Når kreftene ebber ut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kreftene ebber ut."

Transkript

1 Når kreftene ebber ut. En verdig avslutning på arbeidslivet. Trondheimskonferansen

2 Kampen som aldri tar slutt Pensjonskommisjonen la fram sin innstilling før jul i Uførepensjon om noen dager. Omkamp om offentlig pensjon. Pensjonsreformen møter virkeligheten. Ny AFP møter hverdagen Banklovkommisjonen andre innstilling. Hva skjer med skatt, A-trygd, sykelønn og AAP når pensjon løsrives fra å slutte i arbeid?

3 Nye skatteregler Målsetting: Lettere å kombinere pensjon med arbeid Prinsipp : Pensjon og lønn skattes hver for seg. Lav pensjon får lav skatt også med høy formue og rik ektefelle. Vinnerne er pensjonister som tar ut pensjon og jobber videre. Supervinnerne er de med lav pensjon og høy formue eller ektefelle med god inntekt.

4 Arbeidsmanden : Vanskeligere for eldre arbeidsløse Regjeringa strammer til overfor de eldste arbeidsløse. Etter dagens regelverk får arbeidsløse over 64 år automatisk beholde dagpengene fram til de går av med pensjon ved fylte 67 år. Dette skal det bli slutt på fra 1. januar 2011

5 Korttidsytelsene Tette smutthull. Trinn 1 var å fjerne retten til å gå på A-trygd til fylte 67 år dersom du ble arbeidsledig etter62 år. Trinn 2 er maks 6 mnd. På arbeidsavklaringspenger etter fylte 62 år. Trinn 3 er varslet forslag om korttidsytelsene. (sykelønn, A-trygd, Arbeidsavklaring, sosialhjelp?) Hvorfor? Fordi dersom du kan utsette å bli pensjonist ett år får du 1000 kr.mer hver måned resten av ditt liv. Dramatiske følger for de som ikke har tjent nok til å få gå av og ikke makter mer.

6 Pensjonsreformen møter virkeligheten. 37, 5 % av kvinner har tjent for lite til å få gå av ved 62 år i De fleste kvinner i lavtlønnsyrkene med deltid vil oppleve det samme helt fram til Deretter gradvis lettere å få gå av, men lavere og lavere pensjon. En opphopning på minstepensjon pluss Flere og flere av LOs medlemmer mister retten til AFP og får dermed en pensjon de ikke kan leve av.

7 Veien ut blir trangere Å miste AFP fordi du blir syk eller arbeidsledig før fylte 62 år er å miste en fjerdedel av din livsvarige pensjon. Mottar du ei krone i uføretrygd etter 62 år mister du AFP for godt. Innvandrere med kort botid må jobbe til 67 om de skal beholde sin AFP Banklovkommisjonen forelår forbud mot å stå i pensjonsordning etter å ha gått av med AFP.

8 BANKLOVKOMMISJONEN Også tjenestepensjonen skal gjøres nøytral Det betyr at en Obligatorisk Tjenestepensjon med varighet fra 67 til 77 kan tas ut fra 62 til 77 Årlig utbetaling 40 % lavere Kan tas med for å få nok til å gå av med minstepensjon, tror LO. Men skulle ikke Tjenestepensjon gi deg mer enn folketrygda?

9 BANKLOVKOMMISJONEN 1 IKKE LOV Å FORTSETTE I TJENESTEPENSJON NÅR DU GÅR AV MED AFP 62 ÅRS AVGANG BETYR 1/6 MINDRE I PENSJON.

10 Kampen for uførepensjonen Arne Byrkjeflot

11 Antall uføre i dag personer i Norge mottok uføreytelser i 2009 Kvinner: Menn: av disse var 100% uføre, resten var delvis uføre 42 % blir uføre før de når alderspensjon 35% av nye uføre er over 60 år* 7700 er under 30 år*

12 DE FLESTE BLIR UFØR 43 % AV BEFOLKNINGEN ER UFØR DEN DAGEN DE FYLLER 67 ÅR OG BLIR PENJSONIST, UFØREPENSJONENS FRAMTID ER AVGJØRENDE FOR FLERTALLET AV FAGBEVEGELSENS MEDLEMMER

13 Hvorfor endre uførepensjonen? Utvalget: Pensjonsnivået ved fylte 62 år vil med den nye modellen for alderspensjon i folketrygden, i regelen være en del lavere enn det dagens folketrygd gir ved 67 år. Dersom uføre skal opprettholde det nivået på alderspensjonen som dagens folketrygd gir, vil de få en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive med samme inntektshistorie som tar ut alderspensjon i folketrygden ved 62 år( ). Denne forskjellen eller «pensjonsgapet» som utvalget har kalt det kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år. Uførepensjonistene utgjør den største innsparingen i folketrygden Et ønske om å samordne ytelser det blir ett regime å forholde seg til.

14 DET DE IKKE SNAKKER OM DET GLEMTE KONGRESSVEDTAKET KONGRESSEN GIKK I MOT OMLEGGING FRA PENSJON TIL STØNAD, FRA PENSJONISTSKATT TIL LØNNSTAKERSKATT FLÅTHEN OG ALLE FAGFORBUND SNAKKER BARE OM AT ØKT SKATT SKAL KOMPENSERES. HAR DE IKKE SKJØNT AT DETTE ER DEN PRINSIPPIELT VIKTIGSTE REFORMEN. DEN FØLGER IKKE AV PENSJONSREFORMEN. OMFORDELING, IKKE SPARRFORSLAG

15 Ikke lengre pensjonistskatt Alle skal ha 66 % brutto ytelse, men skatte som lønnstaker Tap på pr år for enslige minstepensjonister. Begynner å tjene på ny ordning med tidligere inntekt på og oppover. I dag har offentlig sektor 66% bruttoytelse kun betaler mer i skatt En del i privat sektor 66% nettoytelse behov for reforhandling

16 Kutt for deltidsansatte Utvalget: Personer med deltidsytelser vil kunne komme ut noe lavere enn i dag, fordi disse har en svært høy kompensasjonsgrad i dagens system. Det har neppe vært tilsiktet at personer som frivillig arbeider deltid får kompensert en større del av inntektsbortfallet enn heltidsarbeidende dersom de blir uføre. (s. 11) Personer med lav inntekt må ha en større andel av sin inntekt i stønad om de skal kunne

17 Lavtlønte på deltid. Påstand : Svært mange av Fgforbundets medlemmer blir minstepensjonister og nullpensjonister. Enda flere blir det i framtida når garantien på 66 % levealdersjusteres ned. Derfor må offentlig pensjon reforhandles. Det haster fordi usikkerhet skapes. Helts i havn før valget i 2013.

18 KOMPENSASJON MULIG? MINSTESTØNAD MÅ OPP TIL 2,98 G FRA 2 G. FRA TIL UNGE UFØRE MÅ OPP TIL 3,48 G FRA 2,47 G FRA TIL DETTE ER IKKE I HAVN MEN DERES PROBLEM ER IKKE LØST OM DETTE KOMMER I HAVN

19 BOSTØTTEN FORSVINNER Husbankens regler for bostøtte med ei husleie på 7000 kr : NÅR MINSTEPENSJON ØKER MED SÅ MINSKER BOSTØTTA FRA TIL TAP NETTO. VED FULL KOMPENSASJON MÅ STØNAD TIL UNGE UFØRE ØKES fra til Med i husleie får hun i dag i bostøtte. Etterpå får hun TAP NETTO.

20 FATTIG OG TJENE MYE ER DUMT Dersom Anne, ung ufør, skulle få seg en jobb, og tjener Så mister hun resten av bostøtten på Så mister hun av det behovsprøvde barnetilegget. Dobbel pris på reise til og fra jobb.

21 HONNØRKORT FORSVINNER TO PARALLELLE ORDNINGER ALLE FÅR 66 % UNGE MIDLERTIDIG UFØRE FÅR 2 G, VARIG UFØRE FÅR 3,5 G MINSTESTØNAD I AAP 2G, I UFØRESTØNAD 2,5 G UFØRE FÅR BARNETILLEGG, MIDLERTIDIG UFØRE FÅR DET IKKE

22 EN MINE UNDER OFFENTLIG BRUTTOPENSJON REGJERINGENS NOTAT OM OFFENTLIG PENSJON : Skatteøkning skal kompenseres i form av et netto påslag på folketrygda. Bruttogarantien blir borte for uføre for 67 år En av grunnpilarene for bruttopensjon forsvinner Vil det komme maksgrenser slik det er for AFP og midlertidig uføretrygd?

23 EN MINE UNDER GODE PRIVATE ORDNINGER For midlertidig uføretrygd er det fastsatt maks 70 % fra folketrygd og bedriftspensjon. Siden folketrygd gir 66 % er uførepensjon blitt V erdiløse. Dersom lignende ordninger innføres for varig uføretrygd er ny uførestønad en katastrofe.

24 Barnetillegg I dag: Behovsprøvd barnetillegg på 0,4G ( ) pr. barn, pr. år Forslag: 27 kr pr dag i 260 dager (7020 kr pr. barn, pr. år) 1. mars: attføring/rehabilitering/midlertidig ufør = arbeidsavklaringspenger. Da forsvinner det behovsprøvde barnetillegget for midlertidig uføre 42% av midlertidig uføre har i gjennomsnitt 1,8 barn hver* 10% av varig uføre har i gjennomsnitt 1,8 barn hver* Urimelig å ta fra de uføres barn de ekstra kronene dette tillegget utgjør. Fattigdom rammer alle de det gjelder, men barna hardest

25 DRAMATISK SENKING AV ALDERSPENSJON FOR UFØRE Født Virkning 1949 Født 1963 Levealdersjiustering 3 % 15 % Manglende opptjening 13 % 13 % 6 år midlertidig stønad 5 % 5 % Totalt senket pensjon 19 % 29 %

26 KARI jobb fra 22 år- 6 År på AAP. OPPSUMMERING: KARI TAPER I ÅRET DAGENS SYSTEM: kr NYTT SYSTEM, 2030: kr HUN TAPER: kr i året INNTEKTSKUTT: 19 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ:Fra 54 % av lønn til 44 %

27 Helse, inntekt og levealder Statistisk sett lever vi lenger og er friskere jo høyere utdanning og inntekt vi har. De rikeste har litt bedre helse enn de nest rikeste, som igjen har litt bedre helse enn de tredje rikeste osv. Sosial ulikhet i helse danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen og er derfor et problem som angår alle * Kilde: Gradientutfordringen - Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse (2005) Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Gjelder menn ,SSB

28 LOs folkepensjon LO kongressen 2005 ( ) For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag (.) Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig øking i forventet levealder. Den konkrete utforming av justeringen må vurderes nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. Trepartssamarbeidet for økt yrkesdeltakelse kan her medvirke i forberedelse av beslutningsgrunnlaget og vurdering av sysselsettingssituasjonen (.). Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.

29 Uførepensjonering etter yrkesgruppe Helseundersøkelsen i Oslo år 2000, 40, 45 og 60 år Høyere funksjonærer Midlere funksjonærer Lavere funksjonærer Faglærte arbeidere Ufaglærte arbeidere Kvinner Menn 1,00 1,00 1,34 1,29 1,82 1,69 1,56 1,82 2,66 1,98

30 Uførepensjon blant ikke-vestlige innvandrere Helseundersøkelsen i Oslo år 2000, 40, 45 og 60 år Opptelt forskjell 2.27 (95% KI ) Justert for yrke og inntekt 0.63 (95% KI ) Etnisk norske 1.00

31 Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr Menn, år 1400 Kvinner, år døde pr lav inntekt lav middels inntekt høy middels inntekt høy inntekt Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

32 Arbeidslinja Før trygdelinja : - Rettighetstenkning på trygdekontoret - De som satset på arbeid, men var for sjuke, hadde rett til trygd Nå arbeidslinja : - Du er selv ansvarlig for å skaffe deg jobb - Arbeidsløshetstrygd i maks. to år - Uføretrygd hvis klart påvist sykdom som gjør deg ufør i enhver jobb

33 Arbeidslinja - arbeidsplikt uten rett til arbeid 1992 Attføringsmeldingen Fra systemforklaringer til individforklaringer det er viljen det står på 1995 Velferdsmeldingen Trygd skal gi incitament til jobbsøking gjøre arbeid til førstevalg 2005 Ny Arbeids- og trygdeetat, NAV Skjerpet kontroll av misbruk, ikke av underforbruk Det må lønne seg å arbeide, make work pay 2005 Alderspensjonsreformen Oppmuntrer til å stå til 67 /Straff for å gå før Uførestønad i stedet for pensjon?

34 Arbeidslinja - arbeidsplikt uten rett til arbeid 1992 Attføringsmeldingen Fra systemforklaringer til individforklaringer det er viljen det står på 1995 Velferdsmeldingen Trygd skal gi incitament til jobbsøking gjøre arbeid til førstevalg 2005 Ny Arbeids- og trygdeetat, NAV Skjerpet kontroll av misbruk, ikke av underforbruk Det må lønne seg å arbeide, make work pay 2005 Alderspensjonsreformen Oppmuntrer til å stå til 67 /Straff for å gå før Uførestønad i stedet for pensjon?

35 SARA-født 1963-lønn jobb fra 22 år- 6 År på AAP. SARA TAPER DAGENS SYSTEM: I ÅRET kr NYTT SYSTEM, 2030: kr HUN TAPER: kr i året INNTEKTSKUTT: 6 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ:Fra 54 % av lønn til 48 %

36 SARA-født 1963-lønn % deltid fra 22 år- 6 År på AAP. SARA vinner I ÅRET DAGENS SYSTEM: NYTT SYSTEM, 2030: HUN vinner: kr kr kr i året INNTEKTSøkning: 3 prosent PENSJONSNIVÅ:Fra 62 % av lønn til 65 %

37 OLA-Født I arbeid fra i lønn 6 år på AAP OLA TAPER I ÅRET DAGENS SYSTEM: NYTT SYSTEM, 2030: HAN TAPER: kr kr kr i året INNTEKTSKUTT: 28 prosent REDUSERT PENSJONSNIVÅ: Fra 52 % av lønn til 39 %

38 Kari, født 1963, i 30 år. I DAG : Minstepensjon i 2030 : Ekstra garantipensjon i 2030 : Folketrygd i Garantien hennes i 2030 er bare Hun får ingenting fra tjenestepensjonen, blir nullpensjonist. Påstand : Slik spiser ny folktrygd opp tjenestepensjonen for de med lav deltid.

39 UFØRE LEVER IKKE SÅ LENGE Tabell 5.9. Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 67 år Alle...13,2 13,4 13,8 14,4 Alle yrkesaktive...13,3 13,5 13,8 14,4 Alle yrkespassive1...11,0 10,6 10,5 10,7 Tabell Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 67 år Alle...16,9 17,2 17,6 18,0 Alle yrkesaktive... 17,4 17,6 17,9 18,3 Alle yrkespassive1...16,6 16,8 17,1 17,5

40 Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 62 og 67 år i ulike yrker Yrke Etter fylte 67 år Etter fylte 62 år 061Universitets- og høgskolel 17,8 22,0 071 Prester mv....17,5 21,6 001 Arkitekter...17,3 21,3 063 Lektorer og adjunkter...17,3 21,7 411 Gårdsarbeidere...12,3 15,3 881 Laste- og lossearbeidere 12,1 15,6 643 Drosjesjåføre... 12,0 15,4

41 Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 62 og 67 år, i ulike yrker Skoleledere...21,7 25,8 052 Fysioterapeuter, arbeidsterapeuter... 20,8 25,3 03 Medisinsk arbeid... 20,6 25,2 063 Lektorer, adjunkter... 20,2 24,7 064 Lærere, faglærere i praktiske yrker... 20,1 24,5 0X3 Bibliotekarer, arkiviarer, museumstjenestem 20,1 24,1 062 Universitets- og høgskolelærere... 20,1 25,0 95 Vaske-, rense- og strykearbeid...17,8 21,6 932 Rengjøringspersonale...17,4 21,5 921 Hovmestere, servitører... 17,1 20,9 75 Jern- og metallvarearbeid... 17,0 20,7 80 Grafisk arbeid... 16,8 20,9 83 Kjemisk prosessarbeid, treforedling, papirarbeid16,6 20,6 914 Husbestyrere, hushjelper... 16,4 20,7

42 Politisk streik 17 mars Forsvar av behovsprøvet barnetillegg, slik at de fattigste unngår et kutt på minst per barn. Ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. Dette må også gjelde de som får de laveste ytelsene. Ytelsene må fortsatt være i form av en uførepensjon, og beskattes som pensjon, slik at uføre nyter godt av skattebegrensningsregler for pensjonister. Alderspensjonen for uføre må ikke levealderjusteres eller de uføre må skjermes fra virkningen av en levealderjustering. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. Norges Handicapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon legger stor vekt på en uføretrygdet fortsatt skal kunne tjene ca ,- i året uten avkorting i trygden. Forsvar Dagens Uføretrygd støtter dette.

43 POLITISK STREIK 17 MARS Den 17.mars settes som arbeidsdato for politisk streik. Dette gjøres for å være godt forberedt når uførereformen legges fram. Vi oppfordrer forbund, fagforeninger og klubber til å starte forberedelsene nå. Varighet og eventuell gjennomføring av en politisk streik må avgjøres av den enkelte organisasjon etter at proposisjonen er lagt fram.

44 HVA SIER RYKTENE? Barnetillegget vil bestå Delvis, kanskje halv levealdersjustering Strid om ny minstestønad Unge uføre er lovt samme stønad som i dag, men deres opptjening av alderpensjon uklar. Opptjening uten avkorting 30 til Uførestønad med lønnstakerskatt står fast 62- års slutt på opptjening uendret. Opptjening etter trygd og ikke etter tidligere lønn ved Arbeidsavklaring uendret

45 Bjurstrøms siste forslag Gradert Uføretrygd Smart-jobber for uføretrygdede.

46 SMARTJOBBER Jeg vil ha på plass en egen ordning med «smart-jobber» for dem som i dag mottar stønad. Ordningen skal sikre at vi får utnyttet arbeidskraften til flere av dem som i dag blir gående passive med full uførepensjon. Bjurstrøm mener man i Norge har vært for opptatt av å få uføre som kan jobbe noe, inn i arbeidslivet på like vilkår som andre arbeidstagere. - Hvor mener du disse spesialjobbene finnes? - Jeg får stadig henvendelser om slike arbeidsoppgaver, spesielt i offentlig sektor. - Og hva slags jobber er det? - Spennet i slike arbeidsoppgaver vil være stort, fra en som knuser tall på Statistisk sentralbyrå fire timer i uken til å måke snø på skøytebanen eller lage mat til skoleelever. Det spesielle er ikke innholdet i jobbene, men at de er spesielt tilrettelagt for personer med redusert arbeidsevne, sier statsråden.

47 OMKAMP? Ikke på grunn av Kari. Kari kommer godt ut. LO-kommune bygger på en feil oppfatning av medlemsmassen. Fagforbundet må ta utgangspunkt i storparten av sine medemmer. 80 % deltid og oppover. Minstelønn Gjennomsnittslønn Avgangsalder 62 til 64 år. Mange med lite opptjening. De er vinnerne i bruttomodell, tapere i nettomodell.

48 KARI MINSTEPENSJONIST OG NULLPENSJONIST? Nullpensjonist? Alt kommer fra folketrygda, 0 fra kassa. Minstepensjonen: for enslige for gifte KARI: Minstelønn i kommunen etter 20 år : Enslig med minst 49 % deltid får mer enn minstepensjon og blir ikke nullpensjonist. Gift med minst 37 % deltid får mer enn minstepensjon. Blir ikke nullpensjonist. KARI med 50 % deltid, lønn , får I DAG Netto 2000 mer i måneden enn da hun var i jobb

49 KARI I 2030 Ingen offentlig pensjonist blir minstepensjonist i Absolutt ingen. Flere offentlige pensjonister blir nullpensjonister i Kommer an på samordning. Forklaring. De med lav inntekt som makter å jobbe til 67 år er blant vinnerne i pensjonsreformen. Offentlig ansatte får, med dagens avtale, alltid beregnet folketrygd ved 67 år og vinner på ny folketrygd

50 Hva Kari får igjen. Avgang Med AFP Uten AFP Dette er hva Kari ville fått igjen i privat sektor Fra det offentlige får hun : Retten til å gå av når hun vil etter 62 år uten tap i framtidig pensjon. Med AFP måtte hun holdt til 65 år for å få det samme, uten måtte hun holdt til 67 år. 30 år er nok i det offentlige, bra også med 20 år Uføretrygd til å leve med og mulighet for lavere uføregrad enn 50 %. Kari er en av de få som ikke taper på ny pensjon. Hun har fortsatt 2000 mer netto i måneden som pensjonist enn som lønnstaker. Også med få år i arbeidslivet.

51 Tabell 1 OFTP-utvalg vedegg 7 Nullpensjonister i KLP Menn Kvinner Sum Alderspensjon Etterlattepensjon Uførepensjon AFP AFP BTUP Sum

52 HVA ER DET LO-kommune frykter? De frykter at regjeringen vil gå til angrep på samordningsfordelene når alleårsregelen innføres. De mener avtalen inngått i 2009 ikke med sikkerhet gjelder for årskull etter Men det fins ingen forbehold i avtalen om at den ikke gjelder for alle årskull. Men de har nok hørt signaler.

53 HVA MÅ VI GJØRE? Påvise at det er en svært liten andel av Fagforbundets medlemmer som har lav deltid når de går av med pensjon. Avsløre villfarelsen om at det er de med lav deltid som er taperne i inngått avtale. Fagforbundets pensjonsstrategi må tjene den vanlige medlem, fra til , fra 80 % stilling til full, avgang fra 62 til 64 år og forholdsvis få opptjeningsår. Da nytter det ikke med påslag på ny

54 ALLER VIKTIGST Inngåtte avtaler er til for å holdes. Ikke godta at en part kan tolke en avtale etter eget forgodtbefinnende. Stanse omlegging fra uførepensjon til uførestønad Forberede oss på kamp om samordningsfordelene, fiktivfordelen spesielt. Omkamp om privat AFP.

55

56

57

58 Kampen for samordningsfordelene. I staten er de beregnet til 2,8 milliarder Trolig større i kommunenorge. Helt avgjørende for de med lav og middels inntekt. Mest utsatt : FIKTIVFORDELEN. Hvordan slåss vi for fiktivfordelen? Vi holder iallfall fast på at inngått avtale slett ikke fjerner samordningsfordelene. De er beholdt i stortingsvedtak for alle født før Ingenting i avtalen sier noe om at dette ikke gjelder alle årskull.

59 - Arbeid må igjen lønne seg - Grådighet/ begjær må igjen lønne seg

60 Flere jobbsøkere som bare må godta det de blir tilbudt, vil gi et mer brutalt arbeidsliv.

61 funksjonshemmede ønsker jobb Under halvparten av alle funksjonshemmede er sysselsatt.

62 Fra pensjon til stønad Ikke lengre pensjonister beregning som attføring/rehabilitering/midlertidig ufør 66 % av inntekten i de 3 beste av 5 siste år før du ble sykemeldt. Understreker midlertidighet 40% av nye som får uføreytelser, får tidsbegrenset uførestønad innvilget for 1-4 år Overvåkning av restarbeidsevnen Ikke lenger legen som avgjør. Saksbehandler i NAV bestemmer din restarbeidsevne.

63 Dagens uførepensjon Beregnes som alderspensjon Utgjør mellom 50%-66% av tidligere lønn Opptjening for alle år fram til fylte 67år Etter 67 år samme ytelser Behovsprøvd barnetillegg på 0,4G

64 OMKAMP OM OFFENTLIG PENSJON. Tariffoppgjøret 2009 var pensjonsreformens og Stoltenbergs største nederlag. Stoltenberg valgte videreføring framfor kompromiss. Omkampen lå i korta siden både LO-kommune, Øie, Fagforbundet, YS og Flåthen var innstilt på å gå bort fra bruttopensjon. NTL og UNIO sto han av. Signalene nå kommer fra LO-kommune. Målet er ikke en snarlig endring, men et utvalg som skal arbeide noen år og finne en modell. Brekkstanga er hensynet til de mange lavtlønte på lav deltid i Kommunenorge.

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk Uføretrygd er ikke hva du tror Konferanse i Forsvar dagens uførepensjon, Oslo 22. mars 2010 Bjørgulf Claussen allmennpraktiker og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo * Hvem får uføretrygd?

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd Pensjonsforums seminar 19.05.2008 Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger Mulige modeller med ny folketrygd Direktør Roar Engen, KLP Dagens uførepensjon Er en bruttoytelse: 66 % av pensjonsgrunnlaget

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon.

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Arbeidsdepartementet la 21. juni fram et høringsnotat om ny offentlig uførepensjon, tilpasset

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Uførepensjon og skatt

Uførepensjon og skatt Unios notatserie nr. 5/2011 Uførepensjon og skatt (om kompensasjon for skatteomlegging i OfTP mv.) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 10. juni 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Tjenestepensjon i privat sektor

Tjenestepensjon i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 2012 Stein Stugu Tjenestepensjon 1. Innskuddspensjon 2. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 3. Ytelsespensjon Innskuddspensjon - illustrasjon

Detaljer

Effekter av pensjonsreformen

Effekter av pensjonsreformen Effekter av pensjonsreformen Møte i Pensjonsforum 15. juni 2012 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Hva vet vi hittil om effekten av pensjonsreformen: Hvor

Detaljer

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Oslo INNHOLD DU FÅR IKKE ALT Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertopplegg

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

PENSJON FORKLART SÅNN AT ALLE FORSTÅR DET OSLO, 30. OG 31. OKTOBER 2017

PENSJON FORKLART SÅNN AT ALLE FORSTÅR DET OSLO, 30. OG 31. OKTOBER 2017 PENSJON FORKLART SÅNN AT ALLE FORSTÅR DET OSLO, 30. OG 31. OKTOBER 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Oslo INNHOLD DU FÅR IKKE ALT Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke svar på absolutt alle

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

PENSJON FOR ATV BARNEHAGE 4. SEPTEMBER 2017

PENSJON FOR ATV BARNEHAGE 4. SEPTEMBER 2017 PENSJON FOR ATV BARNEHAGE 4. SEPTEMBER 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Oslo INNHOLD DU FÅR IKKE ALT Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertopplegg

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall.

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall. arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 dept 0030 Oslo M OTTATT 13 JAN2010 ARBEIDSDEPARTEMENT Trondheim 12.01.10 HØRINGSSVAR FRA NTL SENTRALFORVALTNINGEN OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no Avtalefestet pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 www.unio.no 1 66-65 - 30 Dagens AFP og OfTP: De 3 magre og de 18 fete Pensjon Samordningsfordeler

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 48 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

OfTP-prosessen har startet

OfTP-prosessen har startet OfTP-prosessen har startet Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio NTL-konferansen Oslo Kongressenter, 2. juni 2015 www.unio.no Offentlig ansatte står lenger i arbeid Ikke bare økonomiske incentiver som teller

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Pensjonskassekonferansen 2013 Roar Bergan 24. april 2013 Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Hvorfor uføreordningen OfTP må endres 3. Ny uførepensjonsordning

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer