ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Vedtektsendringer 6. Valg av styre 2015: a. Valg av leder for 2015 b. Valg av styremedlemmer for to år 7. Valg av revisor for Valg av valgkomite 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Trondheim 10. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for kommer Trondheim, DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Trøndelag Eirik Thun (s) Styrets Leder

2 Styrets beretning for 2014, Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag 2 Trøndelag har hatt en meget høy aktivitet foregående år. Det desidert største arrangementet var TDC, og dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere faggrupper og miljøer i Trondheim. DnD står som driver og fasilitator for dette arrangementet, og hadde ca 600 deltakere på høstens aktivitet. I 2014 ble det også opprettet ytterligere en trainee-stilling ved styret i DND Trøndelag. Vi har nå to trainee stillinger, og disse to deltar aktivt i ulike arrangement og aktiviteter knyttet til DnD Trøndelags ulike satsninger. I tillegg er begge to dedikerte til å jobbe med medlemsvekst innenfor studentorganisasjonene. Antall Arrangementer J Mål Status Kommentar ### ### ### Økning i antall arrangementer, men flere underskuddsarrangementer Antall deltakere på arrangementer J Oppgang, men litt under målsetningen Eval fremførelse arr J 5,22 4,5 4,88 Høy fornøydhetsgrad 4,7 4,7 4,6 Eval innhold arr J 5,14 4,5 4,74 Høy fornøydhetsgrad 4,5 4,7 4,8 Antall medlemsmøter J M ålet oppnådd Dette inkluderer ikke M eet-up (registreres ikke i Antall deltakere på medlemsmøter J CRM ) Antall faggrupper J M ålet nådd, ikke alle like aktive Antall ildsjeler J personer i 87 verv Antall medlemmer J M edlemsvekst! De øvrige aktivitetene og evalueringene er å betrakte som gode for vår del. Økonomisk gikk Trøndelag med underskudd i fjor. Årsakene til dette er flere, men styret har nå endret på noen strukturer og rutiner, samt at enkelte potensielle tapsarrangement er avsluttet. Årets underskudd føres som reduksjon av egenkapitalen i foreningen. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. På tross av et underskudd har det vært spennende å jobbe med nye og innovative prosjekter, og lærdommen av dette tar vi med oss inn i året som kommer. Det er imponerende å se det arbeidet styrets medlemmer og andre frivillige legger ned av arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover i et marked i stadig er i endring. Rammeverket og budsjetter for 2015 er lagt, og det vitner om at det er vilje og kraft i foreningen til stadig å søke gode faglige og økonomiske resultater. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DnD Trøndelag! Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, Visma Software AS Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2014: 3 Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Hanne Schanche Önen, Trondheim kommune Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2014 Dato Arrangør Delt. Sam.arb.m/ En pasientjournal Tekna 109 Når systemet beslutter IT-ark. 41 "Helsedata i skyen friskt tiltak, eller helt sykt?" Info.sikk. 57 Innovasjon og brukeropplevelse i en smidig hverdag Sm.utv. 21 Trenger du en god metode for analyse VoE 36 MeetUp: ARM og Autronica Embedded 37 Hvordan få det beste ut av dine illustrasjoner Tekn.komm. 10 Erfaringer med arkitekturmodellering IT-ark. 27 Sikkerhet og brukervennlighet Info.sikk. 12 Spesifisering av IT-systemer IT-ark. 36 MeetUp: Digia and FXI Technologies Embedded 22 Hendelseshåndtering i nettskyen Info.sikk. 20 Smidig testing og testautomatisering på mobile enheter SwT 23 Ikke bot, men bedring VoE 10 Måling av sikkerhet og erfaring fra en inntrengingstester Info.sikk. 22 Er dine helsedata under angrep? SwT 16 Kan man bygge en løsning for beslutningsstøtte 100 ganger raskere enn før? DVH/BI 33 Når maskinen vet bedre enn deg Styret 42 Moderinsering av Lånekassens IT-systemer IT-ark. 37

4 4 Arrangementer 2014 Dato Arrangør Delt. Utforming av kravspek. - grunnkurs Styret 18 Betalingsformidling Betalingsformidling 153 Prosessledelse (kurs) VoE 30 EA Modelling Roadshow IT-arkitektur 18 Testkonferansen Software testing 36 Sikkerhet og sårbarhet Informasjonssikkerhet 97 Intro i virksomhetsarkitektur IT-arkitektur/VoE 16 TOGAF 9.0 F&C IT-arkitektur 12 Trondheim DC Smidig utv., FriProg m.fl. 508 Intro til virksomhetsarkitektur IT-arkitektur/VoE 7 NxTMedia Conference Styret 181 ISTQB Advanced Test Manager Software testing 5

5 5 REGNSKAP FOR 2014 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et underskudd på kr ,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et underskudd etter finansposter på kr ,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 357 Utgifter totalt 708 Driftsresultat -351 Resultat av finansposter 74 Årsresultat -277 Styret foreslår at underskuddet dekkes fra egenkapitalen. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig til å gjennomføre de aktiviteter vi har planlagt for Endelig regnskap for 2014 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

6 6 Inntekter Res 2013 Bud 2014 Res 2014 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter 0 0 Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader 0 Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

7 7 Balanse Dataforeningen Trøndelag EIENDELER kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Risiko estimert til ca kr , hvorav gjelder nextmedia arrangementet Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter våren Omsetning på neste års arrangementer Gaver Bank Bank Særinnskudd Skattetrekkskonto Avsatt for mye skattemidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL egenkapital ved inngangen av året Kapitalendring Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Reduksjon av egenkapitalen i 2014 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Offentlig gjeld Skyldig mva Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Påløpte kostn Avsetning Trondheim DC Avsetning ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC Avsetning fagfond SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til regnskap og balanse 2014 Inntekter: Inntektene ble lavere enn budsjttert, det var flere arrangement som gikk med underskudd. Utgifter: Utgiftene er høyere enn budsjettert. Balanse: Som det fremgår av regnskapet er egenkapital redusert med årets resultat. Det er fortsatt en del usikre fordringer. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig i forhold til planer og aktiviteter i For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Trøndelag pr desember Denne kan fremlegges på forespørsel.

8 8

9 9 ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 3 Nåværende ordlyd: 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. Endring første avsnitt, første setning: Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-9 styremedlemmer. Begrunnelse: Styret ønsker å åpne for at trainee er kan komme inn i styret, etter en prøveperiode.

10 10 VALG Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens innstilling: Leder Eirik Thun gjenvalg for 1 år Styremedlemmer Save Asmervik gjenvalg for 2 år Olaf Frøseth gjenvalg for 2 år Eva Klevstuen gjenvalg for 2 år Liss Johansen Sandø gjenvalg for 2 år Synnøve Thoresen 1 år gjenstår Roar Aspli 1 år gjenstår Terje Storvik 1 år gjenstår Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Ove Bostrøm Martin Engan Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE april i Trondheim Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. En av delegatene må være styrets leder. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Trøndelag 3 delegater. Styret foreslår følgende: Tre delegater: Eirik Thun styreleder 2. Save Asmervik 3. Eva Klevstuen Observatører/Reserver: 1. Olaf Frøseth 2. Roar Aspli 3. Sara Ulsund Klevstuen 4. Terje Storvik 5. Synnøve Thoresen 6. Kristine Brend 7. Liss Johansen Sandø

11 11 ORIENTERING OM AKTIVITETSRAMME Mål 2015 Tiltak Antall Arrangementer Nx tmedia er ikke medregnet Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arr 4,88 4,5 4,8 4,28 4,53 4,72 4,59 4,01 Eval innhold arr 4,74 4,5 4,7 4,27 4,64 4,69 4,77 3,98 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Styret i DND Trøndelag vil i 2015 legge vekt på følgende Økte aktiviteter Være Innovative Skape en enda bedre møteplass for ulike grupper Øke medlemsmassen Sterkt fokus mot studentmiljøet

12 BUDSJETT FOR

13 13 ÅRSMØTE Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag Siden dette er et årsmøte, kan vi ikke sette noen påmeldingsfrist, men av hensyn til plass vil vi sette stor pris på at påmelding skjer innen 18. februar. Vel møtt. Med vennlig hilsen STYRET e-post: Navn:... Bedrift/institusjon:... Adresse:... Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Den Norske Dataforenings Servicekontor, tlf eller på Web:

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1 Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.30 Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl. 16.30, Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer