DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008-2009 DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM"

Transkript

1 DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM

2 I dette heftet gir vi deg informasjon om utdanningstilboda våre som er utvikla med tanke på deg som ønskjer å byggje vidare på utdanninga di. Innhald - Hev kompetansen! Samfunnet er i stadig endring, og vi blir i aukande grad stilt overfor nye kompetansekrav. Livslang læring har derfor blitt ei sentral målsetjing for høgre utdanning. Høgskulen i Volda har sett fokus på deltidsstudenten og arbeidslivet sitt kompetansebehov, og har tilrettelagt utdanningar for deg som treng å kombinere studium og arbeid. Deltidsstudia våre er tilpassa ulike målgrupper og studiesituasjonar. Studieformene kan variere mellom å vere samlingsbaserte, reine nettstudium, eller ein kombinasjon. Dette gjer det mogleg å kombinere studium med ein arbeidssituasjon. Administrasjon, planlegging og leiing...6 Estetiske fag: Musikk Kunst og handverk Drama/teater...8 Historie Kultur Samfunnsfag Religion og livssyn...9 Informasjonsteknologi Matematikk - Naturfag...12 Idrett og friluftsliv...12 Førskuleutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning...13 Sosial- og helsefag...14 Høgskulen i Volda har lang erfaring med fjernundervisning i ulike former Pedagogikk Spesialpedagogikk Med helsing 3 og har i dag mange ulike måtar å møte studentar på, heilt frå det fysiske Språk og litteratur...15 Jørgen Amdam, rektor møtet i Volda til det virtuelle på Internett. Fleire studium er også tilrettelagt gjennom Studiesenteret.no, noko som gir Høgskulen eit nasjonalt Opptak og praktisk informasjon...17 nedslagsfelt. Med denne katalogen presenterer vi ei oversikt over utdanningstilboda for studieåret Som deltidsstudent kan du velje mellom ei rekkje studium på ulike nivå innanfor mange fagområde. Vi er stolte av å kunne presentere eit breitt og relevant studietilbod, og ønskjer deg velkommen som deltidsstudent.

3 Administrasjon, planlegging og leiing Samfunnsplanlegging og leiing Mastergrad (120 stp) Studiet gir høg yrkesretta kompetanse i planlegging, utviklingsarbeid og leiing i samfunn og organisasjonar. Det vert lagt vekt på at plan- og utviklingsarbeid skjer i samhandling (partnarskap) mellom offentleg, privat og frivillig sektor i kommunikative og gjennomsiktige prosessar. Mastergradsstudiet gir deg høg yrkesretta kompetanse i planlegging, utviklingsarbeid og leiing i samfunn og organisasjonar. Det inneber kompetanse til å utvikle og å leie plan- og utviklingsarbeid. Samplan tlf , Vidareutdanning, masternivå (30 stp) Studium i offentleg rett er svært nyttige for 4 Fagansvarleg Roar Amdam, Livsløp, velferd og planlegging Entrepenørskap og 5 tlf , Leiing Vidareutdanning, masternivå (60 stp) Studiet er spesielt eigna for leiarar av resultateiningar, avdelingar og topp- og mellomleiarar i kommunar, fylkeskommunar og stat. Studiet er også eigna for dei med mindre leiarerfaring, men som ønskjer å søkje slike stillingar. Studiet gir eit godt grunnlag for å søkje leiarstillingar, og det kan fullt ut innpassast i det to-årige masterstudiet i samfunnsplanlegging og leiing. tlf , Fagansvarleg Roar Amdam tlf , Ledelse i helse- og sosialtjeneste Vidareutdanning, masternivå (30 stp) Samlingsbasert på Høgskolen i Molde Studiet skal gi perspektiv og kunnskap som er nødvendig for å fylle ulike leiarroller, bidra til utvida forståing for rammefaktorar på organisasjonsnivå og auka innsikt i personlege leiarkvalifikasjonar. Studiet gir eit godt grunnlag for å søkje leiarstillingar i helse- og sosialtenesta, og vert tilbydd i samarbeid med Høgskolen i Molde. tlf , Fagansvarleg Lars Jørgen Vik, tlf , Studiet fokuserer på koplingane mellom kunnskap og teori, innsikt og forståing, praksis og handling. Målet med studiet er å stimulere til heilskapstenking og djupnekompetanse til både folkevalde og administrasjon. tlf , Fagansvarleg Roar Amdam, tlf , Skuleleiing Vidareutdanning, masternivå (30 stp) Studiet tek tak i utfordringar knytt til leiing av analyse, planlegging, gjennomføring og vurdering av skulen si verksemd. Studiet utviklar kunnskap om korleis ein kan forvalte ressursar og kompetanse til beste for utvikling og læring, både for den enkelte elev og skuleorganisasjonen i heilskap. Studiet kvalifiserer for leiaroppgåver i grunnog vidaregåande skule. Roy-Asle Andreassen, tlf , Frivillig og offentleg Vidareutdanning (60 stp) med avgift Studiet gir studentane forståing for leiing og organisering med mål om at dei utviklar eigen leiingskompetanse for bruk i organisasjonar der samspel mellom offentleg og frivillig sektor er viktig. Studiekoordinator Ann-Iren Høgalmen, tlf , Vidareutdanning, masternivå (15 stp) Studiet legg vekt på livsløpsteori og korleis slik teori kan brukast i planlegging på ulike samfunnsnivå (kommunenivået er mest vektlagt). Ein vil formidle kunnskap om korleis ein kan utvikle og utforme planar med eit langt tidsperspektiv som tek omsyn til ulike befolkningsgrupper. Sveinung Dimmen, tlf , Jon Olav Myklebust, tlf , Kommunal økonomi Halvårsstudium (15 stp) Nettbasert med avgift Studiet gir kunnskap om styring og styringsreiskapar i kommunar, i tillegg til kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, t.d. i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar. Studiet er aktuelt for m.a. noverande og framtidige kommunale avdelingsleiarar, og kan inngå som valfri del av bachelorgradsstudium. tlf , Fagansvarleg Inge Dyrhol, tlf , Offentleg rett 1 og 2 Halvårsstudium (15 stp) Nettbasert med avgift Studium i offentleg rett gir innføring i rettsforholda mellom det offentlege og borgarane, og innføring i juridisk metode (rettskjeldelære). Offentleg rett 2 gir fordjupande kunnskap, og det blir også gitt innføring i rettsområde der det vert nytta offentleg rettsleg tvang overfor borgarane. mange yrkesgrupper både i offentleg og privat sektor. Bernt Olav Øvregaard, tlf , Forvaltningsarbeid Halvårsstudium (15 stp) eller nettbasert med avgift Studiet gir deg kunnskap om formelle og praktiske element i saksbehandlingsarbeid i offentleg forvaltning. Studiet er spesielt tilrettelagt for dei som er eller vil bli saksbehandlarar i offentleg sektor, og gir auka kompetanse innan forvaltningsarbeid og korleis offentleg forvaltning arbeider. tlf Fagansvarleg Klaus Egge, tlf , Organisasjon og leiing i barnehagen eller nettbasert Studiet er eigna som vidareutdanning for førskulelærarar og andre som ønskjer å bli betre kvalifiserte for leiaroppgåver, eller som fordjuping for studentar i tredje året i førskulelærarutdanninga. Studiet gir teoretiske rammer for leiararbeid kopla med refleksjonar og praktiske eksempel frå aktuelle arbeidsplassar. Bjørn G. Tafjord, tlf , May Kristin Austrheim, tlf , may. bedriftsetablering Samlingsbasert med nettstøtte Er du lærar, kulturarbeidar eller nyutdanna innan medie- eller kulturfag? Studiet gir deg kunnskap om korleis du kan starte eiga bedrift eller bruke entreprenørskap som metode. Du kan velje mellom pedagogisk entreprenørskap, kulturelt entreprenørskap eller økonomisk entreprenørskap, og om ein vil arbeide med metoden i praksis, arbeide fram ein forretningsplan eller faktisk freiste å starte opp ei bedrift. Studiet gir grunnlag for å undervise med entreprenørskap som metode eller å etablere eiga bedrift. Bjørn Gunnar Tafjord, tlf , Synnøve H. Amdam, tlf , Søknadsfrist - Samordna opptak: 15. april Linn Iren Alnes Dyb, internettstudent i Organisasjon og leiing i barnehagen - For meg er det svært bra å kunne studere over nettet, då eg bur eit stykke unna Volda. - Eg var litt spent på korleis dette ville gå føre seg, men er positivt overraska. - Det har vore lærerikt. Særleg det å diskutere med medstudentar via forum i Classfronter har gitt meg mykje, men samstundes krev ei slik studieform litt ekstra sjølvdisiplin. Mange er kanskje skeptiske til å prøve dette, men eg kan trygt tilråde det.

4 Musikk Kunst og handverk Drama/teater Historie Kultur Samfunnsfag Religion og livssyn Drama Fordjupingsstudium,, lokalt Studium i drama utviklar spelkompetanse og innsikt i ulike dramatiske uttrykksformer, og gir praktisk og teoretisk innsikt i skodespelarkunst, regi, scenografi og dramaturgi. Andre viktige emne er dramapedagogisk teori og praksis, og teaterkunsten sin eigenart og historiske utvikling. Studium i drama er eigna både for dei som vil arbeide med drama/teater i skule, kulturskule og amatørteater, og for dei som siktar mot vidare teaterutdanning. Studia kan innpassast i bachelorgradsstudiet i drama/teater. Sigrun Meisingset, tlf , Musikk Brynjulv Gjerdåker, Ralph Meier, 6 Kunst og handverk Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp), lokalt tlf , tlf , 7 Fordjupingsstudium, Halvårsstudium (1 og 2), 30 stp Studium i kunst og handverk gir kompetanse i visuell kommunikasjon, nyskaping innanfor design og forståing av kulturane sine uttrykksformer. Kunnskap om kunst og formkultur er viktig når ein skal utvikle identitet og forstå seg sjølv og andre. Studia kan innpassast i bachelorgradsstudiet i kunst og handverk. Thorstein Vasset, tlf , Estetiske fag Halvårsstudium, 30 stp, lokalt Studiet har som mål å gi innsikt i og kunnskap om tverrfagleg bruk av estetiske fag som leik-, lærings- og utviklingsressurs for barn. Estetiske fag kan takast som fordjupingseining ved førskulelærarutdanninga, og er tilrettelagt som vidareutdanning for lærarar, førskulelærarar og andre yrkesgrupper som arbeider med barn og kultur. Oddrun Årflot, tlf , Katharina Teige Førde, tlf Henny Koppen, tlf , Studium i musikk gir grunnleggande fagleg kompetanse for å arbeide med musikk i skule og kulturliv. Ein tileignar seg ferdigheiter og handlingskompetanse som kvalifiserer for utøving av musikalsk og pedagogisk verksemd. Det vert lagt vekt på å utvikle fagleg, kunstnarleg, didaktisk og sosial kompetanse i tillegg til evne til endring og yrkesetisk refleksjon. Fullførte 60 stp innan musikk kan inngå i valfri del av allmennlærarutdanninga eller i ei faglærarutdanning med PPU. Studiet kan innpassast i bachelorgradsstudiet i musikk. Helge Hamsaas, tlf , Kulturmøte Mastergrad (120 stp), lokalt Mastergradsstudiet i kulturmøte er eit tverrfagleg studium av kulturar og møte mellom kulturar i eit historisk perspektiv. Medvitet er aukande om kultur som eit studiefelt for å nå større kunnskap om menneske og samfunn før og no, nært og fjernt. Studieprogrammet gir studentane kompetanse innan internasjonalt arbeid, arbeid i organisasjonar og politiske parti og i forskings- og utgreiingsarbeid. Mastergraden gir også kompetanse som kan nyttast i kyrkje og skuleverket, innan media og informasjonsarbeid, i offentleg og privat forvaltning og i ABM-sektoren og kultursektoren elles. Historie Fordjupningsstudium (30 stp) Årsstudium (60 stp) eller nettbasert m/arbeidskrav Studium i historie skal lære studentane å forstå samanhengar og utvikling over tid, og hjelpe til med å skape ei reflektert haldning til vår eiga samtid. I ei tid med snøgge endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida, fordi historie alltid vil vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Arnljot Løseth, tlf , Kjetil Lillesæter, deltidsstudent ved mastergrad i kulturmøte - Det eg liker med å vere deltidsstudent, er at eg kan ta ei pause frå den grå kvardagen, seier Lillesæter. Han er 40 år gammal og arbeider som journalist og programleiar i NRK P1 radio. Før han tok til på Mastergradsstudiet i kulturmøte, studerte Lillesæter samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen og tok deretter mellomfag i historie ved Høgskulen i Volda. No tar han Mastergradsstudiet i kulturmøte på fire år, og reiser til Volda frå Trondheim berre 4-5 dagar til saman kvart semester. Han meiner deltidsstudiet har vore veldig inspirerande og lærerikt. - Som programmedarbeidar i NRK arbeider eg mykje med livssynsspørsmål og historie, og gjennom mastergraden har eg lært mykje nytt som eg kan bruke i jobben. Nokre av emna eg har tatt, har vore veldig relevante, og ikkje minst inspirerande, seier Lillesæter. Han meiner at sidan han er i fulltidsjobb og bur langt frå Volda, er det spesielt viktig å kunne jobbe sjølvstendig som masterstudent, og seier at opplegget med deltidsstudium passar folk i arbeid, folk som bur langt frå eller har familie. Kristendom, religion og livssyn (KRL) Fordjupningsstudium (30 stp) Årsstudium (60 stp) eller nettbasert med avgift Studium i KRL gir innføring i forståing av religiøse tekstar, i historia til ulike religionar og livssyn, og i korleis desse tradisjonane står fram i dag. Religionar og livssyn har alltid vore grunnleggjande for menneska si forståing av seg sjølve og samfunnet. I dag er kompetanse på dette feltet etterspurt fordi også Noreg er blitt eit mangfaldig samfunn religions- og livssynsmessig sett, og er relevant både i skulen og i privat og offentleg verksemd.

5 STUDIUM Studiepoeng Semester Studieform Avgift STUDIUM Studiepoeng Semester Studieform Avgift Drama 30 stp Haust/vår Lokal Matematikk 1 og stp Haust Lokal/Nettstøtta Drama fordjupning 30 stp Haust Lokal Matematikk 3 30 stp Haust Lokal/Nettstøtta Engelsk 1 og stp Haust Lokal Musikk 1 og stp Haust Lokal Engelsk 1 30 stp Haust Samlingsbasert med nettstøtte m/avgift kr Naturfag 1 og stp Haust Lokal Engelsk 3 30 stp Haust/vår Samlingsbasert Norsk 60 stp Haust/vår Lokal/ Nett med avgift kr Entrepenørskap og bedriftsetablering 30 stp Haust Samlingsbasert med nettstøtte Norsk som andrespråk og Estetiske fag 30 stp Haust Lokal fleirkulturell pedagogikk 30 stp Haust Samlingsbasert Examen philosophicum 10 stp Haust/vår Nett med avgift Norsk 2: Lese og skriveoppl. 30 stp Haust Lokal/Nett med avgift kr Forvaltningsarbeid 15 stp Haust/vår Lokal/Nett med avgift kr Norsk 2: Språk og litteratur 30 stp Haust/vår Lokal/Nett med avgift kr Friluftsliv 30 stp Haust Samling Norsk 3 30 stp Haust/vår Nettbasert Frivillig og offentleg 60 stp Haust/vår Samlingsbasert Nynorsk i opplæringa 30 stp Haust Nettbasert Førskulelærar (bachelor) 180 stp Haust Lokal Nynorsk skriftkultur (master) 120 stp Haust Lokal Helsepedagogikk for farmasøytar 15 stp Haust Samlingsbasert Offentleg rett 1 og stp Haust/vår Nettbasert med avgift kr Historie 60 stp Haust/vår Lokal/Nett Organisasjon og leiing Historie 30 stp Haust/vår Lokal/Nett i barnehagen 30 stp Haust Samlingsbasert/Nett Historie 3 30 stp Haust/vår Lokal/Nett Praktisk-pedagogisk utd. Idrett 30 stp Vår Samling (PPU) yrkesretta 60 stp Haust Samlingsbasert IKT i læring 1 og stp Haust/vår Samlingsbasert / Rus - samfunnsproblem, Nett Studiesenteret el.norsk nettskole m/avgift kr. 4900/9000 førebygging og behandling 30 stp Haust Samlingsbasert 8 IKT i læring 3 30 stp Haust Samlingsbasert Samfunnsplanl. og leiing 9 Internasjonal mediehistorie 30 stp Haust/vår Lokal Introduction to modern Japan 30 stp Haust/vår Lokal Kommunal økonomi 15 stp Haust Nett med avgift Kreativ bruk av IKT i barnehagen 30 stp Haust Samling med avgift/ Nett via Studiesenteret med avgift kr Kriminalitetsforebygging 15 stp Vår Samlingsbasert Kristendomskunnskap og ungdomsarbeid 30 stp Haust Samlingsbasert KRL 60 stp Haust Lokal /Nett med avgift kr KRL 30 stp Haust/vår Lokal/Nett med avgift kr KRL fordjuping 30 stp Haust/vår Nett med avgift kr Kulturmøte (master) 120 stp Haust Lokal Kunst og handverk 1 og stp Haust/vår Lokal Kunst og handverk 3 30 stp Haust Lokal m/materialavgift Ledelse i helse og sosialtjenestene 60 stp Vår Samlingsbasert Leiing 60 stp Haust/vår Samlingsbasert Livsløp, velfred og planlegging 15 stp Vår Samlingsbasert Mat, kosthald og helse 30 stp Haust Lokal Mat, kultur og konservering 30 stp Haust Lokal (master) 120 stp Haust/vår Samlingsbasert Samplan 30 stp Haust Samlingsbasert Selvhjelp i brukermedv. 30 stp Haust Samlingsbasert, nettstøtte m/avgift kr Skuleleiing 30 stp Haust Samlingsbasert Skuleretta samf. 1 og stp Haust Lokal/Nett med avgift kr Sosial- og helsefag: Meistring og myndiggjering (master) 120 stp Haust/vår Samlingsbasert Spesialpedagogikk - yrkesretta (master) 120 stp Haust Samlingsbasert Spesialpedagogikk - yrkesretta (vidareutd.) 60 stp Haust Samlingsbasert Trusopplæring 30 stp Haust/vår Samlingsbasert Utefag 30 stp Haust Lokal 15. april er ordinær søknadsfrist. 1. juni får søkjaren tilsendt omslagsark, 1. juli er siste frist for ettersending av vårens vitnemål og attestar. 17. juni vert svar på søknadar sendt ut, med svarfrist 26. juli. Studiestart er sett til 19. august. Du finn utfyllande informasjon om korleis du søkjer om opptak på nettsidene Har du fleire spørsmål kan du ringe til Sørvistorget på telefon eller sende ein e-post til

6 Internasjonal mediehistorie Fordjupingsstudium (30 stp) Studiet skal gi studenten historisk innsikt i samspelet mellom media og samfunn, og kunnskap om korleis globale fenomen gjennom dekning i media blir spreidde på tvers av landegrenser og regionale skiljelinjer i verdssamfunnet. Studiet eignar seg spesielt godt for studentar som interesserer seg for nyare internasjonal historie, utanrikspolitikk og utanriksjournalistikk. Rolf Werenskjold, tlf , Studiet er eit samarbeid mellom Høgskulen og Norges KFUK-KFUM i tilknyting til prosjektet Ten Sing Norway, og og gir ei innføring i bibelfaget og kreativt ungdom- Examen philosophicum Innføringsemne, 10 stp Nettbasert med avgift Trusopplæring Kjartan Bjorøy, tlf , 10 sarbeid. Studium i naturfag er sett saman av ulike 11 Studiet gir kunnskap om sentrale tema og personar i filosofihistoria, og gir kunnskap om utviklinga av den vitskapelege tenkinga fram til nyare tids vitskapsfilosofiske diskusjon. Skuleretta samfunnsfag Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp) eller nettbasert m/avgift (sjå midside) Studium i skuleretta samfunnsfag gir kunnskap til å forstå meir om samfunnet i fortid og notid, og er profesjonsretta med tanke på arbeid i skule og andre formidlingssituasjonar. Skuleretta samfunnsfag 1 og 2 er primært undervisningsretta, og kan inngå som valfri del av allmennlærarutdanning eller i ein fagkrins med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studia kan også inngå som emne i frie bachelorgradar. Odd Ragnar Hunnes, tlf , Studiet skal gi fagleg kompetanse til å drive trusopplæring innan kyrkjer og organisasjonar, men er også nyttig for anna barne- og ungdomsarbeid. Studiet kan takast som vidareutdanning for arbeidarar i kyrkje eller organisasjon, eller t.d. for den som har lærarutdanning frå før. Det kan også innpassast i ulike bachelorgradar. Asbjørn Simonnes, tlf , Kristendomskunnskap og ungdomsarbeid Jan Ove Ulstein, tlf , Informasjonsteknologi Matematikk Naturfag IKT i læring Fordjupingsstudium (3) (30 stp ) Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp) eller nettbasert m/avgift (Studiesenteret eller Norsk Nettskole) Studium i IKT i læring rettar seg mot studentar i lærarutdanning og lærarar, og legg vekt på utvikling av digital kompetanse og læringsdesign støtta av digitale verktøy. Ein vert i stand til å bruke digitale medium som ein effektiv reiskap i læring, eiga utvikling og administrativt arbeid. Fordjupningsstudiet kan berre takast samlingsbasert i Volda, medan IKT i læring 1 og 2 også kan takast nettbasert med avgift. Matematikk Fordjupingsstudium (3) (30 stp) Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp) (kan takast med nettstøtte) Studium i matematikk gir studentane eit solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar i grunnskulen. Odd Helge Tonheim, tlf , Arne Kåre Topphol, tlf , Naturfag Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp) vitskapsområde som biologi, fysikk, kjemi, astronomi, geologi og andre emne. Målet er å gi studentane eit fagleg og didaktisk grunnlag for å undervise i desse emna på ulike nivå og i ulike samanhangar. Kreativ bruk av IKT i barnehagen og nettstøtte m/avgift eller nettbasert via Studiesenteret m/avgift Studiet vil kunnskap om korleis ein kan komme i gang med bruk av digitale verkty saman med barn, og det gir innføring i ulike måtar å bruke digitale verkty på i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Høgskulelektor Lila Marie Moberg, tlf , Arne Redse, tlf. tlf , Frode Opsvik, tlf , Øyvind Almskår Schnell, tlf ,

7 Idrett og friluftsliv Førskuleutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning Friluftsliv Studiet legg vekt på å gi studentane gode naturopplevingar, lærerike utfordringar og spennande fysiske aktivitetar i eit fagleg og sosialt miljø. Som ramme kring opplæringa ligg den storslagne sunnmørsnaturen med hav, kyst, fjordar og steile tindar. Studiet kvalifiserer for arbeid med barn og unge i grunnskule, SFO, vidaregåande skule, leirskule, lag og organisasjonar. Studiet kan inngå som del av bachelorgradstudiet i idrett og friluftsliv og som valfri del i allmennlærarutdanninga. Det er også tilrettelagt som vidareutdanning for lærarar og andre yrkesgrupper som vil arbeide med barn og unge. Idrett Studiet inneheld to modular: Ski og ballspel, og er aktuelt for alle som ynskjer å auke kompetansen innanfor desse aktivitetsområda. Studiet kan gå inn som del av bachelorgradsstudiet i idrett og friluftsliv, som sjølvstendig studium, vidareutdanning eller som del av fjerde året i allmennlærarutdanninga. Studiet kvalifiserer til arbeid med barn og unge i skule og fritid og gir kompetanse som Trenar 1 i Alpint og Telemark i NSF si trenarutdanning. Utefag Studiet skal gjennom teoristudium og faglege og praktiske erfaringar gi kompetanse til å planleggje og gjennomføre frie og organiserte aktivitetar med barn utandørs. Utefag kan takast som fordjupingseining ved førskulelærarutdanninga, og kan inngå i bachelorgrad i idrett og friluftsliv. Studiet er dessutan tilrettelagt som vidareutdanning for lærarar, førskulelærarar og andre yrkesgrupper som arbeider med barn og natur. Førskulelærar Bachelorgradsstudium (180 stp) Deltid , samlingsbasert i Volda Studiet kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage, i 1.klasse i grunnskulen (etter gjeldande kompetansekrav i opplæringslova) og med barn på tilsvarande alderssteg i andre institusjonar. Studiet kvalifiserer for opptak til vidareutdanning i grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskulelærarar og til mastergrad i spesialpedagogikk ved HVO. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - yrkesretta Årsstudium (60 stp) PPU gjer det mogleg å setje saman si eiga lærarutdanning. Studiet kvalifiserer studentar som har fullført ulike fagstudium for læraryrket. Denne lærarutdanninga byggjer på fagstudium frå universitet og høgskular, eller på ei yrkesutdanning med yrkesteori og praksis frå yrkeslivet. Studiet er ei profesjonsutdanning som kvalifiserer for lærararbeid på mellom- og ungdomssteget i grunnskulen, i vidaregåande skule, i vaksenopplæringa og innanfor høgare utdanning. Helga Synnevåg Løvoll, Arnfinn Haug, tlf , Gerd Sylvi Steinnes, tlf , Rune Pettersen, tlf , tlf , Geir Humberset, tlf , 12 Nils Ola Skuset, tlf , 13 Sosial- og helsefag Sosial- og helsefag: Meistring og myndiggjering Mastergradsstudium (120 stp) Studiet siktar mot å styrkje helse- og sosialarbeidarane sin kompetanse i arbeid retta mot einskildpersonar, familiar og grupper, og gir eit godt grunnlag for klinisk arbeid, undervisning og førebyggjande arbeid. Særleg vil helseføretaka si satsing på læring og meistring gi utfordrande arbeidsoppgåver for mastergradskandidatane. tlf , Fagansvarleg Kåre Heggen, tlf , Rus samfunnsproblem, førebygging og behandling Vidareutdanning, mastergradsnivå (30 stp) Studiet gir kunnskap om og refleksjon til å møte rusproblem på ein løysingsorientert måte på arbeidsplassen, i familien og andre stader. Studentane vil få eit breitt nettverk av kollegaer som arbeider med rus- og avhengigheitsproblematikk innanfor helse- og sosialtenestene og på andre felt av samfunnslivet der ein møter rusproblem. Hallgerd Conradi, tlf , Nils Magne Magerøy, tlf , Kriminalitetsforebygging Masternivå (15 stp) Studiet er hovudsakleg orientert mot kriminologiske problemstillingar og perspektiv på førebygging av kriminalitet. Studiet er ein del av mastergrad i Sosial- og helsefag: Meistring og myndiggjering, og kan takast som frittståande vidareutdanning. Alf Roger Djupvik, tlf ,

8 Helsepedagogikk for farmasøytar Vidareutdanning, masternivå (15 stp) Studiet blir gitt på bakgrunn av at sjukehusapoteka i Midt-Norge ønskjer meir pedagogisk kompetanse, noko som har samanheng med hovudmålet til sjukehusapoteka som er: Riktig legemiddelbruk. Kurset tek sikte på å styrkje den pedagogiske og kommunikative kompetansen til farmasøytane i møte med pasient/pårørande/kunde og helsepersonell. Marit Kvangarsnes, tlf , Selvhjelp i brukermedvirkning Bøstrand har vore tilsett som klassestyrar med Studiet er eit tverrfagleg studium retta mot Nynorsk skriftkultur Norsk på småskulesteget ved Stadlandet 14 nettstøtte m/avgift 15 Studiet gir kunnskap om selvhjelp og arbeidsmåter, som gir kompetanse til å omsette relevant fag- og erfaringsbasert kunnskap i et brukermedvirknings og folkehelseperspektiv. Samfunnsutviklingen skaper komplekse helsemessige og mellommenneskelige utfordringer, som medfører et stort behov for kunnskap om praktisk brukermedvirkning og folkehelsearbeid. Anne-Sofie Egset, tlf , Mat, kosthald og helse Halvårsstudium, 30 stp Studiet er retta mot dei som vil undervise i faget Mat og helse i grunnskulen, der mat vert studert frå eit ernæringsmessig, sosiologisk, estetisk og helsemessig perspektiv. Studiet gir kompetanse om kosthald og helse på generelt grunnlag, og kan byggjast ut til årsstudium i Matkultur og helse eller som valfri del i allmennlærarutdanninga. Heidi Brunstad Øyehaug, tlf , Mat, Kultur og konservering deg som er interessert i matkultur, mattradisjonar og konservering, og er særskilt eigna for dei som vil formidle mat, kultur, konservering og laging av mat til barn, ungdom og vaksne i barnehage, skule eller anna formidlingsverksemd. Studiet kan byggjast ut til årsstudium i Matkultur og helse, der 60 stp i faget kan inngå i ei faglærarutdanning med PPU. Heidi Brunstad Øyehaug, tlf , Erik Fooladi, tlf , Pedagogikk Spesialpedagogikk Yrkesretta spesialpedagogikk Mastergradsstudium (120 stp) Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk er yrkesretta, og skal gi studentane brei praktisk og teoretisk kunnskap om og kjennskap til verksemda i barnehage og skule. Studiet byggjer på innhaldet og arbeidsmåtane i dei obligatoriske emna i dei ulike lærarutdanningane, og kvalifiserer mellom anna til: - spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule - arbeid i PP-tenesta - doktorgradsstudium Språk og litteratur Mastergradsstudium (120 stp) Mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur er eineståande i Noreg. Det vert lagt vekt på skriftkulturen allment, samstundes som det nynorske eksemplet vert brukt for å vise korleis menneska har forma skrifta, og skrifta har forma menneska. Studiet gir brei kulturkompetanse og kvalifiserer for arbeid i fagstillingar ved museum, i offentleg og privat kultursektor, i kulturadministrasjon og ved kulturformidlingsinstitusjonar. Jan Inge Sørbø, tlf , Stephen J. Walton, tlf , Roger Ole Rangsæter, tlf , Spesialpedagogikk - vidareutdanning Masternivå (60 stp) Studiet er ein del av mastergradsstudiet i spesialpedagogikk, men kan takast som ei vidareutdanning på 60 stp, med 4 emne innanfor spesialpedagogikk. for spesialpedagogikk Grete Dalhaug Berg, tlf , Fordjupingsstudium, (30 stp) Årsstudium (60 stp) Nettbasert, lokalt eller nettbasert m/avgift Studium i norsk gir kompetanse til å kunne undervise i norsk, og det gir gode basiskunnskapar i språk og litteratur. Dei fleste som studerer norsk, nyttar faget i undervisningssamanheng, men norsk er også nyttig i kombinasjon med anna utdanning eller yrkeserfaring. Studium i norsk høver mellom anna godt som grunnlag for vidare studium innanfor media/informasjon og journalistikk. Fagansvarleg Kari Garshol Welle, tlf , Studiekoordinator Sylvi Gulla Hovdenakk, tlf , Ingvild Bøstrand, deltidsstudent ved Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk Bøstrand meiner studiet har vore godt tilrettelagt for studentar som vil kombinere jobb, familie og utdanning. Bøstrand arbeider som spesialpedagog ved Sande og Vanylven PPT-kontor. Ingvild Bøstrand er 32 år gamal og har tre born. I 1998 fullførte ho 3-årig førskulelærarutdanning og tok deretter 20 vekttal i Pedagogisk arbeid på småskulesteget for å få undervisningskompetanse i barneskulen. I 2002/03 vart Bøstrand deltidsstudent ved Spesialpedagogikk første avdeling og er no ferdig med sin mastergrad. skule, deretter fekk ho ny jobb som spesialpedagog ved Sande og Vanylven PPT-kontor. Ved Stadlandet skule fungerte ho også som spesialpedagogisk koordinator, og hadde mellom anna ansvaret for oppfølging av det spesialpedagogiske opplegget ved skulen og kontakt med PPT-kontoret. Bøstrand har vore godt nøgd med organiseringa på emnenivå ved masterstudiet, fordi studentane kan fordjupe seg meir i kvart fagområde. Ho likar også at det har kome inn meir varierte vurderingsmåtar og at det har vore mange gode videoforelesingar med kjende fagpersonar ved masterstudiet.

9 Engelsk Fordjupingsstudium (3) (30 stp) Halvårsstudium (1 og 2) (30 stp) (Engelsk 1 kan takast samlingsbasert i Volda, nettstøtta m/avgift) Studium i engelsk gir større fagleg innsikt og tryggleik i bruk av engelsk, både munnleg og skriftleg. Det er i dag stor etterspørsel etter undervisningskompetanse i engelsk i skuleverket, og saman med allmennlærarutdanning/ppu kvalifiserer studiet til arbeid som engelsklærar. Studium i engelsk kan innpassast i bachelorgrad i språk og litteratur. Howard Medland, tlf , Norsk som andrespråk og Norsk 2: fleirkulturell pedagogikk Lese og skriveopplæring Fordjupingsstudium (30 stp) 16 eller nettbasert med avgift 17 Studiet gir førskulelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø ein kompetanse det er stort behov for i både skule og barnehage. Randi Myklebust, tlf , Birgitte Fondevik Grimstad, tlf , e-post Nynorsk i opplæringa Nettbasert Studiet er retta mot utfordringane knytt til opplæring i nynorsk som hovudmål og sidemål. Kunnskap om bokmål og nynorsk utgjer ein samla lese- og skrivekompetanse i norsk. Studiet kan takast som ei vidareutdanning for lærarar, som påbyggingsstudium for lærarstudentar og emne i eit fagstudium i norsk. Studiet gir saman med Norsk 1 i lærarutdanninga 60 studiepoeng i norsk, og kvalifiserar studentane til å bli ressurspersonar i nynorskopplæringa. Odd Monsson, tlf , Studiet er retta mot læraryrket og dei utfordringane lærarar møter i sitt daglege virke knytt til lese- og skriveopplæring i grunnskulen. God lese- og skriveopplæring er ein føresetnad for læring i alle fag for alle, og særleg for dei som kan utvikle lese- og skrivevanskar. Med vektlegging av leseopplæring, skriveopplæring og digital kompetanse tek studiet for seg tre av dei fem grunnleggjande ferdigheitene i Kunnskapsløftet (L-06). Studiet gir derfor ei svært aktuell og relevant kompetanseheving knytt til det nye læreplanverket og innføringa av det. Pål Hamre, tlf / , Norsk 2: Språk og litteratur Halvårsstudium, 30 stp eller nettbasert med avgift Studiet er i større grad enn norsk i lærarutdanninga eit fagstudium, og gir deg ei grunnleggjande innføring i dei litterære sjangrane og i tekstanalyse. Språkdelen har eit kulturperspektiv, der ein arbeider med språket i lys av historiske og sosiale forhold. Studiet gir undervisningskompetanse i skulen. Fagansvarleg Kari Garshol Welle, tlf , Studiekoordinator Sylvi Gulla Hovdenakk, tlf , Nina Slettesløt, internettstudent i historie - Nettstudiet har gitt meg ein flott sjanse til å studere utan å flytte til Volda. Leksjonane og innleveringane på nettet fungerer svært godt, og rettleiarane er alltid tilgjengelege. - Diskusjonsforumet var veldig nyttig, fordi eg på den måten hadde kontakt med andre studentar, og fekk gode tilbakemeldingar på fagspørsmål. - Du kan bu kvar som helst og likevel ta utdanning.

10 Opptak og praktisk informasjon Generell studiekompetanse er hovudkravet for opptak til grunnutdanning ved høgare utdanningsinstitusjonar. Opptaksreglane er fastsette i Forskrift om opptak til universitet og høgskoler UFD 10. oktober 2005, med heimel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular. Generell studiekompetanse skal normalt vere: Fullført og bestått 3-årig vidaregåande utdanning (grunnkurs, VK I og VK II), eller: - fullført og bestått fagopplæring med fagbrev/sveinebrev og obligatoriske fagkrav (felles allmenne fag), eller - fylte 23 år i løpet av opptaksåret og fem års fulltids arbeidserfaring eller fem års samla arbeidserfaring og utdanning (23/5-søkjarar). Omsorgsarbeid og militær førstegongsteneste kan også reknast som arbeidserfaring. Som utdanning gjeld fullført og bestått årskurs i vidaregåande opplæring og/eller folkehøgskule, og eksamen frå studium av minst eit års leng og obligatoriske fagkrav (felles allmenne fag). For meir utfyllande informasjon om generell studiekompetanse: eller Søknadsfrist: 15. april (Samordna- og lokalt opptak) 7. desember (lokalt opptak) Realkompetanse Søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke på grunnlag av realkompetanse. Dette er den kompetansen ein person skaffar seg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annan måte. Kvar enkelt studiestad avgjer kva som gir realkompetanse for sine studium. Informasjon om dette får du ved å kontakte Høgskulen i Volda. Søknadsfrist: 1. mars (Samordna- og lokalt opptak) 7. desember (lokalt opptak) Å vere nettstudent Vi har satsa på eit verkty når det gjeld nettstudier, Classfronter, som legg til rette mellom anna for at lærar kan publisere informasjon og oppgåver til studentar, og at studentar kan kome i dialog med kvarandre anten direkte eller via meldingar som ein svarar på ved høve. I Classfronter finn du leksjonar, eksamensoppgåver, gruppearbeid og fagressursar. I tillegg bruker vi Classfronter til informasjon frå administrasjonen, biblioteket og frå Studenttinget (STIV).

11 20 Boks 114 Opptak, 6101 Volda - T: Med atterhald om trykkfeil og endringar i studietilbodet

2008-2009 DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM

2008-2009 DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM 20 2008-2009 DELTIDSSTUDIM NETTSTUDIUM Boks 114 Opptak, 6101 Volda - T: 70 07 50 00 - www.hivolda.no Med atterhald om trykkfeil og endringar i studietilbodet I dette heftet gir vi deg informasjon om utdanningstilboda

Detaljer

Miljøterapi i demensomsorga

Miljøterapi i demensomsorga Kompetanseløftet Miljøterapi i demensomsorga Deltid, samlingar 15 studiepoeng Studieavgift: 15 000,- (Studentar kan søke om støtte til studieavgift og andre utgifter) Studiet skal vere med å styrke den

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO Utdanningsdagane Rektor Jørgen Amdam HVO Befolkning Framtid M&R MR UH: 21,1 % Landet: 25,9 % Volda: 31,5 % Molde: 30,2 % Ålesund: 26,9 % ARBEIDSDELING I M&R: Molde: Sjukepleie, logistikk, økonomi, samfunnsfag..

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

2006-2007 deltidsstudium nettstudium

2006-2007 deltidsstudium nettstudium 2006-2007 deltidsstudium nettstudium Velkomen som deltidsstudent ved Høgskulen Volda! Samfunnet er i stadig endring, og vi blir i aukande grad stilt overfor nye kompetansekrav. Livslang læring har derfor

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

IPAS Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

IPAS Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag IPAS Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag Studieprogram IPAS Som den einaste høgskulen i landet tilbyr vi Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og leiing (120 stp) Vidareutdanning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 1 Lesing Grunnleggjande lese- og skriveopplæring med fokusering på førebygging av lese- og skrivevanskar. Leseverkutstilling som viser noko av utviklinga av lese- og skriveopplæringa det siste hundreåret.

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 Kontaktperson: Tlf: 57 62 97 63 Fax: 57 62 97 61 1 IKT- bruk av pedagogisk programvare -demonstrasjon og bruk av pedagogisk programvare i undervisninga med hovudvekt på matematikk, kunst og handverk, natur

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 40 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

ALLMENN LITTERATURVITSKAP 28 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 ALLMENN LITTERATURVITSKAP Allmenn litteraturvitskap gir ei innføring i den vestlege litterære tradisjonen frå oldtida og fram til våre dagar. Sentralt i

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs.

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. DANSEVITSKAP Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. KVA ER DANSEVITSKAP? Kva er dans? Er det samanheng mellom breakdance og halling? Kvifor byrja ein å dyrka ballerinaer? www.ntnu.no I dansevitskap

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av to emne, kvar på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE Side 1 KOMPETANSE FOR KVALITET PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE 2017-2018 Ephorte 2016/4509-9 Side 2 Statleg vidareutdanninga 2017/2018 Systemet for

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Mandat Nynorsksenteret er eit nasjonalt ressurssenter etablert for å styrkje nynorskopplæringa NORSK = BOKMÅL + NYNORSK Språk i hundre strategidokument frå

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Saksframlegg Dato Referanse 10.06.2009 2008/827-2749/2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret 17.06.2009 NY LÆRARUTDANNING.

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

DELTIDSSTUDIM VIDAREUTDANNING NETTSTUDIUM 10

DELTIDSSTUDIM VIDAREUTDANNING NETTSTUDIUM 10 DELTIDSSTUDIM VIDAREUTDANNING NETTSTUDIUM 10 HØGSKULEN I VOLDA Postboks 500 6101 Volda Opptak: Postboks 114 6101 Volda Tlf: 70 07 50 00 www.hivolda.no Ansvarleg redaktør: Gonnie Smit studiesjef Redaksjon:

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104 Fusa fagskule Helsefagskuletilbod pr 2014 HFK konferanse 05.03.2104 Fagskuleutdanning 1 eller 2 årige spesialiseringar på tertiært nivå Opptakskrav er relevant fagbrev (eller tilsvarande realkompetanse)

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer