Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012"

Transkript

1 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

2 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7 HOSPITERING...8 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)..9 Aldersgruppa 7 10 år..10 Aldersgruppa år.13 DIFFERENSIERING 16 UNGDOMSFOTBALLEN 13-19ÅR...17 Aldersgruppa år 18 Aldersgruppa år.20 Aldersgruppa år (Ikkje aktuell).23 DOMMARUTVIKLING..23 MÅLSETJINGAR FOR IL JOTUN FOTBALL Barne og ungdomsfotballen...24 Jentefotballen.25

3 Innleiing Sportsplan IL Jotun Fotball 3 Sportsplanen er utarbeida i sportsleg utval og godkjent av hovudstyret i IL Jotun. Formålet er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi driv i dei yngre årsklassane og med det utvikle klubb og spelarar i ei positiv retning. Sportsplanen skal vere retningsgjevande for alle trenarar som trenar lag i dei aldersfastlagde klassane i frå 6-16 år. Planen skal fungere som eit verktøy for å kvalitetssikre all aktivitet i gruppa. Den skal bevisstgjere trenarar på kva arbeidsoppgåver dei har teke på seg, og kva gruppa krev dei skal bidra med. Sportsplanen gjev ingen fasitsvar på korleis treningar skal gjennomførast av den enkelte trenar, men den gjev retningslinjer og idear til øvingar som kan gjennomførast på dei enkelte alderstrinna. Sportsplanen skal danne grunnlag for korleis utviklingsarbeidet skal bli best mogleg i IL Jotun Fotball. Sportsplanen vil kunne gje informasjon til klubbmedlemar om kva aktivitetar vi ynskjer å legge opp til, og korleis vi vil drive gruppa vår. Trenarar og lagleiarar skal nytte planen som eit arbeidsreiskap og danne grunnlag for meir langsiktig planlegging. All aktivitet i IL Jotun Fotball skal baserast på FAIR PLAY. Dette skal trenarar, leiarar og spelarar vise i holdning og oppførsel før, under og etter kamp og trening, slik det kjem fram i NFF sine retningslinjer. Øvre Årdal

4 4 Sportsleg utval Sportsleg utval skal koordinere og ha det overordna ansvaret for all den sportslege aktiviteten i gruppa. Leiar i sportsleg utval har møterett til styremøter, og skal halde styret jamnleg oppdatert på den sportslege utviklinga i gruppa. Sportsleg utval har denne organiseringa : Leiar Sportsleg leiar alderbestemt Trenarutviklar år Trenarutviklar 6-12 år Keeperutviklar Medlem Medlem Spelarutviklar Oppgåver : - Utarbeide, godkjenne og vedta gruppa sin sportsplan. - Vere gruppa si fora for å skape sportsleg utvikling. - Skaffe trenarar til alle laga gruppa. - I samråd med styret velge ut trenarar. - Hovudansvaret for alle uttak av spelarar, både til interne og eksterne tiltak. - Ansvar for utdanning av trenarar/leiarar.

5 5 INSTRUKSAR Leiar sportsleg utval Leiaren av sportsleg utval i IL Jotun Fotball skal ha det overordna ansvaret for all den sportslege aktiviteten i gruppa, gjennom å leie sportsleg utval. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Kalle inn til møter og setje dagsorden. - Bringe opp saker frå dei ulike representantane i utvalet. - Halde styret jamnleg orientert om den sportslege situasjonen i gruppa. - Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for den sportslege aktiviteten for hovudstyret. Sportsleg leiar aldersfastlagd fotball Sportsleg leiar aldersfastlagd fotball skal ha det overordna sportsleg ansvaret for gruppa sine aldersfastlagde lag. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Følge opp at gruppas sportsplan blir lagt til grunne i all fotballaktivitet både på og utanfor bana. - Halde sportsleg utval orienterte om både sportslege og utanom sportslege saker vedr. laga. - Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for aldersfastlagd fotball.

6 Keeperutviklar Sportsplan IL Jotun Fotball 6 Keeperutviklarane si hovudoppgåve er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter som vil utvikle seg som keeperar, får eit tilrettelagt tilbod med tanke på utvikling og framtidig rekruttering til våre seniorlag. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Plukke ut og leie ei keepergruppe 1-2 gangar i veka. - Sørge for å påverke lagstrenarane til å legge betre til rette for keeperar på fellestreningane. - Bidra og legge til rette for skulering av keeperrolla, blant trenarane i gruppa. - Halde 1-2 keeperforum pr. år. - Legge til rette for at keeperane i gruppa får tilbod om keeperskular. Trenarutviklar TU skal vere den som koordinerar den sportslege aktiviteten i barne og ungdomsfotballen i gruppa. TU skal i praksis vere sportsleg utval sin forlengande arm for å ivareta at dei sportslege aktivitetane i gruppa skjer ut ifrå dei retningslinjene som er lagt. * Trenarutviklaren skal utvikle trenarane! Arbeids oppgaver vil vere blant anna: - Oppfølging, gjennomføring og revidering(skal godkjennast i sportslig utvalg) av sportsplanen. - Vere gruppas faglige ansvarlige for utvikling av trenarkompetanse. - Bidra til at trenarkorpset i gruppa kjenner seg fagleg ivaretekne og får tilfredsstillande oppføljing. - Følgje opp alle trenarar/lag gjennom å delta på x antal treningar per år. - Sørge for at alle lag i gruppa har kvalifiserte trenarressursar. - Arrangere regelmessige trenarforum i gruppa(minimum 4 pr. år) og fungere som leiar for dette. - Sørge for at alle nye trenarar får ei grundig innføring i sportsplanen. - TU skal bistå spelarutviklar vedrørande alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular og sone og kretslagsaktivitet( alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval).

7 7 - Vere medlem i gruppa sitt sportslege utval. * Det er trenarutviklar sin jobb å leggje til rette for at trenarane i gruppa utførar ein best mogeleg jobb i møtet med spelarane det gjeld organisering, instruksjon, coaching, kvalitet, aktivitet, innhald i treningsøktene og kampleiing. Spelarutviklar Spelarutviklaren si hovudoppgåve er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter - med ambisjonar får tilrettelagt trenings og kamptilbod med tanke på framtidig rekruttering til våre seniorlag og norsk toppfotball. * Spelarutviklaren skal utvikle spelarane! Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : - Ta ut og trene ei eller to spelarutviklingsgrupper( her må ein vurdere alt etter kor mange aktuelle spelarar ein har i gruppa for ei slik gruppe, og interesse blant aktuelle spelarar), 1-2 gangar i veka. - Sørge for å følge opp alle våre sone og kretslagsspelarar, og i samarbeid med TU legge forholda best mulig til rette for utvikling for desse spelarane( oppfølging/spelarsamtalar, treningsplanar osv.). - Ha hovudansvaret for hospitering av spelarar i gruppa. - I samarbeid med TU vere ansvarleg for alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular og sone og kretslagsaktivitet( alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval). - Delta og bidra på gruppa sine trenarforum. * Det er spelarutviklaren sin jobb å sy saman ein trenings- og kampkvardag som legg til rette for at enkeltspelarar kan utvikle seg best mogeleg. HOSPITERING

8 8 Kva er hospitering? Det grunnleggande ved hospitering er at ein gjer spelarar som har ferdighetar, tid og motivasjon eit tilbod om trening og kamp på eit høgare ferdighetsnivå enn det dei kan få gjennom sitt ordinære lagsmiljø. I praksis betyr dette at spelarar er med eldre spelarar i trenings og kampsituasjon. Spelarane vil då oppleve at alt foregår i eit høgare tempo, og at det blir satt høgare krav til handling og handlingsvalg. Difor er dei treningane som inneheld mest mulig fotballspel frå 3 mot 3 til 11 mot 11, dei viktigaste å delta på for spelarar som hospiterar. Kriteriar for hospitering! - Spelaren må over tid ha vist gode treningshaldningar ved at dei har bortimot 100% frammøte på eige lag. - Hospitering skal først og fremst gjevast som eit tilbod til spelarar som held eit høgt ferdighetsnivå i eit lag, som viser stor interesse for fotballen og er svært trenings og lærevillige. I tilfeller kor desse kriteria ikkje er oppfylt av dei aktuelle spelarane, så bør ein ikkje starte med hospitering. - Hospitering kan og skje på sosiale grunnar. - Spelarar som er uttekne til kretslag og sonelag, bør få tilbod om hospitering. Andre spelarar som stettar kriteriane over, kan og få tilbodet. Korleis gjennomførar vi hospitering i vår klubb? - Aktuelle spelarar må følje sitt eige lag så langt som mulig, og hospiteringa skal kun vere eit supplement ekstraøkter med eldre lag i korte eller lengre periodar. - Spelarane skal primært spele kampar for laget sitt, men skal og få kamptilbod på eit eldre lag. - TK og SU har myndighet til å vurdere kvart enkelt tilfelle, og tilpasse hospiteringa deretter. Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere?

9 9 Der er spelarutviklar og trenarkoordinator som bestemme kva spelarar som skal få tilbod om hospitering, og kva hospiteringsordning som skal gjelde for spelaren. Trenaren kan komme med forslag/ynskje om spelarar som dei meinar bør hospitere, men det er TK og SU som avgjer dette. Før ein spelar kan byrje å hospitere skal både dei aktuelle spelarane, trenarar for opprinnleg miljø, trenarar for hospiteringsmiljø, TK og SU og føresatte gjennomføre ein klareringsrunde kor premissar og praktiske ting blir klargjort. * Sportsleg utval har alltid siste ordet i saker som gjeld hospitering. Overordna mål for barnefotballen BARNEFOTBALL (6 12 ÅR) Hovudmålet til IL Jotun Fotball med barnefotballen er å gje alle dei som ynskjer det eit fotballtilbod, slik at spelarane opplever trivsel, glede og meistring både i trening og kamp. Spelarane skal få muligheten til å lære fotballspelet sin heilhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Overordna retningslinjer : ILJotun Fotball skal følge NFF sine retningslinjer for barnefotballen. Link fotball.no-barnefotball : Link NFF`s barnefotballbrosjyre : Alle våre lag skal leiast av minimum ein hovudtrenar og ein assistent, i tillegg til lagleiar/oppmann. I arbeidet med barnefotballen må trenarane spesielt merke seg følgande moment i NFF sine retningslinjer : - Alle spelarane skal få tilnærma lik speltid. - Skape interesse for spelet og lagmiljøet. - Skape gode opplevingar for spelarane. - Unngå prestasjonspress og elitetenking. - Topping av lag skal ikkje forekomme. I utgangspunktet skal alle stille likt, og jevnbyrdighet er eit mål.

10 10 - Alle bør få spele i ulike posisjonar på bana. Krav til trenarane : - Trenarane i barnefotballen må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne. - Trenarane skal delta på trenarforum/samlingar og andre interne kurs i gruppa. - Alle trenarane i barnefotballen skal minimum ha gjennomført NFF sitt aktivitetsleiarkurs. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor med og motspelarar, dommarar, trenarar og lagleiarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandar sine spelarar og trenarar etter kampen. Generelle føringar: Aldersgruppa 7 10 år Målsetjing: Sesong: Treningar: Kamper: Denne aldersgruppa er underlagt IL Jotun Allidrett. Primært sosialt og leikprega. Lære spelet/regler/basisferdigheter. Resultater underordna betyding. Regulert av IL Jotun Allidrett minutt pr. veke. Alle IL Jotun Fotball sine lag skal delta på alle fire cupane i regi av SFFK. Andre lokale turneringar kjem i tillegg. Turneringar utanom dette må søkast om til styret. Alle spelarar bør ha kvar sin ball på trening, og all aktivitet bør være med ball. Treningsmodell for 7 10 år

11 Tid: ca. 1,5 time m/ tøying Sportsplan IL Jotun Fotball Oppvarming Enkle øvingar med ball. Trening av basisferdigheiter Varigheit: ca minutt. Venn med ballen-øvingar /Courver-øvingar. 2. Balleik/enkle tekniske øvingar. Trening av spark på ballen, stopp av ballen og føring av ballen. Varigheit: ca. 15 minutt. 3. Speløvingar Grupper frå 1 mot 1 til 5 mot 5 på små baner. Speløvingar kan gjerne brytast av med tekniske øvingar. Varigheit: Resten av treninga. 4. Tøying Viktig vane å innarbeide. Lår, leggar og lyske blir tøya i samla gruppe. Varigheit ca. 5 minutt. Treningsaktivitet og mengde Trenings-aktiviteten blir delt inn i 4 hovudaktivitetar: Individuell ballbehandling Spele saman med Spele mot Blandingskategori med spel og leik Individuell ballbehandling Føre ballen Best mogleg ballkontroll (legge til rette for pasning, skot) Best mogleg tilslag (pasning/skot) - Blir ivareteke ved grunnleggjande ferdigheitsøvingar, skot på mål og spel. "Spele saman med" Avlevere ballen til Mota ballen frå og returnere Direkte spel Samarbeid - Blir ivareteke med grunnleggjande ferdigheitsøvingar 2,3 og 4 spelarar samen. "Spele mot" Overliste motstander - angrep

12 12 Opphalde og hindre motstander - forsvar - blir ivareteke ved "mot eit mål-" og "mot to mål spel" (bruk store mål) Blandingskategori med spel og leik For å "halde ballen i laget" Individuell ballbehandling Bestemte teknikkar - Blir ivareteke ved forskjellige ferdigheitsøvingar Variasjonar i vektlegging vil veksle ein del med alder og nivå, men "spel mot-aktivitetar" bør som regel oppta ca. 50% av treningstida. Vi vil også på det sterkaste understreke betydinga av å drive med mykje avslutningstrening og skot på mål på kvar einaste trening! For keeperrolla gjeld At alle skal prøve seg utan at vi går inn i organisert trening Innføring av enkle regler: Kva skjer ved innkast? Kva skjer ved corner? Kva skjer ved utspill? Kva skjer ved frispark? Kva skjer ved avspark? - Det skal leggast opp til at alle i aldersgruppa gjennomgår ferdighetsøvingar knytt til Minimerke 1 og 2. Link Minimerke og teknikkmerke : Aldersgruppa år Speleforma i kamp går no over til 7'ar fotball. Allsidighet er fortsett eit viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Auka grad av sjølvkritikk kan nyttast i læring av ulike ferdigheiter. Ballen blir brukt mest mogleg i treningsaktiviteten. Generelle føringar:

13 Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Sportsplan IL Jotun Fotball 13 Sosialt og lystprega, samt vekt på sportsleg utvikling (teknikk og spel/samspel). Heilårleg. Primersesong Mars - Okt. Sommarferie juli, start august. 2 gonger felles pr. veke. I kampsesongen 1 + kamp. Spelarane må oppfordrast til eigentrening/alternativ trening. Deltar i ordinær serie. Alle spelar tilnærma like mykje. Gjerne rullering. Skal også delta på lokale cupar. Cupar utover dette må søkast styret. Haldepunkt for opplæringa Teknisk ferdigheitstrening må prioriterast. Spelarane vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomenta. Spel på små områder med få spelarar på laget. La kreativiteten hos den enkelte spelar få stor plass. Styr ikkje spelet for mykje - hugs spelarane har også idéar. Ein bør jobbe med haldningar til treningsregler, treningsvanar, sjølvdisiplin, hjelpsemd, samarbeid og oppmuntring. Organisering av trening Treninga sin lengde ca. 90 minutt. Oppvarming Taktisk/teknisk trening Spill Tøying/beskjeder/prat Treningsaktivitetar Keeper: Begynnande organisert opplæring Oppmuntre spelarane som vil prøve seg i mål

14 14 Begynnande elementær innføring i basisteknikkar Utespelarane: Basisferdigheitene skal vidareutviklast gjennom isolert teknisk trening og i speløvingar. Pasning Innside og utside Kort og lang Pasningshurtigheit, (forsøksvis tilslagsavgrensingar) Mottak Møte ballen Betydinga av retningsbestemt mottak (medtak) Skjerme ballen Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hovud Føring Innside/ytterside/vrist (nær foten i tronge rom - lenger frå i større rom) Vending Innside Ytterside Finter Lære 3 finter, f.eks pasningsfinte, skotfinte og kroppsfinte. Eventuelt fleire for den læreneme spelar. OBS. Husk betydinga av eigentrening og mange gjentakingar. Oppfordra spelarane til å bruke ballen utanom fellestreningane. Dribling Spelaren blir oppfordra til å være kreative med ballen. Heading Skot Heading utan opphopp, heade på målet! Loddrett vristspark. Husk: det er gøy å score mål! Ein eller annen skotaktivitet bør skje på kvar trening!

15 Samhandlingsferdigheiter Sportsplan IL Jotun Fotball 15 Trene pasningsspel Trene "2 mot 1" -situasjonar Speleprinsipp Angrep Breidde Djupne Bevegelse/friløp Spele ball framover Forsvar Presse/tackle Djupne Balanse Dei angrepsmessige prinsipp er det viktigaste i denne aldersgruppa. Desse må prioriterast! Press på ballførar og djupne blir innført helt elementært for ein begynnande forståing. Det skal leggast opp til at alle i aldersgruppa gjennomgår ferdighetsøvingar knytt til Teknikkmerke. Link Minimerke : Lagorganisering Alle spelar tilnærma like mykje. Alle skal prøve seg på ulike plassar. Alle er forsvararar/angriparar.

16 16 Prøve å halde posisjon i størst mogleg grad, ikkje slavisk. Spele seg ut av eige forsvar, helst gjennom midtbanen. Vidare utvikle forståing for 7'er fotball. Fotball skal spelast! DIFFERENSIERING Differensiering vil vere eit nøkkelord i den sportslege aktiviteten i aldersfastlagd fotball for IL Jotun i framtida. Dette då vi ynskjer å skape flest mulig gode fotballspelarar, samstundes som vi ynskjer å ha flest mulig med i gruppa lengst mulig. Vi trur at differensiering vil gjere at vi vil klare å behalde fleire lengre, og at det vil bidra til mindre fråfall spesielt i ungdomsfotballen. Dette betyr at vi så langt som råd vil strekke oss etter å gje eit differensiert tilbod til alle som vil spele fotball i IL Jotun. Det vil seie at vi både vil ha med og gje dei som vil spele fotball ein gang eller to i veka eit tilbod, samstundes som dei som vil trene kvar dag, må få lov til det. Når kulla i gruppa er store nok, så vil spelarane blir delte i lag etter ferdighetsnivå, haldningar og treningsvilje. Då samlar vi dei ferdighets og haldningsmessig beste spelarane (15-18 spelarar) på eit smågutt eller gutt elitelag. Elitelaga skal trene mykje, og ha godt kvalifiserte trenarar. Dette startar vi då med i frå smågutt/småjentealder. På både jente- og gute-sida der vi ikkje har ei så stor mengde av spelarar, så må vi gje eit differensiert tilbod innafor dei ulike laga. Har vi små kull, så må vi søke samarbeide med naboklubbar. Samstundes som vi er opptatt av å la dei beste og mest treningsvillige spelarane i gruppa vår få gode forhold for utvikling, så er vi og svært opptatt av at dei som kun vil spele fotball ein gang eller to i veka og som vil vere saman med vennar gjennomfotballen, og skal bli tekne godt vare på og få eit tilbod i vår klubb. Desse spelarane vil då spele på eit bredde 11àr lag og/eller 7àr lag, alt etter kor store kull vi har i gruppa. Det vil alltid vere rom for at spelarar skal kunne bli flytta både opp og ned mellom bredde og elitelaga. I år og kull der vi kun har nok spelarar til å stille eit 11àr lag i gruppa, der vi ikkje kan skilje spelarane i elite og breddelag, så skal vi gje eit differensiert tilbod til spelarane innanfor bestemte rammer i laget. Det vil seie at dei som vil trene mykje får tilbod om det, samstundes som spelarar som vil trene litt mindre, og må ivaretakast innanfor fornuftige rammer. Sjølv om differensieringsmodellen slår inn for alvor i ungdomsfotballen når spelarane blir smågute/småjentespelarar, så skal IL Jotun Fotball sine trenarar og vere beviste på å differensiere i barnefotballen. Trenarane må vere beviste på å differensiere på treningane, når det gjeld gruppeinndeling og treningsmengd. Trenarane må etterstrebe jevnbyrdighet, og la

17 17 alle få utfordringar på sitt nivå. La dei med ferdighetslikhet få høve til å jobbe saman i delar av treningane. IL Jotun Fotball trur dette er vegen å gå for både å skape fleire gode fotballspelar, og samstundes behalde endå fleire over lengre i gruppa. Erfaringar frå andre klubbar viser og at dette er vegen å gå. UNGDOMSFOTBALLEN ÅR Overordna mål for ungdomsfotballen : IL Jotun Fotball skal legge best mulig til rette for å hindre fråfall frå fotballen. Her er differensiering eit svært viktig sikkkord. Alle laga i vår klubb skal leiast av minimun ein hovudtrenar, ein assistenttrenar og ein lagleiar/oppmann. IL Jotun Fotball har som mål å skape ei interesse og eit miljø som gjer at flest mulig vel fotballen som primær fritidsaktivitet. IL Jotun Fotball ynskjer å utvikle spelarar med individuelle tekniske ferdighetar, speleglede, gode haldningar og god lagmoral. IL Jotun Fotball skal strekke seg etter å gje alle som vil spele fotball eit tilbod, uansett ferdighetsnivå. Krav til trenarane : - Alle trenarar må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne. - Trenarane skal delta på trenarforum og andre samlingar som IL Jotun Fotball er arrangør for. - Trenarane i ungdomsfotballen må ha Trenar 1 utdanning, eller ville ta denne i løpet av sesongen. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt gode haldningar til det å trena. - Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor medspelarar, motspelarar, dommarar og trenarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandarens sine spelarar og trenarar etter kamp. Aldersgruppa år Spelform i kamp er 11 ar (7àr) fotball. Generelle føringar:

18 Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Cupar: Sportsplan IL Jotun Fotball 18 Sosialt og lystprega, samt vidare sportsleg utvikling. Litt meir resultatorientert. Sesong hele året med redusert aktivitet Nov. jan. 2 4 gongar felles pr. veke. Sommarferie juli. Deltar i ordinær serie. Avgrensa tall treningskampar. Alle spelar. Laget deltar i cupar innafor gitte økonomiske rammer. Alternativ kan vere Dana Cup eller Faaberg Turneringen. Haldepunkt for opplæringa Kreativitet skal framleis ha høg prioritet Meir fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheiter, det vil sei teknikk for å løyse ein taktisk oppgåve (for eksempel drible når du må, spele når du kan) Leggje vekt på holdningsdelen til trening og kamp. Trening Treningsmengde og sesong 2 4 gongar felles pr. veke. Framleis allsidig stimulering. Gruppa oppfordrar til eigentrening. Sesong er heile året, men aktivtetsnivået blir redusert noko i november og desember. Treningsaktivitetar Keeper: Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keeper også får være med som utespelar. Keeper må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle sjølvstende i treninga. Ein bør prøve å få trent inn så mykje av målvakta sine basisferdigheiter som mogleg i denne aldersgruppa Det bør leggjast opp til at keeper gjennom vinteren får ein treningsdag i veka form av spesiell keepertrening Keeperane blir bevisstgjort gradvis ei rolle innan de taktiske rammene (når bokse, når halde, når kaste, når spille langt ut) Får tilbod om ein ekstern keeperskule i året. Utespelarar: Vidareutvikle teknikken med innside-/yttersidepasning. Dessutan loddrett vristspark, halvt liggjande vristspark. Trene innlegg med skru. Retningsbestemt mottak (medtak) Hurtig 1' berøringen

19 19 Vendingar; Beherske Cruyff-vending, og overstegsvending Nye fintar blir lært inn, "di" spesialfinte Tidlegare innlærte finter blir perfeksjonert Skottrening (bør føregå på kvar trening!) o Loddrett vristspark o Heil-/halv volley Fotballbevegelsar o Her inngår ein del trening utan ball. Stikkord er løpsteknikk, akselerasjon (fartsauke), retardasjon (fartsminking), bråstopp, retningsendringar, vendingar, max fart, sidebevegelsar, rygging og vertikale bevegelsar Samhandling o Vidareutvikle taktisk/tekniske ferdigheiter o Trene bevegelsar både med og utan ball o Tydinga av at ballførar har fleire pasningsalternativ samtidig o Gi innhald til "loven om motsette bevegelsar", altså ikkje fokusere berre på ein spelar sin bevegelse, men på minimum 2 spelarar sin bevegelse samtidig o Utnytting av 2:1 situasjonar, for eksempel veggspill og overlapping, dessutan motivere spelarar for å utfordre 1:1, spesielt i angrepssona. o Betydinga av overblikk (hovmesterblikket) Speleprinsipp o Fortsette vektlegging av de offensive speleprinsippa, spesielt breidde og djupne samt spel framover på banen. o Begynnande forståing av 1., 2. og 3. forsvararen sin rolle. Viktig å trene på dette i spelsituasjonen. o Spesiell vekt på 1. forsvararen. Viktigheiten av å kunne tackle/erobre ballen o Ivareta balanse i forsvar Lagorganisering Alle spelar. Framleis er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spelar få lengre tid i kvar rolle. Treningsoppmøte og haldningar skal leggje føringar for speletid. Betydinga av å spele seg ut av eige forsvar via midtbana. Understreke betydinga av bevegelse slik at overtallssituasjonar oppstår over heile bana. Byrje med systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører. Alltid understreke at spelarane sin rolle i lagorganiseringa er et utgangspunkt, dette slik at kreativiteten blir sett i høgsetet. Viktig! Trenarane brukar punkta over som ei rettesnor for opplegget, men tilpassar sjølvsagt opplegget etter om dei trenar breddelag eller elitelag. Cupdeltaking Laga kan delta på nasjonale cupar innanfor gitte økonomiske rammer.

20 20 Hospitering Dei beste og mest motiverte spelarane får tilbod ut over ordinær trening. Dette er nærmare omtala vedr. hospitering. Link 10 retningslinjer for ei god treningsøkt : Link forslag til treningsøkt : Aldersgruppa år Sportslege og sosiale målsetjingar I denne aldersgruppa står differensiering og ferdighetslikhet svært sentralt i vår fotballaktivitet. Med dette meinar vi at største delar av treningane er organisert slik at øvingane blir gjennomført med tilnærma ferdighetslikhet mellom spelarane. Dette sikrar raskare individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale føresetnadar for å auke sjølvtillit og motivasjon. På denne måten ynskjer vår klubb å bidra til at spelarane i ungdomsfotballen blir værande i fotballmiljøet lengst mogleg. For å seie det enkelt, så spelar dei som er på same nivå mest mulig saman. Generelle føringar: Målsetting: Sesong: Treningar: Kamper: Cuper: Sosialt og lystprega, men det gis differensiert tilbod til spelarane. Sesong hele året med redusert aktivitet i november og desember. 2 4 treningar felles/veke. Tilbod om differensiert opplegg. Deltar i ordinær serie. Laget deltar i cuper innanfor gitte økonomiske rammer. Norway Cup er eit alternativ. Haldepunkt for opplæringa Ta spesielt godt vare på spelarar med gode basisferdigheiter, men noko sein fysisk utvikling. Vi ynskjer å utvikle spelarar som tek ansvar, viser initiativ og som bestemmer spelet. Spelarar som torer å influere både i kamp og trening. Vi ynskjer å utvikle spelarar som har gode ferdigheiter og som kan arbeide raskt med ballen i tronge situasjonar under press. Spelarar som er hurtige med og uten ball.

21 21 Spelarar som har haldningar til både trening som kamp. Spelarar som tek ansvar for eigen utvikling - trene, ikkje bli trent. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i dei yngre årsklassene. Den som er sterk i duellane, kan sparke langt og springe fort vinn som regel kampane mot meir tekniske, men fysisk svakare spelarar. Dette gir oss klare haldepunkt: o Vi må ikkje være for opptatt av resultat. o Vi må gi ferdigheitstreninga tid og moglegheiter - og ha tålmod til å la den utvikle seg. o Vårt arbeid skal være utviklingsorientert. o Altså både breidde og dessutan fotballopplæring for den ambisiøse spelar. Trening Treningsmengde 2-4 treningar felles/veke. Trenarane skal gi tilbod om differensierte opplegg. Sesong er heile året, men aktivtetsnivået blir redusert noko i november og desember. Egentrening/eventuelt anna idrett kjem i tillegg og er ynskjeleg. På dette nivået ynskjer vi ein systematisk trening hele året, men at aktiviteten er rolegare i visse periodar for eksempel etter serieslutt. Spelarar som føler seg sletne skal kunne ta pausar frå trening. Dette etter avtale med trenar/leiar. Generelt Spelarane har samme ansvar for vester/kjegler/baller etc. Framleis mykje spel i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis meir spel i større grupper for eksempel 7:7 og på større baner. Meininga er å få betre utnytting av rom og bana sin storleik som eit ledd i den taktisk/tekniske utviklinga. Gradvis arbeidar ein inn høgare effektivitet og kvalitet på sjølve treninga. Dette gjeld spesielt ved skifte av øving og kravet om hurtig igangsetjing. Tøying er viktige og må prioriterast! Teknisk trening Keeper: Utvikle prinsippa frå smågute/jente-nivå med framleis vektlegging av teknikktreninga. Etterkvart større fokusering på dei taktisk-/tekniske ferdigheitene - medrekna sjefsrolla som dirigent av eige forsvar. 1 keeperøkt i veka med eigen keepertrenar, spesielt gjennom vintertreningane. Tilbod om deltaking på ein keeperskule i året. Utespelarane: Vidareføring av de taktisk/tekniske ferdigheitene som tidligare omtala slik at desse kan utførast hurtigare, rett teknikk til rett tid og at teknikkvalet skjer i forhold til med og motspelarane sine bevegelsar. Fortsette arbeidet med "Fotballbevegelsane". Betydinga av hele tida å gå ned på ferdigheitsskalaen - frå spel til øving. Spelarane sine sterke sider skal understrekast og utviklast vidare. Samhandling o Vidareutvikle innhaldet frå yngre aldersgruppe

22 o o o Sportsplan IL Jotun Fotball 22 1'ste angriparen (ballføraren) skal ha flest mogleg pasningsalternativ framfor seg. Naudsynt å kunne spele ballen framover. Ballførar skal sjå tidleg og langt fram. Spelarane sine taktiske val må gjevast mykje merksemd i funksjonelle speløvingar. Speleprinsipp Den offensive delen av spelet er framleis viktigast o Prinsippene breidde, djupne, gjennombrot, bevegelse og spel framover på bana blir fokusert. o Spesiell fokus på gjennombrotspasninga og avslutninga. o Overordna i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom. Defensiv ferdigheitstrening blir intensivert (forsvarsspel : soneforsvar) o Større bevisstgjering på 1., 2. og 3dje forsvarar sitt arbeid. o Større forståing for samhandlinga i den defensive organiseringa av laget (press, sikring, markering, lagdelsavstand, sideskyving). o Overordna i arbeidet med den defensive del er å nekte rom. Lagorganisering o Vi ynskjer som hovudregel å spele oss ut av eige forsvar gjennom midtbana. Vidare å utvikle spelarane til å sjå etter tidlege løysningar utifrå førehand gitte rammer. o Leggje vekt på keeperen sin rolle som 1.ste angripar med god distribusjonsteknikk (utkast/utspark). o Heile laget skal med i angrep. o Unngå strekk i laget. o Kor viktig det er å halde laget samla også i angrep med unntak av kontringsspel som blir trena spesielt. o Større vektlegging av samhandling defensivt. Alle er forsvarsspelarar når vi taper ballen. (Kollektivt ansvar). Husk fornuftig avstand mellom lagdelane. o Fokus på å ivareta balanse i laget. o Spelarane bør få prøve ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i utviklinga av fotballforståinga. Viktig! Trenarane brukar punkta over som ei rettesnor for opplegget, men tilpassar sjølvsagt opplegget etter om dei trenar breddelag eller elitelag. Cupdeltaking Laga kan delta i nasjonale cupar innanfor gitte økonomiske rammer. Hospitering Dei beste og mest motiverte spelarane får tilbod ut over ordinær trening. Dette er nærmare behandla i kapitlet vedr. hospitering.

23 23 Aldersgruppa år Mål : - Få flest mulig til å fortsette med fotballen. - Utvikle spelarar til Årdal FK. - Få spelarar som vil gje seg med å spele fotball, til å ta på seg andre funksjonar innanfor fotballen. Det kan vere t.d. dommar, trenar, leiar osv. - Få jentespelarar til å ville ta steget opp på eit event. damelag(langsiktig mål). Generelle føringar: - Dei beste spelarane blir tekne opp i A-stallen til Årdal FK. - Dei nestbeste spelarane som fortsatt vil bruke tid på fotball, får tilbod om spel på Årdal FK 2 + vinterserien junior. - Har vi mange spelarar som kun vil drive med fotballen på mosjonsnivå, så vil vi prøve å tilrettelegge for event. Årdal FK 3 i 6. divisjon. - Jentespelarar får tilbod om spel på damelag(langsiktig mål). Dommarutvikling IL Jotun Fotball skal legge til rette for rekruttering av dommarar frå eigen spelarstall. Dette skal ivaretakast ved å tilby klubbdommarkurs til jente/gutte -spelarar, eller andre intreserte i gruppa f.eks i forkant av eigen miniputturnering, eller i forkant av sesongen. Ei miniputturneringa vil då være eit fint høve til å praktisere dommargjerninga for første gang. Dei som finn dommargjerninga interessant vil vi tilbydd vidare rekruttdommarkurs. Det er viktig å vere spesielt merksame på om der er aktuelle dommarkandidatar blant dei spelarane som gjerne er ferdige med aldersfastlagd fotball, og som kanskje ikkje har dei store ambisjonanen som fotballspelarar lengre og vurderar å gje seg med fotballen. Her kan det vere lurt å prøve å halde dei i fotballen, med gjerne å tilby dei å byrje som fotballdommarar. Styret i IL Jotun Fotball peiker ut ansvarleg dommarkontakt i gruppa som skal legge til rette og ha hovudansvaret for dommarutvikling i gruppa. Dommarkontakta i gruppa skal og ha hovudansvaret for å etablere ei dommargruppe i gruppa, som kan vere med å skape sosiale arenaar for dommarene i IL Jotun Fotball. MÅLSETJINGAR FOR IL JOTUN FOTBALL

24 24 Barne og ungdomsfotballen Sportslege mål : Langsiktig: - Aktivisere flest mulig lengst mulig. - Gje alle som vil eit fotballtilbod. - Bli best på spelarutvikling i Indre Sogn. - Fortsette å produsere landslagsspelarar. - Alltid vere representerte på høgste nivå i fylket med både smågutt og guttelaget. - Gruppa skal vere representert med spelarar på alle sone og kretslag. - Etablere fotballakademi i gruppa. Kortsiktig(2009): - Implementere sportsplanen i alle ledd i barne og ungdomsfotballen. - Spele 1. divisjon smågutt og gutt høsten Starte opp Grenda Cup. - Heve kompetansen blant trenarane i gruppa. - Være med å heve anleggstandar/antall anlegg for Fotball i kommunene. Korleis nå måla: - Innføre sportsplanen i gruppa. - Tilsetje spelar/trenarutviklar i barne og ungdomsfotballen. - Auke trenarkompetansen i gruppa. - Auke bruken av differensiering og hospitering i gruppa. - Lobbyvirksomhet mot kommune for å legge til rette med anlegg for auka fotballaktivitet. Jentefotball Sportslege mål : Langsiktig:

25 25 Kortsiktig(2009): Korleis nå måla: - Skape lik status i gruppa mellom jente og gutefotballen. - Stille med jentelag i alle klassar. - Få på plass eit damelag i gruppa. - Rekrutter fleire kvinnelege trenarar/leiarar til gruppa. - Stille med reine minijentelag. - Stille med 11àr småjenter. - Gje alle jenter som vil spele fotball eit tilbod. - Starte med reine minijentelag i frå dei yngste årsklassane. - Tenke langsiktig, og bygge jentefotballen opp steg for steg med å byrje med dei yngste. - Setje større fokus på jentefotballen. - Utdanne kvinnelege trenarar/leiarar. IL Jotun Fotball sin sportsplan gjeld for perioden , men blir revidert kvart år innan utgangen av november månad. Forslag til endringar i sportsplanen, må vere levert gruppa sin daglege leiar innan utgangen av oktober kvart år for å bli behandla.

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

SPORTSPLAN IL Skjergard

SPORTSPLAN IL Skjergard SPORTSPLAN IL Skjergard 2013-16 - RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2013-03-07 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF Rev. 16, Februar 2009 INNHOLD 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Fossum IF 3. Retningslinjer for barne og ungdomsfotball 4. De forskjellige funksjonenes oppgaver Styret Trenerkoordinator

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

KLUBBHANDBOK. Innhold

KLUBBHANDBOK. Innhold KLUBBHANDBOK Innhold 1 STRATEGIPLAN... 2 1.1 Visjon... 2 1.2 Verdigrunnlag... 2 1.3 Hødd si rolle... 2 1.4 Hødd som toppklubb... 3 1.5 Hødd som Breiddeklubb... 3 1.6 Hødd som medspelar... 4 1.7 Organisasjonen...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013

ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 ORGANISASJONSPLAN FOR Neset fotballklubb, Frosta 1.utkast til årsmøtet 10.februar 2013 En organisasjonsplan skal være et dokument under stadig utvikling - et dokument som det skal arbeides med og som skal

Detaljer

Sportsplan Staal Jørpeland IL

Sportsplan Staal Jørpeland IL Sportsplan Staal Jørpeland IL Side 1 Innhold: 1: Innledning 1.1 Sportsplan som arbeidsverktøy 2. Visjon, mål og verdier 2.2 Funksjoner i Staal 3.0 Staal IL 3.1 Staal IL, et fleridrettslag 3.2 Topp og bredde

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer