SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver"

Transkript

1 F1 Sementmembran pulver Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran pulver Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn F1 Sementmembran pulver Artikkelnr. 971 GTIN-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Elastisk membran. Sementbasert, diffusjonsåpen. Fleksibel ned til -25 C. Til utvendig bruk. To komponenter Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Flisekompaniet AS Postadresse Østensjøveien 9 Postnr Poststed Oslo Land NORGE Telefon Telefaks E-post Kontaktperson Tommy Fagerhøi 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R37/38, R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Sammensetning på merkeetiketten Hvit Portlandsement:10-30 % Signalord Fare Faresetninger H318 Gir alvorlig øyeskade.

2 F1 Sementmembran pulver Side 2 av 10 Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer PBT / vpvb H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P313 Søk legehjelp. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetting av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Farebeskrivelse Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Generell farebeskrivelse Se forøvrig punkt 8. Helseeffekt Støv eller sprut fra blandingen kan gi varige øyeskader. Støv kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Miljøeffekt Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør unngås. I kontakt med vann herder produktet til en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbart. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hvit Portlandsement CAS-nr.: EC-nr.: Beskrivelse av blandingen Komponentkommentarer Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Xi R37/38, R41 Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H % Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Se rubrikk 11 for ytterligere informasjon. Se rubrikk 16 for komplette R- og H-setninger Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 1 % (partikler <5μm). Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus. Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Inntak av produktet skal behandles som etseskade.

3 F1 Sementmembran pulver Side 3 av 10 Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Irriterer øynene og huden. Øyekontakt med sementholdige produkter kan forårsake alvorlige og potensielle og irreversible skader. Finkornede produkter kan klø og forårsake ubehag og virke lett uttørkende Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Generell helsekontroll. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette kan spre fuktig/vått/etsende materiale Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk For innsatspersonell For innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Tiltak for å beskytte miljøet Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13. Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig. Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottaksstasjon. Små mengder tas opp mekanisk, unngå støvdannelse. Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering. Les og følg produsentens anvisninger. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

4 F1 Sementmembran pulver Side 4 av 10 Råd om generell yrkeshygiene Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i lukket emballasje. Spesielle egenskaper og farer Unngå kontakt og innhalering av pulver. Forhold som skal unngås Unngå kontakt med fukt og værpåvirkninger. Betingelser for sikker oppbevaring Kommentar, Luftfuktighet Lagres tørt. Unngå fuktighet. 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Se rubrikk 1.2 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Natursand CAS-nr.: EC-nr.: t.: 0,3 mg/m³ Totalstøv 8 t.: 0,1 mg/m³ Respirabelt støv 2010 Hvit Portlandsement CAS-nr.: EC-nr.: Slagg CAS-nr.: EC-nr.: Registreringsnummer: t.: 5 mg/m³ t.: 10 mg/m³ totalstøv 8 t.: 5 mg/m³ respirabelt støv 2010 Sjenernede støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2010 Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Komponent Natursand Bokstavkoder K 5) om grenseverdier Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 1 % (partikler <5μm). 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Anbefalte overvåkingsprosedyrer Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Arbeidstilsynets orientering (best.nr.450) Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære". Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Forholdsregler for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk egnet verneutstyr.

5 F1 Sementmembran pulver Side 5 av 10 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. Referanser til relevante standarder EN 143 Håndvern Håndvern Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton. Referanser til relevante standarder EN 374 Gjennomtrengningstid Gjennomtrengelighet tid for de nevnte hanskemateriale er som regel > 480 min. (fuktig materiale) Øye- / ansiktsvern Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Referanser til relevante standarder EN 166 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes. Referanser til relevante standarder EN 340 Hudbeskyttelse, kommentar Kan ved langvarig/ofte hudkontakt tørre ut huden med fare for sprekkdannelser. Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Eksponeringskontroll Tiltak ved privat bruk av kjemikalier Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Følg etikettens bruksanvisning. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pulver Farge Grå Lukt Ingen karakteristisk lukt. Kommentarer, Luktgrense ph (bruksløsning) Verdi: ~ 9,5-11,5 Kommentarer, ph (bruksløsning) Utrørt i vann Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Eksplosjonsgrense Kommentarer, Damptrykk Relativ tetthet Løselighetsbeskrivelse Løselighet i vann Løselighet i fett Løslighet i organisk løsemiddel Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Verdi: = 1500 kg/m³ Blandbar med vann Navn: Ikke kjent

6 F1 Sementmembran pulver Side 6 av 10 Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2 Fysikalske farer Blandbarhet Kommentarer, Ledningsevne Kommentarer, Dråpepunkt Kommentarer, Løsemiddelinnhold Vannreaktivitet Luftreaktivitet Ikke relevant Blandbar med vann. Kommentarer, Gjennomtrengningstall Kommentarer, Flytepunkt Partikkelstørrelse Verdi: 0-0,4 mm Kommentarer, Kritisk trykk Kommentarer, Utvidelseskoeffisient Metningskonsentrasjon Luktgrense Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Produktet herder ved fuktighet Kjemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Produktet herder til en hard masse ved kontakt med vann og fuktighet Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke syrer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Komponent Hvit Portlandsement Akutt toksisitet Innånding: Irriterer luftveiene Etsende / irriterende på huden Alvorlig øyeskadeirritasjon Luftveis- eller hudsensibilisering Komponent Pulveret reagerer med vann og danner sterkt alkalisk løsning av kalsiumhydroksid. Mørtel stivner etter kort tid. Sement i kontakt med våt hud kan forårsake skade hevelse og oppsprekking. Langvarig kontakt med med fuktig hud kan gi etseskader. Støv eller sprut fra våt sement kan føre til varige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Irritasjon av fordøyelsessystemet kan oppstå dersom man svelger store mengder. Slagg

7 F1 Sementmembran pulver Side 7 av 10 CMR effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Akutt toksisitet estimatet for blanding Distribusjon Metabolisme Toksikokinetik Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Øyekontakt Allergi Kroniske effekter Sammenligning av tilgjengelige data med CMR kriterier: Stoffet oppfyller ikke kriteriene for å klassifiseres med hensyn til CRM-egenskaper i henhold til CLP. Ved tilsetning av vann kan blandingen virke etsende på hud og øyne. Ferdig herdet produkt ansees ikke å medføre noen helsefare. Støv kan i høye konsentrasjoner irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til kalsiumhydroksid. Fuktig/vått materiale kan virke etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre tørr og sprukken hud. Fare for alvorlig øyeskade. Sprut på øynene kan gi etseskade. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre kraftig irritasjon og mulige etseskader på svelg og spiserør. Gir alvorlig øyeirritasjon. Produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende. Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Data ikke registrert. Arvestoffskader Ikke kjent Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Ikke kjent Symptomer på eksponering Symptomer på overeksponering Innhalering av sementstøv kan forverre eksisterende luftveissykdommer. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som beskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen. Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak. LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Imidlertid vil innblanding av sement i vann øke vannets ph-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger. Toksikologiske data fra komponenter Komponent Hvit Portlandsement Akvatisk, kommentarer Forventes ikke å bioakkumulere. Persistens og nedbrytbarhet Reagerer med vann og danner inerte og ikke bionedbrytbare faste stoffer. Bioakkumulering Forventes ikke å bioakkumulere. Andre negative effekter Komponent Akutt akvatisk, fisk Produktet er alkalisk og kan gi lokalt forhøyet ph ved utslipp til sjø eller vann. Slagg Verdi: > 100 g/l Testmetode: OECD 203 Art: Leuciscus idus

8 F1 Sementmembran pulver Side 8 av 10 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Akvatisk, kommentarer Vannløselighet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Andre negative effekter Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhets beskrivelse Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Kommentar, COD Kommentar, BOD Persistens og nedbrytbarhet Varighet: 96 timer Verdi: > 94 g/l Testmetode: OECD 201 Art: Desmodesmus subspicatus Varighet: 72 timer Verdi: > 50 g/l Testmetode: OECD 202 Art: Daphnia magna Varighet: 48 timer Produktet er ikke klassifisert miljøfarlig på grunn av ingrediensenes innhold. Kommentarer: Uløselig i vann. Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbart. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ikke aktuelt for uorganiske stoffer Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen bioakkumulering er indikert Mobilitet i jord Mobilitet Kommentar, Overflatespenning Kommentar, Vannløselighet Produktet er ikke biologisk nedbrytbart. Ikke kjent Ikke kjent Produktet er ikke biologisk nedbrytbart, men vil herde i kontakt med vann. Ikke kjent Blandbar med vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Må ikke tømmes i kloakk eller annet vannavløp. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Herdet materiale er ikke farlig avfall. Deponeres i henhold til lokale regler på kommunal avfallsplass. Betongrester og avfall kan gjenvinnes eller brukes som fyllingsmateriale. Koden for farlig avfall nevnt (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Relevant avfalls regelverk Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Veileder (Norsas) om innlevering og deklarering av farlig avfall (2009). Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Nei avfall Avfallskode EAL EAL: emballasje av papir og papp/kartong EAL: emballasje av plast EAL: betong EAL: blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer NORSAS 7091

9 F1 Sementmembran pulver Side 9 av 10 Kontaminert emballasje må tømmes for rester. Det kan etter rengjøring gis til resirkulering. Urenset emballasje må fjernes på samme måte som produktet. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar UN varenavn Kommentar Transport fareklasse Kommentar Emballasjegruppe Kommentar Miljøfarer Kommentar Se rubrikk 12 for mer informasjon Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Kommentarer Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II. EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 Vedlegg XIV Liste over stoffer som krever autorisasjon. Stoffer som gir stor grunn til bekymring. Vedlegg XVII Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer. Administrative normer, veiledning nr. 361 m/endringer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 m/endringer. ADR/RID 2013 forskrift nr april Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften m/endringer). REACH informasjon: Alle ingrediensene i dette produktet er allerede registrert, eller tatt opp av oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller unntatt fra registrering. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Faresymbol

10 F1 Sementmembran pulver Side 10 av 10 R-setninger S-setninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) URL for bruksanvisning URL for brosjyre URL for teknisk informasjon Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Flisekompaniet AS R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Flisekompaniet AS. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser skjer på brukerens eget ansvar. Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE3; H335; R41 Fare for alvorlig øyeskade. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Cas-nr Klassifisering Europeisk Sementforening, Cembureau (www.cembureau.eu).

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Grovrent Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Combitherm A (CS IV)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Combitherm A (CS IV) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 12 Revisjonsdato: 2015 06 12 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Combitherm A. Artikkelnr: 11105,11102, 11103.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan

SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan Heydi Industriplan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.04.2011 Kjemikaliets navn Heydi Industriplan Artikkelnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Finbetong

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Finbetong Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2015 05 18 Revisjonsdato: 2015 05 18 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon:. Artikkelnr: 28105, 28103, 28102. 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Vannstopp.

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Vannstopp. Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2015 07 13 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: 4300, 301. 1.2 Bruksområde/funksjon og bruk det

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Pussm ørtel B (CS III) Hand, Grov, Fin.

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Pussm ørtel B (CS III) Hand, Grov, Fin. Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 13 Revisjonsdato: 2015 05 29 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Pussm ørtel B (CS III) Hand, Pussm ørtel B (CS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B)

SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.06.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow

SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow Roth Clima Comfort Flow Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.06.2013 Revisjonsdato 07.06.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2007 12 13 Revisjonsdato: 2015 06 12 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Grunning Rød A, Grunning Hvit A, Grunning Grå

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO

SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO LD708 Latexfog NO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2009 Revisjonsdato 30.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.07.2007 Revisjonsdato 03.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv

SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Weber.floor 170 Varmegulv Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Weber.floor 170 Varmegulv Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.07.2008 Revisjonsdato 24.05.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium Maskinoppvask Premium konc aluminium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium konc aluminium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.06.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Maskinoppvask Premium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920)

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST PUTTY (88920) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.01.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bådpolish med teflon.

SIKKERHETSDATABLAD. Bådpolish med teflon. Båtpolish med teflon Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Båtpolish med teflon Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.12.2013 Revisjonsdato 15.12.2013 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD

SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD K-FLEX IN CLAD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2005 Revisjonsdato 14.05.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home RÜHL Favorit Home Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD. Hey'di Reshot. Hey'di AS Postboks 13 No-2016 Frogner Telefon: +47-63 86 88 00 Fax: +47-63 86 88 01 Norge

HMS - DATABLAD. Hey'di Reshot. Hey'di AS Postboks 13 No-2016 Frogner Telefon: +47-63 86 88 00 Fax: +47-63 86 88 01 Norge Internkode: 917 Revisjonsdato: 09.09.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 09.09.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig Hey'di AS Postboks 13 No-2016

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP RADIATOR FLUSH (513)

SIKKERHETSDATABLAD STP RADIATOR FLUSH (513) STP RADIATOR FLUSH (513) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP RADIATOR FLUSH (513) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 11.09.2006 Revisjonsdato 25.10.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull URSA Glass Wool/Glassull Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.07.2011 Revisjonsdato 20.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE

SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE COPASLIP LEAD FREE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 11.10.2007 Revisjonsdato 12.02.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Boltemørtel Grov AF. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Boltemørtel Grov AF. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic TASKI Jontec Magic Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel

SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel Odin Gel Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 31.01.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Understøp 80. Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63 86 88 00 Fax: 63 86 88 01 Norge

HMS - DATABLAD. Norm Tec Understøp 80. Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63 86 88 00 Fax: 63 86 88 01 Norge Revisjonsdato: 19.10.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 19.10.2007 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc miljö

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc miljö Maskinoppvask Premium konc miljö Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium konc miljö Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.06.2013 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett SIKKERHETSDATABLAD PTFE-fett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/5/2015 8:35:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PTFE-fett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEC7

SIKKERHETSDATABLAD TEC7 TEC7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Frostbeskyttelse.

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Frostbeskyttelse. Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2015 07 14 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: 304, 305. 1.2 Bruksområde/funksjon og bruk det

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Rep 35. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06. EC-nr.

HMS - DATABLAD. Norm Tec Rep 35. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06. EC-nr. Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK

SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK BIO JUR- OG KLUTVASK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2008 10 16 Revisjonsdato: 2015 06 30 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon:. Artikkelnr: 664, 665. 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator)

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Telio CS C&B (Katalysator) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Urea

SIKKERHETSDATABLAD Urea Urea Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Urea Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.01.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter Antibac Pharma 85% våtservietter Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Antibac Pharma 85% våtservietter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. Hey'di Trollkraft 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. Hey'di Trollkraft 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Internkode: 201 Revisjonsdato: 09.09.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 09.09.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig Hey'di AS Postboks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Dasic Slickgone NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.05.2010 Revisjonsdato 30.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer

SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer F1 Primer Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD F1 Primer Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2007 Revisjonsdato 27.05.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jula Grønnsåpe

SIKKERHETSDATABLAD Jula Grønnsåpe Jula Grønnsåpe Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Jula Grønnsåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2012 Revisjonsdato 04.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jif Kjøkken

SIKKERHETSDATABLAD Jif Kjøkken Jif Kjøkken Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Jif Kjøkken Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.2009 Revisjonsdato 26.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free TASKI Jontec Matt free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Matt free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Repello

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Repello TASKI Jontec Repello Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Repello Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.11.2004 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE CREMESÅPE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal

SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal Jif Professional Universal Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional Universal Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.09.2002 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST BANDAGE (88921)

SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST BANDAGE (88921) CorroProtect EXHAUST BANDAGE (88921) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CorroProtect EXHAUST BANDAGE (88921) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kalsiumklorid 96% Prills

SIKKERHETSDATABLAD Kalsiumklorid 96% Prills Kalsiumklorid 96% Prills Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kalsiumklorid 96% Prills Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.04.2004 Revisjonsdato 30.11.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Versachem SILIKON 650, Röd, Högtemp

SIKKERHETSDATABLAD. Versachem SILIKON 650, Röd, Högtemp Versachem SILIKON 650, Röd, Högtemp Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Versachem SILIKON 650, Röd, Högtemp Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.12.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T NEUTREX T Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NEUTREX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Yocoair Spray

SIKKERHETSDATABLAD Yocoair Spray SIKKERHETSDATABLAD Yocoair Spray Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon Yocoair Spray 1.2. Relevant identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement

SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement CEMEX Miljøsement Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.05.2006 Revisjon 20.09.2010 Kjemikaliets navn CEMEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran væske

SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran væske F1 Sementmembran væske Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD F1 Sementmembran væske Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 28.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weldtite TF2 Dry Wax with Krytox 125ml

SIKKERHETSDATABLAD. Weldtite TF2 Dry Wax with Krytox 125ml Weldtite TF2 Dry Wax with Krytox 125ml Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Weldtite TF2 Dry Wax with Krytox 125ml Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.11.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 832 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ÅRETRUNTGAS ESSVE RÖD 165 MM 2-pack

SIKKERHETSDATABLAD. ÅRETRUNTGAS ESSVE RÖD 165 MM 2-pack ÅRETRUNTGAS ESSVE RÖD 165 MM 2-pack Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD ÅRETRUNTGAS ESSVE RÖD 165 MM 2-pack Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (4) Typ 24-18 / 53-11 / 53-14 / 55-03 / 58-11 / 83-37 / 85-86

SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (4) Typ 24-18 / 53-11 / 53-14 / 55-03 / 58-11 / 83-37 / 85-86 Loxeal (4) Typ 24-18 / 53-11 / 53-14 / 55-03 / 58-11 / 83-37 / 85-86 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (4) Typ 24-18 / 53-11 / 53-14 / 55-03 / 58-11 / 83-37 / 85-86 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Innopolish B520 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Tork Håndkrem & Body Lotion Mini Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Håndkrem & Body Lotion Mini SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Sida: 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produsent / Importør: Kjemikaliets navn: Celite 545 Processing Norge A/S Vandugveien 20 Kjemisk navn: Celite 545 1850 Mysen Tel: 40006841 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Mild Flytende Såpe / Tork Mild Flytende Såpe Mini

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Mild Flytende Såpe / Tork Mild Flytende Såpe Mini Tork Mild Flytende Såpe / Tork Mild Flytende Såpe Mini Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Mild Flytende Såpe / Tork Mild Flytende Såpe Mini SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Sulfat

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Sulfat Potassium Sulfat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Sulfat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.04.2011 Revisjonsdato 13.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO ØKO DO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.02.2007 Revisjon 23.01.2009 Kjemikaliets navn ØKO DO Artikkelnr. 254 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (3) Typ 54-03 / 59-10 / 86-72 / 86-86

SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (3) Typ 54-03 / 59-10 / 86-72 / 86-86 Loxeal (3) Typ 54-03 / 59-10 / 86-72 / 86-86 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Loxeal (3) Typ 54-03 / 59-10 / 86-72 / 86-86 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weldtite Dirtwash Hand Cleaner Beaded Gel 5 Litre 03008

SIKKERHETSDATABLAD Weldtite Dirtwash Hand Cleaner Beaded Gel 5 Litre 03008 Weldtite Dirtwash Hand Cleaner Beaded Gel 5 Litre 03008 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Weldtite Dirtwash Hand Cleaner Beaded Gel 5 Litre 03008 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BRILLIANT Super Moppeimpregnering

SIKKERHETSDATABLAD. BRILLIANT Super Moppeimpregnering BRILLIANT Super Moppeimpregnering Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BRILLIANT Super Moppeimpregnering Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.06.2000 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer