Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget

2 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 29. november 2012 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 80/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Sak 81/12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 82/12 Protokoller til orientering Sak 83/12 Orienterings- og referatsaker Sak 84/12 Økonomisk status...5 Sak 85/12 Byrådssak - Boligbehovsplan Høring...9 Sak 86/12 Utredning av grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager - orientering..12 Sak 87/12 Protokoller fra tilsynsutvalg 1 og Sak 88/12 Bydel Groruds rutiner for å svare på henvendelser...14 Sak 89/12 Apalløkkveien Sak 90/12 Godtgjøring av folkevalgte verv...17 Sak 91/12 Søknad om bevilling - Rema 1000 Ammerud...19 Sak 92/12 Søknad om bevilling - Paradise Tandoori restaurant og Bar...20 Sak 93/12 Bydelsdirektørens forslag til budsjett Sak 94/12 Møteplan våren 2013 for Bydelsutvalg og Arbeidsutvalg...23 Sak 95/12 Eventuelt Jack Grimsrud (Ap) /s leder

3 Sak 80/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN TIL BYDELSUTVALGETS MØTE Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte godkjennes. Helge Jagmann s/ bydelsdirektør 1

4 Sak 81/12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Helge Jagmann /s bydelsdirektør 2

5 Sak 82/12 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING

6 Sak 83/12 Orienterings- og referatsaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

7 Sak 84/12 Økonomisk status Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /12 Eldrerådet /12 Rådet for funksjonshemmede /12 Helse- og sosialkomiteen /12 Byutvikling- og miljøkomiteen /12 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ØKONOMISK STATUS Sammendrag: Ved utgangen av oktober forventer bydelen å få et merforbruk på en million kroner. Dette er en forbedring av den økonomiske statusen i forhold til hva som er meldt tidligere i år. Saksframstilling: Alle beløp i hele tusen kroner, status pr oktober 2012, eksklusiv øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Øremerkede midler er for eksempel statstilskudd gitt i Groruddalssatsingen. Midlene blir gitt til spesifikke tiltak og påvirker ikke bydelens generelle økonomiske handlingsrom. De øremerkede midlene er derfor trukket fra i tabellen ovenfor. Helse, sosial og nærmiljø De ordinære tjeneste tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Mindreforbruket på området er i hovedsak fra regnskapsresultatet i Deler av området får et merforbruk tilknyttet overtallige ansatte. 5

8 Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet i Innenfor området styrket tilbud til førskolebarn forventer bydelen å få et merforbruk på 0,5 millioner kroner. Bydelen har satt av mer penger til lønnsoppgjøret i 2012 enn hva den faktiske kostnaden har blitt. I prognosen er denne innsparingen innarbeidet som et mindreforbruk under barnehager og pleie og omsorg. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. Barnevernet hadde i 2011 en kraftig vekst i antall barn med tiltak og også en stor utgiftsvekst budsjettet for barnevernet ble økt, men ikke like mye som utgiftsveksten. Prognose for merforbruk har tidligere vært veldig stor, men det forventes nå at barnevernet holder seg innenfor budsjettrammen i Endringen skyldes både en nedgang i forventede utgifter samt at bydelen har fått høyere inntekter tilknyttet statlige refusjonsordninger. Pleie og omsorg Forventet merforbruk innen pleie og omsorg er på 5,6 millioner kroner. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr oktober 2012, eksklusiv øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Bydelen har fått økte utgifter til botilbud for psykiatri samt forskjellige tiltak for funksjonshemmede. Dette har i hovedsak bidratt til merforbruket under aktivisering eldre og funksjonshemmede og bistand, pleie, omsorg i institusjon. Den største budsjettposten i bydelen er kjøp av sykehjemsplasser. Forbruket av plasser i institusjon har holdt seg innenfor budsjettrammen i Antall plasser i institusjon Plasser Resultat 2011 Måltall 2012 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt Plasser i institusjon Budsjett

9 På grunn av enkelte feilføringer i regnskapet fremkommer Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende med et negativt avvik hittil. Dette vil bli korrigert i neste måneds regnskap. Deler av mindreforbruket under bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende skyldes at lønnsoppgjøret blir mindre enn antatt i budsjettet. I tillegg kommer 1,4 millioner av mindreforbruket her fra høyere inntekter tilknyttet statlig refusjonsordning for ressurskrevende tjenester. Utgiftene til transportordninger for funksjonshemmede er derimot økende, og det blir et vesentlig merforbruk på området i år. Bydelen arbeider med å undersøke hva denne utviklingen skyldes og hva som kan gjøres i forhold til å oppnå budsjettbalanse. Økonomisk sosialhjelp Under dette området ligger kvalifiseringsprogrammet i tillegg til økonomisk sosialhjelp. Utgiftene til kvalifiseringsprogrammet antas å holde budsjettet. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og antall klienter har hatt en nedgang i Bydelen forventer et mindreforbruk på en million kroner. Antall klienter med økonomisk sosialhjelp, gjennomsnitt pr måned Jan apr Mai aug Sept - des * *) Gjennomsnitt for september og oktober 2012 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr oktober 2012, eksklusiv øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 100 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsbygg F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og

10 skolehelsetjeneste 244 Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien F02B Oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Alle beløp i hele tusen kroner, status pr oktober 2012, eksklusiv øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Avd. for adm. funksjoner og A0 felleskostnader A2 Avd. for barn og unge A3 Avd. for samfunn og nærmiljø A4 Avd. for velferd og sosiale tjenester A5 Bestillerkontoret A6 Barnevern A7 Sosiale tjenester Bydel Grorud Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr oktober 2012 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til vurderingen av bydelens økonomiske situasjon. Helge Jagmann Bydelsdirektør /s/ 8

11 Sak 85/12 Byrådssak - Boligbehovsplan Høring Arkivsak: Arkivkode: 370 Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /12 Byutvikling- og miljøkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BYRÅDSSAK - BOLIGBEHOVSPLAN HØRING Innledning: Byrådssak Boligbehovsplan for Oslo kommune ligger til behandling i Bystyrets Helse og sosialkomite. Komiteen ønsker å høre bydelsutvalgenes syn på Byrådssaken og har sendt saken ut på høring. Høringsfristen er satt til 30. november Saksframstilling: Verbalvedtak H4 i Oslo kommunes budsjett for 2012 sier Byrådet vil i forbindelse med budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger for vanskeligstilte. I forarbeidende til vedlagte Byrådssak har Bydel Grorud uttalt seg administrativt, den 20.august, på et utkast til boligbehovsplan. Uttalelsen følger vedlagt. Bydel Grorud er tilfreds med at Bystyrets Helse og sosialkomite har lagt Byrådssaken ut til høring. Byrådssaken er etter bydelens oppfatning et godt og oversiktlig dokument som gir rom for fleksibilitet omkring bosetting av kommunens vanskeligstilte på boligmarkedet. Bydel Grorud er svært fornøyd med at Byrådet har som mål: Øke den årlige rammen for startlån til videreutlån Øke avsettingen til booppfølging på bydelenes budsjetter Øke investeringsrammen for fremskaffelse av kommunale boliger Velferdsetaten har gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i bydelene kartlagt boligbehovet for Kartleggingen har vist et behov for 2584 boenheter i tillegg til eksisterende boligmasse. I boligbehovsplanen er det utarbeidet 7 strategier med tilhørende tiltak for hvordan kommunen kan fremskaffe boliger i løpet av planperioden. 1. Sette flere i stand til å skaffe seg bolig i det private markedet 2. Øke gjennomstrømmingen i den eksisterende boligmassen 3. Spredning av boligmassen og fremskaffelse av flere kommunale boliger 4. Organisatoriske tiltak for bedre utnyttelse av kommunens boligmasse. 9

12 5. Sette flere mennesker med funksjonsnedsettelser i stand til å skaffe seg bolig i det private markedet. 6. Fremskaffe flere kommunale boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 7. Organisatoriske tiltak for bedre utnyttelse av kommunens boligmasse til mennesker med funksjonsnedsettelser. De mest sentrale utfordringene Bydel Grorud har identifisert innen det boligsosiale området er: Utvikling av gode bomiljøer Flere vanskeligstilte i egen bolig En helhetlig forvaltning av boligvirkemidlene Bydel Grorud er opptatt av at også vanskeligstilte på boligmarkedet er mennesker som vil ha et verdig liv. Det er derfor viktig at fremskaffelse av bolig ikke er nok. Kommunal boligpolitikk må ha som mål å legge til rette for sosial inkludering og gode levekår. Bydel Grorud har konkret erfaring for at en konsentrering av levekårsutfordringer i et lite geografisk område ikke fører til gode levekår. Bydel Groruds analyser viser en sammenheng mellom hvor vi finner opphopning av levekårsutfordringer og egenskaper ved boligene og boligstrukturen i området. Bydel Grorud er derfor veldig fornøyd med at Byrådet legger opp til en større spredning av den kommunale boligmassen. Figur 3.1 på side 20 i boligbehovsplanen illustrerer kjeden av boligvirkemidler i Oslo kommune. Denne illustrasjonen gir et godt bilde av omfang og kompleksitet i kommunens virkemidler. Bydel Grorud vil derfor understreke viktigheten av både organisatoriske løsninger og sammenhengene mellom økonomiske virkemiddel og booppfølging, bomiljøarbeid og psykisk helsearbeid m.v. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg mener at kommunal boligpolitikk må ha som mål å legge til rette for sosial inkludering og gode levekår. Bydel Grorud har konkret erfaring for at en konsentrering av levekårsutfordringer i et lite geografisk område ikke fører til gode levekår. Bydel Groruds analyser viser en sammenheng mellom hvor vi finner opphopning av levekårsutfordringer og egenskaper ved boligene og boligstrukturen i området. Bydel Grorud er derfor veldig fornøyd med at Byrådet legger opp til en større spredning av den kommunale boligmassen. Grorud Bydelsutvalg er videre fornøyd med at Byrådet har som mål: Øke den årlige rammen for startlån til videreutlån Øke avsettingen til booppfølging på bydelenes budsjetter Øke investeringsrammen for fremskaffelse av kommunale boliger Figur 3.1 på side 20 i boligbehovsplanen illustrerer kjeden av boligvirkemidler i Oslo kommune. Denne illustrasjonen gir et godt bilde av omfang og kompleksitet i kommunens virkemidler. Bydel Grorud vil derfor understreke viktigheten av utvikling av både organisatoriske løsninger og sammenhengene mellom økonomiske virkemiddel, booppfølging, bomiljøarbeid og psykisk helsearbeid m.v. I det videre arbeidet med boligbehovsplanen har Grorud Bydelsutvalg utgangspunkt i at fremskaffelse av boliger alene ikke er nok for å bedre levekårne til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det registreres at Bydel Grorud har fått et tilskudd, i Byrådets budsjettforslag for 2013, på kr ,- til bruk innefor dette komplekse fagfeltet. Grorud oppfatter dette tilskuddet som en start på Byrådets videre rullering av bolibehovsplanen. 10

13 Grorud Bydelsutvalg vil gi sin tilslutning til strategiene i boligbehovsplanen Bydelsutvalget tolker at den gir rom for fleksibilitet omkring bosetting av kommunens vanskeligstilte på boligmarkedet både når det gjelder spørsmålet om egnede boliger, booppfølging og kontrakter om botid. Bydelsutvalget vil understreke at boligbehovsplanen må gjevnlig rulleres. Helge Jagmann bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 11

14 Sak 86/12 Utredning av grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager - orientering Arkivsak: Arkivkode: 323 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. UTREDNING AV GRUNNLAGET FOR MULIG SALG AV KOMMUNALE BARNEHAGER - ORIENTERING Sammendrag: I forbindelse med bystyrets behandling av byrådssak 102 av Revidert budsjett virkninger og regnskap 2011 mv (bystyresak 195/12 )ble følgende vedtak fattet: I forbindelse med budsjettfremlegget for 2013 bes byrådet utrede grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager. På oppdrag fra byrådet har PricewatherhouseCoopers (PWC) nå utredet rapport. Sammendrag av rapport ligger vedlagt. Saksframstilling: En hensiktsmessig struktur på barnehagesektoren defineres av - en voksende etterspørsel og lovfestet forpliktelse - statlige regulerte rammebetingelser PWC har analysert tre alternativer for salg av barnehager: A. Salg av barnehagebygget B. Konkurranseutsette driften av barnehagen C. Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av barnehagebygget. PWC oppsummerer med at alternativ B konkurranseutsetting framstår som det mest attraktive alternativet. Uavhengig av hva Oslo kommune velger å gjennomføre påpekes at det vil være hensiktsmessig å først gjennomføre noen få forsøk for å vurdere kostnader og gevinster. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg tar saken til orientering. Helge Jagmann bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef 12

15 Sak 87/12 Protokoller fra tilsynsutvalg 1 og 2 Arkivsak: Arkivkode: 204 Saksbehandler: Erna Holten Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. PROTOKOLLER FRA TILSYNSUTVALG 1 OG 2 Tilsynsutvalg 1 har tilsyn med Ammerudlunden sykehjem, Rødtvet sykehjem og Kalbakken aktivitetssenter. Tilsyn ved Ammerudlunden sykehjem og Rødtvet sykehjem ble gjennomført Protokollen er blitt behandlet i sykehjemsetaten. Protokoll og uttalelse vedlegges saken. Tilsynsutvalg 2 har tilsyn ved Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem. Tilsyn ved Ammerudhjemmet ble utført Protokollen er blitt behandlet av Sykehjemsetaten. Protokoll og uttalelse vedlegges saken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg tar protokoller fra tilsynsutvalg 1og 2, Ammerudlunden sykehjem, Rødtvet sykehjem og Ammerudhjemmet samt uttalelser fra Sykehjemsetaten til orientering. Helge Jagmann /s Erna Holten /s bydelsdirektør avdelingssjef 13

16 Sak 88/12 Bydel Groruds rutiner for å svare på henvendelser Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 BYDEL GRORUDS RUTINER FOR Å SVARE PÅ HENVENDELSER Saksframstilling I Bydelsutvalgets møte i sak 77/12 ble administrasjonen bedt om å gi en orientering om hvordan henvendelser til bydelen håndteres, spesielt e-posthenvendelser. Bydel Grorud har rutiner for hvordan post og e-poster skal fordeles, besvares og arkiveres. For at saksbehandlere skal ha god kompetanse på dette området gjennomføres det kurs i arkivsystemet, der arkivaren gjennomgår hva som er journalverdig post og journalverdig e- post. Bydel Grorud har følgende postrutiner: All inngående post fordeles fra arkivet. Arkivverdig post (dvs. dokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, og som derfor skal arkiveres) journalføres i DocuLive og fordeles til bydelsdirektøren. Bydelsdirektør fordeler posten videre til avdelingssjefene som deretter fordeler den til sine saksbehandlere. All post blir journalført samme dag som den mottas. Dette gjelder både post som er mottatt pr. brev og post mottatt pr. e-post. Bydelens postmottak åpnes fortløpende hele dagen. Arkivverdig e-post skrives ut og journalføres i DocuLive. E-post (for eksempel: møtereferater, kurs osv.) videresendes til aktuelle ledere/ saksbehandlere. All e-post sendt til bydelens postmottak blir åpnet/ videresendt/ journalført samme dag som den blir mottatt. Saksbehandlere som mottar arkivverdig post/ e-post direkte, må selv sørge for at arkivet får dette til journalføring. Saksbehandler kan også selv direkte journalføre e-post i DocuLive. Personlig post (navn står øverst) åpnes ikke av arkivet men legges rett til den enkelte saksbehandler. Annen post, for eksempel fakturaer, timelister, kurs, møteinvitasjoner osv. blir lagt rett i hyllen til saksbehandler. Vi har egne rutiner for sikkerhetsgradert post. Saksbehandler som mottar dokumenter stemplet Begrenset iht. Sikkerhetsloven sørger for at arkivet mottar dokumentene for journalføring. Dokumentene journalføres i egen Journal. Dokumentene/ Journalen oppbevares i låst skap i hovedarkivet. Vi har også rutiner for verdipost, for eksempel utbetalingsgiroer. Verdipost blir registrert i egen bok hvor mottaker av verdiposten signerer for mottak. 14

17 Arkivaren har rutine for regelmessig å sende ut restanselister på saker som ikke er besvart eller lukket. Disse sakene følges opp inntil dette er gjort. Bydelen har pr saker på restanselisten. Av de 65 sakene/ dokumentene er det 58 saker fra forskjellige byrådsavdelinger/ helseetaten/velferdsetaten som i hovedsak er møteinnkallinger og orienteringssaker. Disse sakene skal sendes til arkiv av saksbehandler uten videre saksbehandling, og blir da borte fra restanselisten. Det er pr følgende dokumenter på restanselisten som er fra privat-personer : 1 oppsigelse av stilling Spørsmål om antall timer hjemmetjeneste Klage på støy Joker Klage på støyende nattarbeid Huken Spørsmål vedr. lastebilparkering Spørsmål om utendørs treningspark 1 søknad om praksisplass Når en saksbehandler mottar en e-post direkte til seg må det vurderes om denne skal journalføres. Det kan være vanskelig å skille om dette er et dokument under arbeid eller om det er et endelig dokument. Derfor kan avvik skje. Arkivaren arbeider aktivt med å gjøre ansatte bedre til å vurdere hva som er journalverdig e-post, både ved og veilede saksbehandlere og å legge ut informasjon, veiledere og rutinebeskrivelser på intranett for så å gjøre ansatte oppmerksom på hvor dette finnes. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken om Bydel Groruds rutiner for å svare på henvendelser til orientering. Helge Jagmann /s bydelsdirektør 15

18 Sak 89/12 Apalløkkveien 1 Arkivsak: Arkivkode: 563 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 APALLØKKVEIEN 1 I sak 75/12 fra bydelsutvalgets møte , ble administrasjonen bedt om å sende en henvendelse fra bydelsutvalget til Omsorgsbygg. Brevet ble sendt og følger vedlagt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken om Apalløkkveien 1 til orientering. Helge Jagmann /s bydelsdirektør 16

19 Sak 90/12 Godtgjøring av folkevalgte verv Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV Sammendrag I denne saken behandles godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Grorud, jf. Reglementet for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, sist endret med virkning fra 30. januar 2008 sak 6, 27.januar 2010 sak 32 og sak juni 2011, og satser for godgjøring av folkevalgte verv, sist justert Utbetalig av godtgjørelse for sittende bydelsutvalg har så lagt kun vært en prolongering av de godtgjøringsalternativer som ligger i Reglementet for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune. Brev fra Bystyrets sekretariat av er vedlagt saken Saksframstilling I reglementet for godgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune står det under punkt 5. Bydelene: Bydelsutvalget kan, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold, godgjøre leder og nestleder i bydelsutvalget enten etter alternativ 1 eller alternativ 2. Bydelsutvalget er delegert myndighet til å fastsette godtgjøringsalternativ for folkevalgte verv i Bydel Grorud. Vedtak i saken bør ha en virkeperiode tilsvarende virkeperioden for sittende folkevalgte. Kronebeløpet justeres årlig pr 1.5 etter Stortingets vedtak om nye godtgjøringssatser for statsminister, regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter, sist vedtatt Bystyret vedtok endringer i godtgjøringsreglementet i møtet , og Bystyrets sekretariat har justert godtgjøringen med hjemmel i reglementets 16. Godtgjøringssatser skal vedtas for følgende verv, utvalg, komiteer og råd: BU-leder og nestleder (tidligere godtgjort etter alt. 2) Mangfold- oppvekst- og kuturkomiteen (tidligere godtgjort etter Kat.1) Helse- og sosialkomiteen (tidligere godtgjort etter Kat.1) Byutvikling- og miljøkomiteen (tidligere godtgjort etter Kat.1) Eldrerådet (Kat.2) Rådet for funksjonshemmede (Kat.2) Ungdomsrådet (Kat 2) Pr godtgjøres BUs medlemmer og medlemmer av Arbeidsutvalget samt medlemmer i komiteer og råd etter følgende satser, hvis en følger tidligere praksis: BU-leder Alternativ Pr møte leder BUs nestleder Alternativ Pr. møte nestleder / medlemmer

20 BUs arbeidsutvalg leder / medlemmer pr møte Komiteledere Kategori Pr møte leder / medlemmer Pr møte Råd - ledere Kategori Pr møte medlemmer i råd og utvalg Det er to alternative satser for godtgjøring av folkevalgte. I tillegg til de satser som har vært brukt til nå er det et Alternativ 1 og i tillegg til Kategori 1 og 2 er det også en kategori 3 og 4 for råd og komiteer. De har følgende satser: BU-leder Alternativ Pr møte leder BUs nestleder Alternativ Pr. møte nestleder / medlemmer BUs arbeidsutvalg leder / medlemmer pr møte Komiteledere pr møte Kategori Pr møte medlemmer 655 Pr møte medlemmer i råd og utvalg Kategori (Brev fra Bystyrets sekretariat med de nye satsene pr er vedlagt saken) Bydelsdirektøren legger denne saken fram for Bydelsutvalgt uten forslag til vedtak på godtgjøringens størrelse, da det er Bydelsutvalget som foreslår og vedtar hvilke alternativ og kategorier de skal godtgjøres ut i fra. Bydelsdirektørens forslag til vedtak omhandler derfor kun tidspunktet for utbetaling og hvilke periode det skal utbetales for. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar at utbetaling av godtgjøring skal skje i juni for perioden desember til og med april og i desember for perioden mai til og med november. Leder og nestleders godtgjøring utbetales samtidig for 6 måneder hver gang. Grorud bydelsutvalg vedtar at de skal godgjøres i alternativ Komiteer skal godtgjøres i kategori Råd skal godtgjøres i kategori Helge Jagmann /s bydelsdirektør 18

21 Sak 91/12 Søknad om bevilling - Rema 1000 Ammerud Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ann Kristin Ødegaard Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SØKNAD OM BEVILLING - REMA 1000 AMMERUD Saksframstilling: I forbindelse med eierskifte søker Thomas Halvorsen om salgsbevilling eierskifte ved Rema1000 Ammerud, Ammerudveien 21. I henhold til alkohollovens 1-7a kan kommunen ved vurdering om bevilling bør gis bla. legge vekt på antallet salg- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet. Vurdering Lokalmarkedet på Ammerud er ikke så stort at det gir grunnlag til å begrense salget. Rema 1000 Ammerud er en reell dagligvarehandel, noe som anses som positivt for nærmiljøet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydel Grorud anbefaler at det gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol i forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 Ammerud. Helge Jagmann bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 19

22 Sak 92/12 Søknad om bevilling - Paradise Tandoori restaurant og Bar Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ann Kristin Ødegaard Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /12 Bydelsutvalget /12 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SØKNAD OM BEVILLING - PARADISE TANDOORI RESTAURANT OG BAR Bakgrunn: Saken gjelder søknad ny serverings- og skjenkebevilling ved Paradise Tandoori Restaurant og Bar i Nedre Kalbakkvei 4. Saksfremstilling: Det søkes om åpningstid inne til kl og skjenketid til kl Videre søkes det om serverings- og skjenkebevilling ute til klokken Åpningstid ute søkes frem til klokken Oslo kommune ved Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven 3-3, jf. Folkehelseloven 5, 1.ledd c, uttaler seg om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro. Forhold som reguleres av Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke relevant i forhold til vurdering av alkoholloven 1-7 og 1-7 a. Vurdering: Lokalene til Paradise Tandoori restaurant og bar ligger i et næringsbygg på Kalbakken i Nedre Kalbakk vei 2-4. Uteserveringen er etablert mot torget, slik at boligene bak restauranten skjermes mest mulig. Nærområde består for øvrig av boligblokker og eldresenter. En restaurant i nærmiljøet vurderes i utgangspunktet som et positivt bidrag til lokalmiljøet. Bydelsoverlegen har tidligere mottatt en anonym klage på uheldige forhold i og rundt den tidligere restauranten Chennai Tandoori. Forholdene det ble klaget på ble videreformidlet Næringsetaten. Tilstrekkelig dokumentasjon på støyforhold krever at klager oppgir navn og adresse, slik at lydmålinger kan gjennomføres og eventuelle overskridelser dokumenteres. Bydelen har ingen dokumentasjon på forhold som taler i mot å anbefale ny skjenkebevilling. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 20

23 Bydel Grorud anbefaler at søknaden om skjenkebevilling for Paradise Tandoori Restaurant og Bar innvilges med åpningstid inne frem til og skjenketid inne til Videre anbefales skjenking ute frem til klokken med åpningstid frem til klokken Helge Jagmann bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 21

24 Sak 93/12 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2013 Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 Bydelsdirektørens forslag til Bydel Groruds budsjett for 2013 utdeles og fremlegges i møtet. Helge Jagmann /s bydelsdirektør 22

25 Sak 94/12 Møteplan våren 2013 for Bydelsutvalg og Arbeidsutvalg Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 MØTEPLAN VÅREN 2013 FOR BYDELSUTVALG OG ARBEIDSUTVALG Saksframstilling: Bydelsdirektøren foreslår at det planlegges 4 møter i Arbeidsutvalget og 4 møter i Bydelsutvalget våren Følgende møtedatoer foreslås: Møterekke 1 AU: BU: Møterekke 2 AU: BU: Møterekke 3 AU: BU: Møterekke 4 AU: BU: Oppstartstidspunktet for møtene i Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget foreslås satt til kl Råd og komiteer oppfordres til å tilpasse sine møtedatoer til Bydelsutvalgets møtedatoer. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Møtene i Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget skal finne sted: Møterekke 1 AU: BU: Møterekke 2 AU: BU: Møterekke 3 AU: BU:

26 Møterekke 4 AU: BU: Oppstartstidspunktet for møtene i Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget foreslås satt til kl Helge Jagmann /s bydelsdirektør 24

27 Sak 95/12 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /12 EVENTUELT

28 Oslo kommune Vedleggshefte Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 29. november 2012 kl Sekretariat: Saksnr Sakstittel- Dokumentbeskrivelse Dokumentnr Sak 81 /12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Protokoll fra møtet i BU Sak 85 /12 Byrådssak - Boligbehovsplan Høring - Byrådssak boligbehovsplan NB! Dokumentet sendes ut i egen utsendelse - administrativ høring boligbehovplan Sak 86 /12 Utredning av grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager - orientering - Utredning - PWC Sak 87 /12 Protokoller fra tilsynsutvalg 1 og Rødtvet SYE- Ammerudlunden rapport for uanmeldt tilsyn SYE- Ammerudhjemmet Ammerudhjemmet Rødtvet sykehjem Ammerudlunden Sak 89 /12 Apalløkkveien Apalløkkveien 1 Sak 90 /12 Godtgjøring av folkevalgte verv Brev om godtgjøring av folkevalgte verv

29 Oslo kommune Protokoll 5/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 27. september 2012 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Mobashar Banaras (AP) Johnny Gran (H) Brigitte Chauvin (H) Sten-Arvid Fredriksen (FrP) Maren Rismyhr (Rødt) Pulendran Kanagaratnam (SV) Jon Julius Sandal (V) Srisgantharajah Tharmalingam (AP) Marit Johanne Bjerke (AP) Svein-Roar Johansen (AP) Kim Ronnie Sandnes (FrP) Glenn Korshaugen (AP) Edel Høydalsvik (FrP) Stein Winther-Larsen (AP) Bydelsdirektør Helge Jagmann Assisterende bydelsdirektør Bjørg Torill Madsen Avdelingssjef Sidsel Krakeli Avdelingssjef Erna Holten Samhandlingskoordinator Bente Almås Spesialkonsulent Åste Wergeland Haug

30 Åpen halvtime Ingen frammøtte Saker behandlet under møte Sak 62 /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Sak 63 /12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 64 /12 Protokoller til orientering Sak 65 /12 Orienterings- og referatsaker Sak 66 /12 Status for vedtak fattet av bydelsutvalget 1. halvår Sak 67 /12 Tertialrapport per Sak 68 /12 Levekårsstrategi - Statusrapport per september Sak 69 /12 Forslag til tiltak, Groruddalssastingen, PG1,2 og 4, Sak 70 /12 Sykehjemsbehovsplan - rullering Sak 71 /12 Status samhandlingsreformen - en muntlig orientering... 7 Sak 72 /12 Høring - videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo kommune... 7 Sak 73 /12 Boligbehovsplan høring... 8 Sak 74 /12 Endring i bydelsreglementet... 8 Sak 75 /12 Apalløkkveien Sak 76 /12 Honorar til tilsynsutvalg Sak 77 /12 Rutiner for besvarelse på henvedelser Sak 78 /12 Svømmeopplæring i Osloskolene Sak 79 /12 Eventuelt ii

31 Sak 62 /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte godkjennes. Sten-Arvid Fredriksen (Frp) fremmet forslag til ny sak: 75/12 Apalløkkveien 1 Jorun H. Olafsen (A) fremmet forslag til ny sak: 76/12 Honorar til tilsynsutvalg, og ny sak 77/12 Rutiner for besvarelse på henvendelser Marit Johanne Bjerke (A) fremmet forslag til ny sak 78/12 Svømmeopplæring i Osloskolen Jack Grimsrud (A) foreslo å flytte sak 71/12 Status samhandlingsreformen en muntlig orientering til sak 65/12 orienterings- og referatsaker. Maren Rismyhr (Rødt) fremmet forslag til ny sak: Det vises til protokoll 4/12 fra eldrerådet, sak 29/12. Her ber eldrerådet bydelsutvalget bevilge 5000 kr til Kalbakken og Rødtvet eldresenter i forbindelse med arrangementer knyttet til eldredagen 1. oktober. Eldrerådet ønsker seg videre et eget budsjett. Leder foreslår at bydelsutvalget bevilger kr for Forslag til vedtak: 1. Bydelsutvalget ber om at det bevilges av 5000 kroner til Kalbakken og Rødtvet eldresenter i forbindelse med arrangementer knyttet til eldredagen 1. oktober 2. Forslag om å bevilge kr til eldrerådet for 2013 oversendes bydelsdirektøren. Maren Rismyhr (Rødt) hadde følgende saker til eventuelt: Hvem bringer saker fra ELD videre? Vedtak Innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte godkjennes med tillegg av følgende nye saker: 75/12 Apalløkkveien 1, 76/12 Honorar til tilsynsutvalg, 77/12 Rutiner for besvarelse på henvendelser, 78/12 Svømmeopplæring i Osloskolen og flytting av sak 71/12 til sak 65/12. Enstemmig vedtatt. Forslag til ny sak fra Maren Rismyhr (Rødt) avvises mot 1 stemme fra Rødt. 1

32 Sak 63 /12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Vedtak Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes med følgende rettelser og en protokolltilførsel fra Rødt. Rettelser til protokollen: Jon Julius Sandal (V) var til stede i møtet. Srisgantharajah Tharmalingam (AP) hadde feil partitilhørighet. Protokolltilførsel fra Maren Rismyhr (Rødt): I sak 55/12 Revidert programplan for områdeløft Ammerud Groruddalssatsingen går det fram av vedtaket at bydelsutvalget blant annet å slutte seg til forslag til tiltak fra Rødt og Venstre. Disse forslagene er ikke gjengitt i protokollen. Det er heller ikke henvist til hvor en kan finne dem. For å kunne følge med i og følge opp bydelsutvalgets vedtak, er det nødvendig at forslag til vedtak gjengis i protokollen. Enstemmig vedtatt. Sak 64 /12 Protokoller til orientering Følgende protokoller fra råd og utvalg tas til orientering: Arbeidsutvalget , Ungdomsrådet , Rådet for funksjonshemmede , Eldrerådet , Helse- og sosialkomiteen , Mangfold- oppvekst- og kulturkomiteen og Byutvikling- og miljøkomiteen Enstemmig vedtatt. Sak 65 /12 Orienterings- og referatsaker Bydelsdirektør Helge Jagmann: En kort orientering om Byrådets forslag til budsjett for Bydelen ser ut til å komme bedre ut av forslaget enn de andre bydelene, men det er gjennomført det samme rammekuttet for Bydel Grorud som for alle andre bydeler. Bydelen har fått noe mer på grunn av spesielt kostnadskrevende brukere. Sykehjemsplasser og pensjonsordningen er blitt dyrere. Frisklivssentralen på Romsås har hatt en positiv utvikling. Den har pr i dag brukere innenfor målgruppa. I tillegg er det tiltak rettet mot eldrebefolkningen som holder til på samme sted. Bydelen har også fått midler til et tilbud rette mot overvektige barn og deres foreldre. Det har vært gjennomført anbudsrunde på renhold, og et privat renholdsfirma overtok Administrasjonen har fått positive tilbakemeldinger både på renholdet og regulariteten. Strategisk plan er nå klar etter rulleringen og er publisert på bydelens internettside. 2

33 Helge Jagmann går over i ny stilling som bydelsdirektør i Bydel Sagene fra nyttår. Ny bydelsdirektør i Bydel Grorud blir Marit Jansen, som nå er assisterende bydelsdirektør i Bydel Ullern. Samhandlingskoordinator Bente Almås ga en muntlig orientering om bydelens arbeid med samhandlingsreformen. Sak 66 /12 Status for vedtak fattet av bydelsutvalget 1. halvår 2012 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om status for vedtak fattet av bydelsutvalget 1. halvår 2012 til orientering. Vedtak Bydelsutvalget tar sak om status for vedtak fattet av bydelsutvalget 1. halvår 2012 til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 67 /12 Tertialrapport per Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurdering av den økonomiske statusen. Vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurdering av den økonomiske statusen. Enstemmig vedtatt. Sak 68 /12 Levekårsstrategi - Statusrapport per september 2012 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Statusrapport per september 2012 for Strategi for levekårsforbedring tas til orientering. Vedtak Statusrapport per september 2012 for Strategi for levekårsforbedring tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 69 /12 Forslag til tiltak, Groruddalssatsingen, PG1,2 og 4, 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg vedtar følgende prioriterte tiltak for programområde 1 og 2 innenfor Groruddalssatsingen 2013: 3

34 Forslag til prioriterte tiltak 2013, PG1: 1. Prosjektering og oppgradering av Romsås T-banestasjon har i flere år vært på tiltakslisten til Kollektivtransportproduksjon AS uten å ha blitt prioritert. Dette er et viktig tiltak for å fullføre innføring av metrostandard lang T- banelinje 5. Kostnad: Ukjent Ansvar: KTP as. 2. Gjenninnføring av bussrute 59 Tveita Tonsenhagen m.fl Kostnad: Kr 2 mill. Ansvar: Ruter 3. Utrede Trafikksikringstiltak i Ammerudveien. For gående og syklende er Ammerudveien en uoversiktig kommunal vei grunnet hyppig tungtrafikk til og fra Huken pukk og asfaltverk. Bydel Grorud ber Bymiljøetaten utrede, i samarbeid med bydel Grorud, muligheter for bedring av myke trafikanters sikkerhet langs denne veistrekningen. Kostnad: Ukjent Ansvar: BYM 4. Grorud T-banestasjon og Grorud bussterminal er et trafikk-knutepunkt. For å bedre informasjonen til kollektivreisende bør det settes opp en elektronisk tavle ved bussterminalen og T-banestasjonen som gir informasjon om avganger / ankomst for buss og T-bane. Kostnad: Ukjent Ansvar: KTP as. Forslag til prioriterte tiltak 2013, PG2: 1. Ridehall Nordtvet gård Dette tiltaket lå inne med kr 2 mill frem til Pengene ble omdisponert til Grorudparken grunnet en uoversiktlig reguleringssituasjon. Reguleringsplanen er i mai oversendt Byrådet for politisk behandling. Reguleringsplanen innholder både ridehall og barnehage. Verken planmyndigheten eller Bydel Grorud har ingen grunn til å tro at reguleringsplanen ikke vil bli vedtatt som forutsatt. Kostnad: Kr 4.mill Søknad GDS: Kr 2.mill Ansvar: Oslo kommunale foretak, Omsorgsbygg 2. Dr. Londons park. Det er gjennomført et mulighetsstudie for etablering av en parkløsning i Dr. Londonsvei. Mulighetsstudiet viser en etappevis gjennomføring med en totalkostnad på ca kr 7 mill. I samarbeid med BYM er det avklart at en realisering av hele bydelsparken, som skissert i mulighetsstudiet er uaktuelt. Kostnad: Kr 3,5 mill Ansvar: Bydel Grorud 2. Lillomarka arena Dette er en idrettspark i det nedlagte steinbruddet i Ammerudveien 300 beliggende rett 4

35 øst for Huken pukk og asfaltverk. Bydel Grorud er tiltakshaver i reguleringsplanarbeidet og BYM er forvalter. Kostnadene så langt er så langt finansiert av Bydel Grorud. Reguleringsplanen forventes oversendt fra planmyndigheten til politisk beslutning andre halvår Det søkes om kr ,- innenfor programområde 2 i Ca kr er avgifter som skal betales til planmyndigheten. De resterende kr går til konsulentbistand for planarbeidet. Kostnad: kr ,- Ansvar: Bydel Grorud / Bymiljøetaten (BYM) Jorun H. Olavsen (A) fremmet følgende forslag til vedtak: Grorud bydelsutvalg slutter seg til BMKs vedtak i saken med følgende tilføyelse: Grorud bydelsutvalg konkluderer med at Groruddalssatsningen er på vei, at satsningen gir tydelige spor på alle 4 hovedområdene. Grorud bydelsutvalg mener at staten og Oslo kommune bør vurdere om satsningen skal utvides ut over Maren Rismyhr (Rødt) fremmet følgende forslag til vedtak: PG4: Musikkverkstedet Fyrhuset tas igjen inn i programområdet. Tilbudet opprettholdes og utvides slik at bydelen kan opprettholde kvaliteten og aktiviteten på dette tilbudet til ungdommen. Votering: Bydelsdirektørens forslag falt enstemmig. Jorun H. Olavsen (A)s forslag ble enstemmig vedtatt Maren Rismyr (Rødt)s forslag falt mot en stemme fra Rødt. Endelig vedtak Forslag til tiltak 2013, PG1: Utrede trafikksikringstiltak i Nedre Kalbakkvei (Ved fotgjengerfelt like ovenfor innkjøring til henholdsvis Martin Skatvedts vei og Kalbakkstubben). Her er det mange skolebarn som daglig krysser denne høyt traffikerte veien som har 50-sone. Overgangen foreslås lysregulert, evt opphøyd gangfelt. Kostnad: Ukjent Ansvar: BYM Prosjektering og oppgradering av Romsås T-banestasjon har i flere år vært på tiltakslisten til Kollektivtransportproduksjon AS uten å ha blitt prioritert. Dette er et viktig tiltak for å fullføre innføring av metrostandard lang T- banelinje 5. Kostnad: Ukjent Ansvar: KTP as. Utrede Trafikksikringstiltak i Ammerudveien. For gående og syklende er Ammerudveien en uoversiktig kommunal vei grunnet hyppig tungtrafikk til og fra Huken pukk og asfaltverk. Bydel Grorud ber Bymiljøetaten utrede, i samarbeid med bydel Grorud, muligheter for bedring av myke trafikanters sikkerhet langs denne veistrekningen. Kostnad: Ukjent Ansvar: BYM Grorud T-banestasjon og Grorud bussterminal er et trafikk-knutepunkt. For å bedre informasjonen til kollektivreisende bør det settes opp en elektronisk tavle 5

36 ved bussterminalen og T-banestasjonen som gir informasjon om avganger / ankomst for buss og T-bane. Det bør settes opp billettautomat (er) ved bussterminalen. I tillegg bør kulverten som binder buss og T-bane sammen få en bedre belysning og vindeltrappen må oppgraderes. Kostnad: Ukjent Ansvar: KTP as. Bydel Grorud er kjent med at Grorud sentrumsområde er gjenstand for en nærmere områdeutvikling jfr Europan 9 konkurransen. I påvente av resultater fra dette arbeidet må dagens trafikkerte kryss Bergensveien Romsåsveien og Bergensveien Rosenbergveien bli mer oversiktlig samt få en bedret belysning. Kostnad : Ukjent Ansvar: BYM Forslag til tiltak 2013, PG2: Ridehall Nordtvet gård Dette tiltaket lå inne med kr 2 mill frem til Pengene ble omdisponert til Grorudparken grunnet en uoversiktlig reguleringssituasjon. Reguleringsplanen er i mai oversendt Byrådet for politisk behandling. Reguleringsplanen innholder både ridehall og barnehage. Verken planmyndigheten eller Bydel Grorud har grunn til å tro at reguleringsplanen ikke vil bli vedtatt som forutsatt. Kostnad: Kr 4.mill Søknad GDS: Kr 2.mill Ansvar: Oslo kommunale foretak, Omsorgsbygg Dr. Londons park. Det er gjennomført et mulighetsstudie for etablering av en parkløsning i Dr. Londonsvei. Mulighetsstudiet viser en etappevis gjennomføring med en totalkostnad på ca kr 7 mill. I samarbeid med BYM er det avklart at en realisering av hele bydelsparken, som skissert i mulighetsstudiet er uaktuelt. Kostnad: Kr 3,5 mill Ansvar: Bydel Grorud Lillomarka arena Dette er en idrettspark i det nedlagte steinbruddet i Ammerudveien 300 beliggende rett øst for Huken pukk og asfaltverk. Bydel Grorud er tiltakshaver i reguleringsplanarbeidet og BYM er forvalter. Kostnadene så langt er så langt finansiert av Bydel Grorud. Reguleringsplanen forventes oversendt fra planmyndigheten til politisk beslutning andre halvår Det søkes om kr ,- innenfor programområde 2 i Ca kr er avgifter som skal betales til planmyndigheten. De resterende kr går til konsulentbistand for planarbeidet. Kostnad: kr ,- Ansvar: Bydel Grorud / Bymiljøetaten (BYM) Forslag til tiltak 2013, PG4: Eksisterende tiltak innenfor dette programområdet videreføres. 6

37 Grorud bydelsutvalg konkluderer med at Groruddalssatsningen er på vei, at satsningen gir tydelige spor på alle 4 hovedområdene. Grorud bydelsutvalg mener at staten og Oslo kommune bør vurdere om satsningen skal utvides ut over Sak 70 /12 Sykehjemsbehovsplan - rullering Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om sykehjemsbehovsplan rullering til orientering. Vedtak Bydelsutvalget tar sak om sykehjemsbehovsplan rullering til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 71 /12 Status samhandlingsreformen - en muntlig orientering Saken ble vedtatt flyttet til sak 65/12 orienterings- og referatsaker. Sak 72 /12 Høring - videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo kommune Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg mener det er hensiktsmessig at bestilling av barnehageplasser og dimensjonering av barnehagekapasiteten er sentralisert, og har ingen innvendinger mot at dette gjøres til en permanent ordning. Marit Johanne Bjerke (A) fremmet MOKKs vedtak i sak 41/12 som et tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak: MOKKs vedtak i sak 41/12 er: Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen mener det er hensiktsmessig at bestilling av barnehageplasser og dimensjonering av barnehagekapasiteten er sentralisert, og har ingen innvendinger mot at dette gjøres til en permanent ordning. Imidlertid vil bydelsutvalget understreke at bydelen ønsker å vedta hva slags type barnehage som skal bygges. I tillegg foreslo hun at og hvor de skal lokaliseres skulle føyes til vedtaket fra MOKK Maren Rismyhr (Rødt) fremmet følgende forslag til vedtak: Bydelen har pr i dag mangel på barnehageplasser. Sentral planlegging og utbygging av barnehager går tregt. I dag er bydelen, mot eget ønske, pålagt å beholde en midlertidig brakkebarnehage inntil barnehagedekning er oppnådd i hele Oslo. Denne barnehagen ligger i friområdet knyttet til ammerudblokkene, midt i et opparbeidet skileikområde som ikke lenger kan brukes. Hva slags barnehager som skal bygges, bør vedtas i bydelen. 7

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 05/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 05/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 05/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: onsdag 19. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 98220146 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/12. Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 27. september 2012 kl. 17.

Oslo kommune. Protokoll 5/12. Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 27. september 2012 kl. 17. Oslo kommune Protokoll 5/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 27. september 2012 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 4/12 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Onsdag 19. september 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 468 12 153 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Grorud. Protokoll 5/12

Oslo kommune. Bydel Grorud. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 5/12 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 20. september 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 18. september 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421835 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jack Grimsrud (AP) Sirill Ramberg Sørensen (AP) Frode Jenssen (AP) Anita Øy (H) Kim Ronnie Sandnes (FrP)

Jack Grimsrud (AP) Sirill Ramberg Sørensen (AP) Frode Jenssen (AP) Anita Øy (H) Kim Ronnie Sandnes (FrP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I

Detaljer

Festus Kwadwo Lartey-Adjei (Ap) Marion Sundquist (Ap)

Festus Kwadwo Lartey-Adjei (Ap) Marion Sundquist (Ap) Oslo kommune Bydel Grorud administrasjon Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag 29. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Jack Grimsrud (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Marit Johanne Bjerke (AP)

Jack Grimsrud (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Marit Johanne Bjerke (AP) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 19 11 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Svein Roar Johansen (A) Glenn Korshaugen (A) Bjørg Mai Salberg (A) Jorun H. Olafsen (A) Sten - Arvid Fredriksen (Frp)

Svein Roar Johansen (A) Glenn Korshaugen (A) Bjørg Mai Salberg (A) Jorun H. Olafsen (A) Sten - Arvid Fredriksen (Frp) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 8/14 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Nærmiljøsenteret - Romsås senter 2-4 Møtetid: Torsdag 04. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Anders Ørnø Røberg-Larsen (A)

Anders Ørnø Røberg-Larsen (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 07. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 1/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 05. februar 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 98220146 Møteleder: Tilstede: Mobashar Banaras,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 18.30 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Bydelsdirektør Marit Jansen Avdelingssjef Ole-Jørgen Pettersen Avdelingssjef Sidsel Krakeli Informasjonssjef Henrik Mevold

Bydelsdirektør Marit Jansen Avdelingssjef Ole-Jørgen Pettersen Avdelingssjef Sidsel Krakeli Informasjonssjef Henrik Mevold Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20 Møtetid: torsdag 13. juni 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23421911 Møteleder: Tilstede: I tillegg møtte:

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Srisgantharajah Tharmalingam (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Srisgantharajah Tharmalingam (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Bogstad møterom Sørkedalsveien 150 B Møtetid: torsdag 26. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Jorun Rymarczyk, A. Fra Nav Grorud Jarle Botnen og Hanne Jacobsen Fra adm. Anne Rasmussen Anne Elisabeth Stålung

Jorun Rymarczyk, A. Fra Nav Grorud Jarle Botnen og Hanne Jacobsen Fra adm. Anne Rasmussen Anne Elisabeth Stålung Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 29. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421981 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 03/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 98220146 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ole-Martin

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 6/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 23.08.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 4/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART II Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap) Pulendran Kanagaratnam (SV) Thusyanthy Ganechandra (Ap)

Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap) Pulendran Kanagaratnam (SV) Thusyanthy Ganechandra (Ap) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 03/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 19. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olav Helsethsv. 6, 0694 Os Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsråd Møtested: Økernsenteret, 3 et Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat: May Britt Grunnaleite 47611620

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Helse- og sosialkomiteen 12.12.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Helse- og sosialkomiteen 12.12.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Helse- og sosialkomiteen 12.12.2012 Møteinnkalling 7/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 12. desember 2012 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) Karl Watne (Ammerud pensjonistforening) Cecilie Kjølnes Skar, prosjektleder for områdesatsningen på Ammerud

Wenche Hansgaard (A) Karl Watne (Ammerud pensjonistforening) Cecilie Kjølnes Skar, prosjektleder for områdesatsningen på Ammerud Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 05. februar 2014 kl. 14.00 Sekretariat: 93462990 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Jorun Olafsen, A. Anders Bjørnsen, A

Jorun Olafsen, A. Anders Bjørnsen, A Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Tirsdag14. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A)(leder)

Marit Johanne Bjerke (A)(leder) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 5/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 19. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A)

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Møtetid: torsdag 31. januar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Haraløkka barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/139 Kristin Opsahl / Henning Mørland Kultur- og nærmiljøkomiteen

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/139 Kristin Opsahl / Henning Mørland Kultur- og nærmiljøkomiteen Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/139 Kristin Opsahl / Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 9/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. november 2010 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 28. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 29. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 4/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Onsdag 05. juni 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 468 12 153 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Ingrid Rødnes (SV) May-Liz Amundsen (A) Kari Brun Wisløff (SV) Odd A. Lindblom (A) Ole-Jørgen Pettersen, prosjektleder Groruddalssatsningen

Ingrid Rødnes (SV) May-Liz Amundsen (A) Kari Brun Wisløff (SV) Odd A. Lindblom (A) Ole-Jørgen Pettersen, prosjektleder Groruddalssatsningen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: torsdag 06. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H),

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede 19.9.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 4/12 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møtetid: onsdag 19.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 21. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Anders Ørnø Røberg-Larsen (DNA)

Anders Ørnø Røberg-Larsen (DNA) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 02/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 31. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 15. februar 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 41 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 6/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 23. august 2005 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A)(leder)

Marit Johanne Bjerke (A)(leder) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 17. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Bydelsutvalget 25.09.2013

Bydelsutvalget 25.09.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget 25.09.2013 Kinsbakken Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, Jobbtorget Møtetid:

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Onsdag 09. april 2014 kl. 17.30 Sekretariat: Administrasjonen

Detaljer

Reidun Vibstad, Romsås flerbrukssenter Synnøve Lund, Grorud og omegn pensjonistforening

Reidun Vibstad, Romsås flerbrukssenter Synnøve Lund, Grorud og omegn pensjonistforening Protokoll 02/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Møterom 3.etg. Møtetid: onsdag 18. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Maalfrid Bjørgtun Maalfrid Bjørgtun, nestleder

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede 17.04.2 3

Rådet for funksjonshemmede 17.04.2 3 2VOR NRPPXQH %\GHO *URUXG Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede 17.04.2 3 UngMedkonferansen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested:

Detaljer

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Thusyanthy Ganechandra (A)

Thusyanthy Ganechandra (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 2/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Kulturhuset Steinbruddet Dr. Londons vei 5 Møtetid: onsdag 18. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 4/06. Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl Sekretariat:

Oslo kommune. Protokoll 4/06. Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl Sekretariat: Oslo kommune Protokoll 4/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Kari Haug

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Møteinnkalling 3/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 5/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 57 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Protokollen fra møte i helse- og sosialkomiteen 26. april 2012 til godkjenning. 28/12 12/ Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 29.3.

Protokollen fra møte i helse- og sosialkomiteen 26. april 2012 til godkjenning. 28/12 12/ Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 29.3. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 14.06.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer