Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012"

Transkript

1 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

2 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7 HOSPITERING...8 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)..9 Aldersgruppa 7 10 år..10 Aldersgruppa år.13 DIFFERENSIERING 16 UNGDOMSFOTBALLEN 13-19ÅR...17 Aldersgruppa år 18 Aldersgruppa år.20 Aldersgruppa år (Ikkje aktuell).23 DOMMARUTVIKLING..23 MÅLSETJINGAR FOR IL JOTUN FOTBALL Barne og ungdomsfotballen...24 Jentefotballen.25

3 Innleiing Sportsplan IL Jotun Fotball 3 Sportsplanen er utarbeida i sportsleg utval og godkjent av hovudstyret i IL Jotun. Formålet er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi driv i dei yngre årsklassane og med det utvikle klubb og spelarar i ei positiv retning. Sportsplanen skal vere retningsgjevande for alle trenarar som trenar lag i dei aldersfastlagde klassane i frå 6-16 år. Planen skal fungere som eit verktøy for å kvalitetssikre all aktivitet i gruppa. Den skal bevisstgjere trenarar på kva arbeidsoppgåver dei har teke på seg, og kva gruppa krev dei skal bidra med. Sportsplanen gjev ingen fasitsvar på korleis treningar skal gjennomførast av den enkelte trenar, men den gjev retningslinjer og idear til øvingar som kan gjennomførast på dei enkelte alderstrinna. Sportsplanen skal danne grunnlag for korleis utviklingsarbeidet skal bli best mogleg i IL Jotun Fotball. Sportsplanen vil kunne gje informasjon til klubbmedlemar om kva aktivitetar vi ynskjer å legge opp til, og korleis vi vil drive gruppa vår. Trenarar og lagleiarar skal nytte planen som eit arbeidsreiskap og danne grunnlag for meir langsiktig planlegging. All aktivitet i IL Jotun Fotball skal baserast på FAIR PLAY. Dette skal trenarar, leiarar og spelarar vise i holdning og oppførsel før, under og etter kamp og trening, slik det kjem fram i NFF sine retningslinjer. Øvre Årdal

4 4 Sportsleg utval Sportsleg utval skal koordinere og ha det overordna ansvaret for all den sportslege aktiviteten i gruppa. Leiar i sportsleg utval har møterett til styremøter, og skal halde styret jamnleg oppdatert på den sportslege utviklinga i gruppa. Sportsleg utval har denne organiseringa : Leiar Sportsleg leiar alderbestemt Trenarutviklar år Trenarutviklar 6-12 år Keeperutviklar Medlem Medlem Spelarutviklar Oppgåver : - Utarbeide, godkjenne og vedta gruppa sin sportsplan. - Vere gruppa si fora for å skape sportsleg utvikling. - Skaffe trenarar til alle laga gruppa. - I samråd med styret velge ut trenarar. - Hovudansvaret for alle uttak av spelarar, både til interne og eksterne tiltak. - Ansvar for utdanning av trenarar/leiarar.

5 5 INSTRUKSAR Leiar sportsleg utval Leiaren av sportsleg utval i IL Jotun Fotball skal ha det overordna ansvaret for all den sportslege aktiviteten i gruppa, gjennom å leie sportsleg utval. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Kalle inn til møter og setje dagsorden. - Bringe opp saker frå dei ulike representantane i utvalet. - Halde styret jamnleg orientert om den sportslege situasjonen i gruppa. - Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for den sportslege aktiviteten for hovudstyret. Sportsleg leiar aldersfastlagd fotball Sportsleg leiar aldersfastlagd fotball skal ha det overordna sportsleg ansvaret for gruppa sine aldersfastlagde lag. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Følge opp at gruppas sportsplan blir lagt til grunne i all fotballaktivitet både på og utanfor bana. - Halde sportsleg utval orienterte om både sportslege og utanom sportslege saker vedr. laga. - Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for aldersfastlagd fotball.

6 Keeperutviklar Sportsplan IL Jotun Fotball 6 Keeperutviklarane si hovudoppgåve er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter som vil utvikle seg som keeperar, får eit tilrettelagt tilbod med tanke på utvikling og framtidig rekruttering til våre seniorlag. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Plukke ut og leie ei keepergruppe 1-2 gangar i veka. - Sørge for å påverke lagstrenarane til å legge betre til rette for keeperar på fellestreningane. - Bidra og legge til rette for skulering av keeperrolla, blant trenarane i gruppa. - Halde 1-2 keeperforum pr. år. - Legge til rette for at keeperane i gruppa får tilbod om keeperskular. Trenarutviklar TU skal vere den som koordinerar den sportslege aktiviteten i barne og ungdomsfotballen i gruppa. TU skal i praksis vere sportsleg utval sin forlengande arm for å ivareta at dei sportslege aktivitetane i gruppa skjer ut ifrå dei retningslinjene som er lagt. * Trenarutviklaren skal utvikle trenarane! Arbeids oppgaver vil vere blant anna: - Oppfølging, gjennomføring og revidering(skal godkjennast i sportslig utvalg) av sportsplanen. - Vere gruppas faglige ansvarlige for utvikling av trenarkompetanse. - Bidra til at trenarkorpset i gruppa kjenner seg fagleg ivaretekne og får tilfredsstillande oppføljing. - Følgje opp alle trenarar/lag gjennom å delta på x antal treningar per år. - Sørge for at alle lag i gruppa har kvalifiserte trenarressursar. - Arrangere regelmessige trenarforum i gruppa(minimum 4 pr. år) og fungere som leiar for dette. - Sørge for at alle nye trenarar får ei grundig innføring i sportsplanen. - TU skal bistå spelarutviklar vedrørande alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular og sone og kretslagsaktivitet( alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval).

7 7 - Vere medlem i gruppa sitt sportslege utval. * Det er trenarutviklar sin jobb å leggje til rette for at trenarane i gruppa utførar ein best mogeleg jobb i møtet med spelarane det gjeld organisering, instruksjon, coaching, kvalitet, aktivitet, innhald i treningsøktene og kampleiing. Spelarutviklar Spelarutviklaren si hovudoppgåve er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter - med ambisjonar får tilrettelagt trenings og kamptilbod med tanke på framtidig rekruttering til våre seniorlag og norsk toppfotball. * Spelarutviklaren skal utvikle spelarane! Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Ta ut og trene ei eller to spelarutviklingsgrupper( her må ein vurdere alt etter kor mange aktuelle spelarar ein har i gruppa for ei slik gruppe, og interesse blant aktuelle spelarar), 1-2 gangar i veka. - Sørge for å følge opp alle våre sone og kretslagsspelarar, og i samarbeid med TU legge forholda best mulig til rette for utvikling for desse spelarane( oppfølging/spelarsamtalar, treningsplanar osv.). - Ha hovudansvaret for hospitering av spelarar i gruppa. - I samarbeid med TU vere ansvarleg for alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular og sone og kretslagsaktivitet( alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval). - Delta og bidra på gruppa sine trenarforum. * Det er spelarutviklaren sin jobb å sy saman ein trenings- og kampkvardag som legg til rette for at enkeltspelarar kan utvikle seg best mogeleg. HOSPITERING

8 8 Kva er hospitering? Det grunnleggande ved hospitering er at ein gjer spelarar som har ferdighetar, tid og motivasjon eit tilbod om trening og kamp på eit høgare ferdighetsnivå enn det dei kan få gjennom sitt ordinære lagsmiljø. I praksis betyr dette at spelarar er med eldre spelarar i trenings og kampsituasjon. Spelarane vil då oppleve at alt foregår i eit høgare tempo, og at det blir satt høgare krav til handling og handlingsvalg. Difor er dei treningane som inneheld mest mulig fotballspel frå 3 mot 3 til 11 mot 11, dei viktigaste å delta på for spelarar som hospiterar. Kriteriar for hospitering! - Spelaren må over tid ha vist gode treningshaldningar ved at dei har bortimot 100% frammøte på eige lag. - Hospitering skal først og fremst gjevast som eit tilbod til spelarar som held eit høgt ferdighetsnivå i eit lag, som viser stor interesse for fotballen og er svært trenings og lærevillige. I tilfeller kor desse kriteria ikkje er oppfylt av dei aktuelle spelarane, så bør ein ikkje starte med hospitering. - Hospitering kan og skje på sosiale grunnar. - Spelarar som er uttekne til kretslag og sonelag, bør få tilbod om hospitering. Andre spelarar som stettar kriteriane over, kan og få tilbodet. Korleis gjennomførar vi hospitering i vår klubb? - Aktuelle spelarar må følje sitt eige lag så langt som mulig, og hospiteringa skal kun vere eit supplement ekstraøkter med eldre lag i korte eller lengre periodar. - Spelarane skal primært spele kampar for laget sitt, men skal og få kamptilbod på eit eldre lag. - TK og SU har myndighet til å vurdere kvart enkelt tilfelle, og tilpasse hospiteringa deretter. Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere?

9 9 Der er spelarutviklar og trenarkoordinator som bestemme kva spelarar som skal få tilbod om hospitering, og kva hospiteringsordning som skal gjelde for spelaren. Trenaren kan komme med forslag/ynskje om spelarar som dei meinar bør hospitere, men det er TK og SU som avgjer dette. Før ein spelar kan byrje å hospitere skal både dei aktuelle spelarane, trenarar for opprinnleg miljø, trenarar for hospiteringsmiljø, TK og SU og føresatte gjennomføre ein klareringsrunde kor premissar og praktiske ting blir klargjort. * Sportsleg utval har alltid siste ordet i saker som gjeld hospitering. Overordna mål for barnefotballen BARNEFOTBALL (6 12 ÅR) Hovudmålet til IL Jotun Fotball med barnefotballen er å gje alle dei som ynskjer det eit fotballtilbod, slik at spelarane opplever trivsel, glede og meistring både i trening og kamp. Spelarane skal få muligheten til å lære fotballspelet sin heilhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Overordna retningslinjer : ILJotun Fotball skal følge NFF sine retningslinjer for barnefotballen. Link fotball.no-barnefotball : Link NFF`s barnefotballbrosjyre : Alle våre lag skal leiast av minimum ein hovudtrenar og ein assistent, i tillegg til lagleiar/oppmann. I arbeidet med barnefotballen må trenarane spesielt merke seg følgande moment i NFF sine retningslinjer : - Alle spelarane skal få tilnærma lik speltid. - Skape interesse for spelet og lagmiljøet. - Skape gode opplevingar for spelarane. - Unngå prestasjonspress og elitetenking. - Topping av lag skal ikkje forekomme. I utgangspunktet skal alle stille likt, og jevnbyrdighet er eit mål.

10 10 - Alle bør få spele i ulike posisjonar på bana. Krav til trenarane : - Trenarane i barnefotballen må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne. - Trenarane skal delta på trenarforum/samlingar og andre interne kurs i gruppa. - Alle trenarane i barnefotballen skal minimum ha gjennomført NFF sitt aktivitetsleiarkurs. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor med og motspelarar, dommarar, trenarar og lagleiarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandar sine spelarar og trenarar etter kampen. Generelle føringar: Aldersgruppa 7 10 år Målsetjing: Sesong: Treningar: Kamper: Denne aldersgruppa er underlagt IL Jotun Allidrett. Primært sosialt og leikprega. Lære spelet/regler/basisferdigheter. Resultater underordna betyding. Regulert av IL Jotun Allidrett minutt pr. veke. Alle IL Jotun Fotball sine lag skal delta på alle fire cupane i regi av SFFK. Andre lokale turneringar kjem i tillegg. Turneringar utanom dette må søkast om til styret. Alle spelarar bør ha kvar sin ball på trening, og all aktivitet bør være med ball. Treningsmodell for 7 10 år

11 Tid: ca. 1,5 time m/ tøying Sportsplan IL Jotun Fotball Oppvarming Enkle øvingar med ball. Trening av basisferdigheiter Varigheit: ca minutt. Venn med ballen-øvingar /Courver-øvingar. 2. Balleik/enkle tekniske øvingar. Trening av spark på ballen, stopp av ballen og føring av ballen. Varigheit: ca. 15 minutt. 3. Speløvingar Grupper frå 1 mot 1 til 5 mot 5 på små baner. Speløvingar kan gjerne brytast av med tekniske øvingar. Varigheit: Resten av treninga. 4. Tøying Viktig vane å innarbeide. Lår, leggar og lyske blir tøya i samla gruppe. Varigheit ca. 5 minutt. Treningsaktivitet og mengde Trenings-aktiviteten blir delt inn i 4 hovudaktivitetar: Individuell ballbehandling Spele saman med Spele mot Blandingskategori med spel og leik Individuell ballbehandling Føre ballen Best mogleg ballkontroll (legge til rette for pasning, skot) Best mogleg tilslag (pasning/skot) - Blir ivareteke ved grunnleggjande ferdigheitsøvingar, skot på mål og spel. "Spele saman med" Avlevere ballen til Mota ballen frå og returnere Direkte spel Samarbeid - Blir ivareteke med grunnleggjande ferdigheitsøvingar 2,3 og 4 spelarar samen. "Spele mot" Overliste motstander - angrep

12 12 Opphalde og hindre motstander - forsvar - blir ivareteke ved "mot eit mål-" og "mot to mål spel" (bruk store mål) Blandingskategori med spel og leik For å "halde ballen i laget" Individuell ballbehandling Bestemte teknikkar - Blir ivareteke ved forskjellige ferdigheitsøvingar Variasjonar i vektlegging vil veksle ein del med alder og nivå, men "spel mot-aktivitetar" bør som regel oppta ca. 50% av treningstida. Vi vil også på det sterkaste understreke betydinga av å drive med mykje avslutningstrening og skot på mål på kvar einaste trening! For keeperrolla gjeld At alle skal prøve seg utan at vi går inn i organisert trening Innføring av enkle regler: Kva skjer ved innkast? Kva skjer ved corner? Kva skjer ved utspill? Kva skjer ved frispark? Kva skjer ved avspark? - Det skal leggast opp til at alle i aldersgruppa gjennomgår ferdighetsøvingar knytt til Minimerke 1 og 2. Link Minimerke og teknikkmerke : Aldersgruppa år Speleforma i kamp går no over til 7'ar fotball. Allsidighet er fortsett eit viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Auka grad av sjølvkritikk kan nyttast i læring av ulike ferdigheiter. Ballen blir brukt mest mogleg i treningsaktiviteten. Generelle føringar:

13 Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Sportsplan IL Jotun Fotball 13 Sosialt og lystprega, samt vekt på sportsleg utvikling (teknikk og spel/samspel). Heilårleg. Primersesong Mars - Okt. Sommarferie juli, start august. 2 gonger felles pr. veke. I kampsesongen 1 + kamp. Spelarane må oppfordrast til eigentrening/alternativ trening. Deltar i ordinær serie. Alle spelar tilnærma like mykje. Gjerne rullering. Skal også delta på lokale cupar. Cupar utover dette må søkast styret. Haldepunkt for opplæringa Teknisk ferdigheitstrening må prioriterast. Spelarane vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomenta. Spel på små områder med få spelarar på laget. La kreativiteten hos den enkelte spelar få stor plass. Styr ikkje spelet for mykje - hugs spelarane har også idéar. Ein bør jobbe med haldningar til treningsregler, treningsvanar, sjølvdisiplin, hjelpsemd, samarbeid og oppmuntring. Organisering av trening Treninga sin lengde ca. 90 minutt. Oppvarming Taktisk/teknisk trening Spill Tøying/beskjeder/prat Treningsaktivitetar Keeper: Begynnande organisert opplæring Oppmuntre spelarane som vil prøve seg i mål

14 14 Begynnande elementær innføring i basisteknikkar Utespelarane: Basisferdigheitene skal vidareutviklast gjennom isolert teknisk trening og i speløvingar. Pasning Innside og utside Kort og lang Pasningshurtigheit, (forsøksvis tilslagsavgrensingar) Mottak Møte ballen Betydinga av retningsbestemt mottak (medtak) Skjerme ballen Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hovud Føring Innside/ytterside/vrist (nær foten i tronge rom - lenger frå i større rom) Vending Innside Ytterside Finter Lære 3 finter, f.eks pasningsfinte, skotfinte og kroppsfinte. Eventuelt fleire for den læreneme spelar. OBS. Husk betydinga av eigentrening og mange gjentakingar. Oppfordra spelarane til å bruke ballen utanom fellestreningane. Dribling Spelaren blir oppfordra til å være kreative med ballen. Heading Skot Heading utan opphopp, heade på målet! Loddrett vristspark. Husk: det er gøy å score mål! Ein eller annen skotaktivitet bør skje på kvar trening!

15 Samhandlingsferdigheiter Sportsplan IL Jotun Fotball 15 Trene pasningsspel Trene "2 mot 1" -situasjonar Speleprinsipp Angrep Breidde Djupne Bevegelse/friløp Spele ball framover Forsvar Presse/tackle Djupne Balanse Dei angrepsmessige prinsipp er det viktigaste i denne aldersgruppa. Desse må prioriterast! Press på ballførar og djupne blir innført helt elementært for ein begynnande forståing. Det skal leggast opp til at alle i aldersgruppa gjennomgår ferdighetsøvingar knytt til Teknikkmerke. Link Minimerke : Lagorganisering Alle spelar tilnærma like mykje. Alle skal prøve seg på ulike plassar. Alle er forsvararar/angriparar.

16 16 Prøve å halde posisjon i størst mogleg grad, ikkje slavisk. Spele seg ut av eige forsvar, helst gjennom midtbanen. Vidare utvikle forståing for 7'er fotball. Fotball skal spelast! DIFFERENSIERING Differensiering vil vere eit nøkkelord i den sportslege aktiviteten i aldersfastlagd fotball for IL Jotun i framtida. Dette då vi ynskjer å skape flest mulig gode fotballspelarar, samstundes som vi ynskjer å ha flest mulig med i gruppa lengst mulig. Vi trur at differensiering vil gjere at vi vil klare å behalde fleire lengre, og at det vil bidra til mindre fråfall spesielt i ungdomsfotballen. Dette betyr at vi så langt som råd vil strekke oss etter å gje eit differensiert tilbod til alle som vil spele fotball i IL Jotun. Det vil seie at vi både vil ha med og gje dei som vil spele fotball ein gang eller to i veka eit tilbod, samstundes som dei som vil trene kvar dag, må få lov til det. Når kulla i gruppa er store nok, så vil spelarane blir delte i lag etter ferdighetsnivå, haldningar og treningsvilje. Då samlar vi dei ferdighets og haldningsmessig beste spelarane (15-18 spelarar) på eit smågutt eller gutt elitelag. Elitelaga skal trene mykje, og ha godt kvalifiserte trenarar. Dette startar vi då med i frå smågutt/småjentealder. På både jente- og gute-sida der vi ikkje har ei så stor mengde av spelarar, så må vi gje eit differensiert tilbod innafor dei ulike laga. Har vi små kull, så må vi søke samarbeide med naboklubbar. Samstundes som vi er opptatt av å la dei beste og mest treningsvillige spelarane i gruppa vår få gode forhold for utvikling, så er vi og svært opptatt av at dei som kun vil spele fotball ein gang eller to i veka og som vil vere saman med vennar gjennomfotballen, og skal bli tekne godt vare på og få eit tilbod i vår klubb. Desse spelarane vil då spele på eit bredde 11àr lag og/eller 7àr lag, alt etter kor store kull vi har i gruppa. Det vil alltid vere rom for at spelarar skal kunne bli flytta både opp og ned mellom bredde og elitelaga. I år og kull der vi kun har nok spelarar til å stille eit 11àr lag i gruppa, der vi ikkje kan skilje spelarane i elite og breddelag, så skal vi gje eit differensiert tilbod til spelarane innanfor bestemte rammer i laget. Det vil seie at dei som vil trene mykje får tilbod om det, samstundes som spelarar som vil trene litt mindre, og må ivaretakast innanfor fornuftige rammer. Sjølv om differensieringsmodellen slår inn for alvor i ungdomsfotballen når spelarane blir smågute/småjentespelarar, så skal IL Jotun Fotball sine trenarar og vere beviste på å differensiere i barnefotballen. Trenarane må vere beviste på å differensiere på treningane, når det gjeld gruppeinndeling og treningsmengd. Trenarane må etterstrebe jevnbyrdighet, og la

17 17 alle få utfordringar på sitt nivå. La dei med ferdighetslikhet få høve til å jobbe saman i delar av treningane. IL Jotun Fotball trur dette er vegen å gå for både å skape fleire gode fotballspelar, og samstundes behalde endå fleire over lengre i gruppa. Erfaringar frå andre klubbar viser og at dette er vegen å gå. UNGDOMSFOTBALLEN ÅR Overordna mål for ungdomsfotballen : IL Jotun Fotball skal legge best mulig til rette for å hindre fråfall frå fotballen. Her er differensiering eit svært viktig sikkkord. Alle laga i vår klubb skal leiast av minimun ein hovudtrenar, ein assistenttrenar og ein lagleiar/oppmann. IL Jotun Fotball har som mål å skape ei interesse og eit miljø som gjer at flest mulig vel fotballen som primær fritidsaktivitet. IL Jotun Fotball ynskjer å utvikle spelarar med individuelle tekniske ferdighetar, speleglede, gode haldningar og god lagmoral. IL Jotun Fotball skal strekke seg etter å gje alle som vil spele fotball eit tilbod, uansett ferdighetsnivå. Krav til trenarane : - Alle trenarar må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne. - Trenarane skal delta på trenarforum og andre samlingar som IL Jotun Fotball er arrangør for. - Trenarane i ungdomsfotballen må ha Trenar 1 utdanning, eller ville ta denne i løpet av sesongen. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt gode haldningar til det å trena. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor medspelarar, motspelarar, dommarar og trenarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandarens sine spelarar og trenarar etter kamp. Aldersgruppa år Spelform i kamp er 11 ar (7àr) fotball. Generelle føringar:

18 Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Cupar: Sportsplan IL Jotun Fotball 18 Sosialt og lystprega, samt vidare sportsleg utvikling. Litt meir resultatorientert. Sesong hele året med redusert aktivitet Nov. jan. 2 4 gongar felles pr. veke. Sommarferie juli. Deltar i ordinær serie. Avgrensa tall treningskampar. Alle spelar. Laget deltar i cupar innafor gitte økonomiske rammer. Alternativ kan vere Dana Cup eller Faaberg Turneringen. Haldepunkt for opplæringa Kreativitet skal framleis ha høg prioritet Meir fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheiter, det vil sei teknikk for å løyse ein taktisk oppgåve (for eksempel drible når du må, spele når du kan) Leggje vekt på holdningsdelen til trening og kamp. Trening Treningsmengde og sesong 2 4 gongar felles pr. veke. Framleis allsidig stimulering. Gruppa oppfordrar til eigentrening. Sesong er heile året, men aktivtetsnivået blir redusert noko i november og desember. Treningsaktivitetar Keeper: Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keeper også får være med som utespelar. Keeper må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle sjølvstende i treninga. Ein bør prøve å få trent inn så mykje av målvakta sine basisferdigheiter som mogleg i denne aldersgruppa Det bør leggjast opp til at keeper gjennom vinteren får ein treningsdag i veka form av spesiell keepertrening Keeperane blir bevisstgjort gradvis ei rolle innan de taktiske rammene (når bokse, når halde, når kaste, når spille langt ut) Får tilbod om ein ekstern keeperskule i året. Utespelarar: Vidareutvikle teknikken med innside-/yttersidepasning. Dessutan loddrett vristspark, halvt liggjande vristspark. Trene innlegg med skru. Retningsbestemt mottak (medtak) Hurtig 1' berøringen

19 19 Vendingar; Beherske Cruyff-vending, og overstegsvending Nye fintar blir lært inn, "di" spesialfinte Tidlegare innlærte finter blir perfeksjonert Skottrening (bør føregå på kvar trening!) o Loddrett vristspark o Heil-/halv volley Fotballbevegelsar o Her inngår ein del trening utan ball. Stikkord er løpsteknikk, akselerasjon (fartsauke), retardasjon (fartsminking), bråstopp, retningsendringar, vendingar, max fart, sidebevegelsar, rygging og vertikale bevegelsar Samhandling o Vidareutvikle taktisk/tekniske ferdigheiter o Trene bevegelsar både med og utan ball o Tydinga av at ballførar har fleire pasningsalternativ samtidig o Gi innhald til "loven om motsette bevegelsar", altså ikkje fokusere berre på ein spelar sin bevegelse, men på minimum 2 spelarar sin bevegelse samtidig o Utnytting av 2:1 situasjonar, for eksempel veggspill og overlapping, dessutan motivere spelarar for å utfordre 1:1, spesielt i angrepssona. o Betydinga av overblikk (hovmesterblikket) Speleprinsipp o Fortsette vektlegging av de offensive speleprinsippa, spesielt breidde og djupne samt spel framover på banen. o Begynnande forståing av 1., 2. og 3. forsvararen sin rolle. Viktig å trene på dette i spelsituasjonen. o Spesiell vekt på 1. forsvararen. Viktigheiten av å kunne tackle/erobre ballen o Ivareta balanse i forsvar Lagorganisering Alle spelar. Framleis er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spelar få lengre tid i kvar rolle. Treningsoppmøte og haldningar skal leggje føringar for speletid. Betydinga av å spele seg ut av eige forsvar via midtbana. Understreke betydinga av bevegelse slik at overtallssituasjonar oppstår over heile bana. Byrje med systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører. Alltid understreke at spelarane sin rolle i lagorganiseringa er et utgangspunkt, dette slik at kreativiteten blir sett i høgsetet. Viktig! Trenarane brukar punkta over som ei rettesnor for opplegget, men tilpassar sjølvsagt opplegget etter om dei trenar breddelag eller elitelag. Cupdeltaking Laga kan delta på nasjonale cupar innanfor gitte økonomiske rammer.

20 20 Hospitering Dei beste og mest motiverte spelarane får tilbod ut over ordinær trening. Dette er nærmare omtala vedr. hospitering. Link 10 retningslinjer for ei god treningsøkt : Link forslag til treningsøkt : Aldersgruppa år Sportslege og sosiale målsetjingar I denne aldersgruppa står differensiering og ferdighetslikhet svært sentralt i vår fotballaktivitet. Med dette meinar vi at største delar av treningane er organisert slik at øvingane blir gjennomført med tilnærma ferdighetslikhet mellom spelarane. Dette sikrar raskare individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale føresetnadar for å auke sjølvtillit og motivasjon. På denne måten ynskjer vår klubb å bidra til at spelarane i ungdomsfotballen blir værande i fotballmiljøet lengst mogleg. For å seie det enkelt, så spelar dei som er på same nivå mest mulig saman. Generelle føringar: Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Cuper: Sosialt og lystprega, men det gis differensiert tilbod til spelarane. Sesong hele året med redusert aktivitet i november og desember. 2 4 treningar felles/veke. Tilbod om differensiert opplegg. Deltar i ordinær serie. Laget deltar i cuper innanfor gitte økonomiske rammer. Norway Cup er eit alternativ. Haldepunkt for opplæringa Ta spesielt godt vare på spelarar med gode basisferdigheiter, men noko sein fysisk utvikling. Vi ynskjer å utvikle spelarar som tek ansvar, viser initiativ og som bestemmer spelet. Spelarar som torer å influere både i kamp og trening. Vi ynskjer å utvikle spelarar som har gode ferdigheiter og som kan arbeide raskt med ballen i tronge situasjonar under press. Spelarar som er hurtige med og uten ball.

21 21 Spelarar som har haldningar til både trening som kamp. Spelarar som tek ansvar for eigen utvikling - trene, ikkje bli trent. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i dei yngre årsklassene. Den som er sterk i duellane, kan sparke langt og springe fort vinn som regel kampane mot meir tekniske, men fysisk svakare spelarar. Dette gir oss klare haldepunkt: o Vi må ikkje være for opptatt av resultat. o Vi må gi ferdigheitstreninga tid og moglegheiter - og ha tålmod til å la den utvikle seg. o Vårt arbeid skal være utviklingsorientert. o Altså både breidde og dessutan fotballopplæring for den ambisiøse spelar. Trening Treningsmengde 2-4 treningar felles/veke. Trenarane skal gi tilbod om differensierte opplegg. Sesong er heile året, men aktivtetsnivået blir redusert noko i november og desember. Egentrening/eventuelt anna idrett kjem i tillegg og er ynskjeleg. På dette nivået ynskjer vi ein systematisk trening hele året, men at aktiviteten er rolegare i visse periodar for eksempel etter serieslutt. Spelarar som føler seg sletne skal kunne ta pausar frå trening. Dette etter avtale med trenar/leiar. Generelt Spelarane har samme ansvar for vester/kjegler/baller etc. Framleis mykje spel i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis meir spel i større grupper for eksempel 7:7 og på større baner. Meininga er å få betre utnytting av rom og bana sin storleik som eit ledd i den taktisk/tekniske utviklinga. Gradvis arbeidar ein inn høgare effektivitet og kvalitet på sjølve treninga. Dette gjeld spesielt ved skifte av øving og kravet om hurtig igangsetjing. Tøying er viktige og må prioriterast! Teknisk trening Keeper: Utvikle prinsippa frå smågute/jente-nivå med framleis vektlegging av teknikktreninga. Etterkvart større fokusering på dei taktisk-/tekniske ferdigheitene - medrekna sjefsrolla som dirigent av eige forsvar. 1 keeperøkt i veka med eigen keepertrenar, spesielt gjennom vintertreningane. Tilbod om deltaking på ein keeperskule i året. Utespelarane: Vidareføring av de taktisk/tekniske ferdigheitene som tidligare omtala slik at desse kan utførast hurtigare, rett teknikk til rett tid og at teknikkvalet skjer i forhold til med og motspelarane sine bevegelsar. Fortsette arbeidet med "Fotballbevegelsane". Betydinga av hele tida å gå ned på ferdigheitsskalaen - frå spel til øving. Spelarane sine sterke sider skal understrekast og utviklast vidare. Samhandling o Vidareutvikle innhaldet frå yngre aldersgruppe

22 o o o Sportsplan IL Jotun Fotball 22 1'ste angriparen (ballføraren) skal ha flest mogleg pasningsalternativ framfor seg. Naudsynt å kunne spele ballen framover. Ballførar skal sjå tidleg og langt fram. Spelarane sine taktiske val må gjevast mykje merksemd i funksjonelle speløvingar. Speleprinsipp Den offensive delen av spelet er framleis viktigast o Prinsippene breidde, djupne, gjennombrot, bevegelse og spel framover på bana blir fokusert. o Spesiell fokus på gjennombrotspasninga og avslutninga. o Overordna i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom. Defensiv ferdigheitstrening blir intensivert (forsvarsspel : soneforsvar) o Større bevisstgjering på 1., 2. og 3dje forsvarar sitt arbeid. o Større forståing for samhandlinga i den defensive organiseringa av laget (press, sikring, markering, lagdelsavstand, sideskyving). o Overordna i arbeidet med den defensive del er å nekte rom. Lagorganisering o Vi ynskjer som hovudregel å spele oss ut av eige forsvar gjennom midtbana. Vidare å utvikle spelarane til å sjå etter tidlege løysningar utifrå førehand gitte rammer. o Leggje vekt på keeperen sin rolle som 1.ste angripar med god distribusjonsteknikk (utkast/utspark). o Heile laget skal med i angrep. o Unngå strekk i laget. o Kor viktig det er å halde laget samla også i angrep med unntak av kontringsspel som blir trena spesielt. o Større vektlegging av samhandling defensivt. Alle er forsvarsspelarar når vi taper ballen. (Kollektivt ansvar). Husk fornuftig avstand mellom lagdelane. o Fokus på å ivareta balanse i laget. o Spelarane bør få prøve ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i utviklinga av fotballforståinga. Viktig! Trenarane brukar punkta over som ei rettesnor for opplegget, men tilpassar sjølvsagt opplegget etter om dei trenar breddelag eller elitelag. Cupdeltaking Laga kan delta i nasjonale cupar innanfor gitte økonomiske rammer. Hospitering Dei beste og mest motiverte spelarane får tilbod ut over ordinær trening. Dette er nærmare behandla i kapitlet vedr. hospitering.

23 23 Aldersgruppa år Mål : - Få flest mulig til å fortsette med fotballen. - Utvikle spelarar til Årdal FK. - Få spelarar som vil gje seg med å spele fotball, til å ta på seg andre funksjonar innanfor fotballen. Det kan vere t.d. dommar, trenar, leiar osv. - Få jentespelarar til å ville ta steget opp på eit event. damelag(langsiktig mål). Generelle føringar: - Dei beste spelarane blir tekne opp i A-stallen til Årdal FK. - Dei nestbeste spelarane som fortsatt vil bruke tid på fotball, får tilbod om spel på Årdal FK 2 + vinterserien junior. - Har vi mange spelarar som kun vil drive med fotballen på mosjonsnivå, så vil vi prøve å tilrettelegge for event. Årdal FK 3 i 6. divisjon. - Jentespelarar får tilbod om spel på damelag(langsiktig mål). Dommarutvikling IL Jotun Fotball skal legge til rette for rekruttering av dommarar frå eigen spelarstall. Dette skal ivaretakast ved å tilby klubbdommarkurs til jente/gutte -spelarar, eller andre intreserte i gruppa f.eks i forkant av eigen miniputturnering, eller i forkant av sesongen. Ei miniputturneringa vil då være eit fint høve til å praktisere dommargjerninga for første gang. Dei som finn dommargjerninga interessant vil vi tilbydd vidare rekruttdommarkurs. Det er viktig å vere spesielt merksame på om der er aktuelle dommarkandidatar blant dei spelarane som gjerne er ferdige med aldersfastlagd fotball, og som kanskje ikkje har dei store ambisjonanen som fotballspelarar lengre og vurderar å gje seg med fotballen. Her kan det vere lurt å prøve å halde dei i fotballen, med gjerne å tilby dei å byrje som fotballdommarar. Styret i IL Jotun Fotball peiker ut ansvarleg dommarkontakt i gruppa som skal legge til rette og ha hovudansvaret for dommarutvikling i gruppa. Dommarkontakta i gruppa skal og ha hovudansvaret for å etablere ei dommargruppe i gruppa, som kan vere med å skape sosiale arenaar for dommarene i IL Jotun Fotball. MÅLSETJINGAR FOR IL JOTUN FOTBALL

24 24 Barne og ungdomsfotballen Sportslege mål : Langsiktig: - Aktivisere flest mulig lengst mulig. - Gje alle som vil eit fotballtilbod. - Bli best på spelarutvikling i Indre Sogn. - Fortsette å produsere landslagsspelarar. - Alltid vere representerte på høgste nivå i fylket med både smågutt og guttelaget. - Gruppa skal vere representert med spelarar på alle sone og kretslag. - Etablere fotballakademi i gruppa. Kortsiktig(2009): - Implementere sportsplanen i alle ledd i barne og ungdomsfotballen. - Spele 1. divisjon smågutt og gutt høsten Starte opp Grenda Cup. - Heve kompetansen blant trenarane i gruppa. - Være med å heve anleggstandar/antall anlegg for Fotball i kommunene. Korleis nå måla: - Innføre sportsplanen i gruppa. - Tilsetje spelar/trenarutviklar i barne og ungdomsfotballen. - Auke trenarkompetansen i gruppa. - Auke bruken av differensiering og hospitering i gruppa. - Lobbyvirksomhet mot kommune for å legge til rette med anlegg for auka fotballaktivitet. Jentefotball Sportslege mål : Langsiktig:

25 25 Kortsiktig(2009): Korleis nå måla: - Skape lik status i gruppa mellom jente og gutefotballen. - Stille med jentelag i alle klassar. - Få på plass eit damelag i gruppa. - Rekrutter fleire kvinnelege trenarar/leiarar til gruppa. - Stille med reine minijentelag. - Stille med 11àr småjenter. - Gje alle jenter som vil spele fotball eit tilbod. - Starte med reine minijentelag i frå dei yngste årsklassane. - Tenke langsiktig, og bygge jentefotballen opp steg for steg med å byrje med dei yngste. - Setje større fokus på jentefotballen. - Utdanne kvinnelege trenarar/leiarar. IL Jotun Fotball sin sportsplan gjeld for perioden , men blir revidert kvart år innan utgangen av november månad. Forslag til endringar i sportsplanen, må vere levert gruppa sin daglege leiar innan utgangen av oktober kvart år for å bli behandla.

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN- HENSIKT OG MÅL. Hensikten med sportsplanen er å lage ein samla plan for fotballaktiviten I I.L.Trio for gutar og jenter frå 7 til 16 år. SPORTSPLANEN SKAL PÅVIRKE:

Detaljer

Målsetjing med planen.

Målsetjing med planen. Skuleringsplan for Stranda Fotball 2012 Målsetjing med planen. Skuleringsplanen skal poengtere/vise at det er viktig for klubben at alle trenarar får ein felles forståelse for å jobbe i same retning og

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Innleiing Det er naturleg å dele denne planen i to deler; ein del for barnefotballen, aldersgruppa 6-12 år, og ein del for ungdomsfotballen, aldersgruppa

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SPELARUTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 8 19 ÅR INNLEIING Føremålet med SPELARUTVIKLINGSPLANEN er å utvikle barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017

SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017 SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017 Versjon 05.01.2017 I dette dokumentet ligger Øvrevoll Hosle Ils skoleringsplaner for barne- og ungdomsfotballen. Planen er delt i 4 nivåer; 6-10 år, 11-12 år, 13-14 år

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum SPORTSPLAN Utøvaren i sentrum Vedteken av styret i Førde IL Fotball 22. juni 2009 Revidert hausten 2010, reviderast neste gong hausten 2012 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Dugnadsand...

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Askvoll og Holmedal IL

Askvoll og Holmedal IL BARNE OG UNGDOMSFOTBALL I Askvoll og Holmedal IL INNHALDSLISTE Innleiing 2 1. Årlege aktivitetsplanar 3 2. AHIL som klubb ynskjer å 3 3. Trenar/Lagleiar 3 4. Spelar 3 5. Målsetjing aldersfastlagde lag

Detaljer

SPORTSPLAN 2013-2016

SPORTSPLAN 2013-2016 Dokument ansvarlig(e): SPORTSPLAN 2013-2016 Navn Rune Johan Skodje Olsen Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 19.09.2013 Dokument opprettet 2.0 15.01.2015 Runar Aasen Dokument

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Byåsen IL Breddefotball

Byåsen IL Breddefotball Byåsen IL Breddefotball 6.6 Revidert 12.03. - 2004 Innhold NY SPORTSPLAN FOR BYÅSEN BREDDEFOTBALL 2 MÅLSETTING FOR BYÅSEN BREDDEFOTBALL 2 HENSIKT MED SPORTSPLANEN 2 HOLDNING, MOTIVASJON OG MILJØ 3 Det

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN. 6.6 sesongen 2013/14

SPORTSPLAN. 6.6 sesongen 2013/14 SPORTSPLAN 6.6 sesongen 2013/14 Innhold NY SPORTSPLAN FOR FK LANDSÅS 2 MÅLSETTING FOR FK LANDSÅS 2 HENSIKT MED SPORTSPLANEN 2 HOLDNING, MOTIVASJON OG MILJØ 3 Det å lykkes 4 Feilretting 4 Miljø 4 BARNEFOTBALL

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL

SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL ALDER 6 16ÅR Sportsplan I.L. Valder, revisjon A, 25.10.2005 Side 1 av 29 INNHOLD: Kap. 1: FORORD Side 3 Kap.2: MÅLSETTING OG PÅVIRKNING Side 4 Kap.3: HOLDNINGER, MOTIVASJON

Detaljer

TEKNIKKTRENING ØVELSER

TEKNIKKTRENING ØVELSER Strindheim Fotball Yngres Avdeling TEKNIKKTRENING ØVELSER Aldersgruppen 11-12 år NB! Dokumentet er under arbeid. Juni 2012. UTKAST INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 FORUTSETNINGER FOR TRENINGSARBEIDET...3

Detaljer

SPORTSPLAN IL Skjergard

SPORTSPLAN IL Skjergard SPORTSPLAN IL Skjergard 2013-16 - RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2013-03-07 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug

Detaljer

Gruppeøvingar, ballidrett

Gruppeøvingar, ballidrett Gruppeøvingar, ballidrett Fagstoff Her vil du finne ei samling av øvingar som kan brukast i ulike idrettar og aktivitetar. Til desse øvingane vil det være gunstig å være minimum 5-7 utøvarar. ODDBJØRG

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 1, 2, 3 og 4. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplanen kort fortalt Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball Gi alle moglegheit

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1 INNHOLD: 1. FORORD 2. MÅLSETTING 1. FLEST MULIG LENGST MULIG 2. DIFFERENSIERING 3. KRAV TIL KLUBBEN 1. GODE HOLDNINGER 2. MOTIVASJON 3. MILJØ 4. KRAV TIL TRENER/LEDER 1. HOLDNINGER

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer

Impulshefte For trenere i aldersbestemt fotball for jenter og gutter 6-10år i Sandane Fotball.

Impulshefte For trenere i aldersbestemt fotball for jenter og gutter 6-10år i Sandane Fotball. Impulshefte For trenere i aldersbestemt fotball for jenter og gutter 6-10år i Sandane Fotball. Impulsheftet er en lettfattelig informasjon for alle trenere i aldersbestemt fotball. Tanken er å bli mer

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Øystese Fotball: Eit godt tilbod til alle! Og eit tilbod til deg som vil bli god MORO FOR ALLE UTVIKLANDE FOR DEN ENKELTE Fotball i Øystese moro og utviklande! Øystese Fotball

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Innhold: Verdier. Elverums modellen. Kompe tanse. Aktivitet. Merke prøver. Fotballakademiet Side 1 26.10.2010

Innhold: Verdier. Elverums modellen. Kompe tanse. Aktivitet. Merke prøver. Fotballakademiet Side 1 26.10.2010 Fotballakademiet Side 1 26.10.2010 Innhold: Verdier Aktivitet Elverums modellen Kompe tanse Merke prøver Sportslig utviklingsplan versjon 3. 2010 1 Fotballakademiet Side 2 26.10.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportslig plan for. HSV Fotball

Sportslig plan for. HSV Fotball Sportslig plan for HSV Fotball Innholdsfortegnelse 1.Hvordan lese dette dokument... 3 2.Hensikt og målsetning... 3 2.1For spillerne:... 3 2.2For trenerne/laglederne:... 4 2.3For HSV fotball:... 4 3.Målsettingen

Detaljer

Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015

Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015 Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015 Suksess og kompetanse Barnefotball - suksess og kompetanse Toppfotball - Nyaste kompetanseverktøy Kva er suksess? Trener Trenersen Barnefotballtrenar

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag

Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag Det forventes at alle trenere og andre i støtteapparatet rundt IKIL sine fotball-lag leser og gjør seg kjent med denne. 1 Hensikt 2 Spillerutvikling 2.1 Rød tråd

Detaljer

Øvelser for November og Desember

Øvelser for November og Desember Øvelser for November og Desember Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer