Org.nr mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no"

Transkript

1 Vedlegg 10 Tørmo kapell Rehabilitering og utvidelse Porsgrunn kommune Generalentreprise Kravspesifikasjon Elektrotekniske installasjoner Juni 2014 Org.nr mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf Fax E-post: Elektrotekniske bygningsinstallasjoner * Bussteknologi * Brannsikring * DAK-tjenester * Prosjektledelse Eltaksering * Internkontroll

2 KMH Elektro AS Side 2 av 30 TILBUDSSAMMENDRAG Orientering kr Prosjektering mm kr Rigg og drift kr 41 Basisinstallasjoner for elkraft kr 43 Lavspent forsyning kr 44 Lys kr 45 Elvarme kr Sum 4 - Elkraft kr 51 Basisinstallasjoner for tele/automatisering kr 55 Lyd og bildesystemer kr Sum 5 Tele - / automatisering kr Sum kap 4 + kap 5 kr 25 % mva kr Tilbudssum inkl mva kr Opsjoner Prises eksklusive mva Brannalarmanlegg kr 543 Innbruddsalarmanlegg kr

3 KMH Elektro AS Side 3 av 30 PRISING/KALKULASJONSFAKTORER Prisgrunnlag: Prisene skal inkludere kostnader i hht. prisgrunnlaget i NS 3420 Ved senere tillegg/fradrag/endring som har priskonsekvens, benyttes følgende prisgrunnlag: A. Enhetspriser. B. Punktpriser. C. Timepriser og materiellpriser med faktorer som spesifisert nedfor. D. Fastpris, avtales for en jobb før arbeidene startes. Dersom det blir levert delprodukter som ikke er spesifisert og prissatt i kontrakt, skal prisen på disse ha samme forhold til offisielle listepriser som prissatte delprodukter. Prising etter pkt. C og D benyttes bare dersom kalkylegrunnlaget for enhetspriser og punktpriser er endret i den grad at prising etter pkt. A og B ikke kan benyttes. Dersom det benyttes prising etter pkt. C og/eller D skal dette være avtalt på forhånd. Ved bruk av alternativ C skal byggherren attestere timelister fortløpende. Timelister som ikke er attestert vil ikke bli honorert. Arbeid: Timepriser inkluderer alle påslag ekskl. mva.: Lærling kr.. Montør kr.. Basmontør kr.. Ingeniør/Saksbearbeider kr.. Overtidsarbeide: Følgende påslagsprosenter skal benyttes ved event. overtidsarbeider: Ordinær overtid inntil kl % Ordinær overtid etter kl % Materiell og utstyr: For materiell og utstyr skal faktor omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering og sjau etc. på byggeplass i hht. prisgrunnlaget i NS Faktorer ekskl. mva.: Materiell ifølge netto fakturerte priser til entreprenør Lysutstyr ifølge netto fakturerte priser til entreprenør F=. F=. For regningsarbeider gjelder samme reklamasjonstid som kontraktens øvrige arbeider.

4 KMH Elektro AS Side 4 av 30 TILBUDT MATERIELL OG UTSTYR. I anbudet er medregnet materiell og utstyr av følgende fabrikat: Hovedfordelinger:... Sikringsmateriell:... Kontaktorer:... Effektbrytere:... Brytere:... Stikk:... Lysutstyr:... Varmeovner:. Brannalarmanlegg:... (Opsjon) Adgangskontrollanlegg:... (Opsjon) UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Dersom det skal/ønskes benyttet underleverandører eller underentreprenører for deler av entreprisen, skal navn og fagområde/arbeide angis her: Underentreprenør/underleverandør Fagområde/arbeide

5 KMH Elektro AS Side 5 av 30 ORGANISASJON. Se også Bok 0. Byggherren legger vekt på at EE etablerer en organisasjon på byggeplassen med kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor de tidsfrister og det arbeidsoppdrag som er bestemt. Som en del av tilbudet skal derfor EE i sitt tilbudsbrev presentere en plan for sin organisasjon på byggeplassen. Relevante data for EEs nøkkelpersoner i prosjektet skal oppgis. Det er et krav at EE har etablert internkontrollsystem som ivaretar forskriftenes HMS-krav for sine ansatte og arbeider. EE opplegg for overholdelse av HMS-krav/internkontroll for sine ansatte og arbeider skal forelegges før kontraktsinngåelse. EE plikter å følge planen for helse, miljø og sikkerhet som byggherre har utarbeidet for prosjektet. EE internkontrollsystem skal kunne dokumenteres. Det er også et krav at EE har etablert system for kvalitetssikring for sine leveranser. Dette skal kunne dokumenteres. ENTREPRENØRENS REPRESENTANTER (Skal opplyses): Ingeniør/Saksbehandler:.... Ansvarshavende på byggeplass:.. AUTORISASJON. Undertegnede har gyldig autorisasjon i :....

6 KMH Elektro AS Side 6 av 30 UNDERSKRIFT. Undertegnede entreprenør erklærer å ha kontrollert at alle angitte sider og tegninger er med i det utleverte tilbudsmaterialet og har gjennomgått de vedheftede tilbudsdokumenter og de dokumenter det er henvist til i disse. Tilbudet er basert på de spesielle opplysninger som er gjort kjent for denne byggeoppgaven, samt dagens nivå for lønninger, priser, sosiale utgifter og alle andre relevante omkostninger for en komplett og i alle henseende fullstendig gjennomføring av byggearbeidene. Jeg/vi er innforstått med at tilbudsgrunnlaget vil kunne danne grunnlag for kontrakt. Forbehold og tilleggsopplysninger som har eller kan få økonomiske konsekvenser for byggherren er priset i tilbudsbrevet. Poster, enhetspriser eller punktpriser som ikke er oppgitt/utfylt og heller ikke anmerket i tilbudsbrevet, er å anse som dekket av andre poster som er utfylt/oppgitt. Firma:. Firma adresse: Telefon:. Telefax:. Sted:... Dato: Ansvarlig underskrift og firmastempel

7 KMH Elektro AS Side 7 av 30 ORIENTERING Orientering generelt. Se også Bok 0 Bok 0 er en del av tilbudsdokumentene. Tørmo kapell i Porsgrunn kommune skal total renoveres. I denne sammenheng skal, med noen unntak, også de elektrotekniske anleggene totalrenoveres. Tørmo kapell skal ha elektrotekniske installasjoner som nevnt i denne kravspesifikasjon. Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Som en del av forespørselsdokumentene vises det til plantegninger etc som er utarbeidet av Arkitektkontoret Lundesgaard og Christiansen AS i Porsgrunn. Tegningene fra ARK viser hvordan de bygningsmessige renoveringsarbeidene som skal gjøres og dette danner grunnlaget og rammen for de elektrotekniske installasjoner som EE skal prosjektere og levere. (Det er også planlagt en ny Bod og det er pr dd bestemt at det ikke skal installeres elektrotekniske installasjoner i denne). I forbindelse med renoveringen skal eksisterende elektrotekniske anlegg, med noen unntak, rives og/eller demonteres. Dette blir beskrevet under de respektive kapitler. Demonteringsarbeidene og/eller rivningsarbeidene utføres av EE og medtas i tilbudet. Tørmo kapell får i dag sin forsyning fra egen trafo som ligger i Tørmogaten. Spenningssystemet er 230 V IT. Eksisterende stikkabel (gammel Jutekabel 3 x 95 mm2) er ført frem i bakken og inn i kapellet. Eksisterende inntak 3 x 125 A er plassert i eget skap i hjørne i rom 003. Eksisterende hovedfordeling, som består av flere mindre skap, er også plassert i rom 003 på vegg mot rom 002, hvor eksisterende belastningsvern 3 x 80 A er plassert. Eksisterende stikkabel skal fjernes og det skal legges ny stikkabel frem til nytt inntak som skal plasseres i ny hovedfordeling, som skal installeres i rom 003. Ny stikkabel skal legges i ny grøft fra trafo i Tørmogaten og frem til kapellet. Det forutsettes at ny stikkabel kortslutningssikres i Trafo og at det monteres nytt hovedvern i ny hovedtavle. Eksisterende hovedfordeling skal fjernes og erstattes med en ny hovedfordeling. Jordingssystemer i hht gjeldende forskrifter skal etableres for hele kapellet I forbindelse med at det er bestemt at det skal graves opp og legge ny drenering rundt hele kapellet, skal det også legges ny jordelektrode rundt hele bygget.

8 KMH Elektro AS Side 8 av 30 Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. Det skal planlegges og installeres nødvendige doble stikk for alle rom. Det er en del utstyr og maskiner som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Dette gjelder bl.a.: Eksisterende kjøleaggregat for kjølerom. Eksisterende kjølerom skal beholdes. Eksisterende «katafalk» (dvs lift for nedsenking av kister fra Sermonirom rom 104 til stellerom rom 002). Eksisterende katafalk skal beholdes. Eksisterende Prekstol. Eksisterende prekestol skal beholdes. Eksisterende orgel. Eksisterende orgel skal beholdes. Eksisterende sentralskap for elektrisk klokkeringing. Dette skal beholdes. Det skal installeres enkle VVS installasjoner i kapellet som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Det er bestemt at det skal installeres desentraliserte VVB r av mindre typer. Bortsett i fra i Sermonirom rom 104 er det forutsatt at det installeres nytt lysutsyr i hele bygget. Alt lysutstyr skal godkjennes av bruker/ark før endelig bestilling av lysutstyret. Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. Kapellet skal utstyres med Nødlys ved at det monteres Markeringslysarmaturer over rømningsdører. Det er forutsatt elektrisk oppvarming av bygget. Kapellet er i dag oppvarmet vha elektriske ovner som består av tradisjonelle gamle rørovner montert på gulv under en del av sittebenkene i Sermonirommet (rom 104). I tillegg er det også montert veggovner i en del av de andre rommene i kapellet. Det er besluttet å beholde eksisterende rørovner i Sermonirommet. Eksisterende rørovner skal frakobles, demonteres, lagres forsvarlig og rengjøres. Når gulvene er slipt og lakkert, skal rørovnene remonteres.

9 KMH Elektro AS Side 9 av 30 Eksisterende rørovner i Sermonirommet får i dag sine tilførsler fra eksisterende H tavle i rom 003 ved at det er lagt røranlegg i gulvet fra rom 003 og frem til koblingshusene på rørovnene i rom 104. Eksisterende røranlegg beholdes, men skal trekkes om med nye ledninger. I forbindelse med remonteringen skal det på alle ovner monteres beskyttelsesgitter (f. eks. en type som selskapet Elvarm AS har utviklet). For andre rom skal EE i hht gjeldende retningslinjer for varmebehovsberegninger, vurdere nødvendig behov for oppvarming og medta nødvendige levering og montering av gjennomstrømningsovner. Det gjøres oppmerksom på at det er besluttet å installere varmekabler i støpte gulv i noen av rommene. Det skal også medtas varmekabler i nye utvendige trapper. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende rampe for rullestol har en eksisterende innstøpt varmekabel i dag. Denne skal beholdes, men det må legges ny tilførsel fra ny H tavle i rom 003. Alle utvendige varmekabler skal styres vha et automatisk styresystem som føler både på luft temepratur og nedbør/snø. Det er besluttet å ikke installere anlegg for telefon. Eksisterende kabelinstallsjoner for eksisterende telefon skal fjernes. Det er besluttet å ikke installere anlegg for data. Sermonirommet er i dag utstyrt med et eksisterende høytaleranlegg. Eksisterende høytaleranlegg skal beholdes. I Sermonirom rom 104 skal det leveres og installeres et teleslyngeanlegg. Opsjoner Følgende anlegg skal tilbys som opsjoner: Brannalarmanlegg. Innbrudsalarmanlegg.

10 KMH Elektro AS Side 10 av 30 PROSJEKTERING MM Prosjektering Se også Bok 0 Som en del av forespørselsdokumentene vises det til plantegninger etc som er utarbeidet av Arkitektkontoret Lundesgaard og Christiansen AS i Porsgrunn. Tegningene fra ARK viser hvordan de bygningsmessige renoveringsarbeidene som skal gjøres og dette danner grunnlaget og rammen for de elektrotekniske installasjoner som EE skal prosjektere og levere. EE er ansvarlig for alt nødvendig prosjekteringsarbeide. Dette omfatter også alt koordineringsansvar med de andre faggrupper, bruker og byggherre. Prosjekteringsarbeide for brannalarmanlegg og nødlysanlegg skal utføres av firma som har godkjenning som ansvarlig PRO i tiltaksklasse 2. All tegningsproduksjon skal utføres på DAK med dwg som filformat. Alt prosjekteringsmateriale, tegninger, skjemaer, tekniske spesifikasjoner skal oversendes oppdragsgiver senest 3 uker før materialet skal benyttes på byggeplass. Dette forhold fritar ikke EE fra å ha det fulle ansvar for prosjekteringen slik at alle angitte krav oppfylles. Beskrivelse I forbindelse med innlevering av tilbudet skal EE utarbeide en beskrivelse over hva som er med i tilbudet og hvilke løsninger som er tenkt. Beskrivelsen skal bygges opp i hht NS 3451 Bygningsdeltabellen, på minimum 2 sifferet nivå. Beskrivelsen skal leveres sammen med tilbudet. Tegninger Se også Bok 0. Før arbeider igangsettes skal det utarbeides plantegninger for Elkraft- og Tele-/automasjons anleggene. Disse skal godkjennes av oppdragsgiver. EE skal fortløpende ajourføre sine tegninger etc. ved eventuelle endringer i byggefasen. Tegninger før byggestart Det skal utføres detaljprosjektering og levering av tegninger av minimum følgende tegninger og skjemaer: Komplette plantegninger, separate for Elkraft- og Tele/automasjon anleggene, i målestokk 1:50. Tegningene skal vise plassering av føringsveier, utstyr, punkter, kabel/ledningsføringer, kursangivelser. Stigeledningsskjema Enlinjeskjemaer for fordelinger

11 KMH Elektro AS Side 11 av 30 Alle nødvendige strømveiskjemaer, koblingsskjemaer, detaljtegninger for et komplette og funksjonelle anlegg. Gjelder Elkraft og Tele - / automatiseringsanlegg. Tegninger ved ferdigstillelse Alle utarbeidede plantegninger og skjemaer skal ajourføres og leveres som Som Bygget tegninger og skal inngå som en del av FDV dokumentasjonen. Som Bygget tegninger skal utføres på DAK i dwg filformat. Som Bygget tegninger skal leveres i format i hht NS, med største format = A0. Som Bygget skjemaer skal leveres i A4 format. Symboler som benyttes skal være i hht. gjeldende NS/IEC. Merking Hvis ikke annet er angitt skal merking skje i hht. FEL og NS EE skal avklare dette før arbeidene begynner. Det skal gjennomføres en systematisk merking av: Inn- og utgående kabler/ledninger fra fordelinger, sentraler og koblingsskap/-bokser. Alt utstyr, uttak, betjeningsorganer og styreorganer. Det skal benyttes solid og varig merkesystem. Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Håndskrevne merkeskilt vil ikke bli akseptert Merkesystem skal være godkjent av oppdragsgiver. EE skal avklare dette før arbeidene begynner. Kontroll Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett og mulighet til å forta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. EE er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Tverrfaglig kontroll Se også Bok 0. EE har ansvaret for å koordinere og gjennomføre en tverrfaglig kontroll av de branntekniske funksjoner. Kontrollen skal utføres før overlevering og skal dokumenteres. Opplæring Nødvendig opplæring skal gjennomføres for alle anlegg. Opplæringens mål skal være å gjøre oppdragsgivers/byggherrens driftspersonell kjent med installasjonenes oppbygging, funksjoner og virkemåte slik at oppdragsgiver/byggherren kan beherske sine anlegg ved overtakelse. Utført opplæring skal dokumenteres.

12 KMH Elektro AS Side 12 av 30 Dokumentasjon i fordelinger Korrekte kursfortegnelser i ramme opphenges i alle fordelinger for elkraft. Drifts- og vedlikeholdsinstruks For alle tekniske anlegg skal det utarbeides og leveres nødvendige drifts- og vedlikeholdsinstrukser samt nødvendige bruksanvisninger og brosjyremateriell for det utstyr som er levert og installert. Materialet skal inngå i FDV dokumentasjonen. HMS - plan I hht. Bok 0. FDV dokumentasjon Det skal utarbeides komplett FDV dokumentasjon for de elektrotekniske installasjonene i hht. Bok 0. Serviceavtaler Inkludert i tilbudet skal EE medta serviceavtale(r) for alle de tilbudte elektrotekniske anleggene (Elkraft og Tele- / automatisering) for min. 1 år. Andre oppgaver og tjenester Prøving og idriftsettelse skal utføres for alle elektrotekniske installasjoner/anlegg. Kontinuitet på jord og utjevningsforbindelser skal måles og dokumenteres Sluttkontroll og verifikasjon skal utføres i hht. NEK 400 : 2010 Kortslutningsberegninger skal utføres i hht gjeldende regelverk. Det skal utstedes samsvarserklæring både for prosjektering og utførelse. EE er ansvarlig for planlegging og utførelse av alle nødvendige bygningsmessige arbeider for de elektrotekniske anleggene enten ved egen hjelp eller ved andre. EE er ansvarlig for utførelse av alle nødvendig utsparingstegninger som må lages. EE har ansvaret for at alle forskriftsmessige branntettinger og lydtettinger som er nødvendig blir utført i hht til regelverket. EE skal delta ved i gangkjøringen av VVS anleggene. EV er ansvarlig for koordineringen og EE skal gi nødvendig bistand. EE har ansvar for avklaring/kontroll og påvisning av eventuelle kabler i grunnen. EE har ansvar for nødvendig koordinering med og mot E verk og andre offentlige instanser for gjennomføring av et forsvarlig prosjekt.

13 KMH Elektro AS Side 13 av 30 RIGG OG DRIFT Se også «Bygningsmessige arbeider». For øvrig skal entreprenør også ha med kostnader for følgende rigg og driftsytelser i sin entreprise: Kontinuerlig daglig rydding av eget avfall til angitt plass på anleggstomten. Alle kostnader i forbindelse med kildesortering i hht gjeldende regelverk. Kostnader for leie av/-alternativt hold av kraner, stillaser, etc. for egne arbeider. Hold av nødvendige stillaser, trapper og stiger for egne arbeider. Disse stillaser, trapper og stiger skal etter nærmere avtale kunne benyttes av andre entreprenører på byggeplassen. Stillaser, trapper og stiger skal ikke demonteres/fjernes uten at det er forhåndsinformert til byggeledelsen Hold av nødvendig verktøy, arbeidslamper, skjøteledninger for egne arbeider. Hold av nødvendig transport og sjau for egne arbeider. Kostnader for bruk av byggentreprenørs telefon, kopiering etc. i forbindelse med utførelsen av egne arbeider. Alle kostnader i forbindelse md forsikring og sikkerhetsstillelse i forbindelse md gjennomføringen av arbeidene.

14 KMH Elektro AS Side 14 av BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt Generelt gjelder etterfølgende for alle elkraft og tele-/automatiserings installasjoner. Annet er spesifisert under de respektive kapitler. Kvalitetssikring, gjeldende regler og normer Installasjonene skal utføres i hht offentlige og kommunale forskrifter, regler, standarder og retningslinjer. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal gjøres. Følgende gjeldende forskrifter, henvisninger, standarder etc er relevante: FEL, FSE, NEK 400 : 2010 Plan og bygningsloven Teknisk forskrift TEK 10 Byggeforskriftene NS 3931 NS EN NEK EN EN IEC Publication FEU NEN 63:80 NEN 70:75 NEN 321 NEN 144 Håndbok i kabling av bygg av EFI Håndbok i rent bygg fra RIF og NVEF Det stedlige tilsyns særbestemmelser RIF norm for FDV Lyskulturs publikasjoner Standarder og normer som angitt i veilednigen til NS 3420 under aktuelle koder Tilbudt utstyr skal ha CE merking samt være godkjent, riktig IP klasse osv. for bruk i de respektive rom/arealer. Tiltak mot EMC skal ivaretas i alle deler av anlegget (EMC direktivet). Approbasjon av tegninger og planer eller kontroll på stedet fritar likevel ikke EE for det fulle ansvar for den forskriftsmessige utførelsen eller for de garantier EE har påtatt seg. Installasjonsrør og bokser for rør For måltaking mht plassering av bokser for brytere, stikk etc., anvendes tegninger fra ARK. Installasjonene skal tilpasses VVS utstyr og føringer i hht VVS tegninger, eller i samråd med BL.

15 KMH Elektro AS Side 15 av 30 Installasjonsrør Før vegger behandles og himlinger monteres skal EE kontrollere at alle rør er åpne. Om nødvendig skal prøvetrekking utføres. Bokser for rør Der hvor bokser skal monteres i flisvegger eller teglstensvegger skal dette avklares med ARK før montering. Kabler og ledninger Generelt skal det benyttes Al ledere fom kabler > 25 mm2. Kabler i åpen føring skal være ryddig, oversiktlig og fagmessig lagt. Kabler på kabelbroer skal bendsles hver for seg, - ikke i bunter. Kabelkanaler/veggkanaler skal ha kabelskilleplater. Alle kabelbroer og Kabelkanaler/veggkanaler skal dimensjoneres med 25 % reservekapasitet. På åpen installasjon skal benyttes solide kabelfester, - patentbånd og liming aksepteres ikke. Sikring, brytere og uttak Det skal benyttes utstyr i hht klassifisering for de respektive rom/arealer. Brytere og uttak skal være av samme fabrikat i hvit firkantet utførelse Det skal benyttes samme farge på alt utstyr/uttak for både elkraft og tele-/automatiserings anlegg. Lokk for brytere, uttak etc skal påsettes etter at malerarbeider er utført. EE skal sette på dekkpapir, tape el mens malerarbeider pågår. 411 Systemer for kabelføringer Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. I eksisterende kapell for øvrigt er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Hvis det legges åpent anlegg skal alle eksisterende ledninger/kabler trekkes ut og fjernes, samt at det skal påsettes dekklokk på alle skjulte bokser etc..

16 KMH Elektro AS Side 16 av 30 Branntettinger eltekniske anlegg Dette arbeidet er EE s ansvar og skal inngå i EE s leveranse. EE plikter å gjøre seg kjent med hvor det er krav til branntetting. Branntettingsarbeider skal utføres av opplært og godkjent personell. Alle aktuelle kabelgjennomføringer skal branntettes i hht gjeldende regelverk. Det skal benyttes godkjente løsninger og materialer. Valgt løsning og materiale skal dokumenteres at er godkjent. Ved overlevering skal EE overlevere et sett tegninger som viser hvor alle kabelgjennomføringer er brannsikret, samt klassifiseringen av branntettingen Lydtettinger eltekniske anlegg Dette arbeidet er EE ansvar og skal inngå i EE s leveranse. EE plikter å gjøre seg kjent med hvor det er krav til lydtetting. 412 Systemer for jording Jordingssystemer i hht gjeldende forskrifter skal etableres for hele kapellet. I forbindelse med at det er bestemt at det skal graves opp og legge ny drenering rundt hele kapellet, skal det også legges ny jordelektrode rundt hele bygget. Jordelektroden legges i ny dreneringsgrøft som skal graves. Jordelektroden føres inn i bygget sammen med rør for stikkabel som legges under nytt gulv i rom 004, 006 og 007 og frem til hovedjordskinne i ny hovedtavle i rom 003. I eksisterende bygg er det bl.a. benyttet galvaniserte rør som føringer for skjult anlegg. Noe av disse rørene er forutsatt beholdt videre ved at de skal trekkes om. Alle eksisterende røranlegg som skal benyttes må jordes i hht gjeldende forskrifter. Rørlegger skal montere ny jordingsmuffe på avløpssystemet og EE skal tilknytte denne til jordingsanlegget. Utjevningsforbindelser skal legges. Alle jordledninger skal på settes kabelsko og skal festes/kobles i hht gjeldende regelverk. Alle utjevningsforbindelser skal måles og dokumenteres og inngå i FDV dokumentasjonen. Jordanleggets overgangsmotstand skal måles og dokumenteres og inngå i FDV dokumentasjonen. 419 Riving og/eller demontering eksisterende el - installasjoner I forbindelse med renoveringen skal alle eksisterende elektrotekniske anlegg, med noen unntak, rives og/eller demonteres. Dette blir beskrevet under de respektive kapitler. Demonteringsarbeidene og/eller rivningsarbeidene utføres av EE og medtas i tilbudet. I eksisterende kapell er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Riving/demontering utføres ut fra det valg som EE gjør.

17 KMH Elektro AS Side 17 av LAVSPENT FORSYNING 430 Lavspent forsyning, generelt Se også kap 410. Installasjonene skal utføres i hht offentlige og kommunale forskrifter, regler, standarder og retningslinjer. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal gjøres. Det er EE s ansvar å dimensjonere anleggene slik at det med sikkerhet tåler de belastninger som oppstår ved kortslutning i anlegget, dessuten at det oppnås selektivitet mellom forsyningsnett, hovedfordeling og underfordelinger. Nødvendige kortslutningsberegninger skal utføres. Alle nye fordelinger skal termofotograferes før overtagelse og ved 1. års garantibefaring. Termofotograferingen skal dokumenteres og dokumentasjonen skal inngå i FDV dokumentasjonen. 431 System for elkraftinntak Tørmo kapell får i dag sin forsyning fra egen trafo som ligger i Tørmogaten. Spenningssystemet er 230 V IT. Eksisterende stikkabel (gammel Jutekabel 3 x 95 mm2) er ført frem i bakken og inn i kapellet. Eksisterende inntak 3 x 125 A er plassert i eget skap i hjørne i rom 003. Innvendig på vegg i rom 003 ligger egen stigekabel mellom eksisterende inntak og hovedfordeling. Eksisterende stikkabel og inntak etc., skal fjernes og det skal legges ny stikkabel frem til nytt inntak/hovedvern som skal plasseres i ny hovedfordeling, som skal installeres i rom 003. Ny stikkabel skal legges i ny grøft fra trafo i Tørmogaten og frem til kapellet. Kabelgrøft skal koordineres med grøfter for ny drenering og ny fremføring av avløpsrør. Ny stikkabel føres inn i bygget i rør som legges under nytt gulv i rom 004, 006 og 007 og frem til ny hovedtavle i rom 003. Det må også medtas nødvendige hull i eksisterende grunnmurer for å komme frem med rør. Det forutsettes at ny stikkabel kortslutningssikres i Trafo og at det monteres nytt inntak/hovedvern i ny hovedtavle. Det påhviler EE å innhente og vurdere nødvendig effektbehov på grunnlag av forliggende materiale, opplysninger fra de andre fagene i prosjektet samt foreta de nødvendige dimensjoneringer av inntak, hovedfordeling, stigere og underfordelinger. EE skal også forestå all koordinering med E-verket.

18 KMH Elektro AS Side 18 av System for hovedfordeling 4321 Hovedfordeling Eksisterende hovedfordeling, som består av flere mindre skap, er også plassert i rom 003 på vegg mot rom 002, hvor eksisterende belastningsvern 3 x 80 A er plassert. Eksisterende hovedfordeling skal fjernes og erstattes med en ny hovedfordeling bestående av et skap. Ny hovedfordeling plasseres i rom 003 på vegg mot rom 002. Her skal hovedvern, andre vern, kontaktorer og andre styringskomponenter etc monteres. Det forutsettes at ny hovedfordeling skal dekke alle Elkraftanlegg i kapellet, samt eventuell stigere for VVS tekniske installasjoner. Stikkabel forutsettes å komme inn i bunn av ny hovedfordeling. Utgående kabler forutsettes ført ut i topp av ny hovedfordeling. Ny hovedfordeling skal dimensjoneres med 25% reservekapasitet. Ny hovedfordeling skal være for instruert personell. Arrangement tegninger av utvidelsen skal utarbeides og godkjennes av oppdragsgiver. Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer i HF skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetsprisene skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris Kombinert Sikringsautomater og jordfeilbryter 2 pol. 2 x 10 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 16 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 20 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 32 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 40 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 2 x 63 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk Kombinert Sikringsautomater og jordfeilbryter 3 pol. 3 x 10 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 16 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 20 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 32 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 40 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk 3 x 63 A komplett ferdig montert, koblet og merket stk

19 KMH Elektro AS Side 19 av Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Eksisterende installasjoner er i utgangspunktet utført i 1954 med en del suppleringer i ettertid frem til i dag. Bortsett i fra i sermonirommet (rom 104), skal det med noen unntak, legges helt nye installasjoner i kapellet. I Sermonirommet forutsettes det at eksisterende røranlegg for belysning beholdes. Dette skal trekkes om med nye ledninger. Da det skal legges ny gipshimling i Sermonirommet må EE vurdere/ta med nødvendige utforinger for takk/veggbokser. I Sermonirommet forutsettes det også at eksisterende røranlegg i gulvet for rørovner beholdes. Dette skal trekkes om med nye ledninger. I eksisterende kapell forøvrigt er det i utgangspunktet lagt skjult anlegg. I forbindelse med de nye installasjonene som skal utføres står EE fritt i å trekke om i eksisterende røranlegg eller velge å legge åpent anlegg. Der hvor det eventuelt utføres/blir utført åpen installasjon skal det legges vekt på den faglige utførelsen med hensyn til den estetiske tilpasningen til de bygningsmessige konstruksjoner og utførelse. Patentbånd aksepteres ikke som synlig festemateriell. Liming av kabler tillates ikke Det skal leveres standard brytere, stikk etc. med hvit kapsling og av fabrikat som levere typer i «hele serier». Hvis det legges åpent anlegg skal alle eksisterende ledninger/kabler trekkes ut og fjernes, samt at det skal påsettes dekklokk på alle skjulte bokser etc.. I alle rom skal det, hvis ikke annet er angitt, under bryter monteres en servicestikk (enkel stikk) mht. rengjøring etc.. Disse skal være på egne 16A kurser. For øvrig skal det hvis ikke annet er angitt, kun monteres doble stikk. Stikk skal være på egne 16A kurser. Bortsett i fra servicestikk under lysbryter, skal alle stikk montres nede ved gulv hvis ikke annet blir avtalt. Hvis det er tvil om montasjehøyde skal dette avklares med byggherre før montering.

20 KMH Elektro AS Side 20 av 30 Det skal planlegges og installeres nødvendige doble stikk for alle rom. Spesielt nevnes: I sermonirom skal det være dobbel stikk ved hver utgangsdør, dette mtp rengjøring. Disse stikk skal være på egen kurs 16 A og monteres ved gulv. Ved prekstol skal det være dobbel stikk. Teknisk stikk (3 x 25A) for tinepanne som er montert på utsiden skal beholdes, men det legges ny tilførsel fra hovedtavle. Rom 106 skal ha 2 doble stikk. Rom 108 skal ha 2 doble stikk. Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. I rom 005, 008, 102 og 103 skal belysningen betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer. I noen rom skal disse også parallelt betjene/styre avtrekksvifter. Eksisterende belysning i Sermonirom betjenes i dag av flere brytere som er plassert på vegg i rom 105. Det forutsettes at brytere for «ny» belysning i Sermonirom fortsatt skal være her. Brytere skal merkes oversiktlig. Utelys på fasade ved dører skal styres samlet og vha utvendig fotocelle og en manuell bryter, ved at det monteres en vender (M 0 A) for dette i front av ny H tavle. PE-ledere skal føres frem i hele anlegget. Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Spesifikasjon og prising av kursopplegget for drift er i utgangspunktet basert på punktprinsippet i hht. NS Som punkt defineres bryter, stikkontakt og punkt for fast uttak, samt uttak for styre- og signalorganer. Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris 01 Punkter for lys, stikk etc. stk 03 Punkter for Tilstedeværelsesdetektor stk

21 KMH Elektro AS Side 21 av Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 4342 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner Det er en del utstyr og maskiner som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. EE må koordinere dette med bruker og andre entreprenører slik at dette blir ivaretatt i EE s planlegging og utførelse. Dette gjelder bl.a.: Eksisterende kjøleaggregat for kjølerom. Eksisterende kjølerom skal beholdes. Eksisterende kjølerom har i dag et eget kjøleaggregat som er plassert i rom 003. Eksisterende kjøleggregatet har et eget styreskap. Det er bestemt at eksisterende kjøleaggregat inkl styreskap etc., skal skiftes ut med nytt. Dette gjøres og leveres av selkape GK AS. Nytt aggregat m/skap skal plasseres i rom 003 mot vegg mot rom 002, ved siden av ny H fordeling. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Egen kurs hentes fra ny H-fordeling. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal legge alle nødvendige nye kabler mellom kjølerom i rom 002 og nytt aggregat i rom 003, - og tilkoble disse i hht underlag fra GK AS. EE skal koordinere alle arbeider med bruker, GK AS og andre entreprenører. Eksisterende «katafalk» (dvs lift for nedsenking av kister fra Sermonirom rom 104 til stellerom rom 002). Eksisterende katafalk skal beholdes. Eksisterende katafalk har i dag en egen hydraulisk motor som er plassert i rom 003 mot vegg mot rom 002. Eksisterende hydrauliske motor har et eget styreskap. Styreskap har egen kurs fra eksisterende H fordeling og er tilkoblet via stikk 3 x 16 A. Dette skal beholdes der det står i dag, men det skal legges ny tilførsel på egen kurs fra ny H tavle. Katafalk styres vha bryter oppe i Prekestol i rom 104 og nede på vegg i rom 002. Dette skal demonteres og legges nytt slik at katafalken betjenes som i dag. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige nye kabler mellom katafalk, betjeningsbrytere og styreskap. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende Prekstol. Eksisterende prekestol skal beholdes. Eksisterende prekstol har el-installasjoner for bl.a. lys, katafalk og høytaleranlegg. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende prekestol demonteres. Dette gjøres av andre. I denne sammenheng skal EE frakoble prekestol og fjerne alle el-installasjoner.

22 KMH Elektro AS Side 22 av 30 Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende prekestol remonters. Dette gjøres av andre. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider internt i prekstol. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Prekstol tilkobles. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende orgel. Eksisterende orgel skal beholdes. Eksisterende orgel har egen kurs 3 x 10 A. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende orgel demonteres. Dette gjøres av andre. I denne sammenheng skal EE frakoble orgel og fjerne alle el-installasjoner. Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende orgel remonters. Dette gjøres av andre. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Egen kurs hentes fra ny H-fordeling. Orgel tilkobles. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. Eksisterende sentralskap for elektrisk klokkeringing. I trapp mellom rom 105 og 201, er det montert et styreskap for elektrisk klokkeringing. Ringeanlegget kan også fjernstyres vha en fjernkontroll/radiosignaler. Dette skal beholdes som det er i dag. Fra skap og opp til drivmotor som er montert oppe i spiret, er det i dag egen kabel. EE skal vurdere om denne kan brukes videre, - hvis ikke så skal den byttes ut. Anlegget/skapet skal ha egen tilførsel/kurs fra ny H tavle. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige kabler, - også opp til drivmotor hvis forskriftene eller noe annet tilsier dette. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. VVS tekniske anlegg. Det skal installeres enkle VVS installasjoner i kapellet som skal tilkobles/tilknyttes Elkraftinstallasjonene. Vifter leveres og monteres av andre, men elinstallasjoner som kabling og tilkobling skal utføres av EE. EE må koordinere dette med bruker og andre entreprenører slik at dette blir ivaretatt i EE s planlegging og utførelse. Vifter som skal installeres: Rom 005 WC. Vifte med timer Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektor som også skal betjene belysningen.

23 KMH Elektro AS Side 23 av 30 Rom 008 Dusj. Vifte med timer + fuktføler Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektor som også skal betjene belysningen. Rom stk HCWC. Vifter med timer Betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer som også skal betjene belysningen. Rom 002 Stellerom. Her står det en eksisterende vifte i vindu som skal fjernes og erstattes med en ny vifte. Eksisterende vifte skal fra kobles og demonteres av EE. EE skal frakoble og fjerne eksisterende kabelinstallasjoner. Ny vifte leveres og monteres av andre. Det forutsettes at når ny vifte monteres skal den betjenes vha egen av/på bryter i rommet. EE skal legge og tilkoble alle nødvendige nye kabler og brytere etc. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og endre entreprenører. Det er bestemt at det skal installeres desentraliserte VVB av mindre typer. 1 stk som dekker 2 stk HCWC rom stk som dekker WC, dusj og garderobe i kjeller etasje, - plasseres under trapp i rom 004. Generelt kap Der hvor utstyr/komponenter leveres med påkoblet bevegelig ledning skal disse avsluttes i stikk eller i koblingsbokser med strekkavlaster. FEL krav til mekanisk beskyttelse gjelder også for disse ledninger. Hvis ikke annet er beskrevet skal teknisk stikk større en 2/16A og/eller flerfaset, leveres som rundstift/ce-norm. Alle motorer skal ha montert låsbare service-/sikkerhetsbrytere. Det påhviler EE selv å skaffe tilveie alle data og eksakte effekter for de VVS tekniske anlegg som er tenkt levert.

24 KMH Elektro AS Side 24 av 30 Enhetspriser. Mtp. eventuelle endringer skal etterfølgende typer og enhetspriser oppgis. Spesifikasjon og prising av kursopplegget for drift er i utgangspunktet basert på punktprinsippet i hht. NS Alle priser skal være komplette ferdig montert inkludert alt nødvendige feste-, koblings-, merke-, skjøte- og montasjemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema Nr Beskrivelse Enh Enh.pris 01 Punkt for teknisk Motor inntil 4 kw inkl. service bryter stk 05 Punkt for teknisk stikk: - stikk 3/63 A rundstift stk - stikk 3/16 A rundstift stk - stikk 2/16 A stk - stikk 2 x 2/16 A stk 44 LYS 440 Lys, generelt Posten omfatter belysning som skal dekke allmenbelysning, samt nødlysanlegg. EE skal gjøre seg kjent med andre fagdisipliner og koordinere sine arbeider slik at kollisjoner og feilplasseringer av utstyr og materiell unngås. EE er spesielt pålagt å gjøre seg kjent med de respektive himlingstyper og ta hensyn til dette mtp. belysningsutstyret som tilbys. Alle belysningsanlegg skal minst tilfredsstille retningslinjene fra Selskapet for lyskultur. Det skal legges vekt på å tilby et anlegg som ivaretar en fornuftig investerings- og driftsøkonomi Alt belysningsutstyr skal ha elektronisk forkoblingsutstyr hvis ikke annet er angitt/avtalt. I systemhimlinger skal det være innfelte armaturer, primært tilkoblet vha ledning og plugg. I faste himlinger skal det være utenpåliggende lysarmaturer med fast tilkobling. Hvis ikke annet er angitt her skal det benyttes lysrørarmaturer for/med T5 rør og kompaktlysrør. Lysrørfarge som skal leveres skal være i hht. Philips nr. 82.

25 KMH Elektro AS Side 25 av 30 Det skal også legges vekt på at det velges armaturer med mest mulig samme type lyskilder. Det skal ut i fra krav fra byggherre leveres belysningsutstyr hvor det er enkelt å skifte lyskilder. Før armaturer settes i bestilling skal EE dokumentere lysberegninger som viser midlere belysningsstyrke, punktverdier og isoluxkurver for det belysningsanlegget som er tilbudt. Før overlevering av belysningsanlegget skal EE foreta lysmålinger som skal dokumenteres på samme måte som nevnt for lysberegninger. Det skal utarbeides egen måleprotokoll som viser målt belysningsstyrke pr. rom. Dette gjelder også eventuelt nødlysanlegget. Utførelse av lysmålinger skal avtales med byggherre i god tid. Kostnader for dette skal medtas. Ingen armaturer skal bestilles før armaturvalg er endelig godkjent av byggherre. Det kan bli aktuelt med prøveoppheng av forskjellige type armaturer. Kostnader for dette skal medtas. For lysarmaturer som tilbys kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i minst 5 år etter overlevering. EE har ansvaret for at utstyret ikke er tilsmusset av støv, fingermerker ol. ved overleveringen. Alt belysningsutstyr skal leveres komplett ferdig montert inkl. lyskilder. 442 Belysningsutstyr Bortsett i fra i Sermonirom rom 104 er det forutsatt at det installeres nytt lysutstyr i hele bygget. I Sermonirom skal ekesiterende lysarmaturer i mesing beholdes ved at de demonteres, ledningsanlegget trekkes om og eksisterende lysarmaturer remonteres. Eksisterende lysarmaturer skal lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke blir skadet. Plasseringen av lysarmaturer i Sermonirom er vist på ARK s plantegninger. Når det gjelder eksisterende messing armaturer i Sermonirom gjøres det spesielt oppmerksom på at disse er seriekoblet med 3 x 3 lyskilder (3 x 60W /115 V pærer). EE må settes seg inn i hvordan dette fungerer slik at belysningsanelgget i Sermonirommet blir installere på samme måte som i dag. I resten av bygget står det EE fritt i å velge lysutsyr som er anvendelig til de respektive rom. Alt lysutstyr skal godkjennes av bruker/ark før endelig bestilling av lysutstyret. I tillegg skal følgende føringer legges til grunn vrd valg av lysrørarmaturer: Rom 101 skal ha en rund messingarmatur (tilnærmet lik stil som eksisterende lysarmaturer i Sermonirom) med lav byggehøyde og hvit opalisk glass-skjerm/kuppel.

26 KMH Elektro AS Side 26 av 30 Rom Begge rom skal ha 2 stk lavtbyggende veggarmaturer i messing (tilnærmet lik stil som eksisterende lysarmaturer i Sermonirom). Rom 105 Her skal det på grunn av veldig lav romhøyde og smal gang, installeres små innfelte runde Down Lights med LED lyskilder. Rom med speil skal ha speilarmatur med stikk. Over dør mellom rom 101 og 104 er det installert et dekorbilde i blyglass. Her skal det på loft over rom 101, lages en lyskasse hvor det er tenkt montert lysarmaturer bak slik at disse vil gjennomlyse dekorbildet inn mot selve Sermonirommet. Dette må styres vha egen bryter som er lett tilgjengelig fra 1. etasje. Langs begge langssidene i Sermonirom rom 104 er det i dag oppe på vegg montert langsgående lyskasser som i sin tid skulle gi indirekte lys opp mot det buete taket i Sermonirommet ved at det i lyskassene er installert single lysrørarmaturer av eldre type. Disse er ikke i bruk og skal demonteres og fjernes. Langs gangbane som er tenkt montert på loft over Sermonirom, skal det monteres lys. Skal betjenes vha en egen bryter. Rett på innsiden av luke inn på loft fra rom 202, skal det også monteres en dobbel stikk mtp eventuell arbeidsstrøm. Utvendig på fasade skal det monteres lysarmaturer: Over ny Hovedinngangsdør. Over dør ved rullestolsrampe. Ved siden av dør inntil rom 105. Over dør til rom 002 i bunn av ny kjellertrapp. Lysarmaturene skal i utgangspunktet være av type som ligger flatt inntil vegg (for eksempel av fabrikat Noral). Hvis ikke annet er angitt skal lys betjenes/styres vha egne brytere i de respektive rom hvor lysutstyret er montert. I rom 005, 008, 102 og 103 skal belysningen betjenes/styres vha Tilstedeværelsesdetektorer. I noen rom skal disse også betjene/styre avtrekksvifter. Eksisterende belysning i Sermonirom betjenes i dag av flere brytere som er plassert på vegg i rom 105. Det forutsettes at brytere for «ny» belysning i Sermonirom fortsatt skal være her. Brytere skal merkes oversiktlig. Utelys på fasade ved dører skal styres samlet og vha utvendig fotocelle og en manuell bryter, ved at det monteres en vender (M 0 A) for dette i front av ny H tavle.

27 KMH Elektro AS Side 27 av Nødlys Kapellet skal utstyres med Nødlys ved at det monteres Markeringslysarmaturer over hovedinngangsdør i rom 101 og 104, samt over dør mot rullestoldrampe i rom 104. Nødlysarmaturer skal være med LED lyskilder. Nødlysanlegget skal planlegges og utføres i hht gjeldende regelverk. Enhetspriser. Gjelder kap 442 og 443. Mtp. eventuelle endringer skal EE utarbeide en egen list over det belysningsutstyret som tilbys hvor enhetspriser skal oppgis. Listen skal vedlegges tilbudet. Enhetspris skal gjelde komplett levering, montering og tilkobling av lysarmatur inkl. lyskilder, avskjerming, eventuelle ledninger med plugg, festebraketter og/eller pendeloppheng, samt annet nødvendig festemateriell. Enhetspriser skal ikke summeres/medtas i postpris og tilbudsskjema 45 ELVARME 450 Elvarme, generelt Det er forutsatt elektrisk oppvarming av bygget. Kapellet er i dag oppvarmet vha elektriske ovner som består av tradisjonelle gamle rørovner montert på gulv under en del av sittebenkene i Sermonirommet (rom 104). I tillegg er det også montert veggovner i en del av de andre rommene i kapellet. 452 Varmeovner Det er besluttet å beholde eksisterende rørovner i Sermonirommet. Eksisterende rørovner skal frakobles, demonteres, lagres forsvarlig og rengjøres. Når gulvene er slipt og lakkert, skal rørovnene remonteres. Det er i dag montert følgende eksisterende rørovner: 25 stk 600 W (med 1 x 200 W + 1 x 400 W elementer) (lengde ca 200 cm). 2 stk 1000 W (med 1 x 400 W + 1 x 600 W elementer) (lengde ca 300 cm). I forbindelse med både demontering og remontering skal rørovnene kontroll måles for å se om varmelementene er hele. Dette skal loggføres. Eksisterende rørovner i Sermonirommet får i dag sine tilførsler fra eksisterende H tavle i rom 003 ved at det er lagt røranlegg i gulvet fra rom 003 og frem til koblingshusene på rørovnene i rom 104. Eksisterende røranlegg beholdes, men skal trekkes om med nye ledninger.

28 KMH Elektro AS Side 28 av 30 Eksisterende rørovner kan i dag «kjøres» manuelt på full effekt og på halv effekt vha brytere og kontaktorer plassert i eksisterende H fordeling i rom 003. I tillegg styres de «automatisk» vha en romtermostat som er plassert på vegg i selve Sermonirommet. Prinsippet med å kunne «kjøre» rørovnene på full og halveffekt, samt muligheten til «automatisk» styring vha en romtermostat, skal vidreføres. Nødvendige brytere, kontaktorer, releer og annen nødvendig automatikk, skal monteres i ny H tavle som plasseres i rom 003. I forbindelse med remonteringen skal det på alle ovner monteres beskyttelsesgitter (f. eks. en type som selskapet Elvarm AS har utviklet). For andre rom skal EE i hht til gjeldende retningslinjer for varmebehovsberegninger, vurdere nødvendig behov for oppvarming og medta nødvendige levering og montering av gjennomstrømningsovner. Det skal da benyttes gjennomstrømningsovner med integrert bryter og elektronisk termostat. Ovner skal være fast tilkoblet. I rom hvor det er vinduer skal ovner monteres under vinduer Varmekabler Det er besluttet å installere varmekabler i støpte gulv i noen av rommene. Dette gjelder: Rom 006 Garderobe Betjenes/styres med bryter og gulvføler Rom 008 Dusj - Betjenes/styres med bryter og gulvføler Rom 101 Inngangsrom - Betjenes/styres med bryter og gulvføler Det skal også medtas varmekabler i nye utvendige trapper. Dette gjelder: Ny støpt trapp med skifferheller ved ny Hovedinngang. Ny støpt trapp ned til kjeller, inkl repo med sluk i bunn av trapp. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende rampe for rullestol har en eksisterende innstøpt varmekabel i dag. Denne skal beholdes, men det må legges ny tilførsel fra ny H tavle i rom 003. Eksisterende trapp ved eksisterende hovedinngang, har i dag innstøpt varmekabel. Denne skal frakobles og alle el-installasjoner skal fjernes. Alle utvendige varmekabler skal styres vha et automatisk styresystem som føler både på luft temperatur og nedbør/snø. F. eks. av type Aiwell ICE controll eller en anne type som har de samme funksjoner og kvalitet.

29 KMH Elektro AS Side 29 av BASISINSTALLASJONER FOR TELE/AUTOMATISERING 510 Generelt, orientering Det er besluttet å ikke installere anlegg for telefon. Eksisterende kabelinstallsjoner for eksisterende telefon skal fjernes. Det er besluttet å ikke installere anlegg for data. 55 LYD- OG BILDESYSTEMER 550 Lyd og bildesystemer, generelt Alle kostnader for nødvendig demonteringer/riving, prøving og idriftsettelse skal være med. Det skal gis nødvendig opplæring for brukerne. 554 Lyddistribusjonsanlegg Sermonirommet er i dag utstyrt med et eksisterende høytaleranlegg. Dette består av bl.a.: 4 høytalere montert på vegg i Sermonirommet. Microfon på prekestolen Avgreningsbokser inne i prekestolen Forsterker plassert i et av bakrommen i 1. etasje. Eksisterende høytaleranlegg skal beholdes. I forbindelse med bygningsmessige arbeider i Sermonirom skal eksisterende høyttaleranlegg demonteres. I denne sammenheng skal EE frakoble og fjerne alle el-installasjoner. Utstyret skal legres på en forsvarlig måte. Når bygningsmessige arbeider er ferdige skal eksisterende høytaleranlegg remonters. Det forutsettes at forsterkerutstyret plasseres i rom 106 eller 108. Nødvendig stikk skal også monteres der hvor forsterker plasseres. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at de skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører.

30 KMH Elektro AS Side 30 av Lyddistribusjonsanlegg I Sermonirom rom 104 skal det leveres og installeres et teleslyngeanlegg. Det forutsettes at forsterkerutstyret plasseres i rom 106 eller 108. Nødvendig stikk skal også monteres der hvor forsterker plasseres. EE skal forestå nødvendige installasjonsarbeider. Siden dette skjer i selve Sermonirommet presiseres det spesielt at det skal legges vekt på en estetisk utførelse av kabelinstallasjonene. Siden det skal gjenomføres bygningsmessige arbeider i Sermonirommet forutsettes det at ledninger for Teleslyngeanlegget legges bak gulvlister eller taklister. EE skal koordinere alle arbeider med bruker og andre entreprenører. OPSJONER Følgende anlegg skal tilbys som opsjoner. EE skal vurdere omfanget av planlegging, prosjektering og utførelse av elektrotekniske installasjoner som eventuelt skal utføres hvis opsjonene skal utføres. Opsjoner skal prises hver for seg. 542 Brannalarmanlegg (ABA). Det skal planlegges og installeres et fulldekkende og komplett brannalarmanlegg (ABA) som dekker hele kapellet inkludert loftsrom over Sermonirom (rom 104) og loftsrom over rom 101, 102 og 103. Anlegget skal være i hht gjeldende regelverk for et heldekkende ABA anlegg. ABA anlegget skal ha automatisk overføring til alarmsentralen hos Porsgrunn brannvesen. Sentral med O plan, forutsettes plassert i rom 105. Nøkkelsafe forutsettes plassert innfelt i vegg på utsiden av utgangsdør fra rom Innbrudsalarmanlegg (IBA). Det skal planlegges og installeres et komplett innbruddsalarmanlegg (IBA) som dekker kjelleretasje, hele 1. etasje og 2. etasje. Anlegget skal være i hht gjeldende regelverk for IBA anlegg. IBA anlegget skal ha automatisk overføring til alarmsentralen hos Porsgrunn brannvesen. Sentral og tablå forutsettes plassert i rom 105 som må være en sikker sone.

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO Oppdragsgiver NES KOMMUNE Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO 2 (7) SUMMERINGSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser.

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser. OSLO S ROM EIENDOM / ISS Forvaltning Utskifting av heiser. TILBUDSFORESPØRSEL DEL 3, VEDLEGG B PRIS OG TEKNISKE DATA BMA Prosjekt 2978 Side 1 av 14 A TILBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG 01 Tilbudspris I samsvar

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser.

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser. 4 Elektroinstallasjoner beskrives i følgende kapitel. Installasjoner for lavspenning. 4.1 Generelt Kapittel for bygningsmessige arbeider omfatter også en del generelle krav som gjelder for de øvrige arbeider

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M GIVAS IKS 8 TILBUDSBREV KAP. 2 FOR ENTREPRISE ASKINELT- OG PROSESSTEKNISK UTSTYR SLAFORTYKKING GIVAS IKS GIVAS IKS 9 2.0 TILBUDSBREV 2.01 Tilbudssum For GIVAS IKS påtar vi oss de i tilbudsgrunnlaget spesifiserte

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7 Bærum kommune Kgrl. Del III Side 1 av 7 TILBUDSSKJEMA K200 TOTALENTREPRISE PROSJEKTNR: 501613 PROSJEKTNAVN: Bekkestua skole Midl. paviljong 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

04 Beskrivelse med prisbærende poster Beskrivelsen er utarbediet av:

04 Beskrivelse med prisbærende poster Beskrivelsen er utarbediet av: Postnr: Beskrivelsestekst 01 ENTREPRENØRENS RIGG OG DRIFT Entreprenøren skal i sitt tilbud medta alle kostnader for rigg og drift som er nødvendig for å kunne utføre arbeidene. Entreprenøren plikter å

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Bok 2 Beskrivelse Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Larvik kommune, Eiendom april 2016 1. GENERELT... 2 2. RIGG OG DRIFT...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune Espen Aspestrand 17.03.2016 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG LPL Side: 1 av 6 1.0 Tilbudskjema med sammendrag 1.1 Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA TILBUDSFORESPØRSEL VVS ANLEGG Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjonsanlegg ILLUSTRASJON MOT SØR UTSNITT REGULERINGSPLAN. Tomt nr. 6 m/felles teknisk bod og solfangere

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer