Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 Detaljregulering for Langemyrrinnen Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: PLANBESKRIVELSE

2 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Innhold BAKGRUNN PLANAVGRENSNING OVERORDNET PLANSTATUS OG EVENTUELT ANDRE BERØRTE PLANER KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORHOLDET TIL ANDRE PLANER PLANOMRÅDET LANDSKAP VEGETASJON EKSPONERING KLIMA GRUNNFORHOLD DYRELIV KULTURMINNER EKSISTERENDE BEBYGGELSE PLANFORSLAGET GENERELT VIRKNINGER FOR LANDSKAP, MILJØ OG SAMFUNN VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN ROS-ANALYSE KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE KONSEKVENSER FOR FUNKSJONSHEMMEDE INNSPILL TIL PLANARBEIDET INNSPILL ETTER KUNNGJØRING OM OPPSTART

3 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bakgrunn Tiltakshaver Sirdalshytta AS ønsker å fremme forslag til detaljregulering for Langemyrrinnen hyttefelt i Josdal i Sirdal kommune. Utbyggingen omfatter 19 nye fritidsboliger. I tillegg legges det til rette for etablering av lekeareal, vei og parkering. Det legges til grunn at vinterparkering skal skje på Josdalstippen. Planområdet berører eiendommene 48/10, 48/25 og 48/81. Oppstart av planarbeidet ble varslet i Avisen Agder og elektronisk på Sirdal kommunes nettside. Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsendt eget varslingsbrev datert Frist for innspill til planarbeidet var satt til Kunngjøringen inneholdt også varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med samme datering og frist for innspill. Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen der muligheter og forutsetninger for planarbeidet ble drøftet. 1 Planavgrensning Langemyrrinnen ligger innerst i Josdalsdalen nordøst for Tonstad i Sirdal kommune, og planområdet består av to separate teiger. Hovedteigen utgjør rundt 50 mål og er avgrenset mot privat vei (til Hellestøl) i sørøst og bekk/slåttemyr i nordvest. I nord er området avgrenset mot eksisterende traktorvei som krysser rinnen. I sør er planområdet forlenget med en smal stripe langs veikanten, dette for å sikre areal for etablering av ny vann- og avløpstrasé. Den andre planteigen består av areal for vinterparkering på Josdalstippen, ca en km vest for hytteområdet. Fig 1.1. Lokaliseringen av planområdet (vist med røde linjer). 3

4 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 2 Overordnet planstatus og eventuelt andre berørte planer 2.1 Kommuneplanens arealdel Arealdelen til kommuneplanen i Sirdal gir en del føringer og retningslinjer for planutarbeidelse. Nedenfor gjengis relevante føringer for denne planen: Nye byggeområder nord for Dorgefoss skal kobles til kommunalt hovedledningsnett for avløp. I andre områder hvor det ikke er kommunalt avløpsanlegg, eller at avstand ikke naturlig tilsier tilknytning, skal det etableres fullgod avløpsløsning. Før utbygging kan igangsettes må det foreligge godkjent utbyggingsavtale, jfr PBL 64. Utbyggingsavtale skal være godkjent før reguleringsplanen blir vedtatt. For utbyggingsområder må det foreligge formingsveileder i tråd med rapporten Kvalitet i hyttebygging. Formingsveileder skal følge behandling av reguleringsplan og vedtas sammen med denne. For områder avsatt til utbyggingsformål kan fastsettes at utbygging skal skje i bestemt rekkefølge, og at utbygging innenfor vedkommende områder ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert, jfr. PBL 20-4, 2. ledd (b). Videre skal reguleringsplanen ivareta/vise: Antall enheter innenfor byggeområdet God tilpasning av bygg til landskaps-, vegetasjons- og terrengforhold Utnyttelsesgrad, BYA, møne- og gesimshøyde, takvinkel Tilkomst, atkomstvei og parkeringsareal tilsvarende to plasser pr. enhet Tilkomstløyper til hovedløypenettet Gangstier, barmarks- og vinterløypenett, lek- og aktivitetsområder Hensyn til biologisk mangfold At jordlovens 9 og 12 fortsatt gjelder i regulert område At utbygging ikke skjer i rasutsatte områder, uten tilstrekkelige sikringstiltak Krav om ROS-analyse i hht PBL 25, nr 5 og 68 og Naturskadeloven 20. ROS-analyse skal utarbeides i tråd med Veileder for gjennomføring av ROS-analyse, Fylkesmannen i VA, Almennhetens rett til fri ferdsel langs vann og vassdrag skal som hovedregel ivaretas Hovedregelen om et ubebygd belte på 50m langs vann og vassdrag Estetikk egen formingsveileder for området Tomtedelingsplan med byggegrenser Rekkefølgekrav 2.2 Forholdet til andre planer Det aktuelle området inngår i kommunedelplan for Josdal med referanse 276. I tillegg omfattes et eksisterende byggeområde fra tidligere kommuneplan. Reguleringen vil berøre to eksisterende planer, for henholdsvis Mågestøl (planid ) og Atlakstøl (planid ). Overlappende areal i disse vil bli erstattet av ny plan. Fig Utsnitt fra gjeldende kommunedelplan for Josdal med Langemyrrinnen midt i bildet. Stiplet strek langs veien er hovedskiløype til Hovsknuden. 4

5 3 Planområdet 3.1 Landskap Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Hoveddelen av planområdet ligger i et høydeintervall på m.o.h. mens parkeringsarealet på Tippen ligger på ca 450 m.o.h. Området ligger ved slutten av et større dalføre, med høye og til dels bratte dalsider rundt, særlig i nordvest. Lokalt er det noe terrengvariasjon, vekslende mellom skogkledde koller, myr og dyrket mark. Selve Langemyrrinnen er en fremskutt rygg som henger sammen med stigningen opp mot Hellestøl i øst. Bilde Den nedre delen av Langemyrrinnen sett fra sørøst. Bilde Den øvre delen av Langemyrrinnen sett fra sørøst. Planområdet er avgrenset mot traktorveien som tar av i høyre bildekant. 3.2 Vegetasjon Den sørøstre siden av Langemyrrinnen som følger veien er dekket av tett granskog, med et næringsfattig feltsjikt ispedd en del stein. På midten av ryggen er det et markert myrdrag som heller slakt mot sør. Vest for dette er vegetasjonen mer stedstypisk med små koller/rabber der lyngmoer dominerer feltskiktet. Skogen er tynnere her, med gran, bjørk og noe furu som vanligste treslag. Ut over dette anses vegetasjon og flora å være ordinær og typisk for området. I henhold til Naturbase er det like nord for planområdet en slåttemyrlokalitet karakterisert som nasjonalt eller regionalt viktig. 5

6 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bilde Utsikt fra tomt 16 mot sørvest. I forgrunnen ses det slake myrpartiet som følger midten av Langemyrrinnen. Veien vil komme opp ved kanten av granskogen til venstre. 3.3 Eksponering Langemyrrinnen har en fremskutt beliggenhet i terrenget, og lokalt vil det derfor være innsyn til området fra de fleste retninger. Sterkest visuell effekt har den tette granskogen som følger sørøstre kant av ryggen. Som terrengform har Langemyrrinnen likevel en begrenset profil i landskapsbildet, først og fremst p.g.a. den beskjedne høydeforskjellen internt samt effekten av dalsidene rundt. 3.4 Klima Normal årsnedbør i området ligger på mellom 2000 og 3000 mm. Snøen ligger normalt fra november/desember til april. Feltet er lite vindutsatt. 3.5 Grunnforhold Planområdet ligger i et område bestående av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. I følge NGU s kart over løsmasseforekomster er området dominert av torv/myr, omgitt av tykke moreneavsetninger. Ut fra befaring av området er det konkludert med at selve Langemyrrinnen i hovedsak består av grovt morenemateriale med en del grus og stein. Det er innslag av bart fjell på de høyeste partiene. 3.6 Dyreliv Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenfor planområdet (kilde: Naturdatabase og Artsdatabanken). 3.7 Kulturminner Fra tidligere er det ikke kjente kultur-/fornminner i planområdet (kilde: Fylkeskonservatoren har ikke kommet med noen uttalelse i forhold til oppstartmeldingen. 6

7 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 3.8 Eksisterende bebyggelse Det er ingen bygg innenfor planområdet i dag, men like utenfor planen i sørvest finnes en hytte fra før (gnr 48, bnr 140). 4 Planforslaget 4.1 Generelt Bilde Formålsgrenser i plankartet vist med røde linjer og ortofoto som bakgrunn. Fritidsbebyggelse Planen omfatter 19 nye tomter for fritidsbebyggelse. Alle tomtene ligger i tilknytning til regulert vei, bortsett fra nummer 12 som har fått tilordnet egen parkeringsplass. Behovet for terrenginngrep anses generelt å være nokså begrenset ved utbyggingen. Der hvor terrenget skråner eller har en småkupert karakter vil det uansett være en fordel at grunnen består av morene da dette som regel gir mindre skjemmende sår i lanskapet ved graving/planering. Byggeområdene vil ellers være lite eksponert i omgivelsene. 7

8 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Bilde Helningskart for feltet. Tomter er nummerert og vist med sine respektive byggegrenser. Tomter; gjennomsnittlig helning innenfor byggegrense: Tomt: Gj.snitt helning (%): Merknad: 1 7,56 2 6, , , ,54 6 9, , ,54 Disse har en helning på inntil 1:4 (25 %) 9 17, , , , , , , , , ,03 Disse har en helning brattere enn 1:4 (25 %) 16 28,05 Nedenfor gis en beskrivelse av tomter med spesielle terrengmessige utfordringer: Tomt 11 (nederste gruppe i tabellen over): På denne tomta vil det være mest aktuelt å plassere hovedbygg på det slake partiet i nedre del. Byggegrensen går noe opp i skråningen mot kollen bak tomta. Hensikten med dette er å gi rom for eventuell tilleggsbebyggelse. Ut fra terrenget vil det være lite behov for jordfylling på tomta, men det kan bli noe skjæring bak bebyggelsen. Tomt 12 (nederste gruppe i tabellen over): Her utnyttes en slak hylle i terrenget, og for å redusere terrenginngrep bør hovedbygget ha en langstrakt, rektangulær form. I henhold til bestemmelsene kan hytta her ha en maks bredde på 6,5 meter. Tomt 16 (nederste gruppe i tabellen over): Her vil det være mest naturlig å plassere hovedbygget i øvre del hvor terrenget har en slak, avrundet profil. Terrenget kan her være egnet for vinkelhytte e.l. 8

9 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Tomt 19: Denne er ikke spesielt bratt, men preges av en liten skrent/skråning som løper gjennom midtre del (se bilde 4.1.2). Det naturlige vil her være å planere grunnen for hovedbygg. Massene vil ha et lite volum og landskapsmessig anses dette uproblematisk siden tomta kun vil være synlig internt i området. Vann- og avløpsanlegg Det er regulert et belte til vann- og avløpsanlegg på 4x150 meter langs vestre kant av eksisterende vei (VA1- VA4). I sør ender dette arealet ved en eksisterende kum. I tillegg er areal til renseanlegg (VA6) avsatt langs rørtraséen. VA5 er avsatt med tanke på etablering av grunnvannsbrønn/pumpestasjon. Vann- og avløpsanlegg som beskrevet vil være en midlertidig løsning med tanke på at feltet er forpliktet å delta i fremtidig etablering av felles renseanlegg ved Josdalstippen (regulert gjennom intensjonsavtale). Når det gjelder vannforsyning, skal infrastruktur tilrettelegges for fremtidig tilkobling fra Tonstad vannverk (jf. hovedplan for vann og avløp). Uteoppholdsareal Det er avsatt tre areal for lek og rekreasjon. f_ute1 tilrettelegges for sommeraktiviteter mens f_ute2 anses egnet for skilek/aking. f_ute3 ligger ved det høyeste punktet på ryggen og ønskes tilrettelagt som et felles samlingssted med grillplass o.l. Vei/atkomst Atkomst til hyttene i feltet vil gå via regulert vei merket V1. Ut fra terreng og grunnforhold anses veien enkel å opparbeide, og det meste av traséen vil ligge skjult og lite skjemmende for landskapet. Når det gjelder privat hovedvei gjennom dalen, ble det i 1978 avgitt en rettslig kjennelse som innebærer at grunneierne langs veien har rett til å avlede rettigheter til bruk av veien til hytter/hytteeiere som utparselleres på deres eiendom. Dokumentet er vedlagt planbeskrivelsen. Parkering Sommerparkering vil for samtlige tomter bortsett fra nummer 12 skje på egen tomt. For tomt 12 er det regulert en egen parkeringsplass merket P1. Vinterparkering skal skje på Josdalstippen, der det er avsatt et eget areal som dekker parkering for 38 personbiler (to pr hytte). Denne løsningen følger av krav gitt i kommunedelplan for Josdal. Energinett Det er avsatt ett område for plassering av ny nettstasjon (merket TRAFO). LNF-områder; friluftsliv Øvrige areal innen planområdet er regulert til LNF friluftsformål, merket FR1-FR5. I nord overlappes FR5 delvis av angitt hensynssone friluftsliv, merket H530. Her skal det anlegges sti for enkel atkomst mellom internvei, felles samlingssted og eksisterende vei til Hellestøl. I tillegg vil dette gi kort atkomst fra tomt 12 til resten av feltet. LNF-områder; vann og vassdrag Det er regulert to små areal for passering av bekker, merket FR-V1 og FR-V2. Nytt avløpsnett vil krysse disse. Hensynssoner: Faresone Høyspenning: Dette er faresone tilknyttet trafo, merket H370. Sikringssone Vannforsyning: Denne sonen dekker areal for etablering av brønn/pumpestasjon og er merket H120. Sikringssone Frisikt: Det er avsatt to frisiktsoner ved avkjørsel mot hovedvei (merket H140_1-2). Sonene er basert på frisiktlinjer på 35 meter til hver side. Angitt hensynssone Friluftsliv: Denne sonen er merket H530 og dekker areal for etablering av koblingssti til vei i nord. Formingsveileder Det er utarbeidet formingsveileder, som vil vedtas sammen med reguleringsplanen. Formingsveilederen er ikke juridisk bindende, men vil gi utfyllende retningslinjer til den estetiske utformingen av feltet. 9

10 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 4.2 Virkninger for landskap, miljø og samfunn Planlagt utbygging omfatter fritidsbebyggelse i form av 19 nye enkelttomter, der bebyggelsen skal tilknyttes internt veinett. Ut over de generelle beskrivelsene av planområdet (avsnitt ) er det gjort nærmere vurderinger av utbyggingens konsekvenser i forhold til landskap, miljø og samfunn. Konsekvenser for landskap Indre Josdal har i dag en variert sammensetning av utmarksareal, beite/landbruk og fritidsboliger, og i forlengelsen av Langemyrrinnen (mot nordøst) er det hytter fra før. Et mindre hyttefelt ved foten av stigningen opp mot Hellestøl vil i en slik sammenheng passe godt inn i omgivelsene. Veien vil for det meste ligge skjult, men noen av hyttene vil være synlige, litt avhengig av perspektiv og avstand. For å sikre et variert landskapsuttrykk vil det være viktig å bevare større steiner, eksisterende vegetasjon o.l. Konsekvenser for miljø Det er ikke kjente registreringer av sårbare viltarter eller plantetyper innenfor planområdet. Deler av rinnen er preget av tett og ensartet granskog mens det i midten er et slakt hellende myrparti. Ved planlegging av vei- og tomteløsning er det lagt spesiell vekt på å skåne myra. Når det gjelder miljøutfordringer ellers, så vil det i utbyggingsfasen være økt aktivitet med innslag av store kjøretøy og anleggsmaskiner. Reguleringsbestemmelsene legger til grunn at anleggsvirksomheten skal skje så skånsomt som mulig. Konsekvenser for samfunn Den innledende fasen av planarbeidet har ikke avdekket interessekonflikter av større betydning i forhold til private grunneiere og andre aktører i og rundt Langemyrrinnen. Tidligere bruk antas å være begrenset til skogbruk. Det er ikke funnet turstier innenfor planområdet. En realisering av planlagt utbygging anses å være i tråd med den øvrige utviklingen av Josdal som hytteområde. Antallet hytter vil føre til noe økning i trafikk. I den sammenheng må det nevnes at veien fra Tippen og inn til Hellestøl har vært gjenstand for en teknisk vurdering, som ledd i detaljregulering for Hellestøl hyttefelt (planid ). Plangrensen for Langemyrrinnen er da tilpasset veikanten i ny prosjektering, med følge at skjæringer langs dette partiet er innlemmet i plan for Langemyrrinnen. På vinteren er veien stengt for kjøring fra Josdalstippen og innover, og strekningen inngår da som del av hovedskiløype til Hovsknuden. 4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven Etter 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 (kunnskapsgrunnlaget) I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill/merknader fra faglig hold om rødlistede eller andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdatabanken. Like nord for planområdet er det en slåttemyrlokalitet, karakterisert som nasjonalt eller regionalt viktig, men denne anses ikke å bli berørt av planlagt utbygging. Kunnskapen om naturmangfoldet i Sirdal kommune anses generelt god. 9 (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre-varprinsippet. 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) Langemyrrinnen er del av et større område der aktiviteten i dag hovedsakelig er knyttet til gårdsdrift og friluftsliv. Omsøkte tiltak anses ikke i nevneverdig grad å øke den generelle belastningen på økosystemet. 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 10

11 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Man bør, så langt som mulig, etterstrebe byggtekniske løsninger og metoder som er miljøforsvarlige. Graving og håndtering av masser må skje på en miljøforsvarlig måte, der deponering av slike ikke skjer i områder avsatt til LNF-formål. Utbygging av tomtene vil skje med maskiner/utstyr, teknikker og metoder som er vanlige ved etablering av slike felt i dag. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett år etter avsluttet anlegg 4.4 ROS-analyse Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er følgende risikomatrise fra DSB benyttet: Konsekvens: Sannsynlighet: 1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig/ en viss fare 3 Betydelig/ kritisk 4 Alvorlig/ farlig 5 Svært alvorlig/ katastrofalt 5 Svært sannsynlig/kontinuerlig Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet Sannsynlig/ flere enkelttilfeller Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Sjekkliste for risiko og sårbarhet: Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar NATURGITTE FORHOLD: 1) Snø-/steinskred Planområdet omfatter et lite høydedrag som i seg selv ikke er eksponert for rasfare. Omgivelsene består av flatmark, bortsett fra i nordøst (skogkledd skråning) 2) Fare for utglidning (geoteknisk ustabilitet) Langemyrrinnen består hovedsakelig av grovt sortert morenemateriale. 3) Flom/oversvømmelse Det er ingen større vassdrag i planområdet 4) Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk Planlagt vann-/avløpstrasé vil passere to bekker. Røropplegg, grøfter og plastring må dimensjoneres for å tåle kraftig vannføring. 5) Radon i grunnen Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes fritidsboliger av krav om radonsperre for nye bygg. 6) Annet INFRASTRUKTUR: 7) Hendelser på nærliggende transportårer: a) Vei Planområdet har en beliggenhet som ikke gjør det særlig utsatt i en slik sammenheng b) Vann/elv Det er ikke større vann/vassdrag i området 8) Drenering - oversvømmelse Planlagt utbygging vil ikke ha innvirkning på en slik risiko. 9) Brudd på tilgang: a) Elektristitet b) Teletjenester c) Vannforsyning d) Renovasjon/spillvann ) Dersom området har Det er ikke høyspentlinjer innenfor planområdet. høyspentlinjer: a) Påvirkning fra magnetfelt b) Klatrefare i master 11) Bruk av transportnett (gående, syklende, kjørende) 12) Brannberedskap: Ferdsel vinterstid mellom parkering på Josdalstippen og hyttefeltet vil skje på eksisterende vei. Transport på denne strekningen skjer i dag via snøscooter, på ski eller til fots. 11

12 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune a) Spesielt farlige anlegg b) Vannforsyning Privat vannforsyningsanlegg, begrenset kapasitet. Anses tilstrekkelig i kombinasjon med bruk av tankvogn. c) Kun én atkomst? Kun én atkomst, men denne har god tilgjengelighet. TIDLIGERE BRUK: 13) Påvirkning/forurensning fra tidligere virksomheter: a) Gruver, sjakter, steintipper etc Vinterparkering vil ligge på eksisterende steintipp. Ingen kjent miljørisiko ved denne. b) Militære anlegg, piggtrådsperringer c) Industrivirksomhet, herunder avfallsdep. d) Annet? OMGIVELSER: 14) Regulerte vannmagasiner med Ingen i nærheten. usikker is 15) Regulerte vassdrag med Ingen i nærheten. varierende vannstand 16) Terrengformasjoner med spesiell fare (stup e.l.) 17) Annet? Konklusjon: Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er følgende tiltak inntatt i bestemmelsene: Punkt 4: Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk: Dimensjonering og nedgraving av rør på tvers av bekkeløp må være utført med tanke på å tåle kraftig vannføring og uten at faren for erosjonsskader ved flom øker. Punkt 5: Radon i grunnen: Krav om radonsperre. Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for et hyttefelt i høyfjellet. 4.5 Konsekvenser for barn og unge Planforslaget innehar tre leke- og rekreasjonsareal. Ellers legges det opp til at aktiviteter for barn og unge skal bygge på naturmiljøets egenart og forutsetninger. Dette innebærer at planering og kunstig arrondering av arealer begrenses, og at det i stedet legges vekt på enkel rydding for å betjene formålet. For øvrig er det kort avstand til oppkjørt løypenett i Josdalsområdet. 4.6 Konsekvenser for funksjonshemmede Feltet planlegges med vei frem til bebyggelsen, og alle tomter, med unntak av nummer 12, vil få god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Område merket FR5 nordøst i planområdet skal tilrettelegges med gangsti og ha universell utforming. Internt i feltet vil denne parsellen være viktig for tilknytning av tomt 12 og fellesareal f_ute3 til øvrig veinett. Samtidig vil stien gi en god forbindelse til vei og stier nord for planområdet. 12

13 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune 5 Innspill til planarbeidet 5.1 Innspill etter kunngjøring om oppstart Fristen for innspill til planarbeidet var satt til I etterkant av kunngjøringen er følgende innspill/bemerkninger kommet inn: Part Dato for innspill Vest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen Mattilsynet Agder Energi Nett AS NVE Arnfinn Omdal Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommentarer på hvordan merknadene er håndtert. Kopi av alle innkomne innspill følger vedlagt. Vest- Agder Fylkeskommune Det kommenteres at planlagt hyttefelt ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, og at dersom planarbeidet fortsetter må det gjennomføres en konsekvensutredning. Kommentar Området inngår i kommunedelplan for Josdal med referanse 276 (se avsnitt 2.2). I tillegg omfattes et eksisterende byggeområde fra tidligere kommuneplan. Forholdet til kommuneplanens arealdel ble drøftet på forhåndskonferanse, og det ble her konkludert med at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning. Det gjøres ellers oppmerksom på at planområdet er innskrenket noe i forhold til arealet som ble vist i oppstartmeldingen (arealet som omfattet deler av slåttemyrlokaliteten er tatt ut). Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen bemerker at arealutnyttelsen bør skje i samsvar med kommuneplanens arealdel, og at vesentlige avvik vil medføre krav om konsekvensutredning. Ellers er følgende forhold kommentert spesielt: Planbeskrivelsen må vise virkningene av planen for ulike interesser og verdier som gjør seg gjeldende i området, spesielt i forhold til miljøhensyn. Dette må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Det må tidligst mulig i planprosessen tas hensyn til naturmangfoldet. I henhold til 7 i naturmangfoldsloven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Den nordligste delen av planområdet omfatter del av en registrert slåttemyrlokalitet. Dette arealet må reguleres med formål tilpasset naturkvalitetene i området. Bekker med tilliggende kantsoner må ivaretas gjennom planen. Det foreligger et generelt krav om utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyse, det være seg i forhold til naturgitte forhold, virksomhetsrelatert eller annen fare som følge av planlagt arealbruk. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn som eventuelt må tas, skal innarbeides i bestemmelsene. Kommentar Når det gjelder forholdet til kommuneplanens arealdel, så vises det til kommentaren gitt til fylkeskommunens innspill (se over). Virkninger av planen er vurdert i avsnitt 4.2. Her er det gjort nærmere vurderinger av forhold knyttet til landskap, miljø og samfunn. Vurdering etter naturmangfoldsloven er gjort under avsnitt 4.3. Den aktuelle slåttemyra anses ikke å ha noen spesiell funksjon knyttet til planen, og planområdet er derfor innskrenket til kanten av myra. Bekker og kantsoner anses ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser. ROS-analyse er utført og inngår i avsnitt

14 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Statens vegvesen Planområdet ligger ca tre km øst for fylkesvei 977 i Josdal. Et forslag til detaljregulering her vil ikke være av interesse for Statens vegvesen. Kommentar Tas til etterretning. Mattilsynet Minner om at vannforsyning til hyttefelt er underlagt bestemmelsene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Dette gjelder uavhengig av om det blir innlagt vann eller hyttene får forsyning via eksterne tappeposter. For å sikre gode og forskriftsmessige løsninger, er det viktig at forhold vedrørende vannforsyning blir vurdert tidligst mulig og synliggjort i planen. Kommentar Vannforsyning vil skje via privat anlegg med etablering av brønn og pumpestasjon (VA5). Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett bemerker at det finnes lavspentforsyning til en hytte lengst sør i planområdet. Det finnes ingen andre høy- eller lavspenningsanlegg innenfor området. Ny strømforsyning må da hentes fra bestående høyspentlinje i nærheten, og planområdet må utvides for å sikre dette. Ellers må det innreguleres plass for ny nettstasjon sentralt i feltet. Kommentar Det er avsatt areal for trafo sentralt i planområdet, merket trafo. Når det gjelder strømforsyning, så vil dette hentes fra linje som krysser planområde for Kjeknuten (under pågående regulering). Strømmen føres da over til Langemyrrinnen via kabel i grøftetrasé/vei. NVE Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser, og planlegging/utbygging langs vassdrag må ta hensyn til risikoen knyttet til slike prosesser. NVE ber generelt om at alle elver, bekker og innsjøer, inkludert lukkede bekker, identifiseres og merkes av på plankartet. For nye byggeområder må det gjøres en vurdering av om området kan være utsatt for flom. Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200- årsflom. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er vurdert selv om en kommer frem til at det ikke er noen fare. Kommentar Planlagt vann- og avløpstrasé vil krysse to mindre bekker (omtalt tidligere). Hoveddelen av planområdet dekker et høydedrag, og anses ikke å være utsatt for flom-/erosjonsfare. Beliggenhet og terrengforhold tilsier ikke fare for stein-/snøskred. Arnfinn Omdal Det bemerkes at planområdet følger midten av bekkeløp over slåttemyr, og at innspillsparten er eier av grunn på andre siden. Bekken må ikke reguleres eller gjøres noe med på grunn av at hans grøfter fra dyrket stykke går ut i bekken. Det vises til vedlagt kart der dette er illustrert. Kommentar Innspillet er imøtekommet ved at planområdet er innskrenket til kanten av myra. 14

15 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Kristiansand, mai 2013 Karttjenester AS Jan Audun Bjørkestøl Arealplanlegger Vedlegg: 1. Veirett 2. Parkeringsavtale, Tippen 3. Veiprosjektering (inkl. vinterparkering) 4. Referat fra forhåndskonferanse 5. Oppstartbrev 6. Oppstartannonse 7. Innspill ved oppstart 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 VIPS Vial AS 0022 C1 1

26 VIPS VIPS VIPS VIPS VIPS Vial AS 0022 C2 1

27 Vial AS 0022 U1 1

28 Vial AS 0022 U2 1

29 Vial AS 0022 U3 1

30 Vial AS 0022 U4 1

31 Vial AS 0022 U5 1

32 Vial AS 0022 U6 1

33 1:1.5 Skulder Skulder Skulder Skulder 1:4 1:1.5 1:1.5 Normalprofil veg C L Kjøreveg Normalprofil parkeringsplass C L Kjøreveg 1:4 1:4 1:1.5 Vial AS 0022 F1 1

34 Veg Vial AS _LAY_C.dwg C1 4

35 86_LAY_C.dwg Vial AS 86 C1 1

36 VIPS VIPS VIPS VIPS VIPS Vial AS 86 86_LAY_C.dwg D1 1

37

38

39

40

41

42

43

44 Adresseliste Tonstad, 20.desember 2011 Melding om oppstart av detaljregulering for Langemyrrinnen Hyttefelt på Josdal, Sirdal kommune. På vegne av tiltakshaver Sirdalshytta AS, varsles det oppstart av arbeid med detaljplan for del av gnr. 48 bnr. 10 m.fl. i Sirdal kommune. Kunngjøring skjer med hjemmel i Plan- og bygningsloven, Planområdets størrelse er ca. 80 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende uteoppholdsareal, veg og parkering. Vinterparkering vil skje på Josdals Tippen. Nærmere avgrensing av planområdet på Tippen vil skje i den videre planprosess. Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. I medhold av PBL 17-4 og gjeldende kommuneplan kunngjøres herved også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme planområde. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet. Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/jøren-ola Ousdal, tlf / Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig innen til: Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til Med vennlig hilsen for Karttjenester as Kopi: Sirdalshytta AS v/ Kenneth Omlie Vedlegg: Kartskisse Adresseliste over varslede parter (Offentlige instanser og Naboliste) Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

45 Kartskisse Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

46 Høringsparter og registrerte naboer Offentlige instanser mv. Vest-Agder Fylkeskommune, regionalavd., Serviceboks KRISTIANSAND Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks KRISTIANSAND Statens vegvesen Region sør Serviceboks ARENDAL Agder Energi Nett AS Serviceboks ARENDAL Direktoratet for mineralforvaltning Med Bergmesteren for Svalbard Pb 3021 Lade 7441 TRONDHEIM Sirdal kommune Sektor TLM 4440 TONSTAD MATTILSYNET Varbergsveien EGERSUND Setesdal-Ryfylke villreinnemnd v/ Karl Gunnar Hoven Dallonaveien KRISTIANSAND NVE region sør Pb TØNSBERG Statnett Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

47 Private /10 JOSDAL ARVID Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /11 OMDAL ANFINN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /25 KNABENES KURT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse BEKKJEDALEN 7 Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /25/26 GILJE IDAR Fester (F) Bosatt i Norge Adresse KROSSBEKKVEIEN 13 Poststed 4335 DIRDAL Eiendom Navn Rolle Personstatus /140 KRISTIANSEN HILDE G Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse TOMASBAKKEN 3 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /140 KRISTIANSEN LARS Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse TOMASBAKKEN 3 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /145 CEDERLØV KARI LIILIAN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse Poststed HALVORSTRAEN HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /145 WÅRFORS STIG HELGE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse Poststed PROFESSOR HANSTEENS G STAVANGER Eiendom Navn Rolle Personstatus /152 LINDBERG LIV Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse GANDSVEIEN 12 Poststed 4017 STAVANGER Eiendom Navn Rolle Personstatus /179 BÅRDSEN ASTRID CEDERLØV Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse SMALEVEIEN 25 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /179 BÅRDSEN EINAR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse SMALEVEIEN 25 Poststed 4085 HUNDVÅG Eiendom Navn Rolle Personstatus /203 KNABENES KURT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse BEKKJEDALEN 7 Poststed 4440 TONSTAD Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

48 Eiendom Navn Rolle Personstatus /203 KNABENES PER HENNING Fester (F) Bosatt i Norge Adresse Poststed SØKKJEBAKKEN TONSTAD Eiendom Tippen /1 JOSDAL GUNHILD KATRINE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 JOSDAL GUNLEF TORKEL Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 OUSDAL ÅGOT Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /6 JOSDAL GUNHILD KATRINE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /6 JOSDAL GUNLEF TORKEL Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse JOSDAL Poststed 4440 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /7 JOSDAL TOM ARILD Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse GYLANDSVEGEN 253 Poststed 4436 GYLAND Eiendom Navn Rolle Personstatus /79 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Poststed Postboks TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /80 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Poststed Postboks TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /81 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Postboks 38 Poststed 4441 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /82 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Hjemmelshaver (H) Adresse Postboks 38 Poststed 4441 TONSTAD Eiendom Navn Rolle Personstatus /169 LENDE SIV NINA Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Adresse LENDE 7 Poststed 4438 SIRA Karttjenester as Telefon: Postboks 158 Faks: TONSTAD Org:

49 Onsdag 28. desember Kunngjøringer Gaveutdelingen 2012 Flekkefjord Sparebank har også i regnskapet for 2011 satt av et beløp som skal brukes til gaver til allmennyttige formål innen bankens distrikt. Foreninger og lag etc. som er aktive brukere av banken og som ønsker å komme i betraktning, bes søke på fastsatt søknadsskjema som kan hentes i banken eller på nettsiden. Søknadsskjema må være innlevert senest 20. januar Internett: Postboks Flekkefjord Tlf Fax Arr.: Bakke I.F. Fotballgr. Nyttårstrimmen Avgang 31. des. kl fra paviljongen på torget Løypa (som i fjor) passer for alle. Gratis deltagelse. Gavekort trekkes på start-lodd. Servering av gløgg. KIL - styret / trimgruppa Støttet av Folkehelse i Kvinesdal SIRDAL KOMMUNE FELLES FYRVERKERI Det informeres om at det på nyttårsaften blir oppskyting av felles fyrverkeri på Tonstad. Oppskytingen vi skje fra båthavnen til Sira-Kvina fra kl Samlingsplass for publikum vil være gangstien foran Sira-Kvina sitt hovedkontor. Vi ønsker dere alle et riktig godt nyttår! Oppvekst og levekår/enhet for kultur. på Lendemoen, Sira fk. fredag kl Hovedsponsor: Internett: Farsund Tannlegesenter Vi øker bemanningen og våre tannleger har ledig kapasitet. Nye og gamle kunder ønskes velkommen. Vi kan tilby følgende: Allmenpraksis Spesialist i krone/bro Spesialist i rotfylling Bleking Implantatbehandling Trygderefusjon av arbeider som gir grunnlag for det Vennlig hilsen Spesialist Karl Martin Loga Tannlege Espen Gran Strømsnes Tannlege Kristian Storaker Trægde Tannlege Maren Kverneland Strømsnes Tlf Lykketall 6000,- HUMMER kan leveres i Kvinesdal og Flekkefjord før nyttår. Arnes Fisk, tlf Årsmøte Flekkefjord Arbeiderparti Mandag Saker som ønskes tatt opp må være levert styret innen Styret Flekkefjord Årsmøte avholdes torsdag 2. februar Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 16. januar. Bevertning. Utlodning. Alle velkommen NB! Møte utgår Melding om oppstart av reguleringsplan for Langemyrrinnen Hyttefelt, gnr. 48 bnr. 10 m.fl. på Josdal i Sirdal kommune Det kunngjøres herved oppstart av utarbeidelse av detaljplan for ovennevnte område iht. plan- og bygningslovens Planområdets størrelse er ca. 80 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende uteoppholdsareal, veg og parkering. Vinterparkering vil skje på Josdals Tippen. Nærmere avgrensing av planområdet på Tippen vil skje i den videre planprosess. Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale I medhold av PBL 17-4 og gjeldende kommuneplan kunngjøres herved også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme planområde. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester AS v/ Jøren-Ola Ousdal, tlf / Eventuelle innspill må sendes skriftlig innen til: Postboks Tonstad E-post: «21» BINGO Corner i AVHOLDSLOKALET I DAG onsdag kl Lykketall kr. 5000,- KAFETERIA. SIRDAL Årsmøte i Fagforbundet Sirdal avholdes på Tonstadli torsdag 26. januar 2012 kl Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest Styret Vinnere av Juleflax Tirsdag 20. desember: Evelyn Krossli Onsdag 21. desember: Ena Djuphagen Svela Torsdag 22. desember: Lise Berit Jensen Alle vinnere blir kontaktet pr. telefon. Mvh. Flekkefjord Handelsforening Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø FYRVERKERI NYTTÅR 2011/2012 I samråd med politiet og i medhold av «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff» 2-9, har brannsjefen fattet slikt vedtak: Det er forbudt å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i Flekkefjord sentrum. Unntatt er Eschebrygga. Ved sterk vind med retning fra sjøen og innover byen gjelder forbudet også her. Sentrum defineres som byflaten mellom Lilleheia og Askeknuten/Øvre Sunde/Grønnesveien, samt områder med nedslagsfelt over sentrum. I øvrige tettsteder/byggefelt i Flekkefjord kommune gis det kun tillatelse til å skyte opp fyrverkeri ut over sjø/vann eller frossen/nydekt mark. Tillatt tidspunkt for oppskyting er fra kl den til kl den Brannsjefen STRØSAND TIL PRIVATE Frivillighetssentralen har tilbud om små porsjonspakker med sand som kan hentes på Tjørsvågheimen, ved eldresenteret på Sira og på rådhuset. Er du av ulike årsaker ikke i stand til å hente sanden selv, kan Tjenestetorget kontaktes på tlf , så vil ønskene om levering videreformidles. LEDIGE STILLINGER Helse og omsorg SOMMERVIKARER 2012 ID 11/1639 Det søkes etter sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, assistenter og spesielt studenter innen helse og sosial som vikarer i perioden uke Søknadsfrist: Oppvekst og kompetanse PERSONLIG ASSISTENT 53,33% prosjektstilling m/mulighet for forlengelse/utvidelse. ID: 11/1575 Søknadsfrist: Hjemmebasert omsorg SYKEPLEIER HJEMMESYKEPLEIEN % vikariat m/mulighet for fast. ID: 11/1675 Søknadsfrist: Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler. Se fullstendig utlysningstekst på Kirkegaten Flekkefjord Telefon E-post:

50

51

52

53

54

55

56

57

58

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer