsy samples or tissue taken at post-mortem to see determine the molecular defect in mtdna. In order to investigate differences at the cellular level it will be necessary to dissect out single cells. PCR; real time PCR; gel electrophoresis; single cell microdissection. 1-2 år Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 20/10 Professor Jan Haavik Institutt for Biomedisin Telefon: Kliniske og biologiske markører ved ADHD hos voksne eksperimentell Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om årsaker og kliniske manifestasjoner av ADHD og relaterte tilstander hos barn, ungdommer og voksne. Vi har tilgang til et stort journalmateriale (n= 3000) med informasjon om kliniske opplysninger og biokjemiske data fra norske voksne ADHD-pasienter. Ved systematisk å registere data fra dette materialet, kan en få økt innsikt om diagnostiske subgrupper, komorbiditet og mulige biologiske markører. Snarest Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 02/12 Professor Ole-Bjørn Tysnes Institutt for klinisk medisin, Seksjon for nevrologi Telefon:

9 Arvelige årsaker til amyotrofisk lateral sklerose Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Litteraturgjennomgang Antall studenter på oppg: 1 Oppgavenr: 04/12 Telefon: Overlege dr med Tiina Rekand og professor Marit Grønning Nevrologisk avdeling (Nervo ekspedisjon); (Rekand kontor); (mobil) Kliniske forskjeller mellom spinale lesjoner av trombotisk eller AVM opprinnelse Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Gå gjennom pasientmateriale om disse 2 relativt sjeldne tilstander Gjennomgang av journaler og litteratur Følger særoppgavens tidslinje Antall studenter på oppg: 1 eller 2 Oppgavenr: 05/12 Silke Appel Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt Telefon: Dendrittiske celler i autoimmunitet 9

10 Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Kritisk litteraturgjennomgang og analyse av publisert materiale vedrørende rollen av dendrittiske celler i autoimmune sykdommer. Litteraturstudier Etter avtale Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 07/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Nye avanserte MR-teknikker for måling av nyrefunksjon Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 08/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av cervix-cancer Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi 10

11 Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 09/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av prostatakreft Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 10/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og karakterisering av nyretumeres Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi 11

12 Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 11/12 Professor Jarle Rørvik Institutt for kirurgiske fag Telefon: / Funksjonelle MR-teknikker for deteksjon og stadie-inndeling av endometriecancer Litteraturstudie Gi innsikt i hvordan funksjonelle MR-teknikker kan gi informasjon om biologiske fenomener utover morfologi Definere søkeord, søk i databaser og presentasjon av MR-bilder av utvalgte pasient-kasus 1 år Antall studenter på oppg: 2 Oppgavenr: 15/12 Frank Pfeffer og Anne Karliczek Gastrokirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk Telefon: eller Kontroll etter endetarmkreft Journalgjennomgang, litteratursøk Beskrive effektivitet av polikliniske kontroller i pasienter operert for endetarmskreft mtp residivcancer. 12

13 Litteraturgjennomgang om emnet, retrospektiv journalgjennomgang av pasienter kontrollert for endetarmskreft Beskrivelse av funn ved initialt rektoskopi og gjennomgang av endelig utredning og diagnoser. Litteraturgjennomgang 6 måneder, journalgjennomgang og dokumentasjon 6-12 måneder Antall studenter på oppg: 1-2 Oppgavenr: 20/12 Anders Bærheim, Lone Holst, Gunnar Bondevik, Kristin Klock, Mildrid Haugland, Arild Raaheim MOF (ISF og IKO) og Institutt for pedagogikk, UiB og Avdeling for helse- og sosialfag, HiB Telefon: Hvordan lærer profesjonsstudenter ved klinisk interdisiplinær trening? Eksplorativ kvalitativ studie Profesjonsstudiene ved UiB baserer alt for lite (om noe) av sin studieplan på tverrfaglig trening av studentene. Hensikten med denne oppgaven er å utrede grunnlagsbetingelser for læring ved klinisk interdisiplinær trening. Kvalitativ analyse av empiri fra tekst og samtale med de ulike deltakende profesjonsstudentene; medisin, farmasi, odontologi, tannpleie og fysioterapi. Snarlig Antall studenter på oppgaven (maks 2) 1-2 Oppgavenr: 1/13 Kjell-Morten Myhr 13

14 Nevrologisk avdeling / Seksjon for nevrologi Telefon: Nevromyelitis optica (NMO) Nevromyelitis optica er en inflammatorisk demyeliniserende sykdom som rammer sentralnervesystemet først og fremst synsnerver og ryggmarg. Tilstanden var tidligere oppfattet som en variant av multippel sklerose, men kan nå diagnostiseres som en separat tilstand ved hjelp av egne diagnosekriterier inkludert antistopp analyser. Kasuistikk + litteratur Belyse tilstanden ved hjelp av en kasuistikk og gi en oppdatert oversikt ved hjelp av litteratur-gjennomgang, for publisering i Tidsskrift for den norske legeforening. Kasuistikk + litteratur-oppsummering. Snarlig Antall studenter på oppgaven (maks 2) 1 Oppgavenr: 2/13 Torbjørn Hansen Klinisk institutt II Telefon: Immunologi ved cølliaki Litteratur Skaffe seg oppdatert kunnskap om hvordan immunapparatet er involvert i sykdomsutviklingen ved cølliaki (glutenintoleranse). Litteraturstudium Antall studenter på 14

15 oppgaven (maks 2) 1 Oppgavenr: 12/13 Agnar Tveten Radio Medico, Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmedisinsk avdeling HUS Telefon: Antall studenter på oppgaven (maks 2) Utvikling innen maritim telemedisin Litteratur / eksperimentell (strek under det som passer) Textbook of Maritime Medicine: textbook2.ncmm.no (fra ) Registrere aktivitet, vurdere nytten av innovasjoner innen kommunikasjon og journalføring. Vurdere nytten av interaktive dataprogrammer. Registrering, Observasjon. Kasuistikker. Tilpasses studentens behov. 1 (2) Oppgavenr: 14/13 Asgaut Viste / Kjell Øvrebø K1 Telefon: Resultater etter kirurgisk behandling av Zenkers divertikkel Kvalitetskontroll Evaluere resultater etter kirurgi Zenkers divertikkel ved Avdeling for Akutt og gastrokirurgi, Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av pasientmateriale for de siste 10. Start høsten

16 Antall studenter på 1oppgaven (maks 2) 1-2 Oppgavenr: 15/13 Steinar Hunskår Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Forskningsgruppe for allmennmedisin Telefon: Erfaring med kosmetisk kirurgi hos kvinner mellom år i Hordaland Epidemiologisk undersøkelse Undersøke i hvilken grad kvinner i Hordaland har fått utført kosmetisk kirurgi. Kvinnekohorten er en representativ kohortstudie som er følgt i nærmere 15 år, ca 2200 kvinner, svarprosent ca 80%. Ved siste utsendelse ble de spurt om de har fått utført kosmetisk kirurgi, og i tilfelle hvilken. Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) ble gjennomført i årene Alle innbyggere mellom 40 og 45 år ble innkalt til kartlegging av risiko for hjerte-karsykdom og en del andre sykdomstilstander, i tillegg til å svare på en rekke spørreskjema. Blant de deltagende kvinnene ble en av fem spurt om å bli med i en oppfølgingsstudie i opptil 15 år; Kvinnekohorten - Prosjekt om vanlige kvinneplager. En nærmest unik oppslutning, 96 % av de 2300 spurte kvinnene, takket ja til å delta. Mer enn 2000 kvinner fra hele Hordaland har siden fått nye spørreskjema omtrent annet hvert år, sist i Fra hvert spørreskjema er det samlet inn en rekke helseopplysninger med relevans for de tre temaene; legesøkning, symptomer og plager relatert til klimakteriet, prevensjonsbruk, fysisk aktivitet, røyking etc., som også kan sees i sammenheng med andre problemstillinger knyttet til kvinners helse i midtre del av livet. Ved siste utgave ble det spurt om utført kosmetisk kirurgi. Dataregistrering MÅ gjøres høsten Analyser og skriving kan skje deretter etter nærmere avtale. Målsetting er særoppgave og artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 16

17 Antall studenter på 1oppgaven (maks 2)

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Komitémøte REK vest 18.03.2010

Komitémøte REK vest 18.03.2010 Komitémøte REK vest 18.03.2010 Generelt Møtedato 18.03.2010 Sted Status Referat Endelig Dokumentdato 09.04.2010 Til dagsorden Møtet ble holdt torsdag 18.03.10 kl. 9:30-16:15 Konferanserom 109F BBB, Universitetet

Detaljer

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi Programplan for Spesialistutdanning i odontologi 2008 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 4 Bakgrunn... 4 Rammer for virksomheten... 5 Mål for utdanningen... 5 Studiets omfang... 5 Utlysning og

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom) Beskrivelse og vurdering av tiltaket: VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom) Ungsinnforfatter: Simon-Peter Neumer Vurdert i Ungsinnpanelet: 15.5.2012 Ungsinnforfatteren er ansvarlig

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Komitémøte REK nord 29.10.2009

Komitémøte REK nord 29.10.2009 Komitémøte REK nord 29.10.2009 Generelt Møtedato 29.10.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L 7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.11.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer