SIKKERHETSDATABLAD Natriumhydroksid i perler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Natriumhydroksid i perler"

Transkript

1 Natriumhydroksid i perler Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Natriumhydroksid i perler 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Natriumhydroksid i perler Kjemisk navn Natriumhydroksyd Synonymer Kaustik Soda CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel NaOH Kjemikaliets bruksområde Uorganisk sterk base til bruk for avfetting, luting, metallbehandling etc. Firmanavn Halfdan L Solberg AS Besøksadresse Breiviken 5 B Postadresse Pb 3410, 5815 Ytre Sandviken Postnr Poststed BERGEN Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Utarbeidet av Esben Solberg ADR Sikkerhetsrådgiver Nødtelefon GIFTINFORMASJONEN:tlf Farlige egenskaper Klassifisering Farebeskrivelse C R35 Sterkt etsende. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold Natriumhydroksid CAS-nr.: C; R35 99 % EC-nr.: Indeksnr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege ved alle tegn på skade etter eksposisjon.

2 Natriumhydroksid i perler Side 2 av 6 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Informasjon til helsepersonell Bring eksponert person til frisk luft. Symptomer ved innånding av etsende stoffer er hoste og pustebesvær. Skyll munn og nese med vann. Kontakt lege. Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig, da NaOH binder seg til kroppsvevet. Transport til sykehus med skylling under transport. Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Snarest til sykehus, lege. Fortsett skyllingen under transporten. Symptomer ved forgiftning er nedsatt bevissthet, kvalme og brekninger, evt. også pustebesvær. Ved inntak av etsende stoffer skal det IKKE fremkalles brekninger. Gi straks et par glass melk eller vann. evt. flytende syrenøytraliserende midler. Sykehusbehandling er nødvendig. Etseskader behandles som brannsår. Symptomatisk behandling. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Uegnet brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Andre anvisninger Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel. Rettet vannstråle. Ikke brannfarlig. Stoffet kan imidlertid medføre brann og eksplosjonsfare grunnet reaksjoner med andre stoffer. Ved kontakt med visse metaller (f.eks sink,aluminium) kan det dannes hydrogengass som i blanding med luft kan gi eksplosive gasser. Eksplosiv giftig gass kan dannes ved kontalkt med trikloretylen Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. Vurder nødvendigheten av å isolere evt. evakuere området i henhold til den lokale redningsplan. Unngå støvutvikling. Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8. Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslippet og kontakt Politi/brannvesen. Vær observant på mulige vanninntak og varsle impliserte brukere. Fast stoff samles opp mekanisk i egnet beholder som kan lukkes og som merkes for gjenbruk eller avhending som nevnt under pkt.13. Rester spyles bort med store mengder vann. Sperr av området for uvedkommende. Oppryddingspersonale må ha beskyttelsesutstyr som tåler sterke alkalier. Bruk trykkluftmaske ved opphold nær stoffet og i trange rom.

3 Natriumhydroksid i perler Side 3 av 6 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Sørg for god ventilasjon og avsug på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig ved håndtering som danner støv. Arbeisplassen bør utformes slik at direktekontakt med stoffet unngås. Vær oppmerksom fare for glatte gulv ved søl. Det skal være adgang til vann og mulighet for øyeskylling Lagres tørt i tett lukket pakning. Spill må kunne fjernes lett med vann. Unngå lagring i nærheten av syrer eller andre stoffer som kan reagere med NaOH. Lagres i emballsje av stål, PP, PE eller PVC. P.g.a. fare for meget kraftig reaksjon må ikke vann helles i fast NaOH. Ved utblanding i vann må NaOH helles i vann og ikke omvendt. Utvis største forsiktighet. Bruk derfor også tørt utstyr ved håndtering. Spill gjør gulv og redskap glatte. Tilsølte klær skiftes omgående. Tom ikke rengjort emballasje skal behandles som om den er full. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Enhet Norm år Natriumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse 8 t.: 2 mg/m3, T 2003 Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Vær nøye med rensligheten. Fjern skitne klær øyeblikkelig, vask dem omhyggelig før de brukes på ny. Dusj etter arbeidet, bruk rikelig med såpe og vann. Hvis støvdannelse ikke kan unngås,eller hvis avsug ikke er tilstrekkelig, skal det brukes støvmaske med partikkelfilter P2 eller pusteapparat. Bruk vernehansker av PVC,Neopren,naturgummi,nitrilgummi,P.E.,Viton eller annet motstandsdyktig matriale Bruk øye/ansiktsvern. Øyespylemuligheter. Nøddusj nær arbeidsplassen. Bruk forkle, klær og støvler av PVC, Neopren, naturgummi, nitrilgummi, P.E.,Viton eller annet motstandsdyktig matriale. Granulert eller perler Uten spesiell lukt. Hvit Oppløselig i Alkohol, Glyserol.

4 Natriumhydroksid i perler Side 4 av 6 Løselighet i vann 420 g/l v 20 C Relativ tetthet Verdi: 1518 kg/m³ Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: 320 C Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 1390 Kommentarer: v/1013 mbar ph (bruksløsning) Verdi: 14 Kommentarer: ved 10% løsning Damptrykk Verdi: 0,013 kpa Kommentarer: (318 C) Viskositet Kommentarer: Fast Stoff 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Oral toksisitet Andre toksikologiske data Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Produktet er stabilt under normale forhold. Natriumhydroksid i fast form tar lett opp fuktighet og carbondioksyd fra luft. NaOH angriper endel metaller samt legeringer av disse. Også visse typer plast, lær og tekstiler brytes fullstendig ned av lut. Sterk base som løser seg i vann og alkohol under kraftig varmeutvikling. Reagerer med trikloretylen under dannelse av giftig og selvantennelig gass.(dikloracetylen). Ved reaksjoner med ammoniumsalter vil det dannes ammoniakk-gass. Produktet er stabilt under normale forhold. Forsøksdyreart: kanin Kommentarer: LDLO/p.o. 500 mg/kg Natriumhydroksyd og dets løsninger er meget sterkt etsende. Sårene gror sent og med betydelige arrdannelser. Støv og tåke virker sterkt etsende og irriterende på luftveiene og kan medføre hoste og åndenød p.g.a. lungeødem. På huden gir NaOH etseskader med sår som gror sent og med betydelige arrdannelser. Selv fortynnede løsninger gir etseskader. I begynnelsen kjennes huden glatt, siden kommer dannelse av blemmer og etseskader. Sprut i øyne kan føre til alvorlige øyeskader, ofte med nedsatt synsevne eller tap av synet som følge. Svelging kan medføre dype sår på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Livstruende etsing av disse kan forekomme. Selv svelging av små mengder kan forårsake etseskader med bestående skader i spiserør. Unngå gjentatt eksponering. Ikke påvist allergiske effekter. Stoffet er ikke oppført på kreftlisten. Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster.

5 Natriumhydroksid i perler Side 5 av Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Skadelig for vannlevende organismer. Kan allerede ved lave konsentrasjoner og kortvarig eksponering forårsake dødlighet for fisk og vannlevende organismer. Tilgjengelig miljødata tyder imidlertid på at kun større lokale utslipp utgjør noen risiko. LC50, fisk( Lepomis macrochinus ) 48 timer, : 99 mg/l (Gambusia affinis),96 timer : 125 mg/l EC50,Daphnia/ukjent tid: mg/l Ferskvannsalger skades ved ph > 8,5-9 Lett oppløselig i vann Dissosieres i vann til Na+ og OH- ioner. Stoffet ventes ikke å bioakkumulere i vandig miljø. Økning i alkalitet ved utslipp av store mengder. Må ikke tømmes i kloakk eller annet vannavløp. 13. Fjerning av kjemikalieavfall NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon 7132 Baser, uorganiske Ja Ja Små mengder fortynnes med vann og nøytraliseres med fortynnet syre og skylles vekk. Større mengder spill leveres til godkjent mottagerstasjon for kjemisk avfall.tomemballasje skylles grundig med vann for avhending. Skyllevannet behandles også som avfall. Avfallsgruppe 13 - Etsende stoffer. Se avfallsforskriften av AVFALLSGRUPPER Avfallsstoffnummer: 7132 Baser, uorganiske EAL-kode: : andre baser. Angivelse av avfallsstoffnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Tom ikke rengjort emballasje behandles som farlig avfall på samme måte som produktet. Proper Shipping Name SODIUM HYDROXIDE, SOLID Varenavn (nasjonalt) NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM Farlig gods ADR UN-nr.: 1823 Fare nr.: 80 Varenavn: NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM Farlig gods RID UN-nr.: 1823 Varenavn: NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM Farlig gods IMDG UN-nr.: 1823

6 Natriumhydroksid i perler Side 6 av 6 EmS: F-A, S-B Varenavn: SODIUM HYDROXIDE, SOLID Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 1823 Varenavn: SODIUM HYDROXIDE, SOLID 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten Natriumhydroksid: 99 % EC-nr R-setninger R-35 Sterkt etsende. S-setninger S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Referanser (Lover/Forskrifter) Administrative normer (2007). Stofflisten (2005) Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2003). Forskrift om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2007). Deklarasjonsnr Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R35 Sterkt etsende. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending, og utslipp; de må ikke ansees å være garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysninger i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet korrekt på den angitte dato for sist revisjon eller utarbeidelse Opplysningene i dette datablad er gitt på grunnlag av vår nåværende viten. Databladet er utarbeidet av HALFDAN L. SOLBERG AS, og opplysningene er hentet fra produsent,norsk stoffliste og andre relevante oppslagsverk.halfdan L. SOLBERG AS er ikke ansvarlig for evnt.feil og mangler i opplysninger fra produsenten. Halfdan L Solberg AS

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85% Fosforsyre 75-85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2009 Kjemikaliets navn Fosforsyre 75-85% Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat StripAll pulverkonsentrat Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt

SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt Natriumhypokloritt Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2009 Kjemikaliets navn Natriumhypokloritt Synonymer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD RBI Kraftvask RBI Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI Kraftvask 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2011 Kjemikaliets navn RBI Kraftvask Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre (33-35%)

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre (33-35%) Saltsyre (33-35%) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre (33-35%) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.01.2009 Kjemikaliets navn Saltsyre (33-35%) EC-nr.

Detaljer

HMS-DATABLAD RBI TORNADO

HMS-DATABLAD RBI TORNADO RBI TORNADO Side 1 av 5 HMS-DATABLAD RBI TORNADO 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2005 Kjemikaliets navn RBI TORNADO Deklarasjonsnr. under dekl. Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI MAX

SIKKERHETSDATABLAD RBI MAX RBI MAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI MAX 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjon 29.01.2010 Kjemikaliets navn RBI MAX Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc Deca-VM Zinc Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.11.2005 Revisjon 01.10.2008 Kjemikaliets navn Deca-VM Zinc Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Vintershampo bil R-161

SIKKERHETSDATABLAD Vintershampo bil R-161 Vintershampo bil R-161 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Vintershampo bil R-161 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.03.2007 Kjemikaliets navn Vintershampo bil

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre

SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre Flytende M.I.-Syre Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK 8.pdf Utgitt dato 25.07.2008 Revisjonsdato 24.01.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD

SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD RHODIUMBAD Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn RHODIUMBAD Kjemikaliets bruksområde Rhodiumbad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre Micro

SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre Micro Flytende M.I.-Syre Micro Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flytende M.I.-Syre Micro 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK8.pdf Utgitt dato 04.03.2009 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD Maursyre 85

HMS-DATABLAD Maursyre 85 Maursyre 85 Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Maursyre 85 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.09.2007 Kjemikaliets navn Maursyre 85 Kjemikaliets bruksområde Konserveringsmiddel

Detaljer

HMS-DATABLAD RBI BLEACH

HMS-DATABLAD RBI BLEACH RBI BLEACH Side 1 av 5 HMS-DATABLAD RBI BLEACH 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Kjemikaliets navn RBI BLEACH Deklarasjonsnr. 76574 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement

SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement CEMEX Miljøsement Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CEMEX Miljøsement 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.05.2006 Revisjon 20.09.2010 Kjemikaliets navn CEMEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gravoxide

SIKKERHETSDATABLAD Gravoxide Gravoxide Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Gravoxide 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.03.2004 Revisjon 08.09.2010 Kjemikaliets navn Gravoxide Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØFF AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD RØFF AVLØPSÅPNER RØFF AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØFF AVLØPSÅPNER Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.11.2005 Revisjonsdato 14.02.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan

SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan Heydi Industriplan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Industriplan 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.04.2011 Kjemikaliets navn Heydi Industriplan Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HD - 2000

SIKKERHETSDATABLAD HD - 2000 HD - 2000 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD HD - 2000 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.09.2009 Kjemikaliets navn HD - 2000 Artikkelnr. 175 Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.06.2009 Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften":

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KC-/MC-mix for deep soil stabilistation

SIKKERHETSDATABLAD. KC-/MC-mix for deep soil stabilistation KC-/MC-mix for deep soil stabilistation Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KC-/MC-mix for deep soil stabilistation 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.11.2008

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Joni Haftreiniger 14

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Joni Haftreiniger 14 Joni Haftreiniger 14 Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Joni Haftreiniger 14 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2007 Kjemikaliets navn

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer