TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN"

Transkript

1 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

4

5 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 5 INNHOLD 1 Innledning Formål og hensikt Om planen Overordnede føringer 8 2 Oppsummering 9 3 Dagens situasjon 11 4 Fremtidig situasjon 17 5 Rammer for "shared space" 23

6

7 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 7 1 Innledning 1.1 Formål og hensikt COWI er engasjert av Sektor Gruppen AS for å gjennomføre en trafikal vurdering av forslag til ny Franklintorg med "shared space" og ny atkomstsløsning for Down Town. Bakgrunnen for dette arbeidet er en ny plan for Down Town, Franklintorget, samt Skomværkvartalet, Grängeshallen, og Texaco-tomta. COWI har gjort en generell vurdering av foreslått atkomstløsning og har gjort et grovt estimat på rammene på Franklintorget med "shared space". Mandatet for denne trafikkvurderingen er å sette føringer for Franklintorget. Analysen har ikke vurdert de trafikale konsekvensene av "shared space" for det øvrige veinettet. 1.2 Om planen Lokalisering Down Town er lokalisert like sør for Porsgrunnsbrua og avgrenses av Porsgrunnselva, Skomvergata, Storgata og Rachebakken. Figur 1: Foreløpig eksempel på en plan for Down Town med sambruksareal (klide: Sektor Gruppen AS)

8 8 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Franklintorget består i dag av klare atskilte trafikkarealer. I ny plan vil man fjerne mye av denne segregeringen og legge til grunn prinsippene for "shared space". "Shared space" er et konsept der alle trafikantgruppene deler areal, ved å fjerne fysisk segregering av trafikkarealer. 1.3 Overordnede føringer Kommuneplan Gjeldende kommuneplan åpner for en utvikling av senteret, med ny atkomstsituasjon fra Kulltangveien med kjøreforbindelse mellom Kulltangveien og Raschebakken. Sykkelplan Hovedsykkelveinett går over Porsgrunnbrua, Franklintorget og videre langs Rachebakken og Kulltangveien. Det har vært viktig i arbeidet å sikre at sykkelplanen ikke bare fremmes, men videreutvikles. Krav til universell utforming Prinsipper for universell utforming er lagt til grunn for planlegging av løsning på Franklintorget. Dette kravet tas hensyn i bestemmelsene i reguleringsplan.

9 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 9 2 Oppsummering Analysen gir generelle trafikale vurderinger knyttet til trafikkbehovet, atkomstløsningen, gang og sykkel, og kollektivtrafikk. Hovedvekten og mandatet for analysen er å sette rammer for Franklintorget. Utviklingen av Down Town vil føre til noe mer økt trafikk. Det er beregnet ca ÅDT for handlende og 200 ÅDT for kontor og bolig. Atkomstløsning B med kundeatkomst i Kulltangveien er anbefalt i planen. Dette betyr at hovedstrømmen av trafikken flyttes fra et mer trafikkert området på Franklintorget. Grängeshallen vil genere også en del trafikk på ca ÅDT og boligutviklingen (og noe forretning) på Skomværkvartalet med ca. 800 ÅDT. Kollektivtilbudet er relativt god med tanke på frekvens, men det eksisterer en del forsinkelser. Det forventes en bedring i kollektivtilbudet i fremtiden med nye planer om kollektivprioritering langs viktige busstraseer. "Shared space"-løsningen på Franklintorget vil sannsynligvis gi noe forsinkelser grunnet forslaget til et lavere hastighet på plassen. Det er vurdert at skiltet hastighet bør ligge på ca km/t gjennom Franklintorget. I tillegg bør denne hastigheten etableres noe innover i tilknyttede veier for å varsle kjørende at de ankommer "shared space"-området. Noe lavere fartsgrense vil derimot gi bedre forutsetninger for gående og syklende og vil øke deres konkurranseflate. Gang- og sykkeltilbudet er lite finmasket. Tellingene viser at Storgata er foretrukket og separate sykkeltraseer. Det anbefales å vurdere et lavere hastighet på øvrig trafikk som øker konkurranseflaten mellom bil og sykkel. Hastighet har også sammenheng med frekvensen av de mest alvorlige ulykkene. "Shared space"-forslaget betyr at alle trafikantgrupper likestilles. Analysen har sett på forholdet mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Skvallertorget i Norrköping er benyttet som basis for vurdering av trafikkmengden på Franklintorget samt en analyse av potensielle konfliktpunkter i foreslått utforming av "shared space"- løsningen. Det ble gjort grove estimater og antagelser blant annet om kjøremønster.

10 10 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Resultatet peker på at fremtidig trafikk med "shared space" bør ligge på rundt ÅDT (eller lavere) og gang- og sykkeltrafikk bør økes til 800 og oppover i makstimen.

11 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 11 3 Dagens situasjon Dagens arealer på området omfatter et kjøpesenterareal med to atkomster fra øst og vest til kjøpesenterets parkeringsområde, henholdsvis fra og Kulltangveien. Dagens veiinfrastruktur på østsiden av kjøpesenterbygget omfatter en firearmet rundkjøring og et lysregulert fotovergang. Gjeldende regulering Gjeldende regulering viser et nytt kjøpesenterareal med en ny utforming av Brugata. Denne planen gir en annen utforming av Brugata der arealet på Franklintorget utformes som en "rundkjøring" med busstraseen igjennom "rundkjøringen". Figur 2: Dagens regulering vedtatt (Porsgrunn kommune) Trafikkmengde Dagens trafikkmengde på hovedveiene er vist av overnevnte figur. Forbi østre side av Down Town er det ca ÅDT.

12 12 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Figur 3: Trafikkmengde (kilde: NVDB, Statens veivesen) Skiltet hastighet Dagens skiltet hastighet er vist av figuren under. Det er stort sett 50 km/t i sentrum. I det nye forslaget med "shared space" vurderees hastigheten redusert ned til ca km/t. Dette øker konkurranseflaten mellom bil og sykkel, samt reduserer skaderisikoen. Figur 4: Skiltet hastighet (Kilde: Nasjonal veidatabank)

13 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 13 Registrerte ulykker Figuren viser trafikkulykkespunkter i en 10-års periode. På dagens Franklintorg er det registret 9 ulykker. Det har vært ca. 1 ulykke per år på torget siden 2006, jfr. tabellen under. Figur 5: Trafikkulykker mellom , 10-års periode (kilde: NVDB, Statens veivesen) År Type ulykke Alvorlighetsgrad 2006 bil Lettere skadd 2008 bil Lettere skadd 2009 bil Lettere skadd 2010 sykkel Lettere skadd 2011 bil Lettere skadd 2012 fotgjenger, sykkel, bil Lettere skadd 2013 bil Lettere skadd Tabell 1: Ulykkestyper og år Dagens Franklintorg Franklintorget er relativt klart definert av bebyggelse på tre sider, Porsgrunnsbrua, vannkanten og Neptunparken som fjerde side. Torget er 80 meter bredt mellom husveigene og ca. 100 m langt, og er stort sammenliknet med andre viktige plasser i sentrum. Til sammenlikning er Jerimiassens plass (Minneparken) ca. 60 x 110 m og Rådhusplassen 50 x 80 m. Trafikk til og fra Down Town Tellinger fra dagens situasjon med rundkjøring viser at det er ca. 400 biler som kjører inn og ut Down Town i makstimen.

14 14 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Brugata N 6 % 23 % 18 % Down Town 5 % % 5 % % 3 % % Skomværg % 24 % 6 % Brugata S Figur 6: Makstimetrafikk Dersom man forutsetter at makstimen utgjør generelt ca. 15 % av VDT (man-lør) gir dette ca VDT (eller ca ÅDT) til og fra Down Town. Reisemiddelfordeling Reisemiddelfordelingen viser at over halvparten av kundende til og fra senteret kommer med bil. Reisemiddelfordeling for kollektiv og gående sammenliknet med andre kjøpesentre er relativt god. Figuren under viser reisemiddelfordeling fra Jessheim kjøpesenter til sammenlikning med reisemiddelfordeling for Down Town. Down Town (2007) Jessheim (2013) 2% 19% Bil 5% 8% 2% Bil Kollektiv Kollektiv 19% 60% Sykkel Gange 87% Gang og sykkel Annet Figur 7: Reisemiddelfordeling for Down Town og Jessheim I kontrast til Jessheim er lokaliseringen på Down Town mer ideelt med tanke på sentrum- og boligfunksjoner. Målet vil likevel være å kunne øke andelen kollektiv og gang- og sykkel. I ny plan for Franklintorget forventes det en økning av gangog sykkelandelen til og fra Down Town.

15 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 15 Gang og sykkel Terrenget generelt er relativt flatt ved DT. Dersom en syklist med normal fart, sykler fra Franklintorget og ut til alle retninger vil syklisten i en 30-minuttersavsand nå Menstadbrua i nord, Bjørntved i vest, Klepp i øst, Nystrand i sør. Figur 8: Analyse av sykkelavstand fra Franklintorget (Sykledit.no) Hele sentrumsområdet kan nås med sykkel innenfor 15 min. Dette alene bør være grunn til å etablere flere gang- og sykkeltraseer. Sykkeltilbudet er likevel grov og lite finmasket. Det begrenset med kun noen få etablerte separate sykkelløsninger. Tellinger utført på forsommeren 2014 viser at Storgata er førstevalget for syklister nord-sør gjennom sentrum, mens Elvepromenaden som et andrevalg. Sykkeltrafikken i Sverres gate, Skomværsgata og Kirkebakken betydelig mindre enn i Storgata. Telledato Langsgående Trafikk Fotgjengere Syklister Sum 18.6 Elvepromenaden N Elvepromenaden S Storgata N Storgata S Sverres gate N Skomværgata Kirkebakken S Jeremiassens gate GSV Linaaesg nf Moldh.v Telledato Kryssende Trafikk Fotgjengere Syklister Sum 11.6 Brugata x Down Town

16 16 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Figur 9: Gang- og sykkeltelling (Gatebruksplan for Porsgrunn sentrum) Generelt er det en sammenheng mellom følt trygget og sykkelattraktivitet. For å få opp sykkelandelen er det viktig å lage løsninger som oppleves trygt og lite oppstykket. Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser en sykkelandel 5,3 %. Det er også telt ca. kryssende 500 gående og syklende på Franklintorget. Videre i analysen er det vurdert forholdet mellom gående/syklende og biltrafikken. Bussholdeplasser Lokalisering Nærmeste bussholdeplass Down Town er lokalisert under 100 meter fra Down Towns nærmeste hovedinngang. Andre holdeplasser ligger ikke langt unna med grei gangavstand. Figur 10: Holdeplasser ved Down Town (ruter.no). (Blå sirkel 300m) Frekvens Bussfrekvensen ved Down Town i rushperiodene kan beskrives som god. Det er ca. Det er ca. 2-8 minutters frekvens i morgenrush og ettermiddagsrush til og fra Down Town. Alle bussene pendler gjennom sentrum. Mellom Franklintorget og Kammerherreløkka kjører opp mot 25 busser per time og retning.

17 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 17 4 Fremtidig situasjon Målet med planarbeidet er å utvikle Down Town og tilliggende områder som en integrert del av bysentrum, med fokus på løsninger som kan bidra til en fremtidsrettet utvikling som legger vekt på gang og sykkel. Trafikkarealer skal utformes med tanke på å redusere transportarbeid og utslipp. I prosjektet ble det vurdert 2 alternativer A og B, med variasjoner av B alternativet (B1, B2 og B3). I senere prosess er det valgt å gå for det som er betegnet som B3- alternativet. Figur 11: B3-alternativet, med kundeatkomst fra sørvest og varelevering fra øst via "shared space".

18 18 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Franklintorget Forslaget for Franklintorget er et shared space -konsept som omdanner dagens infrastruktur. Konseptet beskrives som en ny utforming fra en tydelig fysisk separering av trafikantgrupper til et mer gjennomgående løsning uten særlig separering. Planen legger derfor opp til at Franklintorget får en helt ny utforming og funksjon, med fellesfunksjoner på plassen som vil skape aktivitet på plassen. Atkomst til og fra Down Town Alternativ A Atkomsten situasjon forsettes som dagens situasjon, fra Franklintorget. Her vil hovedtrafikken til og fra Down Town fremdeles skje via Franklintorget. SHARED SPACE Down Town STORGATA Varelevering Kundeparkering Alternativ B Atkomst skjer fra to punkter. Dagens atkomst videreføres i fremtidig situasjon, men kun for varelevering og som atkomst til kontor/boliger. Kundeparkering løses fra Kulltangveien. Varelevering og kontor skjer fra Franklintorget. Kulltangveien får en kobling fra Storgata. Dersom denne koblingen skal etableres bør den kun være ensrettet fra Storgata til Kulltangveien. Dette vil imidlertid føre til noe mer trafikk på Kulltangveien.

19 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 19 SHARED SPACE Down Town STORGATA Varelevering Kundeparkering I planen er det gått videre med alternativ B løsningen. Fordelen her er at kundetrafikken vil komme fra Kulltangveien som i dag ikke er særlig belastet. Arealdisponering Utviklingen omfatter primært Down Town (DTI), Grängeshallen, og Skomværkvartalet som denne analysen har vurdert. Noe trafikk vil også komme som følge av arealutvikling på Texaco-tomta (DTII, felt 8). Her legges det opp til kombinerte formål. Det er ikke angitt en BRA for dette feltet, men det forutsettes 100 % BYA. Down Town (DTI, felt 6) På Down Town er det foreslått en utvidelse av ca m² BRA + parkering. Reguleringsformålet for felt 6 er kjøpesenter, kontor, offentlige og allmennyttige formål, hotell/overnatting, bevertning, bolig og parkering. Følgende arealfordeling innenfor felt 6: Arealformål Andel Forretning/Handel 70 % Kontor/ Bolig 3 % Parkering 27 % Figur 12: Arealfordeling for DTI, felt 6 Dersom m² er total BRA for både handel og kontor er fordelingen følgende: Arealformål Andel BRA Forretning/Handel 96 % m² Kontor/ Bolig 4 % 2300 m² Grängeshallen (felt 9) Det er angitt en BRA på totalt m² + parkeringsplasser. Bestemmelsene angir følgende arealformål: forretning, kontor, industri hotell/overnatting, bevertning, og parkering. I analysen er det benyttet genereringsfaktorer for forretning. 1 1 I beregningen er det brukt genereringsfaktor for forretning/handel.

20 20 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Skomværkvartalet og Brattsberg brygge (Felt 1-5) Følgende arealoversikt datert viser ant. kvm BRA på hvert byggetrinn. Trinn A Trinn B Trinn C SUM Forretning Leiligheter Figur 13: Arealfordeling på Skomværkvartalet Trafikkgenereringsfaktorer Kontor og forretning Tall fra PROSAM-rapport nr. 103 "Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre" er lagt til grunn for kontor og forretning/handel. For handelsareal er det valgt at veksten i areal er større enn veksten i personturer. Det er forutsatt at turproduksjon pr m² er noe lavere da erfaringsmessig vil det normal være en utflating av antall nye kunder per m² utvidelse. Boliger For boliger viser erfaringene at bilturandelen reduseres for boliger nær kjøpesentre (PROSAM-rapport nr. 137). Med basis i tabellen under er det anslått 2,84 turer per virkedag per person per dag til/fra hver bolig ved et kjøpesenter hvorav ca. 50 % er bilturer (enten som fører eller passasjer). I tillegg kommer besøksreiser. Totalt er det vurdert en VDT 3,3 bilturer per 100 m² virkedag (mandag-fredag) som inkluderer besøksreiser. ÅDT anslås å utgjøre ca. 90 % av dette nivået, dvs. ÅDT 3 per 100 m². Tabell 2: Turer per person (18 år +) fra eget hjem etter transportmiddel og bostedets avstand til nærmeste kjøpesenter (km luftlinje). Mandag-fredag. Oslo og Akershus (kilde: Prosam-rapport nr 137.)

21 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 21 Trafikkbehov Trafikkbehovet er vist av følgende figurer. Spesielt for Down Town (DTI) er atkomsten. Trafikken til kontor og boligene vil komme via Franklintorget, mens kundetrafikk vil skje fra Kulltangveien. 200 ÅDT 9000 ÅDT 6000 ÅDT Figur 14: Down Town og Grängeshallen Trafikkgenereringen for Skomværkvartalet viser følgende: 800 ÅDT Figur 15: Skomværkvartalet

22 22 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Parkering på Down Town Fremtidig parkeringsarealer er gitt av følgende tabell. Med en fremtidig BRA på gir dette ca. 1 parkeringsplass per 100 m² BRA på Down Town. Eksisterende Fremtidig Down Town 340 I P-hus 585 Fordelt mellom ombygd p-hus og parkering på tak. 280 På terreng mot elven og jordbærtorget Sum Til sammenlikning angir parkeringsnormen for Oslo kommune en sentrumsnorm for forretning/detaljhandel på maks 2 parkeringsplasser per 100 m² BRA. Befolkningsvekst Følgende tabell viser SSBs prognoser for befolkningsvekst i Porsgrunn. Det har skjedd en gradvis økning i befolkning i de senere årene. Det forventes at veksten vil forsettet. Figur 16: Folkemengde, per kvartal (Kilde: SSB) Målsetningen i NTP legger til grunn at all vekst skal tas av kollektiv, gang og sykkel. Planen med ny Down Town og Franklintorg gir gode muligheter å kunne skape et mer tilgjengelig kollektiv-, gang- og sykkeltilbud.

23 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 23 5 Rammer for "shared space" Avvisning av trafikk Det fleste studiene som ble vurdert i prosjektet angir en avvisningseffekt der "shared space" er etablert. Det kan tenkes at noe av trafikken som avvises, flyttes til omkringliggende veier. Et av forutsetningene for "shared space" er derfor at gode avlastningsveier er tilstede. I denne planen anses det som positivt at det skjer en avvisning av motoriserte kjøretøy, da dette vil gi bedre vilkår for myke trafikanter. Hvor my som realistisk kan avvises handler om hvor vanskelig det er for bilister til å kjøre gjennom Franklintorget. I de en del case studier som ble undersøkt har avvisningseffekten vært mellom 30-60% av opprinnelig trafikk på området. Forholdet mellom bilister og fotgjengere Det må undersøkes nærmere mengdeforholdet mellom fotgjengere og bilister. Eksempler fra Sverige viser følgende forhold mellom trafikk og fotgjengere. Figur 17: Eksempler på forhold mellom kjørende og gående (Nordisk vegteknisk forbund). Punktene viser ÅDT og makstime gang- og sykkeltrafikk.

24 24 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Kjørende (ÅDT) G/S G/S / Kjørende Stortinget, Ystad % Nye Bulevarden, Kristianstad % Fiskaretorget, Västervik % Centralplan, Varnamo % Skvallertorget, Norrköping % Figur 18: Forhold mellom kjørende og gående Det er valgt å sammenlikne trafikkmengden over Porsgrunnsbrua med trafikkmengden på Skvallertorget i Norrköping. I dag er det ca. 500 som krysser Franklintorget. Dersom man legger til grunn Skvallertorgets forhold mellom G/S og kjørende på 12% på kryssende mellom Down Town gir dette et estimat at trafikkmengden på Franklintorget bør være ca for å opprettholde forholdet på 12%. Dersom man forutsetter at gående og syklende økes til 800 i makstimen i fremtidig situasjon gir dette i underkant av 7000 kjørende per dag dersom man opprettholder dette forholdet. En av utfordringene vil imidlertid være å opprettholde en høy gang og sykkeltrafikk under vinterperioden. Utforming, drift og vedlikehold, samt teknisk anlegg på "shared space"-området for å holde området snø- og isfritt vil være sentralt, samt vinterdrift av viktige gang- og sykkeltraseer i tilknytning til Franklintorget. Videre i analysen er det vurdert en annen måte å forstå de trafikale rammene for "shared space"-løsningen.

25 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 25 Konfliktvurdering De største konfliktpunktene på Franklintorget vil komme nær atkomsten til Down Town for varelevering og kontorparkering. Utkjørselen fra Down Town og opp Porsgrunnsbrua anses som blant annet den mest konfliktfylte. Venstresving fra Down Towns kontorparkering/varelevering Det er vurdert viktige Sykkel gangtraseer (blå Kjørende linjer), men i prinsippet vil gående kunne Gående vandre fritt på Mellomtid området. Sykkeltraseer er vist med røde linjer og øvrig trafikk i sort. Venstresvingebevegelsen fra Down Town til Porsgrunnsbrua viser seks potensielle konfliktpunkter. Et grovt estimat viser at bevegelsen er likevel ikke kritisk med hensyn på kapasitet. Det skyldes at atkomsten fjernes for hovedtrafikkstrømmen (kundetrafikk) til og fra Down Town. Kjøring fra Porsgrunnsbrua og videre inn gjennom Franklintorget Det er vurdert at trafikken Sykkel fra Porsgrunnbrua nord til sør vil minimum møte 5 Kjørende Gående konfliktpunkter ved Down Towns atkomst fra Franklintoget. Dersom man forutsetter at trafikken sørretning Makstime er lik trafikken Sum nordretning og inneholder like mange konfliktpunkter, viser et grovt estimat at Strekning trafikken på Porsgrunnsbrua (som primært er gjennomgangstrafikk) ikke bør overskride ca i ÅDT. Totalvurdering Overnevnte vurdering har tatt i betraktning trafikkbehovet som skyldes foreslåtte utvikling, forholdet mellom gang- og sykkeltrafikk og øvrig trafikk, samt de potensielle konfliktpunktene som kan oppstå i det mest utfordrende området på Franklintorget. Resultatet peker i retning av at trafikken på Franklintoget bør ligge rundt ÅDT eller lavere.

26 26 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN Skiltet hastighet og trafikksikkerhet Potensielle konfliktpunkter betyr også potensielle ulykker. For sykkel er det stort sett i kryss der det fleste ulykkene kjer. Syklister har over fem ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd sammenlignet med bilførere, regnet pr kjørte km. Lav fart er derfor viktig for å begrense risikoen for alvorlig skade ved ulykker mellom kjøretøy og gående og syklende Følgende prinsippskisse viser dødsrisiko for gående og syklende ved påkjørsel av motorkjøretøy. Det foreslås i med tanke på trafikksikkerhet at skiltet hastighet reduseres ned til maks km/t. Det er også andre grunner til å vurdere redusert hastighet. En vanlig syklist kan oppnå 30 km/t på flatt terreng. En lavere hastighet for øvrig kjøretøy vil også kunne øke konkurranseflaten med sykkel. Den nye skiltingen bør imidlertid omfatte et større område enn bare Franklintoget. I prinsippet bør skiltet hastighet reduseres lengere før kjørende kommer inn på "shared space". Det er derfor viktig at gategrunnen og flaten på Franklintorget etableres med fysiske tiltak slik at hastigheten overholdes. Design og utforming Tysk erfaring fra Gerlach (2009) viser følgende anbefaling på designløsning: Volume < = = > < > > Design solution Conventional right of way Mini - circle Roundabout Traffic signals / no shared space Type of segregation Mix Soft segregation Standard segregation Figur 19: Designløsning og trafikkmengde, Gerlach (2009) Med foreslåtte rammer for trafikken på bør det anlegges noe "myk" segregering i form av lav kantstein som skille plassen i soner, der myke trafikanter får egne soner ("trygge"-soner) og øvrig trafikk opptar fellesarealet/"shared-space".

27 TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 27 Usikkerhet Det eksisterer ingen beregningsverktøy for å utrede de trafikale effektene av et gitt "shared space"-utforming. Erfaringer fra utlandet er brukt som grunnlag for denne analysen. Erfaringene inneholder derimot sine egne begrensinger og usikkerheter. Et av hovedargumentene mot "shared space" er at det finnes lite gode empirisk data og tilpasning av kjørekultur. Antagelser er foretatt når det gjelder kjøremønster og bilistens oppfattelse av kryssende trafikk (bil, gående, syklende). Analysen har antatt noen generiske traseer for trafikantgruppene. For kjørende er det nok rimelig å anta at de vil følge en viss mønster, men for gående og syklende kan mønsteret være noe mer utflytende. Estimatene er derfor basert på faglig skjønnsmessige antagelser og vil inneholde noe usikkerhet i både tallgrunnlag og metodikk. Videre ønsker vi å påpeke at analysen ikke har tatt hensyn til følgende: 1 Avvisningseffekten av "shared space"-løsningen, men forutsetter en avvisningseffekt i henhold til en tenkt trafikal situasjon der "shared space" kan fungere. Dette er imidlertid et utfordrende punkt å løse på grunn manglede gode empiriske data. 2 Trafikkfordelingen på øvrig veinett og hvilke trafikale konsekvensene dette Down Town og "shared space"-løsningen vil medføre. En slik vurdering bør gjennomføres på bakgrunn av en større modellberegning for hele sentrum. Det påpekes også om at denne planen for Down Town viser Franklintorget med foreslått utforming for "shared space" hvor alle armer er knyttet til "shared space"- arealet. Bestemmelsene og løsning fra den nye gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum vil være førende for utformingen av ny Franklintorg og det bør i dette arbeidet synliggjøre disse ovennevnte faglige temaene, blant annet konsekvensene av "shared space" på det omkringliggende veinettet. Gatebruksplanen er foreløpig under behandling.

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune Acona Technopole for Statsbygg Trafikkanalyse Tromsø Politihus Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune 2011-11-30 Oppdragsnr.: 5113699 01 2011-11-30 Trafikkanalyse

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Gatebruksplan for Bodø sentrum

Gatebruksplan for Bodø sentrum Gatebruksplan for Bodø sentrum Nov 2013 3 FORORD Bypakke Bodø er vedtatt med en samlet ramme på 2.200 mill kroner for perioden fram mot 2020. Bypakka innebærer et betydelig løft for byens vei- og transportsystem,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT

RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Sluttrapport v1,02 2012-11-06 RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (140) RING 1 -KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer