Budsjett Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk"

Transkript

1 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF

2 Innhold Samandrag Status og omstilling i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemmaningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2012 er basert på ei samla ramme på 358 mill. kroner. Kirurgisk klinikk sitt budsjett for 2012 er prega av dei omstillingar ein er i gang med i klinikken vert eit år der ein skal endre struktur på fleire avdelingar, og dette gjeld både kvinneklinikken(k/k), ortopedisk avdeling og avdeling for akuttmedisin(aam). Elles vil drifta i dei andre avdelingane i klinikken (auge, kirurgisk avdeling, ØNH, dagkirurgi) gå stort sett som før. Når det gjeld innsparingar legg ein opptil ein reduksjon i kostnader på 15,4 mill. kr. Nedlegging av ortopedi ved Nordfjord sjukehus reduserer nettokostnadane med 14,9 mill. kr. Vidare legg ein opp til reduksjon i drifta ved kvinneklinikken på 4 mill. Dette er i hovudsak knytt opp til endra drift ved Lærdal sjukehus. Totalt sett vil ein få ein reduksjon på 22 senger i klinikken. Ein har til vurdering å dele vaktskift mellom kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling på LIS (legar i spesialisering). Ein ønskjer samstundes å ta ned tal turnuslegar (3 stk.). Dette i hovudsak fordi ein legg ned ortopedisk aktivitet ved Nordfjord sjukehus. Vidare ønskjer ein å auke aktiviteten innan augefaget fordi ein her har for lange ventelister. Innan ambulanseområdet legg ein opp til meir kassernerte vakter for å gje forbetra arbeidstidsordningar for tilsette. Når det gjeld aktivitet samla sett legg ein opp til ein liten nedgang. Dette basert på at den totale aktiviteten går frå døgn til dagbehandling av pasientar, noko som gir utslag i mindre DRGinntekter. Samstundes er prisen per DRG auka for 2012, så økonomisk får ein auke i inntekter.

3 Samla legg Kirurgisk klinikk opp til ei drift der ein i 2012 gjer endringar som gjer at ein vert meir framtidsretta og kjem meir i takt med dei utfordringar ein står overfor i spesialisthelsetenesta framover. Driftsøkonomi Prognosen for, basert på rapportering per oktober for Kirurgisk klinikk, syner nettokostnadar på 356 mill. Klinikken har fått tildelt ei nettoramme på 358 mill. kr. Det er lagt inn tiltak som gjev innsparingar for til saman 15 mill. kr. Naudsynt prisauke, samt verknad av vedtak og hendingar i som krev auka kostnader, utgjer i sum om lag same beløp. Endringa i ramme kan framstillast slik: ramme Kirurgisk klinikk Nettokostnader - i prognose Prisendringar Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i Innsparingstiltak / inntektsvekst Sum Kvaliteten i budsjettet, og sannsynlegheita for måloppnåing, heng nøye saman med kor stor risiko det ligg i tiltaka. Generelt er det sagt at risikoen er låg/middels. Personalressursar Klinikken har tilfredsstillande rekruttering, men har behov for innleige på nokre områder. Dette gjeld særleg overlegestillingar og då i størst grad ved lokalsjukehusa, der det også kan være ei utfordring å få nok faste spesialsjukepleiarar. 2. Status og omstilling i Kirurgisk Klinikk Kirurgisk avdeling All kirurgi er, med unntak av den urologiske aktiviteten i Lærdal, samla på FSS. Den urologiske aktiviteten i Lærdal kan vidareførast så lenge det er tilfredstillande anestesiteneste der. Den kirurgiske aktivitet ved Kirurgisk avdeling er forventa å vere stabil så lenge ein klarer å oppretthalde legebemanning. Ein har no klart å få kontroll over ventelister og garantibrot som særleg har vore utfordrande for urologi. Beleggstal i sengeavdelinga var uvanleg låge dei første månadane i. Lågare tal for ØH ein periode, og vakante stillingar i perioden, forklarer dette, men beleggstal har normalisert seg etter ferien. Driftstiltak i har redusert ventelister for prioriterte pasientar, og ein har så godt som fjerna fristbrot. Denne situasjon er no under kontroll, men arbeidet vil også ha stort fokus i 2012.

4 Frå 12. mars er det planlagt å skilje vaktskift for kirurgiske og ortopediske LIS. Ei slik endring kostar noko, men vil betre tilgang på kompetanse ved pasientmottak og i sengeavdeling. Tiltaket har lenge vore sterkt ynskt, og vil bli prioritert dersom ein blir samde med dei tillitsvalte om eit heilskapleg opplegg. Avdeling for ØNH og Kjeve ØNH/kjevkir. har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd. Dei pasientane som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost eller Pasienthotellet. Barn vert innlagde i barneavdeling. ØNH kreftpasientar har sidan mai 2009 vore innlagde på kreftsengeposten. Utfordringar ved ØNH er lange ventetider både ved poliklinikken og høyresentralen. Det er kort ventetid til operasjon. ØNH-faget i fylket har 100% driftstilskot for privatpraktiserande ØNHspesialist. Dette er lokalisert til Lærdal (80%), som, bortsett frå pas. med hørselsproblem, stort sett tek hand om dei polikliniske pasientane i Indre Sogn. 20% av driftsheimelen er lokalisert til Førde. All kirurgisk verksemd innan ØNH vert gjort på FSS. ØNH avd. har tilsett 4 spesialistar i 100% stillingar, samt 2 LIS legar. Frå sommaren 2012, får vi tilsett ein femte overlege, noko som vil betre personellsituasjonen og ventetidene, samt minske vikarbehovet avdelinga tidlegare har hatt. Det bør etter dette organiserast eit poliklinisk tilbod til ØNH pasientar i Nordfjordregionen, også med tilbod innan hørselsomsorg. Slikt tilbod kan organiserast ved at spesialistar frå FSS har poliklinikkdagar ved Nordfjord sjukehus. Det er Fylkeskommunen som har sørge for ansvaret for den kjevekirurgiske tenesta, men det er Helse Førde som står for dagleg drift. Poliklinikken har hatt ventelister, men har greidd å redusere denne betydeleg siste året. Det er såleis no ingen uakseptable ventetider på prioriterte pasientar. Etter at NAV refusjon for generelle utgifter til anestesi fall bort i 2008, er det inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dekking av anestesiservice. Augeavdelinga Augeavdeling har all sin aktivitet på poliklinikken med eiga operasjonseining der. Augeavdelinga har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, og pasientar som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost, pasienthotellet eller på barneavdelinga. Utfordringa til augeavdeling er at ein er i eit generasjonsskifte. Fleire av overlegane er over 60 år, og det er i gang ein rekrutteringsplan for 3-4 LIS legar, som alle ynskjer å komme attende til Førde og augeavdelinga når dei er ferdige augespesialistar. Det vil ta 1 5 år innan alle er ferdige. I mellomtida vil avdelinga ha eit behov for å nytte vikarordningar. Det er og ei utfordring knytt til cataractkirurgi, då vi i har mangla ressursar på dette området, og ventetidene aukar. Dette vil ein forsøke å betre noko i Ein vil i 2012 få ei ekstra sjukepleiestilling (operasjonsjukepleiar) i 100%. I tillegg ein ny fast LIS-heimel. messig vil dette avspegle seg i auka lønsutgifter, som i all hovudsak vil bli dekka inn av auka inntening. I 2012 ynskjer ein å la sekretær overta ein del av innkalling til operasjonar, og la sjukepleiar utføre undersøking av pas. med OCT og foto-/fluoresceinangiografi som til no har vorte utført av lege. Dette vil kunne frigjere fleire legetimar til fleire konsultasjonar. Aktiviteten vil vere på same nivå som.

5 Avdeling for akuttmedisin (AAM) Hospital seksjon Anestesioverlegane ved FSS skal dekke vakter både i avdelinga FSS, luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø. Det betyr at det kvart døger er fem stasjonar/institusjonar som har anestesioverlegar i vakt. Det skjer ved AAM avdeling FSS, NSH, LSH, luftambulansen og redningshelikopteret. NSH og LSH har ingen fast tilsett anestesioverlege og både dagleg drift og beredskap vert dekka ved fast overlegestafett. Vi har 12 fast tilsette overlegar ved AAM, der tre er konstituerte for deltaking på luftambulanse og redningshelikopter. Alt vaktarbeid ved LA-Førde vert dekka av eigne overlegar. Ved basen i Florø vert 8 veker per år dekka av eksterne vikarar, resten av eigne overlegar. Ved Anestesi/intensiv i Førde vert det nytta omlag 50 vikarveker. Avdelinga har satsa sterkt på rekruttering av legar. To legar under utdanning har fått stipend til gruppe 1 teneste og vil komme attende etter avslutta utdanning. Fleire noverande LIS-legar ynskjer også å kome attende. Vi har tilsett legar i alle 6 LIS-stillingar. Grunna sideutdanning, svangerskaps- og pappapermisjonar vil det i 2012 bli fleire nye LIS- legar. Dette kan skape utfordringar og behov for innleige av kompetanse til dekking av pasientretta oppgåver. Avdelinga i Førde har i alle år hatt rimeleg god dekning av spesialsjukepleiarar, dette er takka vere eigen vidareutdanning innan anestesi, operasjon og intensiv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, i samarbeid med Helse Førde. I framtida ser vi ei stor utfordring i rekruttering av operasjonssjukepleiarar. Ved oppstart av nytt kull i august starta berre ein student på operasjonssjukepleiar utdanning. Problemet er stort over heile landet då denne utdanninga ikkje rekrutterer så godt som anestesi- og intensivsjukepleie. Lokalt i Førde er det også eit problem at snittalderen hjå operasjonssjukepleiarane er høg. Det er òg behov for å styrke kompetansen innan sterilsentralforsyning. Denne utdanninga som skjer ved Lovisenberg diakonale sjukehus i Oslo, har ikkje regelmessige opptak. Ved neste oppstart, som vi håpar blir i august 2012, er målsetjinga at vi skal få med to tilsette frå HF. Når det gjeld lokalsjukehusa er situasjonen at vi også i 2012 vil vere avhengig av vikarar. Prehospital seksjon Ambulanse: Det har over fleire år vore jobba med å gradvis omorganisera stasjonsstrukturen slik at vi får ei robust teneste. Dette i hovudsak ved å legge opp til meir kassernerte vakter, dette er ei utvikling som vil halde fram også i For å betre kvaliteten i tenesta vert det jobba aktivt med å utvikle vedlikehaldstrening som erstatning for manglande oppdrag. Det vert jobba med standardisering av ambulansestasjonar dette arbeidet vert vidareført i Ein har dei siste åra hatt fokus på å få rett bemanning på alle ambulansar. Dette har ein no klart og ein ønskjer å fortsette dette også i 2012, slik at ein skal fortsette å ha ei robust ambulanseteneste med stadig fleire tilsette som har fagbrev på alle stasjonar. Det neste steget i utdanningsforløpet er å starta målretta utdaning av paramedics.

6 Ortopedisk avdeling Ortopeditilbodet ved Nordfjord sjukehus vert lagt ned den 16. desember, og avdelinga må tilpasse aktivitet og kapasitet i samsvar med dette. Ein har gjennom Prosjekt Ortopedi kartlagt og funne løysingsalternativ som skal handtere denne omstillinga på kort, mellom lang og lang sikt. Aktiviteten i Lærdal og Førde vert høgare enn i, men ein planlegg at aktiviteten samla sett går noko ned og at kapasiteten vert tilpassa dette. Førde har tilsett ortoped med skulderkompetanse, og ein har såleis sikra eit godt tilbod innan dette området vidare. Det vil også i 2012 vere traumatologi som pregar aktiviteten mest i Førde. Lærdal skal i all hovudsak drive elektiv aktivitet, og ein har hausten innført ny pasientflyt for å sikre ei god utnytting av tilgjengeleg kapasitet. Korridorpasientar ved sengeposten i Førde har i vor betydeleg lågare enn i Dette er løyst ved at pasientar vert lagt på pasienthotell og andre avdelingar som har ledig sengekapasitet. Det er bra for pasientane å sleppe å ligge på korridoren, men ei utfordring for avdelinga at pasientane er spreidd på fleire stadar i sjukehuset. Vi må satse på utdanning av våre eigne ortopedar og sjukepleiarar. Dette krev gode og robuste fagmiljø med stor breiddekompetanse. Avdelinga må legge forholda til rette slik at vi utdannar ortopedar som ynskjer å komme attende til Helse Førde. Det er òg viktig å tilby eit godt fagmiljø, slik at både fagfeltet og ortopedane utviklar seg parallelt. Dette er også bakgrunnen for tanken om at den felles vaktordninga for LIS (kirurgi/ortopedi) vert separert, og at ein får tilsett fleire LIS legar. Fokus i 2012 vert elles å oppretthalde ein fagleg god standard på våre tenester, kontinuere arbeidet med ventelistehandtering og unngå fristbrot. Avdelinga har stort fokus på ei god handtering av tilvisingane til avdelinga og at desse får ei lik og korrekt vurdering og prioritering. I tillegg har det vore gjort ein stor innsats både av tilsette i Ortopedisk avdeling og merkantilt personell for å få kontroll på fristbrotsituasjonen. Kvinneklinikken Ein innførte i tilstadesvakt for LIS legene for å stette lovkrava til vaktordninga. Ein overlegeheimel er flytta frå Lærdal til Førde i samband med endringa av fødetenesta i indre Sogn. Klinikken har i budsjett 2012 valt å drifte Lærdal med svangerskapspoliklinikk, barseltilbod og følgjeteneste. Poliklinikken blir drifta med gynekologar frå FSS. På Nordfjordeid er ein i gang med å avklare om ein skal opprette jordmorstyrt fødestove, etter samanslåing med fødeavdelinga i Volda i samband med opning av Kvivsvegen hausten Det er planlagt sommarstenging ved NSH i 2012, og ein har i denne perioden planlagt følgjeteneste. Pleiebemanninga: Klinikken har utfordringar i Førde og Eid i høve jordmorstillingar, og det blir søkt etter jordmødrer. Det kan verte naudsynt å nytte nokre vikarar ved NSH i Avdelinga i Førde har i halde mange stillingar vakante for å stette budsjettkrava. Bemanning av

7 sjukepleiarar knytte til gynekologi og barnepleiarar ved fødeavdelinga er marginal og vil kunne verte ei utfordring i Legebemanninga: Avdelinga har 7 overlegestillingar og 6 LIS-stillingar. Ein vil overføre ei overlegestilling frå Eid etter stenging av fødeavdelinga. Ved NSH er det to fast tilsette overlegar, i tillegg vert det nytta ein del vikarveker. Dagkirurgi (DKS) Det er planlagt få endringar i drifta ved DKS i Vi skal ha eige varelager med aktiv forsyning av daglege forbruksvarer. Målet om å nå landsgjennomsnittet med 60 prosent dagkirurgisk verksemd er nådd. Det er i tillegg tilrettelagt for at alle pasientgrupper kan møte som «samedagskirurgi». Det vert noko auke i tal pasientar i 2012 i samband med omlegging av ortopedisk tilbod i Helse Førde. Det er lagt til rette for mottak av operasjonspasientane som vert overførte frå NSH til FSS. Alle desse kan møte ved Dagkirurgisk senter. Gjennomførte tiltak i Kirurgisk klinikk har i stor grad gjennomført dei tiltaka som vart planlagt for. Tiltak som samanslåing av sengepostar ved lokalsjukehusa, samt reduksjon av senger ved sentralsjukehuset, har ikkje vore naturleg å gjennomføre før dei strukturelle endringane er komne på plass.

8 3. Økonomi Ramme Kirurgisk klinikk Prognose 2012 Endring LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN071 - Øremerkede tilskudd Raskere Tilbake LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Nettokostnader - behov for ramme Tabellen viser at netto kostnadar aukar frå driftsnivå på 356 mill. kr. til 358 mill. kr. i Utgangspunktet er at driftsnivået, og dermed tenestetilbod og kvalitet, vert vidareført frå med dei endringar som kjem av strukturelle omleggingar og innsparingstiltak. Utvikling av rammebehov for den einskilde avdeling er slik: Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Prognose 2012 Endring 0DA - FELLES KIRURGI DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN DD - KIRURGISK AVDELING DF - KVINNEKLINIKKEN DH - ORTOPEDISK AVDELING DI - DAGKIRURGISENTERET DK - AUGEAVDELING KL - ØNH - KJEVEAVDELING Nettokostnader - behov for ramme Nettoramma for dei produserande avdelingar er påverka av endringar i DRG-vekter. Akuttmedisin, som er ei service-avdeling for dei opererande avdelingane, har hatt den største auken i kostnadane gjennom åra. Her ligg blant anna bil, båt og luftambulansar. Størst endring som reduserer nettokostnaden, skjer innanfor ortopedisk avdeling. Dette skuldast at det vil bli

9 drift på færre lokasjonar. Kvinneklinikken får også redusert nettokostnaden, grunna omlegging av fødetilbodet. Føresetnadar i budsjett for Årsprognosen for, per oktober, gir grunnlaget for budsjettet for Det er lagt inn ein lønsvekst på 4,0 %, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 2,0 % prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 3,0 %. DRG-prisen er justert til kr ,60 (40 % av kr ). Prisendringar på 10,8 mill. kr. er oppsummert i følgjande tabell: Prisendringar ( tal i 1000 kr) ramme Lønsvekst Prisvekst kostnader Prisendring inntekter Korrigert pensjonskostnad Kommunal medfinansiering Sum Inntektsutvikling Inntektene aukar med 10,1 mill. kr. eller 4,3 %. Hovudgrunnen er 3 % prisauke og nye inntekter ved at føretaket no skal utfakturere til kommunane for ferdigbehandla pasientar frå første dag. Inntekter - endring frå prognose 11 - budsjett 12 (1000 kr) Auka budsjettramme Redningsbasen Florø Prisendring inntekter Inntektsreduksjon ved omstrukturering ortopedi Auka aktivitet - drg - i Redusert sal av jordmortenester Kommunal medfinansiering - utskrivingsklare pasientar Sum Basisinntekter Kirurgisk klinikk får tilført rammeinntekt til Redningsbasen i Florø 6,3 mill. kr. ISF-inntekter - eigne pasientar ISF-inntektene er basert på poeng (nye vekter). Dette er ei vidareføring av aktivitetsnivået i. Det er korrigert for ein reduksjon på 246 poeng innan ortopedifaget, medan auge, ØNH og kirurgi har ein svak auke. Grunnen er at fleire legar vert faste samanlikna med, der det har vore brukt vikarar. Netto er det ein reduksjon på 131 poeng samanlikna med prognose for. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane. ISF-inntekt somatisk poliklinikk ISF-inntektene er basert på poeng (nye vekter), same nivå som prognose. Grunnlaget er basert på planar henta ut frå dei einskilde avdelingane.

10 Gjestepasientinntekter Tal poeng frå gjestepasientar frå andre regionar ligg stabilt, og er i 2012 sett til 421 poeng (nye vekter), om lag same nivå som prognose. Polikliniske inntekter utanom ISF Poliklinikk, som ikkje er finansiert etter DRG-poeng, er føresett å ligge på same nivå som i. Det er og justert for prisauke, og utgjer 4,0 mill. kr. Øyremerka tilskot raskare tilbake. Det er budsjettert med 3,7 mill. kr. i inntekter på ordninga Raskare tilbake. Det er vidareføring av prognose. Andre øyremerka tilskot Posten utgjer tilskot til forsking og tilskot til turnuskandidatar. Beløpet er totalt 1,5 mill. kr. Andre inntekter Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Prognose 2012 Endring Salsinntekt varer, avg.pl Salsinntekt tenester, avg.pl Salsinntekt varer, avg.fri Salsinntekt Tenester,avg.fri Eigenbetaling frå pasientar Sjølvbetalande pasientar Utskrivingsklare pasientar Refusjon frå RTV, egenandel Andre pasientrel. inntekter Andre pasientrel. tilskott Andre tilskott/refusjonar Leigeinntekt fast eiendom Gev. ved avgang av anl.middel Gåver, donasjonar Anna inntekt sum Omfanget av denne inntektsposten har vore stabil over år. Nytt frå 2012 er at føretaket har fått ansvaret for å utfakturere kr per døgn til kommunane for pasientar som er ferdigbehandla i spesialisthelsetenesta. ert beløp er stipulert ut frå historiske tal på liggedagar etter ferdigbehandling, og utgjer 5,1 mill. kr. Aktivitetsutvikling Nye vekter DRG 2012: På basis av produksjonen dei ti første månadane i, viser framskriven verknad av dei nye vektene at klinikken kjem ut med tilsvarande poeng i 2012, dersom ein behandlar same type og omfang av pasientar som klinikken har hatt i.

11 Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2012 Progonse Faktisk 2010 Avvik B12 - P11 Avvik B12 - faktisk 10 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A A B A+B Det er lagt opp til ein reduksjon på netto 157 poeng. Omlegging av tilbod for ortopediske pasientar er hovudårsaka til reduksjonen. Forholdet mellom eigne pasientar og gjestepasientar er halde uendra. Tal opphald: Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2012 Progonse Faktisk 2010 Avvik B12 - P11 Avvik B12 - faktisk 10 Tal Dagkirurgi / dagbehandling Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph Tal polikliniske konsultasjonar Ved framskriving av aktiviteten frå, er også budsjetterte opphald sett lik prognosen, med unnatak av endringa innan ortopedi. Avdelingsvis oversikt over aktivitet: Avdeling Progn 2012 Bud 12- Progn 11 Kirurgisk avdeling Ortopedisk avdeling Kvinneklinikken ØNH - kjeve Auge Anestesi Sum Kostnadsutvikling Kostnadane i budsjettet viser ein auke på 11,3 mill. kr., eller 1,9 % frå prognose, etter at tiltaka er lagt inn. Tabellen under viser korleis denne auken oppstår:

12 Prisendringar ( tal i 1000 kr) Lønsvekst Prisvekst kostnader Korrigert pensjonskostnad Sum Endringar i kostnader som følgje av vedtak og hendingar i (tal i 1000 kr) Heilårsverknad av iverksatte tiltak i Endring i stillingar (utanom ortopedi) Kostnader på grunn av strukturendringar 833 Sum Innsparingstiltak/inntektsvekst (tal i 1000 kr) Ortopedi Eid avvikla - nettokostnad spart Ortopedi Eid - aktivitet overteke av Fss og Lsh - inntekt større enn kostnad Splitt av vaktskift Lis-legar ortopedi - kirurgi Reduserte kostnader ved AAM - NSH etter Reduserte kostnader Gyn NSH etter ingen gyekolog Sommarstengt fødeavdeling ved NSH Gradvis oppbygging av kassernerte vakter innan ambulanse Redusert sal av jordmortenester i Nordfjord - reduserte kostnader Ingen gyn lege ved LSH Endring i fødetilbodet i Sogn - nettokost etter avsetn for fylgjetenester Eingongskostnader i Redusert vareforbruk ved aktivitet på færre lokasjonar Sum Sum I utgangspunktet aukar kostnadane med 22,8 mill. kr. som følgje av generell prisauke. Verknad av tiltak som kjem av auka krav til kompetanse og krav i AML aukar kostnadane med 6,3 mill. kr. Innsparingstiltak på 17,8 mill. kr. er inkludert endringar i struktur. Kjøp av offentlege helsetenester Utgifter på 2,0 mill. kr. utgjer kjøp av tenester til båtambulanse frå Flora kommune, og er andelen av kva ambulansetenesta brukar av denne tenesta. Kjøp av private helsetenester Kjøp av private helsetenester er knytte til kjøp av ambulansetenester frå private båteigarar, samt kjøp av bilambulanse frå privat drivar i Balestrand kommune (den einaste privateigde ambulansen). Området har fått priskompensasjon. Varekostnader Varekostnadane er vidareføring av nivået frå, med tillegg av 2 % prisauke. Kostnadane er redusert ut frå at det skal produserast færre DRG-poeng innan ortopedi, samt at ein forventar ei innsparing ved å redusere drifta frå tre til to lokasjonar.

13 Innleigd arbeidskraft Grunna vanskeleg rekruttering, er det framleis behov for å leige inn helsepersonell frå private firma med omlag 1,6 mill., ein reduksjon på ca som følgje av strukturendringar. Kirurgisk klinikk Lønskostnader Prognose 2012 Endring LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn Sum Tabellen viser at lønskostnadene i klinikken aukar frå prognose til budsjett 2012 med ca. 14 mill. kr. Det er lagt inn lønsauke inkludert overheng på 19 mill. kr. Det betyr at det er lagt inn tiltak på bemanningssida med omlag 6 mill. kr. Desse tiltaka er omtala under pkt. 3,5 Tiltak. Fast løn og tillegg Fast løn og tillegg er basert på lønskostnader i med tillegg av 4,0 % som dekkjer lønsoverheng og lønsoppgjer i Samla sett er det er ikkje teke inn krav om nye stillingar i budsjettet. Netto aukar posten for faste løner med 3,2 % i budsjettet. Variabel løn (overtid og ekstrahjelp) Posten er redusert med 3,1 mill. kr. frå -nivået. Dette skuldast omlegging av drifta innan ortopedi og føde, samt at nokre område har hatt stort sjukefråvær i. Sjukefråværet på desse områda vil få ekstra oppfølging i det komande året, og difor reknar ein med at overtida går ned. Off. tilskot og refusjon av kostnader vedr. arbeidskraft et for refusjon av sjuke- og fødselspengar har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur. Anna lønn: et har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur. Andre driftskostnader Prognose for andre driftskostnader er i ; 24,2 mill. kr., dette kronebeløpet er vidareført i budsjettet for Kostnadsområdet har fått kompensert for prisauke og endringar som følgje av struktur.

14 Kirurgisk klinikk Prognose 2012 Endring 61 Pasientreisekostnader Drift og leige av lokaler Leige av utstyr Kjøp av inventar og utstyr Vedlikehald Honorar og eksterne tenester Kontorrekvisita Telefon og porto Drift av ambulansebilar Reise Salg og reklamekostnader Gåver og kontingentar Eigenandel pasientskade Diverse Andre kostnader Tap på fordringar Sum andre driftskostnader Nokre av ambulansestasjonane får høgare husleige. Klinikken er pålagt å bære kostnader ved endring av infrastruktur ved investering i nytt datautstyr (vedlikehald). Drivstoff er prisjustert, medan vedlikehald er halde på same nivå som, det føreset at investeringsplanen for nye ambulansar på 6-8 bilar per år vert halden. Tiltak Avdelingane i samråd med klinikkleiinga har kome fram med tiltak, som kan oppsummerast slik: Nye tiltak (tal i 1000 kr) Ortopedi Eid avvikla - nettokostnad spart låg Risiko Ortopedi Eid - aktivitet overteke av Fss og Lsh - inntekt større enn kostnad middels Splitt av vaktskift Lis-legar ortopedi - kirurgi låg Endring i aktivitet i låg Reduserte kostnader ved AAM - NSH etter låg Reduserte kostnader Gyn NSH etter ingen gyekolog låg Sommarstengt fødeavdeling ved NSH låg Gradvis oppbygging av kassernerte vakter innan ambulanse låg Ingen gyn lege ved LSH låg Endring i fødetilbodet i Sogn - nettokost etter avsetn for fylgjetenester middels Eingongskostnader i låg Redusert vareforbruk ved aktivitet på færre lokasjonar middels Sum Endringar innan ortopedi Det godkjente vedtaket om strukturelle endringar innan ortopedi er lagt inn i budsjettet, basert på dei endringar som er spesifisert i rapporten frå arbeidsgruppe ortopedi. Det betyr at det ikkje er avsett kostnader til ortopedidrift ved NSH. Det ligg att kostnader på akuttmedisin NSH som dekker full bemanning fram til november, då Kvivsvegen opnar. Etter denne tid ligg det att kostnader til anestesilege. Det er bestemt at pasientar frå Nordfjord skal få si behandling ved FSS og LSH. I tråd med planane frå arbeidsgruppa er det lagt inn styrka

15 bemanning ved desse to lokasjonane. Netto verknad av dette tiltaket er ei innsparing på 14,9 mill. kr. Risiko middels. Endra fødetilbod i Sogn Det er lagt inn fulle lønskostnader på fødestova fram til mai, deretter er det teke høgde for kostnader til fylgjetenester for fødande og barselomsorg for gravide. Tiltaket viser ei innsparing på 4,1 mill. kr. Risiko låg. Splitt av vakt mellom kirurgi og ortopedi I dag er det felles vaktskift mellom LIS-legar innan ortopedi og kirurgi. Ut frå fagleg standard bør det vere rett fagkompetanse på vakt. Difor ønskjer fagmiljøet å kunne splitte felles vaktskift, dette krev to nye LIS-legar på kvart fag, totalt 4 stillingar. Det har ein kostnad på 5,1 mill. kr. Auka aktivitet fleire DRG-poeng ØNH, auge og kirurgi får tilbake fast bemanning i 2012, som gjev moglegheit til å auke aktiviteten der det er ventetider i dag. På desse tre fagområda aukar ein inntektene med 2,8 mill. kroner. Risiko låg. Meir kassernerte vakter i ambulansetenesta Ambulansetenesta har krav om rett kompetanse på vakt på alle stasjonar. Dette er lettare å innfri ved å etablere kassernerte vakter, der ein kan samarbeide med dei mindre stasjonane. I 2012 styrkjer ein bemanninga med inntil 6 årsverk. Tiltaket kostar 2,1 mill. kr. Fødeavdelinga NSH stengt i 4 veker sommaren 2012 Det har vore vanskeleg å skaffe kvalifisert personell i feriar ved fødeavdelingane på lokalsjukehusa. For å gje dei tilsette ei god avvikling av sommarferien, vert det lagt opp til å stenge fødeavdelinga 4 veker i sommarferien. Verdi i budsjettet er 0,3 mill. kr. Risiko låg. Eingongskostnader Dette er eingongskostnader i som ikkje vil oppstå i Verdi i budsjett på 0,5 mill. kr.

16 4. Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk 2012 Netto månadsverk ( kilde Hv HD-rapportar) Snitt 12 mnd i Snitt 11 mnd 2010 i Endringar 2012 Årsak Nto mndverk bud 2012 Felles kirurgi Auge avdeling ,8 Lis-lege, spes sjukepl 18 Ønh-kjeve avdeling AAM - hospital del ,5 avd sjef, vikarbruk mv 140 AAM - prehospital del ,0 Kassernerte vakter 182 AAM - AMK / MNT Kirurgisk avdeling ,7 2 Lis-legar frå Kvinneklinikken Ortopedisk avdeling ,0 Netto ortopediomlegging 97 Dagkirurgisenteret Sum netto månadsverk Netto månadsverk er planlagt uendra i Sjukefråvær Sjukefråværet i har vore 6,35 %, mot 5,30 % i Kostnadsmessig er det i budsjettet teke høgde for same sjukefråvær som i, men det er redusert innleige av vikarar på dei ansvar som har hatt fråvær på større enn 10 % i. 5. prosess Det har sidan starten av oktober vore gjennomført særmøte med leiinga i alle avdelingar i fleire rundar. Det har vore informasjonsmøte og drøftingsmøte om budsjettet med tillitsvalde og vernetenesta. Fokus i budsjettprosessen har vore tiltak og endring som kan gje økonomisk effekt. Det har også vore prosessar på avdelingsnivå. Formelle møte med tillitsvalde og vernetenesta der 2012 har vore tema: Informasjonsmøte om med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte om 2012 den 2.12.

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Budsjett 2013. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2013 Kirurgisk klinikk

Budsjett 2013. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2013 Kirurgisk klinikk 1. 2013 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF 13.11. Innhold Samandrag 1. føresetnader 2. Status i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk

Detaljer

Budsjett 2014. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2014 Kirurgisk klinikk

Budsjett 2014. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2014 Kirurgisk klinikk 1. Budsjett 2014 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF Innhold Samandrag 1. Budsjettføresetnader 2. Status i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. Budsjettprosess Samandrag 1. Budsjettføresetnader

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Helse Førde HF. Budsjett 2015 Kirurgisk klinikk

Helse Førde HF. Budsjett 2015 Kirurgisk klinikk Budsjett 2015 Helse Førde HF Innhald 1. Samandrag 2. Status i 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. Investeringar 6. Budsjettprosess 1. Samandrag Budsjettføresetnader Budsjettet for i 2015 er basert på ei samla

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 4 Aktivitet... 7 5 Bemanning... 10 6 prosess... 11 Medisinsk Klinikk Side 2 1 Samandrag Medisinsk klinikk

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Budsjett Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2018 Kirurgisk klinikk

Budsjett Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2018 Kirurgisk klinikk Budsjett 2018 Helse Førde HF Innhald 1 Samandrag 2 Status i kirurgisk klinikk 3 Økonomi 4 Bemanningsplan 5 Budsjettprosess 1 Samandrag legg til grunn ei netto budsjettramme på 404 329 000 kroner for 2018.

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr Mai Faktisk vs. I fjor Faktisk I fjor Estimat vs. I fjor plan

Detaljer

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2015 Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2015... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015... 7 4 Aktivitet... 10 5 Bemanning...

Detaljer

Budsjett Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2018 Psykisk helsevern Helse Førde HF Innhald Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2018... 3 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2018... 4 Ramme 2018... 4 Økonomi... 6 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: August AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr august Faktisk vik I fjor Avvik Faktisk Avvik I fjor Avvik

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: April AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr April Faktisk vs. I fjor Faktisk I fjor Estimat vs. I fjor

Detaljer

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 6 6 400008 - Basisramme - 97

Detaljer

Budsjett Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2017 Psykisk helsevern Helse Førde HF Innhald Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2017... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2017... 4 Ramme 2017... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET DRG-poeng Samla etter fem månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 137 DRG-poeng. I hovudsak

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: September 2017 AKTIVITET DRG-poeng Samla etter ni månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 179 poeng. I hovudsak

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2014/4559/ Styresak 070/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Arkivsak 2014/4559/ Styresak 070/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12. Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg 2015 Helse Førde HF Arkivsak /4559/ Styresak 070/ A Styremøte 11.12. Framlegg til vedtak:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Budsjett 2010. Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1

Budsjett 2010. Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1 Budsjett 2010 Stab og Støtte Helse Førde HF Budsjett 2010 Stab og støtte 1 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Status og omstilling...4 3 Økonomi...6 3.1 Budsjetteknisk...6 3.2 Stab og Støtte...7 3.3 Føresetnadar

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Mars 2017 AKTIVITET Denne periode Avvik Avvik Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I mars vart det behandla

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer