Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl i Erkebispegården, 2.etasje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl.19.00 22.30 i Erkebispegården, 2.etasje"

Transkript

1 Referat fra årsmøte i Direksjonen for Trondhjems Asylselskap Tirsdag 26.mai 2009, kl i Erkebispegården, 2.etasje Velkommen Direksjonens leder Jan Asbjørn Sagen ønsket velkommen og presenterte seg selv som en person med mange års engasjement for TA, tidligere som medlem både av hovedstyret og av eierstyret for Lademoen barnehage, og nå i ny rolle som leder av direksjonen. Han uttrykte en varm takk til alle ansatte, eierrepresentanter i barnehagenes samarbeidsutvalg(su), styremedlemmer og ansatte i administrasjonen, og pekte på at TA som en organisasjon i vekst og utvikling, er avhengig av medlemmer som er dedikert til oppgaven. Han oppfordret direksjonens medlemmer til å besøk en barnehage og bli i godt humør. Han pekte på at enhver organisasjon står i fare for å bli for innstengt. Han oppfordret derfor TA til å se utover og oppover, og hilste til slutt med Salme 121, vers 8: Herren bevare din inngang og din utgang en velsignelse å ta med seg inn i endring og utvikling. Årsmøtesaker: Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste ved direksjonens leder Sakliste og innkalling godkjent Sak 2 Konstituering 19 personer til stede: 8 medlemmer i direksjonen med møte-, tale- og stemmerett Jan Asbjørn Sagen, Asbjørn Hirsch, Janne Denstad With, Mona Frønes, Odd Roar Sjøhelle, Tove Melhus, Ellen Due og Randi Vågen 1 varamedlem i direksjonen med møte og talerett Solfrid Wilson 5 styrere, 2 ansatte i TA`s administrasjon, 3 styremedlemmer med møte og talerett Rita Myhre Johansen, styrer Midtbyen barnehage, Gøril Linge Five, styrer Lademoen barnehage, Bente Leivestad, styrer Barnas Hus barnehage, Grete Hyldmo, styrer barnehagen Dronning Mauds Minne, Vigdis Henningsgård, styrer Byåsen kirkes barnehage, Berit Gravem Olsen, merkantil konsulent, Bente Elton Jacobsen, daglig leder, Rannveig Lorentzen, styreleder, Snorre Gabrielsen, nestleder i styret og Bjørn Gunnes, styremedlem 8 stemmeberettigede, av 19 til stede Bente Elton Jacobsen og Berit Gravem Olsen valgt til referenter Randi Vågen og Asbjørn Hirsch valgt til protokollunderskrivere

2 Sak 3 Årsmelding for Trondhjems Asylselskap 2008 Årsmelding ble lest av styreleder Rannveig Lorentzen. Ordstyrer åpnet for kommentarer og spørsmål til årsmeldingen. Som kommentar til årsmeldingens punkt om omlegging av driften ved Bakklandet barnehage, bad styremedlem Bjørn Gunnes om at det ble redegjort for utviklingen våren Daglig leder orienterte om at det ekstra tilskuddet til familiebarnehagen, var blitt redusert fra til etter opptak av nye barn, noe som medførte at en nå så på alternative driftsformer for å ivareta alle de 32 småbarnsplassene også i kommende barnehageår. En reduksjon vil først kunne skje ved neste opptak som er våren Styreleder Rannveig Lorentzen understreket at det var foreldrene ved FAU, som hadde kjørt saken politisk, mens styret hadde jobbet i forhold til kommunens administrasjon. Årsmeldingen ble godkjent med tillegg om at Berg barnehage fikk Trondheim kommunes miljøpris i juni 2008, samt årstall for TA`s overtagelse av Barnas Hus barnehage, som var i I tilknytning til årsmeldingen ble situasjonen ved Bakklandet barnehage utdypet. Sak 4 Barnehagenes årsmeldinger Årsmeldingene for Barnas Hus barnehage og Berg barnehage ble delt ut i møtet, mens de øvrige var sendt ut på forhand. Alle årsmeldingene skal være godkjent av de respektive barnehagers Samarbeidsutvalg, SU og ble kun lagt frem for årsmøtet til orientering. Ordstyrer inviterte eierrepresentantene i SU til å gi noen korte kommentarer fra meldingene. Det var ingen som tok ordet. Deretter var det tre innlegg: Vigdis Henningsgård, styrer Byåsen kirkes barnehage, overtatt av TA fra 1.januar 2009, orienterte om bakgrunnen for å søke om driftsovertagelse, samt om videreføring av samarbeidet med menigheten gjennom en samarbeidsavtale. Deretter presenterte hun barnehagen gjennom dens hjemmesider, utviklet i samarbeid med webansvarlig Tove Hammervik Flø. Hun utdypet barnehagens pedagogisk profil gjennom de 4 K`er: Kvalitet, Kultur, Kunst og Kreativitet og avsluttet med et dikt. Se Mona Frønes, pedagogisk leder Barnas Hus barnehage, fortalte om avlutningen av verdiprosjektet Skal-skal ikke og videre arbeid med satsningsområdet Utvikle bevisste og verdibaserte oppdragere. Prosjektet har bidratt til eget nummer av fagtidsskriftet som Dronning Mauds Minne høgskole gir ut. Daglig leder delte ut og orienterte om vedtatt ny formålsparagraf for barnehagen, som iverksettes når følgeendringer er vedtatt av Stortinget. Orienteringene tas til etterretning og direksjonen takker for interessante innlegg

3 Sak 5 Årsberetning og Regnskap 2008 for Trondhjems Asylselskap Saken ble lagt frem av daglig leder Bente Elton Jacobsen som i tillegg til utsendte dokumenter, delte ut revisjonsberetning og oversikt over årets resultat. Hun pekte på at styrets årsberetning inneholdt en skrivefeil som må rettes opp. Jan Asbjørn Sagen kommenterte underskuddet og økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret på 6%. Nestleder Snorre Gabrielsen viste til at lønnsnivået i 2007 og 2008 var på samme nivå. Oversikten over årets resultat viste at alle barnehagene TA eier, bortsett fra Midtbyen, gikk med underskudd i Styrer Rita Myhre Johansen, Midtbyen barnehage kommentert at oversikten burde synliggjøre hvor mye av barnehagens driftsmidler som var brukt til vedlikehold, der dette var tilfelle. Direksjonsmedlem Asbjørn Hirsch uttrykte bekymring over underskuddene. Direksjonens leder foreslo budsjett som orienteringssak til neste årsmøte, selv om det ut fra vedtektene er styret som vedtar barnehagenes og administrasjonens budsjett. Daglig leder viste til at barnehagene var pålagt å lege frem budsjett i balanse med minimum overskudd som opprettholder egenkapitalen. PBL Regnskap leverer nå et mye mer tilfredsstillende regnskapssystem enn det som var tilfellet i pilotperioden. Nytt webregnskap gir et godt styringsverktøy hvor ulike rapporter kan tas ut. Det innarbeides nå rutine på at månedlige rapporter gjennomgås av styrer og merkantil og at tertialrapporter løftes inn i styret. Styreleder viste til at styret har tillit til at barnehagene tar økonomien på alvor og gjennomfører nødvendige sparetiltak. Daglig leder pekte på at TA barnehagene også prøver å tilpasse seg de sparetiltak som kommunale barnehager må innrette seg etter, som blant annet innsparing av strømutgifter, mindre bruk av overtid ved å legge personalmøter inn i turnus og mindre vikarbruk. Direksjonens leder pekte på Note 10, Krav fra Trondheim kommune, og bad om en orientering om hvor saken nå står, når det gjelder handteringen av den omtalte husmannsparagrafen. Daglig leder orienterte om at Trondheim kommune endelig hadde tatt opp igjen forhandlingene i 2009 etter at saken hadde ligget siden Nestleder i styret, Snorre Gabrielsen, deltar i forhandlingene sammen med daglig leder. Årsregnskap og årsberetning 2008 for Trondhjems Asylselskap godkjennes med følgende rettelse i årsberetningen: Årets resultat viser et underskudd på , som dekkes opp av oppspart egenkapital. Sak 6 Valg 1. EIERREPRESENTANTER i SU OG DIREKSJON En eierrepresentant i SU for barnehagen DMM Kandidat: Bente Dahl (SU medlem + vara i Direksjon)

4 En eierrepresentant i SU for Midtbyen bhg Kandidater: Odd Roar Sjøhelle (SU medlem + medlem i Direksjon) Gerd Jensen (SU medlem + vara i Direksjon) En eierrepresentant i SU for Bakklandet bhg Kandidat: Tove Melhus (SU medlem + medlem i Direksjon) Alle foreslåtte representanter valgt ved akklamasjon 2. STYREMEDLEMMER MED VARA (valg som foretas av direksjonen er uthevet) 1. Ett medlem oppnevnes av Nidaros biskop Ranveig Lorentzen er oppnevnt (2 år) 2. Ett medlem velges av og blant ansatte Eget valg blant ansatte innen 20.juni. Tiltrer styret i august.(2 år) 3. Tre medlem velges av direksjonen Bjørn Gunnes En representant, valgt av Trondheim kirkelige fellesråd Snorre Gabrielsen (1år) 4. Leder (separat valg) Ranveig Lorentzen (2 år) 5. Nestleder (separat valg) Snorre Gabrielsen (1 år) 6. En vara oppnevnt av biskop: Aud Kristin Saltvik Aasen, undervisningsrådgiver 7. En vara valgt av og blant ansatte Eget valg 8. En vara valgt av direksjonen. TA ber kirkelig fellesråd foreslå en vara 9. Revisor: Jon Eilif Johansen, KPMG Vedtak Bjørn Gunnes og en representant for Trondheim kirkelige fellesråd valgt til styremedlemmer for to år. Rannveig Lorentzen valgt til styreleder for to år. Snorre Gabrielsen, valgt til nestleder for ett år. Valg av vara delegeres til styret. Jon Eilif Johansen, KPMG valgt til revisor.

5 Sak 7: Eventuelt Orientering om barnehageaksjonen 19.mai ved daglig leder. Aksjonen var initiert av PBL, Private barnehagers Landsforbund, som valgte å legge sin hovedmarkering til Trondheim. Trondhjems Asylselskap stifter av Midtbyen barnehage, byens og landets barnehage ble kjørt frem i media. Over 800 barnehageansatte møtte til markeringen i Midtbyen barnehage der det var innlegg av stortingspolitiker Linda Hofstad Helleland, Høyre og flere lokale politikere. Fra PBL møtte styreleder i Anne Britt Lyng Malmo og advokat Arne Myrland. Daglig leder i TA holdt appell basert på sitt brev til statsministeren. Hovedbudskapet var protest mot regjeringens forslag om å fjerne 14 i barnehageoven som sikrer økonomisk likeverdig behandling av private barnehager. Med innføring av rammefinansiering fra 2011 frykter private barnehager sin fremtid. Direksjonens leder Jan Asbjørn Sagen gav ros til markeringen 19.mai og tilhørende mediedekning, hvor TA fremstod som saklig og ordentlig. Trondheim Referenter: Berit Gravem Olsen og Bente Elton Jacobsen Protokollunderskrivere: Randi Vågen Asbjørn Hirsch

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer