Fylkesmannen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken mot deg. Vi har kommet til at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken mot deg. Vi har kommet til at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven."

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Haaskjold Sætre, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/ Deres referanse Lege Stefan Emmes Plastikkirurgisk Institutt AS Laguneveien RÅDAL Unntatt off.innsyn, jf.offentlegl. 13 jf.forvaltningsl. 13 Avslutning av tilsynssak - pasient xxxxxxx Fylkesmannen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken mot deg. Vi har kommet til at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven. Fylkesmannen i Hordaland viser til tidligere korrespondanse i tilsynssak som har sin bakgrunn i brev inkl. journalkopi mottatt fra Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital HF den 1. november Saken gjelder en bekymring på din kosmetisk kirurgiske behandling av overnevnte pasient ved Plastikkirurgisk Institutt AS. På bakgrunn av de mottatte opplysningene ble det besluttet å starte tilsynssak med hjemmel i helsetilsynsloven 2 første ledd. Det kan diskuteres hvorvidt kosmetisk kirurgi er å forstå som helsehjelp. Helsehjelp defineres etter helsepersonelloven 3 som enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell. Inngrep som gjøres på rent kosmetisk indikasjon vil i utgangspunktet falle utenfor en streng fortolkning av begrepet helsehjelp. Tilsynsmyndighetene legger likevel til grunn at det ikke har vært lovgivers intensjon å avgrense helsepersonelloven mot kosmetisk kirurgi. Dette syn er også i samsvar med forvaltningspraksis. Allmennhetens interesse av at slike inngrep utføres på en forsvarlig og omsorgsfull måte vil være tilsvarende som for andre kirurgiske inngrep. På denne bakgrunn vurderes kosmetisk kirurgi å falle innenfor begrepet helsehjelp i tilsynssammenheng. Saken er vurdert opp mot kravet til forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven 4. I tillegg til bekymringsmeldingen med vedlegg, har vi mottatt din uttalelse vedlagt journal, epost korrespondanse og kopi av postoperative rutiner for pasienter med intimkirurgiske inngrep ved Plastikkirurgisk Institutt AS. Vi anser saken for tilstrekkelig opplyst, jamfør forvaltningsloven 17. Kort om saksforholdet Saken omhandler pasient X, en frisk kvinne på 22 år. Hun kontaktet Plastikkirurgisk Institutt AS for å få utført kirurgi våren Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Pasient X fortalte at hun hadde vært utsatt for seksuelle handlinger fra sin tidligere partner som hadde ført til at vaginalkanalen var blitt utvidet. Hun opplevde redusert kontakt ved samleie og nedsatt evne til seksuell stimulering. Hun fortalte også at hun var plaget med store indre kjønnslepper. Pasienten fortalte at hun hadde vært hos flere gynekologer uten at hun hadde fått et behandlingstilbud hun var fornøyd med. Siden hun var bosatt i Trondheim, innledet du kontakt med pasienten per epost og telefon. Under informasjonssamtalen som varte i cirka 45 minutter, gav du pasienten et foreløpig tilbud om operasjon med lipotransfer og labiaplastikk. Du har opplyst i uttalelsen at du informerte om inngrepet, om postoperative forholdsregler og om mulige komplikasjoner. Du gav informasjon om operasjonsresultat, om trening av bekkenbunnsmuskulatur som forutsetning for et godt resultat. Pasienten fikk også skissert et program for bekkenbunnstrening. I juni 2011 kom X til klinisk undersøkelse hos deg. Du fikk da bekreftet de beskrevne forholdene. Du fant at det forelå indikasjon for operasjon på kosmetisk grunnlag. Du noterte blant annet følgende i journalen: «voluminøse, fremtredende indre kjønnslepper med mange ekstra hudfolder og lett asymmetri, vaginalåpning ca 6 cm». I følge journalen gav du informasjon om inngrepet og om mulige komplikasjoner. Pasienten ble operert dagen etter. X kom til avtalt kontroll hos deg i november Hun var da fornøyd med resultatet etter labiaplastikken, men kjente lite effekt av behandlingen med lipotransfer. I følge din uttalelse i saken var hun informert om denne muligheten på forhånd. Undersøkelse viste nå forbedrede forhold med tydelig redusert vaginal diameter, men fortsatt svak bekkenbunnsmuskulatur. I følge journalen gav du informasjon om bekkenbunnstrening som forutsetning for et godt resultat. Pasienten ble operert på nytt med lipotransfer dagen etter. Ved postoperativ undersøkelse ble det gitt muntlig og skriftlig informasjon om forholdsregler. I januar 2013 tok pasienten kontakt med deg igjen. Hun mente at vaginalåpningen fortsatt var vid og at kjønnsleppene var store. Hun ønsket ny operasjon. Pasienten fikk nå tilbud om operasjon med vaginal oppstramming og labiaplastikk. I uttalelsen har du opplyst at du informerte om mulige komplikasjoner ved vaginal oppstramming, herunder blant annet blødningsfare, infeksjon og sårruptur. Operasjon ble utført den 20. februar Ved postoperativ kontroll 25. februar ble det funnet fine forhold. Du gav muntlig og skriftlig informasjon om forholdsregler. Pasienten kontaktet deg dagen etter per telefon. Ut fra beskrivelsene mistenkte du infeksjon, og det ble startet opp med antibiotikabehandling. Pasienten ble lagt inn på St. Olavs Hospital den 1. mars Det ble påvist infeksjon i skjeden og ruptur i vaginalvegg som følge av at suturrekken baktil hadde gått opp. Det var også løsning av suturer satt ved labiaplastikken. Komplikasjonene ble behandlet ved St Olavs Hospital. Fylkesmannens vurdering I helsepersonelloven 4 står det: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. 2

3 Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven Første spørsmål er om du har brutt kravet til forsvarlig virksomhet (kirurgiske prosedyrer). Hva som er å regne som forsvarlig virksomhet må avgjøres konkret i hvert tilfelle. Det innebærer at lovpålagte krav og faglige normer skal følges. Forsvarlighetskravet er en rettslig minstestandard og betyr at innholdet ofte blir bestemt av normer utenfor loven. Innholdet i normen kan utledes fra anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet vil således endre seg i takt med utviklingen av fagkunnskap. Labiaplastikk er en metode for å fjerne vev slik at kjønnsleppene blir mindre. Behandlingen kan være aktuell ved enkelte medisinske eller kosmetiske problemstillinger. Fjerner man for mye vev kan dette gå utover kjønnsleppenes fysiologiske funksjon. Fjerning av hudfolder rundt klitoris, er isolert sett en kosmetisk prosedyre som utføres av plastikkirurger. Fettransplantasjon, også kalt lipotransfer, er en veletablert metode innen kosmetisk og rekonstruktiv kirurgi der man flytter fettvev fra ett sted til et annet. Prosedyren er i all hovedsak kosmetisk. Den brukes av plastikkirurger for å oppnå fylde og endret kontur der fettet injiseres. Behandlingsresultatet er gjerne midlertidig og uten effekt for funksjon. På grunn av faren for utilsiktede endringer i vevet ved gjentatte injeksjoner, vil noen områder være mindre egnet for denne type behandling. Lipotransfer til vagina og vulva er beskrevet som «kontroversielt» i flere medisinske publikasjoner. Innsnevring av skjedens åpning utføres ved gynekologiske sykehusavdelinger, og da som regel i kombinasjon med inngrep for fremfall eller svakheter i vaginalveggen. Prosedyren kan også utføres når vid skjedeåpning gir plager. Behandlingen kan være aktuell ved medisinske og kosmetiske problemstillinger. Inngrepet hos yngre kvinner dreier seg ofte om å korrigere status etter fødselsskader. Det går et skille mellom medisinsk begrunnede og kosmetisk begrunnede inngrep. Skillet mellom disse to er ikke alltid klart. Dette medfører ulik indikasjon fra ett fagmiljø til et annet. Et kirurgisk inngrep utføres normalt på medisinsk eller funksjonell indikasjon av gynekologer. Et tilsvarende inngrep kan utføres på rent estetisk eller rekonstruktiv indikasjon av plastikkirurger. Slik vi vurderer saken, var indikasjonsstillingen for dette kosmetiske inngrepet ikke uforsvarlig. Vi viser likevel til våre merknader om vurdering av indikasjoner nedenfor. Gjennomgangen av operasjonsbeskrivelsene gir heller ingen grunn til å mistenke faglig uforsvarlighet eller andre kritikkverdige forhold ved utførelsen av prosedyrene. Så langt Fylkesmannen i Hordaland kan se, ble disse utført i samsvar med kravet til faglig forsvarlig virksomhet. 3

4 2. Neste spørsmål er om du har opptrådt i samsvar med kravet til omsorgsfull hjelp. Plikten til omsorg innebærer, blant annet, at helsepersonell skal vise respekt og omtanke for pasienten. Ved kosmetiske inngrep må det utvises varsomhet i den preoperative fasen, særlig overfor unge pasienter. Det knytter seg en rekke etiske og juridiske dilemmaer til kosmetisk kirurgiske tjenester. Slike inngrep ligger i grenselandet mellom kommersielle tjenester og helsetjenester i tradisjonell forstand. Inngrepene anses i utgangspunktet unødvendige, og de utføres på friske personer. Samtidig har vi å gjøre med medisinske inngrep som kan ha helsemessige konsekvenser tilsvarende det et medisinsk indisert inngrep kan ha, inklusive bivirkninger og komplikasjoner. Hensynet til å kunne føde vaginalt senere, dårlig selvbilde og urealistiske forventninger til resultatet kan tale mot å utføre slike inngrep. Kosmetisk kirurgi er en kommersiell tjeneste og påvirkes av vanlige markedsmekanismer. Når leger eller annet helsepersonell har en økonomisk egeninteresse i forhold til hva slags type helsehjelp som utføres, kan dette utfordre helselovgivningens prinsipper om å beskytte forholdet mellom helsepersonell og pasient, og å sikre at pasientens interesser står i sentrum. Fordi indikasjonene ofte er begrunnet i et ønske om å forbedre normaltilstander, må den behandlende lege vise spesiell varsomhet ved vurdering av indikasjon for inngrep. Pasientens beste må alltid være det overordnede hensyn for virksomheten. Pasienten må informeres grundig om inngrepet. Legen må gjøre sitt beste for å sikre at pasienten forstår informasjonen. Legen må gi en realistisk vurdering av gevinsten ved inngrepet og avdekke urealistiske forventninger. Markedsføring må heller ikke være villedende. Pasienten har krav på den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal informeres om mulige risikoer og bivirkninger, slik at vedkommende kan gi et såkalt informert samtykke. Fylkesmannen i Hordaland har gjennomgått alle dokumentene i saken. Vi merker oss at X var 22 år ved første operasjon, at hun hadde vært vurdert av flere gynekologer og at hun selv ønsket operasjon. Dette oppfatter vi som at gynekologer hadde vurdert at det ikke forelå medisinsk indikasjon for et kirurgisk inngrep. Ung alder og en dramatisk bakgrunn som grunn for behandlingsønske, tilsa at du som behandlende lege skulle opptre nøkternt og med varsomhet i de innledende pasientsamtalene. Spørsmålet om du opptrådte i strid med kravet til omsorgsfull hjelp i undersøkelsene før operasjonene er vanskelig å vurdere i ettertid. Foreliggende dokumentasjon er sparsom, X har blant annet ikke gitt sin versjon av saken til oss. Pasientens beste må alltid være det overordnende hensyn. Vi mener derfor at god praksis ville ha vært å kartlegge bakgrunnen for behandlingsønske enda bedre. For eksempel kunne det ha vært innhentet supplerende opplysninger fra gynekologene som hadde vurdert pasienten eller opplysninger fra pasienten sin fastlege om relevant oppfølging. Informasjonen om den dramatiske bakgrunnen burde og ført til ytterligere kartlegging og dokumentasjon av hvordan dette var fulgt opp. Vår vurdering er at det optimale ville ha vært å kartlegge totalsituasjonen til pasienten i den preoperative fasen for så å starte opp med et konservativt behandlingsopplegg, der blant annet trening av bekkenbunnsmuskulatur, fysioterapi og pasientsamtaler hadde hovedfokus. 4

5 Kjernen i kravet til omsorgsfull hjelp er at pasienten skal behandles med en grunnleggende respekt og omtanke. Selv om din preoperative vurdering av pasienten i begrenset grad kartla hennes samlede situasjon, viser vår dokumentasjon likevel at du tok henne på alvor og gav faglig forsvarlig kosmetisk hjelp. Dokumentasjonen viser at hun mottok en kosmetisk behandling i samsvar med god praksis. Vi legger således til grunn at du, gjennom telefonsamtaler med henne, eposter og klinisk undersøkelse før inngrepene, fikk nok informasjon om situasjonen og bakgrunnen til å være sikker på at behandlingsønske var en selvstendig og gjennomtenkt beslutning. Du informerte om inngrepet, om postoperative forholdsregler og om mulige komplikasjoner. Videre gav du nøktern informasjon om forventet operasjonsresultat og noe informasjon om trening av bekkenbunnsmuskulatur som forutsetning for et godt resultat. Det fremgår at du gjentok denne informasjonen gjennom behandlingsforløpet, og fulgte pasienten opp med kontroller og tilbud om å ta kontakt ved behov. Ut fra dette har vi ikke grunnlag for å vurdere at den hjelp og behandling pasienten mottok ikke var i samsvar med kravet til omsorgsfull hjelp i helselovgivningen. Vi vil likevel peke at dokumentasjonen fra den preoperative fasen er noe mangelfull. Informasjonssamtalen med pasienten burde ha vært journalført. Dine vurderinger av indikasjon og pasientens bakgrunn for ønske om operasjon burde også ha vært bedre dokumentert, særlig med tanke på at flere gynekologer hadde sagt nei til operasjon, pasientens unge alder, det forhold at hun ikke hadde født og at hun fortalte å ha vært utsatt for overgrep som begrunnelse for operasjon. Konklusjon Fylkesmannen i Hordaland har kommet til at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven i denne saken. Saken er endelig avsluttet og kan ikke påklages. Med hilsen Signe Marit Stephanides e.f. seksjonsleder helse Silje Haaskjold Sætre seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken v/adm. koordinator Roger Aalberg Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM 5

Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge

Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 8/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 8/2004 Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge April 2004 ISSN: 1503-4798

Detaljer

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? av Lene Heitmann Rasch Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/882 28.05.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/882 28.05.2013 Vår ref.: Dato: 11/882 28.05.2013 Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om en pasient hadde blitt nektet eller fått utsatt implantatbehandling på grunn av sin hiv-diagnose i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss?

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010 2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ( 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven) Svikt i samhandling, kommunikasjon

Detaljer

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8 Tilsynsmelding 2008 1 T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 8 Innhold Tverrfaglighet forutsetter sosialfaglighet og helsefaglighet... 3 Landsomfattende tilsyn 2008 Behov for bedre styring og samordning av

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Troms Forord Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, kapittel 8. Etter lovens 8-2 skal

Detaljer

Klager på helsepersonells oppførsel

Klager på helsepersonells oppførsel Klager på helsepersonells oppførsel Statens helsetilsyn behandler en rekke saker der det klages over at helsepersonell har vist atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, og der det ikke er gitt omsorgsfull

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring?

Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? TFE 2014-4 Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten behov for endringer og ansvarliggjøring? Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no Kilde: Tidsskrift for Erstatningsrett Gyldendal Rettsdata www.rettdata.no

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

SALTEN TINGRETT DOM. 11.03.2013 i Salten tingrett, Dommer: Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard

SALTEN TINGRETT DOM. 11.03.2013 i Salten tingrett, Dommer: Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard SALTEN TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 11.03.2013 i Salten tingrett, 12-110779TVI-SALT Dommer: Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard Saken gjelder: Erstatning/oppreisning for tort og svie. (Skadeserstatningsloven

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer