Desember Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer."

Transkript

1 Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1

2 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim Rapport Prosjektrapport 28/2008 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside 2

3 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Agderforskning på oppdrag fra Aust- Agder og Vest- Agder fylkeskommune. Formålet med rapporten er å gi et bilde av virkninger av statens politikk på ulike områder sett i forhold til andre fylker og regioner i Norge. Agderforskning utarbeidet en tilsvarende rapport i 2001 og det vil bli foretatt en sammenlikning av dataene. Rapporten bygger på ulike kilder, særlig materiale som har vært utarbeidet i tilknytning til Effektuvalget, som har vurdert effektene av distrikts- og regionalpolitikken i Norge. Både denne rapporten og rapporten fra 2001 bygger på historiske tall. Sammenlikningene er derfor uttrykk for et nivå og en trend, men gir ikke det helt aktuelle bildet av situasjonen. Statsbudsjettallene i rapportene fra 2001 bygger på tall fra 1995, mens tallene i årets rapport er basert på budsjettåret

4 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag Statens inntekter Overføringer til kommuner og fylkeskommuner Overføringer til jordbruket Andre næringsoverføringer Statslønn Statens investeringer

5 Tabelloversikt Tabell 1: Personrettede overføringer 9 Tabell 2: Alle overføringer og skatter 11 Tabell 3: Jordbruksoverføringer 13 Tabell 4: Næringsoverføringer 14 Tabell 5: Statslønn 17 Tabell 6: Sysselsatte tjenestemenn fordelt på fylke 18 Tabell 7: Sysselsatte tjenestemenn fordelt på kommune 18 Figuroversikt Figur 1: Skatter og avgifter i Norge 7 Figur 2: Overføringer fordelt på fylke 8 Figur 3: Type overføringer fordelt på fylke 10 Figur 4: Kommune og fylkesvise overføringer fordelt på fylke 12 Figur 5: Andre overføringer fordelt på fylke 15 Figur 6: Statslønn fordelt på fylke 16 Figur 7: Statlige investeringer fordelt på fylke 19 5

6 Sammendrag Aust- Agder og Vest- Agder kommer dårlig ut når det gjelder statlige overføringer. Aust- Agder (som nå har flere innbyggere enn både Finnmark og Sogn og Fjordane) ligger helt i bunnen når det gjelder de absolutte tallene for overføringer. Vest- Agder kommer også dårligere ut når det gjelder absolutte tall for overføringene enn et fylke som Troms, som har betydelig færre innbyggere en Vest- Agder. Disse skjevhetene har sammenheng med distriktspolitiske prioriteringer og for Troms sitt vedkommende også de tunge overføringene til Universitetet i Tromsø og til Forsvaret. Ved overføring av personrettede midler kommer Aust- og Vest- Agder noe over gjennomsnittet når det gjelder overføringer per innbygger; henholdsvis 8,15 og 3,89 prosentpoeng over landsgjennomsnittet per innbygger. De tyngste elementene i dette er overføringene til kommunene og overføringene over trygdebudsjettet. Både Aust- og Vest- Agder har høg andel uføretrygdede i forhold til gjennomsnittet for landet, mens alderssammensetningen ikke skiller seg særlig fra landsgjennomsnittet. Når det gjelder overføringer til kommune og fylkeskommune er Aust- og Vest - Agder i midtsjiktet, men under landsgjennomsnittet med henholdsvis 6 og 8 prosentpoeng. Det har sammenheng med at både Oslo og Akershus har så sterkt skattegrunnlag at landsgjennomsnittet trekkes sterkt oppover og de alle fleste av landets fylker blir dermed liggende under gjennomsnittet. De typisk næringssvake fylkene (Nord- Norge og indre- Østland) får kompensert dette gjennom inntektssystemet. I overføringer til næringsformål kommer både Aust- og Vest- Agder dårligere ut enn gjennomsnittet, med henholdsvis 59,1 og 49,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet Når det gjelder overføringer til jordbruket kommer også Aust og Vest Agder i bunnsjiktet med omkring halvparten av landsgjennomsnittet per innbygger. Det er et uttrykk for at jordbruket som næring har liten betydning i de to Agder-fylkene. Aust- Agder og Vest- Agder kommer også dårlig ut av statistikken for utbetaling av statslønn og har en utbetaling av statslønn pr. innbygger i de to fylkene som ligger helt på bunnen og utgjør mindre enn halvparten av nivået i Oslo og Troms. Dette kommer til uttrykk ved at Aust- og Vest- Agder ligger på bunnen med henholdsvis 33 og 35 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, mens Oslo og Troms ligger 51,5 og 39,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet per innbygger. Agder-fylkene ligger midt i sjiktet når det gjelder statlig sysselsetting som andel av den totale sysselsettingen. Mye av den statlige sysselsettingen i Agderfylkene er konsentrert om fylkeshovedstedene Arendal og Kristiansand. Ellers fører aktivitetene knyttet til Universitet i Agder i Grimstad til at Grimstad scorer høgt. Agderfylkene kom svakere ut av statistikken over Statens investeringer for året 2005 enn tilfellet var i På noen områder (flyplasser og forsvar) ble det ikke gjort noen investeringer i Aust- og Vest- Agder i det hele tatt i

7 1. Statens inntekter Gjennom skatter og avgifter inndrar den norske staten omkring 40 % av verdiskapningen målt i brutto nasjonalprodukt. Som det går fram av vedlagte illustrasjon 1 ligger summen av skatter og avgifter i Norge litt i overkant av snittet for EU-landene og betydelig over USA, men i underkant av de øvrige nordiske landene. Figur 1: Skatter og avgifter i Norge ( ) 2. Statens overføringer Skattene og avgiftene pløyes tilbake i norsk økonomi gjennom statens egne investeringer og gjennom overføringene til privatpersoner og offentlige organer. Dette (både inndragningen og fordelingen) har stor betydning for inntektsfordelingen mellom ulike grupper og personer og for tjenesteytingen, men har også ulike konsekvenser for ulike geografiske områder. Den regionale fordelingen av de absolutte tall for overføringene gir et fortegnet bilde av de regionale effektene. De mest folkerike delene av landet har selvsagt også de største overføringene. 1 Kilde: Finansdepartementet og OECD 7

8 Figur 2: Sum overføringer fordelt på fylke. Kroner/innbygger (2005) Oslo Akershus Hordaland Rogaland Sør Trøndelag Nordland Østfold Møre og Romsdal Buskerud Vestfold Troms Hedmark Oppland Telemark Vest Agder Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Finnmark Aust Agder Sum overføringer fordelt på fylke. Millioner kroner Som det går fram av denne illustrasjonen er det de mest folkerike fylkene, som Oslo, Hordaland, Akershus som får de største overføringene. Dette har selvsagt stor betydning for den økonomiske utviklingen i disse deler av landet. I den nederste delen av tabellen er det imidlertid grunn til å merke seg at Aust-Agder (som nå har flere innbyggere enn både Finnmark og Sogn og Fjordane) ligger helt i bunnen av tabellen når det gjelder de absolutte tallene for overføringer. Vest- Agder kommer også dårligere ut når det gjelder absolutte tall for overføringene enn et fylke som Troms, som har betydelig færre innbyggere enn Vest- Agder. Disse skjevhetene har sammenheng med distriktspolitiske prioriteringer og for Troms vedkommende også de tunge overføringene til Universitetet i Tromsø og til Forsvaret. Bildet blir imidlertid interessant dersom vi ser overføringer pr. innbygger (statslønn etc. er ikke med i dette). 8

9 Tabell 1: Sum overføringer av personrettede midler fordelt på fylke. Kroner/innbygger. Gjennomsnitt =100 (2005) Personrettede Fylke overføringer per innbygger Finmark 117,84 Nordland 112,17 Hedmark 111,77 Telemark 111,3 Vestfold 109,57 Aust-Agder 108,15 Østfold 108,13 Troms 107,04 Oppland 106,27 Nord-Trøndelag 105,31 Vest-Agder 103,89 Møre og 100,94 Sør-Trøndelag 99,57 Buskerud 99,22 Sogn og 97,48 Oslo 94,23 Hordaland 93,44 Akershus 90,21 Rogaland 85,22 På denne tabellen er overføringene til fylkene rangert etter antall kr. per innbygger. Det er Finnmark, Nordland, Hedmark og Telemark som får mest pr innbygger. To av de rikeste fylkene i landet målt i gjennomsnittsinntekter, Rogaland og Akershus, ligger lavest når det gjelder statlige overføringer pr. innbygger. Både Aust- Agder og Vest- Agder ligger i midtsjiktet, med henholdsvis 108,15 og 103,89 i overføringer pr innbygger. De tyngste elementene i dette er overføringene til kommunene og overføringene over trygdebudsjettet Overføringene til kommuner og fylkeskommuner utgjør til sammen ca 100 milliarder kroner (rammetilskudd og øremerkede tilskudd). Overføringene til kommunene har som formål å gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i hele landet, men inntektssystemet for kommunene har også et rent distriktspolitisk element i seg. Det betyr at utkantfylker med et svakt næringsgrunnlag får mer enn fylker i sentrale strøk. Et annet viktig element i overføringene er trygdeoverføringene. De utgjør til sammen 228 milliarder kroner. Fylker med en høg andel eldre og fylker med mange på uføretrygd får større overføringer pr. innbygger enn fylker med en ung befolkning og lav andel uføretrygdede. Både Aust- Agder og Vest- Agder har høg andel uføretrygdede i forhold til gjennomsnittet for landet, mens alderssammensetningen ikke skiller seg særlig fra landsgjennomsnittet. Noen av overføringsordningene har helt eller delvis regionalpolitiske formål. Jordbruksoverføringene har for eksempel stor regionalpolitisk betydning i de deler av landet 9

10 der jordbruket har stor betydning for økonomien. Differensiert arbeidsgiveravgifter står på tilsvarende fordelaktig ut for næringssvake områder. Figur 3: Sum statlige overføringer fordelt på fylke. Kroner/innbygger (2005) Finnmark Troms Norland Sør Trøndelag Nord Trøndelag Sogn og Fjordane Hedmark Oppland Oslo HELE LANDET Telemark Hordaland Møre og Romsdal Vestfold Aust Agder Buskerud Vest Agder Østfold Akershus Rogaland Personrettede Bedrifts / næringsrettede Statslønninger Kommuneoverføringer Jordbruksoverføringer Annen redusert arbeidsgiveravgift Midler fra Norges Forskningsråd Arbeidsmarkedstiltak Skatter til staten De ulike overføringene har ulik regional effekt. Statslønninger går i stor grad til kompetansearbeidsplasser (høge utdanningskrav) i de ulike regionene og har stor effekt på vekst og utvikling. Midler fra Norsk Forskningsråd har den samme effekten. Som det går fram av figuren får Oslo betydelige midler på dette området og dette er viktige faktorer bak befolkningsvekst og dynamikk i Oslo-område. Overføringer som jordbruksoverføringer, redusert arbeidsgiveravgift og arbeidsmarkedstiltak slår sterkest ut i de typiske distriktsfylkene i Innlandet og Nord- Norge. Agder-fylkene kommer svakt ut både når det gjelder statslønn, midler fra Norges Forskningsråd, samtidig som både jordbruksoverføringene, redusert arbeidsgiveravgift etc. heller ikke har stor betydning i denne delen av landet. I tabellen 2 under er det gjort en framstilling av skatt pr. innbygger og overføringer pr. innbygger i forhold til en indeks der gjennomsnittet er 100. Som det går fram av denne tabellen er det lite samsvar mellom skatt pr. innbygger og overføringer pr. innbygger. Det er en klar tendens til at overføringer pr. innbygger er omvendt proporsjonalt med skatt pr. innbygger. Samlet sett bidrar dette til å utjevne forskjeller mellom regioner. Befolkningen i Rogaland ligger for eksempel på 2. plass når det gjelder skatt pr. innbygger, og mottar minst pr. innbygger i overføringer. 10

11 Tabell 2: Sum skatter og overføringer fordelt på fylke. Kroner/innbygger. Gjennomsnitt = 100 (2005) Fylke Alle skatter per innbygger Alle overføringer per innbygger Finnmark Troms Nordland Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Hedmark Oppland Oslo Telemark Møre og Romsdal Hordaland Aust-Agder Vestfold Vest-Agder Buskerud Østfold Akershus Rogaland Aust- Agder og Vest- Agder ligger i det lavere sjiktet når det gjelder skatt pr. innbygger (indekspoeng 87 og indekspoeng 89), men er også under landsgjennomsnittet (100 indekspoeng) når det gjelder overføringer pr. innbygger. Aust- Agder scorer 94 indekspoeng, mens Vest- Agder scorer 92 indekspoeng. Vest- Agder ligger i bunnsjiktet når det gjelder overføringer pr. innbygger, på en fjerdeplass bakfra. Indeksen for skatt viser at Nord-Norge og Innlandet ligger dårligst an, mens Oslo, Akershus og Rogaland ligger helt i toppen når det gjelder skatteinnbetaling). Dette har delvis sammenheng med et nærings- og arbeidsliv med høg lønnsevne, men også med det faktum at mange store konserner med virksomheter over hele landet skatter til kommuner i disse fylkene. Aust- Agder (indeks 87) og Vest- Agder (indeks 89) ligger i midtsjiktet, men under landsgjennomsnittet. Det har sammenheng med at både Oslo og Akershus har så sterkt skattegrunnlag at landsgjennomsnittet trekkes sterkt oppover mens resten av landets fylker dermed blir liggende under gjennomsnittet. Når det gjelder overføringene er bildet annerledes. Blant de fylkene der det betales inn minst skatt pr. innbygger (Nord-Norge og Innlandet) som får mest i overføringer pr. innbygger. Også Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder overføringer pr. innbygger. Aust- Agder og Vest- Agder ligger i bunnsjiktet når det gjelder overføringer pr. innbygger, med en indeks på henholdsvis 94 og 92 poeng. Vest- Agder ligger på 4. plass bakfra og det er 11

12 bare Rogaland, Akershus og Østfold som kommer dårligere ut. Aust- Agder ligger på 6. plass bakfra. 3. Overføringer til kommuner og fylkeskommuner Kommuneoverføringene er på totalt 97 mrd. kroner i Disse overføringene har en klar distriktspolitisk profil og bidrar i sterk grad til at de nordnorske fylkene har de størst samlede statlige overføringene regnet pr. innbygger. Kommunene i det distriktspolitiske virkeområde har i gjennomsnitt 78 % høyere overføringer enn sentrale områder. Primærkommunenes rammetilskudd gjennom inntektssystemet er hele 152 % høyere i distriktskommunene enn i sentrale områder 2. Figur 4: Kommune - og fylkesvise overføringer fordelt på fylke (2005) Finnmark Nordland Troms Sogn og Fjordane Nord Trøndelag Oppland Møre og Romsdal Telemark Vest Agder Aust Agder Sør Trøndelag Hele landet Hordaland Hedmark Vestfold Østfold Buskerud Rogaland Akershus Oslo Rammetilskudd, kommuner Øremarkede tilskudd, kommuner Andre statlige overføringer, kommune Rammetilskudd, fylkeskommunen Øremarkede tilskudd, fylkeskommunen Andre statlige overføringer, fylkeskommunen Overføringene til kommunene over ulike deler av statsbudsjettet må ses i sammenheng med hele inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene. Inntektssystemet har en del som utjevner kommunenes og fylkeskommunenes inntektsside i forhold til kommunenes og fylkeskommunenes egne skatteinntekter. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner som har et svakt skattegrunnlag får tilsvarende høgere overføringer. Inntektssystemet inneholder også en inntektsutjevningsdel, der kommuner og fylkeskommuner som ut fra objektive kriterier har høgere utgiftsbehov (ut fra for eksempel alderssammensetninger, avstander etc.) får større 2 Kilde: ØF- rapport nr: 07/2007: Statlige utgifters geografi i

13 overføringer gjennom inntektssystemet. Inntektssystemet har i tillegg til dette en komponent som knytter seg til rene distriktspolitiske hensyn. Oslo, Akershus og Rogaland ligger på bunnen når det gjelder samlede overføringer til kommuner og fylkeskommuner pr. innbygger (mellom og pr innbygger), mens Finnmark, Nordland, Troms og Sogn og fjordane ligger i toppen (alle får overført minst pr. innbyggere). Aust- Agder og Vest- Agder får overføringer fra staten til kommuner og fylkeskommuner som så vidt er høgere enn landsgjennomsnittet. 4. Overføringer til jordbruket Overføringene til jordbruket utgjør betydelige summer og variasjonene mellom fylkene er store. I Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er jordbruk viktige næringer og disse fylkene mottar det tredobbelte av landsgjennomsnittet i overføringer til jordbruket pr. innbygger. Også når det gjelder jordbruksoverføringene ligger Aust- Agder og Vest- Agder i bunnsjiktet med overføringer pr. innbygger med omkring halvparten av landsgjennomsnittet. Det er et uttrykk for at jordbruket har liten betydning i de to Agder-fylkene. Tabell 3: Regionalfordelte jordbruksinntekter fordelt på fylke; gjennomsnitt =100 (2005) Jordbruksoverføringer Fylke per innbygger Sogn og Fjordane 315,36 Nord-Trøndelag 313,02 Oppland 283,4 Hedmark 186,36 Nordland 157,79 Møre og Romsdal 148,17 Sør-Trøndelag 136,64 Rogaland 136,2 Troms 114,22 Finmark 82,87 Buskerud 71,52 Østfold 67,9 Vest-Agder 62,47 Hordaland 57,22 Telemark 55,45 Aust-Agder 48,39 Vestfold 44,55 Akershus 37 Oslo 0,31 13

14 5. Andre næringsoverføringer Næringsoverføringer mv. er her veldig vidt definert ved å omfatte verdien av redusert/kompensert arbeidsgiveravgift i privat sektor, arbeidsmarkedstiltak, forskingsmidler og støtte gjennom Innovasjon Norge. De utgjør mer enn 27 mrd. kroner, og har store regionale ulikheter. Høyest ligger Nord-Norge, Sogn og Fjordane, Nord Trøndelag og Oppland. Også når det gjelder andre næringsoverføringer tegner det seg et bilde som har mange likhetstrekk med overføringene til jordbruket. De fylkene som er klarest definert som næringssvake får mest. Også tabellen nedenfor er en indeks der landsgjennomsnittet er 100. Både Aust- Agder og Vest- Agder kommer dårlig ut av denne statistikken. Overføringene pr. innbygger til Vest- Agder utgjør 40,9 % av landsgjennomsnittet, mens det for Aust- Agders vedkommende utgjør 50,9 % av landsgjennomsnittet pr. innbygger. Det kan være relevant å løfte inn de store omstillingene i industrien på Sørlandet og en arbeidsledighet som inntil de siste årene har vært høgere enn landsgjennomsnittet, i en diskusjon om fordelingen av disse overføringene. Tabell 4: Regionalfordelte andre næringsoverføringer fordelt på fylke; gjennomsnitt =100 (2005) Fylke Næringsoverføringer per innbygger Oslo 37,0 Vest-Agder 40,9 Vestfold 43,1 Hordaland 50,4 Aust-Agder 50,9 Østfold 51,7 Rogaland 54,5 Akershus 72,1 Telemark 84,2 Buskerud 89,0 Sør-Trøndelag 104,8 Møre og Romsdal 124,0 Hedmark 143,3 Nordland 183,5 Troms 190,5 Nord-Trøndelag 195,5 Oppland 256,7 Sogn og Fjordane 300,2 Finnmark 389,4 Det er særlig den reduserte arbeidsgiveravgiften som bidrar til de fylkesvise forskjellene, men også mange andre ordninger har en klar overvekt i distriktene. Motsatt er det med forskningsmidlene, hvor over 90 % går til mottakere i sentrale kommuner. 14

15 Hvis vi studerer de faktiske overføringsbeløpene fordelt pr. innbygger pr. fylke ser vi det samme bildet. Aust- Agder og Vest- Agder ligger helt i bunnsjiktet på denne figuren. Figur 5: Andre overføringer fordelt på fylke pr. innbygger (2005) Finnmark Sogn og Fjordane Oppland Nord Trøndelag Troms Nordland Hedmark Møre og Romsdal Sør Trøndelag Hele landet Buskerud Telemark Akershus Rogaland Østfold Aust Agder Hordaland Vestfold Vest Agder Oslo Bedriftsutviklingstilskudd Etablererstipend Fylkesvise BU midler Investeringstilskudd Industrielle FoU kontrakterr Offentlige FoU kontrakter Tilskudd til til strukturtiltakk i fiskeflåten Verdiskapningsprogram, mat Verdiskapningsprogram, skog Najonale tiltak for regional utvikling Andre tilskuddd gjennom Invanor 6. Statslønn De statlige lønnsutbetalingene utgjør samlet 124 mrd. kroner. De er her regnet etter de ansattess skattekommune. Det er ikke overraskende høyest utbetalinger i Oslo, også regnet pr. innbygger, men også i Troms og Sør-Trøndelag har høye statslønninger. Regnet pr. innbygger er imidlertid de statlige lønningene 30 % lavere innenfor det distriktspolitiske virkeområde enn utenfor. Tyngden av de statlige lønnsutbetalingene i Oslo skyldes flere forhold. Den voksendee statlige sentraladministrasjonen med departementer og direktorater er sterkt sentralisert i Oslo og i tillegg har Oslo stor utdanningsinstitusjoner som Universitet i Oslo, BI og Høgskolen i Oslo. En tredje faktor som er med på å skape Oslo-dominansen når det gjelder statlige stillinger er de store sykehusene i Oslo. Helse Sør Øst (som også omfatter Agder-fylkene) har en stor del av sin virksomhet konsentrert i Oslo ( Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål Sykehus, Aker Sykehus. o.a. ). Troms ligger på annen plass på statistikken og dette har sammenheng med den store virksomheten Forsvaret har i Troms. 15

16 Aust- Agder og Vest- Agder kommer dårlig ut av denne statistikken og har en utbetaling av statslønn pr. innbygger i de to fylkene som ligger helt på bunnen og utgjør mindre enn halvparten av nivået i Oslo og Troms. Figur 6: Statslønn fordelt på fylke. Kroner/innbygger (2005) Oslo Troms Sør Trøndelag Akershus Finnmark Hordaland Hele landet Rogaland Nordland Buskerud Hedmark Vestfold Nord Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Telemark Østfold Aust Agder Vest Agder Dette kommer også til uttrykk i indeksen over statslønn pr. innbygger, der Vest- Agder ligger på bunnen (65 % av landsgjennomsnittet) og Aust- Agder ligger på nest siste plass (67 % av landsgjennomsnittet). Årsaken til at Agder-fylkene kommer dårlig ut, er at de store statlige virksomhetene er dårlig representert i disse fylkene. Store deler av Forsvarets virksomhet på Sørlandet er lagt ned (Luftforsvarets befalskole på Kjevik er det eneste som er igjen), sykehusene på Sørlandet får mindre midler og har derfor færre ansatte enn andelen av befolkningen skulle tilsi, og Universitetet i Agder er betydelig mindre enn sammenliknbare institusjoner i andre deler av landet. Flyttingen av Post og Teletilsynet til Lillesand kompenserer bare i liten grad for dette. 16

17 Tabell 5: Statslønn fordelt på fylke; gjennomsnitt =100 (2005) Fylke Statslønn per innbygger Oslo 151,5 Troms 139,5 Sør Trøndelag 124,7 Akershus 118,3 Finnmark 111,9 Hordaland 104,6 Rogaland 96,6 Nordland 93,2 Buskerud 92,5 Hedmark 85,2 Vestfold 79 Nord Trøndelag 75,9 Oppland 75,1 Møre og Romsdal 74,5 Sogn og Fjordane 74,5 Telemark 73,8 Østfold 69 Aust Agder 67,3 Vest Agder 65,7 Oversikten over statlig ansatte som omfattes av det Statens Sentrale Tjenestemannsregister utgjør til sammen personer pr. 1/ Disse tallene omfatter ikke de regionale helseforetakene, statsaksjeselskaper eller statlige virksomheter som er omgjort til stiftelser. Dette utgjør 5,46 % av de sysselsatte i Norge. Andelen statsansatte i fylkene varierer meget sterkt. Det er Oslo som har det største antall statsansatte, med personer til sammen. Det utgjør til sammen 9,04 % av de sysselsatte i Oslo. De ansatte ved sykehusene kommer i tillegg til disse. Ellers varierer andelen statsansatte i prosent av sysselsettingen mellom 1,29 % i Akershus og 3,23 % i Finnmark. Også på dette området kommer Troms og Sør Trøndelag ut som de som har størst andel statlig sysselsetting. Noen kommuner med relativt få innbyggere og store statlige virksomheter har en enda større andel statsansatte. Det dreier seg om kommuner som Ås i Akershus (med Universitetet for Miljø og Biovitenskap) Leikanger i Sogn og Fjordane (som sete for fylkesadministrasjonen), Brønnøy i Nordland (som har Brønnøysundregistrene). Agder-fylkene ligger midt i sjiktet når det gjelder statlig sysselsetting som andel av den totale sysselsettingen. Mye av den statlige sysselsettingen i Agderfylkene er konsentrert om fylkeshovedstedene Arendal og Kristiansand. Ellers fører aktivitetene knyttet til Universitet i Agder i Grimstad til at Grimstad scorer høgt. 17

18 Tabell 6: Sysselsatte tjenestemenn fordelt på fylke (2007) Tabell 7: Sysselsatte tjenestemenn fordelt på kommune (2007) 18

19 7. Statens investeringer Statens investeringer har i perioden ligget på mellom 30 og 50 milliarder kroner årlig. I denne geografiske kartleggingen er fra 3,5 til 10 milliarder stedfestet, det vil si mellom 12 og 27 prosent av statens samlede investeringer. Kartleggingen omfatter veginvesteringer, investeringer i jernbane, investeringer i statlige bygg, spesielle prosjekter og luftfart. Denne oversikten bygger på en analyse av statens investeringer i perioden , hvor det ble benyttet en regionsklassifisering. Kommunene ble da klassifisert i henholdsvis storbyregioner, mellomstore byregioner, små byregioner, små senterregioner og regioner med spredt bosetning. Rapporten viser at de statlige investeringene, uansett hvilket år man ser på i perioden , er det storbyregionen som til sammen mottar den største enkeltstående delen av investeringene fra staten. I 2005 var denne andelen 40 prosent. Under en investeringstopp omkring 1997 var andelen oppe i 65 prosent. Investeringstoppen var spesielt knyttet til Oslo-regionen. Prosjektene som utgjorde denne toppen var spesielt Oslo lufthavn Gardermoen, Gardermobanen og vegprosjekter i forbindelse med flyplassen, nytt Rikshospital samt rehabilitering og oppussing av Slottet. I de seinere årene har for eksempel byggingen av Operaen i Oslo krevd en stor del av de statlige investeringene. Kartlegging av statlige investeringer vanskeliggjøres av nye finansieringsformer av offentlige virksomheter. OPS-prosjektene for vegbygging finansieres for eksempel av private, mens staten betaler for vegen over en lang periode. For Sørlandets vedkommende vet vi også at kontorbygget for Post- og Teletilsynet i Lillesand er privatfinansiert, mens utgiftene til lokaler betales i form av husleie. Det samme er tilfellet for byggingen av ny campus for Universitetet i Agder i Grimstad. Under er lagt inn en figur som viser fordeling av statens investeringer pr. innbygger i Figur 7: Statlige investeringer fordelt på fylke (2005) 3 Rolv Lea:Regional fordeling av statens investeringer Civitas

20 Ved siden av Oslo og Akershus er det de typiske distriktsfylkene med svakt næringsliv og mye spredt bosetting som kommer sterkest ut av statistikken. Den høge uttellingen for Oslos og Akershus vedkommende har sammenheng med investeringer som følge av hovedstadsfunksjonen. Agderfylkene kommer svakt ut av denne statistikken. På noen områder (flyplasser og forsvar) ble det ikke gjort noen investeringer i Aust- Agder og Vest- Agder i det hele tatt i

21 Litteraturliste Ørbeck, Morten, Alnes, Per Kristian og Hagen, Svein Erik: (2007) Statlige utgifters geografi : ØF-rapport nr. 07/2007: Østlandsforskning Lea, Rolf: (2006) Regional fordeling av statens investeringer : Civitas Røed, Helge og Cruickshank, Jørn: (2001) Staten og Agder : Prosjektrapport nr. 26/2001: Agderforskning 21

22 Vedlegg 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Fou informasjon Tittel Staten og Agder - En rapport om statlige overføringer, sysselsetning og investeringer Prosjektleder Prosjektmedarbeider Oppdragsgiver Rapport type Helge Røed Steinar Sørheim Vest-Agder Fylkeskommune Prosjektrapport Rapport nr 28/2008 ISSN-nummer Tilgjengelighet til rapporten Åpen Sammendrag Statens virksomhet har stor betydning for den regionale utviklingen i Norge. Denne rapporten viser at overføring av midler hovedsakelig preges av en distriktspolitisk profil. Agderfylkene har en generelt lavere statlig investeringsrate per innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet. Agderfylkene får også mindre i statlige innvesteringer innenfor vei, jernbane, luftfart og statlige bygg enn landsgjennomsnittet generelt. 28

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer