Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006"

Transkript

1 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Artikel nr. Bruksmåter Leverandør : Kemetyl Norge AS Delitoppen Vestby, Norge Telefon : Hjemmeside : : CARIX SPYLERVÆSKE KONSENTRERT : CRX4662 : Rengjøringsmiddel. Bilvedlikehold. Spylervæske. For industriell eller institusjonell bruk. Profesjonell bruk. NØDTELEFONNUMMER, bare for DOKTORER/BRANN BRIGADE/POLITI: NO - Telefon : (Bare i kontortiden) NØDTELEFONNUMMER: Produkregisteret i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (Døgnet rundt) 2 FAREIDENTIFIKASJON Klassifisering : Meget Brannfarlig. CLP klassificering (GHS) : Brannfarlige væsker, kategori 2. Helsefare Fysiske/kjemiske risiko Miljøfarer Andre opplysninger Etikett elementer (99/45/EØF): Faresymboler : : Liten fare ved vanlig industriell eller kommersiell bruk. : Meget brannfarlig. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. : Ikke klassifisert som farlig ifølge gjeldende EU-direktiv. : Oppbevares utilgjengelig for barn. F: Meget brannfarlig R- og S-setninger : R11 Meget brannfarlig. Etikett elementer (1272/2008/EU): Farepiktogrammer : Signalord : Fare H- og P-setninger : H225 Meget brannfarlig væske og damp. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. P241 Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 1/7

2 P243 P370+P378 alc P233 P501 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ved brann: Slukk med carbondioxid (CO2), alkoholbestandig skum, pulver eller vanntake. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon. 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Produkt beskrivelse : Blanding. Opplysninger om farlige innholdsstoffer: Komponentsnavn Konsentrasjon CAS nr. EF-nummer Symboler R-setninger (w/w) (%) Etanol > F 11 Propan-2-ol F; Xi Metyl-2-pentanon F; Xn /37-66 Alcohols, C12-C14, ethoxylated propoxylated 0, N 50 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, og om relevans, se Seksjon 8. Komponentsnavn REACH nr. Fareklasse Piktogrammer H-setninger Etanol Flam. Liq. 2 GHS02 H225 Propan-2-ol Flam. Liq. 2; Eye Irrit. GHS02; GHS07 H225; H319; H336 2; STOT SE 3 4-Metyl-2-pentanon Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; GHS02; GHS07 H225; H332; H319; H335; EUH066 STOT SE 3 Alcohols, C12-C14, ethoxylated propoxylated For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK Effekter og symptomer Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Førstehjelpstiltakene Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging : Kan forårsake hodepine, svimmelhet eller kvalme. : Kan forårsake tørr hud. : Kan forårsake stikke eller rødhet. : Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. : Flytt den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege ved illebefinnende. : Ta av gjennomfuktede klær. Før tørking, vask huden med mye vann. : Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatte symptomer. : Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen. Gis å drikke 1 glass vann. Gi fløte eller litt klump smør. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege ved illebefinnende. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK Brannslokkingsmidler Egnet Uegnet : Carbondioxid (CO2). Alkoholbestandig skum. Pulver. Vanntåke. : Vannstråle. Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 2/7

3 Særlige eksponeringsfarer : Ingen kjent. Farlige termiske : Karbonmonoksid kan dannes ved ufullstendig forbrenning. nedbrytnings- eller forbrenningsprodukter Særlig verneutstyr for : Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. brannslokkingsmannskaper 6 TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler : Sklifare. Spill samles øyeblikkelig opp. Bar vernesko med sklisikre såler. Unngå kontakt med sølt eller utsluppet materiale. Se også avsnitt 8. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Dampene er tyngre enn luft. Damp kan akkumuleres i lavtliggende hulrom og i lukkede rom og kan medføre kvelningsfare. Miljømessige forholdsregler : Forhindre utslipp til kloakk, overflate- og grunnvann. Store utslipp: begrenses med grøfter. Metoder til oppryding : Spill samles opp i beholdere. Spill tas opp med sand eller annet inert materiale. Leveres til godkjent mottak. Rengjør skitne overflater med rikelige mengder vann. Andre opplysninger : Varsle myndighetene dersom det er sannsynlig at det oppstår eksponering overfor allmennheten eller miljøet. 7 HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Oppbevaring Anbefalt emballasje Bruk : Håndter i overensstemmelse med gjeldende hygiene- og sikkerhetsforskrifter på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Elektrostatisk utladning kan forårsake brann. Sikre elektrisk forbindelse ved å sørge for kontakt og jorde alt utstyr. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene. : Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted (< 35 C). Oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. Beskyttes mot direkte sollys. : Må kun oppbevares i den originale emballasjen. : Bare i henhold til instruksjonene. Må ikke blandes med andre produkter. Unngå innånding av sprøytetåke. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Tekniske krav Hygieniske tiltak Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen : Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier bør følges. : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. : Ingen grenseverdier for eksponering i arbeidet er fastsatt på dette produkt. Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (mg/m³): Kjemiske navn Land GV 8 timer GV 15 min. Indikasjon (mg/m3) (mg/m3) Etanol NO ,4 - Propan-2-ol NO ,5-4-Metyl-2-pentanon NO Huden 4-Metyl-2-pentanon EC Personlig verneutstyr: Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 3/7

4 Effektivitet verneustyr vaer blant annet avhengig av temperatur og ventilasjon. Innhent alltid sakkyndig råd for lokal gjeldende situasjon. Vern av kroppen : Normalt ikke påkrevd. Åndedrettsvern : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved større eksponering bruk egnet åndedrettsvern. Egnet: gassfilter A (brun), klasse I eller høyere for f. eks. Maske i henhold til EN 140. Håndvern : Spesielle hansker normalt ikke påkrevd. Ved hyppig eller langvarig eksponering og større eksponering bruk egnede hansker. Egnede materialer: nitril. ± 0,5 mm Indikasjon gjennomtrengningstid: ca. 1 timer Øyevern : Bruk egnede vernebriller ved fare for direkte kontakt med øynene. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseende : Flytende. Farge : Blå. Lukt : Karakteristisk. Luktterskel : Ikke kjent. ph : Ikke anvendelig. Nesten vannfri. Vannløselighet : Løslig. Fordelingskoeffisient : Ikke anvendelig. (n-oktanol/vann) Flammepunkt : 13 C (PMcc) Selvantenningstemperatur : > 371 C Kokepunkt/kokeområde : 78 C Smeltepunkt/smelteområde : -100 C Eksplosjonsegenskaper (i : Ikke kjent. Nedre eksplosjonsgrense i luft (%): 2 ( Propan-2-ol ) luft) : Øvre eksplosjonsgrense i luft (%): 19 ( Etanol ) Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendelig. Inneholder ikke oksiderende stoffer. Nedbrytingstemperatur : Ikke anvendelig. Damptrykk (20 C) : Ikke kjent. Damptetthet (20 C) : Ikke kjent. (luft = 1) Relativ tetthet (20 C) : 0,81 g/ml Fordampningshastighet : Ikke kjent. (n-butylacetate = 1) 10 STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet : Stabil under normale omstendigheter. Forhold som skal unngås : Se avsnitt 7. Stoffer som skal unngås : Oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. Farlige : Ikke kjent. nedbrytingsprodukter Reaktivitet : Ingen farlige reaksjoner er kjent. 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Ingen toksikologisk informasjon er tilgjengelig på selve produktet. Innånding Akutt toksisitet : Beregnes LC50: > 10 mg/l. ATE: > 5 mg/l. Kan forårsake hodepine, svimmelhet eller kvalme. Mutagenisitet : Inneholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. Hudkontakt Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 4/7

5 Akutt toksisitet Korrosjon/irritasjon Øyekontakt Korrosjon/irritasjon Svelging Akutt toksisitet Korrosjon/irritasjon Kreftfremkallende Mutagenisitet : Beregnes LD50: > 5000 mg/kg.bw. Lav toksisitet. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. : Langvarig kontakt kan virke avfettende og tørke ut huden. : Lett irritasjon mulig. : Beregnes LD50: > 5000 mg/kg.bw. Lav toksisitet. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. Kan påvirke synet. : Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. : Har ikke inneholde kreftfremkallende stoffer. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. : Inneholder ikke mutagene stoffer. Ikke klassifisert - basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering ikke være oppfylt. 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Ingen økotoksikologisk informasjon er tilgjengelig på selve produktet. Økotoksisitet : Ingen spesifikk informasjon kjent. Ikke klassifisert som farlig for vannlevende organismer Mobilitet : Hvis produktet kommer ned i jordgrunnen, vil det være svært mobilt og kan forurense grunnvannet. Persistens og nedbrytbarhet : Ingen spesifikk informasjon kjent. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Bioakkumulering : Ingen spesifikk informasjon kjent. Andre opplysninger : Ikke anvendelig. 13 INSTRUKSER VED DISPONERING Reststoffer Ytterligere advarsel Utslipp av avløpsvann Den europeiske avfallskatalogen (EAK) Lokal lovgivning : Kast ikke tom emballasje med husholdsavfall. Emballasje skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Behandle rester og emballasje av produktet som farlig avfall. : Rester kan føre til eksplosjonsfare. Ikke punkter, skjær eller sveis i fat som ikke er rengjort. : Avfall fra rensing av tanker må ikke forurense i miljøet. : Lever farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF med avfallskode i henhold til direktiv 2000/532/EF till godkjent mottaksstasjon. : Avhending bør være i overensstemmelse med relevante regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk. Lokalt regelverk kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav, og må følges. 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer : UN 1987 Forsendelsesnavn : ALKOHOLER, N.O.S. ( Etanol ; Propan-2-ol ) ADR/RID (vei / jernbane) Klasse : 3 Klassificeringskode : F1 Emballasjegruppe : II Fareetikett : 3 Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 5/7

6 : IMDG (sjøfart) Klasse : 3 Emballasjegruppe : II EmS : F - E / S - D Havforurensende : Nei IATA (luftfart) Klasse : 3 Andre opplysninger : Nasjonale variasjoner kan forekomme. 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER EU-retningslinjene Ytterligere merking Andre opplysninger : Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACh), forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), og øvrige forskrifter. : Emballasjen skal inneholde følgende ordlyd: I Norge emballasjen skal inneholde følgende ordlyd: Uten fosfat. Ingrediensendeklaration i samsvar med forordning (EF) nr. 648/2004: Inneholder: Konsentrasjon (%) Ikke-ioniske overflateaktive stoffer < 5 16 ANDRE OPPLYSNINGER Informasjoner i dette sikkerhetsdatablad er i henhold til (EF) nr. 1907/2006 datert 18 december 2006 og i henhold til vår nåværende viten og erfaring.på utgitt dato. Det er brukeren sin plikt å bruke produktet sikkert og å følge gjeldende lover og regler. Dette sikkerhet datablad utfyller tekniske datablad, men ikke erstatte dem, og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper. Brukere bør være oppmerksomme på at bruk av produktet til andre formål enn det produktet er produsert for kan utgjøre en potensiell risiko. Endret eller ny informasjon i forhold til tidligere utgaver markert med en asterisk (*). Full tekst for R-sætninger angivet i afsnit 3: R11 Meget brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Fuld tekst for H-sætninger angivet i afsnit 3: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 6/7

7 EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Historie Dato første utgave : Produktnavn : Carix Spylervæske Konsentrert Side 7/7