SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Motorfärg. Sist endret: Internt nr: Motormaling Moottori Väri Motor Paint Kolor Silnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Motorfärg. Sist endret: 21.02.2012 Internt nr: 11481. Motormaling Moottori Väri Motor Paint Kolor Silnika"

Transkript

1 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER Motormaling Moottori Väri Motor Paint Kolor Silnika 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER Malinger, lakker Leverandørens artikkelnummer Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak HAGMANS KEMI AB Adresse Box 112 Postnr./sted Fritsla Land Sverige E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 (0) Kemiakuten i Sverige (0) Kemiakuten fra utlandet til Sverige Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Viktigste HSE fare effekter: 2.2 Etikettelementer Ekstremt brannfarlig. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ekstremt brannfarlig Irriterende EF-etikett: Nei 1 / 8

2 R-SETNINGER R12 Ekstremt brannfarlig. R18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. R36 Irriterer øynene. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S 23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S7 Emballasjen skal holdes tett lukket. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. ANDRE MERKESETNINGER Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. VOC EU grenseverdi for produktet (kat B/e): 840 g/l (2007). Produktet inneholder maks 700 g/l VOC. 2.3 Andre farer 3 Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 3.2 Blandinger Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering aceton % Xi,F,R11 - R36 - R66 Flam. Liq. 2 H225 - R67 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066 butan % F+,R12 Flam. Gas 1 H220 Press. Gas propan % F+,R12 Flam. Gas 1 H220 Press. Gas n-butylacetat % R10 - R66 - R67 Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336 EUH066 Xylen ,5-5 % Xn,R10 - R20/21 - R38 Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315 2-metoksy-1-metyletylacetat ,5-5 % R10 Flam. Liq. 3 H226 butan-1-ol < 2,5 % Xn,R10 - R22 - R37/38 - R41 - R67 Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. 4 Førstehjelpstiltak 2 / 8

3 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING På grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig å svelge, anses forgiftningsfaren å være liten. Bortsett fra bevisst fortæring er svelging av større mengder usannsynlig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Vask huden med såpe og vann. ØYEKONTAKT Skyll straks med vann i flere minutter. Løft øyelokket. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. GENERELT Vis dette HMS-databladet om mulig. Vis om mulig etiketten. SIKKERHETSDATABLAD 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Kan slukkes med karbondioksid, pulver eller vann i spredt stråle. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen SPESIELLE FARER Ekstremt brannfarlig. Aerosoler kan eksplodere ved oppvarming til temperaturer over 50ºC. Røyking, ild, sveising eller gnistdannende arbeid forbudt. 5.3 Anvisninger for brannvesen ANVISNINGER FOR BRANNVESEN Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. ANNEN INFORMASJON Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk personlig verneutstyr. (P 8).Ventiler godt. 6.2 Miljøverntiltak MILJØVERNTILTAK Utslipp til avløp skal forhindres. 6.3 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning 3 / 8

4 METODER OG UTSTYR Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) og samles opp. 6.4 Henvisning til andre punkter HENVISNINGER Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Eliminer alle antennelseskilder. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet FORUTSETNING FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE UFORENLIGHETER Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. 7.3 Spesielle bruksområder 8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. propan timer butan timer Xylen timer H butan-1-ol timer H,T aceton timer n-butylacetat timer metoksy-1-metyletylacetat timer H R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Inneholder stoffer som det er angitt hygieniske grenseverdier for. 8.2 Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Det skal finnes mulighet for øyeskylling. Iaktta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Forurensede klær tas av og vaskes før de brukes igjen. ØYEVERN Tettsittende øyevern ved fare for sprut eller direktekontakt. BESKYTTELSE AV HUD Verneklær ved behov. HÅNDVERN Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Beskyttelseshansker (nitrilgummi). 4 / 8

5 ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med A/P2 filter ved for dårlig ventilasjon. Kontroller at masken er tett og skift filter i tide. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTANDSFORM Aerosol. FARGE Rød. Svart. LUKT Karakteristisk lukt. EKSPLOSIVE EGENSKAPER Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. LØSELIGHET I VANN Ikke løselig i vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsintervall Flammepunkt < 0 C 1) Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser 1,5-13 % Damptrykk 3600 hpa Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytingstemperatur Viskositet 9.2 Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 780 kg/m³ 20 C VOC 700 g/l Organiske løsningsmidler 83,9% inkl. drivgas Andel faste stoffer 16,1% Merknad nr. Kommentar 1 Aerosol produkt 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet KJEMISK STABILITET Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER Unngå kontakt med syrer og alkalier. Oksidasjonsmiddel 5 / 8

6 10.4 Forhold som må unngås FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS SIKKERHETSDATABLAD Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale Materialer som må unngås 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger AKUTT TOKSISITET - ORAL På grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig å svelge, anses forgiftningsfaren å være liten. AKUTT TOKSISITET - DERMAL Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. AKUTT TOKSISITET INNÅNDING Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv ALVORLIG ØYESKADE/ØYEIRRITASJON Irriterer øynene. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet ØKOTOKSISITET Ekotoksikologisk informasjon for produktet er ikke tilgjengelig Holdbarhet og nedbrytbarhet PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET De viktigste bestanddelene antas å være biologisk nedbrytbare Bioakkumuleringspotensiale BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Ingen informasjon tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord MOBILITET Lav vannløselighet Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre negative virkninger 13 Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for avfallsbehandling 6 / 8

7 GENERELT Ikke tømt aerosolboks klassifiseres som farlig avfall og innleveres for destruksjon iht. lokale bestemmelser. Tomme eller punkterte aerosolbokser kan sorteres som metallemballasje og leveres til gjenvinningsstasjon. AVFALLSGRUPPER SIKKERHETSDATABLAD EAL-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL-kode Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer. 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Aerosols 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) F Transportfareklasse(r) Fareseddel 2,1 Farenummer: Tunnelrestriksjonskode D Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Aerosols 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) , 5F Transportfareklasse(r) Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Aerosols 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) ,1 Transportfareklasse(r) Sub. risiko: IMDG Code A segregation group Marine pollutant Nej EMS: F-D S-U Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Aerosols 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) ,1 Transportfareklasse(r) Fareseddel 2, Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 7 / 8

8 16 Andre opplysninger UTGITT: LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Sikkerhetsdatabladet/HMS databladet er utarbeidet på grunnlag av kjente data på utgivelsedato. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. YL-gruppe 4 8 / 8