TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN"

Transkript

1 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

4

5 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 5 INNHOLD 1 Innledning Formål og hensikt Om planen Overordnede føringer 8 2 Oppsummering 9 3 Dagens situasjon 11 4 Fremtidig situasjon 17 5 Rammer for "shared space" 23

6

7 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 7 1 Innledning 1.1 Formål og hensikt COWI er engasjert av Sektor Gruppen AS for å gjennomføre en trafikal vurdering av forslag til ny Franklintorg med "shared space" og ny atkomstsløsning for Down Town. Bakgrunnen for dette arbeidet er en ny plan for Down Town, Franklintorget, samt Skomværkvartalet, Grängeshallen, og Texaco-tomta. COWI har gjort en generell vurdering av foreslått atkomstløsning og har gjort et grovt estimat på rammene på Franklintorget med "shared space". Mandatet for denne trafikkvurderingen er å sette føringer for Franklintorget. Analysen har ikke vurdert de trafikale konsekvensene av "shared space" for det øvrige veinettet. 1.2 Om planen Lokalisering Down Town er lokalisert like sør for Porsgrunnsbrua og avgrenses av Porsgrunnselva, Skomvergata, Storgata og Rachebakken. Figur 1: Foreløpig eksempel på en plan for Down Town med sambruksareal (klide: Sektor Gruppen AS)

8 8 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Franklintorget består i dag av klare atskilte trafikkarealer. I ny plan vil man fjerne mye av denne segregeringen og legge til grunn prinsippene for "shared space". "Shared space" er et konsept der alle trafikantgruppene deler areal, ved å fjerne fysisk segregering av trafikkarealer. 1.3 Overordnede føringer Kommuneplan Gjeldende kommuneplan åpner for en utvikling av senteret, med ny atkomstsituasjon fra Kulltangveien med kjøreforbindelse mellom Kulltangveien og Raschebakken. Sykkelplan Hovedsykkelveinett går over Porsgrunnbrua, Franklintorget og videre langs Rachebakken og Kulltangveien. Det har vært viktig i arbeidet å sikre at sykkelplanen ikke bare fremmes, men videreutvikles. Krav til universell utforming Prinsipper for universell utforming er lagt til grunn for planlegging av løsning på Franklintorget. Dette kravet tas hensyn i bestemmelsene i reguleringsplan.

9 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 9 2 Oppsummering Analysen gir generelle trafikale vurderinger knyttet til trafikkbehovet, atkomstløsningen, gang og sykkel, og kollektivtrafikk. Hovedvekten og mandatet for analysen er å sette rammer for Franklintorget. Utviklingen av Down Town vil føre til noe mer økt trafikk. Det er beregnet ca ÅDT for handlende og 200 ÅDT for kontor og bolig. Atkomstløsning B med kundeatkomst i Kulltangveien er anbefalt i planen. Dette betyr at hovedstrømmen av trafikken flyttes fra et mer trafikkert området på Franklintorget. Grängeshallen vil genere også en del trafikk på ca ÅDT og boligutviklingen (og noe forretning) på Skomværkvartalet med ca. 800 ÅDT. Kollektivtilbudet er relativt god med tanke på frekvens, men det eksisterer en del forsinkelser. Det forventes en bedring i kollektivtilbudet i fremtiden med nye planer om kollektivprioritering langs viktige busstraseer. "Shared space"-løsningen på Franklintorget vil sannsynligvis gi noe forsinkelser grunnet forslaget til et lavere hastighet på plassen. Det er vurdert at skiltet hastighet bør ligge på ca km/t gjennom Franklintorget. I tillegg bør denne hastigheten etableres noe innover i tilknyttede veier for å varsle kjørende at de ankommer "shared space"-området. Noe lavere fartsgrense vil derimot gi bedre forutsetninger for gående og syklende og vil øke deres konkurranseflate. Gang- og sykkeltilbudet er lite finmasket. Tellingene viser at Storgata er foretrukket og separate sykkeltraseer. Det anbefales å vurdere et lavere hastighet på øvrig trafikk som øker konkurranseflaten mellom bil og sykkel. Hastighet har også sammenheng med frekvensen av de mest alvorlige ulykkene. "Shared space"-forslaget betyr at alle trafikantgrupper likestilles. Analysen har sett på forholdet mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Skvallertorget i Norrköping er benyttet som basis for vurdering av trafikkmengden på Franklintorget samt en analyse av potensielle konfliktpunkter i foreslått utforming av "shared space"- løsningen. Det ble gjort grove estimater og antagelser blant annet om kjøremønster.

10 10 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Resultatet peker på at fremtidig trafikk med "shared space" bør ligge på rundt ÅDT (eller lavere) og gang- og sykkeltrafikk bør økes til 800 og oppover i makstimen.

11 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 11 3 Dagens situasjon Dagens arealer på området omfatter et kjøpesenterareal med to atkomster fra øst og vest til kjøpesenterets parkeringsområde, henholdsvis fra og Kulltangveien. Dagens veiinfrastruktur på østsiden av kjøpesenterbygget omfatter en firearmet rundkjøring og et lysregulert fotovergang. Gjeldende regulering Gjeldende regulering viser et nytt kjøpesenterareal med en ny utforming av Brugata. Denne planen gir en annen utforming av Brugata der arealet på Franklintorget utformes som en "rundkjøring" med busstraseen igjennom "rundkjøringen". Figur 2: Dagens regulering vedtatt (Porsgrunn kommune) Trafikkmengde Dagens trafikkmengde på hovedveiene er vist av overnevnte figur. Forbi østre side av Down Town er det ca ÅDT.

12 12 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Figur 3: Trafikkmengde (kilde: NVDB, Statens veivesen) Skiltet hastighet Dagens skiltet hastighet er vist av figuren under. Det er stort sett 50 km/t i sentrum. I det nye forslaget med "shared space" vurderees hastigheten redusert ned til ca km/t. Dette øker konkurranseflaten mellom bil og sykkel, samt reduserer skaderisikoen. Figur 4: Skiltet hastighet (Kilde: Nasjonal veidatabank)

13 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 13 Registrerte ulykker Figuren viser trafikkulykkespunkter i en 10-års periode. På dagens Franklintorg er det registret 9 ulykker. Det har vært ca. 1 ulykke per år på torget siden 2006, jfr. tabellen under. Figur 5: Trafikkulykker mellom , 10-års periode (kilde: NVDB, Statens veivesen) År Type ulykke Alvorlighetsgrad 2006 bil Lettere skadd 2008 bil Lettere skadd 2009 bil Lettere skadd 2010 sykkel Lettere skadd 2011 bil Lettere skadd 2012 fotgjenger, sykkel, bil Lettere skadd 2013 bil Lettere skadd Tabell 1: Ulykkestyper og år Dagens Franklintorg Franklintorget er relativt klart definert av bebyggelse på tre sider, Porsgrunnsbrua, vannkanten og Neptunparken som fjerde side. Torget er 80 meter bredt mellom husveigene og ca. 100 m langt, og er stort sammenliknet med andre viktige plasser i sentrum. Til sammenlikning er Jerimiassens plass (Minneparken) ca. 60 x 110 m og Rådhusplassen 50 x 80 m. Trafikk til og fra Down Town Tellinger fra dagens situasjon med rundkjøring viser at det er ca. 400 biler som kjører inn og ut Down Town i makstimen.

14 14 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Brugata N 6 % 23 % 18 % Down Town 5 % % 5 % % 3 % % Skomværg % 24 % 6 % Brugata S Figur 6: Makstimetrafikk Dersom man forutsetter at makstimen utgjør generelt ca. 15 % av VDT (man-lør) gir dette ca VDT (eller ca ÅDT) til og fra Down Town. Reisemiddelfordeling Reisemiddelfordelingen viser at over halvparten av kundende til og fra senteret kommer med bil. Reisemiddelfordeling for kollektiv og gående sammenliknet med andre kjøpesentre er relativt god. Figuren under viser reisemiddelfordeling fra Jessheim kjøpesenter til sammenlikning med reisemiddelfordeling for Down Town. Down Town (2007) Jessheim (2013) 2% 19% Bil 5% 8% 2% Bil Kollektiv Kollektiv 19% 60% Sykkel Gange 87% Gang og sykkel Annet Figur 7: Reisemiddelfordeling for Down Town og Jessheim I kontrast til Jessheim er lokaliseringen på Down Town mer ideelt med tanke på sentrum- og boligfunksjoner. Målet vil likevel være å kunne øke andelen kollektiv og gang- og sykkel. I ny plan for Franklintorget forventes det en økning av gangog sykkelandelen til og fra Down Town.

15 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 15 Gang og sykkel Terrenget generelt er relativt flatt ved DT. Dersom en syklist med normal fart, sykler fra Franklintorget og ut til alle retninger vil syklisten i en 30-minuttersavsand nå Menstadbrua i nord, Bjørntved i vest, Klepp i øst, Nystrand i sør. Figur 8: Analyse av sykkelavstand fra Franklintorget (Sykledit.no) Hele sentrumsområdet kan nås med sykkel innenfor 15 min. Dette alene bør være grunn til å etablere flere gang- og sykkeltraseer. Sykkeltilbudet er likevel grov og lite finmasket. Det begrenset med kun noen få etablerte separate sykkelløsninger. Tellinger utført på forsommeren 2014 viser at Storgata er førstevalget for syklister nord-sør gjennom sentrum, mens Elvepromenaden som et andrevalg. Sykkeltrafikken i Sverres gate, Skomværsgata og Kirkebakken betydelig mindre enn i Storgata. Telledato Langsgående Trafikk Fotgjengere Syklister Sum 18.6 Elvepromenaden N Elvepromenaden S Storgata N Storgata S Sverres gate N Skomværgata Kirkebakken S Jeremiassens gate GSV Linaaesg nf Moldh.v Telledato Kryssende Trafikk Fotgjengere Syklister Sum 11.6 Brugata x Down Town

16 16 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Figur 9: Gang- og sykkeltelling (Gatebruksplan for Porsgrunn sentrum) Generelt er det en sammenheng mellom følt trygget og sykkelattraktivitet. For å få opp sykkelandelen er det viktig å lage løsninger som oppleves trygt og lite oppstykket. Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser en sykkelandel 5,3 %. Det er også telt ca. kryssende 500 gående og syklende på Franklintorget. Videre i analysen er det vurdert forholdet mellom gående/syklende og biltrafikken. Bussholdeplasser Lokalisering Nærmeste bussholdeplass Down Town er lokalisert under 100 meter fra Down Towns nærmeste hovedinngang. Andre holdeplasser ligger ikke langt unna med grei gangavstand. Figur 10: Holdeplasser ved Down Town (ruter.no). (Blå sirkel 300m) Frekvens Bussfrekvensen ved Down Town i rushperiodene kan beskrives som god. Det er ca. Det er ca. 2-8 minutters frekvens i morgenrush og ettermiddagsrush til og fra Down Town. Alle bussene pendler gjennom sentrum. Mellom Franklintorget og Kammerherreløkka kjører opp mot 25 busser per time og retning.

17 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 17 4 Fremtidig situasjon Målet med planarbeidet er å utvikle Down Town og tilliggende områder som en integrert del av bysentrum, med fokus på løsninger som kan bidra til en fremtidsrettet utvikling som legger vekt på gang og sykkel. Trafikkarealer skal utformes med tanke på å redusere transportarbeid og utslipp. I prosjektet ble det vurdert 2 alternativer A og B, med variasjoner av B alternativet (B1, B2 og B3). I senere prosess er det valgt å gå for det som er betegnet som B3- alternativet. Figur 11: B3-alternativet, med kundeatkomst fra sørvest og varelevering fra øst via "shared space".

18 18 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Franklintorget Forslaget for Franklintorget er et shared space -konsept som omdanner dagens infrastruktur. Konseptet beskrives som en ny utforming fra en tydelig fysisk separering av trafikantgrupper til et mer gjennomgående løsning uten særlig separering. Planen legger derfor opp til at Franklintorget får en helt ny utforming og funksjon, med fellesfunksjoner på plassen som vil skape aktivitet på plassen. Atkomst til og fra Down Town Alternativ A Atkomsten situasjon forsettes som dagens situasjon, fra Franklintorget. Her vil hovedtrafikken til og fra Down Town fremdeles skje via Franklintorget. SHARED SPACE Down Town STORGATA Varelevering Kundeparkering Alternativ B Atkomst skjer fra to punkter. Dagens atkomst videreføres i fremtidig situasjon, men kun for varelevering og som atkomst til kontor/boliger. Kundeparkering løses fra Kulltangveien. Varelevering og kontor skjer fra Franklintorget. Kulltangveien får en kobling fra Storgata. Dersom denne koblingen skal etableres bør den kun være ensrettet fra Storgata til Kulltangveien. Dette vil imidlertid føre til noe mer trafikk på Kulltangveien.

19 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 19 SHARED SPACE Down Town STORGATA Varelevering Kundeparkering I planen er det gått videre med alternativ B løsningen. Fordelen her er at kundetrafikken vil komme fra Kulltangveien som i dag ikke er særlig belastet. Arealdisponering Utviklingen omfatter primært Down Town (DTI), Grängeshallen, og Skomværkvartalet som denne analysen har vurdert. Noe trafikk vil også komme som følge av arealutvikling på Texaco-tomta (DTII, felt 8). Her legges det opp til kombinerte formål. Det er ikke angitt en BRA for dette feltet, men det forutsettes 100 % BYA. Down Town (DTI, felt 6) På Down Town er det foreslått en utvidelse av ca m² BRA + parkering. Reguleringsformålet for felt 6 er kjøpesenter, kontor, offentlige og allmennyttige formål, hotell/overnatting, bevertning, bolig og parkering. Følgende arealfordeling innenfor felt 6: Arealformål Andel Forretning/Handel 70 % Kontor/ Bolig 3 % Parkering 27 % Figur 12: Arealfordeling for DTI, felt 6 Dersom m² er total BRA for både handel og kontor er fordelingen følgende: Arealformål Andel BRA Forretning/Handel 96 % m² Kontor/ Bolig 4 % 2300 m² Grängeshallen (felt 9) Det er angitt en BRA på totalt m² + parkeringsplasser. Bestemmelsene angir følgende arealformål: forretning, kontor, industri hotell/overnatting, bevertning, og parkering. I analysen er det benyttet genereringsfaktorer for forretning. 1 1 I beregningen er det brukt genereringsfaktor for forretning/handel.

20 20 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Skomværkvartalet og Brattsberg brygge (Felt 1-5) Følgende arealoversikt datert viser ant. kvm BRA på hvert byggetrinn. Trinn A Trinn B Trinn C SUM Forretning Leiligheter Figur 13: Arealfordeling på Skomværkvartalet Trafikkgenereringsfaktorer Kontor og forretning Tall fra PROSAM-rapport nr. 103 "Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre" er lagt til grunn for kontor og forretning/handel. For handelsareal er det valgt at veksten i areal er større enn veksten i personturer. Det er forutsatt at turproduksjon pr m² er noe lavere da erfaringsmessig vil det normal være en utflating av antall nye kunder per m² utvidelse. Boliger For boliger viser erfaringene at bilturandelen reduseres for boliger nær kjøpesentre (PROSAM-rapport nr. 137). Med basis i tabellen under er det anslått 2,84 turer per virkedag per person per dag til/fra hver bolig ved et kjøpesenter hvorav ca. 50 % er bilturer (enten som fører eller passasjer). I tillegg kommer besøksreiser. Totalt er det vurdert en VDT 3,3 bilturer per 100 m² virkedag (mandag-fredag) som inkluderer besøksreiser. ÅDT anslås å utgjøre ca. 90 % av dette nivået, dvs. ÅDT 3 per 100 m². Tabell 2: Turer per person (18 år +) fra eget hjem etter transportmiddel og bostedets avstand til nærmeste kjøpesenter (km luftlinje). Mandag-fredag. Oslo og Akershus (kilde: Prosam-rapport nr 137.)

21 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 21 Trafikkbehov Trafikkbehovet er vist av følgende figurer. Spesielt for Down Town (DTI) er atkomsten. Trafikken til kontor og boligene vil komme via Franklintorget, mens kundetrafikk vil skje fra Kulltangveien. 200 ÅDT 9000 ÅDT 6000 ÅDT Figur 14: Down Town og Grängeshallen Trafikkgenereringen for Skomværkvartalet viser følgende: 800 ÅDT Figur 15: Skomværkvartalet

22 22 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Parkering på Down Town Fremtidig parkeringsarealer er gitt av følgende tabell. Med en fremtidig BRA på gir dette ca. 1 parkeringsplass per 100 m² BRA på Down Town. Eksisterende Fremtidig Down Town 340 I P-hus 585 Fordelt mellom ombygd p-hus og parkering på tak. 280 På terreng mot elven og jordbærtorget Sum Til sammenlikning angir parkeringsnormen for Oslo kommune en sentrumsnorm for forretning/detaljhandel på maks 2 parkeringsplasser per 100 m² BRA. Befolkningsvekst Følgende tabell viser SSBs prognoser for befolkningsvekst i Porsgrunn. Det har skjedd en gradvis økning i befolkning i de senere årene. Det forventes at veksten vil forsettet. Figur 16: Folkemengde, per kvartal (Kilde: SSB) Målsetningen i NTP legger til grunn at all vekst skal tas av kollektiv, gang og sykkel. Planen med ny Down Town og Franklintorg gir gode muligheter å kunne skape et mer tilgjengelig kollektiv-, gang- og sykkeltilbud.

23 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 23 5 Rammer for "shared space" Avvisning av trafikk Det fleste studiene som ble vurdert i prosjektet angir en avvisningseffekt der "shared space" er etablert. Det kan tenkes at noe av trafikken som avvises, flyttes til omkringliggende veier. Et av forutsetningene for "shared space" er derfor at gode avlastningsveier er tilstede. I denne planen anses det som positivt at det skjer en avvisning av motoriserte kjøretøy, da dette vil gi bedre vilkår for myke trafikanter. Hvor my som realistisk kan avvises handler om hvor vanskelig det er for bilister til å kjøre gjennom Franklintorget. I de en del case studier som ble undersøkt har avvisningseffekten vært mellom 30-60% av opprinnelig trafikk på området. Forholdet mellom bilister og fotgjengere Det må undersøkes nærmere mengdeforholdet mellom fotgjengere og bilister. Eksempler fra Sverige viser følgende forhold mellom trafikk og fotgjengere. Figur 17: Eksempler på forhold mellom kjørende og gående (Nordisk vegteknisk forbund). Punktene viser ÅDT og makstime gang- og sykkeltrafikk.

24 24 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Kjørende (ÅDT) G/S G/S / Kjørende Stortinget, Ystad % Nye Bulevarden, Kristianstad % Fiskaretorget, Västervik % Centralplan, Varnamo % Skvallertorget, Norrköping % Figur 18: Forhold mellom kjørende og gående Det er valgt å sammenlikne trafikkmengden over Porsgrunnsbrua med trafikkmengden på Skvallertorget i Norrköping. I dag er det ca. 500 som krysser Franklintorget. Dersom man legger til grunn Skvallertorgets forhold mellom G/S og kjørende på 12% på kryssende mellom Down Town gir dette et estimat at trafikkmengden på Franklintorget bør være ca for å opprettholde forholdet på 12%. Dersom man forutsetter at gående og syklende økes til 800 i makstimen i fremtidig situasjon gir dette i underkant av 7000 kjørende per dag dersom man opprettholder dette forholdet. En av utfordringene vil imidlertid være å opprettholde en høy gang og sykkeltrafikk under vinterperioden. Utforming, drift og vedlikehold, samt teknisk anlegg på "shared space"-området for å holde området snø- og isfritt vil være sentralt, samt vinterdrift av viktige gang- og sykkeltraseer i tilknytning til Franklintorget. Videre i analysen er det vurdert en annen måte å forstå de trafikale rammene for "shared space"-løsningen.

25 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 25 Konfliktvurdering De største konfliktpunktene på Franklintorget vil komme nær atkomsten til Down Town for varelevering og kontorparkering. Utkjørselen fra Down Town og opp Porsgrunnsbrua anses som blant annet den mest konfliktfylte. Venstresving fra Down Towns kontorparkering/varelevering Det er vurdert viktige Sykkel gangtraseer (blå Kjørende linjer), men i prinsippet vil gående kunne Gående vandre fritt på Mellomtid området. Sykkeltraseer er vist med røde linjer og øvrig trafikk i sort. Venstresvingebevegelsen fra Down Town til Porsgrunnsbrua viser seks potensielle konfliktpunkter. Et grovt estimat viser at bevegelsen er likevel ikke kritisk med hensyn på kapasitet. Det skyldes at atkomsten fjernes for hovedtrafikkstrømmen (kundetrafikk) til og fra Down Town. Kjøring fra Porsgrunnsbrua og videre inn gjennom Franklintorget Det er vurdert at trafikken Sykkel fra Porsgrunnbrua nord til sør vil minimum møte 5 Kjørende Gående konfliktpunkter ved Down Towns atkomst fra Franklintoget. Dersom man forutsetter at trafikken sørretning Makstime er lik trafikken Sum nordretning og inneholder like mange konfliktpunkter, viser et grovt estimat at Strekning trafikken på Porsgrunnsbrua (som primært er gjennomgangstrafikk) ikke bør overskride ca i ÅDT. Totalvurdering Overnevnte vurdering har tatt i betraktning trafikkbehovet som skyldes foreslåtte utvikling, forholdet mellom gang- og sykkeltrafikk og øvrig trafikk, samt de potensielle konfliktpunktene som kan oppstå i det mest utfordrende området på Franklintorget. Resultatet peker i retning av at trafikken på Franklintoget bør ligge rundt ÅDT eller lavere.

26 26 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Skiltet hastighet og trafikksikkerhet Potensielle konfliktpunkter betyr også potensielle ulykker. For sykkel er det stort sett i kryss der det fleste ulykkene kjer. Syklister har over fem ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd sammenlignet med bilførere, regnet pr kjørte km. Lav fart er derfor viktig for å begrense risikoen for alvorlig skade ved ulykker mellom kjøretøy og gående og syklende Følgende prinsippskisse viser dødsrisiko for gående og syklende ved påkjørsel av motorkjøretøy. Det foreslås i med tanke på trafikksikkerhet at skiltet hastighet reduseres ned til maks km/t. Det er også andre grunner til å vurdere redusert hastighet. En vanlig syklist kan oppnå 30 km/t på flatt terreng. En lavere hastighet for øvrig kjøretøy vil også kunne øke konkurranseflaten med sykkel. Den nye skiltingen bør imidlertid omfatte et større område enn bare Franklintoget. I prinsippet bør skiltet hastighet reduseres lengere før kjørende kommer inn på "shared space". Det er derfor viktig at gategrunnen og flaten på Franklintorget etableres med fysiske tiltak slik at hastigheten overholdes. Design og utforming Tysk erfaring fra Gerlach (2009) viser følgende anbefaling på designløsning: Volume < = = > < > > Design solution Conventional right of way Mini - circle Roundabout Traffic signals / no shared space Type of segregation Mix Soft segregation Standard segregation Figur 19: Designløsning og trafikkmengde, Gerlach (2009) Med foreslåtte rammer for trafikken på bør det anlegges noe "myk" segregering i form av lav kantstein som skille plassen i soner, der myke trafikanter får egne soner ("trygge"-soner) og øvrig trafikk opptar fellesarealet/"shared-space".

27 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 27 Usikkerhet Det eksisterer ingen beregningsverktøy for å utrede de trafikale effektene av et gitt "shared space"-utforming. Erfaringer fra utlandet er brukt som grunnlag for denne analysen. Erfaringene inneholder derimot sine egne begrensinger og usikkerheter. Et av hovedargumentene mot "shared space" er at det finnes lite gode empirisk data og tilpasning av kjørekultur. Antagelser er foretatt når det gjelder kjøremønster og bilistens oppfattelse av kryssende trafikk (bil, gående, syklende). Analysen har antatt noen generiske traseer for trafikantgruppene. For kjørende er det nok rimelig å anta at de vil følge en viss mønster, men for gående og syklende kan mønsteret være noe mer utflytende. Estimatene er derfor basert på faglig skjønnsmessige antagelser og vil inneholde noe usikkerhet i både tallgrunnlag og metodikk. Videre ønsker vi å påpeke at analysen ikke har tatt hensyn til følgende: 1 Avvisningseffekten av "shared space"-løsningen, men forutsetter en avvisningseffekt i henhold til en tenkt trafikal situasjon der "shared space" kan fungere. Dette er imidlertid et utfordrende punkt å løse på grunn manglede gode empiriske data. 2 Trafikkfordelingen på øvrig veinett og hvilke trafikale konsekvensene dette Down Town og "shared space"-løsningen vil medføre. En slik vurdering bør gjennomføres på bakgrunn av en større modellberegning for hele sentrum. Det påpekes også om at denne planen for Down Town viser Franklintorget med foreslått utforming for "shared space" hvor alle armer er knyttet til "shared space"- arealet. Bestemmelsene og løsning fra den nye gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum vil være førende for utformingen av ny Franklintorg og det bør i dette arbeidet synliggjøre disse ovennevnte faglige temaene, blant annet konsekvensene av "shared space" på det omkringliggende veinettet. Gatebruksplanen er foreløpig under behandling.

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN

REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN FEBRUAR 2015 PORSGRUNN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DOWN TOWN PLANBESKRIVELSE PLAN-ID: 383 ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 PORSGRUNN KOMMUNE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 08.09.2017 GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dato 16.06.2017 Utført av Robin Åkebrand/Daniel Bjerkan Kontrollert av Frida Andersson Godkjent av Frida Andersson Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Porsgrunn gatebruksplan - konsept

Porsgrunn gatebruksplan - konsept Porsgrunn gatebruksplan - konsept Medvirkningsmøte 10.9.2014 1. GENERELT... 1 2. TRAFIKKSIKKERHET... 1 3. BUSSLINJER OG HOLDEPLASSER... 3 4. BILTRAFIKK... 5 5. SYKKELTRAFIKK... 10 6. FOTGJENGERAKSER, PROMENADER

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

Figur 1 Planområdet Osebakken Park

Figur 1 Planområdet Osebakken Park NOTA T Oppdrag 1350008851 Trafikkanalyse Osebakken Park Porsgrunn Kunde Porsgrunn kommune Notat nr. 01/201 5 Dato 2015/03/2 0 Fra Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg 1. Boliger i Osebakken

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Storbysamling i Sykkelbynettverket 28. 29. mars 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer