Org.nr mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no"

Transkript

1 Vedlegg 10 Tørmo kapell Rehabilitering og utvidelse Porsgrunn kommune Generalentreprise Kravspesifikasjon Elektrotekniske installasjoner Juni 2014 Org.nr mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf Fax E-post: Elektrotekniske bygningsinstallasjoner * Bussteknologi * Brannsikring * DAK-tjenester * Prosjektledelse Eltaksering * Internkontroll

2 KMH Elektro AS Side 2 av 30 TILBUDSSAMMENDRAG Orientering kr Prosjektering mm kr Rigg og drift kr 41 Basisinstallasjoner for elkraft kr 43 Lavspent forsyning kr 44 Lys kr 45 Elvarme kr Sum 4 - Elkraft kr 51 Basisinstallasjoner for tele/automatisering kr 55 Lyd og bildesystemer kr Sum 5 Tele - / automatisering kr Sum kap 4 + kap 5 kr 25 % mva kr Tilbudssum inkl mva kr Opsjoner Prises eksklusive mva Brannalarmanlegg kr 543 Innbruddsalarmanlegg kr

3 KMH Elektro AS Side 3 av 30 PRISING/KALKULASJONSFAKTORER Prisgrunnlag: Prisene skal inkludere kostnader i hht. prisgrunnlaget i NS 3420 Ved senere tillegg/fradrag/endring som har priskonsekvens, benyttes følgende prisgrunnlag: A. Enhetspriser. B. Punktpriser. C. Timepriser og materiellpriser med faktorer som spesifisert nedfor. D. Fastpris, avtales for en jobb før arbeidene startes. Dersom det blir levert delprodukter som ikke er spesifisert og prissatt i kontrakt, skal prisen på disse ha samme forhold til offisielle listepriser som prissatte delprodukter. Prising etter pkt. C og D benyttes bare dersom kalkylegrunnlaget for enhetspriser og punktpriser er endret i den grad at prising etter pkt. A og B ikke kan benyttes. Dersom det benyttes prising etter pkt. C og/eller D skal dette være avtalt på forhånd. Ved bruk av alternativ C skal byggherren attestere timelister fortløpende. Timelister som ikke er attestert vil ikke bli honorert. Arbeid: Timepriser inkluderer alle påslag ekskl. mva.: Lærling kr.. Montør kr.. Basmontør kr.. Ingeniør/Saksbearbeider kr.. Overtidsarbeide: Følgende påslagsprosenter skal benyttes ved event. overtidsarbeider: Ordinær overtid inntil kl % Ordinær overtid etter kl % Materiell og utstyr: For materiell og utstyr skal faktor omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering og sjau etc. på byggeplass i hht. prisgrunnlaget i NS Faktorer ekskl. mva.: Materiell ifølge netto fakturerte priser til entreprenør Lysutstyr ifølge netto fakturerte priser til entreprenør F=. F=. For regningsarbeider gjelder samme reklamasjonstid som kontraktens øvrige arbeider.

4 KMH Elektro AS Side 4 av 30 TILBUDT MATERIELL OG UTSTYR. I anbudet er medregnet materiell og utstyr av følgende fabrikat: Hovedfordelinger:... Sikringsmateriell:... Kontaktorer:... Effektbrytere:... Brytere:... Stikk:... Lysutstyr:... Varmeovner:. Brannalarmanlegg:... (Opsjon) Adgangskontrollanlegg:... (Opsjon) UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Dersom det skal/ønskes benyttet underleverandører eller underentreprenører for deler av entreprisen, skal navn og fagområde/arbeide angis her: Underentreprenør/underleverandør Fagområde/arbeide

5 KMH Elektro AS Side 5 av 30 ORGANISASJON. Se også Bok 0. Byggherren legger vekt på at EE etablerer en organisasjon på byggeplassen med kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsoppdrag som er bestemt. Som en del av tilbudet skal derfor EE i sitt tilbudsbrev presentere en plan for sin organisasjon på byggeplassen. Relevante data for EEs nøkkelpersoner i prosjektet skal oppgis. Det er et krav at EE har etablert internkontrollsystem som ivaretar forskriftenes HMS-krav for sine ansatte og arbeider. EE opplegg for overholdelse av HMS-krav/internkontroll for sine ansatte og arbeider skal forelegges før kontraktsinngåelse. EE plikter å følge planen for helse, miljø og sikkerhet som byggherre har utarbeidet for prosjektet. EE internkontrollsystem skal kunne dokumenteres. Det er også et krav at EE har etablert system for kvalitetssikring for sine leveranser. Dette skal kunne dokumenteres. ENTREPRENØRENS REPRESENTANTER (Skal opplyses): Ingeniør/Saksbehandler:.... Ansvarshavende på byggeplass:.. AUTORISASJON. Undertegnede har gyldig autorisasjon i :....

6 KMH Elektro AS Side 6 av 30 UNDERSKRIFT. Undertegnede entreprenør erklærer å ha kontrollert at alle angitte sider og tegninger er med i det utleverte tilbudsmaterialet og har gjennomgått de vedheftede tilbudsdokumenter og de dokumenter det er henvist til i disse. Tilbudet er basert på de spesielle opplysninger som er gjort kjent for denne byggeoppgaven, samt dagens nivå for lønninger, priser, sosiale utgifter og alle andre relevante omkostninger for en komplett og i alle henseende fullstendig gjennomføring av byggearbeidene. Jeg/vi er innforstått med at tilbudsgrunnlaget vil kunne danne grunnlag for kontrakt. Forbehold og tilleggsopplysninger som har eller kan få økonomiske konsekvenser for byggherren er priset i tilbudsbrevet. Poster, enhetspriser eller punktpriser som ikke er oppgitt/utfylt og heller ikke anmerket i tilbudsbrevet, er å anse som dekket av andre poster som er utfylt/oppgitt. Firma:. Firma adresse: Telefon:. Telefax:. Sted:... Dato: Ansvarlig underskrift og firmastempel

7 KMH Elektro AS Side 7 av 30 ORIENTERING Orientering generelt. Se også Bok 0 Bok 0 er en del av tilbudsdokumentene. Tørmo kapell i Porsgrunn kommune skal total renoveres. I denne sammenheng skal, med noen unntak, også de elektrotekniske anleggene totalrenoveres. Tørmo kapell skal ha elektrotekniske installasjoner som nevnt i denne kravspesifikasjon. Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Som en del av forespørselsdokumentene vises det til plantegninger etc som er utarbeidet av Arkitektkontoret Lundesgaard og Christiansen AS i Porsgrunn. Tegningene fra ARK viser hvordan de bygningsmessige renoveringsarbeidene som skal gjøres og dette danner grunnlaget og rammen for de elektrotekniske installasjoner som EE skal prosjektere og levere. (Det er også planlagt en ny Bod og det er pr dd bestemt at det ikke skal installeres elektrotekniske installasjoner i denne). I forbindelse med renoveringen skal eksisterende elektrotekniske anlegg, med noen unntak, rives og/eller demonteres. Dette blir beskrevet under de respektive kapitler. Demonteringsarbeidene og/eller rivningsarbeidene utføres av EE og medtas i tilbudet. Tørmo kapell får i dag sin forsyning fra egen trafo som ligger i Tørmogaten. Spenningssystemet er 230 V IT. Eksisterende stikkabel (gammel Jutekabel 3 x 95 mm2) er ført frem i bakken og inn i kapellet. Eksisterende inntak 3 x 125 A er plassert i eget skap i hjørne i rom 003. Eksisterende hovedfordeling, som består av flere mindre skap, er også plassert i rom 003 på vegg mot rom 002, hvor eksisterende belastningsvern 3 x 80 A er plassert. Eksisterende stikkabel skal fjernes og det skal legges ny stikkabel frem til nytt inntak som skal plasseres i ny hovedfordeling, som skal installeres i rom 003. Ny stikkabel skal legges i ny grøft fra trafo i Tørmogaten og frem til kapellet. Det forutsettes at ny stikkabel kortslutningssikres i Trafo og at det monteres nytt hovedvern i ny hovedtavle. Eksisterende hovedfordeling skal fjernes og erstattes med en ny hovedfordeling. Jordingssystemer i hht gjeldende forskrifter skal etableres for hele kapellet I forbindelse med at det er bestemt at det skal graves opp og legge ny drenering rundt hele kapellet, skal det også legges ny jordelektrode rundt hele bygget.

8 KMH Elektro AS Side 8 av 30 Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. Det skal planlegges og installeres nødvendige doble stikk for alle rom. Det er en del utstyr og maskiner som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Dette gjelder bl.a.: Eksisterende kjøleaggregat for kjølerom. Eksisterende kjølerom skal beholdes. Eksisterende «katafalk» (dvs lift for nedsenking av kister fra Sermonirom rom 104 til stellerom rom 002). Eksisterende katafalk skal beholdes. Eksisterende Prekstol. Eksisterende prekestol skal beholdes. Eksisterende orgel. Eksisterende orgel skal beholdes. Eksisterende sentralskap for elektrisk klokkeringing. Dette skal beholdes. Det skal installeres enkle VVS installasjoner i kapellet som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Det er bestemt at det skal installeres desentraliserte VVB r av mindre typer. Bortsett i fra i Sermonirom rom 104 er det forutsatt at det installeres nytt lysutsyr i hele bygget. Alt lysutstyr skal godkjennes av bruker/ark før endelig bestilling av lysutstyret. Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. Kapellet skal utstyres med Nødlys ved at det monteres Markeringslysarmaturer over rømningsdører. Det er forutsatt elektrisk oppvarming av bygget. Kapellet er i dag oppvarmet vha elektriske ovner som består av tradisjonelle gamle rørovner montert på gulv under en del av sittebenkene i Sermonirommet (rom 104). I tillegg er det også montert veggovner i en del av de andre rommene i kapellet. Det er besluttet å beholde eksisterende rørovner i Sermonirommet. Eksisterende rørovner skal frakobles, demonteres, lagres forsvarlig og rengjøres. Når gulvene er slipt og lakkert, skal rørovnene remonteres.

9 KMH Elektro AS Side 9 av 30 Eksisterende rørovner i Sermonirommet får i dag sine tilførsler fra eksisterende H tavle i rom 003 ved at det er lagt røranlegg i gulvet fra rom 003 og frem til koblingshusene på rørovnene i rom 104. Eksisterende røranlegg beholdes, men skal trekkes om med nye ledninger. I forbindelse med remonteringen skal det på alle ovner monteres beskyttelsesgitter (f. eks. en type som selskapet Elvarm AS har utviklet). For andre rom skal EE i hht gjeldende retningslinjer for varmebehovsberegninger, vurdere nødvendig behov for oppvarming og medta nødvendige levering og montering av gjennomstrømningsovner. Det gjøres oppmerksom på at det er besluttet å installere varmekabler i støpte gulv i noen av rommene. Det skal også medtas varmekabler i nye utvendige trapper. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende rampe for rullestol har en eksisterende innstøpt varmekabel i dag. Denne skal beholdes, men det må legges ny tilførsel fra ny H tavle i rom 003. Alle utvendige varmekabler skal styres vha et automatisk styresystem som føler både på luft temepratur og nedbør/snø. Det er besluttet å ikke installere anlegg for telefon. Eksisterende kabelinstallsjoner for eksisterende telefon skal fjernes. Det er besluttet å ikke installere anlegg for data. Sermonirommet er i dag utstyrt med et eksisterende høytaleranlegg. Eksisterende høytaleranlegg skal beholdes. I Sermonirom rom 104 skal det leveres og installeres et teleslyngeanlegg. Opsjoner Følgende anlegg skal tilbys som opsjoner: Brannalarmanlegg. Innbrudsalarmanlegg.

10 KMH Elektro AS Side 10 av 30 PROSJEKTERING MM Prosjektering Se også Bok 0 Som en del av forespørselsdokumentene vises det til plantegninger etc som er utarbeidet av Arkitektkontoret Lundesgaard og Christiansen AS i Porsgrunn. Tegningene fra ARK viser hvordan de bygningsmessige renoveringsarbeidene som skal gjøres og dette danner grunnlaget og rammen for de elektrotekniske installasjoner som EE skal prosjektere og levere. EE er ansvarlig for alt nødvendig prosjekteringsarbeide. Dette omfatter også alt koordineringsansvar med de andre faggrupper, bruker og byggherre. Prosjekteringsarbeide for brannalarmanlegg og nødlysanlegg skal utføres av firma som har godkjenning som ansvarlig PRO i tiltaksklasse 2. All tegningsproduksjon skal utføres på DAK med dwg som filformat. Alt prosjekteringsmateriale, tegninger, skjemaer, tekniske spesifikasjoner skal oversendes oppdragsgiver senest 3 uker før materialet skal benyttes på byggeplass. Dette forhold fritar ikke EE fra å ha det fulle ansvar for prosjekteringen slik at alle angitte krav oppfylles. Beskrivelse I forbindelse med innlevering av tilbudet skal EE utarbeide en beskrivelse over hva som er med i tilbudet og hvilke løsninger som er tenkt. Beskrivelsen skal bygges opp i hht NS 3451 Bygningsdeltabellen, på minimum 2 sifferet nivå. Beskrivelsen skal leveres sammen med tilbudet. Tegninger Se også Bok 0. Før arbeider igangsettes skal det utarbeides plantegninger for Elkraft- og Tele-/automasjons anleggene. Disse skal godkjennes av oppdragsgiver. EE skal fortløpende ajourføre sine tegninger etc. ved eventuelle endringer i byggefasen. Tegninger før byggestart Det skal utføres detaljprosjektering og levering av tegninger av minimum følgende tegninger og skjemaer: Komplette plantegninger, separate for Elkraft- og Tele/automasjon anleggene, i målestokk 1:50. Tegningene skal vise plassering av føringsveier, utstyr, punkter, kabel/ledningsføringer, kursangivelser. Stigeledningsskjema Enlinjeskjemaer for fordelinger

11 KMH Elektro AS Side 11 av 30 Alle nødvendige strømveiskjemaer, koblingsskjemaer, detaljtegninger for et komplette og funksjonelle anlegg. Gjelder Elkraft og Tele - / automatiseringsanlegg. Tegninger ved ferdigstillelse Alle utarbeidede plantegninger og skjemaer skal ajourføres og leveres som Som Bygget tegninger og skal inngå som en del av FDV dokumentasjonen. Som Bygget tegninger skal utføres på DAK i dwg filformat. Som Bygget tegninger skal leveres i format i hht NS, med største format = A0. Som Bygget skjemaer skal leveres i A4 format. Symboler som benyttes skal være i hht. gjeldende NS/IEC. Merking Hvis ikke annet er angitt skal merking skje i hht. FEL og NS EE skal avklare dette før arbeidene begynner. Det skal gjennomføres en systematisk merking av: Inn- og utgående kabler/ledninger fra fordelinger, sentraler og koblingsskap/-bokser. Alt utstyr, uttak, betjeningsorganer og styreorganer. Det skal benyttes solid og varig merkesystem. Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Håndskrevne merkeskilt vil ikke bli akseptert Merkesystem skal være godkjent av oppdragsgiver. EE skal avklare dette før arbeidene begynner. Kontroll Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett og mulighet til å forta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. EE er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Tverrfaglig kontroll Se også Bok 0. EE har ansvaret for å koordinere og gjennomføre en tverrfaglig kontroll av de branntekniske funksjoner. Kontrollen skal utføres før overlevering og skal dokumenteres. Opplæring Nødvendig opplæring skal gjennomføres for alle anlegg. Opplæringens mål skal være å gjøre oppdragsgivers/byggherrens driftspersonell kjent med installasjonenes oppbygging, funksjoner og virkemåte slik at oppdragsgiver/byggherren kan beherske sine anlegg ved overtakelse. Utført opplæring skal dokumenteres.

12 KMH Elektro AS Side 12 av 30 Dokumentasjon i fordelinger Korrekte kursfortegnelser i ramme opphenges i alle fordelinger for elkraft. Drifts- og vedlikeholdsinstruks For alle tekniske anlegg skal det utarbeides og leveres nødvendige drifts- og vedlikeholdsinstrukser samt nødvendige bruksanvisninger og brosjyremateriell for det utstyr som er levert og installert. Materialet skal inngå i FDV dokumentasjonen. HMS - plan I hht. Bok 0. FDV dokumentasjon Det skal utarbeides komplett FDV dokumentasjon for de elektrotekniske installasjonene i hht. Bok 0. Serviceavtaler Inkludert i tilbudet skal EE medta serviceavtale(r) for alle de tilbudte elektrotekniske anleggene (Elkraft og Tele- / automatisering) for min. 1 år. Andre oppgaver og tjenester Prøving og idriftsettelse skal utføres for alle elektrotekniske installasjoner/anlegg. Kontinuitet på jord og utjevningsforbindelser skal måles og dokumenteres Sluttkontroll og verifikasjon skal utføres i hht. NEK 400 : 2010 Kortslutningsberegninger skal utføres i hht gjeldende regelverk. Det skal utstedes samsvarserklæring både for prosjektering og utførelse. EE er ansvarlig for planlegging og utførelse av alle nødvendige bygningsmessige arbeider for de elektrotekniske anleggene enten ved egen hjelp eller ved andre. EE er ansvarlig for utførelse av alle nødvendig utsparingstegninger som må lages. EE har ansvaret for at alle forskriftsmessige branntettinger og lydtettinger som er nødvendig blir utført i hht til regelverket. EE skal delta ved i gangkjøringen av VVS anleggene. EV er ansvarlig for koordineringen og EE skal gi nødvendig bistand. EE har ansvar for avklaring/kontroll og påvisning av eventuelle kabler i grunnen. EE har ansvar for nødvendig koordinering med og mot E verk og andre offentlige instanser for gjennomføring av et forsvarlig prosjekt.

13 KMH Elektro AS Side 13 av 30 RIGG OG DRIFT Se også «Bygningsmessige arbeider». For øvrig skal entreprenør også ha med kostnader for følgende rigg og driftsytelser i sin entreprise: Kontinuerlig daglig rydding av eget avfall til angitt plass på anleggstomten. Alle kostnader i forbindelse med kildesortering i hht gjeldende regelverk. Kostnader for leie av/-alternativt hold av kraner, stillaser, etc. for egne arbeider. Hold av nødvendige stillaser, trapper og stiger for egne arbeider. Disse stillaser, trapper og stiger skal etter nærmere avtale kunne benyttes av andre entreprenører på byggeplassen. Stillaser, trapper og stiger skal ikke demonteres/fjernes uten at det er forhåndsinformert til byggeledelsen Hold av nødvendig verktøy, arbeidslamper, skjøteledninger for egne arbeider. Hold av nødvendig transport og sjau for egne arbeider. Kostnader for bruk av byggentreprenørs telefon, kopiering etc. i forbindelse med utførelsen av egne arbeider. Alle kostnader i forbindelse md forsikring og sikkerhetsstillelse i forbindelse md gjennomføringen av arbeidene.

14 KMH Elektro AS Side 14 av BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt Generelt gjelder etterfølgende for alle elkraft og tele-/automatiserings installasjoner. Annet er spesifisert under de respektive kapitler. Kvalitetssikring, gjeldende regler og normer Installasjonene skal utføres i hht offentlige og kommunale forskrifter, regler, standarder og retningslinjer. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal gjøres. Følgende gjeldende forskrifter, henvisninger, standarder etc er relevante: FEL, FSE, NEK 400 : 2010 Plan og bygningsloven Teknisk forskrift TEK 10 Byggeforskriftene NS 3931 NS EN NEK EN EN IEC Publication FEU NEN 63:80 NEN 70:75 NEN 321 NEN 144 Håndbok i kabling av bygg av EFI Håndbok i rent bygg fra RIF og NVEF Det stedlige tilsyns særbestemmelser RIF norm for FDV Lyskulturs publikasjoner Standarder og normer som angitt i veilednigen til NS 3420 under aktuelle koder Tilbudt utstyr skal ha CE merking samt være godkjent, riktig IP klasse osv. for bruk i de respektive rom/arealer. Tiltak mot EMC skal ivaretas i alle deler av anlegget (EMC direktivet). Approbasjon av tegninger og planer eller kontroll på stedet fritar likevel ikke EE for det fulle ansvar for den forskriftsmessige utførelsen eller for de garantier EE har påtatt seg. Installasjonsrør og bokser for rør For måltaking mht plassering av bokser for brytere, stikk etc., anvendes tegninger fra ARK. Installasjonene skal tilpasses VVS utstyr og føringer i hht VVS tegninger, eller i samråd med BL.

15 KMH Elektro AS Side 15 av 30 Installasjonsrør Før vegger behandles og himlinger monteres skal EE kontrollere at alle rør er åpne. Om nødvendig skal prøvetrekking utføres. Bokser for rør Der hvor bokser skal monteres i flisvegger eller teglstensvegger skal dette avklares med ARK før montering. Kabler og ledninger Generelt skal det benyttes Al ledere fom kabler > 25 mm2. Kabler i åpen føring skal være ryddig, oversiktlig og fagmessig lagt. Kabler på kabelbroer skal bendsles hver for seg, - ikke i bunter. Kabelkanaler/veggkanaler skal ha kabelskilleplater. Alle kabelbroer og Kabelkanaler/veggkanaler skal dimensjoneres med 25 % reservekapasitet. På åpen installasjon skal benyttes solide kabelfester, - patentbånd og liming aksepteres ikke. Sikring, brytere og uttak Det skal benyttes utstyr i hht klassifisering for de respektive rom/arealer. Brytere og uttak skal være av samme fabrikat i hvit firkantet utførelse Det skal benyttes samme farge på alt utstyr/uttak for både elkraft og tele-/automatiserings anlegg. Lokk for brytere, uttak etc skal påsettes etter at malerarbeider er utført. EE skal sette på dekkpapir, tape el mens malerarbeider pågår. 411 Systemer for kabelføringer Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. I eksisterende kapell for øvrigt er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Hvis det legges åpent anlegg skal alle eksisterende ledninger/kabler trekkes ut og fjernes, samt at det skal påsettes dekklokk på alle skjulte bokser etc..

16 KMH Elektro AS Side 16 av 30 Branntettinger eltekniske anlegg Dette arbeidet er EE s ansvar og skal inngå i EE s leveranse. EE plikter å gjøre seg kjent med hvor det er krav til branntetting. Branntettingsarbeider skal utføres av opplært og godkjent personell. Alle aktuelle kabelgjennomføringer skal branntettes i hht gjeldende regelverk. Det skal benyttes godkjente løsninger og materialer. Valgt løsning og materiale skal dokumenteres at er godkjent. Ved overlevering skal EE overlevere et sett tegninger som viser hvor alle kabelgjennomføringer er brannsikret, samt klassifiseringen av branntettingen Lydtettinger eltekniske anlegg Dette arbeidet er EE ansvar og skal inngå i EE s leveranse. EE plikter å gjøre seg kjent med hvor det er krav til lydtetting. 412 Systemer for jording Jordingssystemer i hht gjeldende forskrifter skal etableres for hele kapellet. I forbindelse med at det er bestemt at det skal graves opp og legge ny drenering rundt hele kapellet, skal det også legges ny jordelektrode rundt hele bygget. Jordelektroden legges i ny dreneringsgrøft som skal graves. Jordelektroden føres inn i bygget sammen med rør for stikkabel som legges under nytt gulv i rom 004, 006 og 007 og frem til hovedjordskinne i ny hovedtavle i rom 003. I eksisterende bygg er det bl.a. benyttet galvaniserte rør som føringer for skjult anlegg. Noe av disse rørene er forutsatt beholdt videre ved at de skal trekkes om. Alle eksisterende røranlegg som skal benyttes må jordes i hht gjeldende forskrifter. Rørlegger skal montere ny jordingsmuffe på avløpssystemet og EE skal tilknytte denne til jordingsanlegget. Utjevningsforbindelser skal legges. Alle jordledninger skal på settes kabelsko og skal festes/kobles i hht gjeldende regelverk. Alle utjevningsforbindelser skal måles og dokumenteres og inngå i FDV dokumentasjonen. Jordanleggets overgangsmotstand skal måles og dokumenteres og inngå i FDV dokumentasjonen. 419 Riving og/eller demontering eksisterende el - installasjoner I forbindelse med renoveringen skal alle eksisterende elektrotekniske anlegg, med noen unntak, rives og/eller demonteres. Dette blir beskrevet under de respektive kapitler. Demonteringsarbeidene og/eller rivningsarbeidene utføres av EE og medtas i tilbudet. I eksisterende kapell er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Riving/demontering utføres ut fra det valg som EE gjør.

17 KMH Elektro AS Side 17 av LAVSPENT FORSYNING 430 Lavspent forsyning, generelt Se også kap 410. Installasjonene skal utføres i hht offentlige og kommunale forskrifter, regler, standarder og retningslinjer. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal gjøres. Det er EE s ansvar å dimensjonere anleggene slik at det med sikkerhet tåler de belastninger som oppstår ved kortslutning i anlegget, dessuten at det oppnås selektivitet mellom forsyningsnett, hovedfordeling og underfordelinger. Nødvendige kortslutningsberegninger skal utføres. Alle nye fordelinger skal termofotograferes før overtagelse og ved 1. års garantibefaring. Termofotograferingen skal dokumenteres og dokumentasjonen skal inngå i FDV dokumentasjonen. 431 System for elkraftinntak Tørmo kapell får i dag sin forsyning fra egen trafo som ligger i Tørmogaten. Spenningssystemet er 230 V IT. Eksisterende stikkabel (gammel Jutekabel 3 x 95 mm2) er ført frem i bakken og inn i kapellet. Eksisterende inntak 3 x 125 A er plassert i eget skap i hjørne i rom 003. Innvendig på vegg i rom 003 ligger egen stigekabel mellom eksisterende inntak og hovedfordeling. Eksisterende stikkabel og inntak etc., skal fjernes og det skal legges ny stikkabel frem til nytt inntak/hovedvern som skal plasseres i ny hovedfordeling, som skal installeres i rom 003. Ny stikkabel skal legges i ny grøft fra trafo i Tørmogaten og frem til kapellet. Kabelgrøft skal koordineres med grøfter for ny drenering og ny fremføring av avløpsrør. Ny stikkabel føres inn i bygget i rør som legges under nytt gulv i rom 004, 006 og 007 og frem til ny hovedtavle i rom 003. Det må også medtas nødvendige hull i eksisterende grunnmurer for å komme frem med rør. Det forutsettes at ny stikkabel kortslutningssikres i Trafo og at det monteres nytt inntak/hovedvern i ny hovedtavle. Det påhviler EE å innhente og vurdere nødvendig effektbehov på grunnlag av forliggende materiale, opplysninger fra de andre fagene i prosjektet samt foreta de nødvendige dimensjoneringer av inntak, hovedfordeling, stigere og underfordelinger. EE skal også forestå all koordinering med E-verket.

18 KMH Elektro AS Side 18 av System for hovedfordeling 4321 Hovedfordeling Eksisterende hovedfordeling, som består av flere mindre skap, er også plassert i rom 003 på vegg mot rom 002, hvor eksisterende belastningsvern 3 x 80 A er plassert. Eksisterende hovedfordeling skal fjernes og erstattes med en ny hovedfordeling bestående av et skap. Ny hovedfordeling plasseres i rom 003 på vegg mot rom 002. Her skal hovedvern, andre vern, kontaktorer og andre styringskomponenter etc monteres. Det forutsettes at ny hovedfordeling skal dekke alle Elkraftanlegg i kapellet, samt eventuell stigere for VVS tekniske installasjoner. Stikkabel forutsettes å komme inn i bunn av ny hovedfordeling. Utgående kabler forutsettes ført ut i topp av ny hovedfordeling. Ny hovedfordeling skal dimensjoneres med 25% reservekapasitet. Ny hovedfordeling skal være for instruert personell. Arrangement tegninger av utvidelsen skal utarbeides og godkjennes av oppdragsgiver. Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer i HF skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetsprisene skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris Kombinert Sikringsautomater og jordfeilbryter 2 pol. 2 x 10 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 16 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 20 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 32 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 40 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 63 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk Kombinert Sikringsautomater og jordfeilbryter 3 pol. 3 x 10 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 16 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 20 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 32 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 40 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 63 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk

19 KMH Elektro AS Side 19 av Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. I Sermonirommet forutsettes det at eksisterende røranlegg for belysning beholdes. Dette skal trekkes om med nye ledninger. Da det skal legges ny gipshimling i Sermonirommet må EE vurdere/ta med nødvendige utforinger for takk/veggbokser. I Sermonirommet forutsettes det også at eksisterende røranlegg i gulvet for rørovner beholdes. Dette skal trekkes om med nye ledninger. I eksisterende kapell forøvrigt er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Der hvor det eventuelt utføres/blir utført åpen installasjon skal det legges vekt på den faglige utførelsen med hensyn til den estetiske tilpasningen til de bygningsmessige konstruksjoner og utførelse. Patentbånd aksepteres ikke som synlig festemateriell. Liming av kabler tillates ikke Det skal leveres standard brytere, stikk etc. med hvit kapsling og av fabrikat som levere typer i «hele serier». Hvis det legges åpent anlegg skal alle eksisterende ledninger/kabler trekkes ut og fjernes, samt at det skal påsettes dekklokk på alle skjulte bokser etc.. I alle rom skal det, hvis ikke annet er angitt, under bryter monteres en servicestikk (enkel stikk) mht. rengjøring etc.. Disse skal være på egne 16A kurser. For øvrig skal det hvis ikke annet er angitt, kun monteres doble stikk. Stikk skal være på egne 16A kurser. Bortsett i fra servicestikk under lysbryter, skal alle stikk montres nede ved gulv hvis ikke annet blir avtalt. Hvis det er tvil om montasjehøyde skal dette avklares med byggherre før montering.

20 KMH Elektro AS Side 20 av 30 Det skal planlegges og installeres nødvendige doble stikk for alle rom. Spesielt nevnes: I sermonirom skal det være dobbel stikk ved hver utgangsdør, dette mtp rengjøring. Disse stikk skal være på egen kurs 16 A og monteres ved gulv. Ved prekstol skal det være dobbel stikk. Teknisk stikk (3 x 25A) for tinepanne som er montert på utsiden skal beholdes, men det legges ny tilførsel fra hovedtavle. Rom 106 skal ha 2 doble stikk. Rom 108 skal ha 2 doble stikk. Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. I rom 005, 008, 102 og 103 skal belysningen betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer. I noen rom skal disse også parallelt betjene/styre avtrekksvifter. Eksisterende belysning i Sermonirom betjenes i dag av flere brytere som er plassert på vegg i rom 105. Det forutsettes at brytere for «ny» belysning i Sermonirom fortsatt skal være her. Brytere skal merkes oversiktlig. Utelys på fasade ved dører skal styres samlet og vha utvendig fotocelle og en manuell bryter, ved at det monteres en vender (M 0 A) for dette i front av ny H tavle. PE-ledere skal føres frem i hele anlegget. Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Spesifikasjon og prising av kursopplegget for drift er i utgangspunktet basert på punktprinsippet i hht. NS Som punkt defineres bryter, stikkontakt og punkt for fast uttak, samt uttak for styre- og signalorganer. Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris 01 Punkter for lys, stikk etc. stk 03 Punkter for Tilstedeværelsesdetektor stk

21 KMH Elektro AS Side 21 av Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 4342 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner Det er en del utstyr og maskiner som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. EE må koordinere dette med bruker og andre entreprenører slik at dette blir ivaretatt i EE s planlegging og utførelse. Dette gjelder bl.a.: Eksisterende kjøleaggregat for kjølerom. Eksisterende kjølerom skal beholdes. Eksisterende kjølerom har i dag et eget kjøleaggregat som er plassert i rom 003. Eksisterende kjøleggregatet har et eget styreskap. Det er bestemt at eksisterende kjøleaggregat inkl styreskap etc., skal skiftes ut med nytt. Dette gjøres og leveres av selkape GK AS. Nytt aggregat m/skap skal plasseres i rom 003 mot vegg mot rom 002, ved siden av ny H fordeling. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Egen kurs hentes fra ny H-fordeling. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal legge alle nødvendige nye kabler mellom kjølerom i rom 002 og nytt aggregat i rom 003, - og tilkoble disse i hht underlag fra GK AS. EE skal koordinere alle arbeider med bruker, GK AS og andre entreprenører. Eksisterende «katafalk» (dvs lift for nedsenking av kister fra Sermonirom rom 104 til stellerom rom 002). Eksisterende katafalk skal beholdes. Eksisterende katafalk har i dag en egen hydraulisk motor som er plassert i rom 003 mot vegg mot rom 002. Eksisterende hydrauliske motor har et eget styreskap. Styreskap har egen kurs fra eksisterende H fordeling og er tilkoblet via stikk 3 x 16 A. Dette skal beholdes der det står i dag, men det skal legges ny tilførsel på egen kurs fra ny H tavle. Katafalk styres vha bryter oppe i Prekestol i rom 104 og nede på vegg i rom 002. Dette skal demonteres og legges nytt slik at katafalken betjenes som i dag. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige nye kabler mellom katafalk, betjeningsbrytere og styreskap. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende Prekstol. Eksisterende prekestol skal beholdes. Eksisterende prekstol har el-installasjoner for bl.a. lys, katafalk og høytaleranlegg. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende prekestol demonteres. Dette gjøres av andre. I denne sammenheng skal EE frakoble prekestol og fjerne alle el-installasjoner.

22 KMH Elektro AS Side 22 av 30 Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende prekestol remonters. Dette gjøres av andre. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider internt i prekstol. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Prekstol tilkobles. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende orgel. Eksisterende orgel skal beholdes. Eksisterende orgel har egen kurs 3 x 10 A. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende orgel demonteres. Dette gjøres av andre. I denne sammenheng skal EE frakoble orgel og fjerne alle el-installasjoner. Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende orgel remonters. Dette gjøres av andre. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Egen kurs hentes fra ny H-fordeling. Orgel tilkobles. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende sentralskap for elektrisk klokkeringing. I trapp mellom rom 105 og 201, er det montert et styreskap for elektrisk klokkeringing. Ringeanlegget kan også fjernstyres vha en fjernkontroll/radiosignaler. Dette skal beholdes som det er i dag. Fra skap og opp til drivmotor som er montert oppe i spiret, er det i dag egen kabel. EE skal vurdere om denne kan brukes videre, - hvis ikke så skal den byttes ut. Anlegget/skapet skal ha egen tilførsel/kurs fra ny H tavle. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige kabler, - også opp til drivmotor hvis forskriftene eller noe annet tilsier dette. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. VVS tekniske anlegg. Det skal installeres enkle VVS installasjoner i kapellet som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Vifter leveres og monteres av andre, men elinstallasjoner som kabling og tilkobling skal utføres av EE. EE må koordinere dette med bruker og andre entreprenører slik at dette blir ivaretatt i EE s planlegging og utførelse. Vifter som skal installeres: Rom 005 WC. Vifte med timer Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektor som også skal betjene belysningen.

23 KMH Elektro AS Side 23 av 30 Rom 008 Dusj. Vifte med timer + fuktføler Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektor som også skal betjene belysningen. Rom stk HCWC. Vifter med timer Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer som også skal betjene belysningen. Rom 002 Stellerom. Her står det en eksisterende vifte i vindu som skal fjernes og erstattes med en ny vifte. Eksisterende vifte skal fra kobles og demonteres av EE. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. Ny vifte leveres og monteres av andre. Det forutsettes at når ny vifte monteres skal den betjenes vha egen av/på bryter i rommet. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige nye kabler og brytere etc. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og endre entreprenører. Det er bestemt at det skal installeres desentraliserte VVB av mindre typer. 1 stk som dekker 2 stk HCWC rom stk som dekker WC, dusj og garderobe i kjeller etasje, - plasseres under trapp i rom 004. Generelt kap Der hvor utstyr/komponenter leveres med påkoblet bevegelig ledning skal disse avsluttes i stikk eller i koblingsbokser med strekkavlaster. FEL krav til mekanisk beskyttelse gjelder også for disse ledninger. Hvis ikke annet er beskrevet skal teknisk stikk større en 2/16A og/eller flerfaset, leveres som rundstift/ce-norm. Alle motorer skal ha montert låsbare service-/sikkerhetsbrytere. Det påhviler EE selv å skaffe tilveie alle data og eksakte effekter for de VVS tekniske anlegg som er tenkt levert.

24 KMH Elektro AS Side 24 av 30 Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Spesifikasjon og prising av kursopplegget for drift er i utgangspunktet basert på punktprinsippet i hht. NS Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris 01 Punkt for teknisk Motor inntil 4 kw inkl. service bryter stk 05 Punkt for teknisk stikk: - stikk 3/63 A rundstift stk - stikk 3/16 A rundstift stk - stikk 2/16 A stk - stikk 2 x 2/16 A stk 44 LYS 440 Lys, generelt Posten omfatter belysning som skal dekke allmenbelysning, samt nødlysanlegg. EE skal gjøre seg kjent med andre fagdisipliner og koordinere sine arbeider slik at kollisjoner og feilplasseringer av utstyr og materiell unngås. EE er spesielt pålagt å gjøre seg kjent med de respektive himlingstyper og ta hensyn til dette mtp. belysningsutstyret som tilbys. Alle belysningsanlegg skal minst tilfredsstille retningslinjene fra Selskapet for lyskultur. Det skal legges vekt på å tilby et anlegg som ivaretar en fornuftig investerings- og driftsøkonomi Alt belysningsutstyr skal ha elektronisk forkoblingsutstyr hvis ikke annet er angitt/avtalt. I systemhimlinger skal det være innfelte armaturer, primært tilkoblet vha ledning og plugg. I faste himlinger skal det være utenpåliggende lysarmaturer med fast tilkobling. Hvis ikke annet er angitt her skal det benyttes lysrørarmaturer for/med T5 rør og kompaktlysrør. Lysrørfarge som skal leveres skal være i hht. Philips nr. 82.

25 KMH Elektro AS Side 25 av 30 Det skal også legges vekt på at det velges armaturer med mest mulig samme type lyskilder. Det skal ut i fra krav fra byggherre leveres belysningsutstyr hvor det er enkelt å skifte lyskilder. Før armaturer settes i bestilling skal EE dokumentere lysberegninger som viser midlere belysningsstyrke, punktverdier og isoluxkurver for det belysningsanlegget som er tilbudt. Før overlevering av belysningsanlegget skal EE foreta lysmålinger som skal dokumenteres på samme måte som nevnt for lysberegninger. Det skal utarbeides egen måleprotokoll som viser målt belysningsstyrke pr. rom. Dette gjelder også eventuelt nødlysanlegget. Utførelse av lysmålinger skal avtales med byggherre i god tid. Kostnader for dette skal medtas. Ingen armaturer skal bestilles før armaturvalg er endelig godkjent av byggherre. Det kan bli aktuelt med prøveoppheng av forskjellige type armaturer. Kostnader for dette skal medtas. For lysarmaturer som tilbys kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i minst 5 år etter overlevering. EE har ansvaret for at utstyret ikke er tilsmusset av støv, fingermerker ol. ved overleveringen. Alt belysningsutstyr skal leveres komplett ferdig montert inkl. lyskilder. 442 Belysningsutstyr Bortsett i fra i Sermonirom rom 104 er det forutsatt at det installeres nytt lysutstyr i hele bygget. I Sermonirom skal ekesiterende lysarmaturer i mesing beholdes ved at de demonteres, ledningsanlegget trekkes om og eksisterende lysarmaturer remonteres. Eksisterende lysarmaturer skal lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke blir skadet. Plasseringen av lysarmaturer i Sermonirom er vist på ARK s plantegninger. Når det gjelder eksisterende messing armaturer i Sermonirom gjøres det spesielt oppmerksom på at disse er seriekoblet med 3 x 3 lyskilder (3 x 60W /115 V pærer). EE må settes seg inn i hvordan dette fungerer slik at belysningsanelgget i Sermonirommet blir installere på samme måte som i dag. I resten av bygget står det EE fritt i å velge lysutsyr som er anvendelig til de respektive rom. Alt lysutstyr skal godkjennes av bruker/ark før endelig bestilling av lysutstyret. I tillegg skal følgende føringer legges til grunn vrd valg av lysrørarmaturer: Rom 101 skal ha en rund messingarmatur (tilnærmet lik stil som eksisterende lysarmaturer i Sermonirom) med lav byggehøyde og hvit opalisk glass-skjerm/kuppel.

26 KMH Elektro AS Side 26 av 30 Rom Begge rom skal ha 2 stk lavtbyggende veggarmaturer i messing (tilnærmet lik stil som eksisterende lysarmaturer i Sermonirom). Rom 105 Her skal det på grunn av veldig lav romhøyde og smal gang, installeres små innfelte runde Down Lights med LED lyskilder. Rom med speil skal ha speilarmatur med stikk. Over dør mellom rom 101 og 104 er det installert et dekorbilde i blyglass. Her skal det på loft over rom 101, lages en lyskasse hvor det er tenkt montert lysarmaturer bak slik at disse vil gjennomlyse dekorbildet inn mot selve Sermonirommet. Dette må styres vha egen bryter som er lett tilgjengelig fra 1. etasje. Langs begge langssidene i Sermonirom rom 104 er det i dag oppe på vegg montert langsgående lyskasser som i sin tid skulle gi indirekte lys opp mot det buete taket i Sermonirommet ved at det i lyskassene er installert single lysrørarmaturer av eldre type. Disse er ikke i bruk og skal demonteres og fjernes. Langs gangbane som er tenkt montert på loft over Sermonirom, skal det monteres lys. Skal betjenes vha en egen bryter. Rett på innsiden av luke inn på loft fra rom 202, skal det også monteres en dobbel stikk mtp eventuell arbeidsstrøm. Utvendig på fasade skal det monteres lysarmaturer: Over ny Hovedinngangsdør. Over dør ved rullestolsrampe. Ved siden av dør inntil rom 105. Over dør til rom 002 i bunn av ny kjellertrapp. Lysarmaturene skal i utgangspunktet være av type som ligger flatt inntil vegg (for eksempel av fabrikat Noral). Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. I rom 005, 008, 102 og 103 skal belysningen betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer. I noen rom skal disse også betjene/styre avtrekksvifter. Eksisterende belysning i Sermonirom betjenes i dag av flere brytere som er plassert på vegg i rom 105. Det forutsettes at brytere for «ny» belysning i Sermonirom fortsatt skal være her. Brytere skal merkes oversiktlig. Utelys på fasade ved dører skal styres samlet og vha utvendig fotocelle og en manuell bryter, ved at det monteres en vender (M 0 A) for dette i front av ny H tavle.

27 KMH Elektro AS Side 27 av Nødlys Kapellet skal utstyres med Nødlys ved at det monteres Markeringslysarmaturer over hovedinngangsdør i rom 101 og 104, samt over dør mot rullestoldrampe i rom 104. Nødlysarmaturer skal være med LED lyskilder. Nødlysanlegget skal planlegges og utføres i hht gjeldende regelverk. Enhetspriser. Gjelder kap 442 og 443. Mtp. eventuelle endringer skal EE utarbeide en egen list over det belysningsutstyret som tilbys hvor enhetspriser skal oppgis. Listen skal vedlegges tilbudet. Enhetspris skal gjelde komplett levering, montering og tilkobling av lysarmatur inkl. lyskilder, avskjerming, eventuelle ledninger med plugg, festebraketter og/eller pendeloppheng, samt annet nødvendig festemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema 45 ELVARME 450 Elvarme, generelt Det er forutsatt elektrisk oppvarming av bygget. Kapellet er i dag oppvarmet vha elektriske ovner som består av tradisjonelle gamle rørovner montert på gulv under en del av sittebenkene i Sermonirommet (rom 104). I tillegg er det også montert veggovner i en del av de andre rommene i kapellet. 452 Varmeovner Det er besluttet å beholde eksisterende rørovner i Sermonirommet. Eksisterende rørovner skal frakobles, demonteres, lagres forsvarlig og rengjøres. Når gulvene er slipt og lakkert, skal rørovnene remonteres. Det er i dag montert følgende eksisterende rørovner: 25 stk 600 W (med 1 x 200 W + 1 x 400 W elementer) (lengde ca 200 cm). 2 stk 1000 W (med 1 x 400 W + 1 x 600 W elementer) (lengde ca 300 cm). I forbindelse med både demontering og remontering skal rørovnene kontroll måles for å se om varmelementene er hele. Dette skal loggføres. Eksisterende rørovner i Sermonirommet får i dag sine tilførsler fra eksisterende H tavle i rom 003 ved at det er lagt røranlegg i gulvet fra rom 003 og frem til koblingshusene på rørovnene i rom 104. Eksisterende røranlegg beholdes, men skal trekkes om med nye ledninger.

28 KMH Elektro AS Side 28 av 30 Eksisterende rørovner kan i dag «kjøres» manuelt på full effekt og på halv effekt vha brytere og kontaktorer plassert i eksisterende H fordeling i rom 003. I tillegg styres de «automatisk» vha en romtermostat som er plassert på vegg i selve Sermonirommet. Prinsippet med å kunne «kjøre» rørovnene på full og halveffekt, samt muligheten til «automatisk» styring vha en romtermostat, skal vidreføres. Nødvendige brytere, kontaktorer, releer og annen nødvendig automatikk, skal monteres i ny H tavle som plasseres i rom 003. I forbindelse med remonteringen skal det på alle ovner monteres beskyttelsesgitter (f. eks. en type som selskapet Elvarm AS har utviklet). For andre rom skal EE i hht til gjeldende retningslinjer for varmebehovsberegninger, vurdere nødvendig behov for oppvarming og medta nødvendige levering og montering av gjennomstrømningsovner. Det skal da benyttes gjennomstrømningsovner med integrert bryter og elektronisk termostat. Ovner skal være fast tilkoblet. I rom hvor det er vinduer skal ovner monteres under vinduer Varmekabler Det er besluttet å installere varmekabler i støpte gulv i noen av rommene. Dette gjelder: Rom 006 Garderobe Betjenes/styres med bryter og gulvføler Rom 008 Dusj - Betjenes/styres med bryter og gulvføler Rom 101 Inngangsrom - Betjenes/styres med bryter og gulvføler Det skal også medtas varmekabler i nye utvendige trapper. Dette gjelder: Ny støpt trapp med skifferheller ved ny Hovedinngang. Ny støpt trapp ned til kjeller, inkl repo med sluk i bunn av trapp. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende rampe for rullestol har en eksisterende innstøpt varmekabel i dag. Denne skal beholdes, men det må legges ny tilførsel fra ny H tavle i rom 003. Eksisterende trapp ved eksisterende hovedinngang, har i dag innstøpt varmekabel. Denne skal frakobles og alle el-installasjoner skal fjernes. Alle utvendige varmekabler skal styres vha et automatisk styresystem som føler både på luft temperatur og nedbør/snø. F. eks. av type Aiwell ICE controll eller en anne type som har de samme funksjoner og kvalitet.

29 KMH Elektro AS Side 29 av BASISINSTALLASJONER FOR TELE/AUTOMATISERING 510 Generelt, orientering Det er besluttet å ikke installere anlegg for telefon. Eksisterende kabelinstallsjoner for eksisterende telefon skal fjernes. Det er besluttet å ikke installere anlegg for data. 55 LYD- OG BILDESYSTEMER 550 Lyd og bildesystemer, generelt Alle kostnader for nødvendig demonteringer/riving, prøving og idriftsettelse skal være med. Det skal gis nødvendig opplæring for brukerne. 554 Lyddistribusjonsanlegg Sermonirommet er i dag utstyrt med et eksisterende høytaleranlegg. Dette består av bl.a.: 4 høytalere montert på vegg i Sermonirommet. Microfon på prekestolen Avgreningsbokser inne i prekestolen Forsterker plassert i et av bakrommen i 1. etasje. Eksisterende høytaleranlegg skal beholdes. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende høyttaleranlegg demonteres. I denne sammenheng skal EE frakoble og fjerne alle el-installasjoner. Utstyret skal legres på en forsvarlig måte. Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende høytaleranlegg remonters. Det forutsettes at forsterkerutstyret plasseres i rom 106 eller 108. Nødvendig stikk skal også monteres der hvor forsterker plasseres. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at de skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører.

30 KMH Elektro AS Side 30 av Lyddistribusjonsanlegg I Sermonirom rom 104 skal det leveres og installeres et teleslyngeanlegg. Det forutsettes at forsterkerutstyret plasseres i rom 106 eller 108. Nødvendig stikk skal også monteres der hvor forsterker plasseres. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Siden det skal gjenomføres bygningsmessige arbeider i Sermonirommet forutsettes det at ledninger for Teleslyngeanlegget legges bak gulvlister eller taklister. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. OPSJONER Følgende anlegg skal tilbys som opsjoner. EE skal vurdere omfanget av planlegging, prosjektering og utførelse av elektrotekniske installasjoner som eventuelt skal utføres hvis opsjonene skal utføres. Opsjoner skal prises hver for seg. 542 Brannalarmanlegg (ABA). Det skal planlegges og installeres et fulldekkende og komplett brannalarmanlegg (ABA) som dekker hele kapellet inkludert loftsrom over Sermonirom (rom 104) og loftsrom over rom 101, 102 og 103. Anlegget skal være i hht gjeldende regelverk for et heldekkende ABA anlegg. ABA anlegget skal ha automatisk overføring til alarmsentralen hos Porsgrunn brannvesen. Sentral med O plan, forutsettes plassert i rom 105. Nøkkelsafe forutsettes plassert innfelt i vegg på utsiden av utgangsdør fra rom Innbrudsalarmanlegg (IBA). Det skal planlegges og installeres et komplett innbruddsalarmanlegg (IBA) som dekker kjelleretasje, hele 1. etasje og 2. etasje. Anlegget skal være i hht gjeldende regelverk for IBA anlegg. IBA anlegget skal ha automatisk overføring til alarmsentralen hos Porsgrunn brannvesen. Sentral og tablå forutsettes plassert i rom 105 som må være en sikker sone.

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt... 3 40.1 Merking... 3 40.2 Tekniske rom for elektro... 3 40.3 Reserveplass/kapasitet...

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer