Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål"

Transkript

1 NINA Minirapport xxx (Utkast desember 2012) Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål Sandra Öberg og Oddvar Hanssen

2 NINA Minirapport xxx Öberg, S. & Hanssen, O. XXXX. Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål - NINA Minirapport [XXX. 9 s.] Trondheim, desember 2012 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Prosjektleder Sandra Öberg (sign) OPPDRAGSGIVER(E) Asplan Viak AS KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Diana van der Meer NØKKELORD Norge, Nord-Trøndelag, Stjørdal kommune, Værnes lufthavn, Langøra sør, insekter, edderkopper, konsekvensutredning. KEY WORDS Norway, Nord-Trøndelag, Stjørdal kommune, Værnes airport, south Langøra, insects, spiders, impact assessment. NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og del- eller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjonsdatabase, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Telefon: Telefaks: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefaks: NINA Tromsø Framsenteret 9296 Tromsø Telefon: Telefaks: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon: Telefaks:

3 Innhold Innhold Innledning Materiale og metode Resultat Diskusjon og konklusjon Litteratur Innledning Det pågår et kommuneplanearbeid for Langøra med vannmiljø (Forslag til Planprogram, 2012). En del av denne planen er at Avinor ønsker å ta i bruk Langøra sør til lufthavnformål. Avinor vil, i samarbeid med Stjørdal kommune, få avklart konsekvenser av denne bruksendringen, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått oppdraget med å utrede konsekvenser for insekt- og edderkoppfaunaen. Oppdragsgiver for NINA er Asplan Viak. Oppdraget omfatter gjennomføring av en utredning av forekomster av rødliste- og indikatorarter av insekter og edderkopper på den delen av Langøra som ligger sør for flystripa (Figur 1). Figur 1. Det aktuelle området for undersøkelse av rødlistede insekt- og edderkopparter er avgrenset med blå strek. Vårt mandat i denne utredning er å undersøke og rapportere følgende: - Gjennomgang av eksisterende datakilder og eventuelle tidligere fagutredninger. - Kontakt med relevante myndigheter, lokalkjente, lokallag av naturfaglige foreninger m.fl. - Supplerende feltarbeid.

4 - Kartfesting av rødlistearter og indikatorarter, samt vurdering av potensialet for å finne slike arter. - Anbefalinger, evt. avbøtende tiltak. 2 Materiale og metode For å generere informasjon om eksisterende kunnskap vedrørende forekomster av rødliste- og indikatorarter på Langøra sør ble det utført en litteraturundersøkelse, og en gjennomgang av Naturbase på Direktoratet for naturforvaltnings sine nettsider (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) og Artskart på Artsdatabankens sine nettsider (http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx). Dessuten ble relevante kilder kontaktet (Norsk entomologisk forening, Stjørdal kommune, Fylkesmannen Nord- Trøndelag). Den 16. oktober 2012 foretok forfatterne en befaring på Langøra sør, for å vurdere potensialet for rødliste- og indikatorarter av insekter og edderkopper. Sent tidspunkt på sesongen gjorde at det ikke var aktuelt med registrering av arter, men med kunnskap om de forekommende habitater kan potensialet for slike arter diskuteres. Etter utført feltarbeid høsten 2012 ble det foretatt en gjennomgang av insekter og edderkopper i rødlisten, knyttet til Trøndelag og de aktuelle habitatene på Langøra sør (sett etter feltarbeid); skog, kystnære områder, fjæreområder og flomsoner. 3 Resultat Ved kontakt med relevante kilder fremgår det at det ikke har vært gjennomført noen undersøkelser av insekter og edderkopper ved Langøra sør (Pers. komm. aktive medlemmer i Trøndelagsgruppa, Norsk entomologisk forening; Pers. komm. Inge Hafstad, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag; Pers. komm. Harald Hove Bergmann, miljøkonsulent, Stjørdal kommune). Det fantes heller ingen registreringer av insekter og edderkopper på Langøra sør på Artskart. Derimot finnes det undersøkelser som beskriver forekomst av insekter og edderkopper på Langøra nord, den delen av Langøra som ligger nord for flystripa. Fremstad et al. (2005) går gjennom hvilke invertebrater som er registrert på Langøra nord fram til Av disse registreringene er en løpebille (Dyschirius angustatus) rødlistet under kategorien nær truet (NT) og en edderkopp (stor elvebreddedderkopp, Arctosa cinerea) er rødlistet under kategorien sterkt truet (EN). Se Kålås et al. (2010) for mer informasjon fra rødlisten. Stor elvebreddedderkopp har sine eneste kjente norske forekomster langs de store vassdragene i Midt-Norge. Det har nylig blitt utarbeidet en handlingsplan om stor elvebreddedderkopp (Öberg, In press), som nå er under oppfølging. I oppfølgingen av handlingsplanen har Öberg utført kartlegging av denne arten i Trøndelag-fylkene, og har da erfart at populasjonen på Langøra nord hører til de større, om ikke til og med den største, av populasjonene av stor elvebreddedderkopp i disse fylkene og dermed i Norge.

5 Selv om det ikke finnes undersøkelser om invertebrater på Langøra sør, finnes det verdivurderinger og beskrivelser om biologisk mangfold i området. I Naturbasen er både Langøra sør og nord beskrevet med verdien «Viktig» (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). I denne verdi inngår kriteriene at området er en artsrik lokalitet, at det er en sjelden naturtype i kommunen og/eller at området har en viktig økologisk funksjon. Grunnen til verdisettingen i Naturbasen er undersøkelsene av Sorte (1996) og Rønning & Bratli (2004). Disse undersøkelser rapporterer ikke om noen funn av rødlistearter på verken Langøra nord eller sør, men Sorte (1996) skriver at dersom det skulle finnes noen rødlistearter her ville verdien bli satt til «Svært viktig», hvilket da er en korrekt verdisetting av Langøra nord i dag. En ytterligere undersøkelse fra 2004 (Forsvarsbygg, 2004) deler inn Langøra nord i to deler og Langøra sør i to deler. Den nordvestre delen av Langøra nord, der den store populasjonen av stor elvebreddedderkopp finnes, får i denne rapporten verdien «Svært viktig». I samme rapport får den nordøstre delen av Langøra nord og den nordøstre delen av Langøra sør verdien «Viktig», og den søndre delen av Langøra sør den lavere verdien «Lokalt viktig». Feltarbeidet på høsten 2012 viste på at det finnes løvskog dominert av gråor på Langøra sør. Det finnes innslag av gran flere steder, samt en fremmed furuart (trolig montereyfuru) midt inne på halvøya. I gråorskogen finnes det også innslag og partier av selje, osp, bjørk og hegg. Flere steder med forsumpet skogbunn med liggende døde stammer finnes, særlig i den sørøstlige og østlige delen (utenfor gjerdet). Fra Forsvarets tidligere aktiviteter i området forekommer det en del kunstige hauger/høydedrag, og en del forsenkinger der det trolig er sumpmark i perioder med høyt grunnvann. Noen store seljer og gammel, død gråor med løs bark ble funnet. Det ble også funnet forekomst av soppen knuskkjuke (Fomes fomentarius) på bjørk og seljekjuke (Phellinus conchatus) på selje. Disse habitatene kan være viktige for noen insektarter. Mange insektarter er knyttet til død ved, noe som det ser ut å kunne bli en del av fremover grunnet skogens alder. Det fantes veldig lite sandstrand igjen på Langøra sør (Figur 2), og det er egentlig i den naturtypen vi hadde sett for oss at det kunne forekomme rødlistede arter av insekter og edderkopper. Det finnes et stort bestand av tindved (Hippophae rhamnoides) i det nordøstre hjørnet av Langøra sør (Figur 3). Langøra sør er mot sjøen enten steinsatt (vegfylling mot utsiden) eller har en bratt torvkant og skog helt ut mot vannkanten (innsiden), og har ingen arealer med typisk strandeng slik som strandområdet rundt trafikkmaskina ved Sandfærhus, m mot sørøst. På innsiden av Langøra sør, nær vegen på sørsiden av flystripa finnes et par mindre arealer med strandsumpvegetasjon, av bl.a. høye gressarter, mjødurt, åkertistel, sløke, inklusive fremmedartene lupin og rynkerose.

6 Figur 2. Området med sandstrand som finnes igjen på Langøra sør. (Foto: Oddvar Hanssen) Figur 3. Bestand av tindved på Langøra sør. (Foto til høyre: Sandra Öberg) Ved nærmere undersøkelse av noen seljekjuker fant vi 4 eksemplar av Europas minste bille, Baranowskiella ehnstromi (Figur 4), som er første funn i Nord-Trøndelag. Denne billen er ikke rødlistet, men er siden den ble beskrevet som ny art for vitenskapen (Sörensson, 1997), nå kun kjent fra åtte lokaliteter i Norge. På grunn av dens størrelse og kryptiske levevis antas det at den er kraftig oversett (Andersen et al. 2003).

7 Figur 4. Europas minste bille Baranowskiella ehnstromi, ca. 0,45 mm lang, ble funnet i en seljekjuke på Langøra sør. (Foto: Oddvar Hanssen) Ved gjennomgang av rødlisten (Kålås et al., 2010), begrenset til Trøndelagsfylkene og de aktuelle habitatene, ble disse artene funnet som relevante: - Sommerfuglen Gelechia hippophaella (EN), knyttet til tindved. - Rødbrun tindvedsuger Cacopsylla zetterstedti (NT), knyttet til tindved. - Sommerfuglen gulkrageglassvinge Sesia bembeciformis (EN), knyttet til veden av selje (spesielt grove seljer som vokser på fuktige steder). - Billen Quedius pseudolimbatus (NT), knyttet til flommarksskog. - Billen Atheta autumnalis (NT), knyttet til flommarksskog. - Billen Trechus rivularis (NT), knyttet til skyggefull sumpskog med gråor og bjørk. - Vepsen Cimbex connatus (NT), knyttet til sumpskog med or. - Billen Orchesia fasciata (NT), knyttet til soppinfisert ved. - Spretthalen Anurida denisi (VU), knyttet til fjæresoner under stein og oppskyll. - Billen huldresmeller Diacanthous undulatus (NT), knyttet til tykk bark på liggende stammer av gråor, osp, bjørk, gran, furu. - Tovingen Urytalpa trivittata (VU), knyttet til eldre kontinuitetsskog med mye død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Ingen edderkoppart fra rødlisten var aktuell å ta opp i denne rapporten. Det skal nevnes også her at stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) finnes i stort antall på Langøra nord, men da sandmarkene er veldig begrenset på Langøra sør er den trolig ikke aktuell å finne igjen der.

8 4 Diskusjon og konklusjon Gjennomgangen av rødlisten viser en del arter som teoretisk sett kan ha forekomster på Langøra sør. Sannsynligheten for at noen av dem reelt eksisterer her avhenger av om arten forekommer eller har hatt forekomster i nærliggende områder, slik at de har kunnet spre seg til Langøra sør etter hvert som habitatene oppsto her. Arealer med sandstrand og tørreng er pr. i dag fraværende på Langøra sør. Tindvedbestander og arealer med strandsump har alltid eksistert i og rundt Stjørdalselvas utløp (kantsoner), men i dag er det lite tindved igjen ved utløpet av Stjørdalselva. Eldre gråorskog har hatt en mer ustabil forhistorie på grunn av omfattende omdisponering av arealer i nedre deler av Stjørdalen. For naturtyper som er til stede kan forekomst av enkelte rødlistede invertebratarter sannsynliggjøres, men usikkerheten vil variere etter hvor godt de aktuelle naturtypene er undersøkt i omkringliggende arealer. Ved høy usikkerhet bør nærmere undersøkelser utføres, hvilket ikke er inkludert i rammen for dette prosjekt. Følgende vurderinger legges til grunn for Langøra sør: Sandstrand: På Langøra nord finnes som beskrevet funn av rødslistearter på sandmark, deriblant en stor populasjon av stor elvebreddedderkopp som er kategorisert som sterkt truet på rødlisten, men siden naturtypen nå må regnes som fraværende på Langøra sør, kan man med sikkerhet si at disse artene er fraværende her. Den siste sandstranden her ble gjenfylt høsten 2012 (jfr. Figur 2). Strandeng/strandsump og tindvedkratt: På innsiden av Langøra sør ligger et par små arealer med strandsumpvegetasjon. På grunn av høy vegetasjon av trivielle plantearter og fremmedartene lupin og rynkerose vurderes dette området å ha lavt potensiale for rødlistede invertebratarter. I det samme området ligger et tindvedkratt (jfr. figur 3), hvor sannsynligheten for forekomst av to rødlistearter er stor. Gråorskog: Mesteparten av arealet her består av løvskog, med gråor som dominerende treslag. Det finnes innslag av flere ulike trearter, og det finnes forsumpet skogbunn med liggende døde stammer og også andre partier med død ved. Dette gir til sammen et godt utvalg av mikrohabitater, og dermed trolig også et godt mangfold av vedlevende invertebrater. Hvorvidt området har rødlistede arter knyttet til denne naturtypen er usikkert. Kunnskapen om invertebrater i denne naturtypen er dårlig for hele Stjørdalsregionen, så for å oppnå tilstrekkelig kunnskapsstatus her må det gjennomføres en inventering med ulike insektfeller, kombinert med manuell fangst, i svermeperioden til artene, som i hovedsak er vår og sommer. Vi hadde i utgangspunkt sett for oss at et større område med sandstrand hadde gitt en stor grunn til å bevare slike deler av området på Langøra sør, ettersom det er på sandstrender vi kunne forventet oss forekomst av en del rødlistede arter av insekter og edderkopper. Selv om Langøra nord ikke inngår i dette oppdraget om konsekvensutredning for insekter og edderkopper ved utbygging av Langøra sør, er det nødvendig å se på Langøra i sin helhet, spesielt som det foregår planer for hele Langøra (Forslag til Planprogram, 2012). En samlet anbefaling vil derfor her bestå av Forsvarsbygg sine verdisettinger i sin rapport, undersøkelser fra Langøra nord, samt våres besøk med påfølgende utredningsarbeid om Langøra sør.

9 Anbefalingen består i at Langøra nord, spesielt den nordvestre delen som ble kategorisert som «Svært viktig» i Forsvarsbygg sin rapport og som innehar en stor populasjon av stor elvebreddedderkopp, blir minst mulig forstyrret av ferdsel og inngrep. Videre kan man diskutere hvis noen av områdene på Langøra sør burde bli bevart på grunn av mulige forekomster av rødlistarter, slik denne rapport har vist på. Her synes det mest riktig å prioritere området på den nordøstre delen av Langøra sør. Denne delen ble kategorisert som «Viktig» i Forsvarsbygg sin rapport og der vokser det en stor bestand av tindved, der det kan finnes mulige forekomster av rødlistearter. En av disse er kategorisert som sterkt truet (sommerfuglen Gelechia hippophaella) og den andre (Cacopsylla zetterstedti) er i Norge kun kjent fra Nord-Trøndelag fylke (Ossiannilsson, 1992). Oppsummert er våre anbefalinger å: Bevare og beskytte Langøra nord. Her er det allerede kartfestet rødlistarter, og det finnes en stor bestand av en sterkt truet edderkoppart. Prioritere bevaring av den nordøstre delen av Langøra sør ved utbygging. Her finnes det en tindvedbestand som kan være betydningsfull og denne del av Langøra sør er også sett på som viktig for biologisk mangfold i andre undersøkelser. 5 Litteratur Andersen, J., Hanssen, O. & Ødegaard, F Baranowskiella ehnstromi Sörensson, 1997 (Coleoptera, Ptiliidae), the smallest known beetle in Europe, recorded in Norway. - Norw. J. Entomol., 50 (2), Forslag til Planprogram Planprosess og utredning for kommunedelplan Langøra med vannmiljø. Stjørdal kommune, Saksnr. 2011/3388. Forsvarsbygg Biologisk mangfold på Værnes garnison, Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. BM-rapport nr Fremstad, E., Hanssen, O. & Aagaard, K Botanikk og invertebrater på Langøra nord, Stjørdal. NTNU Vitensk.mus. Bot. Notat : Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjeldseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge. Ossiannilsson, F The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 26: 347 pp. Rønning, G. & Bratli, H Biologisk mangfold i Stjørdal kommune. NIJOS rapport 9/04. Sorte, L Nøkkelbiotoper i Stjørdal kommune. Bevaring av biologisk mangfold gjennom kommunal arealdisponering. Hovedoppgave. Institutt biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole, Ås. Sörensson, M Morphological and taxonomical novelties in the world s smallest beetles, and the first Old World record of Nanosellini (Coleoptera: Ptiliidae). - Systematic Entomology (1997) 22, Öberg, S. In press. Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). - NINA Rapport. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.

NINA Minirapport 317

NINA Minirapport 317 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding

Detaljer

Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier. Egil Bendiksen

Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier. Egil Bendiksen 1068 Lørenskog vinterpark Konsekvensutredning av naturfaglige verdier Egil Bendiksen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 Anders Endrestøl Roald Bengtson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Terje Blindheim og Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2012-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for grunneier

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Stavanger lufthavn, Sola Sola kommune, Rogaland. BM-rapport nr 4-2010

Rapport. Biologisk mangfold Stavanger lufthavn, Sola Sola kommune, Rogaland. BM-rapport nr 4-2010 Rapport Biologisk mangfold Stavanger lufthavn, Sola Sola kommune, Rogaland BM-rapport nr 4-2010 Dato: 01.03.2011 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2010). Biologisk mangfold på Stavanger lufthavn, Sola kommune,

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

BioFokus rapport 2008-19

BioFokus rapport 2008-19 Ekstrakt På oppdreg fra Naturvernforbundet i Østfold, Mosseskogen Vel og Kambo Vel, har BioFokus kartlagt naturtypelokaliteter og arter i Mosseskogen, Moss kommune. Rapporten fokuserer på verdifulle naturtyper

Detaljer

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune.

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune. Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Bærum kommune foretatt naturfaglige registreringer og vurderinger i forbindelse med bygging av boliger og potensiell kirkegård på Oksenøya/Lilleøya på Fornebu,

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Antall sider. Oppdragsgiver(e)

Antall sider. Oppdragsgiver(e) Biofokus-rapport 2007-8 Ekstrakt På oppdrag fra Ås kommune ved plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste har Tittel Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde, Ås kommune BioFokus foretatt utarbeidelse av

Detaljer

Antall sider. Oppdragsgiver(e)

Antall sider. Oppdragsgiver(e) Biofokus-rapport 2007-8 Ekstrakt På oppdrag fra Ås kommune ved plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste har Tittel Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde, Ås kommune BioFokus foretatt utarbeidelse av

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

BioFokus-rapport 2008-35

BioFokus-rapport 2008-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Esso Norge (ved Øyvind Sundberg) foretatt utvidete naturfaglige registreringer på deler av Esso Norge sin eiendom på Slagentangen i Tønsberg kommune, Vestfold. Det

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

BioFokus-rapport 2014-22

BioFokus-rapport 2014-22 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Kodal Minerals kartlagt vedlevende biller i Kodalsfeltet, beliggende mellom Kodal og Kvelde i Larvik og Andebu kommuner. Totalt 30 vindusfeller og 3 malaisetelt ble

Detaljer

Sandområder- et hotspot-habitat

Sandområder- et hotspot-habitat 712 Sandområder- et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II Frode Ødegaard, Tor Erik Brandrud, Lars Ove Hansen, Oddvar Hanssen, Sandra Öberg, Anne Sverdrup- Thygeson NINAs publikasjoner

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling?

Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling? Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling? Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson Sigrid Skoglund Larsen, B.M., Karlsson,

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

BioFokus-rapport 2014-32. Dato

BioFokus-rapport 2014-32. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra LINK Arkitektur kartlagt naturverdier og laget konsekvensutredning for naturmangfold i planområde for nytt Brønnøysundsregister i sentrum av Brønnøysund. Det er kartlagt

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Hønsefuglportalen en nasjonal portal for ryper og skogsfugl

Hønsefuglportalen en nasjonal portal for ryper og skogsfugl Hønsefuglportalen en nasjonal portal for ryper og skogsfugl Erlend B. Nilsen Hans Chr. Pedersen Roald Vang Nilsen, E. B., Pedersen, H.C. & Vang, R. 2013. Hønsefuglportalen en nasjonal portal for ryper

Detaljer

Vedlegg H naturmangfold. Består av følgende rapporter:

Vedlegg H naturmangfold. Består av følgende rapporter: Vedlegg H naturmangfold Består av følgende rapporter: Økolog Vatne (2014): Ullerud og Belsjø terrasse Naturverdier og vurdering i forhold til naturmangfoldloven Adrian Rasmussen (2014): Belsjø terrasse

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-33. Dato

BioFokus-rapport 2013-33. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Bærum kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker. 57 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker, samt 8 lokaliteter inneholdende gamle trær av andre

Detaljer

Biofokus-rapport 2010-18

Biofokus-rapport 2010-18 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-Agder kartlagt naturtyper i Kristiansand kommune. Totalt 66 naturtyper ble kartlagt og prioritert i 2009. Disse fordeler seg på 10 lokaliteter med

Detaljer