SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver"

Transkript

1 F1 Sementmembran pulver Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn F1 Sementmembran pulver Artikkelnr. 971 GTIN-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Elastisk membran. Sementbasert, diffusjonsåpen. Fleksibel ned til -25 C. Til utvendig bruk. To komponenter Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Flisekompaniet AS Postadresse Østensjøveien 9 Postnr Poststed Oslo Land NORGE Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Tommy Fagerhøi 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R37/38, R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Sammensetning på merkeetiketten Hvit Portlandsement:10-30 % Signalord Fare Faresetninger H318 Gir alvorlig øyeskade.

2 F1 Sementmembran pulver Side 2 av 10 Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer PBT / vpvb H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P313 Søk legehjelp. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetting av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Farebeskrivelse Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Generell farebeskrivelse Se forøvrig punkt 8. Helseeffekt Støv eller sprut fra blandingen kan gi varige øyeskader. Støv kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Miljøeffekt Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør unngås. I kontakt med vann herder produktet til en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbart. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hvit Portlandsement CAS-nr.: EC-nr.: Beskrivelse av blandingen Komponentkommentarer Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Xi R37/38, R41 Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H % Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Se rubrikk 11 for ytterligere informasjon. Se rubrikk 16 for komplette R- og H-setninger Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 1 % (partikler <5μm). Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus. Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Inntak av produktet skal behandles som etseskade.

3 F1 Sementmembran pulver Side 3 av 10 Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Irriterer øynene og huden. Øyekontakt med sementholdige produkter kan forårsake alvorlige og potensielle og irreversible skader. Finkornede produkter kan klø og forårsake ubehag og virke lett uttørkende Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Generell helsekontroll. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette kan spre fuktig/vått/etsende materiale Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk For innsatspersonell For innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Tiltak for å beskytte miljøet Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13. Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig. Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottaksstasjon. Små mengder tas opp mekanisk, unngå støvdannelse. Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering. Les og følg produsentens anvisninger. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

4 F1 Sementmembran pulver Side 4 av 10 Råd om generell yrkeshygiene Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i lukket emballasje. Spesielle egenskaper og farer Unngå kontakt og innhalering av pulver. Forhold som skal unngås Unngå kontakt med fukt og værpåvirkninger. Betingelser for sikker oppbevaring Kommentar, Luftfuktighet Lagres tørt. Unngå fuktighet. 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Se rubrikk 1.2 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Natursand CAS-nr.: EC-nr.: t.: 0,3 mg/m³ Totalstøv 8 t.: 0,1 mg/m³ Respirabelt støv 2010 Hvit Portlandsement CAS-nr.: EC-nr.: Slagg CAS-nr.: EC-nr.: Registreringsnummer: t.: 5 mg/m³ t.: 10 mg/m³ totalstøv 8 t.: 5 mg/m³ respirabelt støv 2010 Sjenernede støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2010 Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Komponent Natursand Bokstavkoder K 5) om grenseverdier Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 1 % (partikler <5μm). 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Anbefalte overvåkingsprosedyrer Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Arbeidstilsynets orientering (best.nr.450) Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære". Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Forholdsregler for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk egnet verneutstyr.

5 F1 Sementmembran pulver Side 5 av 10 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. Referanser til relevante standarder EN 143 Håndvern Håndvern Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton. Referanser til relevante standarder EN 374 Gjennomtrengningstid Gjennomtrengelighet tid for de nevnte hanskemateriale er som regel > 480 min. (fuktig materiale) Øye- / ansiktsvern Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Referanser til relevante standarder EN 166 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes. Referanser til relevante standarder EN 340 Hudbeskyttelse, kommentar Kan ved langvarig/ofte hudkontakt tørre ut huden med fare for sprekkdannelser. Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Eksponeringskontroll Tiltak ved privat bruk av kjemikalier Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Følg etikettens bruksanvisning. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pulver Farge Grå Lukt Ingen karakteristisk lukt. Kommentarer, Luktgrense ph (bruksløsning) Verdi: ~ 9,5-11,5 Kommentarer, ph (bruksløsning) Utrørt i vann Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Eksplosjonsgrense Kommentarer, Damptrykk Relativ tetthet Løselighetsbeskrivelse Løselighet i vann Løselighet i fett Løslighet i organisk løsemiddel Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Verdi: = 1500 kg/m³ Blandbar med vann Navn: Ikke kjent

6 F1 Sementmembran pulver Side 6 av 10 Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2 Fysikalske farer Blandbarhet Kommentarer, Ledningsevne Kommentarer, Dråpepunkt Kommentarer, Løsemiddelinnhold Vannreaktivitet Luftreaktivitet Ikke relevant Blandbar med vann. Kommentarer, Gjennomtrengningstall Kommentarer, Flytepunkt Partikkelstørrelse Verdi: 0-0,4 mm Kommentarer, Kritisk trykk Kommentarer, Utvidelseskoeffisient Metningskonsentrasjon Luktgrense Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Produktet herder ved fuktighet Kjemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Produktet herder til en hard masse ved kontakt med vann og fuktighet Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke syrer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Komponent Hvit Portlandsement Akutt toksisitet Innånding: Irriterer luftveiene Etsende / irriterende på huden Alvorlig øyeskadeirritasjon Luftveis- eller hudsensibilisering Komponent Pulveret reagerer med vann og danner sterkt alkalisk løsning av kalsiumhydroksid. Mørtel stivner etter kort tid. Sement i kontakt med våt hud kan forårsake skade hevelse og oppsprekking. Langvarig kontakt med med fuktig hud kan gi etseskader. Støv eller sprut fra våt sement kan føre til varige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Irritasjon av fordøyelsessystemet kan oppstå dersom man svelger store mengder. Slagg

7 F1 Sementmembran pulver Side 7 av 10 CMR effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Akutt toksisitet estimatet for blanding Distribusjon Metabolisme Toksikokinetik Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Øyekontakt Allergi Kroniske effekter Sammenligning av tilgjengelige data med CMR kriterier: Stoffet oppfyller ikke kriteriene for å klassifiseres med hensyn til CRM-egenskaper i henhold til CLP. Ved tilsetning av vann kan blandingen virke etsende på hud og øyne. Ferdig herdet produkt ansees ikke å medføre noen helsefare. Støv kan i høye konsentrasjoner irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til kalsiumhydroksid. Fuktig/vått materiale kan virke etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre tørr og sprukken hud. Fare for alvorlig øyeskade. Sprut på øynene kan gi etseskade. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre kraftig irritasjon og mulige etseskader på svelg og spiserør. Gir alvorlig øyeirritasjon. Produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende. Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Data ikke registrert. Arvestoffskader Ikke kjent Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Ikke kjent Symptomer på eksponering Symptomer på overeksponering Innhalering av sementstøv kan forverre eksisterende luftveissykdommer. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som beskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen. Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak. LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Imidlertid vil innblanding av sement i vann øke vannets ph-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger. Toksikologiske data fra komponenter Komponent Hvit Portlandsement Akvatisk, kommentarer Forventes ikke å bioakkumulere. Persistens og nedbrytbarhet Reagerer med vann og danner inerte og ikke bionedbrytbare faste stoffer. Bioakkumulering Forventes ikke å bioakkumulere. Andre negative effekter Komponent Akutt akvatisk, fisk Produktet er alkalisk og kan gi lokalt forhøyet ph ved utslipp til sjø eller vann. Slagg Verdi: > 100 g/l Testmetode: OECD 203 Art: Leuciscus idus

8 F1 Sementmembran pulver Side 8 av 10 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Akvatisk, kommentarer Vannløselighet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Andre negative effekter Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhets beskrivelse Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Kommentar, COD Kommentar, BOD Persistens og nedbrytbarhet Varighet: 96 timer Verdi: > 94 g/l Testmetode: OECD 201 Art: Desmodesmus subspicatus Varighet: 72 timer Verdi: > 50 g/l Testmetode: OECD 202 Art: Daphnia magna Varighet: 48 timer Produktet er ikke klassifisert miljøfarlig på grunn av ingrediensenes innhold. Kommentarer: Uløselig i vann. Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbart. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ikke aktuelt for uorganiske stoffer Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen bioakkumulering er indikert Mobilitet i jord Mobilitet Kommentar, Overflatespenning Kommentar, Vannløselighet Produktet er ikke biologisk nedbrytbart. Ikke kjent Ikke kjent Produktet er ikke biologisk nedbrytbart, men vil herde i kontakt med vann. Ikke kjent Blandbar med vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Må ikke tømmes i kloakk eller annet vannavløp. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Herdet materiale er ikke farlig avfall. Deponeres i henhold til lokale regler på kommunal avfallsplass. Betongrester og avfall kan gjenvinnes eller brukes som fyllingsmateriale. Koden for farlig avfall nevnt (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Relevant avfalls regelverk Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Veileder (Norsas) om innlevering og deklarering av farlig avfall (2009). Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Nei avfall Avfallskode EAL EAL: emballasje av papir og papp/kartong EAL: emballasje av plast EAL: betong EAL: blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer NORSAS 7091

9 F1 Sementmembran pulver Side 9 av 10 Kontaminert emballasje må tømmes for rester. Det kan etter rengjøring gis til resirkulering. Urenset emballasje må fjernes på samme måte som produktet. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar UN varenavn Kommentar Transport fareklasse Kommentar Emballasjegruppe Kommentar Miljøfarer Kommentar Se rubrikk 12 for mer informasjon Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Kommentarer Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II. EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 Vedlegg XIV Liste over stoffer som krever autorisasjon. Stoffer som gir stor grunn til bekymring. Vedlegg XVII Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer. Administrative normer, veiledning nr. 361 m/endringer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 m/endringer. ADR/RID 2013 forskrift nr april Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften m/endringer). REACH informasjon: Alle ingrediensene i dette produktet er allerede registrert, eller tatt opp av oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller unntatt fra registrering. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Faresymbol

10 F1 Sementmembran pulver Side 10 av 10 R-setninger S-setninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) URL for bruksanvisning URL for brosjyre URL for teknisk informasjon Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Flisekompaniet AS R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Flisekompaniet AS. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser skjer på brukerens eget ansvar. Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE3; H335; R41 Fare for alvorlig øyeskade. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Cas-nr Klassifisering Europeisk Sementforening, Cembureau (www.cembureau.eu).

SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow

SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow Roth Clima Comfort Flow Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.06.2013 Revisjonsdato 07.06.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer

SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer F1 Primer Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2007 Revisjonsdato 27.05.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Weber.floor 170 Varmegulv Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.07.2008 Revisjonsdato 24.05.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO PULVER

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO PULVER PLUMBO PULVER Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO PULVER Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2002 Revisjonsdato 05.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Alge & Mugg Vask

SIKKERHETSDATABLAD Alge & Mugg Vask Alge & Mugg Vask Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Alge & Mugg Vask SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2008 10 16 Revisjonsdato: 2015 06 30 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon:. Artikkelnr: 664, 665. 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosroc Nitoseal SC S

SIKKERHETSDATABLAD Fosroc Nitoseal SC S Fosroc Nitoseal SC S Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Fosroc Nitoseal SC S SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920)

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.01.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Seco rensevæske

SIKKERHETSDATABLAD Seco rensevæske Seco rensevæske Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Seco rensevæske Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2003 Revisjonsdato 26.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U

SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U HYDROX S / U Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Dasic Slickgone NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.05.2010 Revisjonsdato 30.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Primer MS2 Komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Primer MS2 Komp. A Primer MS2 Komp. A Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Primer MS2 Komp. A SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 10/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 10/2Bd Prof. BORACOL 10/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 10/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD R-1

SIKKERHETSDATABLAD R-1 R-1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD R-1 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11.2010 Revisjonsdato 20.04.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer