SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget"

Transkript

1 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Diesel Farget / Diesel Ufarget Artikkelnr ,18119,18200,18229,18300,18339,18999 Produktgruppe DRIVSTOFF Kjemikaliets bruksområde Motordrivstoff. Importør Firmanavn UNO-X Energi AS Postadresse Drammensveien 134 Postnr. N-0212 Poststed OSLO Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Utarbeidet av BIS Production Partner, Siv Elin Karlsen Nødtelefon Giftinfo sentralen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse Xn, N; R40, R51/53, R65, R66 GENERELT Helseskadelig. Miljøskadelig. HELSE Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake hudkreft. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. BRANN OG EKSPLOSJON Produktet er brennbart, men er ikke klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlig. MILJØ Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Brennstoffer, diesel; gassolje - CAS-nr.: Xn, N, Kreft 3; R40, 100 % uspesifisert EC-nr.: Indeksnr.: R51/53, R65, R66 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må

2 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 2 av 6 oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Produktet inneholder additiver som ikke bidrar til klassifisering. Fullstendig tekst til R-setningene, se punkt Førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Informasjon til helsepersonell Den skadede bringes snarest mulig bort fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses stramtsittende klær. Legg pasienten i stabilt sideleie. Ved pustevansker kan det gis oksygen (kvalifisert personell). Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved hjertestans utføres hjertekompresjon. Fjern straks tilsølt tøy, og vask huden med såpe og vann. Kontakt lege dersom irritasjon vedvarer. Smør uttørret hud med en fet hudkrem. Vask ikke huden med White Spirit eller andre løsemidler. Ved sprut skylles øynene straks med rikelig vann i minst 15 minutter. Løft øyelokkene for å rense hele øyet. Kontakt lege dersom ubehaget vedvarer. IKKE FREMKALL BREKNINGER. Søk omgående lege. Gi aldri noe å drikke til en person som er bevisstløs eller har krampetrekninger. Innånding av dette produktet i forbindelse med fremkalling av brekninger kan medføre livsfarlige lungeskader. Hvis tømming av mageinnholdet vurderes nødvendig, foreskrives en metode som gir liten risiko for innånding, f. eks. ventrikkelskylling eller intubering. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Andre anvisninger Vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid (CO2). Vannstråle. Kan antennes ved oppvarming til og over flammepunktet. Dampene er tyngre enn luft og kan nå fjerntliggende antennelseskilder via avløp, o. l. Karbonmonoksid (CO) kan dannes ved ufullstendig forbrenning. Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet, som kan f re til antennelse ved utladning. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og fullt verneutstyr. Bruk vann til avkjøling av brannutsatte beholdere. Hvis en lekkasje eller et søl ikke er antent, bruk vanntåke til å spre dampene og til beskyttelse for personer som forsøker å stanse lekkasjen. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper. Bruk verneutstyr som beskrevet i punkt 8. Advar personer i nærheten, og hold uvedkommende borte. Begrens spredning. Hindre produktet i å nå vann og avløp. Fjern forurenset masse eller treff andre tiltak for å hindre produktet i å forurense grunnvannet. Spill kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l. Mindre søl tørkes opp med tørkepapir, filler eller twist og oppbevares som brannfarlig avfall inntil det kan destrueres på forsvarlig måte. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13). Steng av kilden på en sikker og kontrollert måte. Fjern antennelseskilder. Dampene er tyngre enn luft, og kan nå fjerntliggende antennelseskilder via avløp eller lignende. Ved st rre uhell, meld fra til politi, brannvesen eller kommunalt oljevernutvalg. Vær oppmerksom på eventuell sklifare som følge av produktet selv, eller dets evne til å løse opp asfalt, gulvbelegg og lignende.

3 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 3 av 6 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Sørg for god ventilasjon. Unngå alle antennelseskilder. Benytt kun utstyr (beholdere, slanger, rør, kuplinger og lignende) beregnet for formålet. Apparatur og røropplegg må jordes. Bruk gnistsikkert verktøy. Oppbevar produktet i merkede beholdere beregnet for formålet. Lagres godt ventilert på et godkjent, brannsikret sted beskyttet mot direkte sollys og varme. Holdes adskilt fra tennkilder og varme. Varmeutviklende prosesser (skjæring/sveising) må ikke foregå i nærheten av beholdere som har inneholdt dette produktet, med mindre disse er sikret med brannhemmende gass. Unngå statisk elektrisitet. Beholdere og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved utladning av statisk elektrisitet. Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet, som kan føre til antennelse ved utladning. Kan angripe enkelte plaststoffer, gummi og maling. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Oljedamp 8 t.: 50,0 mg/m³ 2007 Oljetåke 8 t.: 1,0 mg/m³ 2007 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Sørg for god ventilasjon ved operasjoner som utvikler gass, røyk eller tåke. Unngå søl. Unngå kontakt med øyne og hud. Gå ikke med klær som er gjennomtrukket av produktet. Gå ikke med filler eller twist som er gjennomtrukket av produktet i lommen. Åndedrettsvern er ikke påkrevd dersom konsentrasjonen av damp, tåke og røyk ligger under administrativ norm. Benytt åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A/P2 dersom det er fare for dannelse av damper/tåke. Benytt pusteapparat ved fjerning av større spill eller ved entring av tanker, fartøy eller andre begrensede rom. Bruk hansker av nitril eller PVC. Gjennomtrengningstiden for hanskematerialet vil variere med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering. Hanskeleverandøren bør alltid kontaktes i forbindelse med valg av hansker. Velg hanske som er egnet for den bestemte arbeidsoperasjonen (mekanisk styrke, antistatisk m.m.) Etabler rutiner for bruk/skifte av hansker i tråd med hanskeprodusentens anbefalinger og forholdene hansken brukes under. Det vises forøvrig til bruksanvisningen fra hanskeprodusenten. Bruk vernebriller med sideskjold ved fare for direkte kontakt eller sprut. Bruk verneklær ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Gå ikke med tilsølte klær. Velg personlig verneutstyr i henhold til relevante CEN-standarder, og i samarbeid med utstyrsleverandøren. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Parafinlukt. Farge Klar. Løselighetsbeskrivelse Løselig i organiske løsemidler. Relativ tetthet Verdi: 0,82-0,86 g/cm³ Kommentarer, Relativ tetthet 15 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: C Flammepunkt Verdi: > 56 C

4 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 4 av 6 Viskositet Verdi: 1,5-4,0 mm²/s Kommentarer, Viskositet 40 C 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kreft Unngå tennkilder som flamme, gnister og varme overflater. Sterke oksidasjonsmidler. Ved forbrenning kan det dannes giftige gasser avhengig av forbrenningsbetingelsene. F.eks. karbonmonoksid og oksider av nitrogen. Ved oppvarming kan det frigjøres hydrogensulfid som kan akkumuleres i lukkede rom. Innånding av høye konsentrasjoner vil kunne irritere luftveiene. Kan forårsake kvalme, svimmelhet, hodepine og døsighet ved innånding av høye dampkonsentrasjoner. Vær oppmerksom på at avgasser ved forbrenning vil inneholde karbonmonoksid, nitrøse gasser, uforbrente hydrokarboner etc. som er giftige. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake kreft. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan gi sprukken og tørr hud. Lett irriterende for øynene. Produktet har lav akutt giftighet ved svelging. Svelging av større mengde kan gi ubehag, kvalme og diare. Aspirasjon som følge av svelging eller brekninger kan forårsake alvorlige lungeskader. Tilgjengelige data indikerer: Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake hudkreft. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Søl på bakken kan trenge ned i jordsmonnet og forårsake forurensning av grunnvannet. Produktet flyter og kan spres til store områder på vann. Produktet er ikke lett biologisk nedbrytbart. Produktet antas å ha potensiale for bioakkumulering. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon 14. Transportinformasjon EAL: fyringsolje og dieselolje EAL: emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 7023 Drivstoff og fyringsolje Ja Ja Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

5 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 5 av 6 Proper Shipping Name Varenavn (nasjonalt) Farlig gods ADR Diesel fuel. / Dieselolje. DIESELOLJE Status: Ja UN-nr.: 1202 Fare nr.: 30 Varenavn: DIESELOLJE Farlig gods RID UN-nr.: 1202 Varenavn: DIESELOLJE Farlig gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 1202 Marin forurensning: Nei EmS: F-E, S-E Varenavn: DIESEL FUEL Farlig gods ICAO/IATA Status: Ja UN-nr.: 1202 Varenavn: DIESEL FUEL 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten Brennstoffer, diesel; gassolje - uspesifisert: 100 % R-setninger R-40 Mulig fare for kreft. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-24 Unngå hudkontakt. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-43 Ved brannslukning bruk pulver, karbondioksid eller skum. Bruk ikke vann. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Referanser (Lover/Forskrifter) FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID

6 Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 6 av 6 FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdom, med senere endringer FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer Norsk Stoffliste til og med 29.tilpasning Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære. normer Micromedex Tomes CPS System Deklarasjonsnr. Diesel Farget: , Diesel Ufarget: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R40 Mulig fare for kreft R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Nytt sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. BIS Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. UNO-X Energi AS

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

HMS-DATABLAD Tennvæske

HMS-DATABLAD Tennvæske Tennvæske Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Tennvæske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2007 Kjemikaliets navn Tennvæske Deklarasjonsnr. 55263 Artikkelnr. 9950300

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER DELAVAL KLORTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR Transportuhellskort Klortabletter.pdf Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P.

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P. FORMULA X STRIPPER UHP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER UHP 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.05.2006 Revisjonsdato 13.04.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin EG-Komponent 1 Resin Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.09.2006 Revisjonsdato 14.03.2011 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.06.2009 Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften":

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Polyester

SIKKERHETSDATABLAD Polyester Polyester Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Polyester 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Polyester Artikkelnr. 100101 Kjemikaliets

Detaljer

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD

WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 08/04-2003 Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT Deklarasjonsnr. 20782 CAS-nr. 64742-82-1 EC-nummer 265-185-4

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze Isopropanol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2012 Kjemikaliets navn Isopropanol Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 RBI TRANSPORT 100 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.12.2004 Revisjon 29.01.2010 Kjemikaliets navn RBI

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt

SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt Natriumhypokloritt Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Natriumhypokloritt 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2009 Kjemikaliets navn Natriumhypokloritt Synonymer

Detaljer