Sikkerhetsdatablad iflg. 2004/73/EF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iflg. 2004/73/EF"

Transkript

1 FDS: LT Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: CC2747M CC2749M CC2821M CC2822M CC2851M Bruk av stoffet/ tilberedning anti fryse Produsent/leverandør: CUMMIS FILTRATIO ZI du Grand Guelen QUIMPER Cedex 9 France Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) Informasjoner i nødstilfeller: Oslo ational Poisons Information Centre Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Kjemisk karakterisering Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger. Farlige innholdsstoffer: CAS: ,2-etandiol Xn; R % EIECS: CAS: kaliumhydroksid C, Xn; R < 1% EIECS: Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel Viktigste faremomenter Farebetegnelse: Xn Helseskadelig Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. R 22 Farlig ved svelging R 36/38 Irriterer øynene og huden (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/6 (fortsatt fra side 1) Klassifiseringssystem: Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner. 4 Førstehjelpstiltak Generelle informasjoner: Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke. Etter innånding: Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling. Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege. Etter svelging: Søk lege straks. 5 Tiltak ved brannslukning Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Forebyggende tiltak for personer: Ikke nødvendig. Miljøvernstiltak: Fortynn med rikelig med vann. La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Tiltak for rengjøring/oppsamling: Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 7 Håndtering og oppbevaring Håndtering: Informasjoner om sikker håndtering: Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Unngå aerosoldannelse. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig. Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav. Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig. (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/6 Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tillukket. (fortsatt fra side 2) 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: ,2-etandiol AA 10 mg/m³, 25* ppm * damp, HT kaliumhydroksid AA 2 mg/m³ T Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen. Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Unngå berøring med øyne og hud. Åndedrettsvern: Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat. Håndvern: Beskyttelseshansker hanskemateriale Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk. gjennomtrengingstid for hanskemateriale Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. Øyevern: Tettsittende vernebrille 9 Fysiske og kjemiske egenskaper alminnelige opplysninger Form: Flytende (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/6 Farge: Lukt: Lyseblå Karakteristisk Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt. Kokepunkt/kokeområde: 195 C Størknepunkt: -1-4 C (SOL 50%) Flammepunkt: Ikke brukbar. Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig. Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Tetthet ved 20 C: 1,1-1,14 g/cm³ Løslighet i / blandbarhet med vann: Fullstendig blandbar. ph-verdi ved 20 C: 10,2 (SOL 50%) (fortsatt fra side 3) 10Stabilitet og reaktivitet Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk. Farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner. Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjente. 11Opplysninger om helsefare Akutt toksisitet: Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: ,2-etandiol Oral LD mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rabbit) Primær irritasjonsvirkning: på huden: Irriterer huden og slimhinnene. på øyet: Irriterende virkning. Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent Ytterligere toksikologiske henvisninger: På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer: Helseskadelig Irriterende 12Miljøopplysninger Generelle informasjoner: Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/6 Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. (fortsatt fra side 4) 13Fjerning av kjemikalieavfall Produkt: Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk. Ikke rengjort emballasje: Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler. 14Opplysninger om transport Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende): ADR/RID-GGVS/E-klasse: - U-nummer: Emballasjegruppe: - Skipstransport på hav IMDG: IMDG-klasse: - U-nummer: - Marine pollutant: ei Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: ICAO/IATA-klasse: - U/ID-nummer: - 15Opplysninger om lover og forskrifter Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket. Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet: Xn Helseskadelig Farebestemmende komponenter ved etikettering: 1,2-etandiol R-setninger: 22 Farlig ved svelging 36/38 Irriterer øynene og huden S-setninger: 2 Oppbevares utilgjengelig for barn 13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr 23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke (Den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter) (fortsatt på side 6)

6 Side: 6/6 (fortsatt fra side 5) 25 Unngå kontakt med øynene 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten 52 Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom 56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall 64 Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet) 16Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold. Relevante R-satser 22 Farlig ved svelging 35 Sterkt etsende