T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND. Styringsdokument - Forprosjekt. Avinor Prosjektstyre T3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND. Styringsdokument - Forprosjekt. Avinor Prosjektstyre T3"

Transkript

1 Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Dokumenttittel: Styringsdokument - Forprosjekt Avinor Prosjektstyre T Revidert versjon sendt Anders Kirsebom Versjon fra Alf AS Revisjon Dato Tekst Laget av: Kontrollert av Godkjent av Leverandørs logo: Områdekode: 00 Systemkode: 00 Antall sider: Side: 1 av 18 Prosjektnummer: A Kontraktsnummer: PDBGO Fag: AO Dokumenttype: PL Løpenummer.: Revisjon: Rev.?? av \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 1 av 19

2 Innholdsfortegnelse 1 Formål med dokumentet Bakgrunn Strategisk forankring Markedsanalyse Verdivurdering Prosjektbeskrivelse Overordnede forutsetninger Prosjektomfang Prosjektets målsetninger Prioritering ved målkonflikt Gjennomføringsstrategi Gjennomføring Grensesnittprosjekter Forseringstiltak Fremdriftsplan Organisasjon og styring Prosjektstyret Økonomiske rammer Basiskostnad Grensesnittprosjekter Kostnadsramme, styringsramme og styringsmål Risiko og usikkerhetsstyring Risikostyring Usikkerhetsstyring Endringer i styringsgrunnlaget Finansiering Forsikring Vedlegg...19 \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 2 av 19

3 1 Formål med dokumentet Hensikten med dette styringsdokument er å gi føringer til forprosjekteringen av en ny flyterminal på Bergen lufthavn Flesland (heretter kalt T3) i form av målsettinger, prioriteringer, forankring og rammer, slik at det blir mulig å ta en investeringsbeslutning samt videreføre prosjektet til detaljprosjekteringen og utbygging. Jfr. Avinor Styresak 64/ Bakgrunn 2.1 Strategisk forankring Konsernet Avinor er 100 prosent eiet av Samferdselsdepartementet og omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Konsernet har to primære virksomhetsområder: Drift av et landsomfattende nett av lufthavner Flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler, nettsenter og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. Innenfor rammen av eierkrav og finansielle styringsparametre, utarbeider konsernet strategi og handlingsplaner. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er: a) Finansiell virksomhetsplan (FVP) b) Langsiktig investeringsplan (LIP) c) Periodiske verdivurderinger og impairment tester Finansielt sett drives den totale virksomheten som én kontantstrømgenererende enhet (CGU), og økonomimodellen hviler på forutsetningen om samfinansiering av bedriftsøkonomisk lønnsomme og bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. I henhold til gjeldende regnskapsregler blir det grunnet vesentligheten av konsernets varige driftsmidler og høyt investeringsbehov fremover regelmessig gjennomført verdivurderinger av konsernet. Dette prosjektet på Bergen lufthavn Flesland utløses av manglende kapasiteter i dagen flyterminal samt forventet trafikkvekst med bakgrunn i en overordnet målsetting å tilby tilstrekkelig kapasitet for å sikre et effektivt transportsystem for innenriks-, utenriks- og offshore personreiser samt godsfrakt til og fra Vestlandet. Eksisterende flyterminal på Bergen lufthavn Flesland ble ferdigstilt i 1988 og er dimensjonert for ca. 2,8 millioner passasjerer. Den teoretiske kapasiteten er ved senere utvidelser økt til 3,4 millioner passasjerer. I 2010 reiste vel 5 millioner passasjerer over lufthavnen. Terminalen framstår i dag som en flaskehals med begrensende faktorer som arealer for innsjekk-, security-, og passasjerer samt bagasjeanlegg og gater. Dette påvirker lufthavnens servicegrad. Lufthavnen må i dag avvise trafikk og annen etterspurt operativ virksomhet. Det er heller ikke mulig å etterkomme forespørsler om økte arealer til kommersiell virksomhet. En kapasitetsøkning legger til rette for en bedre passasjerflyt, bedre logistikk for varer, samt betydelig øke kommersielle arealer og inntekter. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 3 av 19

4 Basert på vedtak i styremøte 9. desember 2010 ba styret administrasjonen jobbe videre med skisseløsninger som sikrer god lønnsomhet for Avinor og gode løsninger for lufthavnens brukere. Styret i Avinor vurderte (sak 64/2010) de skisserte alternativene med anbefaling og forslag til vedtak for det alternativet som administrasjonen anbefalte utredet videre i en forprosjektfase. Forslaget bygger på Vingespenn som er vist i illustrasjonene under og da slik arkitektgruppen Narud Stokke Wiig (NSW) mener den kan fremstå med en teoretisk kapasitet på 7,5 millioner passasjerer. Dagens flyterminal, parkeringshus og hotell er geografisk til høyre i illustrasjonene. I forprosjektfasen vil lengden av pir bli redusert (-54 meter), landside reduseres og materialvalget gjøres mindre kostbart. Dette alternativet gir mulighet for en fasevis utbygging ved senere behov. Teoretisk kapasitet i terminal blir 6,75 millioner passasjerer. Kapasitet flyside 30 flyparkeringsplasser og 7 millioner passasjerer. Areal terminal ca kvm. Foreløpig kostnadsanslag er 2,1 milliarder kroner (2010- kroner). Illustrasjonene under viser grovt hvordan planene da ser ut. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 4 av 19

5 Styresak 64/2010 legges til grunn for de bygningsmessige og operative elementene som skal inngå i de videre forprosjektvurderingene for flysiden, landsiden med Airport City og selve terminalbygningen. I tillegg kommer økonomiske vurderinger i form av foreløpige investeringskostnader, forventet inntektspotensiale herunder kommersielle inntekter, samt forventede driftskostnader. Det er lagt stor vekt på vurdering av potensielle kommersielle inntekter i bygget. Det er arrangert et eget kommersielt seminar for å utrede kommersielle muligheter i ny terminal. Det er gjennomført benchmark på kommersielle inntekter og arealdisposisjoner mot andre sammenlignbare lufthavner i Europa. Resultatene er benyttet som grunnlag og kvalitetssikring av lønnsomhetsanalysene for de ulike alternativene. 2.1 Markedsanalyse Finanskrisen førte til en reduksjon i antall passasjerer over Bergen lufthavn Flesland på -3,5 % i Trafikkutviklingen i 2010 viste en betydelig vekst i antall passasjerer på utland med ca. 20 %, mens innland viste en liten reduksjon på ca. -1 %. Samlet en økning på ca. 4,4 %. Bergen lufthavn Flesland samarbeider tett med blant annet en rekke aktører som: Flyselskap, Destinasjoner, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bergen kommune og FLY BGO for å øke trafikken til lufthavnen. De siste årene har dette samarbeidet gitt gode resultater. Bergen lufthavn Flesland har hatt en stor økning i utenlandstrafikken. Det forventes i årene fremover fortsatt vekst spesielt i utenlandstrafikken. Lufthavnens markedsarbeid er strategisk knyttet til og samkjørt med andre lokale og sentrale aktører. Hovedfokus har markeder og land som England, Tyskland, Italia, Frankrike, Nederland, Spania, Asia og Skandinavia. Markedssegmentene omfatter både forretnings- og fritidsreiser samt charter. Lufthavnen vil intensivere markedsarbeidet og innsatsen i samarbeidet med næringslivs- og reiselivsorganisasjonene samt destinasjonene, for å fylle den trafikkapasitet en ny flyterminal gir samt de kommersielle mulighetene som utløses i den forbindelse. Det foreligger strategier og planer for dette arbeidet. De største eksterne driverne for trafikkutviklingen er utviklingen i norsk økonomi (BNP), utvikling i økonomier utenfor Norge, prisutvikling på flybilletter og antall destinasjoner. Alle disse driverne vil påvirke etterspørselen etter reiseproduktet fra våre lufthavner. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 5 av 19

6 Et bedre og mer omfattende tilbud av destinasjoner gir passasjeren mer effektiv reisetid og bedre tilgjengelighet. Fokus på effektivisering av produksjon gjennom nye driftskonsepter og konkurransedyktig avgiftsnivå bidrar til å øke interessen for våre lufthavner fra flyselskap. 2.2 Verdivurdering Modellbygging/metodikk Lønnsomhetsmodellen som ble brukt i verdimodellen ved valg av alternativet som er grunnlag for forprosjektet, er bygd opp som en differansemodell, dvs. at inntekter og kostnader er vurdert i hvert enkelt alternativ mot alternativ 0. Avkastningskrav etter skatt er på 7,6% Investeringskostnader Følgende investeringskostnader er benyttet i lønnsomhetsvurderingen: (2010-kroner) Forprosjektalternativet (Alternativ 2 i styresak 64/2011) Basisinvestering Påslag usikkerhet (10 % - avrundet) Kalkyle inkl usikkerhet Kalkyle avrundet I alternativet er det i tillegg hensyntatt tiltak i eksisterende terminal for å kunne håndtere trafikk frem til 2016 med totalt 60 millioner kroner (løpende kroner). De planlagte tiltakene så langt omfatter blant å støpe dekke over østre og vestre del av terminalrommet, utvide nordfløyens 2 etg, innsjekkingsautomater i p-hus, hotell og helikopterterminal samt ombygging av kontorer i nordfløyens 1 etg. til bagasjeanlegg. Kapasiteter Viktige faktorer for å fastsette lufthavnens kapasiteter er blant annet rullebane, taksebanesystem, gates/flyoppstillingsplasser, bagasjeanlegg, arealer for security-og innsjekking, kommersielle arealer, landside og samspillet mellom disse faktorene. I lønnsomhetsanalysen er øvre kapasitetstak på forprosjektalternativet satt til 9 millioner passasjerer. Trafikkforutsetninger Trafikkprognosen som er lagt til grunn er basert på Trafikkøkonomisk Institutts (TØI) oppdaterte prognoser for for Bergen lufthavn Flesland. Disse prognosene er i hovedsak etterspørselsbaserte og baseres på norsk og internasjonal bruttonasjonalprodukt-vekst, befolkningsvekst, forutsetninger rundt billettpriser og oljepriser, samt markedssituasjonen med lavpriskonkurranse. Prognosene gir 5,8 millioner passasjerer i 2016, 6,4 millioner i 2020 og 9,5 millioner i Det er også utarbeidet lønnsomhetsanalyser med høyere prognoser som viser effekt på lønnsomheten for alternativene ref. punkt 6.2 \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 6 av 19

7 Trafikkutvikling Antall pax i hele TØI høyalternativ "Strategisk" nivå Alt 1. - Maks. Kapasitet Alt. 2 - Maks. Kapasitet Avinor har en strategisk målsetting om å oppnå en høyere trafikkutvikling enn TØI s høyalternativ. Målsettingen innebærer at man samlet for Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Trondheim lufthavn Værnes i 2020 skal ha 20 millioner passasjerer i Som figuren over ligger dette alternativet en god del over TØI s høyalternativ. Kommersielle inntekter Økning i kommersielle inntekter kommer som følge av både nye tilgjengelige arealer (som gir økt inntekt også for dagens passasjertall) samt økning i antall passasjerer. Det forutsettes at dagens duty free ordninger opprettholdes i analyseperioden. Det er beregnet en engangseffekt på duty free pr passasjer når ny terminal åpner i 2016 på 6,7 % og deretter mersalgseffekt/prisøkning på 2,5 % per år. Tilsvarende tall for butikk og servering i år 2016 er på hhv 6,6% og 12,8%, med en mersalgseffekt /prisøkning på 2,5% per år fra Kommersielle inntekter (2010 kr) Forprosjektalternativ Lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) I lønnsomhetsvurderingene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Beregnet behov for nye årsverk er fremkommet etter konkrete vurderinger innenfor hvert enkelt fagfelt og opprettes dels i 2016 og Forprosjektalternativet (Alternativ 2 i styresak Lønnskostnader 64/2011) Nye årsverk som følge av ny terminal 20 Volumøkning lønnskostnader ,50 % Volumøkning lønnskostnader ,40 % Generell lønnsvekst pr år 3,50 % \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 7 av 19

8 Økte driftskostnader: Oppsummering driftskostnader Forprosjektalternativet (Alternativ 2 i styresak 64/2011) Antall kvadratmeter Økning kostnader i 2016 kroner ved åpning ny terminal Pris per kvadrat 2016 kroner Pris per kvadrat 2010 kroner Genrell prisstigning driftskostnader 2,50 % Volumøkning ADK ved åpning terminal 52,71 % Volumøkning ADK pr år i driftsfasen 1-2 % Reinvesteringer Reinvesteringer er lagt inn med 1% av investeringsbeløpet i analyseperioden fra år Verdi: Basert på forutsetningene det er redegjort for over, ble nåverdi på forprosjektalternativet beregnet for 3 ulike trafikkalternativer: (6,4 mill pax i 2020) (7,3 mill pax i 2020) (5,9 mill pax i 2020) Forprosjektalternativet Sensitivetsanalysene viste størst følsomhet for endringer i trafikk (pris/volum) og dernest investeringskostnad. Effekt på lønnsomhet ved endringer i trafikk illustreres i tabell over, hvor eksempelvis en økning i passasjerer fra 6 mill. til 7,3 mill gir en økning i nåverdi på 1 mrd. Overordnet milepælsplan Avinor legger så langt til grunn følgende milepælsplan for prosjektet T3 på Bergen lufthavn Flesland fremover. Neste viktige milepæl vil være styrets utbyggingsvedtak i mai Styresak med vedtak skisseprosjekt: mars 2011 Forprosjekt : mars 2012 Styresak med utbyggingsvedtak: mai 2012 Rammesøknad til Bergen kommune: mai 2012 Detaljprosjektering: ferdig okt 2012 Byggestart ny terminal: mai 2013 Idriftsettelse ny terminal: mars 2016 Ombygging eksisterende terminal: Airport City og P-hus under terreng Nåverdi TØI`s Nåverdi Nåverdi Tall i hele 1000 høy-alternativ strategisk nivå TØI`s referansetrafikk trafikk alternativ trafikk I forbindelse med terminalutbyggingen vurderes også videre utbygging på landsiden med parkeringshus under terreng foran terminalbygningen. I tillegg muliggjøres bygging av såkalte Flesland airport city - områder i tilknytning til terminal/p-hus. Disse prosjektene utredes som egne prosjekter som kan vedtas alene eller sammen med hovedprosjektet. Arealene i Airport City kan benyttes til relokalisering av bygg \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 8 av 19

9 og virksomhet som i dag er på flyside samt ny kommersiell virksomhet det i dag ikke er plass til. En ser Flesland Airport City også som en mulig sjokk absorberer for svingninger i trafikkinntekter. Parallelle prosesser og aktiviteter Parallelt med forprosjektet vil det bli gjennomført en rekke aktiviteter. Dette gjelder blant annet samfunnsøkonomisk analyse, rammesøknad mot Bergen kommune, avklaring mot bybanen/statens Vegvesen og søknad om ny konsesjon. Terminalprosjektet vil bli gjenstand for ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) slik kravet er for store statlige investeringer. Ved en forenklet KS1 foretas kontroll av skisseprosjektets dokumenter. Økonomi og usikkerhet analyseres. Relevans, levedyktighet og beslutninger vurderes. KS2 verifiserer økonomi, styringssystem, usikkerhet, styringsramme organisering og styring. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 9 av 19

10 3 Prosjektbeskrivelse 3.1 Overordnede forutsetninger Gjeldende konsesjon for Bergen Lufthavn Flesland løper ut i april 2016 og må fornyes. Arbeidet med en fornyet konsesjon pågår. Det er en uttalt forutsetning for en investeringsbeslutning at en fornyet konsesjon foreligger. Forprosjektet har derfor som et overordnet mål å sikre en fornyet konsesjon i samsvar med skisseprosjektets ambisjoner. Realisering av utbyggingsprosjektet krever også at det foreligger en godkjent reguleringsplan. Prosjektet vil ikke bli videreført før det foreligger en godkjent reguleringsplan eller godkjent rammesøknad. Planarbeidet er langt på vei utført og søknaden er fremsendt for kommunale saksbehandling og politisk godkjennelse. Oppfølging av søknaden og en endelig godkjenning av reguleringsplanen er sentralt i forprosjektet. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen, har Samferdselsdepartementet i tillegg etterspurt en rekke dokumenter. Dette gjelder først og fremst en samfunnsøkonomisk analyse, ekstern kvalitetssikring, samt en verdivurdering av Avinor med og uten T3 prosjektet gjennomført. 3.1 Samfunnsøkonomisk analyse Forprosjektfasen skal videreføre og avslutte påbegynt samfunnsanalyse. Arbeidet skal synliggjøre de samfunnsmessige konsekvensene for regionen ved utbygging eller manglende utbygging av T3 og Flesland Airport City 3.2 Ekstern kvalitetssikring Skisseprosjektfasen inkluderte ikke ekstern kvalitetssikring (KS1). Det er et myndighetskrav at en kvalitetssikring av konseptvalget finner sted. Avinor vil gjennomføre en tilnærmet KS1 i løpet av forprosjektets første del. Det vil kunne gi ytterligere føringer til prosjektet. Det er planlagt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlag og kostnadsoverslag. Det vil bli gjennomført basert på avsluttet forprosjekt og utarbeidet forprosjektrapport. KS1 og KS2 vil bli gjennomført ved hjelp av ett av fire forhåndsgodkjent revisjonsselskap og i samsvar med Finansdepartementets standardkrav til kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter over 500 millioner kroner. T3 prosjektorganisasjon vil legge forholdene til rette og fremskaffe nødvendig dokumentasjon, slik at den eksterne kvalitetssikringen kan finne sted i samsvar med intensjonene. 3.1 Verdivurdering av Avinor med og uten T3 prosjektet Eier ønsker synliggjort neddiskontert nåverdi av Avinor med og uten T3 prosjektet gjennomført. Tilsvarende som for OSL/T2 prosjektet vil det gjennomføres en slik overordnet verdivurdering av Avinor, utført av eksternt kompetansemiljø. 3.2 Prosjektomfang Omfanget av T3-prosjektet er beskrevet i Revidert Skisseprosjektrapport datert Revidert Skisseprosjekt Alternativ 1A gjelder som forprosjektets styringsgrunnlag sammen med dette Styringsdokumentet. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 10 av 19

11 Prosjektet omfatter følgende delprosjekter eller geografiske objekter: Terminal o Sentralbygning med securityblokk o Forberedelser til fremtidig kontorblokker o Pir med 4 broer Landside o Ny kjøreadkomst med trafikksløyfer, trafikkforplass og parkering tilrettelagt for Airport City o Serviceadkomst for varelevering o Bybanetrase i tunnel og bybanestasjon i sentralbygningen/forplass o Tilrettelegge for Flesland Airport City Flyside o o Oppstillingsplasser ved Pir Eventuelle fjernoppstillingsplasser Oppgradering av eksisterende terminal o Midlertidige utbedringer Trinn 1 o Oppgrading og tilknytning til T3 Trinn 2 Midlertidige utbedringer av eksisterende terminal Trinn 1 representerer strakstiltak for å gi terminalen forbedret servicegrad frem mot åpning av ny terminal T3. Aktiviteten vil bli organisert og gjennomført som en del av T3 prosjektet, men vil følge sitt eget løp med hensyn til gjennomføringsplan, økonomi og fremdrift. Trinn 2 vil imidlertid inngå som en integrert del avt3 utbyggingen. 4 Prosjektets hovedmål Samfunnsmål Gjennom T3 prosjektet vil Avinor bidra til regional vekst og utvikling i Vestlandsregionen, samt bygge nødvendig kapasitet til å understøtte regionens strategiske planer samt dens nasjonale og internasjonale konkurransekraft. T3 prosjektet skal bidra til høy samfunsnytte gjennom et forsterket samarbeid med regionalt næringsliv og myndigheter for å utvikle lufthavnens potensiale som infrastruktur for regionens nærings- og reiseliv. T3 prosjektet skal realisere gevinster innen kommersiell virksomhet på flyplassen og etablering av arbeidsplasser i regionen. Effektmål Avinors overordnede mål for T3 prosjektet er å sikre en lønnsom vekst og utvikling av Bergen lufthavn, Flesland. Flesland er landets nest største lufthavn og bidragsyter til Avinors totallsystem av lufthavner. Resultatmålet for T3 prosjektet er å bidra til en neddiskontert netto nåverdi på kr xxxxx \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 11 av 19

12 Resultatmål Prosjektet skal gjennomføres innenfor en prosjektramme på 2,2 mrd kr. Eks mva/byggelånsrenter og kompenserende driftstiltak som følge av utbyggingen. Prosjektrammen er kalkulert i skisseprosjektet og vil bli kvalitetssikret frem mot endelig utbyggingsvedtak. T3 prosjektet har miljømål som følger av vedtatte miljømål for T2. Sikre at T3 blir realisert slik at best mulig kvalitet oppnås innenfor en forsvarlig økonomisk kostnadsramme, og at livsløpskostnader blir lagt til grunn for valg av tekniske løsninger 5 Andre sentrale målsetninger og rammebetingelser T3 skal prosjekteres, planlegges og bygges slik at det ikke medfører alvorlige ulykker eller skader på mennesker, materiell eller ytre miljø. Prosjektet skal gjennomføres innenfor vedtatt P50 i utbyggingsvedtaket og innenfor tidsrammen i dette vedtaket. T3 skal realiseres med minst mulig forstyrrelser i den ordinære driften ved lufthavnen T3 skal gjennomføres i henhold til Avinors miljøstrategier Sikre at Bergen Lufthavn Flesland fra 2016 har tilgjengelig kapasitet for å håndtere 6,75 millioner passasjerer med god servicegrad Legge til rette for at lufthavnen kan utvides til en fremtidig kapasitet på 10 millioner passasjerer. Størrelser, omfang, kapasitet, servicegrad, arbeidsmiljø samt andre kvaliteter skal defineres med sterkt brukerstyring med involverte organisasjoner ut fra krav til trafikkutvikling, kommersiell inntjening, kundetilfredshet og effektiv drift. T3 skal bidra til at Bergen lufthavn har nødvendig kapasitet til å understøtte regionens strategiske planer samt dens nasjonale og internasjonale konkurransekraft T3 skal bidra til at annen virksomhet kan ha lufthavnen som en sentral og trygg infrastruktur for sin virksomhet Legge til rette for fleksible løsninger som muliggjør en fremtidig kapasitetsøkning ved terminalen, og som i tillegg kan håndtere endringer/justeringer i driftskonsept/kommersielt konsept Legge til rette for høy kundetilfredshet og støtte opp om Avinors omdømme Sikre at terminalen blir funksjonell, med god logistikk for så vel passasjerer, ansatte og varer Sikre at terminalen får en utforming med god arkitektonisk kvalitet, med helhetlige løsninger innen miljø, energi, materialbruk og universell utforming Øke lufthavnens kollektivandel 5.1 Prioritering ved målkonflikt Dersom det oppstår målkonflikt i forbindelse med planlegging og prosjektering, skal følgende prioriteringer være retningsgivende: 1. Sikkerhet for fly, passasjerer, ansatte og utbyggere 2. Økonomi medregnet trafikk- og kommersielle inntekter 3. Bygge- og anleggsaktiviteter skal ikke føre til ikke-planlagte og ikke-varslede driftsforstyrrelser \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 12 av 19

13 4. Optimale drifts- og livsløpskostnader, herunder kostnadseffektive løsninger 5. Gode løsninger for kommersielle servicetilbud 6. Funksjonalitet med teknisk driftsvennlige, robuste, fleksible og gode logistikkløsninger 7. Helhetlige og gode løsninger innen miljø, energi, materialbruk og universell utforming 8. Utforming med god arkitektonisk kvalitet Ved eventuelle målkonflikter skal alltid sikkerhet for fly, passasjerer og ansatte ha høyeste prioritet. I viktige og vanskelige valg der det oppstår målkonflikter skal sakene løftes til høyere beslutningsnivå for vurdering og avklaring, om nødvendig for avklaring i Prosjektstyret. 6 Gjennomføringsstrategi 6.1 Gjennomføring Forprosjektet skal videreutvikle og konkretisere konseptet fra skisseprosjektet, slik at det fremstår som et modent og gjennomarbeidet prosjekt der alle overordnede systemvalg er tatt. Forutsetningene for og konsekvensene ved realiseringen av utbyggingsprosjektet skal dokumenteres i form av kalkyler, fremdriftsplaner og strategier. T3 vil ha et viktig og synlig grensesnitt mot Bybanen. Forprosjektet skal samordne og koordinere sitt arbeid med Bybanen, slik at fremdriften blir optimal og kostnadene forsvarlige. Det samme vil gjelde dersom andre offentlige leverandører av kollektivtransport ønsker eller tilbyr et tilsvarende tett grensesnitt mot T3. Forprosjektet skal samordne sitt arbeid med Statens Vegvesen, slik at prosjekteringen av landside følger gjeldene retningslinjer og slik at relevante deler av vegsystemet ved ferdigstillelse kan overtas av det offentlige. 6.2 Grensesnittprosjekter Det skal gjennomføres eller er allerede igangsatt flere nye investeringer på Bergen Lufthavn Flesland som en konsekvens av T3-utbyggingen eller på grunn av andre behov. Disse vil bli utredet og realisert som egne investeringssaker og vil således ikke bli en del av forprosjektet. Imidlertid vil de ha grensesnitt mot T3 som vil kunne kreve samhandling. Det inkluderer i første rekke prosjektene: Lufthavnens og kundenes drift, servicegrad, punktlighet og omsetning Taksebane utvidelser Avisingsplatrom Grunnarbeid Lønningtjern Flytting og ny elektrosentral for Bergen Lufthavn Flesland Ny driftsbygning Avinor Ny brannstasjon Avinor Flesland Airport City Oppgradering Apron Syd Overvannshåndtering \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 13 av 19

14 Utvidelse Bergen Airport hotell Lufthavnens Securityregime og reglement Bybanen T3 forprosjekt skal samordne og koordinere sitt arbeid med de øvrige interne prosjektene på lufthavnen, slik at Avinor oppnår nødvendig synergi, ønsket effektivitet og en optimal fremdrift. Airport City i er et grensesnittprosjekt, som legger noen føringer for utbyggingen av T3. Prosjekteringen av T3 (Landside) skal koordineres og samordnes med Airport City, slik at begge utbyggingsprosjektene lar seg realisere innenfor akseptable økonomiske rammer. Planleggingen skal ta hensyn til at flere aktiviteter/entrepriser knyttet til utbyggingen av Airport City må gjennomføres før eller parallelt med utbyggingen av T Forseringstiltak Det er etablert en målsetting om et utbyggingsvedtak våren 2012 og idriftsettelse ny terminal i løpet av Dersom det viser seg i løpet av forprosjekteringen at den målsetting vanskelig lar seg realisere, skal mulige forseringstiltak vurderes og fremmes for prosjektstyre. Mulige forseringstiltak kan i denne sammenheng være å gjøre nødvendige forberedelser i forprosjektfasen(gjennomføre detaljprosjektering, utarbeide konkurransegrunnlag) på tidskritiske aktiviteter/entrepriser, slik at kontraktsinngåelse kan finne sted umiddelbart etter at investeringsbeslutningen er fattet. 6.4 Fremdriftsplan Forprosjektet vil starte i det Prosjekteringsgruppen er etablert. Det er planlagt til å være senest 1. november Arbeidet vil gå frem til Forprosjektrapporten er ferdigstilt den 30. mars Grunnlaget for den påfølgende KS 2 skal også foreligge ved forprosjektets avslutning. Ekstern KS 1 vil bli gjennomført i løpet av forprosjektets første del. Ekstern KS 2 vil bli gjennomført i regi av Avinor konsern. Arbeidet skal være ferdig før styret behandler prosjekter og en investeringsbeslutning kan fattes. Diagrammet under viser Forprosjektets fremdriftsplan: ID Aktivitetsnavn Varighet Start 1 0d Forprosjekt Gjennomføre 2 10d KS 1 3 Prosjektering 109d okt K4 11 K1 12 K2 12 nov des jan feb mar apr mai Utarbeide 4 25d Forprosjektrapport Ferdigstille 5 0d Forprosjekt Gjennomføre 6 KS 2 20d Investeringsbeslutning 7 0d Figur 1 - Prosjektplan - Forprosjekt Som en del av det reviderte skisseprosjektet ble det utarbeidet en foreløpig prosjektplan. Den planen skal i løpet av forprosjektet bli kvalitetssikret og oppdatert i samsvar med den valgte \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 14 av 19

15 gjennomføringsstrategien og godkjent reguleringsplan. I skisseprosjektets foreløpige fremdriftsplan er august 2016 oppgitt som planlagt ferdigstillelse av T3 (Idriftsettelse), med ferdig ombygget eksisterende terminal ett år senere. Disse tidspunktene skal videreføres til forprosjektet som målsettinger. 7 Organisasjon og styring Avinor har etablert en prosjektorganisasjon for utbyggingen av T3. Den ledes av Prosjektdirektøren, som blir støttet av en lokal stab og en brukerorganisasjon. Prosjektdirektøren rapporterer til Prosjektstyret. Figur 2 - Overordnet organisasjonskart T3 Prosjektledelse og prosjektering utføres av Sweco. Prosjektleder er Byggherrens representant ift Byggeherreforskriften. 7.1 Prosjektstyret Prosjektstyre for T3 er sammensatt og virker i samsvar med styrende dokumenter for prosjektstyret. Prosjektorganisasjonen, som vist over, varer frem til utbyggingsvedtak er fattet (mai 2012). I perioden frem til utbyggingsvedtak vil prosjektstyret arbeide med å etablere en robust utbyggingsorganisasjon, samt en adekvat styringsstruktur, tilpasset prosjekter av en slik størrelse. I tillegg vil det etableres en \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 15 av 19

16 egen organisasjon for å koordinere løpende aktiviteter mellom utbyggingsprosjektet og driftsorganisasjonen ved lufthavnen. 8 Økonomiske rammer 8.1 Basiskostnad Det er utarbeidet en foreløpig kalkyle i forbindelse med revidert skisseprosjektet. Kalkylen er ikke kvalitetssikret gjennom en usikkerhetsanalyse eller en KS1 prosess. Det er i tillegg forventet at forprosjektet vil vurdere alternativer som i varierende grad vil påvirke basiskostnadene. Den foreløpige basiskalkylen for revidert skisseprosjekt gir føringer til prosjektet. Forprosjektet skal utarbeide en kalkyle som dokumenterer forventede basiskostnader for prosjektet. For utarbeidelse av kalkylen gjelder følgende føringer: Prisnivå januar 2012 Uspesifiserte og forventende kostnader skal skjønnsmessig pr fag inngå i Basiskostnad Entrepriseformen er Totalentrepriser alternativt Byggherrestyrte delte entrepriser. Dette skal om mulig vurderes og klarlegges i forprosjektet Basiskostnad er definert som anbud inn -priser. Tomteervervelser og erstatninger Følgende kostnader skal ikke inngå i kalkylen: Prisstigning etter januar Finanskostnader og merverdiavgift Påløpte kostnader frem til avsluttet forprosjekt Kostnadene ved ombygging av eksisterende terminal Trinn 1 Kommersiell innredning Eventuelle tap for alle aktører som følge av driftsforstyrrelser som skyldes utbyggingen Økte driftskostnader Aviation forsikring og terrorforsikring Usikkerhet knyttet til marked, uteglemte poster, gjennomføring, koordineringsproblematikk, grensesnitt med mer er ikke inkludert i basiskostnaden, men vil bli vurdert i usikkerhetsanalysen. Rammen for gjennomføringen av forprosjektet frem til investeringsbeslutning er: 60 mill 8.2 Grensesnittprosjekter Utbyggingen av T3 forutsetter eller åpner for flere nye eksterne investeringer. I noen tilfeller er finansieringen av disse investeringene uavklart, mens det i andre tilfeller kan bli snakk om delfinansiering. Det gjelder i første rekke Bybanen Statens Vegvesen Airport City Forprosjektet skal prosjektere og inkludere i basiskostnadene for T3 det omfanget som prosjektet tar prosjekteringsansvar for, eller som er avklart med de aktuelle eksterne utbyggerne. Prosjekteringen og \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 16 av 19

17 planleggingen av disse aktivitetene betyr ikke at T3 utbyggingen nødvendigvis skal bære kostnadene eller stå for finansieringen. Finansieringen av de eksterne prosjektene blir avklart utenfor prosjektet og skal ikke inngå basiskalkylen for T3. Det ligger utenfor prosjektets mandat og fremforhandle eventuell delfinansiering med eksterne prosjekteiere. 7.3 grensesnitt mellom Utbyggingsprosjektet og driftskoordinering Utbyggingen av T3 krever at lufthavnen i størst mulig grad minimum skal opprettholde sin kapasitet gjennom utbyggingsperioden. Denne rammebetingelse medfører at det gjøres kompenserende tiltak der utbyggingen berører eksisterende anlegg. Dette kan være trafikkarealer på landside, gater, flyoppstillingsplasser, arealer ute/inne som handlere bruker, arealer inne i eksisterende bygg, rømningsveier, tiltak i CSRA-skillet, fasader, tekniske anlegg m.m. Arealer kan også måtte erstattes midlertidig på grunn av støy, støv eller av rent trafikale grunner selv om de ikke blir direkte fysisk berørt. Tiltakene krever at prosjektering og gjennomføring optimaliseres både i forhold til utbygging og drift. Tiltakene prosjekteres av prosjekteringsgruppen for T3 slik at helhetlige fremdriftsplaner og faseplaner etableres. Prosjekteringsgruppen for T3 har etter dette et ansvar for å medvirke til optimalisering av bygging samtidig med drift. Det forutsettes at driftsorganisasjonen skal delta aktivt i alle faser med samme målsetting, nemlig å optimalisere helheten samt ved å gjøre tilpasninger i drift som kan forenkle tiltakene. De kompenserende tiltakene for å holde kapasiteten oppe kan være delt kostnadsmessig i den forstand at noen tiltak medfører investering mens andre tiltak skal utgiftsføres i årets regnskap. 8.3 Kostnadsramme, styringsramme og styringsmål Forprosjektet skal utarbeide prosjektets basiskalkyle, som reflekterer det endelige omfanget for utbyggingen av T3. Den kalkylen vil være grunnlaget for en ekstern KS 2 prosess som vil vurdere usikkerheten i prosjektet og gi anbefalinger med hensyn til Styringsmål (P50), Styringsramme (P70) og Kostnadsramme (P85). 9 Risiko og usikkerhetsstyring 9.1 Risikostyring Risikostyring i forbindelse med utbyggingen har følgende fokusområder: SHA Økonomi Fremdrift Ytre miljø Drift 3. person Omdømme Plan for risikostyring ved T3 skal dokumentere akseptabel risiko ift. definerte risikoakseptkriterier (risikomatrise) for fokusområdene over. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 17 av 19

18 Risikovurderinger skal utføres iht. NS 5814:2008 for alle de ulike fokusområdene. For risikoanalyser knyttet opp mot flyside og flyoperative deler av prosjektet skal også Luftfartstilsynets veileder Gjennomføring av Risikoanalyser legges til grunn for risikovurderinger. Risikovurderinger skal utføres i tilstrekkelig grad for å ivareta krav i følgende lover og forskrifter: BSL A 1-9, 10 BSL E 4-1, 5 (2) Forskrift for systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriftens) 5. Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven), inkl. oppfølging av de utslippstillatelser som er gitt. Byggherreforskriften. Lov om brannvern m/tilhørende forskrifter I tillegg må risikovurderinger utføres i tilstrekkelig grad for å ivareta Avinor sine egenpålagte krav: Avinor konsernets miljøpolicy Bergen Lufthavn, Flesland miljøstrategi Prosjektets plan for miljøstyring Ivaretakelse av reisenes (3. person) helse og sikkerhet, på tilsvarende nivå som for arbeidstakere (Internkontrollforskriften) 9.2 Usikkerhetsstyring T3-prosjektet skal drive aktiv usikkerhetsstyring som en integrert del av prosjektstyringen. Prosjektet skal aktivt forsøke å identifisere de faktorer som har betydning for prosjektets usikkerhet og proaktivt styre prosjektet med oppmerksomhet på disse. Det skal søkes informasjon om usikre forhold både internt i prosjekt og i omgivelsene, samt kontinuerlig følge opp usikkerheter og tiltak som en integrert del av prosjektets styringsprosesser. Det skal være åpenhet og klarhet i usikkerhetsbildet gjennom relevant rapportering og god kommunikasjon. Som en del av usikkerhetsstyringen i prosjektet skal det utføres kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyser, og prosjektet skal som minimum oppdatere analysene 2 ganger i året. Resultatet skal fremlegges Prosjektstyret og Prosjekteier som del av rapporteringen. Det skal som en del av usikkerhetsstyringen etableres og vedlikeholdes kuttliste for prosjektet (som gir muligheter for kostnadskutt). Dette kan være tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. 10 Endringer i styringsgrunnlaget Når styringsgrunnlaget for Forprosjektet (dette dokumentet) er vedtatt av Styret i Avinor AS skal prosjektorganisasjonen gjennomføre prosjektering og planlegging i samsvar med de premissene som fremgår av styringsgrunnlaget. Forprosjektet skal vurdere og velge konsepter og systemløsninger for T3. Etter ferdigstillelse av forprosjekt skal en etterstrebe en frys -situasjon i forhold til de valg som er gjort med strenge behovsvurderinger i forhold til endringsforslag. \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 18 av 19

19 Regler for disponering av prosjektreserver vil bli adressert i Sentralt Styringsdokument i forbindelse med ekstern KS2 og den påfølgende realiseringen av prosjektet. Det vil i den sammenheng bli beskrevet hvordan prosjektreservene kan brukes i forhold til Prosjektutvikling Endringer Premissendringer 11 Finansiering Finansieringen av prosjektet vil bli adressert i forbindelse med et eventuelt utbyggingsvedtak. 12 Forsikring Avinor konsernet vil anskaffe nødvendige forsikringer for T3 prosjektet 13 Vedlegg Vedlegg 1: Revidert Skisseprosjekt \\sgm430\avdelinger$\br\t3\styringsdokumenter\.docx Side 19 av 19

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor På veg fra Fredrikstad til Flesland... AGENDA: Flesland lufthavn

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST Espen Viddal Oversikt presentasjon Politisk nivå Målsetninger i prosjektet Markedsvurdering Utbyggingspotensial Foreslått utbyggingskonsept Forventede inntekter og

Detaljer

LUFTFART KLIMAVENNLIG?

LUFTFART KLIMAVENNLIG? LUFTFART KLIMAVENNLIG? Plankonferansen 2014 Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Agenda. Strukturert idriftsettelse

Agenda. Strukturert idriftsettelse Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og drift av bygninger 06.05.2013

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok?

Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok? Har kommunen rutiner for styring av byggeprosjekter- og er de gode nok? Kommunalteknikk 2013 Fornebu 15.05.2013 Utbyggingssjef Kristine Hjellup Horne 1 Tall og fakta 191 kvadratkilometer 9776 netto pendler

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 1

Felles begrepsapparat KS 1 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 1 Versjon 1.0, datert 11.3.2008 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen

Detaljer

BIOJETFUEL FRA SKOG. Skog og tre 2014 28 MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor

BIOJETFUEL FRA SKOG. Skog og tre 2014 28 MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor BIOJETFUEL FRA SKOG Skog og tre 2014 28 MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig BÆREKRAFTIG

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R 1 Flere traseer vurderes: Både veg og jernbane 1. Felles løsning over Kroksund 2. Delt

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres refvår ref 11/1441 Dato 07.05.2013 Fornyet konsesjon for Bergen lufthavn, Flesland Vi viser til søknad av 11. januar 2012

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON TIL Å INNEHA OG DRIVE LANDINGSPLASS. Søknad om konsesjon til å inneha og drive landingsplass for Bergen lufthavn, Flesland 2012

SØKNAD OM KONSESJON TIL Å INNEHA OG DRIVE LANDINGSPLASS. Søknad om konsesjon til å inneha og drive landingsplass for Bergen lufthavn, Flesland 2012 SØKNAD OM KONSESJON TIL Å INNEHA OG DRIVE LANDINGSPLASS. Søknad om konsesjon til å inneha og drive landingsplass for Bergen lufthavn, Flesland 2012 09.01.2012 1 1 Innledning... 1 2 Opplysninger om angjeldende

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Endelige avtaler 29.07.2007 Rammeavtale for utvikling av Kongsvinger Park er inngått mellom Kongsvinger kommune (heretter KK) og KB-gruppen

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter Knut Samset NTNU Tidligfase Usikkerhet Informasjon Gjennomføringsfase Beslutning om finansiering Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase

Detaljer

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Irene Tanke, fagsjef Byrådsavdeling for finans Oslo en by i sterk vekst Forventet befolkningsvekst fra 650 000 innbyggere til over 800 000 innen 2030

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer