Når kreftene ebber ut.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kreftene ebber ut."

Transkript

1 Når kreftene ebber ut. En verdig avslutning på arbeidslivet. Trondheimskonferansen

2 Kampen som aldri tar slutt Pensjonskommisjonen la fram sin innstilling før jul i Uførepensjon om noen dager. Omkamp om offentlig pensjon. Pensjonsreformen møter virkeligheten. Ny AFP møter hverdagen Banklovkommisjonen andre innstilling. Hva skjer med skatt, A-trygd, sykelønn og AAP når pensjon løsrives fra å slutte i arbeid?

3 Nye skatteregler Målsetting: Lettere å kombinere pensjon med arbeid Prinsipp : Pensjon og lønn skattes hver for seg. Lav pensjon får lav skatt også med høy formue og rik ektefelle. Vinnerne er pensjonister som tar ut pensjon og jobber videre. Supervinnerne er de med lav pensjon og høy formue eller ektefelle med god inntekt.

4 Arbeidsmanden : Vanskeligere for eldre arbeidsløse Regjeringa strammer til overfor de eldste arbeidsløse. Etter dagens regelverk får arbeidsløse over 64 år automatisk beholde dagpengene fram til de går av med pensjon ved fylte 67 år. Dette skal det bli slutt på fra 1. januar 2011

5 Korttidsytelsene Tette smutthull. Trinn 1 var å fjerne retten til å gå på A-trygd til fylte 67 år dersom du ble arbeidsledig etter62 år. Trinn 2 er maks 6 mnd. På arbeidsavklaringspenger etter fylte 62 år. Trinn 3 er varslet forslag om korttidsytelsene. (sykelønn, A-trygd, Arbeidsavklaring, sosialhjelp?) Hvorfor? Fordi dersom du kan utsette å bli pensjonist ett år får du 1000 kr.mer hver måned resten av ditt liv. Dramatiske følger for de som ikke har tjent nok til å få gå av og ikke makter mer.

6 Pensjonsreformen møter virkeligheten. 37, 5 % av kvinner har tjent for lite til å få gå av ved 62 år i De fleste kvinner i lavtlønnsyrkene med deltid vil oppleve det samme helt fram til Deretter gradvis lettere å få gå av, men lavere og lavere pensjon. En opphopning på minstepensjon pluss Flere og flere av LOs medlemmer mister retten til AFP og får dermed en pensjon de ikke kan leve av.

7 Veien ut blir trangere Å miste AFP fordi du blir syk eller arbeidsledig før fylte 62 år er å miste en fjerdedel av din livsvarige pensjon. Mottar du ei krone i uføretrygd etter 62 år mister du AFP for godt. Innvandrere med kort botid må jobbe til 67 om de skal beholde sin AFP Banklovkommisjonen forelår forbud mot å stå i pensjonsordning etter å ha gått av med AFP.

8 BANKLOVKOMMISJONEN Også tjenestepensjonen skal gjøres nøytral Det betyr at en Obligatorisk Tjenestepensjon med varighet fra 67 til 77 kan tas ut fra 62 til 77 Årlig utbetaling 40 % lavere Kan tas med for å få nok til å gå av med minstepensjon, tror LO. Men skulle ikke Tjenestepensjon gi deg mer enn folketrygda?

9 BANKLOVKOMMISJONEN 1 IKKE LOV Å FORTSETTE I TJENESTEPENSJON NÅR DU GÅR AV MED AFP 62 ÅRS AVGANG BETYR 1/6 MINDRE I PENSJON.

10 Kampen for uførepensjonen Arne Byrkjeflot

11 Antall uføre i dag personer i Norge mottok uføreytelser i 2009 Kvinner: Menn: av disse var 100% uføre, resten var delvis uføre 42 % blir uføre før de når alderspensjon 35% av nye uføre er over 60 år* 7700 er under 30 år*

12 DE FLESTE BLIR UFØR 43 % AV BEFOLKNINGEN ER UFØR DEN DAGEN DE FYLLER 67 ÅR OG BLIR PENJSONIST, UFØREPENSJONENS FRAMTID ER AVGJØRENDE FOR FLERTALLET AV FAGBEVEGELSENS MEDLEMMER

13 Hvorfor endre uførepensjonen? Utvalget: Pensjonsnivået ved fylte 62 år vil med den nye modellen for alderspensjon i folketrygden, i regelen være en del lavere enn det dagens folketrygd gir ved 67 år. Dersom uføre skal opprettholde det nivået på alderspensjonen som dagens folketrygd gir, vil de få en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive med samme inntektshistorie som tar ut alderspensjon i folketrygden ved 62 år( ). Denne forskjellen eller «pensjonsgapet» som utvalget har kalt det kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år. Uførepensjonistene utgjør den største innsparingen i folketrygden Et ønske om å samordne ytelser det blir ett regime å forholde seg til.

14 DET DE IKKE SNAKKER OM DET GLEMTE KONGRESSVEDTAKET KONGRESSEN GIKK I MOT OMLEGGING FRA PENSJON TIL STØNAD, FRA PENSJONISTSKATT TIL LØNNSTAKERSKATT FLÅTHEN OG ALLE FAGFORBUND SNAKKER BARE OM AT ØKT SKATT SKAL KOMPENSERES. HAR DE IKKE SKJØNT AT DETTE ER DEN PRINSIPPIELT VIKTIGSTE REFORMEN. DEN FØLGER IKKE AV PENSJONSREFORMEN. OMFORDELING, IKKE SPARRFORSLAG

15 Ikke lengre pensjonistskatt Alle skal ha 66 % brutto ytelse, men skatte som lønnstaker Tap på pr år for enslige minstepensjonister. Begynner å tjene på ny ordning med tidligere inntekt på og oppover. I dag har offentlig sektor 66% bruttoytelse kun betaler mer i skatt En del i privat sektor 66% nettoytelse behov for reforhandling

16 Kutt for deltidsansatte Utvalget: Personer med deltidsytelser vil kunne komme ut noe lavere enn i dag, fordi disse har en svært høy kompensasjonsgrad i dagens system. Det har neppe vært tilsiktet at personer som frivillig arbeider deltid får kompensert en større del av inntektsbortfallet enn heltidsarbeidende dersom de blir uføre. (s. 11) Personer med lav inntekt må ha en større andel av sin inntekt i stønad om de skal kunne

17 Lavtlønte på deltid. Påstand : Svært mange av Fgforbundets medlemmer blir minstepensjonister og nullpensjonister. Enda flere blir det i framtida når garantien på 66 % levealdersjusteres ned. Derfor må offentlig pensjon reforhandles. Det haster fordi usikkerhet skapes. Helts i havn før valget i 2013.

18 KOMPENSASJON MULIG? MINSTESTØNAD MÅ OPP TIL 2,98 G FRA 2 G. FRA TIL UNGE UFØRE MÅ OPP TIL 3,48 G FRA 2,47 G FRA TIL DETTE ER IKKE I HAVN MEN DERES PROBLEM ER IKKE LØST OM DETTE KOMMER I HAVN

19 BOSTØTTEN FORSVINNER Husbankens regler for bostøtte med ei husleie på 7000 kr : NÅR MINSTEPENSJON ØKER MED SÅ MINSKER BOSTØTTA FRA TIL TAP NETTO. VED FULL KOMPENSASJON MÅ STØNAD TIL UNGE UFØRE ØKES fra til Med i husleie får hun i dag i bostøtte. Etterpå får hun TAP NETTO.

20 FATTIG OG TJENE MYE ER DUMT Dersom Anne, ung ufør, skulle få seg en jobb, og tjener Så mister hun resten av bostøtten på Så mister hun av det behovsprøvde barnetilegget. Dobbel pris på reise til og fra jobb.

21 HONNØRKORT FORSVINNER TO PARALLELLE ORDNINGER ALLE FÅR 66 % UNGE MIDLERTIDIG UFØRE FÅR 2 G, VARIG UFØRE FÅR 3,5 G MINSTESTØNAD I AAP 2G, I UFØRESTØNAD 2,5 G UFØRE FÅR BARNETILLEGG, MIDLERTIDIG UFØRE FÅR DET IKKE

22 EN MINE UNDER OFFENTLIG BRUTTOPENSJON REGJERINGENS NOTAT OM OFFENTLIG PENSJON : Skatteøkning skal kompenseres i form av et netto påslag på folketrygda. Bruttogarantien blir borte for uføre for 67 år En av grunnpilarene for bruttopensjon forsvinner Vil det komme maksgrenser slik det er for AFP og midlertidig uføretrygd?

23 EN MINE UNDER GODE PRIVATE ORDNINGER For midlertidig uføretrygd er det fastsatt maks 70 % fra folketrygd og bedriftspensjon. Siden folketrygd gir 66 % er uførepensjon blitt V erdiløse. Dersom lignende ordninger innføres for varig uføretrygd er ny uførestønad en katastrofe.

24 Barnetillegg I dag: Behovsprøvd barnetillegg på 0,4G ( ) pr. barn, pr. år Forslag: 27 kr pr dag i 260 dager (7020 kr pr. barn, pr. år) 1. mars: attføring/rehabilitering/midlertidig ufør = arbeidsavklaringspenger. Da forsvinner det behovsprøvde barnetillegget for midlertidig uføre 42% av midlertidig uføre har i gjennomsnitt 1,8 barn hver* 10% av varig uføre har i gjennomsnitt 1,8 barn hver* Urimelig å ta fra de uføres barn de ekstra kronene dette tillegget utgjør. Fattigdom rammer alle de det gjelder, men barna hardest

25 DRAMATISK SENKING AV ALDERSPENSJON FOR UFØRE Født Virkning 1949 Født 1963 Levealdersjiustering 3 % 15 % Manglende opptjening 13 % 13 % 6 år midlertidig stønad 5 % 5 % Totalt senket pensjon 19 % 29 %

26 KARI jobb fra 22 år- 6 År på AAP. OPPSUMMERING: KARI TAPER I ÅRET DAGENS SYSTEM: kr NYTT SYSTEM, 2030: kr HUN TAPER: kr i året INNTEKTSKUTT: 19 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ:Fra 54 % av lønn til 44 %

27 Helse, inntekt og levealder Statistisk sett lever vi lenger og er friskere jo høyere utdanning og inntekt vi har. De rikeste har litt bedre helse enn de nest rikeste, som igjen har litt bedre helse enn de tredje rikeste osv. Sosial ulikhet i helse danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen og er derfor et problem som angår alle * Kilde: Gradientutfordringen - Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse (2005) Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Gjelder menn ,SSB

28 LOs folkepensjon LO kongressen 2005 ( ) For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag (.) Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig øking i forventet levealder. Den konkrete utforming av justeringen må vurderes nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. Trepartssamarbeidet for økt yrkesdeltakelse kan her medvirke i forberedelse av beslutningsgrunnlaget og vurdering av sysselsettingssituasjonen (.). Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.

29 Uførepensjonering etter yrkesgruppe Helseundersøkelsen i Oslo år 2000, 40, 45 og 60 år Høyere funksjonærer Midlere funksjonærer Lavere funksjonærer Faglærte arbeidere Ufaglærte arbeidere Kvinner Menn 1,00 1,00 1,34 1,29 1,82 1,69 1,56 1,82 2,66 1,98

30 Uførepensjon blant ikke-vestlige innvandrere Helseundersøkelsen i Oslo år 2000, 40, 45 og 60 år Opptelt forskjell 2.27 (95% KI ) Justert for yrke og inntekt 0.63 (95% KI ) Etnisk norske 1.00

31 Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr Menn, år 1400 Kvinner, år døde pr lav inntekt lav middels inntekt høy middels inntekt høy inntekt Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

32 Arbeidslinja Før trygdelinja : - Rettighetstenkning på trygdekontoret - De som satset på arbeid, men var for sjuke, hadde rett til trygd Nå arbeidslinja : - Du er selv ansvarlig for å skaffe deg jobb - Arbeidsløshetstrygd i maks. to år - Uføretrygd hvis klart påvist sykdom som gjør deg ufør i enhver jobb

33 Arbeidslinja - arbeidsplikt uten rett til arbeid 1992 Attføringsmeldingen Fra systemforklaringer til individforklaringer det er viljen det står på 1995 Velferdsmeldingen Trygd skal gi incitament til jobbsøking gjøre arbeid til førstevalg 2005 Ny Arbeids- og trygdeetat, NAV Skjerpet kontroll av misbruk, ikke av underforbruk Det må lønne seg å arbeide, make work pay 2005 Alderspensjonsreformen Oppmuntrer til å stå til 67 /Straff for å gå før Uførestønad i stedet for pensjon?

34 Arbeidslinja - arbeidsplikt uten rett til arbeid 1992 Attføringsmeldingen Fra systemforklaringer til individforklaringer det er viljen det står på 1995 Velferdsmeldingen Trygd skal gi incitament til jobbsøking gjøre arbeid til førstevalg 2005 Ny Arbeids- og trygdeetat, NAV Skjerpet kontroll av misbruk, ikke av underforbruk Det må lønne seg å arbeide, make work pay 2005 Alderspensjonsreformen Oppmuntrer til å stå til 67 /Straff for å gå før Uførestønad i stedet for pensjon?

35 SARA-født 1963-lønn jobb fra 22 år- 6 År på AAP. SARA TAPER DAGENS SYSTEM: I ÅRET kr NYTT SYSTEM, 2030: kr HUN TAPER: kr i året INNTEKTSKUTT: 6 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ:Fra 54 % av lønn til 48 %

36 SARA-født 1963-lønn % deltid fra 22 år- 6 År på AAP. SARA vinner I ÅRET DAGENS SYSTEM: NYTT SYSTEM, 2030: HUN vinner: kr kr kr i året INNTEKTSøkning: 3 prosent PENSJONSNIVÅ:Fra 62 % av lønn til 65 %

37 OLA-Født I arbeid fra i lønn 6 år på AAP OLA TAPER I ÅRET DAGENS SYSTEM: NYTT SYSTEM, 2030: HAN TAPER: kr kr kr i året INNTEKTSKUTT: 28 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ: Fra 52 % av lønn til 39 %

38 Kari, født 1963, i 30 år. I DAG : Minstepensjon i 2030 : Ekstra garantipensjon i 2030 : Folketrygd i Garantien hennes i 2030 er bare Hun får ingenting fra tjenestepensjonen, blir nullpensjonist. Påstand : Slik spiser ny folktrygd opp tjenestepensjonen for de med lav deltid.

39 UFØRE LEVER IKKE SÅ LENGE Tabell 5.9. Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 67 år Alle...13,2 13,4 13,8 14,4 Alle yrkesaktive...13,3 13,5 13,8 14,4 Alle yrkespassive1...11,0 10,6 10,5 10,7 Tabell Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 67 år Alle...16,9 17,2 17,6 18,0 Alle yrkesaktive... 17,4 17,6 17,9 18,3 Alle yrkespassive1...16,6 16,8 17,1 17,5

40 Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 62 og 67 år i ulike yrker Yrke Etter fylte 67 år Etter fylte 62 år 061Universitets- og høgskolel 17,8 22,0 071 Prester mv....17,5 21,6 001 Arkitekter...17,3 21,3 063 Lektorer og adjunkter...17,3 21,7 411 Gårdsarbeidere...12,3 15,3 881 Laste- og lossearbeidere 12,1 15,6 643 Drosjesjåføre... 12,0 15,4

41 Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 62 og 67 år, i ulike yrker Skoleledere...21,7 25,8 052 Fysioterapeuter, arbeidsterapeuter... 20,8 25,3 03 Medisinsk arbeid... 20,6 25,2 063 Lektorer, adjunkter... 20,2 24,7 064 Lærere, faglærere i praktiske yrker... 20,1 24,5 0X3 Bibliotekarer, arkiviarer, museumstjenestem 20,1 24,1 062 Universitets- og høgskolelærere... 20,1 25,0 95 Vaske-, rense- og strykearbeid...17,8 21,6 932 Rengjøringspersonale...17,4 21,5 921 Hovmestere, servitører... 17,1 20,9 75 Jern- og metallvarearbeid... 17,0 20,7 80 Grafisk arbeid... 16,8 20,9 83 Kjemisk prosessarbeid, treforedling, papirarbeid16,6 20,6 914 Husbestyrere, hushjelper... 16,4 20,7

42 Politisk streik 17 mars Forsvar av behovsprøvet barnetillegg, slik at de fattigste unngår et kutt på minst per barn. Ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. Dette må også gjelde de som får de laveste ytelsene. Ytelsene må fortsatt være i form av en uførepensjon, og beskattes som pensjon, slik at uføre nyter godt av skattebegrensningsregler for pensjonister. Alderspensjonen for uføre må ikke levealderjusteres eller de uføre må skjermes fra virkningen av en levealderjustering. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. Norges Handicapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon legger stor vekt på en uføretrygdet fortsatt skal kunne tjene ca ,- i året uten avkorting i trygden. Forsvar Dagens Uføretrygd støtter dette.

43 POLITISK STREIK 17 MARS Den 17.mars settes som arbeidsdato for politisk streik. Dette gjøres for å være godt forberedt når uførereformen legges fram. Vi oppfordrer forbund, fagforeninger og klubber til å starte forberedelsene nå. Varighet og eventuell gjennomføring av en politisk streik må avgjøres av den enkelte organisasjon etter at proposisjonen er lagt fram.

44 HVA SIER RYKTENE? Barnetillegget vil bestå Delvis, kanskje halv levealdersjustering Strid om ny minstestønad Unge uføre er lovt samme stønad som i dag, men deres opptjening av alderpensjon uklar. Opptjening uten avkorting 30 til Uførestønad med lønnstakerskatt står fast 62- års slutt på opptjening uendret. Opptjening etter trygd og ikke etter tidligere lønn ved Arbeidsavklaring uendret

45 Bjurstrøms siste forslag Gradert Uføretrygd Smart-jobber for uføretrygdede.

46 SMARTJOBBER Jeg vil ha på plass en egen ordning med «smart-jobber» for dem som i dag mottar stønad. Ordningen skal sikre at vi får utnyttet arbeidskraften til flere av dem som i dag blir gående passive med full uførepensjon. Bjurstrøm mener man i Norge har vært for opptatt av å få uføre som kan jobbe noe, inn i arbeidslivet på like vilkår som andre arbeidstagere. - Hvor mener du disse spesialjobbene finnes? - Jeg får stadig henvendelser om slike arbeidsoppgaver, spesielt i offentlig sektor. - Og hva slags jobber er det? - Spennet i slike arbeidsoppgaver vil være stort, fra en som knuser tall på Statistisk sentralbyrå fire timer i uken til å måke snø på skøytebanen eller lage mat til skoleelever. Det spesielle er ikke innholdet i jobbene, men at de er spesielt tilrettelagt for personer med redusert arbeidsevne, sier statsråden.

47 OMKAMP? Ikke på grunn av Kari. Kari kommer godt ut. LO-kommune bygger på en feil oppfatning av medlemsmassen. Fagforbundet må ta utgangspunkt i storparten av sine medemmer. 80 % deltid og oppover. Minstelønn Gjennomsnittslønn Avgangsalder 62 til 64 år. Mange med lite opptjening. De er vinnerne i bruttomodell, tapere i nettomodell.

48 KARI MINSTEPENSJONIST OG NULLPENSJONIST? Nullpensjonist? Alt kommer fra folketrygda, 0 fra kassa. Minstepensjonen: for enslige for gifte KARI: Minstelønn i kommunen etter 20 år : Enslig med minst 49 % deltid får mer enn minstepensjon og blir ikke nullpensjonist. Gift med minst 37 % deltid får mer enn minstepensjon. Blir ikke nullpensjonist. KARI med 50 % deltid, lønn , får I DAG Netto 2000 mer i måneden enn da hun var i jobb

49 KARI I 2030 Ingen offentlig pensjonist blir minstepensjonist i Absolutt ingen. Flere offentlige pensjonister blir nullpensjonister i Kommer an på samordning. Forklaring. De med lav inntekt som makter å jobbe til 67 år er blant vinnerne i pensjonsreformen. Offentlig ansatte får, med dagens avtale, alltid beregnet folketrygd ved 67 år og vinner på ny folketrygd

50 Hva Kari får igjen. Avgang Med AFP Uten AFP Dette er hva Kari ville fått igjen i privat sektor Fra det offentlige får hun : Retten til å gå av når hun vil etter 62 år uten tap i framtidig pensjon. Med AFP måtte hun holdt til 65 år for å få det samme, uten måtte hun holdt til 67 år. 30 år er nok i det offentlige, bra også med 20 år Uføretrygd til å leve med og mulighet for lavere uføregrad enn 50 %. Kari er en av de få som ikke taper på ny pensjon. Hun har fortsatt 2000 mer netto i måneden som pensjonist enn som lønnstaker. Også med få år i arbeidslivet.

51 Tabell 1 OFTP-utvalg vedegg 7 Nullpensjonister i KLP Menn Kvinner Sum Alderspensjon Etterlattepensjon Uførepensjon AFP AFP BTUP Sum

52 HVA ER DET LO-kommune frykter? De frykter at regjeringen vil gå til angrep på samordningsfordelene når alleårsregelen innføres. De mener avtalen inngått i 2009 ikke med sikkerhet gjelder for årskull etter Men det fins ingen forbehold i avtalen om at den ikke gjelder for alle årskull. Men de har nok hørt signaler.

53 HVA MÅ VI GJØRE? Påvise at det er en svært liten andel av Fagforbundets medlemmer som har lav deltid når de går av med pensjon. Avsløre villfarelsen om at det er de med lav deltid som er taperne i inngått avtale. Fagforbundets pensjonsstrategi må tjene den vanlige medlem, fra til , fra 80 % stilling til full, avgang fra 62 til 64 år og forholdsvis få opptjeningsår. Da nytter det ikke med påslag på ny

54 ALLER VIKTIGST Inngåtte avtaler er til for å holdes. Ikke godta at en part kan tolke en avtale etter eget forgodtbefinnende. Stanse omlegging fra uførepensjon til uførestønad Forberede oss på kamp om samordningsfordelene, fiktivfordelen spesielt. Omkamp om privat AFP.

55

56

57

58 Kampen for samordningsfordelene. I staten er de beregnet til 2,8 milliarder Trolig større i kommunenorge. Helt avgjørende for de med lav og middels inntekt. Mest utsatt : FIKTIVFORDELEN. Hvordan slåss vi for fiktivfordelen? Vi holder iallfall fast på at inngått avtale slett ikke fjerner samordningsfordelene. De er beholdt i stortingsvedtak for alle født før Ingenting i avtalen sier noe om at dette ikke gjelder alle årskull.

59 - Arbeid må igjen lønne seg - Grådighet/ begjær må igjen lønne seg

60 Flere jobbsøkere som bare må godta det de blir tilbudt, vil gi et mer brutalt arbeidsliv.

61 funksjonshemmede ønsker jobb Under halvparten av alle funksjonshemmede er sysselsatt.

62 Fra pensjon til stønad Ikke lengre pensjonister beregning som attføring/rehabilitering/midlertidig ufør 66 % av inntekten i de 3 beste av 5 siste år før du ble sykemeldt. Understreker midlertidighet 40% av nye som får uføreytelser, får tidsbegrenset uførestønad innvilget for 1-4 år Overvåkning av restarbeidsevnen Ikke lenger legen som avgjør. Saksbehandler i NAV bestemmer din restarbeidsevne.

63 Dagens uførepensjon Beregnes som alderspensjon Utgjør mellom 50%-66% av tidligere lønn Opptjening for alle år fram til fylte 67år Etter 67 år samme ytelser Behovsprøvd barnetillegg på 0,4G

64 OMKAMP OM OFFENTLIG PENSJON. Tariffoppgjøret 2009 var pensjonsreformens og Stoltenbergs største nederlag. Stoltenberg valgte videreføring framfor kompromiss. Omkampen lå i korta siden både LO-kommune, Øie, Fagforbundet, YS og Flåthen var innstilt på å gå bort fra bruttopensjon. NTL og UNIO sto han av. Signalene nå kommer fra LO-kommune. Målet er ikke en snarlig endring, men et utvalg som skal arbeide noen år og finne en modell. Brekkstanga er hensynet til de mange lavtlønte på lav deltid i Kommunenorge.

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007

Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 Dette heftet er artikler skrevet av Stein Stugu og Roar Eilertsen De Facto høsten 2007 forsvarafp.no Side 1 Innehold: I pose og sekk? side 3 Dør du tidlig, mer på oss side 6 I det stille side 8 Pensjonister

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011

Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011 Til fagforbund i offentlig sektor fra pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Januar 2011 Bør offentlig sektor kreve nye forhandlinger? Tillitsvalgte bør aldri glemme at bare om lag 11% av kvinner og 25% av

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22 70 88

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 5. Velferd fortsetter s. 3 6. En aktiv næringspolitikk s.

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1

Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1 Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1 Tariffoppgjøret 2006 blir altså et forbundsvist oppgjør i en periode med byggeboom, med høykonjunktur og med oljepriser som

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger

Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Unios notatserie nr. 6/2014 Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 30. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Stortingsmelding 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden NTLs høringsnotat om pensjonsreformen Oslo, mars 2007 Oppnevning og mandat for arbeidsgruppa Regjeringen la den 20.10

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer