MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008"

Transkript

1 MØTEBOK UTKAST GODKJENT MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Irene E. Eriksen Dahl representant for tekn./adm. ansatte Gary Fry - forskningsleder ved ILP Atle Guttormsen forskningsleder ved IØR Knut Hove leder av forskningsnemnda Vegard Martinsen - representant for stipendiatene Anders Myhr - studentrepresentant Knut Nustad representant for Noragric Erik Næsset forskningsleder ved INA Morten Sørlie forskningsleder ved IKBM Anne Marte Tronsmo forskningsleder ved IPM Sigrun Groth Tytlandsvik - studentrepresentant Nils Bjugstad forskningsleder ved IMT, vara kunne heller ikke komme Fra sentraladministrasjonen: Odd Jarle Skjelhaugen - forskningsdirektør Åshild Ergon rådgiver Møteleder: Møtebok/referent: Knut Hove Åshild Ergon

2 Sak 25/2008 Godkjenning av møtebok fra Godkjenning av dagens saksliste. 1. Møteboka fra godkjennes. 2. Dagens saksliste godkjennes. Sak 26/2008 Tildeling av resterende kvotestipendiatplasser. 1. De ledige PhD kvoteplassene tildeles slik, men de gis prioritet etter de 7 tildelingene som FON har klarert i sak 21/2008: 1. Meron Arega, Ethiopia/ IØR 2. Asmelash Berhana Gebreslassie, Ethiopia/ INA 2. Om det blir ytterligere ledige plasser, tildeles det PhD kvoteplasser på reserveplass i denne rekkefølgen: R1. Mohamed Bukenya, Uganda, Noragric R2. Fitsum Teklay Gebremariam, Ethiopia/ IKBM R3. Devota Mwazeba, Tanzania/ IHA R4. Henry Kayeye Masudi, Tanzania/ IMT R5. Getachew Sime Feyissa, Ethiopia/ Noragric R6. Habtamu Fufa Aga, Ethiopia/ IKBM R7. Dinh Khoi Pham. Vietnam/ IHA 3. Pkt 2 i vedtaket til sak 21/2008 gjelder også for denne kvoteplass-tildelingen. 4. Forskningsnemnda ber administrasjonen legge fram en sak om fordelingskriterier og om hvilket organ som skal være det besluttende organ for tildeling av kvotestipendiater. Sak 27/2008 PhD-forskriften forslag til endring i 7-5, ad. 7-4 og ad Vegard Martinsen la på møtet fram et forslag fra FODOS om at karakterkravet i 7-5 skulle erstattes av et krav om at kandidaten må ha et karaktergjennomsnitt på B eller bedre på alle emner der det gis karakter etter ECTS-skala, men slik at ingen emner har dårligere karakter enn C.

3 A) Forskningsnemnda slutter seg til studienemndas vedtak av følgende endringer i de utfyllende bestemmelsene til UMBs PhD-forskrift (skråstreker i punkt A2 og i punkt B erstattet med henholdsvis og og eller): 1) Ordlyd som tas inn som ad. 7-4: Det enkelte institutt kan fastsette instituttspesifikke krav til antall studiepoeng i opplæringsdelen innenfor rammen på studiepoeng. Slike krav skal fastsettes av instituttstyret selv. 2) Ordlyd som tilføyes i ad. 7-5: Doktorgradsstudenter som har oppnådd karakteren C, D, E, F eller ikke bestått i et emne i opplæringsdelen, kan ta ny eksamen enten i perioden for utsatt eksamen og ny prøve, eller ved neste ordinære eksamen. Endringer gjøres gjeldende fra og med B) Forskningsnemnda slutter seg til studienemndas vedtak om å tilrå at ordlyden i 7-5 i PhDforskriften endres til (endringen er markert med fete skrifttyper): For å få godkjent emner i opplæringsdelen må resultatet på emnet være B eller bedre. For emner som blir vurdert med bestått eller ikke bestått må resultatet være bestått. Endringen tilrås iverksatt fra og med C) Forskningsnemnda er positive til FODOS sitt forslag, men mener at emnene i så fall må vektes i forhold til studiepoeng. Forskningsnemnda ber administrasjonen om å arbeide videre med dette. Sak 28/2008 Retningslinjer for utenlandsstipend i forbindelse med forskningstermin. 1. De foreslåtte retningslinjene for utenlandsstipend i forbindelse med forskningstermin (vedlegg 2) gjøres gjeldende fra og med søknadsrunden i 2008, med unntak av kriteriene for tildeling og krav til hva søknaden skal inneholde. Administrasjonen arbeider videre med disse punktene og legger fram nytt forslag for Forskningsnemnda på e-post-møte snarest. 2. Forskningsdirektøren foretar tildelingene i henhold til retningslinjene og rapporterer til forskningsnemnda. Sak 29/2008 Informasjonssaker. FONs leder informerer Forskningsdirektøren ansatt i ny stilling Biokonferansen 27. mai

4 Forskningsdirektøren informerer Arbeidet med et vitensenter - US-sak forberedes Søknad til Forskningsrådet Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) Personale med kompetanse på EU-søknader. Forskningsnemndas medlemmer informerer Problematikk rundt opphøret av dr. scient-graden Sak 30/2008 Eventuelt. Fry etterspurte rutiner eller standard svarbrev som kan benyttes når instituttene og ansatte mottar henvendelser fra personer som ønsker å ta en PhD-grad ved UMB. Forskningsavdelingen tar kontakt med studieavdelingen om dette. Sak 31/2008 Avslutning av sak 28/2008 i etterfølgende e-post-møte. Sak 28/2007 ble i etterkant av møtet den 29. mai fulgt opp i et e-post-møte juni. Aktive deltakere i e-post-møtet: Dag Austbø, Nils Bjugstad, Gary Fry, Atle Guttormsen, Vegard Martinsen, Erik Næsset, Morten Sørlie, Anne Marte Tronsmo, Sigrun Groth Tytlandsvik. Følgende retningslinjer ble vedtatt: Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin Formål med stipendordningen Utenlandsstipendene skal gjøre det mulig for vitenskapelig ansatte med forskningstermin å oppholde seg i et utenlandsk forskningsmiljø i en lengre periode enn det som er mulig å gjennomføre når den ansatte ikke har forskningstermin. Utenlandsoppholdet skal gi den vitenskapelig ansatte en faglig kompetanseheving (faglig oppdatering, faglig utvikling, faglig omstilling, inspirasjon, ny innsikt, ny metodikk, utvikling av nettverk med mer) og bidra til at UMB er en aktiv deltaker i internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonalt pedagogisk utviklingsarbeid. Utlysning Midler til utenlandsstipend i forbindelse med forskningstermin lyses ut årlig med en søknadsfrist den 15. september. Rammer for søknad om utenlandsstipend Stipendene gis normalt til opphold som er av 3-12 måneders varighet. Ansatte som har barn 1 kan få støtte til kortere opphold, men likevel slik at oppholdene er på til sammen minimum en måned ved samme vertsinstitusjon. Behovet for en slik løsning må begrunnes i søknaden. En ansatt kan søke om 1 18 år eller yngre ved avslutningen av utenlandsoppholdet

5 stipend til opphold ved mer enn en vertsinstitusjon (maksimalt tre). Oppholdene ved hver enkelt institusjon må da oppfylle kravene til varighet som er beskrevet over. Det kan kun søkes om dekning av opphold og reise. Utgifter til opphold beregnes etter faste satser som tilsvarer de satsene 2 Forskningsrådet opererer med i sine ordninger for utenlandsstipend. Utgifter til reise dekkes av faste satser som fastsettes av forskningsavdelingen. Det kan ikke i tillegg søkes om driftsmidler (laboratorieutgifter, reiser til konferanser, feltarbeid og lignende). Det gis støtte til én tur/retur-reise (for hvert oppholdssted) for den ansatte og for familiemedlemmer som skal oppholde seg sammen med stipendmottakeren i minst en måned. Ansatte som har barn, og som velger å reise uten barn, kan få støtte til mer enn en tur/retur-reise til samme sted. Hver uteperiode må da være på minst to uker. Antallet slike ekstra tur/retur-reiser i løpet av forskningsterminen er begrenset til tre. Behovet for ekstra tur/retur-reiser må begrunnes i søknaden. Krav til hva søknaden må inneholde Et mål for oppholdet og en plan for arbeidet som skal gjennomføres Beskrivelse av forventet utbytte Budsjett og finansiering Formell invitasjon fra vertsinstitusjonen som bekrefter planlagt opphold og samarbeid Søkerens publikasjonsliste for de siste 5 årene Kriterier ved tildeling Det tildeles kun stipend til søkere som beskriver et opphold som er godt planlagt og som har et godt forventet utbytte. Søkerne prioriteres ellers etter følgende kriterier i gitt rekkefølge. 1. Søkere som ikke har søkt midler fra alternative finansieringskilder (der slike finnes og er nevnt i UMBs utlysning av midler til utenlandsopphold) nedprioriteres Søkere som ikke har fått utenlandsstipend i siste 10-års-periode prioriteres. 3. Søkere med et høyt gjennomsnittelig antall publiseringspoeng per år i de siste 5 årene 4 prioriteres foran søkere med færre publiseringspoeng. 4. Kvinnelige førsteamanuenser prioriteres. 2 Det er ulike satser for høykost- og lavkostland, og ulike satser for ansatte som reiser alene og ansatte som reiser med familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn under 18 år. 3 Tildeling kan skje med forbehold om at det søkes om midler fra en bestemt alternativ finansieringsordning 4 Eller siden ansettelse, dersom dette er mindre enn 5 år. I vurderingen kompenseres det for permisjoner, perioder med deltidsarbeid, perioder med langvarig sykdom og perioder der den ansatte har fungert som rektor, prorektor, instituttleder, forskningsleder eller undervisningsleder. Det må i søknaden redegjøres for slike forhold, inkl. tidsperioder og stillingsprosenter.

10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste

10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste 1302 1901 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 16.3.2007 STED STYREROMMET CIRKUS MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 18.08.2015 Sted: Gjesteserveringen, campus Adamstuen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg ved Susanne Eich-Greatorex, IMV SAKSLISTE Saker 25/2015 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Forskerutdanning for fremtiden Ved Universitetet i Stavanger jobber vi målrettet for å tilby en relevant ph.d.- utdanning av høy kvalitet.

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 27.05.2014 Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: 0915-1400 Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Onsdag 24.6.15 klokka 0900-1030. Hiet. Saksliste: Sak 15-15 Ph.d.-gjennomføring Sak 16-15 Revisjon av statutter for UiTs priser. Sak 17-15 Informasjon

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Ingeborg.hoyland@nmbu.no Vår dato 19.11.2014 Innkalling til fakultetsstyremøte

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer