ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE

2 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s Blindheim skole Sfo s FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s Kommunale mål for Sfo s Lokale målsetjingar s Pedagogisk grunnsyn s ORGANISERING/INFORMASJON 3.1 Styringsorgan/leiing s Foreldresamarbeid/foreldrekontakt s Samarbeid med skolen s Personalsamarbeid s Personalet i Sfo s Opningstider i Sfo s Studie - planleggingsdagar i Sfo 2015/2016 s Dagsrytma i Sfo s Overgangen barnehage - skole s Månadsplanar s Uteaktivitet og idrettsaktivitet s INNHALD 4.1. Årshjulet s Tema/satsingsområde s Kvardagsaktivitetar s Leiken i Sfo s Leik og læring s PLAN FOR VURDERING s PRAKTISK INFORMASJON TIL FORELDRE s. 15 2

3 1.0 INNLEIING I følgje Kvalitetskriteria og vedtektene for skolefritidsordningane i Ålesund kommune, skal det lagast årsplan for innhald og organisering. Årsplanen skal vere ei hjelp til å sikre at arbeidet i skolefritidsordninga blir målretta, men fyrst og fremst skal den vere ein arbeidsreiskap for personalet i den enkelte skolefritidsordning. Den er også eit informasjonsskriv til foreldre, samarbeidspartnarar, eigarar og andre. Årsplanen skal behandlast i samarbeidsutvalet ved skolen. 1.1 Blindheim barneskole Sfo Den kommunale skolefritidsordninga ved Blindheim skole starta hausten Det var då 40 påmeldte barn. Det har skjedd store endringar sidan den tid. No er vi den største skolefritidsordninga i vår kommune. Hausten 2004 tok Ålesund kommune over den private Sfo, Blindheim Fritidsskole A/L, slik at skolefritidsordninga ved Blindheim barneskole no er kommunal. I 2015 er det 240 barn som går på skolefritidsordninga ved Blindheim barneskole. Vi har ein ny og flott skole som etter påbygg og rehabilitering blei teken i bruk i juni Fyrste byggetrinn stod ferdig ved oppstart av skoleåret, hausten Med nye spesialrom som heimkunnskap, gymsal, sløydsal, formingssal og amfi, kan Sfo setje i gang aktivitetar som er tilpassa barna sine behov. Uteområdet har jamleg blitt oppgradert med leikeapparat og vi har eit stort leikeområde ute som barna fritt kan leike innanfor, som skogen mot sørvest og fotballbane for dei minste barna. Vi har ballbinge, volleyballbane, basketballbane mot øst. Bak skolen mot vest har vi leikeskogen og arealet bak hovudbygget til leikeplass. Om vinteren har vi akebakken mot aust med kuler og staup der barna kan skli på siler og boltre seg i snøen. Uteområdet er no oppgradert med fleire nye leikeapparat. Arealbruken er ein kombinasjon mellom skole og Sfo der det er sambruk om klasserom og garderobe til barna. I 1. kl. er det fullt sambruk med skolen. I og 4. kl. er der eigne baserom og i tillegg bruker ein klasseareala på trinna. Vi samarbeider med skolen slik at barna skal møte dei same reglane, grensene og haldningane i skole og Sfo, noko som gir tryggleik, trivsel og tilhørsle for barna. 3

4 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo Skolefritidsordninga skal leggje til rette for eit trygt fritidsmiljø der barna aktivt kan delta i lek, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Sfo skal gje omsorg og tilsyn. (Opplæringslova 13-7) 2.2 Kommunale mål for Sfo Skolefritidsordninga skal gje barna tilbod om positive aktivitetar utanom skolen. Ein skal leggje til rette for varierte leikemuligheiter for å utvikle barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheitar og kunnskap på områder som ikkje inngår i den ordinære undervisninga ved skolen. Ein skal imøtekome foreldra sine behov for at barna skal ha eit godt og trygt tilsyns- og omsorgstilbod som skal virke fremmende på barns utvikling. 2.3 Lokale målsetjingar Målsetjing Korleis tenkjer vi Kva gjer vi Kvalitetskriteria for Sfo Ivareta barnets miljø Ha kjennskap til gjeldande normer og regler Å vere på barnets nivå Oppfylle målsetjingane som står i Kvalitetskriteria for Sfo frå Ålesund kommune innanfor dei rammene vi har fått tildelt. Miljøet til barnet skal bere preg av: * respekt * tryggleik * omsorg * humor og glede * ansvar Barnet må ha muligheit til å påverke si eiga fritid. Gje barnet kunnskap om korleis vi møter: *Andre barn *Vaksne *Omgjevnadane Kommunikasjonen må gå føre seg på ein måte som barnet forstår. Lytte til barnet når det har noko å fortelje Dei vaksne skal halde seg fagleg oppdatert om barns utvikling. Jobbe målretta gjennom aktivitetane, leiken og samhandling barn - barn, barn - vaksen. Faste rutinar og grensesetjing. Gjennom arbeid med sosial kompetanse. Vere trygge og tydelege vaksne. Helse og bruke namnet på barnet kvar dag. Ta barnets initiativ på alvor. Sjå enkeltbarnet, vere saman med barnet og gje omsorg. Lytte til barnet. Le saman med barnet. Samtale med barnet i grupper og med enkeltbarnet. Løyse konfliktar. I samtale med barnet Lage reglar i fellesskap med barn og vaksne. Minne barna på reglane i kvardagen. Dei vaksne skal vere gode rollemodellar. Bruke korte setningar, og avgrense ord i samtale med barnet. Vere konkret og tydeleg i kommunikasjonen med barnet. Leggje til rette aktivitetar ut frå barnets meistringsnivå, interesser, alder og utvikling. 4

5 2.4 Pedagogisk grunnsyn Det er viktig at dei som arbeider i skolefritidsordninga arbeider for eit felles pedagogisk grunnsyn. Vi har ei eigen Fritidspedagogiske plattform som er tilpassa Sfo på Blindheim barneskole. Sfo er ein del av skolen, og barna bør møte dei same reglar, normer og verdiar heile skoledagen. Det er utarbeida Pedagogisk plattform for Blindheim barneskole som gjeld både for skolen og Sfo. Ut frå dei måla vi har sett oss er dei viktigaste grunnverdiane og fellesverdiane: Likeverd, rettferd, respekt for andre menneske, vere sann og ærleg, vise toleranse og respekt for menneske frå andre kulturar og menneske med funksjonshemmingar. Vi skal vise omsorg og nærleik og hjelpe kvarandre. Med utgangspunkt i Opplæringslova m/føreskrifter og Kvalitetskriteria frå Ålesund kommune, er målet vårt å arbeide for å: Skape trivsel, tryggleik og tilhørsle for barna. Gje dei omsorg, og skape eit miljø der barna har lyst til å vere - dette er det grunnleggjande. Barna skal møte tydelege vaksne i Sfo, som vil handheve dei normer og regler som er bestemt. Vi skal vise respekt og vere vennlege og høflege mot kvarandre Mobbing vil ikkje verte tolerert. Imøtekome foreldra sine behov for at barna skal ha eit trygt tilsyns- og omsorgstilbod som verkar fremmande på barnas utvikling. Utvikle eit godt samarbeid mellom foreldre og personalet i Sfo Skape eit godt miljø for dei vaksne som arbeider i Sfo og nytte dei ressursane som er i personalgruppa. Utvikling og læring gjennom leik. Utvikle frie og allsidige barn, med evne til å uttrykkje seg gjennom leik og andre aktivitetar. Gje barna varierte muligheiter for leik der dei kan etablere vennskap Utvikle kjensle av fellesskap og lære barna å samhandle med andre Leik, glede og humor skal vere ein viktig del av kvardagen i Sfo Leggje tilrette for positive aktivitetar utanom skoletida. Vere ein viktig arena for barnekulturen og for samspelet mellom skole og nærmiljøet Bruke naturen og nærmiljøet ved skolen Aktivitetane skal gå føre seg innanfor ei trygg sosial og pedagogisk ramme, og vere ein del av skolens totale verksemd SFO - MOTTO: Med gode opplevingar, leik og fantasi, vil barna trives og få ein SFO og bli glad i 5

6 3.0. ORGANISERING Vi har 240 barn pr i Sfo ved Blindheim barneskole. Vi er organisert i 3 basar: 1. klasse - basen, 2. klasse - basen og 3. og 4. klasse - basen. På kvar base er det ein baseleiar og 4-5 assistentar og assistentar til barn med ekstra behov. 3.1 Styringsorgan/leiing Sfo ligg under Team Oppvekst på Rådhuset Skolens samarbeidsutval er styret for skolefritidsordninga Rektor er den pedagogiske og administrative leiar Sfo -leiar er dagleg leiar og rektor er næraste overordna. Dagleg leiar skal stå for den administrative og pedagogiske drifta i skolefritidsordninga. Sfo-leiar sit i leiargruppa ved skolen i lag med rektor og 2 inspektørar. Samarbeidsutvalet vedtar ordensreglar for skolefritidsordninga Frå foreldregruppa i skolefritidsordninga blir det valt ein foreldrerepresentant og ein vara til skolens FAU. Denne representanten kan på lik linje med dei andre FAU-medlemmane stille til val for skolens samarbeidsutval. Sfo-året er Marianne Sporsheim valt som foreldrerepresentant og Gro Steinshamn er vara. 3.2 Foreldresamarbeid/foreldrekontakt Vi legg opp til eit godt og nært samarbeid med foreldra, noko vi meiner er med på å skape tryggleik for barna. Personalet, foreldre/føresette treff kvarandre ved bringing og henting av barna, der vi har den daglege kontakten med utveksling av beskjeder og informasjon. Årsplan, halvårsplanar og generell vekeplan ligg på nettsida til Blindheim barneskole Sfo. I tillegg finn de planar og informasjon på informasjonstavlene til den enkelte Sfo-base og i ranselpost til barna. I følgje vedtektene skal det vere minst eit foreldremøte i skolefritidsåret. Dette er lagt til oppstarten av Sfo-året. Ved behov kan foreldresamtalar avtalast. Utover dette er det den daglege kontakta med foreldre/føresette og personalet at ein kan utveksle informasjon. Daglig leiar for Sfo har kontortid frå kl og er å treffe på tlf Ved daglege beskjeder kan foreldre/føresette også ringe direkte til basane. Vi vil gjerne ha tilbakemeldingar frå foreldre/føresette, slik at vi kan utvikle vår Sfo og gje barna eit best mogeleg tilbod. Det er svært viktig at foreldre/føresette melder frå om fråvær, endringar av dagar og leverer inn skjema/turnuslister i god tid. 3.3 Samarbeid med skolen Sfo er ein del av skolens totale verksemd, og det er difor viktig at barna møter dei same reglane og normene både i skole og Sfo. Det er arbeida ut ein Handlingsplan mot mobbing som gjeld både for skole og Sfo. Vi legg opp til faste møter med skolen og Sfo på trinn. Dagleg leiar er med i leiargruppa for skolen, som har faste møter ein gong i veka. Rektor deltar på personalmøte i Sfo ein gong i halvåret og elles ved behov. 6

7 3.4 Personalsamarbeid Personalet har 5 personalmøte på kveldstid i Sfo-året. I tillegg har basane basemøte ein gong kvar månad. Baseleiarane har møte ein gong pr. veke med leiar av Sfo. Det er fastsett 5 studie- og planleggingsdagar i Sfo-året. Dei 5 dagane blir lagt til skolefrie dagar. 3.5 Personalet i Sfo Kenneth Skårn - Rektor Oddveig Hide Olsvik Dagleg leiar Sfo Trine Brandal- Baseleiar 1.kl. Britt Lien Nadia Robertsen Anne-Lisbeth Nes Karen Sofie Knutsen Lisbeth Skulstad Lars Martin Sandanger Eldbjørg Kvenseth Hilde Rise - Baseleiar 2.kl. Eldrid Terøy Olga Hunnes Lisbeth Volle Anne-Jorunn Hagen Knudsen/Vigdis Reitehaug Anastasiya Bjerkvik Eva Hoel Janne Ekroll - Baseleiar - 3. og 4. kl Siw Anita Moe Anne-Karin Skarbøvik Cecilie Olsvik Lærling Kristine Drønnen Merete Molnes.. David Eidså Sindre Brastad Nokre assistentar har kombinertstillingar som assistent i skole og Sfo. 7 av assistentane i Sfo er tilsett på barn med ekstra behov. Omsorg og tryggleik 7

8 3.6 Opningstider i Sfo Opningstida er frå kl Opphaldstida i Sfo er 11 månader pr. år i perioden 1. august til 30. juni Sfo held stengt i juli månad, jul- og nyttårsaftan og 5 studie- og planleggingsdagar i året. Onsdag før skjærtorsdag held ordninga ope til kl Julaftan og nyttårsaftan er Sfo stengt Første dag på Sfo etter nyttår er mandag 4. januar 2016 Siste Sfo-dag før sommarferien er onsdag 29. juni 2016 Viser til vedtektene for Ålesund kommune om opningstidene i Sfo 3.7 Studie- og planleggingsdagar 2015/ august og 14. august februar, 6. mai og 30. juni Dagsrytma i Sfo Morgontilbodet er ope. Frukost fram til kl Vi tek imot barn som skal på morgontilbodet fram til kl /13.00 Obligatorisk skoletid Barna registrerast/vert kryssa inn. Frileik/Aktivitetar ute Måltid. Barna har med matpakke Frileik/aktiviteter inne eller ute Frileik/Aktivitetar inne Sfo stengjer Barna får mjølk og frukt kvar dag. Det vert laga til frukt også etter utetida. Sfo har ei fast dagsrytme. Viser til nettsida. Barna skal kunne veksle mellom aktivitet og rolege stunder, frileik og organiserte aktivitetar ute og inne. Utetida kan variere og er ofte lengre enn det som er oppsett. 3.9 Overgangen barnehage-skole Ålesund kommune har laga prosedyre for overgangen barnehage-skole Innskriving til skolestart er i januar. Søknad til Sfo blir levert då. Sfo-leiar er tilgjengeleg for spørsmål denne dagen. Utpå våren kan barnehagane i nærmiljøet komme på besøk til Sfo Innskoleringsdagane i skolen er i mai/juni. 2 dagar(ein kveld og ein dag) Oppstart Sfo: Mai/juni blir det sendt ut informasjonsskriv til barn og foreldre om Sfo og oppstart i august. 1. dag på Sfo har vi eit tilrettelagt opplegg for mottak av barn og foreldre Dagane før skolestart: Første dagen er foreldre saman med barnet på Sfo. Vi legg stor vekt på hente-bringesituasjonen denne tida. Barna skal bli kjent med dei nye omgjevnadane, med personalet og dei andre barna. Dei knyt vennskap på tvers av klasse. Vi har fast dagsrytme og samling kvar dag. Der går vi gjennom reglar og rutinar, noko som og gir tryggleik for barna. Omsorg og tryggleik er stikkord for oppstarten. Vi ønskjer å sjå kvart enkelt barn. Vi helsar og seier namnet til barnet slik at alle skal bli sett. Personalet i Sfo går med namneskilt i heile august månad. Sfo har foreldremøte rett etter skolestart i august. 8

9 3.10 Årsplan, halvårsplan og generell vekeplan Årsplan, halvårsplan og generell vekeplan ligg på heimesida til Blindheim barneskole Sfo og heng også oppe på informasjonstavla til kvar base. Dei som ønskjer planane i papirformat kan få det ved å ta kontakt med leiar eller baseleiar. Elevane frå kl. sluttar til ulike tider i skolen. Innhaldet i tilbodet for dei 3 basane er ulikt. Det blir planlagt etter barnas alder, interesse og behov. Aktivitetane vil variere med årstidene. Tid for dei fleste faste aktivitetane er i tidsrommet frå kl Uteaktivitet og idrettsaktivitetar Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barneårene. Forskning indikerer at barn er mindre fysisk aktive i dag enn tidligere. Fysisk aktivitet kan ha betydning for psykisk helse, motoriske -og sosiale ferdigheter. Det er derfor viktig at skolefritidsordningen legger til rette for idretts- og friluftsaktiviteter. (Kvalitetskriterier for Sfo ) Uteområdet er oppgradert med nye leikeapparat. Kva gjer vi? Legg til rette for uteaktivitetar i Sfo Bruker nærområdet og uteområdet på skolen Legg til rette for variasjon der barna kan vere i aktivitet Legg til rette for leik og varierte aktivitetar Utetida skal vere min. 1 time samanhengjande. Barna vel om dei vil vere ute eller inne før mat Kvifor gjer vi det? Uteaktivitet gir muligheit for læring og meistring Skaper trivsel, glede, fellesskap og gode opplevingar Utvikle vennskap gjennom samhandling i leik og aktivitetar Aktivitetane skal gå føre seg på barnas premisser og alle barn skal inkluderast Aktivitetane stimulerer barnas utvikling og dei grunnleggjande rørslene Korleis gjer vi det? Tilpasse aktivitetane til barnas alder, interesse og utvikling og ved å gje barna fridom til å velje: Tradisjonsleika i plana Skogen med klatring i tre, dissene og balanse på tau Turar i skolens nærmiljø Akebakken om vinteren Syklane med sykkelbane Ballbaner Gymsalen Aktivitetane er tilpassa årstidene! Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel 9

10 4.0 INNHALD 4.1 ÅRSHJULET Periode Aktivitetar og viktige datoar August Bli kjent med Sfo: barna, foreldre, personalet, Sfo-lokalar inne og ute, reglar og rutinar. Det blir sett av mykje tid til leikeaktivitetar for at barna skal ha dei beste føresetnadane til å knytte vennskapsband og skape gode relasjonar. Foreldremøte rett etter skolestart. Val til FAU. Planleggings dag i Sfo 3. og 14. august September Vi startar med dei gjennomgåande og leikeaktivitetane, eks. Superdager, gym og forming. Vi har fødselsdagsfeiring ein gong i månaden med måltid. Kulturskolen startar opp med 123 Klang. Vi starter opp med 4. kl. klubben 2 dgr./veke. Dei har eigne prosjekt og aktivitetar kl. har diskotek ein gong i månaden. Oktober Vi held fram med dei gjennomgåande aktivitetane. Vi har aktivitetar ute og inne, med hausten som utgangspunkt. Aktivitetsdag, onsdag i haustferien. Suppestasjon etter vel utført sporløp. Haustferie i veke 41. Opningstid frå November Dei gjennomgåande aktivitetane held fram. Siste veka i november startar vi med førebuingar til juleaktivitetane. Med snø kjem også Vinteraktivitetane. Desember Juleførebuingane er godt i gang. Vi lagar julegåver og ved måltidet snakkar vi om julebodskapen og juletradisjonane. Samtidig vil vi prøve å finne roa i ei elles hektisk førjulstid. Vi skaper julestemning ved å tenne adventlys og syngje adventsangen. Basane har enten grautfest eller julelunch i desember. Januar Den første tida får barna teikne og fortelje om jul og nyttårsaftan. Ulike aktivitetar ute og inne. Vi startar med nye gjennomgåande aktivitetar t.d. Superdagane. Februar Vi tilpassar aktivitetane med skolen. Vi har formingsaktivitetar som følgjer vinteren. Aktivitetsløype ein dag i vinterferien i skolens nærområde. Vinterferie i veke 8. Opningstid frå Planleggings dag i Sfo 22. februar Denne planleggings dagen er felles for alle Sfo-ane i Ålesund kommune. Mars Vår-aktivitetar ute og inne. Tema er nytt liv. Vi går i skogen i nærmiljøet for å sjå på alt som spirer og gror. Vi tek fram lupene våre på jakt etter nytt liv i naturen. Våren er her!!! April Vi har påskeførebuingar på programmet. Vi lagar påskepynt og påskemat. Vi pyntar med den gule fargen. På denne måten ønskjer vi å ta vare på tradisjonane og skape påskestemning på Sfo. Vi lagar påskelunch siste torsdag i mars, 31. mars. Mai Vi lagar 17.mai pynt og tek vare på kulturtradisjonane. Vi fokuserer på uteaktivitetane; tradisjonsleikar/sangleikar og andre vårleika ute. Vi tek småturar i nærmiljøet rundt skolen. Planleggings dag i Sfo 6. mai 2016 Juni Vi koser oss i sommarvarmen. Sommaraktivitetar ute i plana på skolen. Sommarfest med avslutning for Sfo-året. Planleggings dag i Sfo, torsdag 30. juni Siste dag på Sfo er onsdag 29. juni Vi grip også her- og no situasjonane dersom det er andre ting som opptek barna. 10

11 4.2 Tema/satsningsområde for Blindheim skole SFO Tema Kva Korleis Kvifor Leik Gruppeaktivitetar Leiken er hovuddelen i Sfo-tilbodet Barna vel mellom ulike aktivitetsgrupper; malegruppe, sy, klippe lime, tekstil, plasterlin, konstruksjon m.m. Ulike aktivitetar på basane valt ut frå barnas alder, interesse og utvikling. Barna vel sjølve om dei vil vere med på aktiviteten. Av og til kan eit bestemt produkt vere målet for aktiviteten, men ofte er det prosessen og opplevinga som er det viktigaste. Oppleve meistring, noko som fører til trivsel og tryggleik. Samarbeid i grupper. Barna blir kjend med ulike materiale, får lære nye teknikkar og ferdigheitar og lærer å uttrykkje seg gjennom skapande aktivitetar. Uteaktivitetar Turar i nærmiljøet rundt skolens uteområde. Utforske og lære om naturen i: sandkasseleik, klatre i tre, utforske livet i naturen, rolleleik, tradisjonsleika. Vinteraktivitetar som aking og snøfigurar. I den daglege utetida på Sfo. Ved å delta og vise interesse for barnas leik og aktivitetar. Dei vaksne undrar seg saman med barna og svarer på spørsmål. For at barna skal bli glad i naturen, undre seg over det som skjer i naturen. Stille spørsmål. Leik og fellesskap Bruke kroppen og trene grovmotoriske rørsler og trene balanse. Sosial kompetanse Kvalitet i Sfo: Relasjonsbygging Fritidspedagogisk plattform Kvardagsaktivitetane: måltid, garderobe, påkledning og faste aktivitetar ute og inne. Aktivitetar og leik der barna samhandlar og kommuniserer med kvarandre. Skape eit inkluderande miljø som er prega av tryggleik, omsorg og trivsel. Vi skal jobbe for at vi i kvardagen skal skape god kvalitet på tilbodet i Sfo gjennom gode aktivitetar og med leiken som læringsarena. Føresetnadane er gode trygge vaksne som er der for barna. Skape gode relasjonar. Med omsorg og vaksenkontakt, orden, regler og grensesetjing. Tydeleg vaksenrolle. Konflikt løysning gjennom samtale med barna. Fokusere på dei rette vala for barnet. God kommunikasjon. Faste og kjende rutinar. Vi skal jobbe med dette på Personalmøta og i det daglege arbeidet med barna. Vi jobbar i grupper der vi finn gode pedagogiske metodar og arbeidsmåtar Gjennom sosial kompetanse lærer barna empati og rolletaking. Fellesskapsverdiar gir tryggleik, trivsel og tilhøyrsle. Arbeid med sosial kompetanse er grunnleggjande for all læring. Målet vårt er å skape Den gode Sfo med god kvalitet. Vi ønskjer å skape eit godt miljø der barna og personalet trivst. Kvalitetskriteria for Sfo er vårt styringsreiskap for å nå måla. 11

12 4.3 Kvardagsaktivitetar Det er også i kvardagsaktivitetane/rutinesituasjonane gjennom dagen at barna opplever meistring, tryggleik, trivsel og tilhøyrsle. Dette er aktivitetar som måltidet, garderobesituasjonen, aktivitetar inne og ute. Dei tilsette er saman med barna i aktivitetane for å rettleie, svare på spørsmål og forklare og hjelpe dei til å meistre kvardagen. Det er mykje læring og sosial trening i kvardagsaktivitetane. 4.4 Leiken i SFO Leiken er hovuddelen i Sfo-tilbodet Styrt leik Det blir lite styrt leik i Sfo. Barna gir uttrykk for at dei syntest det er «kjekkast» når dei får halde på med eigne leikar. Vi vaksne vil likevel til tider gå inn og styre leiken f.eks. når vi har faste aktivitetar, lærer regel-leika, har formingsaktivitetar og idrettslege aktivitetar. Vaksne skal undre seg saman med barna og vere tilstades og svare på spørsmål. Vårt motto er: Det barna lærer i dag sammen med en voksen, greier de alene i morgen, (Vygotsky ). Frileiken Frileiken er det sentrale i leikeaktivitetane. Vi vil gjerne presisere kvifor leiken er hovudaktiviteten i Sfo-tilbodet, Den raude tråden, som er gjennomgåande på alle basane. Å leike med venner er det viktigaste i Sfo! Med omsorg og vaksenkontakt, grensesetjing, faste og kjente rutinar og gjennom konfliktløysning lærer barna sosial kompetanse. Vi legg til rette for ulike fysiske aktivitetar, rolleleik, konsentrasjonsleik, regelleikar, spel og formingsaktivitetar. Med dette vil barna oppleve ein kvardag med tryggleik og trivsel der dei får vere med å bestemme over si eiga fritid innanfor faste rammer og grensesetjing.. Med innføring av skolefritidsordninga opplever barna størstedelen av kvardagen innanfor skolens område, og den er ein erstatning for den frie leiken heime og i nærmiljøet til barna. Dette er barnas fritid, og skal vere noko anna enn skole, det er ein anna arena. Den skal vere prega av at barna mest mogeleg skal få velje si eiga skolefritid. Ved å trene sosial kompetanse lærer barna empati og rolletaking, fellesskapsverdiar og positive sosiale handlingar, sjølvkontroll og hevde seg sjølv.. Sfo skal ikkje være ei forlenging av skoledagen, men ei fritid etter skoletid. «En god skolefritidsordning må ta utgangspunkt i småskolebarns behov. Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring bør danne kjernen i innholdet i skolefritidsordningene», (F- 16/96, s. 4). Tilbodet innanfor institusjonen skal vere prega av barnas utprøving, leik og sjølvorganisering. I leiken etablerer barna vennskap. Det er viktig at barna får leike ferdig og ikkje bli avbroten i leiken. I skolefritidsordninga skal barna få bearbeide dagen gjennom den frie leiken. For barnet er livet rørsle, og den frie leiken er sjølve hjartet i barnekulturen. Den er spontan, kreativ og fri. Dette må vi i Sfo ta vare på slik at den ikkje forsvinn. Leiken er frivillig og sjølvstyrt og i leiken utviklar barna fantasi og skaparevne. Leiken er den beste læremetode og den stimulerer alle utviklingssider ved barnet. Den sosiale utviklinga til barnet blir vektlagt på Sfo. Det skjer ved at barna lærer å vise omsyn for kvarandre, vise omsorg og lærer å samarbeide/samhandle med andre barn. Språket er ein viktig del av leiken. Barna må lære å kommunisere for å kome inn i leiken og bli der. Dei samhandlar og dei lærer «å ta» leikesignala. I leiken leiker barna fyrst og fremst ut frå eiga lyst. 12

13 4.5 LEIK OG LÆRING Leiken er en frivillig og selvstyrt aktivitet som barnet selv velger å være med på Leiken stimulerer alle utviklingssider ved barnet Leiken stimulerer til samhandling og kommunikasjon Leiken er på liksom og ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden Leiken er lystpreget for barnet Leiken er spontan og frivillig og barnet leiker først og fremst ut fra egen lyst Leiken utvikler barnas kreativitet og skaperevne Leiken gir orden og spenning Leiken er en forberedelse til voksen alder Leiken er indremotivert og styres av indre motivasjon Leiken gir en følelse av kontroll og kompetanse Leiken er ofte å late som om, og fantasien får fritt spillerom Leiken gir glede for barnet og oppleves som kjekt Leiken kan være problemløser Leiken fremmer utviklingen til barnet på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt Leiken styrker barnets identitet og selvfølelse Leiken er en del av barnekulturen og speiler ofte oppvekstmiljøet til barnet Leiken er selve hjertet i barnekulturen Å leike er et mål i seg selv 13

14 5.0 PLAN FOR VURDERING Kvalitetskriteria for Sfo i Ålesund kommune er vårt styringsdokument. Dei kom i januar I den står kriteria for Årsplanen som vi er pålagt å følgje. Dette er kriteria som vi vil følgje så langt vi har ressursar til det. Det blir satsa på kompetanseheving for personalet i Sfo. På personalmøta er det sett av ein time til tema-arbeid på kvart møte. I år har vi satsingsområde med Kvalitet i Sfo med fokus på relasjonsbygging og Fritidspedagogisk plattform. I dette ligg og arbeid med forventningar. Tanken er at arbeidet med vurdering skal vere med å kvalitetssikre arbeidet i Sfotilbodet. Alle tilsette i Sfo deltek i prosessen med vurdering. Det skjer i det daglige arbeidet med barna, på leiarmøta, personalmøta, planleggingsdagar og evaluering på slutten av Sfo-året. Vi har og undervegsvurdering i det daglege arbeidet med barna. Utviklingsarbeidet skjer kontinuerleg i planlegginga på basane. Vi har eit mål om å gi barna det best mogelege Sfo-tilbodet og variere aktivitetane på dei ulike basane utifrå barnas alder, interesser og behov. Personalet skal heile tida halde seg orientert om barns utvikling generelt. Vidare ser vi at det er nødvendig å evaluere eige arbeid og sjå seg sjølv i samspel med barn, foreldre og kollegaer. Dette arbeidet er med på å utvikle vidare skolefritidsordninga vår. I samsvar med krav til dokumentasjon og kvalitetssikring, og i samarbeid med skolen arbeider ein vidare med å finne gode reiskap/metodar i vurderingsarbeidet. Årsplanen/Halvårsplan/Vekeplan, er heile tida open for vurdering, med særleg fokus på del-emnene i tur og orden. Vi set ulike mål for vurderinga og bruker ulike metodar. Dei mest brukte er observasjon, samtale med barna og kontakt/samtale med foreldre/føresette. Sfo vurderer også kontinuerlig på faste personalmøte og på studiedagane gjennom året. Foreldre og føresette treff dagleg personalet ved bringing og henting av barna der ein tek opp ting som har hendt i løpet av dagen og kan kome med ris og ros. Leiar er også tilgjengeleg på telefon og på sitt kontor om nokon ønskjer ein samtale. 14

15 6.0 PRAKTISK INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE Det er laga eit eige informasjonsskriv til foreldre/føresette med praktiske opplysningar. Dette skrivet blir delt ut ved oppstart av Sfo. Opningstid: Alle virkedagar frå kl måndag fredag Sfo er stengt jul og nyttårsaftan og 5 planleggingsdagar i året. Onsdag før skjærtorsdag held Sfo ope til kl Ordninga held stengt juli månad. Måltid: Vi et to måltid på Sfo, frukost frå kl og ettermiddagsmat kl Barna får mjølk og frukt til måltidet kvar dag. Det er fint om barna kan ha to matpakkar ein til skole og ein til Sfo. Hente/Bringerutinar: Dersom andre enn føresette skal hente barnet, skal det gis melding om dette. Viser til utsendt skriv om bringe-henterutiner. Garderobane: Barna treng hjelp for å halde orden i garderobene. Dette er foreldre/føresette sitt ansvar saman med personalet og barna. Garderobane bør sjekkast med jamne mellomrom og minst ein gong pr. veke. Skiftekle/Utekle: Det er viktig at barna har liggjande skiftekle på Sfo og at dei har kle etter ver. Sjekk at det til einkvar tid er nok skiftekle. Så sant det er mogeleg bør alle ha liggjande regnklede og støvlar på Sfo. Alle kle bør vere merka med namn. Skiftekle kan leggjast i ein pose i hylla til barnet i garderoben. Innesko: Barna bør ha tøflar eller innesko når dei er på Sfo. Sjuk/Fri: Det er viktig at det blir gitt beskjed til Sfo om barnet er sjuk eller har fri ein dag. Telefonnummer og til Sfo: Blindheim barneskole Sfo - kontor kl.-basen kl.-basen kl.-basen Vennlig helsing Blindheim barneskole Sfo Oddveig Hide Olsvik dagleg leiar Kenneth Gunnar Skårn rektor Med ønskje om eit godt samarbeid! 15

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2013 2014 INNHOLDSLISTE 1.0 INNLEDNING Hvorfor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordnet mål for virksomheten s. 4 2.2 Kommunale mål for

Detaljer

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2012 2013

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2012 2013 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2012 2013 INNHOLDSLISTE 1.0 INNLEDNING Hvorfor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordnet mål for virksomheten s. 4 2.2 Kommunale mål for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 ÅRSPLAN 1 1. Opplæringslova om skulefritidsordning (SFO) 13-7.Skolefritidsordninga Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2012 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2012 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2012 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE Orrevn KLEPPE Tlf Epost:

HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE Orrevn KLEPPE Tlf Epost: HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE 30.06.2016 Orrevn. 304 4352 KLEPPE Tlf. 51 786260 Epost: horpestad.skule@klepp.kommune.no VELKOMMMEN TIL HORPESTAD SFO Me vil ønskja deg velkommen til oss på Horpestad SFO

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Handlingsplan Lye SFO

Handlingsplan Lye SFO Handlingsplan 2017-2018 Lye SFO Innhald 1. Innleiing 2. Skulen sin visjon 3. Skulen sitt pedagogiske grunnsyn, elevsyn og læringssyn. 4. Organisering 5. Vaksenrollen på SFO 6. Samarbeid SFO skule 7. Samarbeid

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kvalitetsplan Bryne skule SFO

Kvalitetsplan Bryne skule SFO 2016-2017 Kvalitetsplan Bryne skule SFO Bryne skule 2016-2017 Innhald 1. Innleiing s. 2 2. Visjon s. 2 3. Elevsyn s. 2 4. Organisering s. 3 5. Vaksenrolla på SFO s. 4 6. Samarbeid med føresette s. 5 7.

Detaljer

Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen

Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Tema Aktiviteter/Tiltak

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

ÅRSPLAN S F O KOLLTVEIT SKULE INNHALD. Innleiing. Rammevilkår - generelle vilkår - fysiske vilkår - vilkår for bemanning - vilkår for samarbeid

ÅRSPLAN S F O KOLLTVEIT SKULE INNHALD. Innleiing. Rammevilkår - generelle vilkår - fysiske vilkår - vilkår for bemanning - vilkår for samarbeid ÅRSPLAN S F O KOLLTVEIT SKULE INNHALD Innleiing Rammevilkår - generelle vilkår - fysiske vilkår - vilkår for bemanning - vilkår for samarbeid Generell informasjon - mål - metode - dagsrytme - periodebestemt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

ULVESET SKULE MØVIKVEGEN 39 5357 FJELL

ULVESET SKULE MØVIKVEGEN 39 5357 FJELL ÅRSPLAN OG INFORMASJON FOR ULVESET SFO 2015-2016 VELKOMMEN TIL ULVESET SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar

Detaljer

Kvalitetsplan Bryne skule SFO

Kvalitetsplan Bryne skule SFO 2017-2018 Kvalitetsplan Bryne skule SFO Bryne skule 2017-2018 Innhald 1. Innleiing s. 2 2. Visjon s. 2 3. Elevsyn s. 2 4. Organisering s. 3 5. Vaksenrolla på SFO s. 4 6. Samarbeid med føresette s. 5 7.

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Innhald. 1. Definisjon og formål for SFO side 3. 2. Retningslinjer side 3. 3. Reglement side 3. 4. Samarbeidsutvalet side 3. 5.

Innhald. 1. Definisjon og formål for SFO side 3. 2. Retningslinjer side 3. 3. Reglement side 3. 4. Samarbeidsutvalet side 3. 5. Innhald 1. Definisjon og formål for SFO side 3 2. Retningslinjer side 3 3. Reglement side 3 4. Samarbeidsutvalet side 3 5. Målsetjing side 4 6. Barnegruppa side 5 7. Tilsette side 5 8. Foreldresamarbeid

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: /

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: / ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE 2016-2017 TLF SFO: 35051334 / 47608919 www.seljord.kommune.no FØREORD Denne planen er ei kort orientering til foreldre/ føresette om mål, innhald og kva for aktivitetar

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

HANDBOK GRUPPELEIING

HANDBOK GRUPPELEIING HANDBOK I GRUPPELEIING Forord Denne handboka er eit resultat av eit godt stykke arbeid av heile personalet i Trollongane barnehage. Den viser korleis vi jobbar med gruppeleiing, over for barna, foreldra

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

Pedagogiske rom UTVIKLINGSPLAN Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne

Pedagogiske rom UTVIKLINGSPLAN Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne UTVIKLINGSPLAN 2015 Pedagogiske rom Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne Tiltak og arbeidsmetodar: Mål; Skape rom - som inspirerer

Detaljer

Aktivitetsplan, høsten 2008 Blindheim barneskole SFO 1. kl. basen

Aktivitetsplan, høsten 2008 Blindheim barneskole SFO 1. kl. basen Aktivitetsplan, høsten 2008 Blindheim barneskole SFO 1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil bar na trives og få en SFO å bli glad i. August Innhold

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

ÅRSPLAN GARNES SFO

ÅRSPLAN GARNES SFO ÅRSPLAN GARNES SFO 2016-17 Me legg Bergen kommune sine mål for SFO og Garnes skule sitt elev og læringssyn til grunn for arbeidet vårt på Garnes SFO. Bergen Kommune har utarbeida desse felles måla for

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD KOMMUNE TLF SFO SELJORD: / TLF SFO FLATDAL:

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD KOMMUNE TLF SFO SELJORD: / TLF SFO FLATDAL: ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD KOMMUNE 2017-2018 TLF SFO SELJORD: 35051334 / 47608919 TLF SFO FLATDAL: 35051360 www.seljord.kommune.no FØREORD Denne planen er ei kort orientering til foreldre/ føresette om mål,

Detaljer

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: /

ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE TLF SFO: / ÅRSPLAN FOR SFO SELJORD BARNESKULE 2015-2016 TLF SFO: 35051334 / 47608919 www.seljord.kommune.no FØREORD Denne planen er ei kort orientering til foreldre/ føresette om mål, innhald og kva for aktivitetar

Detaljer