Paslode gasspatron, IM 350

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paslode gasspatron, IM 350"

Transkript

1 HMS DATABLAD Helse- miljø og sikkerhetsblad Handelsnavn: Paslode gasspatron, IM 350 Revisjonsdato: Paslode gasspatron, IM IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Paslode gasspatron, IM 350 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART.NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR.NR: LEVERANDØR: ITW Construction Products AS Postboks Vøyenenga Tlf: Faks: GIFTINFO: NØDTELEFON: ANSVARLIG: UTARBEIDET AV: ANVENDELSE: Dobbeltvegget aerosoltube for spikerpistol KUNDERS REFERANSE: 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING INGREDIENSNAVN CAS NR EC NR % INNH FH FB FM R-SETNINGER ANMERKN. Propan F+ 12 Propen F+ 12 Butan (innh. <0,1% F+ 12 butadien) Olje 0-5 TEGNFORKLARING: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø, TX= Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. INGREDIENSKOMMENTARER: Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i pkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Brannfare: Ekstremt brannfarlig. Ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig ihht. gjeldende regelverk. Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING: Frisk luft, varme og hvile. Oksygen og kunstig åndedrett om nødvendig. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. HUDKONTAKT: Vask straks med såpe og vann. Fjern gjennomfuktet tøy. Skaff legehjelp hvis irritasjonen vedvarer etter vask. Ved kuldeskader, kontakt lege. ØYEKONTAKT: Skyll øyet straks i flere minutter med en myk stråle lunkent vann eller øyespylevæske mens øyelokket løftes, ta ut eventuelle kontaktlinser. Dersom tilgjengelig skylles øynene med Diphoterine. Etter skylling med Diphoterine skal det skylles med vann, 0,9% NaCI-løsning ellers Ringers løsning. Kontakt lege hvis irritasjon oppstår etter skylling. Skaff legehjelp hvis irritasjonen vedvarer eller det er oppstått kuldeskader. Side 1 av 5

2 SVELGING: På grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig å svelge, anses forgiftningsfaren å vær liten. Ved svelging, kontakt lege snarest. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Skum, karbondioksid (CO2), pulver. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannstråle. BRANN OG EKSPLOSJONSFARER: Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder inneholder brannfarlige gasser, kan eksplodere i tilfelle brann eller dersom den utsettes for temperaturer over 50 C, gjelder også tomme beholdere. Damp kan allerede ved romtemperatur lett danne eksplosiv blanding med luft. Damp er tynnere enn luft og kan bevege seg over lengre avstander og antennes andre steder. PERSONLIG VERNEUTSTYR: Brannslukker må benytte røykdykkerutstyr. TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE: Steng all utstrømming av gass fra beholdere. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alt er slukket. Flytt beholderen fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL: Fjern alle kilder til antennelse. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ: Påse at kjemikaliet ikke når trange områder som kloakk pga. eksplosjonsrisiko. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING: Stopp utstrømming av gass eller væske hvis mulig. Dampen er tynnere enn luft og brer seg langs bakken. Fare for eksplosiv blanding med luft. Ventiler godt. Tom emballasje leveres som spesialavfall. Se kap HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER: Aerosolbeholder med ekstremt brannfarlig flytende gass under trykk. HÅNDTERINGSVEILEDNING: Unngår statisk elektrisitet, andre antennelseskilder, varme overflater eller sveising. Unngår direkte sollys eller temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv om beholder er tom. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materiale. LAGRINGSANVISNING: Oppbevaring skal skje i samsvar med lov om brannfarlige varer med forskrifter, samt regler og bestemmelser fastsatt av DBE. Lagres i uåpnet originalpakning på velventilert og kjølig sted. Røyking forbudt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INGREDIENSNAVN ADM.NORM. ENHET PPM ANMERKN. Butan (innh. <0,1% butadien) 600 Mg/m Propan 900 Mg/m FOREBYGGENDE TILTAK: Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Ventiler godt. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Unngå innånding av aerosoler. ÅNDEDRETTSVERN: Ved dårlig ventilasjon, bruk hel- eller halvmaske m/filter BRUN A2 (org. damper) og støvfilter, P2. ØYEVERN: Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅNDVERN: Ved fare for hudkontakt, bruk hansker av: Nitrilgummi, Viton, 4H. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Side 2 av 5

3 HUDVERN: Bruk hensiktsmessige verneklær ved mulig hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PRODUKTETS FORM: Aerosol LUKT: Karakteristisk FARGE: OPPLØSELIG I: SMELTE/FRYSEPUNKT: KOKEPUNKT: TETTHET: FLAMMEPUNKT: EKSPLOSJONSOMRÅDE: 1,5 11,7 vol% Ph (kons.): LØSELIGHET I VANN: MOLMASSE: DAMPTRYKK: 7 bar (20 C) VISKOSITET: METNINGSKONS: TENNTEMPERATUR: DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE: PH LØSNING: DAMPTETTHET: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Stabil ved normal håndtering. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. REAGER MED: Kraftig reaksjon med sterke oksidasjonsmidler. Unngå kontakt med andre kjemikalier. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER: Ved ufullstendig forbrenning kan det dannes oksider av karbon (CO, CO2). 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER GENERELT: I industrien representerer innånding den største faren. Aerosolene i sprøytetåken gir langt raskere fordamping av løsemidler som kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Innånding av sprøytetåke gir mulighet for inntak av skadelige stoffer det ellers ikke er mulig å inhalere. INNÅNDING: Innånding av store damp- eller aerosolkonsentrasjoner har bedøvende egenskaper og kan forårsake hodepine, tretthet, sløvhet, mangel på koordinasjon og bevisstløshet. HUDKONTAKT: Hudkontakt med flytende gass kan forårsake kuldeskader. ØYEKONTAKT: Sprut i øynene kan forårsake kuldeskader og svie. Eksponering i noen minutter kan også gi irritasjon av øyne og ansikt (røde øyelokk og ansikt, økt tåreflod). SVELGING: På grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig å svelge, anses forgiftningsgraden å være liten. ANNEN TOKSIKOLOGISK INFORMASJON: n-butan: LC50: 658 mg/l (inhalering, rotte, 4 timer) LCLo: mg/l (inhalering, hund) Propen: LC50: >86 mg/l (inhalering, rotte, 4 timer) 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET: Produktet er meget flyktig og vil raskt fordampe til luft hvis det slippes ut i miljøet. NEDBRYTBARHET: Ikke kjent. AKKUMULERING: Butan: BCF 33, Log Pow 2,89 Propan: BCF 13, Log Pow 2,36 Propen: BCF 31, Log Pow 1,77 Side 3 av 5

4 ØKOTOKSISITET: Lav økotoksisitet forventet. Inneholder gasser som bidrar til dannelse av ozon på bakkenivå. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Sprayboks eller forpakning med innhold av produktrester må behandles som farlig avfall. Ikke punkter sprayboks. Tomme beholdere må ikke brennes pga. eksplosjonsfare. Avhendes i overensstemmelse med forskrift om spesialavfall. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: EAL-kode: andre løsemidler og løsemiddelblandinger. EAL-kode: gass i trykkbeholder (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR (VEI) UN NR: 1950 KLASSE: 2 (5F) FARESEDDEL: 2.1 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - FARENR: - RID (JERNBANE) UN NR: 1950 KLASSE: 2 (5F) FARENR: - FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - IMDG (SJØ) UN NR: 1950 KLASSE: 2 ETIKETT: - FARLIG GODS: Ja EMS: F-D, S-U FORP.GR: - MARINE POLL: Nei SUB.RISK: IATA (FLY) UN NR: 1950 KLASSE: 2.1 ETIKETT FARLIG GODS: Ja SUB.RISK: FORP.GR: - PROPER SHIPPING NAME: AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig ANNET: ADR: Maksimal mengde: 1 l pr. innvendig emballasje og 30 kg pr. kolli ved kombinasjonsemballasje. Ved bruk av krympe- eller strekkfolie er grensen 1 l pr. innvendig emballasje og maks 20 kg pr. kolli. IMDG: Maksimal mengde: 1 l pr. innvendig emballasje og 30 kg pr. kolli ved kombinasjonsemballasje. Ved bruk av krympe- eller strekkfolie er grensen 20 kg pr. kolli (inneremballasje må være laget av metall eller plast som ikke lett kan punkteres eller revne). 15. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL R-SETNINGER: R-12 Ekstremt brannfarlig. S-SETNINGER: S16 Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. Trykkbeholder må ikke punkteres eller utsettes for direkte sollys og temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. REFERANSER: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2005). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 2005). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidsmiljøforlaget, best. nr. 361, 2003). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2005). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget, 2003). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet, 2004). EU-direktiv 2004/73/EF (29 ATP). Side 4 av 5

5 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE ANDRE OPPLYSNINGER: ITW Construction Products AS Holmaveien Vøyenenga Tlf.: Faks: Side 5 av 5

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fricofin Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 17.09.2007 Erstatter: Fricofin 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Fricofin GODKJENT:

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: AQUAZINGA Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.12.2006 Erstatter: 25.08.2006 AQUAZINGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AQUAZINGA

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Seajet Polish PTFE Handelsnavn: Seajet Polish PTFE Revisjonsdato: 16.08.2006 Erstatter: 03.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning Revisjonsdato:

Detaljer

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim radonfug og lim Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Butyl- Tetningsmasse. GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR:

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad AKRYLLAKK Handelsnavn: AKRYLLAKK Revisjonsdato: 09.01.2003 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT:

Detaljer

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START HMS DATABLAD Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn OXYCON START Synonymer Kjemisk navn Artikkel nr Dekl.nr. Gruppe Buffertløsning.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer

HMS - DATABLAD. DoALL AL-2100. Saghuset Hesselberg as Postboks 7 1313 Vøyenenga Tlf: 67 13 30 80 Fax: 67 13 89 89. Væske for tåkesmøringsanlegg.

HMS - DATABLAD. DoALL AL-2100. Saghuset Hesselberg as Postboks 7 1313 Vøyenenga Tlf: 67 13 30 80 Fax: 67 13 89 89. Væske for tåkesmøringsanlegg. Revisjonsdato: 20.04.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.04.2006 Produsent, importør Deklarasjons-nr 76363 Produkttype/Anvendelse Saghuset Hesselberg as

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR Revisjonsdato: 10.02.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.02.2005 Produsent, importør Produkttype/Anvendelse Betongbolt A/S Postboks 1069, Valaskjold 1705

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer