ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE

2 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s Blindheim skole Sfo s FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s Kommunale mål for Sfo s Lokale målsetjingar s Pedagogisk grunnsyn s ORGANISERING/INFORMASJON 3.1 Styringsorgan/leiing s Foreldresamarbeid/foreldrekontakt s Samarbeid med skolen s Personalsamarbeid s Personalet i Sfo s Opningstider i Sfo s Studie - planleggingsdagar i Sfo 2015/2016 s Dagsrytma i Sfo s Overgangen barnehage - skole s Månadsplanar s Uteaktivitet og idrettsaktivitet s INNHALD 4.1. Årshjulet s Tema/satsingsområde s Kvardagsaktivitetar s Leiken i Sfo s Leik og læring s PLAN FOR VURDERING s PRAKTISK INFORMASJON TIL FORELDRE s. 15 2

3 1.0 INNLEIING I følgje Kvalitetskriteria og vedtektene for skolefritidsordningane i Ålesund kommune, skal det lagast årsplan for innhald og organisering. Årsplanen skal vere ei hjelp til å sikre at arbeidet i skolefritidsordninga blir målretta, men fyrst og fremst skal den vere ein arbeidsreiskap for personalet i den enkelte skolefritidsordning. Den er også eit informasjonsskriv til foreldre, samarbeidspartnarar, eigarar og andre. Årsplanen skal behandlast i samarbeidsutvalet ved skolen. 1.1 Blindheim barneskole Sfo Den kommunale skolefritidsordninga ved Blindheim skole starta hausten Det var då 40 påmeldte barn. Det har skjedd store endringar sidan den tid. No er vi den største skolefritidsordninga i vår kommune. Hausten 2004 tok Ålesund kommune over den private Sfo, Blindheim Fritidsskole A/L, slik at skolefritidsordninga ved Blindheim barneskole no er kommunal. I 2015 er det 240 barn som går på skolefritidsordninga ved Blindheim barneskole. Vi har ein ny og flott skole som etter påbygg og rehabilitering blei teken i bruk i juni Fyrste byggetrinn stod ferdig ved oppstart av skoleåret, hausten Med nye spesialrom som heimkunnskap, gymsal, sløydsal, formingssal og amfi, kan Sfo setje i gang aktivitetar som er tilpassa barna sine behov. Uteområdet har jamleg blitt oppgradert med leikeapparat og vi har eit stort leikeområde ute som barna fritt kan leike innanfor, som skogen mot sørvest og fotballbane for dei minste barna. Vi har ballbinge, volleyballbane, basketballbane mot øst. Bak skolen mot vest har vi leikeskogen og arealet bak hovudbygget til leikeplass. Om vinteren har vi akebakken mot aust med kuler og staup der barna kan skli på siler og boltre seg i snøen. Uteområdet er no oppgradert med fleire nye leikeapparat. Arealbruken er ein kombinasjon mellom skole og Sfo der det er sambruk om klasserom og garderobe til barna. I 1. kl. er det fullt sambruk med skolen. I og 4. kl. er der eigne baserom og i tillegg bruker ein klasseareala på trinna. Vi samarbeider med skolen slik at barna skal møte dei same reglane, grensene og haldningane i skole og Sfo, noko som gir tryggleik, trivsel og tilhørsle for barna. 3

4 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo Skolefritidsordninga skal leggje til rette for eit trygt fritidsmiljø der barna aktivt kan delta i lek, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Sfo skal gje omsorg og tilsyn. (Opplæringslova 13-7) 2.2 Kommunale mål for Sfo Skolefritidsordninga skal gje barna tilbod om positive aktivitetar utanom skolen. Ein skal leggje til rette for varierte leikemuligheiter for å utvikle barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheitar og kunnskap på områder som ikkje inngår i den ordinære undervisninga ved skolen. Ein skal imøtekome foreldra sine behov for at barna skal ha eit godt og trygt tilsyns- og omsorgstilbod som skal virke fremmende på barns utvikling. 2.3 Lokale målsetjingar Målsetjing Korleis tenkjer vi Kva gjer vi Kvalitetskriteria for Sfo Ivareta barnets miljø Ha kjennskap til gjeldande normer og regler Å vere på barnets nivå Oppfylle målsetjingane som står i Kvalitetskriteria for Sfo frå Ålesund kommune innanfor dei rammene vi har fått tildelt. Miljøet til barnet skal bere preg av: * respekt * tryggleik * omsorg * humor og glede * ansvar Barnet må ha muligheit til å påverke si eiga fritid. Gje barnet kunnskap om korleis vi møter: *Andre barn *Vaksne *Omgjevnadane Kommunikasjonen må gå føre seg på ein måte som barnet forstår. Lytte til barnet når det har noko å fortelje Dei vaksne skal halde seg fagleg oppdatert om barns utvikling. Jobbe målretta gjennom aktivitetane, leiken og samhandling barn - barn, barn - vaksen. Faste rutinar og grensesetjing. Gjennom arbeid med sosial kompetanse. Vere trygge og tydelege vaksne. Helse og bruke namnet på barnet kvar dag. Ta barnets initiativ på alvor. Sjå enkeltbarnet, vere saman med barnet og gje omsorg. Lytte til barnet. Le saman med barnet. Samtale med barnet i grupper og med enkeltbarnet. Løyse konfliktar. I samtale med barnet Lage reglar i fellesskap med barn og vaksne. Minne barna på reglane i kvardagen. Dei vaksne skal vere gode rollemodellar. Bruke korte setningar, og avgrense ord i samtale med barnet. Vere konkret og tydeleg i kommunikasjonen med barnet. Leggje til rette aktivitetar ut frå barnets meistringsnivå, interesser, alder og utvikling. 4

5 2.4 Pedagogisk grunnsyn Det er viktig at dei som arbeider i skolefritidsordninga arbeider for eit felles pedagogisk grunnsyn. Vi har ei eigen Fritidspedagogiske plattform som er tilpassa Sfo på Blindheim barneskole. Sfo er ein del av skolen, og barna bør møte dei same reglar, normer og verdiar heile skoledagen. Det er utarbeida Pedagogisk plattform for Blindheim barneskole som gjeld både for skolen og Sfo. Ut frå dei måla vi har sett oss er dei viktigaste grunnverdiane og fellesverdiane: Likeverd, rettferd, respekt for andre menneske, vere sann og ærleg, vise toleranse og respekt for menneske frå andre kulturar og menneske med funksjonshemmingar. Vi skal vise omsorg og nærleik og hjelpe kvarandre. Med utgangspunkt i Opplæringslova m/føreskrifter og Kvalitetskriteria frå Ålesund kommune, er målet vårt å arbeide for å: Skape trivsel, tryggleik og tilhørsle for barna. Gje dei omsorg, og skape eit miljø der barna har lyst til å vere - dette er det grunnleggjande. Barna skal møte tydelege vaksne i Sfo, som vil handheve dei normer og regler som er bestemt. Vi skal vise respekt og vere vennlege og høflege mot kvarandre Mobbing vil ikkje verte tolerert. Imøtekome foreldra sine behov for at barna skal ha eit trygt tilsyns- og omsorgstilbod som verkar fremmande på barnas utvikling. Utvikle eit godt samarbeid mellom foreldre og personalet i Sfo Skape eit godt miljø for dei vaksne som arbeider i Sfo og nytte dei ressursane som er i personalgruppa. Utvikling og læring gjennom leik. Utvikle frie og allsidige barn, med evne til å uttrykkje seg gjennom leik og andre aktivitetar. Gje barna varierte muligheiter for leik der dei kan etablere vennskap Utvikle kjensle av fellesskap og lære barna å samhandle med andre Leik, glede og humor skal vere ein viktig del av kvardagen i Sfo Leggje tilrette for positive aktivitetar utanom skoletida. Vere ein viktig arena for barnekulturen og for samspelet mellom skole og nærmiljøet Bruke naturen og nærmiljøet ved skolen Aktivitetane skal gå føre seg innanfor ei trygg sosial og pedagogisk ramme, og vere ein del av skolens totale verksemd SFO - MOTTO: Med gode opplevingar, leik og fantasi, vil barna trives og få ein SFO og bli glad i 5

6 3.0. ORGANISERING Vi har 240 barn pr i Sfo ved Blindheim barneskole. Vi er organisert i 3 basar: 1. klasse - basen, 2. klasse - basen og 3. og 4. klasse - basen. På kvar base er det ein baseleiar og 4-5 assistentar og assistentar til barn med ekstra behov. 3.1 Styringsorgan/leiing Sfo ligg under Team Oppvekst på Rådhuset Skolens samarbeidsutval er styret for skolefritidsordninga Rektor er den pedagogiske og administrative leiar Sfo -leiar er dagleg leiar og rektor er næraste overordna. Dagleg leiar skal stå for den administrative og pedagogiske drifta i skolefritidsordninga. Sfo-leiar sit i leiargruppa ved skolen i lag med rektor og 2 inspektørar. Samarbeidsutvalet vedtar ordensreglar for skolefritidsordninga Frå foreldregruppa i skolefritidsordninga blir det valt ein foreldrerepresentant og ein vara til skolens FAU. Denne representanten kan på lik linje med dei andre FAU-medlemmane stille til val for skolens samarbeidsutval. Sfo-året er Marianne Sporsheim valt som foreldrerepresentant og Gro Steinshamn er vara. 3.2 Foreldresamarbeid/foreldrekontakt Vi legg opp til eit godt og nært samarbeid med foreldra, noko vi meiner er med på å skape tryggleik for barna. Personalet, foreldre/føresette treff kvarandre ved bringing og henting av barna, der vi har den daglege kontakten med utveksling av beskjeder og informasjon. Årsplan, halvårsplanar og generell vekeplan ligg på nettsida til Blindheim barneskole Sfo. I tillegg finn de planar og informasjon på informasjonstavlene til den enkelte Sfo-base og i ranselpost til barna. I følgje vedtektene skal det vere minst eit foreldremøte i skolefritidsåret. Dette er lagt til oppstarten av Sfo-året. Ved behov kan foreldresamtalar avtalast. Utover dette er det den daglege kontakta med foreldre/føresette og personalet at ein kan utveksle informasjon. Daglig leiar for Sfo har kontortid frå kl og er å treffe på tlf Ved daglege beskjeder kan foreldre/føresette også ringe direkte til basane. Vi vil gjerne ha tilbakemeldingar frå foreldre/føresette, slik at vi kan utvikle vår Sfo og gje barna eit best mogeleg tilbod. Det er svært viktig at foreldre/føresette melder frå om fråvær, endringar av dagar og leverer inn skjema/turnuslister i god tid. 3.3 Samarbeid med skolen Sfo er ein del av skolens totale verksemd, og det er difor viktig at barna møter dei same reglane og normene både i skole og Sfo. Det er arbeida ut ein Handlingsplan mot mobbing som gjeld både for skole og Sfo. Vi legg opp til faste møter med skolen og Sfo på trinn. Dagleg leiar er med i leiargruppa for skolen, som har faste møter ein gong i veka. Rektor deltar på personalmøte i Sfo ein gong i halvåret og elles ved behov. 6

7 3.4 Personalsamarbeid Personalet har 5 personalmøte på kveldstid i Sfo-året. I tillegg har basane basemøte ein gong kvar månad. Baseleiarane har møte ein gong pr. veke med leiar av Sfo. Det er fastsett 5 studie- og planleggingsdagar i Sfo-året. Dei 5 dagane blir lagt til skolefrie dagar. 3.5 Personalet i Sfo Kenneth Skårn - Rektor Oddveig Hide Olsvik Dagleg leiar Sfo Trine Brandal- Baseleiar 1.kl. Britt Lien Nadia Robertsen Anne-Lisbeth Nes Karen Sofie Knutsen Lisbeth Skulstad Lars Martin Sandanger Eldbjørg Kvenseth Hilde Rise - Baseleiar 2.kl. Eldrid Terøy Olga Hunnes Lisbeth Volle Anne-Jorunn Hagen Knudsen/Vigdis Reitehaug Anastasiya Bjerkvik Eva Hoel Janne Ekroll - Baseleiar - 3. og 4. kl Siw Anita Moe Anne-Karin Skarbøvik Cecilie Olsvik Lærling Kristine Drønnen Merete Molnes.. David Eidså Sindre Brastad Nokre assistentar har kombinertstillingar som assistent i skole og Sfo. 7 av assistentane i Sfo er tilsett på barn med ekstra behov. Omsorg og tryggleik 7

8 3.6 Opningstider i Sfo Opningstida er frå kl Opphaldstida i Sfo er 11 månader pr. år i perioden 1. august til 30. juni Sfo held stengt i juli månad, jul- og nyttårsaftan og 5 studie- og planleggingsdagar i året. Onsdag før skjærtorsdag held ordninga ope til kl Julaftan og nyttårsaftan er Sfo stengt Første dag på Sfo etter nyttår er mandag 4. januar 2016 Siste Sfo-dag før sommarferien er onsdag 29. juni 2016 Viser til vedtektene for Ålesund kommune om opningstidene i Sfo 3.7 Studie- og planleggingsdagar 2015/ august og 14. august februar, 6. mai og 30. juni Dagsrytma i Sfo Morgontilbodet er ope. Frukost fram til kl Vi tek imot barn som skal på morgontilbodet fram til kl /13.00 Obligatorisk skoletid Barna registrerast/vert kryssa inn. Frileik/Aktivitetar ute Måltid. Barna har med matpakke Frileik/aktiviteter inne eller ute Frileik/Aktivitetar inne Sfo stengjer Barna får mjølk og frukt kvar dag. Det vert laga til frukt også etter utetida. Sfo har ei fast dagsrytme. Viser til nettsida. Barna skal kunne veksle mellom aktivitet og rolege stunder, frileik og organiserte aktivitetar ute og inne. Utetida kan variere og er ofte lengre enn det som er oppsett. 3.9 Overgangen barnehage-skole Ålesund kommune har laga prosedyre for overgangen barnehage-skole Innskriving til skolestart er i januar. Søknad til Sfo blir levert då. Sfo-leiar er tilgjengeleg for spørsmål denne dagen. Utpå våren kan barnehagane i nærmiljøet komme på besøk til Sfo Innskoleringsdagane i skolen er i mai/juni. 2 dagar(ein kveld og ein dag) Oppstart Sfo: Mai/juni blir det sendt ut informasjonsskriv til barn og foreldre om Sfo og oppstart i august. 1. dag på Sfo har vi eit tilrettelagt opplegg for mottak av barn og foreldre Dagane før skolestart: Første dagen er foreldre saman med barnet på Sfo. Vi legg stor vekt på hente-bringesituasjonen denne tida. Barna skal bli kjent med dei nye omgjevnadane, med personalet og dei andre barna. Dei knyt vennskap på tvers av klasse. Vi har fast dagsrytme og samling kvar dag. Der går vi gjennom reglar og rutinar, noko som og gir tryggleik for barna. Omsorg og tryggleik er stikkord for oppstarten. Vi ønskjer å sjå kvart enkelt barn. Vi helsar og seier namnet til barnet slik at alle skal bli sett. Personalet i Sfo går med namneskilt i heile august månad. Sfo har foreldremøte rett etter skolestart i august. 8

9 3.10 Årsplan, halvårsplan og generell vekeplan Årsplan, halvårsplan og generell vekeplan ligg på heimesida til Blindheim barneskole Sfo og heng også oppe på informasjonstavla til kvar base. Dei som ønskjer planane i papirformat kan få det ved å ta kontakt med leiar eller baseleiar. Elevane frå kl. sluttar til ulike tider i skolen. Innhaldet i tilbodet for dei 3 basane er ulikt. Det blir planlagt etter barnas alder, interesse og behov. Aktivitetane vil variere med årstidene. Tid for dei fleste faste aktivitetane er i tidsrommet frå kl Uteaktivitet og idrettsaktivitetar Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. Forskning indikerer at barn er mindre fysisk aktive i dag enn tidligere. Fysisk aktivitet kan ha betydning for psykisk helse, motoriske -og sosiale ferdigheter. Det er derfor viktig at skolefritidsordningen legger til rette for idretts- og friluftsaktiviteter. (Kvalitetskriterier for Sfo ) Uteområdet er oppgradert med nye leikeapparat. Kva gjer vi? Legg til rette for uteaktivitetar i Sfo Bruker nærområdet og uteområdet på skolen Legg til rette for variasjon der barna kan vere i aktivitet Legg til rette for leik og varierte aktivitetar Utetida skal vere min. 1 time samanhengjande. Barna vel om dei vil vere ute eller inne før mat Kvifor gjer vi det? Uteaktivitet gir muligheit for læring og meistring Skaper trivsel, glede, fellesskap og gode opplevingar Utvikle vennskap gjennom samhandling i leik og aktivitetar Aktivitetane skal gå føre seg på barnas premisser og alle barn skal inkluderast Aktivitetane stimulerer barnas utvikling og dei grunnleggjande rørslene Korleis gjer vi det? Tilpasse aktivitetane til barnas alder, interesse og utvikling og ved å gje barna fridom til å velje: Tradisjonsleika i plana Skogen med klatring i tre, dissene og balanse på tau Turar i skolens nærmiljø Akebakken om vinteren Syklane med sykkelbane Ballbaner Gymsalen Aktivitetane er tilpassa årstidene! Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel 9

10 4.0 INNHALD 4.1 ÅRSHJULET Periode Aktivitetar og viktige datoar August Bli kjent med Sfo: barna, foreldre, personalet, Sfo-lokalar inne og ute, reglar og rutinar. Det blir sett av mykje tid til leikeaktivitetar for at barna skal ha dei beste føresetnadane til å knytte vennskapsband og skape gode relasjonar. Foreldremøte rett etter skolestart. Val til FAU. Planleggings dag i Sfo 3. og 14. august September Vi startar med dei gjennomgåande og leikeaktivitetane, eks. Superdager, gym og forming. Vi har fødselsdagsfeiring ein gong i månaden med måltid. Kulturskolen startar opp med 123 Klang. Vi starter opp med 4. kl. klubben 2 dgr./veke. Dei har eigne prosjekt og aktivitetar kl. har diskotek ein gong i månaden. Oktober Vi held fram med dei gjennomgåande aktivitetane. Vi har aktivitetar ute og inne, med hausten som utgangspunkt. Aktivitetsdag, onsdag i haustferien. Suppestasjon etter vel utført sporløp. Haustferie i veke 41. Opningstid frå November Dei gjennomgåande aktivitetane held fram. Siste veka i november startar vi med førebuingar til juleaktivitetane. Med snø kjem også Vinteraktivitetane. Desember Juleførebuingane er godt i gang. Vi lagar julegåver og ved måltidet snakkar vi om julebodskapen og juletradisjonane. Samtidig vil vi prøve å finne roa i ei elles hektisk førjulstid. Vi skaper julestemning ved å tenne adventlys og syngje adventsangen. Basane har enten grautfest eller julelunch i desember. Januar Den første tida får barna teikne og fortelje om jul og nyttårsaftan. Ulike aktivitetar ute og inne. Vi startar med nye gjennomgåande aktivitetar t.d. Superdagane. Februar Vi tilpassar aktivitetane med skolen. Vi har formingsaktivitetar som følgjer vinteren. Aktivitetsløype ein dag i vinterferien i skolens nærområde. Vinterferie i veke 8. Opningstid frå Planleggings dag i Sfo 22. februar Denne planleggings dagen er felles for alle Sfo-ane i Ålesund kommune. Mars Vår-aktivitetar ute og inne. Tema er nytt liv. Vi går i skogen i nærmiljøet for å sjå på alt som spirer og gror. Vi tek fram lupene våre på jakt etter nytt liv i naturen. Våren er her!!! April Vi har påskeførebuingar på programmet. Vi lagar påskepynt og påskemat. Vi pyntar med den gule fargen. På denne måten ønskjer vi å ta vare på tradisjonane og skape påskestemning på Sfo. Vi lagar påskelunch siste torsdag i mars, 31. mars. Mai Vi lagar 17.mai pynt og tek vare på kulturtradisjonane. Vi fokuserer på uteaktivitetane; tradisjonsleikar/sangleikar og andre vårleika ute. Vi tek småturar i nærmiljøet rundt skolen. Planleggings dag i Sfo 6. mai 2016 Juni Vi koser oss i sommarvarmen. Sommaraktivitetar ute i plana på skolen. Sommarfest med avslutning for Sfo-året. Planleggings dag i Sfo, torsdag 30. juni Siste dag på Sfo er onsdag 29. juni Vi grip også her- og no situasjonane dersom det er andre ting som opptek barna. 10

11 4.2 Tema/satsningsområde for Blindheim skole SFO Tema Kva Korleis Kvifor Leik Gruppeaktivitetar Leiken er hovuddelen i Sfo-tilbodet Barna vel mellom ulike aktivitetsgrupper; malegruppe, sy, klippe lime, tekstil, plasterlin, konstruksjon m.m. Ulike aktivitetar på basane valt ut frå barnas alder, interesse og utvikling. Barna vel sjølve om dei vil vere med på aktiviteten. Av og til kan eit bestemt produkt vere målet for aktiviteten, men ofte er det prosessen og opplevinga som er det viktigaste. Oppleve meistring, noko som fører til trivsel og tryggleik. Samarbeid i grupper. Barna blir kjend med ulike materiale, får lære nye teknikkar og ferdigheitar og lærer å uttrykkje seg gjennom skapande aktivitetar. Uteaktivitetar Turar i nærmiljøet rundt skolens uteområde. Utforske og lære om naturen i: sandkasseleik, klatre i tre, utforske livet i naturen, rolleleik, tradisjonsleika. Vinteraktivitetar som aking og snøfigurar. I den daglege utetida på Sfo. Ved å delta og vise interesse for barnas leik og aktivitetar. Dei vaksne undrar seg saman med barna og svarer på spørsmål. For at barna skal bli glad i naturen, undre seg over det som skjer i naturen. Stille spørsmål. Leik og fellesskap Bruke kroppen og trene grovmotoriske rørsler og trene balanse. Sosial kompetanse Kvalitet i Sfo: Relasjonsbygging Fritidspedagogisk plattform Kvardagsaktivitetane: måltid, garderobe, påkledning og faste aktivitetar ute og inne. Aktivitetar og leik der barna samhandlar og kommuniserer med kvarandre. Skape eit inkluderande miljø som er prega av tryggleik, omsorg og trivsel. Vi skal jobbe for at vi i kvardagen skal skape god kvalitet på tilbodet i Sfo gjennom gode aktivitetar og med leiken som læringsarena. Føresetnadane er gode trygge vaksne som er der for barna. Skape gode relasjonar. Med omsorg og vaksenkontakt, orden, regler og grensesetjing. Tydeleg vaksenrolle. Konflikt løysning gjennom samtale med barna. Fokusere på dei rette vala for barnet. God kommunikasjon. Faste og kjende rutinar. Vi skal jobbe med dette på Personalmøta og i det daglege arbeidet med barna. Vi jobbar i grupper der vi finn gode pedagogiske metodar og arbeidsmåtar Gjennom sosial kompetanse lærer barna empati og rolletaking. Fellesskapsverdiar gir tryggleik, trivsel og tilhøyrsle. Arbeid med sosial kompetanse er grunnleggjande for all læring. Målet vårt er å skape Den gode Sfo med god kvalitet. Vi ønskjer å skape eit godt miljø der barna og personalet trivst. Kvalitetskriteria for Sfo er vårt styringsreiskap for å nå måla. 11

12 4.3 Kvardagsaktivitetar Det er også i kvardagsaktivitetane/rutinesituasjonane gjennom dagen at barna opplever meistring, tryggleik, trivsel og tilhøyrsle. Dette er aktivitetar som måltidet, garderobesituasjonen, aktivitetar inne og ute. Dei tilsette er saman med barna i aktivitetane for å rettleie, svare på spørsmål og forklare og hjelpe dei til å meistre kvardagen. Det er mykje læring og sosial trening i kvardagsaktivitetane. 4.4 Leiken i SFO Leiken er hovuddelen i Sfo-tilbodet Styrt leik Det blir lite styrt leik i Sfo. Barna gir uttrykk for at dei syntest det er «kjekkast» når dei får halde på med eigne leikar. Vi vaksne vil likevel til tider gå inn og styre leiken f.eks. når vi har faste aktivitetar, lærer regel-leika, har formingsaktivitetar og idrettslege aktivitetar. Vaksne skal undre seg saman med barna og vere tilstades og svare på spørsmål. Vårt motto er: Det barna lærer i dag sammen med en voksen, greier de alene i morgen, (Vygotsky ). Frileiken Frileiken er det sentrale i leikeaktivitetane. Vi vil gjerne presisere kvifor leiken er hovudaktiviteten i Sfo-tilbodet, Den raude tråden, som er gjennomgåande på alle basane. Å leike med venner er det viktigaste i Sfo! Med omsorg og vaksenkontakt, grensesetjing, faste og kjente rutinar og gjennom konfliktløysning lærer barna sosial kompetanse. Vi legg til rette for ulike fysiske aktivitetar, rolleleik, konsentrasjonsleik, regelleikar, spel og formingsaktivitetar. Med dette vil barna oppleve ein kvardag med tryggleik og trivsel der dei får vere med å bestemme over si eiga fritid innanfor faste rammer og grensesetjing.. Med innføring av skolefritidsordninga opplever barna størstedelen av kvardagen innanfor skolens område, og den er ein erstatning for den frie leiken heime og i nærmiljøet til barna. Dette er barnas fritid, og skal vere noko anna enn skole, det er ein anna arena. Den skal vere prega av at barna mest mogeleg skal få velje si eiga skolefritid. Ved å trene sosial kompetanse lærer barna empati og rolletaking, fellesskapsverdiar og positive sosiale handlingar, sjølvkontroll og hevde seg sjølv.. Sfo skal ikkje være ei forlenging av skoledagen, men ei fritid etter skoletid. «En god skolefritidsordning må ta utgangspunkt i småskolebarns behov. Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring bør danne kjernen i innholdet i skolefritidsordningene», (F- 16/96, s. 4). Tilbodet innanfor institusjonen skal vere prega av barnas utprøving, leik og sjølvorganisering. I leiken etablerer barna vennskap. Det er viktig at barna får leike ferdig og ikkje bli avbroten i leiken. I skolefritidsordninga skal barna få bearbeide dagen gjennom den frie leiken. For barnet er livet rørsle, og den frie leiken er sjølve hjartet i barnekulturen. Den er spontan, kreativ og fri. Dette må vi i Sfo ta vare på slik at den ikkje forsvinn. Leiken er frivillig og sjølvstyrt og i leiken utviklar barna fantasi og skaparevne. Leiken er den beste læremetode og den stimulerer alle utviklingssider ved barnet. Den sosiale utviklinga til barnet blir vektlagt på Sfo. Det skjer ved at barna lærer å vise omsyn for kvarandre, vise omsorg og lærer å samarbeide/samhandle med andre barn. Språket er ein viktig del av leiken. Barna må lære å kommunisere for å kome inn i leiken og bli der. Dei samhandlar og dei lærer «å ta» leikesignala. I leiken leiker barna fyrst og fremst ut frå eiga lyst. 12

13 4.5 LEIK OG LÆRING Leiken er en frivillig og selvstyrt aktivitet som barnet selv velger å være med på Leiken stimulerer alle utviklingssider ved barnet Leiken stimulerer til samhandling og kommunikasjon Leiken er på liksom og ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden Leiken er lystpreget for barnet Leiken er spontan og frivillig og barnet leiker først og fremst ut fra egen lyst Leiken utvikler barnas kreativitet og skaperevne Leiken gir orden og spenning Leiken er en forberedelse til voksen alder Leiken er indremotivert og styres av indre motivasjon Leiken gir en følelse av kontroll og kompetanse Leiken er ofte å late som om, og fantasien får fritt spillerom Leiken gir glede for barnet og oppleves som kjekt Leiken kan være problemløser Leiken fremmer utviklingen til barnet på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt Leiken styrker barnets identitet og selvfølelse Leiken er en del av barnekulturen og speiler ofte oppvekstmiljøet til barnet Leiken er selve hjertet i barnekulturen Å leike er et mål i seg selv 13

14 5.0 PLAN FOR VURDERING Kvalitetskriteria for Sfo i Ålesund kommune er vårt styringsdokument. Dei kom i januar I den står kriteria for Årsplanen som vi er pålagt å følgje. Dette er kriteria som vi vil følgje så langt vi har ressursar til det. Det blir satsa på kompetanseheving for personalet i Sfo. På personalmøta er det sett av ein time til tema-arbeid på kvart møte. I år har vi satsingsområde med Kvalitet i Sfo med fokus på relasjonsbygging og Fritidspedagogisk plattform. I dette ligg og arbeid med forventningar. Tanken er at arbeidet med vurdering skal vere med å kvalitetssikre arbeidet i Sfotilbodet. Alle tilsette i Sfo deltek i prosessen med vurdering. Det skjer i det daglige arbeidet med barna, på leiarmøta, personalmøta, planleggingsdagar og evaluering på slutten av Sfo-året. Vi har og undervegsvurdering i det daglege arbeidet med barna. Utviklingsarbeidet skjer kontinuerleg i planlegginga på basane. Vi har eit mål om å gi barna det best mogelege Sfo-tilbodet og variere aktivitetane på dei ulike basane utifrå barnas alder, interesser og behov. Personalet skal heile tida halde seg orientert om barns utvikling generelt. Vidare ser vi at det er nødvendig å evaluere eige arbeid og sjå seg sjølv i samspel med barn, foreldre og kollegaer. Dette arbeidet er med på å utvikle vidare skolefritidsordninga vår. I samsvar med krav til dokumentasjon og kvalitetssikring, og i samarbeid med skolen arbeider ein vidare med å finne gode reiskap/metodar i vurderingsarbeidet. Årsplanen/Halvårsplan/Vekeplan, er heile tida open for vurdering, med særleg fokus på del-emnene i tur og orden. Vi set ulike mål for vurderinga og bruker ulike metodar. Dei mest brukte er observasjon, samtale med barna og kontakt/samtale med foreldre/føresette. Sfo vurderer også kontinuerlig på faste personalmøte og på studiedagane gjennom året. Foreldre og føresette treff dagleg personalet ved bringing og henting av barna der ein tek opp ting som har hendt i løpet av dagen og kan kome med ris og ros. Leiar er også tilgjengeleg på telefon og på sitt kontor om nokon ønskjer ein samtale. 14

15 6.0 PRAKTISK INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE Det er laga eit eige informasjonsskriv til foreldre/føresette med praktiske opplysningar. Dette skrivet blir delt ut ved oppstart av Sfo. Opningstid: Alle virkedagar frå kl måndag fredag Sfo er stengt jul og nyttårsaftan og 5 planleggingsdagar i året. Onsdag før skjærtorsdag held Sfo ope til kl Ordninga held stengt juli månad. Måltid: Vi et to måltid på Sfo, frukost frå kl og ettermiddagsmat kl Barna får mjølk og frukt til måltidet kvar dag. Det er fint om barna kan ha to matpakkar ein til skole og ein til Sfo. Hente/Bringerutinar: Dersom andre enn føresette skal hente barnet, skal det gis melding om dette. Viser til utsendt skriv om bringe-henterutiner. Garderobane: Barna treng hjelp for å halde orden i garderobene. Dette er foreldre/føresette sitt ansvar saman med personalet og barna. Garderobane bør sjekkast med jamne mellomrom og minst ein gong pr. veke. Skiftekle/Utekle: Det er viktig at barna har liggjande skiftekle på Sfo og at dei har kle etter ver. Sjekk at det til einkvar tid er nok skiftekle. Så sant det er mogeleg bør alle ha liggjande regnklede og støvlar på Sfo. Alle kle bør vere merka med namn. Skiftekle kan leggjast i ein pose i hylla til barnet i garderoben. Innesko: Barna bør ha tøflar eller innesko når dei er på Sfo. Sjuk/Fri: Det er viktig at det blir gitt beskjed til Sfo om barnet er sjuk eller har fri ein dag. Telefonnummer og til Sfo: Blindheim barneskole Sfo - kontor kl.-basen kl.-basen kl.-basen Vennlig helsing Blindheim barneskole Sfo Oddveig Hide Olsvik dagleg leiar Kenneth Gunnar Skårn rektor Med ønskje om eit godt samarbeid! 15

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og 2011-2014 Tysnes kommune Vedtatt i oppvekst og omsorg 24.10.2011 Innleiing...3 Sosial kompetanse...6 INNLEIING...6 FORPLIKTANDE TILTAK

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune... 4 3. Pedagogisk grunnsyn/mål... 7 4. Samarbeid...

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE Sagvåg og barnehage Sagvåg og barnehage har to avdelingar. Avdeling Sagvåg som ligg i Nysæter kyrkje og avd. som ligg ved inngangen til gruveområdet på. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer