Rapport frå Arbeidsgruppe Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå Arbeidsgruppe Kultur"

Transkript

1 Rapport frå Arbeidsgruppe Kultur 12. januar 2009

2 1 Innleiing. Arbeidsgruppe Kultur har bestått av Kjetil Storebråten, fritidsleiar Gunhild Gåsvik, kulturskulerektor Hanne Brunborg, biblioteksjef (i perm.) Karin Bjørge, fung. biblioteksjef Jørn Riegels Vimpel, dagleg leiar Hallingdal Teaterverkstad Liv Rosén, avdelingsleiar Kultur og informasjon Arbeidsgruppa har hatt fem møte. På eit av møta var Pål Medhus frå firmaet Høve støtt og snakka om kultur og næring. Vi inviterte også kulturhusrådgjevar Rune Håndlykken til å delta i prosessen og koma med innspel og idear, men p.g.a. stort arbeidspress kunne han ikkje påta seg ei slik oppgåve. Fire medlemmer frå arbeidsgruppa har vore på studietur til Asker kulturhus og Kolben kultursenter i Oppegård kommune. Utgangspunkt for arbeidet i arbeidsgruppa har vore bestillinga frå prosjektleiarane i Hallingmoprosjektet og tilrådingar i forprosjektrapporten Hallingmoprosjektet et helt univers av muligheter. Arbeidsgruppa har konsentrert arbeidet sitt rundt desse funksjonane: Bibliotek Ungdomsklubb/ungdomsaktivitetar Kultursalar Utstillingsgalleri Kulturskule Fellesfunksjonar/-areal Arbeidsgruppa foreslår ikkje spesifikk plassering av dei enkelte funksjonane det må koma lenger ut i prosessen - men vil understreke at ein i den vidare planlegginga må legge til grunn at det skal skapast gode møteplassar på Hallingmo og at plasseringa av slike møteplassar er heilt avgjerande for at dei skal fungere. Dessutan er samlokalisering og sambruk av kulturtilbod og aktivitetslokale nøkkelen for å få til gode og arealeffektive løysingar. 2 Tendensar og nye utfordringar. 2.1 Kultur og næring. Det har dei siste åra vore langt større fokus på kva kulturnæringane betyr for økonomisk aktivitet og sysselsetjing. Ei utgreiing som Østlandsforskning har gjort viser at kulturnæringar innanfor språk og litteratur, visuell kunst, inkl. foto og reklame, kunsthandverk, teater, dans, musikk, arkitektur og design står for omtrent 3,5 % av Noregs bruttonasjonalprodukt og dei skapar verdiar for 33,6 milliardar kroner brutto kvart år. Regjeringa har m.a. lansert ei handlingsplan for kultur og næring der målet er å få meir næringsutvikling og kreative bedrifter over heile landet og å gjera lokalsamfunna meir attraktive enn i dag, spesielt for dei unge. 2

3 Vår vurdering er at det er viktig at Gol legg til rette for satsing på kultur i form av betre arenaer for produksjon og formidling, også som ein arbeidsskapande næring for unge profesjonelle kulturarbeidarar i regionen. 2.2 Ungdomskultur Kultursatsing blir sett på som ein stadig viktigare ungdomsstrategi i ei tid då sentraliseringstendensane ser ut til å vera sterkare enn på lenge. Behovet for møteplassar og forskjellige kulturtilbod og aktivetar er stort. Attraktive arenaer for kino, teater og konsertar i alle former samt gode moglegheiter for aktivitet og kulturproduksjon, er viktige element for at Gol skal vera attraktiv for ungdom. Dramalina ved Gol vidaregåande skule og Hallingdal teaterverkstad er sentrale ungdomstilbod og det må leggjast til rette for spennande arenaer for drama/teater. Det totale kulturtilbodet for ungdom på Gol er også viktig for rekruttering av elevar til vidaregåande skule og folkehøgskule. Fleire stader, t.d. Fagernes, har svært gode erfaringar med å satse på kultur- og aktivitetstiltak for aldersgruppa år, som eit samarbeid mellom kommune, kulturliv og vidaregåande skule. Satsing på Hallingmo som møteplass med allsidige kultur- og aktivitetstilbod for aldersgruppa år vil gjera Gol til ein meir attraktiv skulestad. Særleg viktig er det med tilbod til hybelbuarar, og å skape aktivitetar som engasjerar mange ungdommar i kreative prosessar. Slike tilbod vil styrke ein felles identitet og tilhøyrigheit til staden og regionen og kanskje føre til at dei vender tilbake etter nokre år ute. 2.3 Kulturarenaer Det har vore store endringar i det lokale og regionale kulturlivet dei seinare åra. Stikkord her er profesjonalisering, større tilbod og auka mobilitet i høve til fritids-/kulturaktivitetar. Publikum har fått heilt andre vanar og forbrukskrav på bakgrunn av tilbodet av konsertar, teater og andre kulturarrangement. Samtidig har det skjedd ei teknologisk utvikling som har påvirka krav og forventningar både hjå deltakarar, artistar og publikum. Det er stadig sterkare konkurranse om arbeidskraft med spesiell kompetanse. Det totale kultur- og fritidstilbodet kan vera ein avgjerande faktor når familiar vurderer jobbtilbod og etablering. Gol treng ein moderne kulturarena som imøtekjem krav og forventningar frå brukarane. Ein slik kulturarena skal både kunne ta imot profesjonelle utøvarar og artistar og stimulere dei frivillige kulturorganisasjonane til å gjennomføre prosjekt/oppsetjingar med høge krav til kvalitet. 2.4 Kultur og helse. Den helsemessige gevinsten ved deltaking i kulturaktivitetar er etter kvart vel dokumentert gjennom forsking. Gode opplevingar, musikk, god arkitektur og estetiske omgjevnader gir raskare rehabilitering av sjuke. Kultur stimulerer det friske i oss og det blir stadig klarare at aktivitet, positivt samvær med andre og stimulering av heile mennesket er avgjerande for å redusere auken i utgiftene til helse og omsorg. Ved å styrke kulturlivet oppnår ein å styrke det positive, som er med på å skape optimisme og engasjement i lokalsamfunnet. Nokre kommunar har vald å legge dagsenter for psykiatri til eit kultursenter. Andre brukar kulturarenaen til integrasjon og har utvikla samarbeid med kulturskule og vaksenopplæring for flyktningar, og har gode erfaringar med det. 3

4 Ein kulturarena på Hallingmo kan gi plass for ein møtestad og eit mangfald av aktivitetar og opplevingar både for seniorar og for grupper med spesielle behov. Det vil vera viktig å ha eit godt samarbeid mellom kultursektoren, helsesektoren, omsorgssektoren og Frivillighetssentralen om kultur og helse. 2.5 Møteplassen Å ha gode møteplassar ute og inne er sentralt i moderne tettstadutvikling. Eit reint arrangementshus som folk oppsøkjer berre når dei har kjøpt billett, kan ligge kvar som helst og fungerer ikkje som møtestad. For å få stort spontant besøk på bibliotek, i galleri og på ein serveringsstad, er det avgjerande at slike funksjonar ligg synlege og lett tilgjengelege og har samband til andre funksjonar. Det vil også vera driftsfordeler ved å samle fleire funksjonar i eitt anlegg: Sambruk av lokale til kurs, møterom, øvingsrom for skulane på dagtid og allmenne kulturføremål på kveldstid Felles trafikkareal og basisfunksjonar som toalett/garderobar, kafé vil også spare vesentleg areal og byggekostnader. God planløysing med felles skranke/resepsjon for fleire funksjonar (også idrettsaktivitetar i storhallen) gir effektiv og fleksibel drift Det bør også vera eit uteområde (torg) av høg kvalitet, både som innfallsport til kultur- og idrettsaktivitetar på Hallingmo og som arena for ting som kan skje ute. Eit kultursenter på Hallingmo må fungere inviterande, inspirerande og levande. Ein felles vandrehall mellom alle dei ulike brukarane og aktivitetane er viktig for å få til både tilfeldige og planlagte møteplassar. 3 Behovsanalyse. 3.1 Gol samfunnshus. Gol samfunnshus opna i 1968, og bestod den gong av diverse møterom i tillegg til kultursal i kombinasjon med idrettshall og skodespelar- og idrettsgarderobar. I fyrste etasje var det kontorarbeidsplassar for tilsette ved samfunnshuset. Idrettshall/kroppsøving: Idrettshallen har måla 45 x 22,5m, og kan omgjerast til tre forskjellige salar v.hj.a. mobile skiljeveggar. Gol ungdomsskule og Gol vidaregåande skule brukar salane til kroppsøving på dagtid. På kveldstid blir hallen/salane brukt til div. aktivitetar: o Barneidrett o Turn o Badminton o Trening for funksjonshemma o Volleyball o Langrenn, innandørstrening o Handball o Trening bedriftsidrettslag o Karate o Innandørstrening fotball 4

5 Midtsal/kultursal: Den midtre salen fungerer også som kultursal og har plass til ca. 500 personar. Scena er ei B- scene som tilfredsstiller Riksteatrets krav. Einaste faste aktiviteten i kultursalen er kino kvar fjortande dag. Iflg. retningslinene for bruk av samfunnshuset skal treningsaktivitetar vike for kulturarrangement. Konferansesal: Samfunnshuset har ein konferansesal på ca. 100 kvm med liten, oppbygd scene. Salen var opprinneleg musikkrom for Gol ungdomsskule. I dag blir salen brukt av Gol vidaregåande skule på dagtid, og ein ettermiddag/kveld i veka har kulturskulen danseundervisning der. Salen skal i teorien vere open på kveldstid for allmenn bruk, men i praksis skjer ikkje dette. Symjehall: Symjehallen blei bygd i 1968 og består av 25 meter-basseng (einaste i Hallingdal), garderobar og badstover. Symjehallen blei rehabilitert i 1999 og har gjennomgått enklare oppussing i åra etterpå, men har framleis det gamle ventilasjonsanlegget. Symjehallen er open for offentleg bading to kveldar i veka. Dei andre vekedagane blir bassenget brukt til symjetrening på ettermiddags-/kveldstid og av skulane på dagtid. Gol vidaregåande skule. I tillegg til å bruke idrettshallen til kroppsøving, leiger skulen i dag heile 3. etasje, som tidlegare bestod av møtelokale, t.b.f. dramalina. Skulen har også tatt i bruk konferansesalen, og to av kontorlokala i 1. etasje. Scena blir relativt mykje brukt av dramalina. Drift. Gol samfunnshus blei opprinneleg driven som eit andelslag av frivillige organisasjonar og kommunen. I 1999 overtok Gol kommune driftsansvaret og i dag blir huset drifta av Gol byggdrift KF. Gol vidaregåande skule dekker ein viss prosentdel av dei faste utgiftene. For dei leigeobjekta som er kome til i ettertid, betalar skulen husleige. Stadig fleire kulturaktivitetar har dei siste åra flytta ut av samfunnshuset og huset har fått fleire konkurrentar i fritidsmarknaden o Fleire lag og organisasjonar har rusta opp eller bygd nye eigne hus, t.d. helselaget, ungdomslaget og idrettslaget o Gol vidaregåande skule leiger heile 3. etasje t.b.f. dans- og dramalina o Møteaktiviteten i huset har gått kraftig ned p.g.a. desse forholda og p.g.a. gratis lokale i kommunale bygg og bruk av gratis møterom mot kjøp av servering på hotell og serveringsstader o Private arrangement, offentlege festar og teaterframsyningar har det blitt færre av. o Fast kinodrift vart lagt ned i Sidan 2006 har kommunen hatt avtale med Bygdekinoen om filmframsyningar kvar 14. dag. o Idrettshallen har for liten kapasitet til å dekke alle behov for organisert og trening og uorganisert aktivitet o I og med at samfunnshuset er ein sambruksarena for idrett, kultur og skule, kan det lett oppstå brukarkonfliktar. Behov for nye kulturarenaer Det er behov for fleksible multifunksjonssalar som kan fungere både som ein formidlingsarena for profesjonelle kulturaktørar og som produksjonslokale for lokale 5

6 oppsetjingar.det må vere eit mål å gi det lokale kulturlivet gode vekstvilkår og at flest mogleg av innbyggjarane i Gol i ein eller annan form tek i bruk salane i skapande verksemd. For å tilrettelegge for fleksibel bruk og for at fleire ting kan skje parallelt, bør ein ha fleire salar av moderat storleik. Sal med B-scene(D=10+2 B=17xH=11m) og publikumskapasitet på ca. 250 personar. Ved ståkonsertar vil salen ha publikumskapasitet på ca. 500 personar. Salen skal fungere som konsert-/teater- og kinosal. Mobilt amfi. Sal og scene på same golvnivå. Mindre sal med ein publikumskapasitet på max. 100 personar. Skal kunne brukast til musikk, dans og drama, liten kinosal og som øvingsrom til lokale produksjonar. Storleiken på salen må minimum tilsvare storleiken på scena i den store salen. Mobilt amfi. Skodespelarfoaje der medverkande kan opphalde seg mellom sceneinnslaga Skodespelargarderobar i tråd med Riksteatrets krav Sceneverkstad for innlasting og produksjon av scenografi, vedlikehald og reparasjon av utstyr Lager for konferansebord, stolar, scenografi m. m. Maskinrom for kinomaskinar, lys, teknikk Film/lydstudio/nærradio/webtv med bandrigg og profesjonelt miksarutstyr Kontorareal for driftsansvarlege Kunstgalleri/Galleri Gol Rom for kunstutstillingar. Bør plasserast i tilknytning til andre funksjonar (bibliotek, vestibyle) slik at det ikkje er nødvendig med særskilte vakter når utstillinga er open og for å få ein stikk innom-effekt. Treng lagerrom til oppbevaring av utstillingsutstyr og må ha tilgang til publikumstoalett og kjøkkenfasilitetar Må også kunne brukast til andre arrangement, mini-konsertar, foredrag, kurs og møte Inngangsparti og vestibyle Så vidt mogleg bør inngangspartiet til kultursal og galleri vera felles med dei andre funksjonane på Hallingmo (storhall,symjehall, bibliotek, kulturskule. Jmf. servicebygg) med billettsal for kino, symjehall og arrangement. Vestibylen må utformast med ein primærbase for publikumsservice, gjerne knytta opp mot biblioteket. Det bør også kunne avviklast små uformelle forestillingar og konsertar i vestibylen. Kafé/restaurant Det er nødvendig med ein velfungerande og attraktiv serveringsstad skal Hallingmo utviklast til å bli den viktigaste møtestaden i Gol. Ein slik funksjon må planleggjast grundig av folk med spesialkompetanse på området og helst i samråd med den/dei som eventuelt skal drive tilbodet. 3.2 Gol bibliotek Gol bibliotek er eit kombinasjonsbibliotek og er både folkebibliotek og skulebibliotek for Gol ungdomsskule og Gol vidaregåande skule. 6

7 Aktivitetar og brukarar i dag: o Aktive lånarar totalt i Hallingdal i perioden = Av desse var aktive lånarar i Gol same periode. o Ca. 400 barn/ungdom (under 15/18) og vaksne er registrerte lånarar. I tillegg kjem uregistrerte som berre brukar biblioteket utan å låne. o Samlinga inneheld ca einingar, tilvekst siste 3 år ca pr år. o Besøk: Stikkprøver viser ca besøk i året, inkl. skoleelevar på dagtid o Lån: Frå år 2000 til i dag har utlånet lege på ca einingar totalt. Det har vore ei klar dreiing frå bøker (og særleg lån av fagbøker) til anna materiale (lydbøker, filmar, musikk etc.). Særleg bekymringsfullt er det at utlånet av bøker til barn minkar, med tanke på negative leseundersøkingar og samanhengen med læring generelt. o Brukargrupper: Innbyggjarar i Gol, Hallingdal for øvrig, midlertidig busette (sesongarbeidarar, asylsøkjarar etc.), hyttefolk, turistar. I tillegg kjøper Gol ungdomsskule og Gol vidaregåande skule tenester av oss (skulebibliotek), med totalt ca 700 elevar og 100 tilsette. Bemanning Til saman 3,2 årsverk, fordelt slik: 1 Biblioteksjef (33% refundert av Gol ungdomsskule) = 0,67 årsv. Gol bibliotek 1,2 Bibliotekar (100% refundert av Gol vidaregåande skule) = 0,20 årsv. Gol bibliotek 1 fullmektig/sekretær (10% ref. av Buskerud fylkesbibl.) = 0,90 årsv. Gol bibliotek Til saman utgjer dette ein netto bemanning til folkebiblioteket på 1,77 årsverk. Statlege normer tilseier 1 årsverk pr innbyggere, dvs 3 årsverk. Ål har ca 3,2 stillingar, Hemsedal ca 2 og Hol ca 2,1 på biblioteket (ikkje inkl. filialar). Desse 3,2 årsverka dekkjer ei opningstid på til saman 6 dagar i veka, fordelt slik: 27 timar til folkebiblioteket. 28 timar til skulane. Til saman 55 timar brutto, av dette felles tid skular/folkebibliotek 9 timar, dvs netto 46 timar pr veke Dagens areal: 408 kvm fordelt på 1. etg. (utlån, magasin, kontor, publ.toalett, kjøkken, vaskerom, lokalsamling, HC-toalett, heis) og 2.etg. (toalett/garderobe tilsette, bokbusskontor, magasin/spiserom, heis, gang). Av dette er ca 50 kvm utleigd til bokbusskontor (Buskerud fylke), men blir disponibelt for Gol bibliotek Begrensingar i dag: o Liten og uhensiktsmessig plass o Låg bemanning o Svakt tverrfagleg samarbeid o Begrensa opningstider o Få arrangement Behov Antatt utvikling av eksisterande brukergrupper: Føreset at biblioteket (saman med resten av bygga) blir meir synleg i gatebiletet, noko som vil gje auka innslag av besøkande. Draumen er eit mest mogeleg ope bibliotek, både fysisk og praktisk, der folk kan bevege seg saumlaust mellom ulike aktivitetar. Med rette teknologien kan ein sjå føre seg eit areal som opnar seg mot andre funksjonar (kafé, utstilling, grupperom etc) der behovet for kontroll av 7

8 lånematerialet er erstatta av alarmsystem, radiobrikker (RFID) og sjølvbetening. Personalet kan brukast til rettleiing og aktivitetar, og den store barriera (skranken) er erstatta av mindre beteningsstasjonar rundt i lokalet. Dersom vi får meir plass, gjer meir fleksibel bruk mogeleg og aukar personalressursar, så vil alle brukergrupper styrkast. Det bør likevel satsast mest på born og ungdom m.o.t. førebygging av lærevanskar og fokus på sosial aktivitet. Ei utbygging av skulesenter med barneskule, vaksenopplæring og kulturskule vil bli ein nasjonal unik og krevande kombinasjon dersom biblioteket skal yte bibliotektenester til alle. Bør søkje prosjektmidlar frå ABM-utvikling dersom det skal realiserast. Det bør takast høgde for at biblioteket kan vere ope for alle typar brukergrupper i heile brukstida, elles må det også bygningsmessig leggjast til rette for separat skuleinngang. Ein slik kjempekombinasjon vil bli eit etterspurd modellprosjekt i bibliotekmiljøet i Norden og må rekne med ein del besøkande på studietur. Nye tenester er til dømes spel, som snart blir definert som eit kulturutrykk på line med bøker, filmar og musikk. Dette får konsekvensar for tilbodet i biblioteket. Korleis tilrettelegge for framtidig aktivitet? Meir sjølvbetening og bruk av teknologi (RFID, automatar, alarm, nettverk), fokus på rettleing og fagleg aktivitet. Fleksible interiørløysingar og arkitektur som gjev fleire moglegheiter enn begrensingar. Sjå pkt 4 om lokalt prosjekt, kan bli eit samarbeidsprosjekt mellom næring, utdanning og kultur. Korleis byggje opp nye aktivitetar/miljø gjennom nye fasilitetar? Godt kafémiljø vil ha mykje å seie. Tilgang til utstillingsplass, grupperom etc. Meir aktivitet i og utanom biblioteket vil styrke møteplassfunksjonen og dermed tilknytinga til lokalsamfunnet. Kva slag nye aktivitetar er viktige i framtida? Aktivitetar som gir folk sjanse til sjølv å delta og skape. Må ha fokus på dei som alt bur her, og så kan tilbodet i tillegg famne dei som kjem til Gol for kortare eller lengre tid. 3.3 Ungdomsklubb/ungdomsaktivitetar Klubb1 er eit brukarstyrt aktivitetssenter for ungdom mellom år. Klubben skal vera rusfritt område, og eit viktig virkemiddel for førebyggjande arbeid i Gol kommune. Målet er at klubben skal vera den viktigaste møteplassen for ungdom på Gol i fritida. Aktivitetane kan variere, og innhaldet blir skapt i samarbeid med brukarane. Aktivitetane skal skapa ei spennande, trygg og utfordrande fritid for ungdom. Klubben er brukarstyrt og styret blir vald etter demokratiske prinsipp. Opningstider: Tysdag kl Fredag kl I tillegg arrangerar klubben konsertar, utfluktar og aktivitetar utanom klubbens vanlege opningstid. Snittbesøket er ca. 31 kvar kveld. Bemanning: 50 % klubbleiar 20 % Klubbarbeidar 8

9 I dag er klubben samlokalisert med Breidok barnehage som driv naturbarnehage på dagtid fem dagar i veka. Nytt barnehagebygg skal stå klart våren 2009 og då opphøyrar sambruken med barnehagen. Behov Varierte og fleksible lokale Klubben vil gjerne kunne halda opent frå klokka (etter skoletid), slik at ungdom som har behov for det kan ha ein stad å være etter skulen. Ikkje alle vil vera heime. Klubben ynskjer også å halde opent fleire dagar i veka. Det fins ikkje noko alkoholfritt tilbod på laurdagskvelden i dag. Dette er eit tilbod ein må vurdera å sette i gang for å halda ungdom borte frå rusmiljøet. Klubb1 ynskjer også at ein kan ha hybelkafé ein gong i veka med tilbod om rimeleg mat til dei som bur på hybel i Gol. (til ei kvar tid er det ca 80 til 100 studentar som bur på hybel på Gol) Ein annan ting som hadde vore positivt var om ungdommens helsestasjon også kunne halde til på Klubb1. Ein eigen mekkehangar knytt opp til klubben kunne vera eit tilbod til motorinteressert ungdom. Klubb1 har eit arealbehov på ca 360 m2 Nokre arealbehov kan sikkert bli oppfylt av andre funksjonar i Hallingmoprosjektet. (toalett, garderobe, rom for reinhaldar, personalgarderobe m.m) Det er viktig å få plass til typiske klubbaktivitetar så som biljard, airhockey, bordtennis, data, og diskotek. I tillegg må lokala innehalde scene, kafé, kontor, toalett, rom for reinhaldar, tørrlager m/plass til fryseskåp, personalgarderobe, rom for Playstation og andre dataspel, og eit roleg intimt rom til kos og prat i sofakroken. Lokala må ha universell utforming og vera tilrettelagt for handikappa. Ved å samlokalisera mange aktørar i Hallingmoprosjektet vil det bli mange synergieffektar. God utnytting av lokala er den mest innlysande gevinsten på dette. Ungdomsklubb i eit fleirbrukshus vil sette krav til eigen tilkomst slik at fellesareal ikkje blir opphaldsrom for klubbungdom utanom klubbkveldane. Eit klubblokale som ligg i nærleiken av skatepark og sandvolleyballbane hadde vore gunstig. Har klubbein inngang mot skateparken vil dette vera eit godt uteareal med mykje plass og god oversikt for personale og ungdommen sjølv. Ei friluftscene i tusenårsparken vil også vera lett tilgjengeleg for ungdommane. Moglege sambrukspartnarar i eit klubblokale vil kunne vera musikkverkstaden, kulturskulen, ungdomsskulen, Gol vidaregåande skule, film/lydstudio/nærradio/webtv o.a. Scena på klubben kan fungere som øvingsrom og ei småscene på intimkonsertar. Salen må romme ca 100 til 150 personar, og scena bør kunne avlåsast slik at musikkutstyr ikkje står framme alltid. Sidan interessene og aktivitetane spriker veldig i aldersgruppa 13 til 18 år, må det vurderast om det bør vera eit eige lokale for ungdom mellom 15 og 18 år som kan vera knytt opp mot kafédelen på klubben. Denne må ha eigen inngang og vera styrt av gruppa sjølv. Kafédelen må vera intim, og med plass til om lag 50 personar. Kjøkkenet må kunne servere mat av høg kvalitet, slik at ungdommane får god og ernæringsmessig sunn mat. Kjøkkenet må leggast opp som eit storhushaldningskjøkken med 9

10 god kapasitet på matlaging ogoppvask samt god benkeplass. Maten må serverast på porselen, og det bør vera godt og friskt drikkevatn tilgjengleg for alle. Maten må vera sunn, god og rimeleg. Det må vektleggast å få tilrettelagt aktivitetar for jenter både inne og ute. Det må vera gute- og jentetoalett samt handikaptoalett på klubben. Bygningsmessig må det nyttast slitesterke og solide materialar på alle flater, samt på alt inventar (ikkje IKEA) Bemanning og opningstider for ungdomsklubben må utvidast. Eigarskap: I eit nytt bygg er det viktig at ungdomen føler eigarskap og tilhøyrigheit, og at dei får halde på med sine ting utan å måtte ta omsyn til at dei spelar for høg musikk eller bråkar for mykje. Det er svært viktig med medverknad i utforming av lokala, særleg gjeld det fargeval, møblar og innreiingsdetaljar. Estetikk og miljømessige omsyn må vektleggjast i utforminga av ny klubb. Det må arbeidast for i størst mogleg grad å integrere menneske med fysiske og psykiske problem. Trafikksikkerheit og lett tilkomst er også viktig og god belysning av arealet på kveldstid. 3.4 Gol kulturskule Gol kulturskule held i dag til på Glitrehaug i dei gamle lokala til Glitrehaug skole, ein statleg grunnskule for elevar med samansette lærevanskar. Kulturskulen har undervisningslokale i kjellaren og i 2. etasje, medan SFO brukar 1. etasje. Huset blir i dag drifta av Gol byggdrift. Lokala er ikkje spesielt tilrettelagt for kulturskuledrift. Kulturskulens lokale blir i dag også brukt av musikkverkstaden, koret TAPAS og vokalgruppa Brelett. Det blir arrangert mindre konsertar/visningar i konsertsalen i kjellaren. Dagens lokale/romsituasjon Kjellaren: Musikkstudio Musikkverksted Korridor 4 lager Konsertsal Kjøkken 2. etasje: 4 øvingsrom Kjøkken Pauserom Korridor Instrumentlager Arbeidsrom Kott/kopi Kulturskulen brukar konferansesalen på Gol samfunnshus til danseundervisning. Tilbod/elevplassar Kulturskolen har ca 160 elevplasser 10

11 Gruppeundervisning: Individuell opplæring: Drama/teater Visuell kunst Dans Musikklære Gitar Sang Fiolin Keyboard Piano Hardingfele Kveding Torader/trekkspill Bemanning Kulturskulen har 9 tilsette fordelt på 3,85 årsverk 40% rektor 60% sang/kor 50% gitar/musikkstudio 100% piano/fiolin 12% visuell kunst 16% drama/teater 50% gitar, musikklære, samspel 18% hardingfele 8% kveding 30% piano/orgel Kjøp av tenester 25% dans (fra Ål kulturskule) 30% torader/trekkspel (fra Ål kulturskule) Sal av tenester: 10% dirigenttenester (Koret TAPAS) 20% piano (Hemsedal kulturskule) Utfordringar. o Kulturskulen har vaktmeistertenester berre på dagtid. Brukarar av musikkverkstaden ynskjer å bruke lokala til øving utanom opningstida på kulturskulen, men dette er vanskeleg i dag. Det er derfor ynskjeleg å knytte kulturskulen til andre lokale som har ope på kveldstid slik at musikkverkstaden kan brukast mest mogleg. o Kulturskulen har ikkje eigna lokale til dans, så undervisninga må foregå på Gol samfunnshus. Det er ynskjeleg å ha lokale i same bygningskompleks som annan opplæring ved kulturskulen for blant anna å forenkle samarbeidet mellom dei ulike disiplinane. o Glitrehaug ligg utanfor sentrum, og det er stor avstand til blant anna bibliotek og scene. Dette medfører bruk av ekstra tid og ressursar i samband med prosjekt og oppsetjingar. 11

12 Nye behov/tilbod: Kulturskulen og koret TAPAS vil jamnleg ha behov for å bruke storkjøkken i samband med øvingar, seminar, produksjonar. Det kan vera aktuelt å bruke kafe/restaurant i fellesareal, men ein føresetnad er at kjøkkenet kan brukast av tilsette i kulturskulen/foreldre i koret/elevar. Kulturskulen ønskjer å utvide tilbodet med - matkultur - musikkteknologi - kunst og handverk/tradisjonskunst. Det vil bli nødvendig med undervisningsrom/spesialrom til desse nye tilboda. 3.5 Gol vidaregåande skule Gol vidaregåande skule har i dag dramaundervisning, og det må leggast til rette for sambruk av lokala der dette er føremålstenleg. Det vil vera viktig med klare avtaler og retningsliner for bruk av lokala, slik at det ikkje blir brukarkonfliktar. 3.6 Andre tilbod/funksjonar som bør vurderast lagt til Hallingmo. Nye aktivitetar/brukergrupper Det må etablerast eit tett samarbeid med alle Hallingmo-institusjonar og andre. Lokalhistorie, lokal litteratur og kultur bør løftast fram og marknadsførast på ein betre måte enn i dag både med tanke på oppveksende generasjonar og besøkjande til bygda. Dette bør løftast fram som eit felles prosjekt for Hallingmo. T.d. bør hallingkost vere tilgjengeleg frå kaféen. Hallingdal Teaterverkstad (HTV) Tilbyr amatørteatergruppene i Hallingdal bistand frå profesjonell instruktør, rettleiing, utleige av kostymer og lysutstyr. Også skuleverket, næringsliv og privatpersonar nyttar tenestene til HTV. Ei lokalisering på Hallingmo vil gi betre utnytting av kostymelageret og lysutstyret, spesielt for Gol vgs og kulturskulen. HTV plassert på Hallingmo vil bidra til eit sterkare teaterfagleg miljø både i skulen og blant frivillige organsiasjonar, samt opne opp for nye brukarar og samarbeidsformer. Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen tilbyr fleire aktivitetar for seniorar som evt. kan flyttast til Hallingmo: Fredagsdans, dataklubb, fleirkulturell kveld for kvinner. Lokalhistorisk arkiv Gol bygdearkiv ligg i dag i underetasjen på Gol kommunehus. Det har ei kjerne av frivillige som driv innsamling og registrering av ymse materiell, men er relativt lite besøkt. Ved å legge arkivet i tilknytning til biblioteket, vil det bli meir synleg og meir tilgjengeleg og det vil bli tilført fagkompetanse på registrering og oppbevaring. Dagsenter for psykisk helsevern Plassering på Hallingmo vil gi kort veg til bibliotek, storhall med treningsmoglegheiter, 12

13 andre kulturaktivitetar. Andre kommunar (Oppegård) som har plassert slikt dagsenter i kulturhus/-senter, får positive tilbakemeldingar frå brukarane. Det er legitimt å gå inn på eit kultursenter. Gol Reisemål AS/Turistkontor Gol Reisemål skal utføre vertskaps- og informasjonstenester på vegne av Gol kommune. Ved å flytte turistinformasjonen til Hallingmo, lokalisert i tilknytning til biblioteket, vil Gol få eit informasjonssenter med brei kompetanse innan fleire område. Funksjonane over inngår ikkje i romprogrammet. 4 Romprogram 4.1 Kultursalar og galleri. Funksjon Kvm Merkn. Vestibyle Inngår i fellesareal Publikumsgarderobar Inngår i fellesareal Publikumstoalett Inngår i fellesareal Utstillingsgalleri 120 Utstillingsrom + lagerrom. Må også kunne brukast til andre aktivitetar når det ikkje er utstillingar der. Kultursal m/b-scene publikumsplassar á 0,9m (225m ). Scene m/sidescene 205m. Mobilt amfi. Viktig med god adkomst frå utsida(store dører inn, lett å trille inn utstyr, dvs ikkje trapper men ramper) Liten kultursal publikumsplassar. Blackbox/intimscene for musikk, dans, drama. Øvingssal. God teknisk utrusting. Lite mobilt amfi. Liten kinosal. Må ligge i nærheiten av ungdomsklubben slik at salen kan brukast til arrangement i regi av Klubb1. Garderobar m/dusjar 60 4 enkeltgarderobar som kan slåast saman to og to ved større produksjonar Skodespelarfoaje 35 Opphaldsareal for artistar og teknikarar, Må ligge i nærheiten av scene og garderobar Sceneverkstad 60 Innlasting og produksjon av scenografi, vedlikehald og reparasjon av utstyr. Må ligge ved scena Lager 100 For konferansebord, stolar, scenografi m.m Teknikarrom 15 Maskinrom 20 Kinomaskinar, lys, teknikk. Må ligge bak i salen 13

14 4.2 Gol bibliotek For eit komplett og framtidsretta bibliotek som tar høgde for bestandsutvikling neste år, er det behov for flg (netto areal): Funksjon Kvm. Merknader Utlånsavd. (inkl plass til utstill.) 445 Utlånsareal for vaksne, ungdom, barn, tidsskrift/aviser, musikk, andre media Oppslagsverk 20 Studieceller, leseplassar, grupper 60 Bør kunne brukast også når biblioteket er stengt Offentleg info 10 Lokalsamling Skranke 30 Kontor inkl fellesfunksjonar (5) 75 Magasin (ope) Kan evnt. inngå i bygdearkivet Off.toalett + HC-toalett (dagens 15 Inngår i fellesareal Bøttekott/vaskerom/reinhaldslager 15 Inngår i fellesareal Personalgarderobe/toalett 15 Spiserom/kjøkken/stort møterom 30 Gruppe-/spesialrom (minst 3) 45 Kan kombinerast med kulturskulen Lager/rekvisitarom 30 Heis (dagens) 5 Inngår i fellesareal. Fortrinnsvis bør alt bibliotekareal på ei flate Teknisk rom (IT-utstyr, tavler, strøm, luftfukt., ventilasjon) Ytre + indre gang (inkl garderobeplass) Inngår i fellesareal 4.3 Ungdomsklubb Funksjon Black-box som kan brukast som diskotek og andre arr. for ungdom. Øvingssal for kor, orkester, band + avlastingssal for dei andre scenene. Kan brukast av Gol vidaregåande skule på dagtid. Kafé m/kjøkkenøy Tørrlager/fryselager Kontor Kvm Merknader 100 Permanent lyd/lys/diskoanlegg. Bør plasserast i tilknytning til ungdomskafeen, men også slik at andre brukarar enkelt kan ha tilgang. 70 Kafébord og stolar med plass til 40 til 50 stk. Intim kafé som innbyr til samtale. Hybelkafé for hybelbuarar i Gol. Ettermiddagskafé med leksehjelp. Plass til data, biljard, airhockey, bordtennis o.a. Kjøkkenøy på ca. 8kvm med arbeidsplassar for 2-3 personar 6 Hyller og fryseskåp/boks 14

15 Medieverkstad 30 Film/Lydstudio/Nærradio/Webtv. Max 10 til 14 stk. i studio samstundes. Max 2 i mikse/redigeringsrom. Her kan det bli masse muligheiter for kreativ ungdom. Stillerom/intimsone 10 Max 6 til 10 stk samtidig. Gode sofaer, og eit kafébord, lydanlegg Rom for reinhaldar 5 Inngår i fellesareal Toalett 10 2 stk. a 5 m2 med 3 toalett, eit HCWC etter gjeldande krav Lager 10 Lager for instrument og ting ein ikkje brukar kvar dag i klubben. Helst nær black-box Personalrom/garderobe Helsestasjon for ungdom Nærmiljøanlegg (ute) Sjå pkt For 4-6 personar 8 I staden for at ungdommen kjem til helsestasjonen, kjem helsestasjonspersonellet dit ungdommen er. 4.4 Kulturskule. Funksjon Kvm Merknad Personalgarderobe/toalett personar. Bør vera i tilknytning til kulturskolens undervisningslokaler Personal-/pauserom, kjøkken personar. Bør vera i tilknytning til kulturskolens undervisningslokaler. Møterom 20 Kan inngå i fellesareal Kontor/arbeidsrom 15 5 personar. Bør være i tilknytning til kulturskolens undervisningslokaler Kontor (rektor) 10 1 person. Kan vera i tilknytning til andre kontor som ikkje er tilknytta kulturskulen Musikkstudio 20 5 personar. Eige musikkstudio. Berre tilgang for tilsette i musikkstudio/kulturskolen. Kabling til konsert-/teatersalen for musikkopptak av konsertar/forestillingar Musikkverkstad 30 Øvingsstad for rockeband o.a. Bandrigg: (gitarforsterkarar, bassamp, keyboard, trommer, PA. Lager 190 For lys, lyd, rekvisittar, kulisser, bord/stolar, instrument med mer Undervisningsrom rom a 15 m2 Må vera tilrettelagt for musikkundervisning Lydisolerte lokaler Grupperom/øvingslokaler 80 4 rom a 20 m2 til gruppeundervisning. Evt. sambruk med biblioteket. Venterom personar. Venterom for elevar som 15

16 skal på undervisning/kor. PCar/arbeidsbenkar der elevane kan gjere lekser. Kan bruke biblioteket dersom kulturskule og bibliotek ligg nær kvarandre. Dansesal personer. Flytande golv - Barr Spegel - PA Garderober, elevane personar Konsertsal 150 Til huskonsertar/visningar/øvingar.kan bruke liten kultursal. Kopi/materialer 10 Må vera i tilknytning til kulturskulens undervisningslokale Verkstad Undervisningsrom, visuell kunst Galleri IT-rom 40 Verkstad med nødvendig utstyr for arbeid med kulisser, kostymer og produskjonar. Kan inngå i fellesareal personar. Tilrettelagt for undervisning i visuell kunst Må vera i tilknytning til kulturskolens undervisningslokaler 20 Eige galleri for visning av arbeid innan visuell kunst. Kan bruke felles utstillingsgalleri 30 Tilrettelagt for undervisning i digital foto og musikkteknologi. Må vera i tilknytning til kulturskolens undervisningslokale. Kan evt. kombinerast med bibliotek/undervisningsrom Nødvendig utstyr til digital foto/musikkteknologi 4.5 Park og aktivitetsanlegg Parkanlegg/torg Utescene Uteservering Aktivitetsanlegg/nærmiljanlegg Bør omkranse Hallingmo og vera bindeleddet mellom Sentrumsvegen og kultur/idrett/skule. Skulpturpark? 100kvm Band og kor inntil 50 stk. Overbygd med tak, straum 2X 32AMP og 2X 63 AMP og tilkoplingmuligheiter for nettverk o.a. Bør ligge slik til at dette tilbodet kan drivast i tilknytning til kafé/restaurant inne Aktivitetsanlegg for ungdom med m.a. skatepark, sandvolleybane, klatrevegg o.l. 16

17 4.6 Samandrag areal Funksjon Fellesfunksjonar Kultursalar m/støtteareal Utstillingsgalleri Bibliotek Ungdomsklubb/-aktivitetar Kulturskule Kvm Merknader 500 Vestibyle m/publikumsmottak, garderobe/toalett, reinhaldssentral, kontor, kafé/restaurant 925 Kan brukast av Gol vidaregåande skule på dagtid 120 Bør ligge i tilknytning til bibliotek 775 Føreset sambruk av grupperom med kulturskulen 265 Kan ligge i eit fellesbygg, men bør ha eigen inngang 680 Føreset sambruk av kultursalar, verkstad, biblioteket som venteareal Arbeidsgruppa vil understreke at romprogrammet ikkje er så gjennomarbeidd at det kan leggjast til grunn for den endelege prosjekteringa. Eit endeleg romprogram må skje i dialog med arkitektar og konsulentar. Dei opplista fellesareala er eit forslag som er avhengig av ei samlokalisering av dei funksjonane vi foreslår. Å samle fleire tilbod i ein sentral kulturarena vil gi mange driftsfordeler: o Sambruk av lokale gir best utnytting av arealet o Rom med høg fleksibilitet gir effektiv arealutnytting og tilpassing til ulike behov. Det må vera god akustikk i alle aktivitetslokala og fellesrom, transport og tilkomst til alle rom med kulturaktivitetar må vera god og alle tekniske løysingar må ha høg standard. o Felles trafikkareal og basisfunksjonar som toalett/garderobar, kafé/restaurant vil også spare vesentleg areal og byggekostnader o Gjennomarbeidd planløysing med ein felles skranke/resepsjon for heile Hallingmo vil gi effektiv og fleksibel drift o Samlokalisering vil opne for eit spennande og kreativt samarbeid mellom ulike miljø og aktivitetsgrupper 17

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår)

Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kulturavdelinga (Utval for Kultur og Levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om kultur og informasjonsavdelinga Biblioteket Biblioteket skal vidareutviklast som lærings- og informasjonsarena Biblioteket skal

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM

FLEIRBRUKSHALL ROMPROGRAM Idrettshall 1602 m 2 Standard idrettshall 23x44 = 1012 m 2 Denne hallstorleiken gir plass til alle tradisjonelle innandørsidrettar. Tribune på den eine langsida med plass til 250 personar = 220 m 2 Hallen

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale Leikanger folkebibliotek nytt lokale Gunnar Steine, Ervin Beheim og Anne Brit Lauvsnes gjennomførde synfaring den 10.06.2015 kl 09.00 11.00. Synfaringa er bakgrunn for denne rapporten. 1) Bakgrunn: Leikanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/ Time kommunestyre 040/

Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/ Time kommunestyre 040/ TIME KOMMUNE Arkiv: K2-C60 Vår ref (saksnr.): 07/1187-5 JournalpostID: 07/8733 Saksbeh.: Helge Herigstad NYTT BIBLIOTEK PÅ BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Plan- og økonomikomiteen 082/07 12.06.2007

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

KULTURSAL OG KINOSAL I VOLDA. SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM HVO/STATSBYGG OG VOLDA KOMMUNE.

KULTURSAL OG KINOSAL I VOLDA. SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM HVO/STATSBYGG OG VOLDA KOMMUNE. KULTURSAL OG KINOSAL I VOLDA. SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM HVO/STATSBYGG OG VOLDA KOMMUNE. Volda kommune har tidlegare gjort ei omfattande kulturhusutgreiing som mellom anna innheld både kultursal og kino,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det.

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Time kommune 15.500 innbyggjarar Bryne er kommunesenter 2.300 elevar i grunnskule TIME KULTURSKULE Musikkskule

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/1221 Løpenr.: 10690/2016 Arkivkode: 614/C40 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Sakshandsamar: Signe Vinje Kunsthuset på Rauland - avklaring

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Velkommen til kulturskulen.

Velkommen til kulturskulen. 1 Velkommen til kulturskulen. Det er no tid for å søkja om plass i kulturskulen for neste skuleår. Alle elevane som har plass dette året, får det automatisk neste år, men dei må levera eit skjema som blir

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5)

Spel for alle - Kasino mobil (Ref #c4ef53b5) Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5) Søknadssum: 153 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling BIB3000 Dato: Fredag 12.desember 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider (inkl. forside): 5 Antall

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer