Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 Detaljregulering for Langemyrrinnen Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: PLANBESKRIVELSE

2 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Innhold BAKGRUNN PLANAVGRENSNING OVERORDNET PLANSTATUS OG EVENTUELT ANDRE BERØRTE PLANER KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORHOLDET TIL ANDRE PLANER PLANOMRÅDET LANDSKAP VEGETASJON EKSPONERING KLIMA GRUNNFORHOLD DYRELIV KULTURMINNER EKSISTERENDE BEBYGGELSE PLANFORSLAGET GENERELT VIRKNINGER FOR LANDSKAP, MILJØ OG SAMFUNN VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN ROS-ANALYSE KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE KONSEKVENSER FOR FUNKSJONSHEMMEDE INNSPILL TIL PLANARBEIDET INNSPILL ETTER KUNNGJØRING OM OPPSTART

3 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bakgrunn Tiltakshaver Sirdalshytta AS ønsker å fremme forslag til detaljregulering for Langemyrrinnen hyttefelt i Josdal i Sirdal kommune. Utbyggingen omfatter 19 nye fritidsboliger. I tillegg legges det til rette for etablering av lekeareal, vei og parkering. Det legges til grunn at vinterparkering skal skje på Josdalstippen. Planområdet berører eiendommene 48/10, 48/25 og 48/81. Oppstart av planarbeidet ble varslet i Avisen Agder og elektronisk på Sirdal kommunes nettside. Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsendt eget varslingsbrev datert Frist for innspill til planarbeidet var satt til Kunngjøringen inneholdt også varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med samme datering og frist for innspill. Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen der muligheter og forutsetninger for planarbeidet ble drøftet. 1 Planavgrensning Langemyrrinnen ligger innerst i Josdalsdalen nordøst for Tonstad i Sirdal kommune, og planområdet består av to separate teiger. Hovedteigen utgjør rundt 50 mål og er avgrenset mot privat vei (til Hellestøl) i sørøst og bekk/slåttemyr i nordvest. I nord er området avgrenset mot eksisterende traktorvei som krysser rinnen. I sør er planområdet forlenget med en smal stripe langs veikanten, dette for å sikre areal for etablering av ny vann- og avløpstrasé. Den andre planteigen består av areal for vinterparkering på Josdalstippen, ca en km vest for hytteområdet. Fig 1.1. Lokaliseringen av planområdet (vist med røde linjer). 3

4 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 2 Overordnet planstatus og eventuelt andre berørte planer 2.1 Kommuneplanens arealdel Arealdelen til kommuneplanen i Sirdal gir en del føringer og retningslinjer for planutarbeidelse. Nedenfor gjengis relevante føringer for denne planen: Nye byggeområder nord for Dorgefoss skal kobles til kommunalt hovedledningsnett for avløp. I andre områder hvor det ikke er kommunalt avløpsanlegg, eller at avstand ikke naturlig tilsier tilknytning, skal det etableres fullgod avløpsløsning. Før utbygging kan igangsettes må det foreligge godkjent utbyggingsavtale, jfr PBL 64. Utbyggingsavtale skal være godkjent før reguleringsplanen blir vedtatt. For utbyggingsområder må det foreligge formingsveileder i tråd med rapporten Kvalitet i hyttebygging. Formingsveileder skal følge behandling av reguleringsplan og vedtas sammen med denne. For områder avsatt til utbyggingsformål kan fastsettes at utbygging skal skje i bestemt rekkefølge, og at utbygging innenfor vedkommende områder ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert, jfr. PBL 20-4, 2. ledd (b). Videre skal reguleringsplanen ivareta/vise: Antall enheter innenfor byggeområdet God tilpasning av bygg til landskaps-, vegetasjons- og terrengforhold Utnyttelsesgrad, BYA, møne- og gesimshøyde, takvinkel Tilkomst, atkomstvei og parkeringsareal tilsvarende to plasser pr. enhet Tilkomstløyper til hovedløypenettet Gangstier, barmarks- og vinterløypenett, lek- og aktivitetsområder Hensyn til biologisk mangfold At jordlovens 9 og 12 fortsatt gjelder i regulert område At utbygging ikke skjer i rasutsatte områder, uten tilstrekkelige sikringstiltak Krav om ROS-analyse i hht PBL 25, nr 5 og 68 og Naturskadeloven 20. ROS-analyse skal utarbeides i tråd med Veileder for gjennomføring av ROS-analyse, Fylkesmannen i VA, Almennhetens rett til fri ferdsel langs vann og vassdrag skal som hovedregel ivaretas Hovedregelen om et ubebygd belte på 50m langs vann og vassdrag Estetikk egen formingsveileder for området Tomtedelingsplan med byggegrenser Rekkefølgekrav 2.2 Forholdet til andre planer Det aktuelle området inngår i kommunedelplan for Josdal med referanse 276. I tillegg omfattes et eksisterende byggeområde fra tidligere kommuneplan. Reguleringen vil berøre to eksisterende planer, for henholdsvis Mågestøl (planid ) og Atlakstøl (planid ). Overlappende areal i disse vil bli erstattet av ny plan. Fig Utsnitt fra gjeldende kommunedelplan for Josdal med Langemyrrinnen midt i bildet. Stiplet strek langs veien er hovedskiløype til Hovsknuden. 4

5 3 Planområdet 3.1 Landskap Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Hoveddelen av planområdet ligger i et høydeintervall på m.o.h. mens parkeringsarealet på Tippen ligger på ca 450 m.o.h. Området ligger ved slutten av et større dalføre, med høye og til dels bratte dalsider rundt, særlig i nordvest. Lokalt er det noe terrengvariasjon, vekslende mellom skogkledde koller, myr og dyrket mark. Selve Langemyrrinnen er en fremskutt rygg som henger sammen med stigningen opp mot Hellestøl i øst. Bilde Den nedre delen av Langemyrrinnen sett fra sørøst. Bilde Den øvre delen av Langemyrrinnen sett fra sørøst. Planområdet er avgrenset mot traktorveien som tar av i høyre bildekant. 3.2 Vegetasjon Den sørøstre siden av Langemyrrinnen som følger veien er dekket av tett granskog, med et næringsfattig feltsjikt ispedd en del stein. På midten av ryggen er det et markert myrdrag som heller slakt mot sør. Vest for dette er vegetasjonen mer stedstypisk med små koller/rabber der lyngmoer dominerer feltskiktet. Skogen er tynnere her, med gran, bjørk og noe furu som vanligste treslag. Ut over dette anses vegetasjon og flora å være ordinær og typisk for området. I henhold til Naturbase er det like nord for planområdet en slåttemyrlokalitet karakterisert som nasjonalt eller regionalt viktig. 5

6 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bilde Utsikt fra tomt 16 mot sørvest. I forgrunnen ses det slake myrpartiet som følger midten av Langemyrrinnen. Veien vil komme opp ved kanten av granskogen til venstre. 3.3 Eksponering Langemyrrinnen har en fremskutt beliggenhet i terrenget, og lokalt vil det derfor være innsyn til området fra de fleste retninger. Sterkest visuell effekt har den tette granskogen som følger sørøstre kant av ryggen. Som terrengform har Langemyrrinnen likevel en begrenset profil i landskapsbildet, først og fremst p.g.a. den beskjedne høydeforskjellen internt samt effekten av dalsidene rundt. 3.4 Klima Normal årsnedbør i området ligger på mellom 2000 og 3000 mm. Snøen ligger normalt fra november/desember til april. Feltet er lite vindutsatt. 3.5 Grunnforhold Planområdet ligger i et område bestående av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. I følge NGU s kart over løsmasseforekomster er området dominert av torv/myr, omgitt av tykke moreneavsetninger. Ut fra befaring av området er det konkludert med at selve Langemyrrinnen i hovedsak består av grovt morenemateriale med en del grus og stein. Det er innslag av bart fjell på de høyeste partiene. 3.6 Dyreliv Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenfor planområdet (kilde: Naturdatabase og Artsdatabanken). 3.7 Kulturminner Fra tidligere er det ikke kjente kultur-/fornminner i planområdet (kilde: Fylkeskonservatoren har ikke kommet med noen uttalelse i forhold til oppstartmeldingen. 6

7 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 3.8 Eksisterende bebyggelse Det er ingen bygg innenfor planområdet i dag, men like utenfor planen i sørvest finnes en hytte fra før (gnr 48, bnr 140). 4 Planforslaget 4.1 Generelt Bilde Formålsgrenser i plankartet vist med røde linjer og ortofoto som bakgrunn. Fritidsbebyggelse Planen omfatter 19 nye tomter for fritidsbebyggelse. Alle tomtene ligger i tilknytning til regulert vei, bortsett fra nummer 12 som har fått tilordnet egen parkeringsplass. Behovet for terrenginngrep anses generelt å være nokså begrenset ved utbyggingen. Der hvor terrenget skråner eller har en småkupert karakter vil det uansett være en fordel at grunnen består av morene da dette som regel gir mindre skjemmende sår i lanskapet ved graving/planering. Byggeområdene vil ellers være lite eksponert i omgivelsene. 7

8 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bilde Helningskart for feltet. Tomter er nummerert og vist med sine respektive byggegrenser. Tomter; gjennomsnittlig helning innenfor byggegrense: Tomt: Gj.snitt helning (%): Merknad: 1 7,56 2 6, , , ,54 6 9, , ,54 Disse har en helning på inntil 1:4 (25 %) 9 17, , , , , , , , , ,03 Disse har en helning brattere enn 1:4 (25 %) 16 28,05 Nedenfor gis en beskrivelse av tomter med spesielle terrengmessige utfordringer: Tomt 11 (nederste gruppe i tabellen over): På denne tomta vil det være mest aktuelt å plassere hovedbygg på det slake partiet i nedre del. Byggegrensen går noe opp i skråningen mot kollen bak tomta. Hensikten med dette er å gi rom for eventuell tilleggsbebyggelse. Ut fra terrenget vil det være lite behov for jordfylling på tomta, men det kan bli noe skjæring bak bebyggelsen. Tomt 12 (nederste gruppe i tabellen over): Her utnyttes en slak hylle i terrenget, og for å redusere terrenginngrep bør hovedbygget ha en langstrakt, rektangulær form. I henhold til bestemmelsene kan hytta her ha en maks bredde på 6,5 meter. Tomt 16 (nederste gruppe i tabellen over): Her vil det være mest naturlig å plassere hovedbygget i øvre del hvor terrenget har en slak, avrundet profil. Terrenget kan her være egnet for vinkelhytte e.l. 8

9 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Tomt 19: Denne er ikke spesielt bratt, men preges av en liten skrent/skråning som løper gjennom midtre del (se bilde 4.1.2). Det naturlige vil her være å planere grunnen for hovedbygg. Massene vil ha et lite volum og landskapsmessig anses dette uproblematisk siden tomta kun vil være synlig internt i området. Vann- og avløpsanlegg Det er regulert et belte til vann- og avløpsanlegg på 4x150 meter langs vestre kant av eksisterende vei (VA1- VA4). I sør ender dette arealet ved en eksisterende kum. I tillegg er areal til renseanlegg (VA6) avsatt langs rørtraséen. VA5 er avsatt med tanke på etablering av grunnvannsbrønn/pumpestasjon. Vann- og avløpsanlegg som beskrevet vil være en midlertidig løsning med tanke på at feltet er forpliktet å delta i fremtidig etablering av felles renseanlegg ved Josdalstippen (regulert gjennom intensjonsavtale). Når det gjelder vannforsyning, skal infrastruktur tilrettelegges for fremtidig tilkobling fra Tonstad vannverk (jf. hovedplan for vann og avløp). Uteoppholdsareal Det er avsatt tre areal for lek og rekreasjon. f_ute1 tilrettelegges for sommeraktiviteter mens f_ute2 anses egnet for skilek/aking. f_ute3 ligger ved det høyeste punktet på ryggen og ønskes tilrettelagt som et felles samlingssted med grillplass o.l. Vei/atkomst Atkomst til hyttene i feltet vil gå via regulert vei merket V1. Ut fra terreng og grunnforhold anses veien enkel å opparbeide, og det meste av traséen vil ligge skjult og lite skjemmende for landskapet. Når det gjelder privat hovedvei gjennom dalen, ble det i 1978 avgitt en rettslig kjennelse som innebærer at grunneierne langs veien har rett til å avlede rettigheter til bruk av veien til hytter/hytteeiere som utparselleres på deres eiendom. Dokumentet er vedlagt planbeskrivelsen. Parkering Sommerparkering vil for samtlige tomter bortsett fra nummer 12 skje på egen tomt. For tomt 12 er det regulert en egen parkeringsplass merket P1. Vinterparkering skal skje på Josdalstippen, der det er avsatt et eget areal som dekker parkering for 38 personbiler (to pr hytte). Denne løsningen følger av krav gitt i kommunedelplan for Josdal. Energinett Det er avsatt ett område for plassering av ny nettstasjon (merket TRAFO). LNF-områder; friluftsliv Øvrige areal innen planområdet er regulert til LNF friluftsformål, merket FR1-FR5. I nord overlappes FR5 delvis av angitt hensynssone friluftsliv, merket H530. Her skal det anlegges sti for enkel atkomst mellom internvei, felles samlingssted og eksisterende vei til Hellestøl. I tillegg vil dette gi kort atkomst fra tomt 12 til resten av feltet. LNF-områder; vann og vassdrag Det er regulert to små areal for passering av bekker, merket FR-V1 og FR-V2. Nytt avløpsnett vil krysse disse. Hensynssoner: Faresone Høyspenning: Dette er faresone tilknyttet trafo, merket H370. Sikringssone Vannforsyning: Denne sonen dekker areal for etablering av brønn/pumpestasjon og er merket H120. Sikringssone Frisikt: Det er avsatt to frisiktsoner ved avkjørsel mot hovedvei (merket H140_1-2). Sonene er basert på frisiktlinjer på 35 meter til hver side. Angitt hensynssone Friluftsliv: Denne sonen er merket H530 og dekker areal for etablering av koblingssti til vei i nord. Formingsveileder Det er utarbeidet formingsveileder, som vil vedtas sammen med reguleringsplanen. Formingsveilederen er ikke juridisk bindende, men vil gi utfyllende retningslinjer til den estetiske utformingen av feltet. 9

10 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 4.2 Virkninger for landskap, miljø og samfunn Planlagt utbygging omfatter fritidsbebyggelse i form av 19 nye enkelttomter, der bebyggelsen skal tilknyttes internt veinett. Ut over de generelle beskrivelsene av planområdet (avsnitt ) er det gjort nærmere vurderinger av utbyggingens konsekvenser i forhold til landskap, miljø og samfunn. Konsekvenser for landskap Indre Josdal har i dag en variert sammensetning av utmarksareal, beite/landbruk og fritidsboliger, og i forlengelsen av Langemyrrinnen (mot nordøst) er det hytter fra før. Et mindre hyttefelt ved foten av stigningen opp mot Hellestøl vil i en slik sammenheng passe godt inn i omgivelsene. Veien vil for det meste ligge skjult, men noen av hyttene vil være synlige, litt avhengig av perspektiv og avstand. For å sikre et variert landskapsuttrykk vil det være viktig å bevare større steiner, eksisterende vegetasjon o.l. Konsekvenser for miljø Det er ikke kjente registreringer av sårbare viltarter eller plantetyper innenfor planområdet. Deler av rinnen er preget av tett og ensartet granskog mens det i midten er et slakt hellende myrparti. Ved planlegging av vei- og tomteløsning er det lagt spesiell vekt på å skåne myra. Når det gjelder miljøutfordringer ellers, så vil det i utbyggingsfasen være økt aktivitet med innslag av store kjøretøy og anleggsmaskiner. Reguleringsbestemmelsene legger til grunn at anleggsvirksomheten skal skje så skånsomt som mulig. Konsekvenser for samfunn Den innledende fasen av planarbeidet har ikke avdekket interessekonflikter av større betydning i forhold til private grunneiere og andre aktører i og rundt Langemyrrinnen. Tidligere bruk antas å være begrenset til skogbruk. Det er ikke funnet turstier innenfor planområdet. En realisering av planlagt utbygging anses å være i tråd med den øvrige utviklingen av Josdal som hytteområde. Antallet hytter vil føre til noe økning i trafikk. I den sammenheng må det nevnes at veien fra Tippen og inn til Hellestøl har vært gjenstand for en teknisk vurdering, som ledd i detaljregulering for Hellestøl hyttefelt (planid ). Plangrensen for Langemyrrinnen er da tilpasset veikanten i ny prosjektering, med følge at skjæringer langs dette partiet er innlemmet i plan for Langemyrrinnen. På vinteren er veien stengt for kjøring fra Josdalstippen og innover, og strekningen inngår da som del av hovedskiløype til Hovsknuden. 4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven Etter 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 (kunnskapsgrunnlaget) I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill/merknader fra faglig hold om rødlistede eller andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdatabanken. Like nord for planområdet er det en slåttemyrlokalitet, karakterisert som nasjonalt eller regionalt viktig, men denne anses ikke å bli berørt av planlagt utbygging. Kunnskapen om naturmangfoldet i Sirdal kommune anses generelt god. 9 (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre-varprinsippet. 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) Langemyrrinnen er del av et større område der aktiviteten i dag hovedsakelig er knyttet til gårdsdrift og friluftsliv. Omsøkte tiltak anses ikke i nevneverdig grad å øke den generelle belastningen på økosystemet. 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 10

11 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Man bør, så langt som mulig, etterstrebe byggtekniske løsninger og metoder som er miljøforsvarlige. Graving og håndtering av masser må skje på en miljøforsvarlig måte, der deponering av slike ikke skjer i områder avsatt til LNF-formål. Utbygging av tomtene vil skje med maskiner/utstyr, teknikker og metoder som er vanlige ved etablering av slike felt i dag. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett år etter avsluttet anlegg 4.4 ROS-analyse Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er følgende risikomatrise fra DSB benyttet: Konsekvens: Sannsynlighet: 1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ en viss fare 3 Betydelig/ kritisk 4 Alvorlig/ farlig 5 Svært alvorlig/ katastrofalt 5 Svært sannsynlig/kontinuerlig Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet Sannsynlig/ flere enkelttilfeller Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Sjekkliste for risiko og sårbarhet: Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar NATURGITTE FORHOLD: 1) Snø-/steinskred Planområdet omfatter et lite høydedrag som i seg selv ikke er eksponert for rasfare. Omgivelsene består av flatmark, bortsett fra i nordøst (skogkledd skråning) 2) Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet) Langemyrrinnen består hovedsakelig av grovt sortert morenemateriale. 3) Flom/oversvømmelse Det er ingen større vassdrag i planområdet 4) Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk Planlagt vann-/avløpstrasé vil passere to bekker. Røropplegg, grøfter og plastring må dimensjoneres for å tåle kraftig vannføring. 5) Radon i grunnen Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes fritidsboliger av krav om radonsperre for nye bygg. 6) Annet INFRASTRUKTUR: 7) Hendelser på nærliggende transportårer: a) Vei Planområdet har en beliggenhet som ikke gjør det særlig utsatt i en slik sammenheng b) Vann/elv Det er ikke større vann/vassdrag i området 8) Drenering - oversvømmelse Planlagt utbygging vil ikke ha innvirkning på en slik risiko. 9) Brudd på tilgang: a) Elektristitet b) Teletjenester c) Vannforsyning d) Renovasjon/spillvann ) Dersom området har Det er ikke høyspentlinjer innenfor planområdet. høyspentlinjer: a) Påvirkning fra magnetfelt b) Klatrefare i master 11) Bruk av transportnett (gående, syklende, kjørende) 12) Brannberedskap: Ferdsel vinterstid mellom parkering på Josdalstippen og hyttefeltet vil skje på eksisterende vei. Transport på denne strekningen skjer i dag via snøscooter, på ski eller til fots. 11

12 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune a) Spesielt farlige anlegg b) Vannforsyning Privat vannforsyningsanlegg, begrenset kapasitet. Anses tilstrekkelig i kombinasjon med bruk av tankvogn. c) Kun én atkomst? Kun én atkomst, men denne har god tilgjengelighet. TIDLIGERE BRUK: 13) Påvirkning/forurensning fra tidligere virksomheter: a) Gruver, sjakter, steintipper etc Vinterparkering vil ligge på eksisterende steintipp. Ingen kjent miljørisiko ved denne. b) Militære anlegg, piggtrådsperringer c) Industrivirksomhet, herunder avfallsdep. d) Annet? OMGIVELSER: 14) Regulerte vannmagasiner med Ingen i nærheten. usikker is 15) Regulerte vassdrag med Ingen i nærheten. varierende vannstand 16) Terrengformasjoner med spesiell fare (stup e.l.) 17) Annet? Konklusjon: Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er følgende tiltak inntatt i bestemmelsene: Punkt 4: Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk: Dimensjonering og nedgraving av rør på tvers av bekkeløp må være utført med tanke på å tåle kraftig vannføring og uten at faren for erosjonsskader ved flom øker. Punkt 5: Radon i grunnen: Krav om radonsperre. Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for et hyttefelt i høyfjellet. 4.5 Konsekvenser for barn og unge Planforslaget innehar tre leke- og rekreasjonsareal. Ellers legges det opp til at aktiviteter for barn og unge skal bygge på naturmiljøets egenart og forutsetninger. Dette innebærer at planering og kunstig arrondering av arealer begrenses, og at det i stedet legges vekt på enkel rydding for å betjene formålet. For øvrig er det kort avstand til oppkjørt løypenett i Josdalsområdet. 4.6 Konsekvenser for funksjonshemmede Feltet planlegges med vei frem til bebyggelsen, og alle tomter, med unntak av nummer 12, vil få god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Område merket FR5 nordøst i planområdet skal tilrettelegges med gangsti og ha universell utforming. Internt i feltet vil denne parsellen være viktig for tilknytning av tomt 12 og fellesareal f_ute3 til øvrig veinett. Samtidig vil stien gi en god forbindelse til vei og stier nord for planområdet. 12

13 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 5 Innspill til planarbeidet 5.1 Innspill etter kunngjøring om oppstart Fristen for innspill til planarbeidet var satt til I etterkant av kunngjøringen er følgende innspill/bemerkninger kommet inn: Part Dato for innspill Vest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen Mattilsynet Agder Energi Nett AS NVE Arnfinn Omdal Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommentarer på hvordan merknadene er håndtert. Kopi av alle innkomne innspill følger vedlagt. Vest- Agder Fylkeskommune Det kommenteres at planlagt hyttefelt ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, og at dersom planarbeidet fortsetter må det gjennomføres en konsekvensutredning. Kommentar Området inngår i kommunedelplan for Josdal med referanse 276 (se avsnitt 2.2). I tillegg omfattes et eksisterende byggeområde fra tidligere kommuneplan. Forholdet til kommuneplanens arealdel ble drøftet på forhåndskonferanse, og det ble her konkludert med at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning. Det gjøres ellers oppmerksom på at planområdet er innskrenket noe i forhold til arealet som ble vist i oppstartmeldingen (arealet som omfattet deler av slåttemyrlokaliteten er tatt ut). Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen bemerker at arealutnyttelsen bør skje i samsvar med kommuneplanens arealdel, og at vesentlige avvik vil medføre krav om konsekvensutredning. Ellers er følgende forhold kommentert spesielt: Planbeskrivelsen må vise virkningene av planen for ulike interesser og verdier som gjør seg gjeldende i området, spesielt i forhold til miljøhensyn. Dette må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Det må tidligst mulig i planprosessen tas hensyn til naturmangfoldet. I henhold til 7 i naturmangfoldsloven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Den nordligste delen av planområdet omfatter del av en registrert slåttemyrlokalitet. Dette arealet må reguleres med formål tilpasset naturkvalitetene i området. Bekker med tilliggende kantsoner må ivaretas gjennom planen. Det foreligger et generelt krav om utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyse, det være seg i forhold til naturgitte forhold, virksomhetsrelatert eller annen fare som følge av planlagt arealbruk. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn som eventuelt må tas, skal innarbeides i bestemmelsene. Kommentar Når det gjelder forholdet til kommuneplanens arealdel, så vises det til kommentaren gitt til fylkeskommunens innspill (se over). Virkninger av planen er vurdert i avsnitt 4.2. Her er det gjort nærmere vurderinger av forhold knyttet til landskap, miljø og samfunn. Vurdering etter naturmangfoldsloven er gjort under avsnitt 4.3. Den aktuelle slåttemyra anses ikke å ha noen spesiell funksjon knyttet til planen, og planområdet er derfor innskrenket til kanten av myra. Bekker og kantsoner anses ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser. ROS-analyse er utført og inngår i avsnitt

14 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Statens vegvesen Planområdet ligger ca tre km øst for fylkesvei 977 i Josdal. Et forslag til detaljregulering her vil ikke være av interesse for Statens vegvesen. Kommentar Tas til etterretning. Mattilsynet Minner om at vannforsyning til hyttefelt er underlagt bestemmelsene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Dette gjelder uavhengig av om det blir innlagt vann eller hyttene får forsyning via eksterne tappeposter. For å sikre gode og forskriftsmessige løsninger, er det viktig at forhold vedrørende vannforsyning blir vurdert tidligst mulig og synliggjort i planen. Kommentar Vannforsyning vil skje via privat anlegg med etablering av brønn og pumpestasjon (VA5). Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett bemerker at det finnes lavspentforsyning til en hytte lengst sør i planområdet. Det finnes ingen andre høy- eller lavspenningsanlegg innenfor området. Ny strømforsyning må da hentes fra bestående høyspentlinje i nærheten, og planområdet må utvides for å sikre dette. Ellers må det innreguleres plass for ny nettstasjon sentralt i feltet. Kommentar Det er avsatt areal for trafo sentralt i planområdet, merket trafo. Når det gjelder strømforsyning, så vil dette hentes fra linje som krysser planområde for Kjeknuten (under pågående regulering). Strømmen føres da over til Langemyrrinnen via kabel i grøftetrasé/vei. NVE Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser, og planlegging/utbygging langs vassdrag må ta hensyn til risikoen knyttet til slike prosesser. NVE ber generelt om at alle elver, bekker og innsjøer, inkludert lukkede bekker, identifiseres og merkes av på plankartet. For nye byggeområder må det gjøres en vurdering av om området kan være utsatt for flom. Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200- årsflom. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er vurdert selv om en kommer frem til at det ikke er noen fare. Kommentar Planlagt vann- og avløpstrasé vil krysse to mindre bekker (omtalt tidligere). Hoveddelen av planområdet dekker et høydedrag, og anses ikke å være utsatt for flom-/erosjonsfare. Beliggenhet og terrengforhold tilsier ikke fare for stein-/snøskred. Arnfinn Omdal Det bemerkes at planområdet følger midten av bekkeløp over slåttemyr, og at innspillsparten er eier av grunn på andre siden. Bekken må ikke reguleres eller gjøres noe med på grunn av at hans grøfter fra dyrket stykke går ut i bekken. Det vises til vedlagt kart der dette er illustrert. Kommentar Innspillet er imøtekommet ved at planområdet er innskrenket til kanten av myra. 14

15 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Kristiansand, mai 2013 Karttjenester AS Jan Audun Bjørkestøl Arealplanlegger Vedlegg: 1. Veirett 2. Parkeringsavtale, Tippen 3. Veiprosjektering (inkl. vinterparkering) 4. Referat fra forhåndskonferanse 5. Oppstartbrev 6. Oppstartannonse 7. Innspill ved oppstart 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 VIPS Vial AS 0022 C1 1

26 VIPS VIPS VIPS VIPS VIPS Vial AS 0022 C2 1

27 Vial AS 0022 U1 1

28 Vial AS 0022 U2 1

29 Vial AS 0022 U3 1

30 Vial AS 0022 U4 1

31 Vial AS 0022 U5 1

32 Vial AS 0022 U6 1

33 1:1.5 Skulder Skulder Skulder Skulder 1:4 1:1.5 1:1.5 Normalprofil veg C L Kjøreveg Normalprofil parkeringsplass C L Kjøreveg 1:4 1:4 1:1.5 Vial AS 0022 F1 1

34 Veg Vial AS _LAY_C.dwg C1 4

35 86_LAY_C.dwg Vial AS 86 C1 1

36 VIPS VIPS VIPS VIPS VIPS Vial AS 86 86_LAY_C.dwg D1 1

37

38

39

40

41

42

43

44 Adresseliste Tonstad, 20.desember 2011 Melding om oppstart av detaljregulering for Langemyrrinnen Hyttefelt på Josdal, Sirdal kommune. På vegne av tiltakshaver Sirdalshytta AS, varsles det oppstart av arbeid med detaljplan for del av gnr. 48 bnr. 10 m.fl. i Sirdal kommune. Kunngjøring skjer med hjemmel i Plan- og bygningsloven, Planområdets størrelse er ca. 80 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende uteoppholdsareal, veg og parkering. Vinterparkering vil skje på Josdals Tippen. Nærmere avgrensing av planområdet på Tippen vil skje i den videre planprosess. Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. I medhold av PBL 17-4 og gjeldende kommuneplan kunngjøres herved også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme planområde. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet. Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/jøren-ola Ousdal, tlf / Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig innen til: Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til Med vennlig hilsen for Karttjenester as Kopi: Sirdalshytta AS v/ Kenneth Omlie Vedlegg: Kartskisse Adresseliste over varslede parter (Offentlige instanser og Naboliste) Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

45 Kartskisse Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

46 Høringsparter og registrerte naboer Offentlige instanser mv. Vest-Agder Fylkeskommune, regionalavd., Serviceboks KRISTIANSAND Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks KRISTIANSAND Statens vegvesen Region sør Serviceboks ARENDAL Agder Energi Nett AS Serviceboks ARENDAL Direktoratet for mineralforvaltning Med Bergmesteren for Svalbard Pb 3021 Lade 7441 TRONDHEIM Sirdal kommune Sektor TLM 4440 TONSTAD MATTILSYNET Varbergsveien EGERSUND Setesdal-Ryfylke villreinnemnd v/ Karl Gunnar Hoven Dallonaveien KRISTIANSAND NVE region sør Pb TØNSBERG Statnett Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

47 Private /10 JOSDAL ARVID Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /11 OMDAL ANFINN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /25 KNABENES KURT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse BEKKJEDALEN 7 Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /25/26 GILJE IDAR Fester (F) Bosatt i Norge Adresse KROSSBEKKVEIEN 13 Poststed 4335 DIRDAL Eiendom Navn Rolle Personstatus /140 KRISTIANSEN HILDE G Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse TOMASBAKKEN 3 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /140 KRISTIANSEN LARS Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse TOMASBAKKEN 3 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /145 CEDERLØV KARI LIILIAN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse Poststed HALVORSTRAEN HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /145 WÅRFORS STIG HELGE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse Poststed PROFESSOR HANSTEENS G STAVANGER Eiendom Navn Rolle Personstatus /152 LINDBERG LIV Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse GANDSVEIEN 12 Poststed 4017 STAVANGER Eiendom Navn Rolle Personstatus /179 BÅRDSEN ASTRID CEDERLØV Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse SMALEVEIEN 25 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /179 BÅRDSEN EINAR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse SMALEVEIEN 25 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /203 KNABENES KURT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse BEKKJEDALEN 7 Poststed 4440 TONSTAD Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

48 Eiendom Navn Rolle Personstatus /203 KNABENES PER HENNING Fester (F) Bosatt i Norge Adresse Poststed SØKKJEBAKKEN TONSTAD Eiendom Tippen /1 JOSDAL GUNHILD KATRINE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 JOSDAL GUNLEF TORKEL Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 OUSDAL ÅGOT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /6 JOSDAL GUNHILD KATRINE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /6 JOSDAL GUNLEF TORKEL Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /7 JOSDAL TOM ARILD Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse GYLANDSVEGEN 253 Poststed 4436 GYLAND Eiendom Navn Rolle Personstatus /79 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Poststed Postboks TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /80 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Poststed Postboks TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /81 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Postboks 38 Poststed 4441 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /82 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Postboks 38 Poststed 4441 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /169 LENDE SIV NINA Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse LENDE 7 Poststed 4438 SIRA Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

49 Onsdag 28. desember Kunngjøringer Gaveutdelingen 2012 Flekkefjord Sparebank har også i regnskapet for 2011 satt av et beløp som skal brukes til gaver til allmennyttige formål innen bankens distrikt. Foreninger og lag etc. som er aktive brukere av banken og som ønsker å komme i betraktning, bes søke på fastsatt søknadsskjema som kan hentes i banken eller på nettsiden. Søknadsskjema må være innlevert senest 20. januar Internett: Postboks Flekkefjord Tlf Fax Arr.: Bakke I.F. Fotballgr. Nyttårstrimmen Avgang 31. des. kl fra paviljongen på torget Løypa (som i fjor) passer for alle. Gratis deltagelse. Gavekort trekkes på start-lodd. Servering av gløgg. KIL - styret / trimgruppa Støttet av Folkehelse i Kvinesdal SIRDAL KOMMUNE FELLES FYRVERKERI Det informeres om at det på nyttårsaften blir oppskyting av felles fyrverkeri på Tonstad. Oppskytingen vi skje fra båthavnen til Sira-Kvina fra kl Samlingsplass for publikum vil være gangstien foran Sira-Kvina sitt hovedkontor. Vi ønsker dere alle et riktig godt nyttår! Oppvekst og levekår/enhet for kultur. på Lendemoen, Sira fk. fredag kl Hovedsponsor: Internett: Farsund Tannlegesenter Vi øker bemanningen og våre tannleger har ledig kapasitet. Nye og gamle kunder ønskes velkommen. Vi kan tilby følgende: Allmenpraksis Spesialist i krone/bro Spesialist i rotfylling Bleking Implantatbehandling Trygderefusjon av arbeider som gir grunnlag for det Vennlig hilsen Spesialist Karl Martin Loga Tannlege Espen Gran Strømsnes Tannlege Kristian Storaker Trægde Tannlege Maren Kverneland Strømsnes Tlf Lykketall 6000,- HUMMER kan leveres i Kvinesdal og Flekkefjord før nyttår. Arnes Fisk, tlf Årsmøte Flekkefjord Arbeiderparti Mandag Saker som ønskes tatt opp må være levert styret innen Styret Flekkefjord Årsmøte avholdes torsdag 2. februar Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 16. januar. Bevertning. Utlodning. Alle velkommen NB! Møte utgår Melding om oppstart av reguleringsplan for Langemyrrinnen Hyttefelt, gnr. 48 bnr. 10 m.fl. på Josdal i Sirdal kommune Det kunngjøres herved oppstart av utarbeidelse av detaljplan for ovennevnte område iht. plan- og bygningslovens Planområdets størrelse er ca. 80 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende uteoppholdsareal, veg og parkering. Vinterparkering vil skje på Josdals Tippen. Nærmere avgrensing av planområdet på Tippen vil skje i den videre planprosess. Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale I medhold av PBL 17-4 og gjeldende kommuneplan kunngjøres herved også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme planområde. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester AS v/ Jøren-Ola Ousdal, tlf / Eventuelle innspill må sendes skriftlig innen til: Postboks Tonstad E-post: «21» BINGO Corner i AVHOLDSLOKALET I DAG onsdag kl Lykketall kr. 5000,- KAFETERIA. SIRDAL Årsmøte i Fagforbundet Sirdal avholdes på Tonstadli torsdag 26. januar 2012 kl Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest Styret Vinnere av Juleflax Tirsdag 20. desember: Evelyn Krossli Onsdag 21. desember: Ena Djuphagen Svela Torsdag 22. desember: Lise Berit Jensen Alle vinnere blir kontaktet pr. telefon. Mvh. Flekkefjord Handelsforening Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø FYRVERKERI NYTTÅR 2011/2012 I samråd med politiet og i medhold av «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff» 2-9, har brannsjefen fattet slikt vedtak: Det er forbudt å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i Flekkefjord sentrum. Unntatt er Eschebrygga. Ved sterk vind med retning fra sjøen og innover byen gjelder forbudet også her. Sentrum defineres som byflaten mellom Lilleheia og Askeknuten/Øvre Sunde/Grønnesveien, samt områder med nedslagsfelt over sentrum. I øvrige tettsteder/byggefelt i Flekkefjord kommune gis det kun tillatelse til å skyte opp fyrverkeri ut over sjø/vann eller frossen/nydekt mark. Tillatt tidspunkt for oppskyting er fra kl den til kl den Brannsjefen STRØSAND TIL PRIVATE Frivillighetssentralen har tilbud om små porsjonspakker med sand som kan hentes på Tjørsvågheimen, ved eldresenteret på Sira og på rådhuset. Er du av ulike årsaker ikke i stand til å hente sanden selv, kan Tjenestetorget kontaktes på tlf , så vil ønskene om levering videreformidles. LEDIGE STILLINGER Helse og omsorg SOMMERVIKARER 2012 ID 11/1639 Det søkes etter sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, assistenter og spesielt studenter innen helse og sosial som vikarer i perioden uke Søknadsfrist: Oppvekst og kompetanse PERSONLIG ASSISTENT 53,33% prosjektstilling m/mulighet for forlengelse/utvidelse. ID: 11/1575 Søknadsfrist: Hjemmebasert omsorg SYKEPLEIER HJEMMESYKEPLEIEN % vikariat m/mulighet for fast. ID: 11/1675 Søknadsfrist: Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler. Se fullstendig utlysningstekst på Kirkegaten Flekkefjord Telefon E-post:

50

51

52

53

54

55

56

57

58

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning John Carsten Sinnes Jonsokveien 9 D Delegert vedtak Nr.: 13/181 Refereres i: TLM - delegerte saker 4046 HAFRSFJORD DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE:

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Kjeknuten hyttefelt; berører eiendommen 48/25, inkl. festenummer 32-39 og 41-52 Planid: 2012004 Datert: 24.06.2013 Revidert: 1 Generelt 1.01 Disse bestemmelsene gjelder detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Detaljregulering for. Egeland Hyttefelt. Egeland, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 14/1,2 og 6) Planid: PLANBESKRIVELSE

Detaljregulering for. Egeland Hyttefelt. Egeland, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 14/1,2 og 6) Planid: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Egeland Hyttefelt Egeland, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 14/1,2 og 6) Planid: 2012011 PLANBESKRIVELSE 06.08.2013 Innhold BAKGRUNN... 3 1 PLANAVGRENSNING... 3 2 OVERORDNET PLANSTATUS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Gnr 9, bnr 154 og 156 - endring av reguleringsplan for Myraleitet boligfelt- 1. gangsbehandling. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Gnr 9, bnr 154 og 156 - endring av reguleringsplan for Myraleitet boligfelt- 1. gangsbehandling. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Gnr 9, bnr 154 og 156 - endring av reguleringsplan for Myraleitet boligfelt- 1. gangsbehandling. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 520/2012-2011/621 May Britt Ousdal 11.01.2012 UTV.SAKSNR:

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Detaljregulering for. Mulehei Hyttefelt. Tjørhom, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 10/3 og 10/11) Planid: 2013010 PLANBESKRIVELSE

Detaljregulering for. Mulehei Hyttefelt. Tjørhom, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 10/3 og 10/11) Planid: 2013010 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Mulehei Hyttefelt Tjørhom, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 10/3 og 10/11) Planid: 2013010 PLANBESKRIVELSE 15.05.2015 Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANAVGRENSNING... 3 3. OVERORDNET PLANSTATUS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt Planbestemmelser Utarbeidet av: Arkitekt: Sara Ezeta Vedtatt av Steigen kommunestyre: 11.12.2012 29.10.2012 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV AKSLA HYTTEFELT Plan id: 18482010003 Forslagstiller:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune

Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Kalveløa Camping på Solheim gnr 8 bnr. 2 Plan-ID 2008 011- Sirdal kommune SAKEN GJELDER Dimensjon Rådgivning AS fremmer på vegne av Murmester John Eiane forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Detaljregulering for. Kjeknuten. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/25) Planid: 2012004 PLANBESKRIVELSE

Detaljregulering for. Kjeknuten. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/25) Planid: 2012004 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Kjeknuten Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/25) Planid: 2012004 PLANBESKRIVELSE 24.06.2013 Detaljregulering for Kjeknuten, Josdal, Sirdal kommune Innhold BAKGRUNN... 3 1 PLANAVGRENSNING...

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Mulehei Hyttefelt - del av gnr/bnr 10/3 og 10/11

Reguleringsbestemmelser. Mulehei Hyttefelt - del av gnr/bnr 10/3 og 10/11 Reguleringsbestemmelser Mulehei Hyttefelt - del av gnr/bnr 10/3 og 10/11 Dato: 15.05.2015 Revidert: 1 Generelt 1.01 Disse bestemmelsene gjelder detaljreguleringsplan for Mulehei Hyttefelt, og det regulerte

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning Karttjenester AS Postboks 158 Delegert vedtak Nr.: 13/423 Refereres i: TLM - delegerte saker 4441 TONSTAD DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 9134/2013-2012/1130

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 5 Vår ref.: 1424 Sted, dato: Sandnes, 09.02.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Norsk

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

28/5/2 Reguleringsplan for relokalisering av Grubeli Rehabiliteringssenter, Bjørnestad. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

28/5/2 Reguleringsplan for relokalisering av Grubeli Rehabiliteringssenter, Bjørnestad. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune 28/5/2 Reguleringsplan for relokalisering av Grubeli Rehabiliteringssenter, Bjørnestad. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14673/2015-2015/13 May Britt Ousdal 17.12.2015 UTV.SAKSNR: UTVALG:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer