INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN"

Transkript

1 INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN 0 0 (Orkar du ikkje lesa alle formalitetane før du får sjå sjølve innstillingane? Gå til side!) Om valkomiteen. september valde landsstyret Sara Marie Blichner, Ida Karina Kann, Veslemøy Waage, Kristian Normand og Vebjørn Sture til valkomite. Valkomiteen har konstituert seg sjølv med Sara Marie Blichner som leiar, pålagt seg sjølv teieplikt og praktisert eit prinsipp om å vera minimum to valkomitemedlemer til stades under intervju. Internt har valkomiteen hatt og nådd ein målsetnad om å fullføra arbeidet sitt innan landsstyremøtet i februar, om lag ei veke tidlegare enn den vedtektsfesta fristen. Mandat Vedtektene gjev det fylgjande mandatet for valkomiteen i Grøn Ungdom:. Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av landsmøtet. Valgkomiteen skal innstille på om det skal velges leder eller talspersoner og hvor mange arbeidsutvalgs- [eller sentralstyre-] medlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre uker før landsmøtets start.. Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i organisasjonen er representert. Valkomiteen har lagt dette til grunn for arbeidet, i tillegg til dei føringane andre paragrafar legg når det gjeld til dømes kjønnsbalanse, alder og kva for nokre verv som ikkje kan kombinerast med lokale verv. Utover dette har valkomiteen måtta ta stilling til spørsmålet om funksjonsperiode for dei som vert valde under landsmøtet i mars 0, fordi landsmøta framover vert haldne om hausten. Dette inneber at der er om lag eit halvt år frå landsmøtet i mars til neste landsmøte, og halvtanna år til landsmøtet i 0. Der finst ingen vedtekne føringar for kor vidt landsmøtet i mars 0 skal velja tillitsvalde for eit halvt eller halvtanna år. Av omsyn til kontinuiteten i dei ulike organa meiner valkomiteen det er mest tenleg å velja tillitsvalde for halvtanna år denne gongen. Dette gjeld særleg nye kandidatar, som ved halvtårsval knapt vil verta varme i trøya før dei brått er på val igjen. I tillegg vil det vera lite

2 0 0 0 gagn i å bruka meir tid og krefter på ein større nominasjonsprosess parallelt med valkampen. Valkomiteen har difor lagt til grunn at kandidatane stiller for halvtanna år, der ikkje anna er spesifisert. I eitt tilfelle har valkomiteen valt å innstilla på attval for eit halvt år. Den det gjeld sit allereie i det aktuelle vervet, og har mykje relevant erfaring som det vil vera verdifullt for organisasjonen å dra nytte av i eit halvt år til, sjølv om kandidaten ikkje har høve til å stilla for ytterlegare eitt år. Det vil då liggja til den komande valkomiteen sitt mandat å førebu eit suppleringsval under landsmøtet hausten 0. Arbeidet til valkomiteen Valkomiteen byrja arbeidet i starten av oktober. Dei fyrste vekene nytta me til å intervjua medlemene i arbeidsutvalet (inkludert talspersonar, generalsekretær og internasjonal kontakt), særleg for å kartleggja kven som ynskte attval, og kva behov nye kandidatar burde fylla. I november lyste me ut verva, mellom anna på e-post, nett og sosiale medium, med nominasjonsfrist. januar, og me intervjua representantar for fylkeslaga under landsstyremøtet siste helga i november. Etter nyttår har me gjort ei lang rekkje intervju, både med kandidatar som ynskjer attval, og kandidatar som har meldt seg sjølve eller vorte fremja av andre. Valkomiteen har fått tips og innspel om rundt 0 ulike personar, og gjennomført oppunder 0 intervju. Med utgangspunkt i tilbakemeldingane frå i haust har valkomiteen konkludert med at der ikkje er stemning for å endra frå talsperson- til leiarstruktur i arbeidsutvalet. Vidare har valkomiteen bite seg merke i at der er delte meiningar om kor vidt arbeidsutvalet bør vera sentralisert eller ikkje. I det sitjande arbeidsutvalet har dei som har budd utanfor Oslogrendi eller nærliggjande herlegdomar, enda opp med å flytta dit etter kvart. Reisebelastninga, og det å vera avskoren frå resten av arbeidsfellesskapen, gjer det ganske krevjande å sitja i arbeidsutvalet utan å bu i nærleiken av den nemnde fjordbotnen. Valkomiteen har ikkje definert noko absolutt krav om å bu i eller nært hovudstaden for å stilla til arbeidsutvalet. Derimot har me orientert aktuelle kandidatar om kva utfordringar tilværet som satelittmedlem i arbeidsutvalet fører med seg, og me har tilrådd dei å flytta til Oslo seinast til sumaren dersom dei vert valde. Det har vore eit viktig mål for valkomiteen å innstilla på kandidatar med eigenskapar som utfyller kvarandre. Me har lagt vekt på å finna ein god balanse når det gjeld til dømes alder, bakgrunn, personlegdom, kompetanse og interesser, særleg mellom kandidatane til arbeidsutvalet. Det mest utfordrande har vore kjønnsbalansen, då valkomiteen har motteke meir enn halvannan gong så mange forslag om kvinnelege kandidatar som av mannlege.

3 0 0 0 Valkomiteen har elles gjort sitt beste for å skåna miljøet ved hjelp av moderne teknologi. Me har spart regnskogen ved å droppa penn og papir til fordel for digital dokumenthandsaming, og karbonavtrykket har me halde på eit minimum ved å bruka tenester som Skype og Snapchat i staden for reising og brevpost. Innstillingar til arbeidsutvalet Valkomiteen innstiller på å velja to nasjonale talspersonar i staden for éin leiar, og sju styremedlemer attåt talspersonar, generalsekretær og internasjonal kontakt. Talsperson: Anna Serafima Svendsen Kvam (attval nytt verv) Anna er år og kjem frå Oslo og Stavanger. Ho har bakgrunn frå Grøn Ungdom Rogaland, og har sete i arbeidsutvalet sidan hausten 0. Anna har tidlegare leidd arbeidet i Grønn Ungdoms organisasjonskomite. Attåt vervet studerer Anna filosofi ved Universitetet i Oslo, og ho har elles stor interesse for politiske saksfelt som skule, migrasjon og samferdsle. Talsperson: Lage Nøst (attval) Lage er år, kjem frå Molde, og har sete i arbeidsutvalet sidan hausten 0 det siste året som talsperson. Han har bakgrunn frå Grøn Ungdom Stavanger og MDG i Rogaland, og var hjernen bak valkampstøntet Tour de Grønn Bading. Lage har studert sosiologi og jazzgitar ved Universitetet i Stavanger, og brr seg særleg om grøn ideologi, klima, forbruk og kulturpolitikk. Generalsekretær: Isa Maline Alstadius Isene (attval nytt verv) Isa er år, kjem frå Oslo, og har sete i arbeidsutvalet sidan hausten 0. Ho har bakgrunn som fylkesleiar i Telemark, vara til bydelsutvalet på St. Hanshaugen, og ho har vore innom Natur og Ungdom på Rauland. Isa har studert i både Telemark, Hedmark og Oslo, i tillegg til globale miljøstudium i Ghana. Isa er særleg engasjert for dyrevern, jordvern, landbruk og kultur. Internasjonal kontakt: John Slinning Jannesson (attval) John er år og kjem frå Göteborg. Han har budd i Oslo sidan 0, og vart vald inn i arbeidsutvalet same hausten. John er hjernen bak mykje av Grøn Ungdoms internasjonale arbeid, ikkje minst sjølve etableringa av internasjonalt utval. Elles studerer han statsvitskap ved Universitetet i Oslo, og har likestilling som ei viktig hjartesak. Styremedlem: Guri Barka Martins (ny) Guri er år og kjem frå Stavanger. Ho har erfaring som leiar for Grøn Ungdom Rogaland, i tillegg til at ho tek del i Kenya-prosjektet, der ho no er på utveksling. Tidlegare har ho vore innom Raud Ungdom, og ho har elles mykje nyttig kunnskap frå medielina på vidaregåande. Av politiske saker er Guri spesielt interessert i naturforvalting, skulepolitikk og dyrevern. Styremedlem: Christine Bangum (ny)

4 0 0 Christine er 0 år og kjem frå Bærum i Akershus. Ho har sete i fylkesstyret i Akershus, og har i tillegg vore ein viktig ressurs for internasjonalt utval det siste halvåret. Christine har erfaring frå Natur og Ungdom og Putsj, og ho har tidlegare vore innom Unge Venstre. Nokre av dei sakene som engasjerer henne mest, er naturvern, landbruk, dyrevern og ruspolitikk. Styremedlem: Ingvild Kessel (ny) Ingvild er år og kjem frå Lillehammer. Ho har bakgrunn frå Grøn Ungdom Oppland, i tillegg til MDG lokalt og på fylkesnivå. Ingvild har elles uvanleg brei organisasjonserfaring, mellom anna frå speidarrørsla, Changemaker, Youth for Understanding og Misjonsselskapet. Blant hjartesakene hennar finn me internasjonal politikk generelt, fattigdom og handelspolitikk. Styremedlem: Ola Eian (ny) Ola er år og kjem frå Osen i Sør-Trøndelag. Han har vore leiar i Grøn Ungdom Nordland, og har i tillegg bakgrunn frå MDG Bodø, MDG Nordland og H. Ola fullfører ein bachelorgrad i biologi ved Universitetet i Nordland no i vår, og planlegg deretter å flytta til Ås. Som biolog er Ola særleg oppteken av natur, biologi og økologi, i tillegg til fiske, havbruk og samisk kultur. Styremedlem: Jens Petter Grini Pedersen (ny) Jens Petter er år og kjem frå Lørenskog i Akershus. Han har budd i både Tromsø og Bergen, og hatt lokale verv i Grøn Ungdom, Grøne Studentar og MDG. Særleg økonomiverva har ofte falle på Jens Petter, som elles studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. I tillegg er han engasjert i spørsmål som har med dyrevern, samferdsle, klima og forbruk å gjera. Styremedlem: Andrea Søgnen Tveit (attval) Andrea er år og kjem frå Nesodden i Akershus. Ho har sete i arbeidsutvalet sidan våren 0, og mellom anna vore Grøn Ungdoms representant i Grønt kvinnenettverk. Ved sida av vervet studerer ho engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Andrea er ellers ein iherdig forkjempar for rettferd, både for dyr, menneske og komande generasjonar. Obs: Andrea stiller for eit halvt år. Plassen hennar må fyllast med eit suppleringsval til hausten. Styremedlem: Mattis Sørensen Ulvang (attval) Mattis er år og kjem frå Tromsø. Han har sete i arbeidsutvalet sidan våren 0, og har elles erfaring frå Grøne Studentar. I tillegg har han hatt oppgåver i både Changemaker og studentlaget til Slett U-landsgjelda. Mattis studerer statsvitskap ved Universitetet i Oslo, og er særleg interessert i finanspolitikk, næringsliv og dyrevelferd.

5 0 0 0 Innstillingar til internasjonalt utval Valkomiteen innstiller på å velja fem medlemer til internasjonalt utval i tillegg til den internasjonale kontakten. Me minner om at den internasjonale kontakten leier arbeidet og har vetorett i utvalet, jamfør retningslinene for internasjonalt utval. (Internasjonal kontakt: John Slinning Jannesson) Vemund Jernsletten («ny») Vemund er 0 år og kjem frå Grimstad. Han har det siste året vore ein viktig ressurs for internasjonalt utval, og er elles fylkesleiar i Grøn Ungdom Aust-Agder. Marie Storli (attval) Marie er år og kjem frå Tromsø. Ho har sete i internasjonalt utval sidan hausten 0, og er for tida basert i Bordeaux i Frankrike. Sarah Olausen (ny) Sarah er år og kjem frå Bergen. Ho har mellom anna bakgrunn frå Grøn Ungdom Østfold, og er for tida på utveksling i USA. Lise Mari Lorentzen (ny) Lise er 0 år og kjem frå Tromsø. Ho jobbar for tida som kampanjesekretær for Natur og Ungdom, og er. kandidat for MDG i Troms. Miriam Akkouche (ny) Miriam er 0 år og kjem frå Alta. Ho har vore med på å stifta både lokal- og fylkeslag heime i Finnmark, der ho også har erfaring som fylkesleiar. Innstillingar til kontrollkomiteen Valkomiteen innstiller på å velja éin leiar og ytterlegare fire medlemer til kontrollkomiteen. Leiar: Kristin Eriksen (ny) Kristin er år og kjem frå Nesodden. Ho har erfaring frå arbeidsutvalet og Grøn Ungdom Akershus, og er for tida leiar i Grøn Ungdom Nesodden. Eivind Yrjan Bøe Stamnes (ny) Eivind er år og kjem frå Tønsberg. Han har erfaring frå Grøn Ungdom Vestfold, Elevorganisasjonen og Polar Party Obs: Stamnes har trekt kandidaturet sitt. Valkomiteen gjer tilleggsinnstilling innan landsmøtet.

6 0 0 0 Balder Bryn Morsund (ny) Balder er år og kjem frå Oslo. Han går for tida på United World College i Fjaler, og har erfaring frå Elevorganisasjonen, Natur og Ungdom og Press Redd Barna Ungdom. Ida Beate Løken (ny) Ida er 0 år og kjem frå Førde. Ho har bakgrunn frå Grøn Ungdom Sogn og Fjordane og Dyrebeskyttelsen, og er for tida i militæret. Victor Elias Okpe (ny) Victor er 0 år og kjem frå Trondheim. Han har erfaring frå Grøn Ungdom Sør-Trøndelag og fylkeslaget i Elevorganisasjonen. Innstillingar til valkomiteen Valkomiteen innstiller på å velja fem medlemer til valkomiteen, pluss to nummererte varaer. Hulda Holtvedt (ny) Hulda er år og kjem frå Oslo. Ho har erfaring frå Grøn Ungdom Oslo, i tillegg til både Elevorganisasjonen og Press Redd Barna Ungdom. Geir Storli Jensen (ny) Geir er år og kjem frå Lier. Han har bakgrunn frå Grøne Studentar, der han har vore både leiar i Oslo og talsperson nasjonalt, og frå speidarrørsla. Julia Mellebye Weisethaunet (ny) Julia er 0 år og kjem frå Bergen. Ho har organisasjonsbakgrunn frå Amnesty, og arbeider til dagleg som assisterande butikksjef. Sindre Fjeldstad (ny) Sindre er år og kjem frå Oslo. Han har bakgrunn frå Grøn Ungdom Oslo, der han no sit som talsperson, og studerer på Ås. Veslemøy Waage (attval) Veslemøy er år og kjem frå Oslo. Ho har gjort ein så bra jobb i valkomiteen i år at me andre tvang henne til å ta attval.. vara: Josefine Haraldsen (ny) Josefine er år og kjem frå Oslo.. vara: André Jonassen (ny) André er år og kjem frå Stavanger.

7 Andre opplysningar Alle innstillingane er samrøystes. Veslemøy Waage melde seg inhabil då valkomiteen handsama kandidatura til valkomiteen. Fredag. februar, ei snau veke etter at valkomiteen hadde avslutta arbeidet og offentleggjort innstillingane, trekte Eivind Yrjan Bøe Stamnes kandidaturet sitt til kontrollkomiteen. Sidan talet på medlemer i kontrollkomiteen må vera eit oddetal, har valkomiteen valt lysa ut denne plassen på nytt, med sikte på å gjera ei tilleggsinnstilling innan landsmøtet.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer