Instruksjonsbok rundballepakkere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok rundballepakkere"

Transkript

1 nstruksjonsbok rundballepakkere Model1 UN 7500 med tilleggsutstyr Slepte modeller UN 7510/7512/7515/7517 Trepunktmonterte UN 7554/7556/7558 Trepktmont. sjdlastende UN 7581/7582 UH nstruksjonsbok UN 7500 norsk, utgave 99-05

2 Dette Kverneland-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett k. Komponenter som ikke er produsert av Kverneland, f.eks. elektrisk og hydraulisk utstyr, kraftoverbringsaksler og dekk dekkes i henhold til den opprinnelige produsentens garantivilkk. Fdgende deler har p.g.a komponentenes funksjon begrensa garantivilkk: Dekk Forstrekkenuller Kniver Lyspaerer Sikringer Oljefilter Hydrauliske pakninger på motorer, ventiler og sylindrer Svekkelse p.g.a. slitasje under bruk er 2 betrakte som normalt for disse delene. Garantien pii de nevnte delene er derfor begrenset til produksjonsfeil som brudd, awikende utfmelse, transportskade etc. påvist på ny maskin. Dersom en skade kan forventes 2 bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette n k deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandleren mi fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til Kvernelands salgsselskap/imporbr innen den 10. i mineden etter at skaden ble meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil6 mheder for at Kvernelands salgsselskap/importm skal kunne inspisere delene. Siden bruken av Kvernelands produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utfmelse av funksjon og eventuelle Blgeskader. Garantien kan bortfalle dersom: a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å vaere godkjent av Kverneland b) fabrikantens bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt c) maskinen er brukt til andre form21 enn det den er beregnet for. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskriier stiller krav til produsenten av denne maskinen om n0ye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er Kverneland og var imporbr/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. Kverneland forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelse for tidligere leverte maskiner. //7 Kverneland Kverneland Underhaug AS

3 Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgiir av skilt på maskinen. Se illustrasjon pa denne side. Maskinens serienummer og leveringsiir skal vzre notert nedenfor. Vennligst bruk disse opplysningene ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilharende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldende helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med direktiv 89/392/E0F med tillegg 91/368/E0F, 93/44/EOF og 89/336/E0F. Serienummer CE-symbol Y - /&-symbol Serienummer [[ CE-symbol bverings Ar *) ekstrautstyr 3

4 ntro duks jon Vi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye Kverneland-produkt. Du har valgt et funksjonelt kvalitets-produkt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle Kverneland-produkter er konstruert og bygget i nzrt samarbeid med bnnder og maskinstasjoner for A sikre optimal funksjon og pditelighet. Vennligst les denne instruksjonsboken fnr maskinen tas i bruk. Lykke til! Med hilsen Kverneland ASA <<For framsynte barndem 4/17 Kverneland r Kverneland Norge AS 4344 Kvernaland Kverneland Underhaug AS Torlandsvegen 3 N-4365 Naerbar 4

5 nnholdsfor tegnelse Side Garanti... 2 Maskinidentifisering... 3 ntroduksjon... 4 Hovedm Al... 6 Tekniske data... 7 Modellbeskrivelse... 7 Sikkerhet... 9 Generelle sikkerhetsinstrukser... 9 Supplerende sikkerhetsinstrukser for ballepakker Ny maskin - vaer forsiktig! Klargjaring ny maskin Emballasje Filmautomatikk Svingbord Belter SvingbordlBs-funksjon Filmforstrekker Filmoverlegg Filmsamler* Klargjaring av slept maskin Klargjaring av trepunktmontert maskin Klargjaring av trepunktmontert sjallastende maskin Klargjaring av elektrisk styring (gjelder for modellene UN 7515/7558/7582) Krav til traktor Krav til strekkfim Maskinen i bruk Tilkopling til traktor Betjening Lagring Programmerbar styring ballepakker Betjeningspanelet Symboler Parametervalg Hvordan kople til betjeningspanel/valg av model Endring av parametre Maskin i utgangsstilling Manuell, automatisk og halv-automatisk driftsfunksjon Veksling mellom Automatisk og manuel1 driftsfunksjon Vedlikehold Vedlikehold generelt Filmautomatikk Feilsaking ved driftsproblemer Feilsaking hydraulisk anlegg Feilsaking elektrisk anlegg Feilsaking mekaniske komponenter Hydraulikkdiagram Notater *) ekstrautstyr 5

6 Hovedmål Alle m&l oppgitt i millimeter i 1500, t

7 Tekniske data Beskrivelse Vek Hjuldimensjon, slepte modeller standard ekstra Oljebehov Maksimum svingbordhastighet Driftsspenning, (bare elektrisk styrte maskiner) Forstrekker Filmbredde Nominel1 filmforstrekk Antal1 filmlag Filmrull-holder (4 ruller) Betjening Bdlemål Rundballediameter Firkantballer Data UN kg UN kg UN kg UN kg UN lOkg UN kg UN kg UN kg UN kg 11.0/6512" 10 ply 360/55-12" 8 ply 400/ " 10 ply 26 l/min (15Obar) ca. 30 rpm 12v 500 og 750mm ca. 70% Std p% slepte modeller Hydraulisk med skapbetjening eller elektromagnetisk med programmert styring 0,9 m - 1,8 m kun tilntermet kvadratisk tverrsnitt, f.eks. 0,8 x 0,85 eller & 0,7 x 0,8 Ballelengde maks. 1,5m Ballevekt maks. 1200kg M.ERK. nnpakking av firkantballer krever noen ekstra tiltak for å få en god silokvalitet Juster pressen slii at den gir velformede baller med h0y tetthet. Reduser lengden p% ballen om nsdvendig. kke forstrekk mer enn 65%. En firkantballe skal under ingen omstendigheter pakkes inn med mindre enn 6 lag folie. Håndter innpakkede baller med en spesielt konstruert ballegaffel slii at folien ikke blir skadet. Umiddelbart etter pakking skal ballene stables med den eventuelle konkave siden ned. Modellbeskrivelse Kverneland ballepakkere er konstruert og bygget for % pakke rundballer av fort0rket gras til ensilering og senere utfbring. De fleste modellene (unntak UN ) kan utstyres med firkantballesett. Dermed kan tilnmmet kvadratiske firkantballer pakkes, typisk 0,8xO,8m med maksimal lengde 1,5m. En oljemotor driver svingbordet, svingbordruller og filmautomatikk (kutt&feste mekanisme). Maskinen er utstyrt med en 500mm eller 750 mm filmforstrekker, og p% de fleste modellene er filmautomatikk standard. Maskinen drives av traktorens oljepumpe. Manuelt styrte modeller betjenes med hydrauliispaker. Enkelte modeller har programmert styring. Her styrer den integrerte hydraulikksentralen alle de hydrauliske funksjonene ved hjelp av elektromagnetiske ventiler. nnpakkingen av ballen kan gjsres hel eller halvautomatisk, eller manuelt. Et betjeningspanel utstyrt med membrantaster og en integrert joystick er standard p% elektrisk styrte maskiner. *) ekstrautstyr 7

8 _ 8

9 Sikkerhet FOr maskinen betjenes, justeres eller repareres, mi bruker, reparatrar og eier gj0re seg kjent med sikkerhetsinstruksene som finnes i denne instruksjonsboken. (Fig. 1) Vaer oppmerksom og forsiktig nk det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboken. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! A V æ r spesielt oppmerksom pi dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngb ulykke. Dette symbolet kan finnes utover i denne instruksjonsboka og på varselsskilt pi maskinen. De står der for din sikkerhets skyld og skal derfor legges merke til. Generelle sikkerhetsinstrukser Vær forsiktig når andre mennesker eller dyr er i nærheten! Start aldri maskinen nk mennesker eller dyr er naer maskin og traktor. Stil aldri mellom traktorhjul og maskin. (Fig. 2) Legg merke til gjeldende regler nk det gjelder mindreariges betjening av landbruksmaskiner. Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Bruk personlig verneutstyr Bruk ikke lestsittende klær som kan henge seg fast i bevegelige deler pi maskinen. Bruk godkjent maske under stmete arbeidsforhold. (Fig. 3) Vær oppmerksom pi fare som oppst%r ved h0gt sbynivi. Noen kombinasjoner av traktorhedskap kan under visse forhold forksake over 85dB, ogsh inne i sbyskjermet ferrerhus. Under slike forhold mii h~rselsvern benyttes. Hold traktorens vinduer og derer lukket for å redusere sbynivaet rundt traktorfprreren. Maskinen må tilkoples riktig traktorstarrelse Traktorens vekt mb samsvare med maskinens maksimalvekt under arbeid. F0lg gjeldende offentlige bestemmelser. (Fig. 4) Kontroller at korrekt kraftuttaksutveksliig er tilkoplet. En maskin bygget for 540 o/mh mi aldri koples til traktor med kraftuttakshastighet 1000 o/ min innkoplet. Maskinens normale kraftuttakshastighet er oppgitt pi skilt naer krafloverferingssystemet. Kopling mellom traktor og maskin skal alltid gjeres som beskrevet i instruksjonsboka. Dersom tilkoplingen skjer via landbruksdrag, skal den ene delen (traktor- eller maskindrag) ha gaffelutform-ing. Dragbolten skal sikres med lasepinne. (Fig. 5) F0lg gjeldende offentlige bestemmelser for veitransport. Noen land krever bruk av sikkerhetslenke ved transport av slept maskin. Tenk sikkerhet ved arbeid Traktormotoren skal stanses og tenningsnekkelen rjernes frar det utferes reparasjonsarbeid, smaring eller annet vedliiehold på maskinen. (Fig. 6) Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Fors~k ikke i starte maskinen frar dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgiende. (Fig. 7) Pass spesielt på alle verneskjermer i forbindelse med kraftoverfraringsaksler. Bytt ut skadede skjermer. Sikkerhetslenker skal alltid festes til maskin og/eller traktor for A hindre vernehylsene i rotere. Hydraulikk Vær forsiktig ved hhdtering av hydrauliske systemer. Bruk oyevern og hansker. Olje som slipper ut under hegt trykk kan trenge inn under huden og forksake alvorlig indre skade. Oppsuk lege dersom du har blitt utsatt for slik skade. (Fig. 8) Pass på at ingen oppholder seg nær maskinen når hydraulikkfunksjonene betjenes. Ved frakopling av maskin og når traktor/ maskin forlates Sett alle hydraulikkfunksjoner i n0ytralposisjon nk maskinen koples fra. Senk bevegelige arbeidsorgan til bakken eller sett dem i transportstilling og sikre dem med tilhmende transport/parkerings-sikring. Dersom maskinen er utstyrt med parkeringsklosser skal disse benyttes. La ikke barn leke eller oppholde seg nær landbruksmaskiner. (Fig. 9) *) ekstrautstyr 9

10 OT

11 Kj0r sikkert Husk at du har ansvaret - uforsiktighet og slurv kan forhsake alvorlig skade eller dardsfall. (Fig. 10) Kontroller hjulbolter og kopling mellom maskin og traktor f0r transport på offentlig vei. Kople også fra hydrauliisystemet. Kj~r med omtanke. Reduser hastigheten i svinger og ved kjarring på ujevnt underlag. Pass på at slept maskin ikke kommer i ukontrollert sidebevegelse. Husk veltefaren ved kjsring i sidehelling og på jord med liten baereevne. Reduser lasten. LYS Eier/bruker er ansvarlig for å utstyre maskinen med korrekt lys og refleks ved kj~ring pa offentlig vei. F0lg offentlige bestemmelser. (Fig. 11) Sikkerhetsutstyr Ha alltid med ferrstehjelpsutstyr i traktoren. F0lg offentlige bestemmelser når det gjelder brannslukkingsutstyr. Når det arbeides med brennbare materialer som h0y og halm skal brannslukkingsutstyr alltid vaere tilgjengelig. (Fig. 12) Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. (Fig. 13) Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. (Fig. 14) *) ekstrautstyr 11

12 ZT OZSOZZ Z&SOZZ zzsozz ZESOZZ GZSOZZ \ C&SOZZ, \ \ l zzsozz czsod 8ZSOZZ \ PZSOZZ \c PZSOZZ : &ZSOZZ

13 61 *B!d BZSOZZ zzsozz O O2

14 PT 08soZz ozs S8SOZZ / L8SOZZ z8sozz 6Z9OZZ PZSOZZ

15 PBSOZi 08SOZZ SBSOZZ GZSOZZ 8ZSOZZ LZSOZZ G!! o-' v C8SOZZ U (/t

16 ~ Supplerende sikkerhetsinstrukser for ballepakker Denne maskinen er konstruert og bygget for b pakke rundballer (samt kvadratiske firkantballer) av fortarket gras til ensilering og senere utfbring. Maskinen er merket med advarselsskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestilliigsnummer framgk av illustrasjonene til dette avsnittet. Se fig. 15 nk det gjelder plassering pb maskinen. Advarselsskilt (fig. 16). Vzr forsiktig! Les og forstå instruksjonsboka far maskinen tas i bruk og far det foretas justeringer og vedlikehold. Advarselskilt (fig. 17). Klemfare. Hhd kan klemmes dersom den blir dratt inn mellom forstrekkerrull og filmrull pb filmforstrekkeren. Advarselsskilt (fig. 18). Hold avstand til bftearmen. Den kan beveges uten forvarsel. Advarselskilt (fig. 19). Klemfare. Unngb opphold mellom falldemperplate og svingbordrull nk maskinen er i arbeid. Pbse at traktorens motor er stoppet far det arbeides i dette omrbdet. Advarselskilt (fig. 20). Klemfare ved tipping av rundballe. Hold tilskuere unna. Advarselskilt (fig. 21). Sett pb transportliisene f0r maskinen transporteres eller parkeres. Advarselsskilt (fig. 22). Fingre kan kuttes. Hold avstand til filmautomatikkens kniv. Kople fra strekkijzren ved hjelp av gul trekant far det utfrares arbeid/vedlikehold her. Advarselskilt (fig. 23). Hold tilskuere unna maskinens arbeidsomrbde. Sikkerhetsavstand 5 meter. Gå ikke under ballen ved efting. Advarselsskilt (Fig. 24). Ballen kan falle av svingbordet. kke overskrid anbefalt svingbordhastighet pb 30 omdreininger pr. minutt. Ujevne/skjeve baller kombinert med hlay svingbordhastighet kan være farlig. Advarselskilt (fig. 25). Klemfare svingbord. Serg alltid for b sikre med sikkerhetsstag fer det arbeides under hevet svingbord. Advarselskilt (fig. 26). Sbyfare. ekstreme tilfeller og nær forstrekkeren kan swnivbet overskride 90 dbk slike tilfeller mb herselsvern brukes. Advarselskilt (fig. 27). Fare ved sveising. Kople fra all elektronikk far sveising begynner. Bruk bare godkjent lefteutstyr. Maskinens vekt er oppgitt i avsnittet ((Tekniske data,. VEr forsiktig! Vzr sikker pb at det ikke oppholder seg noen under eller naer maskinen n k den larftes. Laft. maskinen med stropp festa i maskinens hovedramme slik at ldtet er balansert. Kontroller at LftestrOPPene er forsvarlig festa far larftet starter. Bruk styrestropp for b holde maskinen i posisjon. 16

17 ~~ ~~ ~ ~ Ny maskin - vaer forsiktia! U Les instruksjonsboka. Vier spesielt oppmerksom når ny maskin startes for fsrste gang. Monteringsfeil, feil betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Kvernelands produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke fslges. Vier spesielt oppmerksom pb dette symbolet. Det brukes for b framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngbs. VEr spesielt oppmerksom pb fslgende n k ny maskin settes i drift Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok og plassert slik at de kan fdge maskinens bevegelser uten å skades. Kontroller tilkoplingen til traktor. Smsr maskinen som beskrevet i avsnitt 6.0 Vedlikehold. Sjekk hjulboltenes tiltrekningsmoment - skal viere 220 Nm. Forstrekkerr uller Det er viktig åholde forstrekkerrullene reine for partikler, sbv, gras-strb og limstoffer. Bruk rsdsprit. Ureine ruller kan forbrsake feil forstrekking eller huller i filmen og dermed sdelagt f6r. ' - Husk at operatmen har et ansvar for at produktet er riktig pakket. *) ekstrautstyr 17

18 , 1 2 o 6Z &

19 . Klargjaring ny rnaskin Sarg for at maskinen star/henger stabilt når arbeidet utbres. 1.0 Emballasje 11.1 Filmautomatikk Fjern all emballasje. Utstyr som ligger lagret oppi maskinen, fjernes UN Fig. 31 Fig. 32 UN Filmautomatikken kutter automatisk den strekte filmen ved tipping. Filmen festes automatisk på neste balle ved rotasjon. Filmautomatikken leveres i tre deler: -Kutte-/feste-enhet montert på bwle -Stag og beskyttelsesbwle -Utlar ser 1) Fest bwle (fig. 28/A) med kutte-/feste-enhet (B) på innsiden av det roterende bordets endeplater. Bruk 4 bolter M12 x 35. Kuttedfeste-enheten kan flyttes på bwlen. For baller med lengde opp til 1,2m brukes hul1 1 (fig. 30). Hul1 2 brukes for baller med stprrre lengde. 2) Fest beskyttelsesbwlen (fig. 29) på hjarrnet av bordet. Bruk bolter M10x30. Kontroller at gripestanga (fig. 30/L) ikke berarre bwlen når den er i ytre stilling. 3) Monter palarm (fig. 30/D) og stag (E og F). Kontroller at ekssenteren (fig. 30/G) (sett ovenfra på illustrasjonen) på drivakselen under svingbordet har settskruene vendt bakover (bort fra filmautomatikken) når svingbordet star med filmautomatikken mot traktoren. 4) Drei bordet 90" forbi tipp-posisjon. Juster palarmens posisjon med skrue (fig.30/a) til avstand B er 6 mm. 5) Utlarseren (fig 31 og 32) skal festes framme på tippramma med 2 bolter M8x25. Sett på fj0r (U) og kjetting. Kjettinglrakka stikkes gjennom den galvaniserte plattformen (fig.31)/rammebjelken (fig.32) og låses med en fjsrpinne 0. Kontroller at avstanden mellom utlarser og stag er 10-20mm nik bordet er i driftsposisjon (se fig. 30/S). UtlQseren (fig. 33)er ferdig montert på UN7581/ A 1 SL UN Fig. 33 *) ekstrautstyr 19

20 6E 'B!d a LE *B!d U

21 1.2 Svingbord Stratteruller Fest stratterullene (fig. 34) på bordet. Avstanden tilpasses ballestarrelsen; maksimalt ballelengden + 150mm. LAS statterullakselen med en ringpinne under bordet. Brakett for ststterull*: For ballelengde over 1,4m kreves brakett for stratterull, monteringsett, best. nr Brakettene settes på utsiden av bordet, fig. 34/A, slik at avstanden mellom statterullene okes Tilpassing av svingbordet til, ballediameter De to store rullene pil svingbordet er fabrikkmontert for baller med diameter 1,2 m. Dersom ballediameteren awiker fra dette må den beltedrevne rullen flyttes for å oppnå maksimal kontakt mellom balle og belter. Se fig Belter Tre belter er standard fra fabrikk. Dette er tilstrekkelig når ballens lengde er 1.2m, se fig. 36/A Når ballens lengde er over 1.4m bar ekstra belter monteres. Flytt remstyringene et trinn ut. Se fig. 36/ B, C eller D. Bestillingsnummer for belte: Maksimum ballelengde er 1,5m Balledrift Ballen må stikke minimum 60mm utenfor beltet for å oppnil maksimum kontakt mellom balle og belte, se fig Svingbordlåsfunksjon Se fig.38. Svingbord-låsen går automatisk i inngrep nk svingbordet kommer i tippposisjon. Den hindrer bordet i å dreie tilbake fra denne posisjonen når det står stille med strekk fra filmen. det bordet tippes opp, hindrer låsen også bordet i å dreie i den andre retningen. NB! N k bordet er tippet opp og låsen er i inngrep, kan bordet ikke dreies, heller ikke med motoren. 1.5 Filmforstrekker Filmforstrekkeren er i standardutgave utstyrt med et tannhjul (fig. 39/A) som gir ca. 70% forstrekk av filmen. Ved langtidslagring i meget sterkt sollys anbefaler vi et tannhjul (delenr ) som gir ca.55% forstrekk. Kontrollkr kjedestramming (forstrekkerrullene skal gå lett). Justeres med strammehjul (39/C). Kontroller ogsil at boltene på kjedehjul A og B er tiltrukket. Ved riktig kjedestramming skal rullene dreies lett for hånd. Sjekk at forstrekkerrullene er reine f0r bruk. 750mm forstrekker kan brukes for 500mm film ved il sette overgangshylsa (fig. 39/D) på toppen av filmrullen Hwdejustering av filmforstrekker For å få en glatt film på ballen justeres filmstolpen slik at filmens midtlinje og ballens senterlinje er overens. Se fig. 40. Denne vil variere med forskjellige ballediametere. Dersom balle og film ikke er på linje brukes mer film enn nadvendig. Etter justering låses forstrekkeren med to bolter (M12 x 80). Lrafteutstyr til forstrekker (se fig. 44/D) leveres som standard på model1 UN 7515, ellers som ekstrautstyr, best.nr Filmoverlegg Kjedehjul B (fig. 41) bestemmer filmoverlegget. 50% filmoverlegg med 2+2 eller lag er standard. Se tabel1 fig. 41. Legg merke til forskjellen i innstilling mellom 500 og 750mm film. Kjedehjul B med 18 tenner er standard - påmontert svingbord fra fabrikk. Kjedehjul B med 12 tenner leveres med 750mm forstrekker. 1.7 Filmsamler* Ekstrautstyr. Ved pakking av baller med stor diameter og spesielt når 750 mm film brukes vil ikke all filmen samles på palstanga ved tipping. slie tilfeller er filmsamleren nadvendig. Når svingbordet tippes opp beveger filmsamleren seg ned. Se egen monteringsanvisning. *) ekstrautstyr 21

22 TT PP -& a (7

23 1.8 Klargjsring av slept maskin 1. Tiltrekkingsmoment på hjulbolter er 220Nm. 2. Sett p% sprutskjerm bak hqre hjul (fig. 42) 3. Fest larftegaffelen på rammeboltene. Sie ytre del med beslag (fig. 43/A) som låses med skrue (B). fest sylinderen. Legg merke til transportlåsens (C) plassering. Juster bredden etter ballens diameter. Juster bftegaffelens endestopp slik at ballen blii lagt midt på pakkebordet. Se fig. 43/D. 4. Monter forstrekkerfestet (fig. 44/A). Plasser denne så n2er svingbordet som mulig. Kontroller klaringen til roterende bord. Sett på filmforstrekkeren (B). 5. Montering av styring Bare modell UN 7510 og 7512: Tilpass hrayde og vinkel på betjeningsarm etter traktor og operatarr (fig.44/c) Bare modell UN 7517: Spakenhet for kabelstyring monteres i traktorhytta - unnga krappe svinger på kablene (min. radius 35cm). Monter rotasjons- og balleteller (7593) - se egen monteringsanvisning. Bare modell UN 7515: Styreenheten monteres i traktorhytta- se også avsnitt Monter traktordraget (fig. 45). Maskinen bor holdes vannrett ved bruk. For å fa til dette må dragets hwde justeres i ramma. Draget kan også vendes oppned. Se fig. 45. Legg merke til hylsa og brikkas plassering på dragbolten. MNB! Kvass brikkekant skal ligge an mot ramma. Tiltrekkings-momentet på dragboltene er 220Nm. OBS! Draget finnes i flere varianter. Kontakt din forhandler dersom draget ikke passer til traktoren. PlMaskinen må ikke koples til traktorens trekkstenger. 7. Monter hydraulisk falldemper (std for UN 7515/ 7517). Dette utstyret skaner baller mot harde stnt mot bakken når den tippes fra svingbordet. Se egen monteringsanvisning. Monter eventuel1 falldemperforlenger*. Monteres bak på falldemper modell Festes til falldemperen med 2 klemjern, ett p% hver side. 8. Viss inkludert i leveransen: Monter filmautomatikk. Se avsnitt 1.1 Filmautomatikk. 9. Smarr maskinen i henhold smarrekart, se avsnitt Sjekk at alle bolter og muttere er godt tiltrukket. Spesielt viktig er drag- og hjulbolter. 11. Sjekk alle funksjonene. 1.9 Klargjsring av trepunktmonter t maskin 1. Bare maskin med manuelt betjent sentral (UN 7556): Monter betjeningspanel og sentral (fig.46/a). Bruk en bolt M12x100. LAS panelet i arnsket posisjon med en bolt B, M10x Sett på forstrekkeren (fig. 46/C, 2 bolter M12x80). Se ellers avsnitt Bare maskin med programmert styring (UN 7558): Monter lampefeste p% forstrekkeren. Sett på varselampen. Se fig.47/a. 4. Sett p% rekkverk, fig.48/e. 5. Bare maskin med programmert styring (UN 7558): Klargjarr sikkerhetsgjerde. Dette bes& av 2 plastrarr (fig. 48/A) og 2 &er (B) som settes sammen til 2 stolper, 1 sikkerhetsstang (C) som festes til betjeningspanelet (bolt M8x30) samt 1 plastkjetting (D). 6. Bare maskin med programmert styring ved stasjonær pakking og evnt påmontert hydraulikk-aggregak Monter stnttebein, se separat monteringsanvisning. 7. Viss inkludert i leveransen: Monter filmautomatikk. Se avsnitt 1.1 Filmautomatikk. 8. Hydraulisk system er klar for drift. 9. Smarr maskinen i henhold smsrekart, se avsnitt 6.0 Vedlikehold. 10. Sjekk at alle bolter og muttere er godt tiltrukket. 11. Sjekk alle funksjonene. *) ekstrautstyr 23

24 a

25 1.10 Klargjming av trepunktmonter t sjsllastende maskin 1. Monter tårnet (fig. 49/A) på tipprammen med 2 lasker (B) og 4 bolter M12x Monter lastearmen (C) på tiirnet. Sett på hydraulikk-sylinderen (D) og kople til slangene (merka slange koples til ovre nippel). Sylinderen vendes med stempelstanga mot lastearmen. NB! Legg merke til slangefaringen. 3. Fest forstrekkerholderen (E) med bolt (F) og låsepinne (G). Monter forstrekkerstaget (m. (Forstrekkeren kan parkeres naermere svingbordet for transportkjsring ved å låse den i hul1 på staget.) 4. Monter filmforstrekkeren (2 bolter M12x80). 5. Monter filmautomatikk. Se avsnitt 1.1 Filmautomatikk. 6. Hydraulisk system er klar for drift. 7. Smsr maskinen i henhold smsrekart, se avsnitt 6.0 Vedlikehold. 8. Sjekk at alle bolter og muttere er godt tiltrukket. 9. Sjekk alle funksjonene Klargjoring av elektrisk styring (gjelder for modellene UN 7515/7558/7582) nstallasjon Fig. 50 viser elektrisk styring i fullt utbygget versjon. De tre Silawrapmodellene er utstyrt med 3 varianter av denne styringen. Betjeningspanelet (fig. 50/A), monteres inne i traktorhytta i en gunstig posisjon ved å bruke festebraketten. Multi kontrollmodulen (svart plastkonsoll) (B) er allerede påmontert maskinen. Denne inneholder programmbrikke, mikroprosessor og minnefunksjon. Den er beskyttet med to sikringer; strsmforsyningssikring loamp (kan vzere 7-1OA) og elektronikksikriig 500mA (kan viere 5OOmA-LA). Multikontroll modulen koples til betjeningspanelet med $-leder datakabel (C). Magnetkontaktene (D) er koplet til sleideventilblokka (E). Sensorer med ledning (F9 er koplet på maskinen, se fig Alt dette er fabrikkmontert. StrsmforsyningsstQpselet (G) må koples til traktorens batteri via batterikabelsettet 0 for å sikre stabil 12volt strsmtilf~rsel. 8 Amp sikring er montert i batterikabelen. Gjelder bare model1 UN 7558: Denne maskinen er utstyrt med fjernkontroll a> og mottaker () (iifra0ye), rotorlampe (K) som standard. (Dette utstyret kan ettermonteres på de andre modellene.) nfra0ye monteres på rotorlampefestet. Lampekontakten (M> koples sammen med lampestapsel (N). Betjeningspanelet installeres i traktorhytta. Sjekk at det er montert batteri (9-volt) i fjernkontrollen. Programmering gj~res via programmpanelet, deretter kan dette frakoples om snskelig. Styringen gjsres nå via fjernkontrollen. Elektronisk, programmerebar styring er nå klar til bruk. *) ekstrautstyr 25

26 9z L u- O O O B -1 > '\ m / 1

27 Sensorplassering Rotasjonssensoren (fig /R) kan justeres for å påvirke svingbordets stopp-posisjon. Denne sensoren gir ogsi signal til styreenheten for telling av rotasjoner og antal1 pakka baller. Telleverket fungerer ikke dersom rotasjonssensoren er defekt. Sensor for tipp-posisjon (fig.50-53/?q forhindrer bordrotasjon nik bord er opptippet. Lastearmens sperresensor (fig /l) kan til en viss grad justeres for il begrense lastearmhwde n& bordet roterer. Sensor for lasteposisjon (fig /P) kan justeres for å påvirke svingbordets laste-posisjon (90 gr. etter tippposisjon). /i\ Klaringen mellom magnet og sensor bsr vaere 2-8 mm. Klaring mellom sensor-ende og sal-brakett mi vaere minimum 5mm. 2. Krav til traktor Slept ballepakker: Maskinen koples til traktorens trekk-krok Trepunkt montert ballepakker: Maskinen koples til traktorens trekkstenger, kat. 2. Trekkstengene mi kunne holdes i posisjon nik traktorens pumpe leverer olje til maskinen. Trekkstengenes stabiliseringsstag må benyttes. Alle modeller Ballepakker modellene krever ett enkeltvirkende uttak med fri (trykkbs) retur til tank. Nsdvendig oljekapasitet min. 26 l/min ved 150 bar trykk. Model1 UN 7515/7558/7582: /1\ Maskinens elektriske/elektroniske styresystem krever 12V driftsspenning med konstant tilfarsel. Derfor skal strsmtilfsrselen hentes direkte fra batteri v.h.a. medfslgende batterikabel. Magnetventilene kan betjenes med min. 10,5V målt pil magnetens kontakt. Det elektroniske systemet krever under belastning minimun llv, mblt pb inngangen i den svarte plastboksen (multi kontrol1 modulen). 3. Krav til stremh Filmbredde: 500 eller 750mm. Klebeevne: God, spesielt viktig ved pakking av firkantballer. Det er viktig at film med hary klebeevne blir brukt ved firkantballepakking slik at maksimal grad av heft mellom lagene oppnbs. Dette er spesielt viktig pi hjarnene. Pi grum av firkantprofilen er det mulig at ekstra omdreininger er nedvendig for 2 kompensere for uregelmessige overlappinger. Mekanisk styrke: God smidighet for god omslutning pb hjsrner og kanter. Filmtykkelse: Minst 25 mm fordi strekking medf0rer at filmen blir tynnere. *) ekstrautstyr 27

28 82 o9 'Od 8SSL Nfl Z8SL Nfl fl C8SL Nfl ' LCSL Nfl t/ 9SSL Nfl n ZCSUOCSL Nfl Z8SU8SSUS CSL Nfl

29 4. Maskinen i bruk 4.1 Tilkopling til traktor Bare slept modell: Maskinen koples til traktorens trekk-krok event. landbruksdrag avhengig av hvilket drag som velges se avsnitt 1.4. Bare trepunkt montert modell: Maskinen koples til traktorens trekkstenger, kat. 2. Trekkstengene må kunne holdes i posisjon når traktorens pumpe leverer olje til maskinen. Trekkstengenes stabiliseringsstag strammes. Alle modeller: Hydraulikkslangene koples til en av traktorens dobbeltvirkende ventiler eller en enkeltvirkende med fri (trykkllas) retur, Bare modell UN 7515/7558/7582: 1 # Maskinens trykkslange er kopla til oljefilteret. Alle modeller: Returslangen har tilbakeslagsventil for å hindre at oljestr~mmen går feil retning gjennom sentralen ved feilkopling. NB! På John Deere traktor t.o.m. 40-serien b0r returolja gå direkte til traktorens oljefilter. Kontakt din John Deere-forhandler for detaljert opplysning om behov for modifsering av traktor Kontinuerlig hydraulikkmotordrift på traktorer med lukket senter Nik denne maskinen drives av traktorer tilsvarende John Deere 30-, 40- og 50-serien (lukket senter system), må hydraulikksentralens senterlup stenges. Dette gjelder ikke nyere traktorer som har lukket senter med Load sensing system. Senterbpet stenges ved montering av blokkeringsskrue A i hul1 or skrue U, se fig Skru ut og ta vare pa skrue U. NB! Når det byttes til traktor uten lukket senter system, må blokkeringsskruen fiernes igjen! Ellers kan traktorens hydradikk-pumpe sdelegges. På traktor med load sensing-system, ma oljestr~mmen justeres til ca. 261/min Bruk rein hydraulikkolje! For 5 få maksimum virkningsgrad og levetid på de hydrauliske komponentene ma hydraulikkoljen være rein. Filterelement og olje på traktoren må utskiftes i henhold til produsentens anbefalinger Filtertilstandsindikator Se fig : Grsnt filter i orden Radt - filter ma byttes Kontrollkr filteret (med traktor motorturtall som tilsvarer normal pakking) når olja er varm. Kald olje kan gi feil indikering. NB! På traktorer med lukket senter system (f.eks John Deere 30-, 40- og 50-serien) ma svingbordet rotere for å få riktig indikering (en oljestr~m må gå gjennom filteret). Vzr forsiktig ved inspeksjon. Se opp for roterende bord. *) ekstrautstyr 29

30 O n,

31 4.2 Betjening A Les narye gjennom dette br maskinen startes! Sett filmrullen i forstrekkeren. Pass pi omdreiningsretningen. 750mm forstrekker: Ved bruk av 500mm filmbredde må overgangshylsa settes oppi filmrullen hr den settes inn i forstrekkeren. Pass pi i ha riktig rulldrift pi svingbordet. Se fig. 41. Observer forskjellen mellom 500 og 750mmjZm. For gras anbefales 6 lag film,lagt pi etter metoden. 2+2 kan vme tilstrekkelig ved korttidslagring (pakking f.eks. i ettersesongen). 70% forstrekk av filmen er standard utstyr. Ved langtidslagring i omrider med meget sterkt sollys anbefales 55% filmstrekk. Se avsnitt 1.5 Filmforstrekker Arbeidshastighet Finn minimum traktormotor-turtall som gir svingbordet 30 omdreininger pr. minutt (oljebehov 26 / min). For hqt motorturtall er uekonomisk, lite hensiktsmessig og kan fme til sterk varmeutvikling i hydraulikkoljen. Maskin med elektrohydraulisk sentral har integrert mengdereguleringsventil som begrenser oljestrummen gjennom motoren til ca. 26 l/min. NB! For traktorer med &losed center load sensing, må oljemengden justeres til ca. 26 l/min Pakkeprosedyre 1) Te11 opp antal1 omdreininger etter i ha dekka ballen med film 6n gang, legg til 1 og doble (2+2) eller tredoble (2+2+2) dette tallet. 2) Kutt av filmen. Den Lse filmenden pi den ferdig pakka ballen ber festes skikkelig for i sikre at ballen kan sta imot vzer og vind under lagring. Se fig ) Roter svingbordet til tipp-posisjon. 4) V2er sikker pi at tippomride er klart. Tipp ballen av bordet Hvordan brukes filmautomatikken Fest filmen til ballen. Start pakking. Etter 11 omdreininger har oppsamlingstanga nådd sin ytterste posisjon og er klar for uthsing. Tidspunktet for utlesning kan justeres. Se avsnittet "Etterjustering filmautomatikk". NAr bordet tippes samler filmen seg på gripestanga, fjera blir utlest og filmen kuttes og festes. Filmen legger seg automatisk på neste balle ved rotasjon. Fig.62 viser filmkutterhode. Feilseking - se avsnitt Transportkjsring Ved transport på offentlig vei skal gjeldene trafilforskriier etterfulges. 1) Svingbordet sikres med låsestang (leveres med maskinen). Se fig. 63/A. 2) Kun slept ballepakker: Us Lftegaffelen med stag (er festa til Lftegaffelen) i ovre posisjon. Se fig. 64/A. 3) Lås eventuel1 falldemper i ovre posisjon med låsebolt (fig. 65/E) som sikres med en ringpinne F. Usebolten settes i posisjon G nar den ikke er i bruk. 4) Hev parkeringsfoten. *) ekstrautstyr 31

32 69 Z8SL 18SL Nll 89 o o L 1SUS CSUZ 1SUO CSL Nll 99 8SSL Nll

33 4.2.5 Bruk av ballepakkeren Fig. 67 viser eksempel pd bruk av slept maskin. Fig. 66/A viser riktig svingbordposisjon ved tipping av balle. Fig. 66/B viser riktig svingbordposisjon ved lasting av balle. Fig. 68 viser normal arbeidssituasjon ved bruk av trepunktmontert maskin, her UN 7558 med sikkerhets-gjerde. Fig. 69 viser normal arbeidssituasjon ved bruk av trepunktmontert sidelastende maskin. Hold tilskuere unna maskinens arbeidsomrdde. Sikker avstand 5 meter. Gd ikke under ballen ved 10fting Balle- og rotasjonsteller* Dette utstyret er standard pd ballepakker UN ellers ekstrautstyr. Se egen monterings- og bruksanvisning. 4.3 Lagring Lagring av strekkfilm Strekkfilmen bor lagres stilende, inne i pappesken i brr luft. Utenom sesongen bor den lagres slik at den ikke utsettes for sterkt sollys. Håndteres varsomt. Unngd d skade filmrullens ender Lagring av maskin Etter sesongen eller ndr maskinen av andre Arsaker skal settes bort for en tid b0r fralgende gjsres: 1) Rens maskinen og vzer ekstra n0ye med forstrekkeren. Denne md tildekkes. NB! Vær forsiktig med kulelagrene når det brukes heytrykksspyler. Vann kan trenge giennom tetningene! 2) Kontroller belter, kjedehjul og drivkjeder for skader. 3) Smsr maskinen i henhold til smarreskjema. 4) Utbedre lakkskader. 5) Lagre maskinen beskyttet for nedbarr, sollys og agressive stoffer. 6) Elektrisk utstyr frakoples og lagres innenders i temperert rom slik at det ikke oppst& kondens. Bruk ikke ledningene som trekksnor ved fi-akopling! Hhdtbr komponentene varsomt. UnngA skarpe gjenstander. Kun slept ballepakker: 7) Sjekk ldtearmboltene for eventuel1 slitasje. 8) Sjekk dekk og lufttrykk. 9) hftearmen b0r vzre nedsenket ved langtidslagring. Dersom dette er vanskelig p.g.a plassmangel md bftearmsylinderens stempelstang vzre innsatt med fett for d unngd korrosjon. *) ekstrautstyr 33

34 ~ 1 nn- Sensor --+ modul utmodul + 0 Ventil Fig. 70 Programmerbar styring ballepakker - Virkemåte Program gk kontinuerlig og leser informasjon fra innganger (sensorer) og panel, sammenligner informasjoner og setter utganger (ventiler) i forhold til det forhåndsdefinerte programmet. Computervindu \ 4-veis joystic 8 membrantaster 2-veis vippebrytere Fig

35 5.0 Programmerbar styring ballepakker Den programmerbare styringen for ballepakker beskir av to hovedkomponenter: En multi kontrol1 modul med en mikroprosessor (svart plastkonsoll montert pi maskinen) og et betjeningspanel (fig.71). Maskinen kan benyttes i : -helautomatisk modus (f.eks at UN 7515 laster ballen, pakker, tipper den og dreier svingbordet 1/4 omdreining til lasteposisjon uten at farreren behmer i foreta seg noe) - halv-automatisk modus (mulighet for i legge inn stopp fsr pakking og fsr tipping, mulighet for å legge pi ekstra film etc.) - manuell modus (ved h benytte joy-stick og vippe brytere) ipi Maskinen er avhengig av at sensorer og kabler er i orden, bide i automatisk, halvautomatisk og manuell modus. Dette betyr at ved sensorkabelbrudd eller defekt sensor vil maskinen ikke kunne brukes. 5.1 Betjeningspanelet Betjeningspanelet inkluderer tastatur (membrantaster), en 4-veis joystick, to små vippebrytere og et computervindu. Tastaturet brukes for i kontrollere maskinen, for i sette tidsparametre og for i sette hel eller halvautomatisk modus. De forskjellige symbolene er forklart under. Joy-sticken kontrollerer bordrotasjon, larftegaffel og overstyrer programmet når ekstra pakkeomdreininger er nardvendig. Brukes ogsi til i velge parameter (43elecb). Vippebryter nede til hwre (OJQ har en godkjenningsfunksjon. Den brukes for i starte automatisk modus, og for il godkjenne neste programtrinn. OK kan også brukes til i stoppe innplastringen fsr det forhåndsbestemte antall omdreininger er nidd. Programmet fortsetter til siste trinn. Skjermen viser informasjon i form av tal1 og bokstav koder, slik som aktuelt antall omdreininger, f.eks. 15:30 (15 fullf0rte bordomdreininger av 30 programmerte). Den viser ogsi diverse feilmeldinger f.eks. c<err.5n. Se ogsi avsnitt Symboler Tastefunksjoner: - Parameter input for programmering og nullstilliig. Se avsnitt 5.5 Select - Automatisk modus - Lastearm til n mal stilling (brukes ikke pi UN 7558 ) -Til utgangsstilling = lastearm til midtstilling, svingbord til lasteposisjon, nullstiller balle- og rotasjonsteller - Nummer verdi opp (programmering) - Akustisk alarm pi - Nummer verdi ned (programmering) - Akustisk alarm av - Svingbord til lasteposisjon (brukes ikke pi UN 7582) - Pakking av balle (svingbordrotasjon), normal hastighet nhs etter 45, tid, se Velg parameter ved i bevege joystick - Pakking av balle (svingbordrotasjon), lhg hastighet Select - Velg parameter ved i bevege joystick y - Lastearm opp (brukes ikke pi UN 7558) h. - Lastearm ned (brukes ikke pi UN 7558) Vippebr yterfunksjoner: - Bord opp d) - Bord ned - Svingbord til tippeposisjon OK - Godkjenningfunksjon (se ogsi avsnitt 5.3) 1) tast Auto+OK for i starte program, 2) tast OK for å fortsette i Auto - Avbryter programmetf0r programmert antall omdreininger er oppnhdd - Nullstiller telleverket *) ekstrautstyr 35

36 ~~~ ~ ~~~ 5.3 Parametervalg Hensikten er å tilpasse programmet til ballestarrrelse, traktorhydraulikk etc. P axamet er Beskrivelse Verdier Anbefalt verdi CYC BAL Antall svingbordrotasjoner Antall pakkede baller denne jobben (nullstilles med OK bryter) o BAL + Totalt antall pakkede baller o (kan ikke nullstilles) JOBS Antall jobber fullfsrt +1 n& "BAL" nullstilles o (nullstilles med OK-bryter) ~~ Akustisk alarm etter siste sensorpassering, alarm ved + eller - feilmeldinner Al: 1 Al: O Lasting (m/lastearm) inngår i pakkesyklus (brukes ikke på UN 7558) Start pakking (rotasjon) etter lasting av balle Stopp etter lasting, fortsett med OK A3: 1 A3: O Tipping av balle inngår i pakkesyklus (hvis nei; "OK" vil starte ny syklus) ~ ~~ A4: 1 A4: O Tipping av balle inngår i pakkesyklus (hvis nei; tipp balle med "OK" ) A5: 1 A5: O Bare UN Hold ballen med lastearmen under tipping ~ ~~~~ A6: lta6: O Bare UN 7515 & 7558: Svingbordet dreier 90 etter tipping (Mi! Må ha sensor*) Bare UN 7582: Bordet senket til vannrett etter tipping av balle 1 =ja 3 = nei i= start 3 = stopp 1= ja 3 = nei 1= ja 3 = nei 1= ja 3 = nei A2: 1 A2: O 1 1 = mulig 3 = umulig 1 = mulig 3 = umulig A7: 11A7: O Filmbruddsensor tilkoplet / Filmbruddsensor 1= tilkoplet O frakoplet O=frakoplet tl Lys rotorlampe for start Auto (gjelder bare når lampe er montert) NB! Når rotorlampe ikke er montert: sek og l/losek sek og 1110 sek t2 Maks. tillatt interval1 mellom to sensor-passeringer (hvis >maks. = "E1r3") sek 15 t3 Bare UN 7515: sek 4-6 Tidsrom i sek. for å heve lastearm fra midt- til topposisjon ~~ t4 Bare UN 7515: Tidsrom for A senke lastearm ekstra etter sensor er nådd sek og 11 losek o55 Bare UN 7582: Tidsrom for å heve lastearmekstra etter sensor er sek og l/losek nådd 095 t5 Tidsrom for låg hastighet etter start (deretter hurtig rotasj on) sek og l/losek * Gjelder bare UN 7558 ** Kan ogssl være nyttig niir rotasjonssensoren er defekt Fortsett innpakkingen i Auto-mode ved sl sette t2 = tid som kreves for å gjere ferdig det aktuelle antall bordrotasjoner (eks.vis 26 rotasjoner tilsvarer ca. 15 sek.) 1 O 1 36

37 ~~ Pararnetervalg forts. Hensikten er å tilpasse programmet til ballestarrelse, traktorhydraulikk etc. Parameter t6 t7 t8 t9 t10 tll t12 t13 t14 Feilmeldinger Beskrivelse Forsinket overgang fra bg til låg hastighet etter siste sensorpassering Svingbord låg hastighet etter t6 Tidsrom der bord står stille etter t7, f0r rotasjon mot tippsensor Bordet tippes opp for åtippe balle av Pause fia bordet er tippet helt opp, til det begynner å tippe ned Tidsrom hvor bordet stadig senkes ned etter at sensor er nådd Bare UN 7515: Tidsrom hvor bordet tippes opp igjen, for å heve falldemper Bare UN 7582: Lastearm senkes fra toppstilling til bunnstilling Bare UN 7582: Lasting: Bordet senkes for t12 er ferdig Lossing: Lastearm starter å gl opp far t9 er ferdig (svingbordet og lastearmen kjnrrer samtidig i t13) Maks. tidsrom mellom pulser fia filmbrudd-sensoren (når det Dakkes i auto-mode) (Meldingen forsvinner fra computervinduet etter 3 sekunder) Err 2 Err 3 Err 4 Err 5 Err 6 Err 7 Err 8 E d Err 99 Off Verdier 1 verdi sek og l/losek 1,o-2,0 sek og l/losek sek og l/losek 0,5-0,7 sek 4-6 sek og l/losek 0,3-0,5 sek og l/losek 0,3-0,5 sek og l/losek 0,3-0,5 sek og l/losek 6,O sek og l/losek 0,5-1,0 sek, 1/10 sek 1,o Anbefalt Maks. tid for Me / senke lastearm er overskredet. Maks. tid mellom to rotasjons pulser pb bordet er overskredet (t2- tid for kn rotasjon) Bordet er ikke i lasteposisjon Bordet er ikke i tipposisjon Maks tid for B tippe opp bordet ( t9 ) er overskredet Bordet er ikke i horisontalstilling UN 7515 : Lastearm er hoyere enn midtposisjon UN7558 : Lastearm sensorinngang (25) er ikke aktivisert UN7582 : Lastearm er ikke helt oppe Maks. tid mellom to pulser fra filmsensor (t14) er overskredet. Det vil si fihnbrudd Den aktiverte knappen kan ikke benyttes på denne modellen (typisk eksempel : alarm når lastearmfunksjon aktiveres pa UN 7558) ngen taster fungerer. Disiplay/betjeningsenheten har ikke kontakt med sentralenhet (black box). Odelagt sikring pi% kort i black box. Sjekk strsmtibrselen og at ledning mellom kontrollpanel og black box er intakt og korrekt montert. Bryt strsmtilfqrse1 i 15 sek. og prm igjen. *) ekstrautstyr 37

38 a 5.4 Hvordan kople til betjeningspanel/ valg av modell Ordinaer tilkopling Sett på betjeningspanel ved å kople til alle ledninger fra traktorbatteriet til panelet. Tilkopling med valg av modell a) Hold c<selectn-taste nedtrykket mens panelet koples til batterispenningen, og hold fortsatt tasten de etterfolgende 6 sekunder, inntil Ctt av de tre nummerne blinker på computervinduet: <<7515.xxn, <<7558.xxn eller <<7582.xx>> (xx = aktuelt program f.eks Ol) b) Velg den ene eller den andre modellen med ii trykke pii <<+D eller <<->> tasten c) Nk det onskede modellnummeret vises, vipp da joy-sticken 6n gang til hlayre. Heretter viser computervinduet teksten 4init.0, eller <<init. >> Dette angir om styringen prnskes initialisert med forhhdsprogrammerte verdier for atl>>, <<t2>>....al,, &?D... etc. (velg da 4initb), eller om at man prnsker il sette egne verdier (velg da <<init.o>>.) Velg mellom 4nit.0, og <<inkl. med å trykke på + eller - tasten. 5.5 Endringav parametre a)trykk på tast <<Sele&> b) Velg onska parameter med joystick, hnryre eller venstre. Tekst og eksisterende verdi kommer fortlapende fram på displayet. c) Legg inn ny verdi ved A trykke + eller - d) Returner til Auto eller Manuell modus ved å trykke på respektive taster/vippebrytere. Den nye verdien er nii lagret. 5.6 Maskini utgangsstilling Utgangsstilling er definert som: - lastearmen i midtstilling, svingbord nede og i lasteposisjon, rotasjonsteller nullstillt. og rotasjonsteller nullstilles b) Lastearmen kjores til midtstilling (ikke relevant for UN 7558) c) Dersom bordet er oppe, senkes dette og dreies til lasteposisjon denne posisjonen kan maskinen kjores fram til opplastingsposisjon ved ballen Manuell, automatisk og halvautomatisk driftshnksjon Manuell driftshnksjon a) Velg manuell driftsfunksjon ved å trykke tastene/ vippebryterne. b) Velg programsekvens ved A betjene de forskjellige tastene/vippebryterne på betjeningspanelet. Automatisk driftsfunksjon a) Ved heilautomatisk betjening går maskinen fortlapende gjennom arbeidsprogrammet fra opera- &ren starter opplasting til ballen er ferdig innpakka NB! UN7515 : Lastearmen kan brukes i <<Auto>> men kun i område fra nedre til midtre stilling b)'ved halvautomatisk betjening er det muligheter for manuell justering pii blgende punkter: Vent ved start rotasjon Vent br tipp UtfQ-r halv-automatisk modus ved å velge de rele- vante programparametre, se avsnitt 5.3. Dersom det er valgt mulighet for korrigering av programforlprp vil maskinen stoppe når programmet har nådd det aktuelle trinn. Da er det mulig å korrigere med joysticken. Programmet fortsetter når en kvitterer OK med vippebryteren. 5.8 Veksling mellom Automatisk og manuell driftsfunksjon Man kan avbryte Automatisk driftsfunksjon og kjprre manuelt når man onsker dette, for så å vende tilbake til automatikk ved <<AUTO>> og OK. Programmet fortsetter fra der det var for avbruddet. 38

39 6. Vedlikehold 6.1 Vedlikehold generelt Sveising på maskinen A Kople fra all elektronikk br sveising begynner Ettertrekk skruer A Kontrollkr spesielt rammebolter, hjulmuttere og hjulaksel-boltene (som fester akslingen til rammen) etter 1 times bruk og deretter hver uke. Tiltrekkingsmomentet er 220 Nm. Alle andre muttere og bolter bor ettertrekkkes etter 8 timers bruk og deretter hver uke Kjedestramming Kontroller strammehjul pi drivkjeder svingbord drivkjede forstrekker (under plastdekselet ) Sm~ring (Se smerekart fig ) KomDonent Smsreintervall Motortannhjul/tannkrans hver 10 timer* Svingbordrull-/ forstrekkerkjededrift hver 50 timer Tannhjul for svingbordrull hver 50 timer Xpprammehengsle hver 50 timer Filmautomatikk -se avsnitt Gjelder UN og UN : Lastearmbolter og sylinderbolter hver 10 timer Hjulnav hver 50 timer Gjelder kun UN 7515/7517: Falldemper-hengsle hver 50 timer * Bruk fett med spesielt god Mebeevne, eksempelvis type NLG Lufttrykk Dekkstsrrelse Normaltrykk Maks. trykk 11/65-12,lO ply 3,5 bar (49 psi) 4,O bar (56 psi) 360/55-12,8 ply 2,O bar (28 psi) 2,6 bar (36 psi) 10 ply 1,5 bar (21 psi) 2,O bar (28 psi) Juster lufttrykket opp ved lang transport pi vei, spesielt på venstre side (p.g.a. motvektene) Etterjustering av svingb ordlås N%r bordet star i tipp-posisjon, skal låseplata ligge h0gt nok til å hindre bordet i i dreie bakover, men mi under ingen omstendigheter hindre bordet i å dreie i normal retning. Tilstrekkelig klaring (4-5mm) oppnis ved at mellomlegg A plasseres pi undersida av liseplata, ved anlegg mot ramma. Se fig Hydraulikkolje og filter F0lg produsentens anbefalinger for traktorens hydraulikkolje og filter. Ren hydrauliiolje brer til mindre slitasje pi hydrauliske komponenter. Bare UN 7515/7558/7582: Sjekk oljefilterelementet hver 3000 baller eventuelt 4n gang pr. sesong (filterindikator). Filterelementet b0r skiftes for hver 8000 pakka baller og alltid kn gang hver sesong Reinhold Forstrekkemller Det er viktig å holde forstrekkermllene reine for partikler, sbv, gras-strå og liistoffer. Bruk radsprit. Ureine ruller kan forih-sake feil forstrekking eller huller i filmen og dermed odelagt fbr. Hold motoraksel fri for tau, nett og gras-strå. Dette kan skade aksel og pakninger. Motortannhjul og tannkrans mi vzre reine. Sylindre Sarg for at sylinderstengene holdes fri for aggressive stoffer som kan odelegge overflata Elektrisk/elektronisk utstyr Sjekk ledningsnett (strsmtilfmsel og sensorer) for skader og korrosjon. Kontroller alle koplinger og strsmkilde. Hold betjeningspanel og elektrisk kabinett reine. Bruk fuktig Mut. Unngi rennende vann. *) ekstrautstyr 39

40 OGrease 50h OGrease 200h UN O il / A / Fig

41 o o P '101 1'0 o

42 96-OOSL o O-' / / a \ 701 1'0 0

43 6.2 Filmautomatikk Kutteenheten er en kniv. Pass på at den ikke er aktivisert (oppspent fjor) når det arbeides naer kniven Utskiftning av kniv på 1 filmautomatikken bsne boltene (fig. 75/E) og trekk ut kniven. Sett inn ny kniv og fest boltene. Kniven bsr vaere parallel1 med og 2 mm fra kanten av dekselet Sm0ring filmautomatikk Se fig. 76. Smnr tannstang og nippel hver 50 timer. Klemrullen skal kunne rotere fritt. Smnr den hver 10 timer. UnngA å få olje på ytterflaten. kke smar den ytre oppsamlingstanga Gripede taljer filmau tomatikk Sjekk klemrull (fig. 75/B) og skift den ut ved slitasje Feilsoking filmautomatikk Feil Utbedring 1. Tannstang L (fig. 75) lades ikke helt opp 2. Tannstang L lnses ikke ut 3. Kutter ikke filmen Etterjustering filmautomatikk a) Drei bordet 90" forbi tipp-posisjon. Juster med skrue (fig. 77/A) til avstand B er 6 mm. b) Sjekk at tannstang (fig. 75/L) har lite slark mellom lnpehjulene A. Mye slark kan fsre til at avstanden 45mm ikke overholdes. Dermed blir presset p% mot-hold B for lite og filmen slipper. Reduser slarken ved å lnsne skruen (innenfor kniv 75/E) forsiktig og deretter presse lspehjulene mot tannstanga Sjekk at klemrullen B roterer fi-itt og er heil. Klemrullen er en slitedel. c) Tidspunktet for kutting bestemmes av utbseren, fig Fjnrspenningen på utbseren justeres ved hjelp av kjettinglengden (gielder ikke UN ). Kjettingen låses med en fjsrpinnen (fig.31-32m. UN : Utbseren justeres ved å lssne to skruer M8x60 (se fig.33/a). Utlaseren må justeres slik at den laser ut ved tipping når all film er samla. Drei bordet 90" forbi tipp-posisjon. Juster med skrue A til avstand B er 6 mm (fig. 77). Sjekk avstand mellom utbser og palstag (10-20mm) For mye press på klemrull B (figur 75) slik at tann stanga ikke går helt inn. Juster avstand mellom klem rul1 og mothold til 45mm. Bruk shims i posisjon G eller H om nndvendig. Sjekk at klemrullen B roterer fritt. Sett inn ny kniv om nndvendig. 4. Holder ikke filmen For lite press på klemrull B (figur 75). Sjekk avstand 4 5mm. Sjekk om det er slark mellom lnpehjulene A og tannstang L. Sjekk om klemrull B er ren. Det må ikke vaere olje utvendig. Sjekk mothold for slitasje. Skift om n~dvendig. Tannstang L bser ut for sent. Se punkt 2. Endeplata med klemrull B slb an ved kniven. Juster med shims under gripestang-stopper A (fig. 78) slik at avstanden mellom kant endeplate og knivfeste er 23mm (se fig.62). *) ekstrautstyr 43

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

Instruksjonsbok Rundballepakker 6150 / 6100 / 6110

Instruksjonsbok Rundballepakker 6150 / 6100 / 6110 Rundballepakker 6150 / 6100 / 6110 UH124471 I6150_01 I6100_01 Rundballepakker 6150 /6100 /6110 NO, utgave 1 2011-04 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker www.mchale.net Det Profesjonelle Valg McHale W2020 er en høyhastighets. Det er en kompakt maskin, som gjør at en fører kan transportere, pakke og stable baller med en traktor eller hjullaster. Den kan

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg 998 FIRKANT PAKKER www.mchale.net Det Profesjonelle Valg Firkantpakker med høy kapasitet McHale 998 firkant ballepakker er den allsidige løsning for innpakning av firkantballer. Fornuftig design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH124315

Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH124315 Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH124315 Instruksjonsbok trepunktmontert potetsetter UP3720 NO, utgave 2004 2 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter CE-sertifikat CE-SERTIFIKATET

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2

brukere. mange funksjoner og fordeler: Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter: 1 Elektriske løfteenheter til bordplater. 2 Takk for at du valgte denne løfteenheten til kjøkken fra Pressalit Care. Kombinert med enten bordplate eller overskap, gjør løfteenheten det mulig å skape et kjøkken som kan justeres brukere. mange funksjoner

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) Siloklubbe El.hydraulisk grabb Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer