Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 28/13 Delegerte vedtak - perioden /752 PS 29/13 PS 30/13 PS 31/13 PS 32/13 PS 33/13 PS 34/13 Søknad om utviklings- og etablerertilskudd i forbindelse med etablering av virksomhet. Søknad om tilskudd til vidreutvikling av produksjonsbedrift i Djupvik Søknad om utviklingsmidler til prosjekt konseptutvikling Interpolar AS Søknad om tilskudd til forprosjektet Nord-Troms i Tomsø Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Søknad om SMIL-midler til restaurering av eldre fjøs 2013/ / / / / /1115 PS 35/13 SMIL-midler Skardalen bygde- og kulturlag /1115 PS 36/13 Søknad om fradeling av boligtomt, eiendommen gnr. 34 bnr. 78. PS 37/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 4 bnr. 6 - ny behandling. PS 38/13 PS 39/13 Søknad om tilskudd fra Næringsfondet til investering i landbruket- Anja V. S. Olsen Søknad om tilskudd fra Næringsfondet til investering i landbruket- Bjørn Inge Mo 2011/ / / /2484 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/752-6 Arkiv: FOND Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 28/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak - perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: 2013 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 27332/ /13 DS Søkn om godkj. av plan for nydyrking gnr. 30 bnr. 19. ÆR-DE Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca 43 dekar på eiendommene gnr. 30 bnr. 19 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 30 bnr. 28. KÅFSN 27803/ /13 DS Søkn om godkj. av plan for nydyrking, eiendommene gnr. 1 bnr. 17 og gnr. 1 bnr. 88. J Kåre Pedersen Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca 9 dekar på eiendommene gnr. 1 bnr. 17 og gnr. 1 bnr. 88 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 2 bnr. 10. Side 3

4 Vurdering Side 4

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 29/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om utviklings- og etablerertilskudd i forbindelse med etablering av virksomhet. Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Vedlegg 1 Søknad m/kostnadsoversikt Rådmannens innstilling 1. Lill Kristin Berg og Hanne Gundersen, Skattvoll, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- eller 75% i utviklingstilskudd i hht. vedlagt bedriftsutviklingsprosjekt og godkjent kostnadsramme på kr ,-.Utviklingstilskuddet gis på bakgrunn av kriteriene i kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utviklingskostnader foreligger jmf. søknad. Tilskuddet gis i hht. reglene om bagatellmessig støtte. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold/virksomhet i løpet av de kommende 3 årene, kan hele eller deler av utviklingstilskuddet kreves tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad om utviklings- og etabeleringstilskudd fra Lill Kristin Berg og Hanne Gundersen, Skattvoll, 9147 Birtavarre. Det søkes om kr ,- utviklings/etablerer tilskudd i forbindelse med oppstart/utvikling av forretningsvirksomhet og deltakelse på Kvinnovasjon. Søknaden er datert Side 5

6 I hht. søknaden og møter med etablererne, har de et ønske om å starte egen virksomhet med butikk og kaffe/kaffekrok. Deres plan er å selge små interiør, gaveartikler og kortreiste produkter, og da med spesiell vekt på sistnevnte. I forhold til utvikling av deres planer og ønsker, har begge etablererne søkt og blitt tatt opp i Kvinnovasjon programmet. Gjennom dette programmet får det personlig veileding og hjelp til utviklinga av sin forretningside/plan. Et av deres hovet mål med virksomheten, er på sikt å samle fylkets kortreiste produkter på et utsalgssted. I tillegg ønsker de å arrangere forskjellige temakvelder med stikking, fotografering, lokal kunst osv. I følge søknaden og samtaler med søkerne, er de nå i gang med planleggingen av virksomheten og utarbeidelse av forretningsplan. Videre har de startet opp i Kvinnovasjons programmet, og får gjennom denne ordningen personlig veiledning i forhold til deres forretningsutvikling. I tillegg til søknaden har de settet opp en kostnadsoversikt eller utviklingsbudsjett, denne legges som vedlegg til saksframlegget. Total kostnad i hht. deres oppsett er kr ,-, og her er det tatt med kostnader til kjøring, innkjøp av to datamaskiner, skriver, kursavgifter og opphold. Vurdering Søkerne er to unge kvinner som ønsker å etablere egen virksomhet, de ønsker å ha et utsalg med hovedfokus på kortreiste produkter samt salg av små interiør og gaveartikler. De mener det er et marked for disse produkter til befolkning i fylket og turister. De er nå i gang med planleggingen og utvikling av forretningsplan, og gjennom deltakelsen i Kvinnovasjons programmet får det faglig veileding i forretningsutvikling. Ut fra søknaden og samtaler med søkerne, virker dette som en gjennomførbar og realistisk etablering. Ved gjennomføring av planlagt utviklingsprosjekt og at de får utarbeidet en god forretningsplan for virksomhet, vil dette være med å styrke etableringen og oppstarten av bedriften. Søknader om utviklingstilskudd, behandles i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Her står det i pkt. 6 under utviklingstilskudd sitat; Det kan ytes støtt til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr ,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Det stilles også et krav om sannsynliggjøring av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet og eller utviklingsprosjekt. I hht. til nevnte retningslinjer for Kåfjord kommunes næringsfond og tidligere praksis i lignende søknader, vil dette prosjektet i utgangspunktet være støtte berettiget. Det må videre sannsynliggjøres at utviklingsprosjektet har et bedriftsøkonomisk potensiale. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å avgjøre om dette prosjektet har et bedriftsøkonomisk potensiale, noe som nok vil komme klarere fram gjennom utviklingsprosjektet. Etablerernes ønske om å satse på kortreist mat og produkter, samt på sikt å samle disse gjennom deres virksomhet. Vil trolig være et godt utgangspunkt for framtidig bedriftsøkonomisk lønnsomhet, dette er produkter som blir mer og mer etterspurte. Når det gjelder kostnadsoversikten over utviklings- og etableringsfasen som er vedlagt søknaden, så framstår spesielt kostnader til kjøring som noe høye. Kommunens bidrag skal normalt gå til dekning av direkte utgifter, for eksempel bensin. Kjøringskostnaden justeres derfor ned til kr ,- tot. for hele prosjektet. Videre har det vært praksis at kommunen kan bidra til enkelt kontorutstyr, og vi godkjenner derfor bare innkjøp av en datamaskin kr ,-. Totalt godkjente kostnader for utviklingsprosjektet blir kr ,- Side 6

7 Kåfjord kommune er positiv til at kvinner ønsker å utvikle egen virksomhet og denne gruppen er også prioritert jmf. retningslinjene. Rådmannen vil på bakgrunn av overstående, innstille med tilskudd til søkers utviklingsprosjekt i hht. godkjente kostnader. Side 7

8 13/20,10 Kåfjord Kommune 9146 Olderdalen Lill Kristin Berg & Hanne Gundersen Skattvoll 9147 Birtavarre Skattvoll S knad om utviklin - o etablerin stilskudd å kr Tillater oss med dette å søke om tilskudd fra dere da undertegnede nå er i en utvikling - og etableringsfase. Kort om oss: Lill Kristin Berg og Hanne Gundersen, jobber begge per i dag i faste stillinger ved Kåfjord Helsesenter avd.sykehjem. Begge med bostedsadresse i kommunen. Vi har lenge drømt om å starte vår egen bedrift, og har derfor søkt og blitt tatt opp ved "Kvinnovasjon Troms 2013". Vi ønsker å starte opp butikk og kaffekrok hvor vi skal selge småinteriør, gaveartikler og kortreist produkter. Sistnevnte vil vi ha stor fokus på, også i kaffekroken. Målet vårt er å samle fylkets kortreist produkter på ett sted, - et tilbud som ikke finnes per i dag. Vi ønsker ellers å arrangere temakvelder med strikking, annen hobby, fotografering, lokal kunst og annet. Vi er nå godt i gang med vår foretningsplan, og har også vært og sett på egnede lokaler. Vi håper nå at vi kan få dette tilskuddet for å bruke i videre planleggingsarbeid, og for å delta /gjennomføre "Kvinnovasjon" som krever en del reising. Legger ved oversikt over kostnader ved vår utvikling og etablering, samt liste over samlinger til "Kvinnovasjon". Ring oss gjerne om dere har spørsmål. Mvh LkL \Jk) e)efi Lill Kristin Berg Hanne Gundersen Side 8

9 Kostnadsoversikt ved utviklin - o etablerin av vår foretnin side Kjøring til og fra samlinger "Kvinnovasjon" kr Kjøring til/fra veiledningtimer 2 t x 3 kr 972 Kjøring ved bedriftsbesøk kr 2035 Bruk av telefon i forbindelse med utvikling kr 1000 Innkjøp av datamaskiner 2 stk a kr kr Skriver kr 6000 Kursavgift 2 personer kr 4500 Opphold ved samling kr 4000 Kjøring i forbindelse med møte i kommunen, pl.møter etc. kr 6580 Totalt kr Det er tatt utgangspunkt i statens kilometertakster. Side 9

10 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tilskudd til videreutvikling av produksjonsbedrift i Djupvik Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for av kommunalt næringsfond. Vedlegg 1 Søknad tilskudd Rådmannens innstilling 1. Akva-Ren AS (Djupvik), Industriveien 2, 9062 Furuflaten innvilges inntil kr ,-, eller 13%, til investering i analyserom, analyseutstyr og kjøkken/oppholdsrom i hht. til investeringsbudsjettet på kr ,-. 2. Tilskuddet utbetales over budsjettpost utviklingsfondet, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en reduksjon i oppsatte/godkjente investeringskostnader. Tilskuddet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte. 3. Dersom søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de neste 5 år kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Dette vedtaket forholder seg kun til gitte tilskudd. Søker er selv ansvarlig for å avklare alle relevante forhold før tiltaket iverksettes. Her nevnes spesielt plan- og bygningsloven med reguleringsplan/kommuneplan, og evt. søknadsplikt for tiltaket. 5. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Akva-Ren AS (Djupvik), Industriveien 2, 9062 Furuflaten om tilskudd i forbindelse med videreutvikling av produksjonsbedriften i Djupvik. Side 10

11 Konkret søkes det om tilskudd på kr ,- til investeringer i et rom for kvalitetssikring av råvarer og ferdigvarer (mini-lab), samt utvidelse av kjøkken/sosialt rom for ansatte. Søknaden er datert Akva-Ren AS etablerte sin produksjonsbedrift i Djupvik og igangsatte produksjonen i aug. 2010, de har siden oppstarten vært i en oppbyggings med mer eller mindre byggeaktiviteter. Virksomheten har siden oppstarten hatt en positiv utvikling i hht. økning i produksjon og antall ansatte. Produksjonsbedriften hadde ved oppstart 4,2 årsverk og har pr i dag 13,2 årsverk. Deres hovedprodukter er fiskeolje av teknisk kvalitet og har nå fått avtale med et Finsk pelsdyrfarmer om leveranse av tonn varmebehandlet kategori 2 ensilasje. Selskapet har i sin lagsiktige strategi lagt sterke føringer for utvikling av fabrikken i Djupvik. Som et ledd i denne strategien ønsker de å bygge et analyse/mini-labratorium som skal benyttes til kvalitetssikring av råvarer og ferdigvarer. I tillegg til investeringene i bygget, skal det også kjøpes inn analyseutstyr og foretas utvidelse av kjøkken/oppholdsrom. Total investeringsramme på utviklingsprosjektet er kr ,-, det spesifikke kostnadsoppsettet er vedlagt. Men det kan nevnes at det skal investeres i analyseutstyr for kr ,-, dette utstyret tenkes finansiert gjennom leasing. Øvrige kostnader til materialer, utstyr, ombygging osv. vil være på kr ,-. Det opplyses videre i søknaden at bedriften i juni startet opp med 7 døgns kontinuerlig skiftarbeid, og har i løpet av de siste tre månedene ansatt 5 nye personer i 100% stillinger. Virksomheten har en lagsiktig strategi om å styrke og opprettholde virksomheten og de arbeidsplassene som er skapt. Vurdering Akva-Ren AS har siden oppstarten bygd opp produksjonsbedriften og gjennomført store investeringer i bygninger og utstyr. Kåfjord kommune har vært med i prosessen rundt etableringen av Akva-Ren AS sin fabrikk i Lerøy Aurora sine tidligere lokaler i Djupvik, og gav tilskuddsmidler til forprosjekteringen av fabrikken. Videre har kommunen og Troms fylkeskommune tilrettelagt for etableringen gjennom grunnlagsinvesteringer i kaianlegg og lignende. Når det gjelder bedriftens hovedprosjekt, har Kåfjord kommune gitt et rentefritt næringslån og et tilskudd til investeringer i utstyr. Tilskudd og lånet ble gitt i Søker ønsker nå å videreutvikle sin virksomhet gjennom bygging av et eget mini laboratorium, her kan de foreta analyser og kvalitetssikring av sine produkter og råvarer. Dette vil spar bedriften for kostnader til eksterne analyser, det vil være tidsbesparende og de kan selv drive egen forskning og utvikling på sine produkter. Planlagt mini laboratorium vil trolig kunne bidra til utvikling av nye produkter, som igjen kan gi flere arbeidsplasser og forbedret bedriftsøkonomisk resultat for bedriften. Videre har bedriften siden oppstarten vokst betydelig og de har i den forbindelse også behov for å bygge ut dagens kjøkken og oppholdsrom for ansatte. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, heter det i pkt. 4 sitat; «Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensiale sannsynliggjøres». Søkers planlagte investeringer har et godt bedriftsøkonomisk potensiale, og vil trolig bidra til fortsatt positiv utvikling av bedriften og arbeidsplassene. Investeringene spesielt i mini laboratorium vil trolig på sikt skape flere arbeidsplasser ved virksomheten. Side 11

12 Rådmannen vil ut fra overstående vurderinger innstille positivt i forhold til omsøkt tilskudd. I følge Kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet kan det innstilles med tilskudd til fysiske investeringer (maskiner, utstyr, bygninger, fiskebåter osv.) med inntil 20% (av investering) og maks ,-. Videre ble det ved sist revisjon av retningslinjene vedtatt et nytt pkt. 12 og her heter det sitat; «Innvilget tilskudd avskrives med 20% pr. år, evt. nytt tilskudd til samme bedrift avkortes i hht. dette i samme periode». Søker fikk for tre år siden (2010) innvilget et tilskudd på kr ,-, Jmf. pkt 12 vil det med tre års avskrivning fortsatt stå kr ,- igjen. Denne summen vil i hht. dette punktet gå til avkortning på et evt. nytt tilskudd. Det vil derfor i denne saken bli innstilt med maks tilskudd, men med en avkortning på overstående beløp. Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 31/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om utviklingsmidler til prosjekt "konseptutvikling Interpolar AS" Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Vedlegg 1 Søknad om regionale utviklingsmidler til prosjektet konseptutvikling Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune ønsker å støtte prosjekt Konseptutvikling Interpolar AS, og bevilger tot. kr ,- fordelt med kr ,- på årene 2013 og 2014 til Interpolar AS, Statskog troms, 9321 Moen. 2. Tilskuddet utbetales over post Utviklingsfondet (samarbeidstiltak), når skriftlig anmodning om utbetaling, delprosjektrapport og sluttrapport foreligger. Tilskuddet gis i hht. EØS - reglene om bagatellmessig støtte. 3. Det settes som en forutsetning at alle eierne deltar i prosjektet. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad om utviklingsmidler fra selskapet Interpolar AS, Statskog Sf. Troms, 9321 Moen. Konkret søkes det om tot. kr ,- fordelt over to år til prosjektet Konseptutvikling Interpolar AS (Etablering av eget investeringsfond). Søknaden er datert Side 16

17 Interpolar AS ble stiftet og eies av Statskog, Storfjord kommune, Lyngen kommune, Intek Lyngen AS og Kåfjord kommune. Selskapets formål er Sitat; å drive grenseoverskridende samarbeidsprosjekter innen næring, energi og samferdsel for Lyngenregion og Tornedalen, samt tilrettelegge for etablering av et investeringsfond som skal bidra til vekstkraft og verdiskapning. Selskapets hovedmålsetning er å bidra til og tilrettelegge for økt næringsutvikling i Lyngen-Regionen. Når det gjelder dette prosjektet har det til hensikt å etablere et investeringsfond for Lyngenfjordområdet. Dette er noen som også er nedfelt i selskapets målsetting. Målet er at fondet skal være i størrelsesorden 5 10 Mill kr. Risikokapitalen skal investeres i bedrifter og lønnsomme prosjekter, videre skal fondet forvaltes ut fra forretningsmessige prinsipper med krav om avkastning på investeringene. Konkret skal omsøkt prosjekt utvikle forretningskonsept, herunder investeringsstratergei, satsingsområder, investeringspresentasjon og gjennomføre opplegg for kapitalinnasmling. Men andre ord gjøre alle forberedelser før etableringen av et slikt investeringsselskap. Vurdering Som nevnt ovenfor Interpolar AS å gjøre nødvendige undersøkelser og forberedelser før opprettelsen av planlagt investeringsfond gjennomføres. Fondet skal investere i bedrifter og lønnsomme prosjekter i regionene. Hvis selskapet får opprettet fondet, vil dette være sårt tiltrente investeringsmidler som næringslivet har mulighet til å søke på. Når det gjelder risikovillig investeringskapital, så har dette til tider vært mangelvare i Nord-Troms. Denne etableringen kan bidra til å tilføre regionen investeringskapital, noe som kan bidra til nye etableringer og videreutvikling av næringslivet i regionen. Denne søknaden er rettet mot næringsfondets midler og behandles i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. I følge retningslinjene framgår det av pkt. 8 andre avsnitt sitat; «Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord». Dette prosjektet ansees som positivt for framtidig utvikling av næringslivet i Nord-Troms og Kåfjord, samt vil tilføre regionen risikovillig kapital. Rådmannen vil i hht. overstående innstille positivt på omsøkt tilskudd til prosjektet. Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tilskudd til forprosjektet "Nord-Troms i Tromsø. Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Vedlegg 1 SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune ønsker å støtte og delta i Kultnett sitt forprosjekt Nord-Troms I Tromsø, og bevilger kr ,- til forprosjektet. 2. Tilskuddet utbetales over post Utviklingsfondet (samarbeidstiltak), når skriftlig anmodning om utbetaling og prosjektrapport foreligger. Tilskuddet gis i hht. EØS - reglene om bagatellmessig støtte. 3. Det settes som en forutsetning at alle Nord-Troms kommunene deltar i forprosjektet. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Halti Næringshage v/kultnett, Hovedveien 2, 9151 Storslett, konkret søkes det om kr ,- til forprosjektet «Nord-Troms i Tromsø». Søknaden er registrert inn den Side 23

24 Denne søknaden er et delprosjekt i Halti Næringshage sitt hovedprosjekt «Kultnett». Hovedprosjektet har som mål å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med mål om lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet. Hovedprosjektet er finansiert av Troms fylke RDA-midler og SpareBank1 Kulturnæringsstiftelsen og har 13 deltakende kulturbedrifter fra Nord-Troms. Konkret søkes det om støtte til forprosjektering av en stor kulturmønstring i Tromsø, av og med kulturutøvere fra Nord-Troms. Målet er å vise fram, profilert og markedsført kulturutøvere i regionen. Søker mener videre at en slik kulturmønstring krever en bred forankring fra kommunene, og det er ønsket deltakelse også fra andre bransjer som mat, reiseliv etc. Mønstringen er planlagt gjennomført høsten 2014, og vil bli en avslutning på Kultnett-prosjektet sammen med omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Målsetning med forprosjektet «Nord-Troms i Tromsø» er sitat; «planlegge, prosjektere og budsjettere arrangementet i Tromsø høsten 2014 som et samarbeidsprosjekt for å promotere kulturnæringen, kulturskolene og øvrig næring fra Nord-Troms i Tromsø». Total ramme for dette delprosjektet er kr ,- og det søkes finansier av Nord-Troms kommunene med kr ,- fra hver. Halti Næringshage står som prosjekteier og prosjektleder er Inger Birkelund. Viser for øvrig til vedlagt prosjektbeskrivelse. Vurdering: Kultnett-prosjektet ønsker gjennom delprosjektet «Nord-Troms i Tromsø» å profilere/markedsføre kulturnæringen, kulturskolene og øvrig næringsliv i Tromsø. Prosjektplanen framstår som god og vil bidra til positiv omdømmebygging av Nord-Troms, samt spesielt profilere vårt rikholdige kultur. Videre har hovedprosjektet en god forankring i Nord-Troms og har mange kulturbedrifter fra Nord-Troms med som deltakerbedrifter (også bedrifter fra Kåfjord). Prosjektet kan trolig på sikt bidra til å skape nye og styrke eksisterende kulturnæringer i Nord- Troms, det vil også kunne bidra til å skape nye nettverk og flere kulturarbeidsplasser. Denne søknaden er rettet mot næringsfondets midler og behandles i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. I følge retningslinjene framgår det av pkt. 8 andre avsnitt sitat; «Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord». Dette prosjektet ansees som positivt for framtidig utvikling av kulturnæringer i Nord-Troms og Kåfjord, Rådmannen vil i hht. overstående innstille positivt på omsøkt tilskudd til prosjektet. Side 24

25 Til Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT «NORD-TROMS I TROMSØ» Støtteordning: Kommunalt utviklingsfond Prosjektnavn: Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms Kort beskrivelse: KultNett Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms - søker om støtte til forprosjektering av en stor kulturmønstring i Tromsø, av og med kulturutøvere fra Nord-Troms. Målet er å få vist fram, profilert og markedsført kulturutøvere fra regionen. En slik kulturmønstring krever en bred forankring fra kommunene, og det er ønsket deltakelse også fra andre bransjer som mat, reiseliv etc. Denne kulturmønstringen er bestemt til høsten 2014, og vil med det bli en avslutning på KultNett-prosjektet sammen med omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Prosjektbeskrivelse Målsetting: KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med mål om lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet. KultNett startet opp andre halvdel I løpet av 2012 ble prosjektgruppa etablert, det ble produsert en hjemmeside og det ble kartlagt aktuelle deltakerbedrifter samt kriterier for medlemsskap i prosjektet. For å verve deltakerbedrifter ble det i februar 2013 arrangert en workshop hvor kulturprodusenter fra Nord-Troms ble invitert. Workshopen var lagt opp som en idèdugnad, og i prosessen kom det fram flere tiltak fra deltakerbedriftene som var ønsket i det videre arbeidet med prosjektet. Hovedidéen var å arrangere en kulturmønstring i Tromsø, av og med kulturutøvere fra Nord-Troms. Hensikten var å få vist fram, profilert og markedsført kulturutøvere fra regionen. En slik kulturmønstring krever imidlertid en bred forankring fra kommunene, og det er ønsket deltakelse også fra andre bransjer som mat, reiseliv etc. Arrangementet vil være for stor for KultNett alene, og skal derfor søkes finansiert som et eget prosjekt. Vi søker nå Nord-Tromskommunene om tilsammen kr til forprosjektering av "Nord-Troms i Tromsø". Hovedprosjektet, KultNett, vil jobbe med ulike tiltak som skal presenteres på kulturmønstringen i Troms, blant annet en presentasjonsfilm og en forestilling for barn. Begge disse skal vise bredden og egenarten i kulturlivet i Nord-Troms, samtidig som de skal formidle deltakerbedriftene i prosjektet. Disse tiltakene er støttet av SNN Kulturnæringsstiftelsen med en halv million kroner, det jobbes nå med å få på plass ytterligere kr i private midler for å fullfinansiere disse tiltakene. Film og forestilling vil også kunne brukes for å profilere Nord-Troms i andre sammenhenger, f.eks på Norwegian Travel Workshop som arrangeres i Alta i Med "Nord-Troms i Tromsø" som målsetting, og basert på kompetanseønskene fra deltakerbedriftene, søkes det nå om forprosjektstøtte fra Nord-Tromskommunene for å planlegge, forankre og søke finansiert denne kulturmønstringa høsten Side 25

26 Kontaktopplysninger Søker /Prosjekteier: Halti næringshage AS Org.nr: Adresse: Hovedveien 2, 9151 STORSLETT Kontaktperson Inger Johanne Birkelund, Hovedveien 2, 9151 STORSLETT Telefon: Prosjektleder Inger Johanne Birkelund, Hovedveien 2, 9151 STORSLETT Telefon: Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Hovedprosjektet Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms har fått støtte fra Troms Fylke RDA-midler kr kr - over 3 år. SpareBank1 Kulturnæringsstiftelsen kr , tildelt juni Spesifikasjon Bakgrunn Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen utgjør de seks kommunene i Nord Tromsregionen. Nord-Troms preges av spennende og variert natur, med fjord og fjell, vidder og fossefall. Naturen oppleves som attraktiv av tilreisende og fastboende og er en viktig ressurs i natur og kulturbasert turisme. Identitet og etnisk tilhørighet i forhold til kvensk og trestammers møte kommer mer og mer fram i regionens bevissthet. En økende stolthet og satsing på kvensk og samisk kultur gir nye muligheter innen kulturnæringer i Nord-Troms. Prosjektmål Målsetting for hovedprosjektet: KultNetts hovedmålsetting er å kartlegge, samle og utvikle kulturbedrifter i Nord-Troms med mål om lønnsomhet og vekst for den enkelte bedrift og for næringen som helhet. Delmål for hovedprosjektet: Kartlegge og utvikle en database over eksisterende bedrifter, ressurspersoner og kulturutøvere i Nord-Troms innen følgende definerte kulturnæringene: Arkitektur, design, film/video, kunst, litteratur, scenekunst, musikk. Invitere til debatt og workshops for utvikling av tiltak som kan samle de ulike aktørene og fremme vekst i næringen Tilby bedriftene veiledning og konsulentbistand for innovasjon og kommersialisering av sine produkter Utvikle nettverk og klynger som kan fremme samarbeid knyttet til større prosjekter og arrangementer. Knytte internasjonale kontakter for kompetanse- og tjenesteutveksling Målsetting med forprosjekt "Nord-Troms i Tromsø": Planlegge, prosjektere og budsjettere arrangementet i Tromsø høsten 2014 som et samarbeidsprosjekt for å promotere kulturnæringen, kulturskolene og øvrig næring fra Nord-Troms i Tromsø. Forankring Halti Næringshage AS er et utviklingsselskap eid av 15 bedrifter og SIVA (Selskapet for industrivekst SF). Halti næringshage har som mål å bidra til utvikling av næringslivet i Nord-Troms, og inngår i et nasjonalt næringshagenettverk med over andre 50 næringshager i Norge. Halti Næringshage AS har 2 Side 26

27 som mål å bidra til etablering og videreutvikling av bedrifter, samt bidra til økt samhandling og utvikling av Nord-Troms regionen. Utvikling og vekst for kulturbedriftene i regionen er derfor et viktig satsingsområde for næringshagen. Halti næringshage ble stiftet i 2001 og har i dag 5 ansatte. Daglig leder er Torbjørn Evanger. Kulturnæringsprosjektet, KultNett, eies av Halti næringshage. Denne søknaden gjelder tiltak på vegne av deltakerbedriftene I prosjektet, næringshagen innehar en koordinatorrolle i gjennomføring av tiltakene. Se vedlagt prosjektsøknad for ytterligere informasjon (Vedlegg 2) Følgende virksomheter er deltakerbedrifter i KultNett: MaloAlo (kulturformidling, tekstbasert), Kaikki oon alt (musikk og sangopplæring barn), ihana! as (fortellerkunst/scenekunst), Varige Mén (band), Kjeldsbergs beskjeftigelse (musiker), Ragnhilds skrivestue (Litteratur), Eili Bråstad (bildekunst, film, manus), Ahkku Larsen (samisk kulturformidling), Level 4 (foto/film), ITU Kvensk Teater Trupp (scenekunst), Lyngen kunstverksted (galleri, bildekunst), Tonje Karlsen (design), Slett og Rett (tekstproduksjon, design). Deltakerbedriftene inngår i et forpliktende samarbeid med KultNett. Prosjektorganisering Prosjekteier: Halti næringshage Styringsgruppe: Trude Indrebø, rådgiver Halti næringshage Kirsti lervoll, daglig leder Riddu Audun Skog, leder Skjervøy kulturhus Marius Johansen, leder Havnnes-festivalen Prosjektleder: Inger Birkelund, ihana! as Samarbeidspartnere Prosjektleder Inger Birkelund, engasjert av Halti næringshage. Formell utdanning: Master of Business Administration fra Handelshøyskolen i Bodø/Universitetet i Nordland (90 stp): Masteroppgave: "Attføringsbedriften - strategi og offentlig eierskap" Kjernefag: Prosjektadministrasjon, Strategi og ledelse, Styrearbeid,?Basisfag: Sosialøkonomi, Bedriftsøkonomi, Finanisering og investering, Markedsføringsledelse, Organisasjon og ledelse, Regnskapsanalyse. Enkeltfag (bachelor-nivå) fra Universitetet i Tromsø/Nord-Troms Studiesenter (30 stp): Foretaksstrategi, Kvalitetsledelse, Bedriftsøkonomi. Arbeidserfaring: Administrasjon og ledelse, utviklingsprosjekter, prosjektledelse, personal, kvalitetsprosesser, offentlige anbud, gründer-erfaring, styreerfaring. Innehaver av formidlingsbedriften ihana! as. Produksjonserfaring fra ulike festivaler og konsertproduksjoner med sangkoret Mollis. Aktiviteter i forprosjektet 1. Gjennomføre møter med kommunene; næringslivskoordinatorer og kulturskole. 2. Planlegge arrangementet; tidsfeste, leie scene, torgplass, tilbud på hotellrom, program etc 3. Utarbeide søknad om hovedprosjekt med framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan. Målgrupper Målgruppene er todelt: 1. Deltakere fra Nord-Troms som skal presenteres/promoteres: Kulturprodusenter, kulturskolene, reiselivsbedrifter, lokale matprodusenter, øvrig næringsliv 2. Publikum - alle aldersgrupper med interesse for og tilknytning til Nord-Troms samt øvrig befolkning i Tromsø-regionen. 3 Side 27

28 Resultatmål: Få vist fram Nord-Troms - egenart og mangfold - kulturnæring, kulturlivet generelt og andre næringer. Effektermål: Økt salg av kulturprodukter, kulturbaserte opplevelser, lokal mat, reiselivsopplevelser og øvrige Nord Tromsprodukter. Omdømmebygging - økt intern stolthet og økt kjennskap til våre kvaliteter fra omgivelsene. Tidsplan Oppstart: August 2013 Møter med kommunene; næringslivskoordinatorer og kulturskole August -September 2013 Booking av scene, torgplass, program. Innhenting av ulike tilbud August - Oktober 2013 Utarbeide søknad om hovedprosjekt med framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan - November Desember 2013 Rapportering forprosjekt/søke finansiering innen 31. januar 2014 Økonomi Viser for øvrig til vedlagt oversikt (Vedlegg 1) over kostnader og finansiering for hele prosjektet. Her framkommer også kostandene det søkes om i dette forprosjektet. Kostnadsplan Tittel SUM Prosjektleder Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Kvænangen kommune Kåfjord kommune Lyngen kommune Nordreisa kommune Skjervøy kommune Storfjord kommune Sum finansiering For mer informasjon, vennligst ta kontakt på telefon På vegne av Halti næringshage Inger Birkelund, prosjektleder Vedleggslisteokumentnavn Filstørrelse Dato Vedlegg 1: Prosjektoversikt - oppgaver og bærere.pdf Vedlegg 2: Prosjektsøknad Utvikling av kulturnæring i Nord-Troms.docx 4 Side 28

29 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/574-2 Arkiv: V11 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Henvisning til regelverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Vedlegg 1 Søknad om tilskudd Rådmannens innstilling Arnt Torleif Johansen, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % tilskudd eller kr ,- til kjøp av liter tilleggskvote geitmelk. Kjøpesum kr ,- eks. mva. Støtten gis med at investeringen vil føre til betydelig økning i inntektsgrunnlaget på foretaket, og at støtten faller inn under pkt. 4 og 14 i prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond. Tilskuddet belastes kommunalt næringsfond. Dersom søker avslutter sitt driftsforhold innen 3 år etter utbetalingen, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilsagnsfristen settes til Saksopplysninger Viser til vedlagt søknad, og inngått avtale i saksmappe. Arnt Torleif Johansen, 9147 Birtavarre, eier og driver selv gnr. 25 bnr. 13 i Kåfjorddalen. Søker overtok drifta høsten Søker er nå i ferd med å sanere geitebesetningen for innsett av ny og friskere geiter. Det er også i gang omfattende ombygginger og utvidelse av driftsbygningen. Melkekvota per var på liter. Det høstes 86 dekar egne og leies 61 dekar jordbruksareal. Side 29

30 Det søkes om kommunalt tilskudd for kjøp av liter à kr. 11,75 per liter eks. mva. Vurdering Johansen er i etableringsfasen med sitt foretak. Det pågår bruksutbygging med en kostnadsramme på rundt 3 mill. kr. og geitebesetningen er under sanering (utskifting). Omsøkt investering sees på som nødvendig for å kunne øke inntektsgrunnlaget, også i forhold til utvidelse av driftsbygningen og fremtidige kvotekjøp. Søker kommer innenfor kriteriene for å kunne støttes med kommunale midler jfr. kommunale retningslinjer. Kjøp av så stor tilleggskvote er betydelig, og regnes som en stor investering og økonomisk løft for foretaket. Kåfjord kommune er positive til at det satses for å styrke jordbruket, og som i dette tilfellet geitmelkproduksjon i en tid med nedleggelse av mange geitmelkforetak i forbindelse med sanering til friskere geit og nødvendig desinfisering/riving og ombygging av driftsbygninger mv. Side 30

31 Arnt T. Johansen 9147 Birtavarre Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Kåfjorddalen Tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Har fått tilslag på kjøp av liter x kr. 11,76.1-mva, fra Odd- Erik Molund, 9147 Bh-tavarre. Handelen vil foregå i løpet av høsten. Kjøpesum: 5b Fianansiering. Tilskudd Kåfjord kommune 30 % Egenkapital/evt. lån ` -LS026) <74-74-m Søker med dette om kommunalt tilskudd til kjøp av geitmelkvote. Mvh. Arnt Torleif Johansen r J-T Side 31

32 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: V18 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om SMIL-midler til restaurering av eldre fjøs Henvisning til lovverk: 1. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2. Tiltaksstrategier for Kåfjord kommune med fordeling av kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Vedlegg 1 Søknad Rådmannens innstilling Kåfjord kommune har fattet følgende vedtak i.h.h.t 3. i Forskrift av om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Eliva Henriksen, 9144 Samuelsberg, innvilges SMIL-tilskudd med 60 % eller inntil kr ,- av kostnadsoverslaget på kr ,- til restaurering av gammelt fjøs, jfr. søknad. Begrunnelse Samme søknad ble ikke prioritert i 2012 og avslått. Omsøkt prosjekt ligger på Langnes, på andre siden av Skardalen (fjorden). Omsøkt prosjekt har verdi å ta vare på i sin opprinnelse. Viser til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til tiltaksstrategi SMIL- og NMSK-midler for Kåfjord kommune Vilkår Frist for gjennomføring av tiltaket er satt til Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges. En søknad om forlengelse skal begrunnes. Det stilles krav om at arbeidet skal utføres i forhold til søknaden, og at tiltak som krever spesialkompetanse og avklaringer må det utarbeides restaureringsplan og evt. skjøtselplan av godkjent offentlig myndighet. Evt. avvik må rapporteres så snart som mulig. Utbetaling Side 32

33 Før kommunen kan anvise utbetaling av tilskottet, må det foreligge skriftlig anmodning om utbetaling fra søker. Minst 25 % av tilskottet skal holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent fullført og sluttregnskapet er godkjent av kommunen. Deler av tilskottet til prosjekter kan utbetales etter som arbeidet gjennomføres. Kontroll Det tas forbehold om at kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskottsmidlene er i tråd med forutsetningene. Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling Vedtak om innvilga tilskott kan omgjøres, og utbetalt tilskott kan kreves tilbakebetalt, dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av tilskottet. Krav kan motregnes i tilskott som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt kan det kreves forsinkelsesrenter. Klageadgang Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. Klagen sendes til Kåfjord kommune. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Søksmål om gyldigheten av vedtaket, eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises uten at klageadgangen er nytta. Veiledning Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, Birger Olsen, som har tlf nr og e-postadresse, Saksopplysninger Viser til søknad. Søker har også i 2013 søknad om SMIL-midler til prosjekt i Skardalen. Kostnadsoverslag kr ,- Finansiering Omsøkt Innstilt SMIL-midler Kr ,- Kr ,- Egenandel Kr ,- Kr ,- For 2013 har kommunen disponibel kr ,- i SMIL-midler. Det er stor pågang med søknader, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Prosjektet er planlagt gjennomført i Side 33

34 Vurdering Tiltaket det søkes om støtte til er innenfor regelverket til SMIL. Arbeidet må utføres i hht. kriteriene for bruken av SMIL-midler, og i samråd med kulturmyndighetene for godkjenning og gjennomføring av arbeidet, og framtidig vedlikehold. Det ble i 2012 gitt SMIL-støtte til restaurering av naust på samme eiendom, og omsøkt restaurering kan sees på som en del av dette prosjektet. Det er tidligere gitt tilskudd til lignende formål, og jfr. vedtatte strategier kan det gis inntil 60 % i SMIL-midler til restaurering av bygg med spesielle verdier og verneverdige bygninger mv. Side 34

35 Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Teiefon Telefaks Statens landbruksforvaltning NonvestanAgricultural Authorily 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer) Foretakets/organisasjonens navn / 15.1 (30 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres Adresse Kommunzbk, t--k Kontonr. (11siffer) ikeksbt.iki Ettemavn Telefonnr. Mobiltelefonnr. 7.7" "7-3 4,7/ 3 / Gårdsnr. k\a Postnr. E-postadresse Bruksnr. Registrert for merverdiavgift Ja 1-1 ko For- og mellomnavn Poststed "»'vezzt.- 73-rui Festenr. Løpenr. [54 Nei 2. Prosjekt/tiltak Det søkes om tilskudd til Kulturlandskapstiltak F orurensningstiltak Søknadstype Hovedsøknad D Tilleggssøknad Kort om formålet med prosjektet/tiltaket Utfyllende beskrivelse av prosjektet/tiltaket 0..A.X.-V.P.,_kr? LI Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt Li Investeringstiltak Søkertype Enkelttiltak Li Fellestiltak for organisert beitebruk \., Antall deltakere Når er prosjektet/tiltaket planlagt ferdig? \\)`-.0, ak) Bruksmåte, vedlikehold og oppfølgeng. etter at prosjektethiltaket er avsluttet \ V 3. Områdets/objektet status Områdets planstatus i kommuneplanen \ik;, å;, 'J \k v(\;l.) e 0\) i k:-lk\r, t `A-etiÅtikSfi-. Dersom noen av punktene nedenfor er aktuelle i tilknytning til prosjektet/tiltaket, sett kryss jj O mrådet er regulert til spesialområde etter plan- og bygningsloven. LI Området/objektet er fredet eller foreslått fredet etter naturvernloven. I tilfelle, til hvilket formål? I tilfelle, hvilken fredningsform? LI Området/objektet er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven LI O mrådet/objektet Annet status på området/objektet (se felt 7) ligger innenfor eller er foreslått å ligge innenfor sikringssonen for automatisk fredet kulturminne Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan o plysninger som avgis i dette s ema I medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvi bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon SLF-430 B Elektronisk utgave Side 1 av 4 Side 35

36 á Side 36

37 - 4. Kostnadsoverslag og søknadsbeløp Spesifisert kostnadsoverslag inklusiv eventuell egeninnsats (merverdiavgift skal framgå av oppsetet) Wos4V\ V\Nb Ck..\/" -() kk.zsv.\ tukr. VÇ,.1 sål Jeg /vi søker om engangstilskudd på kr 4 Dersom det er andre finansieringskilder, oppgi navn, adresse og beløp for disse L- s;.52), 5. Søkerens merknader og underskrift Antall vedlegg Hvilke vedlegg it. Ve>!\f.\ 0,-&s k\f,, iss N,V K.0, ^1* w1/4 ks~v\a Søkeren er ansvarlig for å: gjøre seg kjent med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, gjøre seg kjent med aktuelle lover og regler i tilknytning til prosjektet/tiltaket, gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl, aktuelle vedlegg, gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i forbindelse med kontrolltiltak, dokumentere alle kostnader tilknyttet prosjektet/tiltaket som det søkes om tilskudd til, dokumentere kontakt med kulturminne-/naturvemforvaltningen i de tilfellene det er aktuelt, gjennomføre prosjektet/tiltaket innen arbeidsfristens utløp, skriftlig anmode kommunen om utbetaling av tilskudd innen arbeidsfristens utløp, betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilging av tilskudd. Merknader Sted og dato sji( GUT Underskrift k( 44, 6. Kommunens påtegning Kommunenr. Type prosjekt/tiltak, jf. flerådg tiltaksstrategi Kommunenavn Er søkeren berettiget produksjonstilskudd i jordbruket? fl Ja fl Nei Prioritering av prosjektftfitak i forhold til flerårig tiltaksstrategi For rapportering i fagsystemet, omsøkt prosjekt/tiltak gjelder (sett kun ett kryss) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt Biologisk mangfold fl Gammel kulturmark fl Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet fl Freda og verneverdige bygninger fl Andre kulturminned-miljøer fl Miljørettet omlegging i komområdene fl investeringstiltak for organisert beitebruk SLF-430 B Elektronisk utgave fl Høytørkeanlegg fl Oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus fl Hydrotekniske anlegg fl Klimaplanting/leplanting fl Landskapsplanting fl Vegetasjonssoner fl Fangdammer og våtmarker fl Andre forurensningstiltak Side 2 av 4 Side 37

38 Innvil in av tilskudd Søknaden Ej Innvilges som omsøkt Innvilges med endring E Avslås Avvises Merknader Godkjent kostnadsoverslag Godkjent tilskuddsgrunnlag Tilskuddssats Innvilget engangstilskudd kr kr kr Eventuelle merknader Fastsatt arbeidsfrist Sted og dato Stempel og underskrift Eventuelt forlenget arbeidsfrist er fastsatt til Eventuelle merknader Forlen et arbeidsfrist Sted og dato Stempel og underskrift Hva ble kontrollert Kontroll Dato for kontro I Resultat av kontrollen Sted og dato Stempel og underskrift Hva ble kontrollert Kontroll Dato for kontroll Resultat av kontrollen Sted og dato Stempel og underskrift Dato for skriftlig anmodning fra søker om utbetaling Dato for ferdiggodkjenning av arbeidet Tilskudd på kr Eventuelle merknader Ferdi odliennin Dato for godkjenning av sluttregnskapet anvises for utbetaling fra fylkesmannen Sted og dato Stempel og underskrift SLF -430 B Elektronisk utgave Side 3 av 4 Side 38

39 á Side 39

40 7. Rettledning for utfyhing av skjema Alle som søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, inklusiv investeringstiltak for organisert beitebruk, skal fylle ut dette skjemaet. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. Felt 1 Grunnopplysninger er nødvendige i forbindelse med registrering av søknaden, og for å lette saksbehandlingen. Organisasjonsnummer skal oppgis. Unntak fra dette er eiere av landbrukseiendom som kan benytte felt for fødselsnummer. Dersom eiere av landbrukseiendom har organisasjonsnummer, skal dette benyttes. Felt 2 Kryss av for aktuelt prosjekt/tiltak som det søkes om tilskudd til. Ved flere prosjekt/tiltak, benytt ett skjema pr prosjekt/tiltak. Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. For tilleggssøknad må det komme tydelig fram hva tilegget er, og hvorfor kostnadene har blitt større. Tiltak som gjennomføres av beitelag og andre organisasjoner, skal regnes som enkelttiltak. Utfyllende beskrivelse av prosjektet/tiltaket skal inneholde omfang, tilstand (for eksempel med hensyn til biologisk mangfold, bygninger eller andre kulturminner), framdriftsplan, arbeidsbeskrivelser, tegninger, skisser, og liknende. Hvis De trenger mer plass, bruk eget vedlegg. Frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra hvert tilskudd blir innvilget, med mindre kommunen setter en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. Felt 3 Kommunen kan gi opplysninger om områdets planstatus i kommuneplanen. Eksempler på annen status på området/objektet er områder/objekter som: er prioritert i nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, er registrert og klassifisert i kommunens kartlegging av biologisk mangfold, er prioritert i eventuell kommunal eller regional kulturminneplan, ligger i tilknytning til nasjonal turistvei, har betydelig interesse for allmennheten, har avrenning til sårbare vannområder i henhold til regionalt miljøprogram, har særskilte behov med hensyn til ressursbevaring (for eksempel erosjonsutsatte områder). Felt4 Kostnadsoverslaget skal være spesifisert, og merverdiavgift skal framgå av oppsettet. Eventuell egeninnsats skal inngå i kostnadsoverslaget. Hvis De trenger mer plass, bruk eget vedlegg. Det kan innvilges engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag for planleggings- og tilretteleggingsprosjekt, og for særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold. Normalt bør det også i slike prosjekt/tiltak forutsettes medvirkning fra andre kilder (egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeidspartnere). For øvrige kulturlandskaps- og forurensningstiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Kommunen står fritt til å sette lavere tilskuddsprosent for de ulike prosjektene/tiltakene. Det gis normalt ikke tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr. Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet/tiltaket kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader med utarbeiding av nødvendige planer. Felt 5 Følgende kan være aktuelt å vedlegge søknaden: oversiktskart, som viser beliggenhet i kommunen, detaljkart (for eksempel økonomisk kartverk), som viser arealer, viktige elementer i landskapet og plassering av det aktuelle tiltaket, fotografier/tegninger, som viser arealer, bygninger, bygningsmiljøer og/eller objekter som det søkes tilskudd til, miljøplan trinn 2 (for foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket), dokumentasjon av fredningsstatus etter naturvernloven og kulturminneloven, for bygninger: kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av bygning og bygningsskade, nåværende og framtidig bruk, samt eventuell omtale av verneverdi, skriftlig godkjenning/avtale fra grunneier (gjelder søkere som ikke eier landbrukseiendom), skriftlig godkjenning fra aktuelle grunneiere (gjelder lag eller organisasjoner som ikke innbefatter alle berørte grunneiere i et prosjekt), avtale om gjennomføring av fellestiltak, skriftlig godkjenning fra alle søkerne i et fellestiltak om at organisasjonsnummer eller fødselsnummer til en av søkerne kan benyttes, skriftlig godkjenning fra berørte naboer før igangsetting av tiltak, opplysninger om egen eller leid beiterett. Den som forplikter foretaket, laget, foreningen, mv., skal underskrive søknaden. Søknad om tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter skal undertegnes av den som skal motta tilskuddet på vegne av deltakerne i prosjektet. Søknad om tilskudd til miljøtiltak på landbrukseiendom skal undertegnes av eieren eller andre som har hjemmel til å gjennomføre tiltaket (med skriftlig samtykke fra grunneier). For fellestiltak skal bare en av deltakerne stå som søker og undertegne søknaden på alle deltakernes vegne (med skriftlig samtykke fra de andre deltakerne). SLF Elektronisk utgave Side 4 av 4 Side 40

41 á Side 41

42 FJØS- LANGNES; EIER EL1VA HENDRIKSEN Fjøset er bygd rundt 1950 Lengde: 6,30 M Bredde : 4,70M Det er ikke foretatt noe vedlikehold, så det trengs en omfattende renovering. Tiltak: - Rettes opp. Skog og kratt ryddes bort Gress og torv fiernes langs veggene. Utvendig panel rettes opp / kompleteres. Tak forsterkes med nye sperrer. Nye (hanebjelker) undergurt. -Nye golvåser og nytt golv. Nye vinduer. To nye dører. Lite tilbygg/ vindfang fiernes (bygd i ettertid) En del råteskader på østvegg. -Ma1es rød som opprinnelig farge. KOSTNADSOVERSLAG Golvåser 2" x 6 110M Kr Gulvbord : 1" x LM x KR. 14 KR "x 5 til vindski, dekkbord,dører og div. 120LM X kr. 18 KR 2160 Takåser: 60 LM 2"X4 X kr. 28,50 KR stk. Vindu 50X100 CM KR Lekter til tak 601m x kr> 16 Kr par hengsler ICL 540 Takplater 45 m2 x Kr.236 Kr Antiparasit Kr. 590 Utvendig maling Kr Takskruer og div. festeanordninger Kr. 750 Leie av stilas Kr. 600 Uforutsette utgifter Arbeid. 80 timer x kr. 336 Holmen 4.Mai 12 "Ccal.p L KR kr e1Q KR ÅR. SS. %0 kfi\ r iv' 4 4\k/\5 '?. \Âiv. Side 42 : kiv (9.1bct S

43 BRATLAND/LANGNES - spesielt verdifullt kulturlandskap delområde 3. Avgrensning (se fig.4): G.nr/b.nr 12/5, gården Æerkobakti (Æerko=familienavnet, bakti=berg). Hevd: Gården er fraflytta og ikke i drift. Den bærer preg av gjengroing. Kulturlandskapselementer: Bygninger (buer, høylaer, sommerøs, kokehus, brøimhus m.m.), steingjerde, stier/veier, torvmyr. VURDERING: Også Æerkobakti gir et representativt bilde av en typisk driftsform for regionen både når det elder bosetning og driftsform, med nær tilknytning til hav og unnark. Til tross for at gården i dag ikke er bebodd og bærer preg av gjengroing er den vurdert som spesielt verdifull fordi den framstår såpass helhetlig med elementer over et område fra flæra til utmarka (garnbåa, buer, høylae, kokehus, brønnhus, steingjerde, sommerøs). Gården bærer preg av nøysomhet og dyktig håndverk. Et helhetlig landskapsbilde avbrytes av E6 samtidig som at området preges av gjengroing. BRATLAND/ÆERKOBAKTI verdifullt kulturlandskap -Ordabalgs (Ordaveien) - vei bygget av Nygårdsvoldsmidler. Veien ble bygget for å gå til Ordavannet til torvmyra. -Vanningssystempå Langues (deling av bekker). Side 43

44 / 0 * /5 -. '''' N', ---x-c... -,- '' N -- \..,. --::-..._ \ -,,,,,...: 2..,...::\ \ \ \..x. / M. '-'. -,.... \ \ \ \..\, \,.., ,,.: \<.,.,., \ '. ; \ -,,,,,,,. t. \, \ \ `,.,...,....,...j \ \. \ ' \ I \ ; 0) \.,.1' t..\,. \ \ 12./5 \... {1\: ss. \ X \ \ \ B, \ \ ' :\. \\...S,.....\ v B :\ \ s, ', s \,1 \ \ \ `..».,..Kvi bergeq.' '<:::. \ i. \.: \ \ - \-:-..., i (:,-----, c»." \,./ \,\N \\\ `,..,:-.-..,,_ N \ \ N... ' s; \ enmb,....\. 1,,.1 -.-'\N, ^ : ' - /1 \ \ \..,....._/ :, \...?... ;,... \..\ ), -,. \\\ s'-, \\/ o).mn' / \> ' \. 1 -c»a ' /..-..:_."..>.,\...7.:»1 4 1 Nil : `..>..:\ V7,).:'N..\*.\`v\ <.1:1 \,..::\ f:. /... 12/ 4.,..-.. :1(f.-1-1 st.`,... i a mai - ; C-1,--->:-:.'N,... :...-, -.- ; \,....S. - 'k:. \,,,, \ Side 44

45 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: V18 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 35/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker SMIL-midler Skardalen bygde- og kulturlag 2013 Henvisning til lovverk: 1) Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2) Tiltaksstrategi for Kåfjord kommune , med fordeling av kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Vedlegg 1 Søknad 2 Diverse vedlegg Viser til søknad om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket datert Det er søkt om SMIL-tilskudd kr ,-, av kostnadsoverslaget på kr ,- godkjent av fylkesmannen i Troms (vedlagt). Rådmannens innstilling Kåfjord kommune har fattet følgende vedtak i.h.h.t 3. i Forskrift av om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Skardalen bygde- og kulturlag v/per Larsen, Bjørklymoen 14, 9152 Sørkjosen, innvilges SMILtilskudd med 15 % eller inntil kr ,- av kostnadsoverslaget på kr ,- til 36 prosjekt i regi av Skardalen bygde- og kulturlag, jfr. søknad. Begrunnelse Skardalen er prioritert område for bruk av SMIL-milder, også sett i forhold til status som nasjonalt kulturlandskap. Viser til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til tiltaksstrategi SMIL- og NMSK-midler for Kåfjord kommune Vilkår Frist for gjennomføring av tiltaket er satt til Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges. En søknad om forlengelse skal begrunnes. Side 45

46 Det stilles krav om at arbeidet skal utføres i forhold til søknaden, og at tiltak som krever spesialkompetanse og avklaringer må det utarbeides restaureringsplan og evt. skjøtselplan av godkjent offentlig myndighet. Evt. avvik må rapporteres så snart som mulig. Utbetaling Før kommunen kan anvise utbetaling av tilskottet, må det foreligge skriftlig anmodning om utbetaling fra søker. Minst 25 % av tilskottet skal holdes tilbake inntil arbeidet er godkjent fullført og sluttregnskapet er godkjent av kommunen. Deler av tilskottet til prosjekter kan utbetales etter som arbeidet gjennomføres. Kontroll Det tas forbehold om at kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskottsmidlene er i tråd med forutsetningene. Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling Vedtak om innvilga tilskott kan omgjøres, og utbetalt tilskott kan kreves tilbakebetalt, dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av tilskottet. Krav kan motregnes i tilskott som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt kan det kreves forsinkelsesrenter. Klageadgang Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. Klagen sendes til Kåfjord kommune. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Søksmål om gyldigheten av vedtaket, eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises uten at klageadgangen er nytta. Veiledning Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, Birger Olsen, som har tlf nr og e-postadresse, Saksopplysninger Viser til søknad og flere søknadsbehandlinger. Skardalen bygde- og kulturlag søknad har totale kostnader på kr ,- som søkes finansiert, minus 2 fullfinansierte prosjekt med kr ,-. Beregna kostnader kr ,-: Omsøkt Endret av kommunen Nasjonale midler via SLF Kr ,- Kr ,- (overføring 2013) Omsøkt SMIL-tilskudd Kr ,- Kr ,- Egenandel Kr ,- Kr ,- For 2013 har kommunen disponibel kr ,- i SMIL-midler. Det er stor pågang mes søknader, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Prosjekta er planlagt gjennomført i Side 46

47 Vurdering Kåfjord kommune, har i dialog med fylkesmannen vurdert årets søknad, lik tidligere år. Kåfjord kommune er positive til satsingen som utføres i Skardalen, og levende utstillingsvindu som nasjonalt kulturlandskap. Fylkesmannen er klar på at egenandelen i de fleste prosjekta bør være på minimum 10 %. Kåfjord kommune, har vært i kontakt med fylkesmannen v/steinar Salo og Skardalen bygde- og kulturlag v/per Larsen, om saken og korrigeringer utført av kommunen. Side 47

48 Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon Telefaks Statens landbruksforvaltning Norweglan Agrieuhuml Authority 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer) Foretakets/organisasjonens navn SKARDALEN BYGDE- OG KULTURLAG v/per Larsen Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres Fødselsnr. (11 siffer) Ettemavn For- og mellomnavn Adresse Bjørldymoen 14 Telefonnr Mobiltelefonnr Postnr E-postadresse Poststed Sørkjosen Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Løpenr. Kontonr. (11 siffer) Registrert for merverdiavgift Prosjektitiltak Det søkes om tilskudd til 611 Kulturlandskapstiltak D Fongensningstiltak Søknadstype [Z] Hovedsøknad Uffyllende beskrivelse av prosjektet/tiltaket Kfr. vedl, opplisting av tiltak. J Ja D Tilleggssøknad Fellestiltak Kort om formålet med prosjektet/tiltaket Kulturlandskaps- og skjøtselstiltalk i Skardalen (nasjonalt utvalgt kulturlandskap.) Nei Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt D Investeringstiltak for organisert beitebruk Søkertype LI Enkelttiltak Antall deltakere Når er prosjektet/tiltaket planlagt ferdig? Innen utgangen av Bruksmåte, vedlikehold og oppfølging etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet Til bruk for grunneiere og allmenheten. Årlig vedlikehold og skjøtsel. 3. Områdets/objektet status Områdets planstatus i kommuneplanen LNFR Dersom noen av punktene nedenfor er aktuelle i tilknytning til prosjektet/tiltaket, sett kryss D Området er regulert til spesialområde etter plan- og bygningsloven. I tilfelle, til hvilket formål? Området/objektet er fredet eller foreslått fredet etter naturvemloven. I tilfelle, hvilken fredningsform? 121 Området/objektet er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven D Området/objektet ligger innenfor eller er foreslått å ligge innenfor sikringssonen for automatisk fredet kulturminne Annet status på området/objektet (se felt 7) Nasjonalt utvalgt kulturlandskapsomtåde i Troms. Med sikte på å rodusere neeringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon SLF Elektronisk utgave Side 1 av 4 Side 48

49 - 4. Kostnadsoverslag og søknadsbeløp Spesifisert kostnadsoverslag inklusiv eventuell egeninnsats (merverdiavgift skal framgå av oppsettet) Kfc. vedlagte oversikt over tiltak, utarbeidet av Fylkesmannen i Troms: Godkjente grunneier- og bygdelagstiltak, totalt kr ,- Jeg lvi søker om engangstilskudd på kr Dersom det er andre finansieringskilder, oppgi navn, adresse og beløp for disse SLF - tilskudd naasjonalt utvalgte kulturlandskap: Egenandel grunneiertiltak ,- la ,- kr 5. Søkerens merknader og underskrift Antall vedlegg Hvilke vedlegg 1 Oversikt over godkjente søknader med forslag til finansiering. Søkeren er ansvarlig for å: gjøre seg kjent med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, gjøre seg kjent med aktuelle lover og regler i tilknytning til prosjektet/tiltaket, gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl, aktuelle vedlegg, gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i forbindelse med kontrolltiltak, dokumentere alle kostnader tilknyttet prosjektet/tittaket som det søkes om tilskudd til, dokumentere kontakt med kulturminne-/naturvemforvaltningen i de tilfellene det er aktuelt, gjennomføre prosjektet/tiltaket innen arbeidsfristens utløp, skriftlig anmode kommunen om utbetaling av tilskudd innen arbeidsfristens utløp, betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilging av tilskudd. Merknader Sted og dato Skardalen, 12. juni Kommunens påtegning Kommunenr. Type prosjekt/tiltak, jf. flerårig tiltaksstrategi Kommunenavn Underskrift Skardalen bygde- og kulturlag Er søkeren berettiget produksjonstilskudd i jordbruket? Ja E Nei Prioritering av prosjekt/tiltak i forhold til flerårig tiltaksstrategi For rapportering i fagsystemet, omsøkt prosjekt/tiltak gjelder (sett kun ett kryss) D LI D P lanleggings- og tilretteleggingsprosjekt B iologisk mangfold Gammel kultunnark LI Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet F reda og vemeverdige bygninger LI LI Andre kulturminned-miljøer Miljørettet omlegging i komområdene LI lnvesteringstiltak for organisert beitebruk SLF Elektronisk utgave LI Høytørkeanlegg LI Oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus Hydrotekniske anlegg LI LI Klimaplanting/leplanting LI L andskapsplanting LI V egetasjonssoner LI Fangdammer og våtmarker LI Andre forurensningstiltak Side 2 av 4 Side 49

50 á Side 50

51 Søknaden D Innvilges som omsøkt Merknader Innvilges med endring Innvil in av tilskudd Avslås Avvises Godkjent kostnadsoversiag Godkjent tilskuddsgrunnlag Tilskuddssats Innvilget engangstilskudd kr kr kr Eventuelle merknader Fastsatt arbeidsfrist Sted og dato Stempel og underskrift Eventuelt forlenget arbeidsfrist er fastsatt til Eventuelle merknader Forlen et arbeidsfrist Sted og dato Stempel og underskrift Hva ble kontrollert Kontroll Dato for kontroll Resultat av kontrollen Sted og dato Stempel og underskrift Hva ble kontrollert Kontroll Dato for kontroll Resultat av kontrollen Sted og dato Stempel og underskdft Dato for skrittlig anmodning fra søker om utbetaling Dato for ferdiggodkjenning av arbeidet Tilskudd på kr Eventuelle merknader Ferdi odk'ennin Dato for godkjenning av sluttregnskapet anvises for utbetaling fra fylkesmannen Sted og dato Stempel og underskrift SLF-430 B Elektronisk utgave Side 3 av 4 Side 51

52 7. Rettledning for utfylling av skjema Alle som søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, inklusiv investeringstiltak for organisert beitebruk, skal fylle ut dette skjemaet. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. Felt 1 Grunnopplysninger er nødvendige i forbindelse med registrering av søknaden, og for å lette saksbehandlingen. Organisasjonsnummer skal oppgis. Unntak fra dette er eiere av landbrukseiendom som kan benytte felt for fødselsnummer. Dersom eiere av landbrukseiendom har organisasjonsnummer, skal dette benyttes. Felt 2 Kryss av for aktuelt prosjekt/tiltak som det søkes om tilskudd til. Ved flere prosjekt/tiltak, benytt ett skjema pr prosjekt/tiltak. Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. For tilleggssøknad må det komme tydelig fram hva tilegget er, og hvorfor kostnadene har blitt større. Tiltak som gjennomføres av beitelag og andre organisasjoner, skal regnes som enkelttiltak. Utfyllende beskrivelse av prosjektet/tiltaket skal inneholde omfang, tilstand (for eksempel med hensyn til biologisk mangfold, bygninger eller andre kulturminner), framdriftsplan, arbeidsbeskrivelser, tegninger, skisser, og liknende. Hvis De trenger mer plass, bruk eget vedlegg. Frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra hvert tilskudd blir innvilget, med mindre kommunen setter en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. Felt 3 Kommunen kan gi opplysninger om områdets planstatus i kommuneplanen. Eksempler på annen status på området/objektet er områder/objekter som: er prioritert i nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, er registrert og klassifisert i kommunens kartlegging av biologisk mangfold, er prioritert i eventuell kommunal eller regional kulturminneplan, ligger i tilknytning til nasjonal turistvei, har betydelig interesse for allmennheten, har avrenning til sårbare vannområder i henhold til regionalt miljøprogram, har særskilte behov med hensyn til ressursbevaring (for eksempel erosjonsutsatte områder). Felt 4 Kostnadsoverslaget skal være spesifisert, og merverdiavgift skal framgå av oppsettet. Eventuell egeninnsats skal inngå i kostnadsoverslaget. Hvis De trenger mer plass, bruk eget vedlegg. Det kan innvilges engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag for planleggings- og tilretteleggingsprosjekt, og for særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold. Normalt bør det også i slike prosjekt/tiltak forutsettes medvirkning fra andre kilder (egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeldspartnere). For øvrige kulturlandskaps- og forurensningstiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Kommunen står fritt til å sette lavere tilskuddsprosent for de ulike prosjektene/tiltakene. Det gis normalt ikke tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr. Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet/tiltaket kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader med utarbeiding av nødvendige planer. Felt 5 Følgende kan være aktuelt å vedlegge søknaden: oversiktskart, som viser beliggenhet i kommunen, detaljkart (for eksempel økonomisk kartverk), som viser arealer, viktige elementer i landskapet og plassering av det aktuelle tiltaket, fotografier/tegninger, som viser arealer, bygninger, bygningsmiljøer og/eller objekter som det søkes tilskudd til, miljøplan trinn 2 (for foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket), dokumentasjon av fredningsstatus etter naturvernloven og kulturminneloven, for bygninger: kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av bygning og bygningsskade, nåværende og framtidig bruk, samt eventuell omtale av verneverdi, skriftlig godkjenning/avtale fra grunneier (gjelder søkere som ikke eier landbrukseiendom), skriftlig godkjenning fra aktuelle grunneiere (gjelder lag eller organisasjoner som ikke innbefatter alle berørte grunneiere i et prosjekt), avtale om gjennomføring av fellestiltak, skriftlig godkjenning fra alle søkerne i et fellestiltak om at organisasjonsnummer eller fødselsnummer til en av søkerne kan benyttes, skriftlig godkjenning fra berørte naboer før igangsetting av tiltak, opplysninger om egen eller leid beiterett. Den som forplikter foretaket, laget, foreningen, mv., skal underskrive søknaden. Søknad om tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter skal undertegnes av den som skal motta tilskuddet på vegne av deltakerne i prosjektet. Søknad om tilskudd til miljøtiltak på landbrukseiendom skal undertegnes av eieren eller andre som har hjemmel til å gjennomføre tiltaket (med skriftlig samtykke fra grunneier). For fellestiltak skal bare en av deltakerne stå som søker og undertegne søknaden på alle deltakernes vegne (med skriftlig samtykke fra de andre deltakerne). SLF-430 B Elektronisk utgave Side 4 av 4 Side 52

53 á Side 53

54 Oversikt over søknader - skjøtseltiltak spesielt utvalgte kulturlandskap - Skardalen 2013 Nr. Saks Søker Tiltak Omsøkt TotaIt Godkj. tot. UKL % innv av tot 1 Idar Pedersen Slått ,0 % Tynning i skog i bær/beiteli ,0 % Reparasjon båt/ båtslisk ,0 % Reparasjon naust og vinsj ,0 % 2 Gerd og Sigvart Pedersen Slått m/hesjing, 28/ ,0 % 3 Ruth og Per Larsen Restaurering eldre fjøsbygg gbnr. 28/ ,6 % Slåttearbeid og fjerning ildtuer, 28/19,20, ,0 % Restaurering av tørkeanlegg for kjøtt og fisk, ,0 % Oppsett røykeri i tømmer ,7 % Maling fjøs, uthus, div. buer ,0 % Slått m/hesjing, rydding småskog i bær- 4 Eliva Henriksen og beitemark, rensking langs Rassejohka ,0 % Reparasjon uthus 1950/naust ,0 % 5 Per Kristian Monsen Reparasjon inngangsparti stall/tak ,0 % Rydding av kratt og småskog ,0 % Slått og hesjing, stolper ,0 % Vinterinnhegning til hester ,0 % Side 54

55 6 Vigdis Salo Slått og hesjing 28/ ,0 % Maling av fjøs, naust ,0 % Tynning av skog ,0 % 7 Anne Marie og Gunnar Solberg Slått og hesjing 14/3-4 daa bratt terreng ,0 % Reparasjon av gammel vei opp til sommerfjøs ,0 % Reparasjon av naust, utskifting av panel og flytting, reparere grunnmur ,0 % Skogrydding 28/10,13 og slått og hesjing 8 Oskar Strandli (Kjell) 28/10 og nedenfor E6 28/ ,0 % 9 Jan Ole Olsen Skogslått ,0 % 10 Kjell Anton Jensen Slått ,0 % 11 Magnar og Peder Slått ,0 % 12 Hildur Nilsen Slått 28/ ,0 % 13 Reidar Hansen Slått ,0 % 14 Skardalen Bygde- og kulturlag Fjøs ,0 % Slått/sommervedlikehold bygdeveien, Celluvegen og skogsveier % Skiltprosjekt skogsveger og saustier % Ryddeaksjon i fjeera % Skogrydding/vedlikehold gamle saustier % Side 55

56 14 Fylkesmannen SUM 2013 Restaurering/oppsett evakueringsgamme Planlegging/opparbeiding parkeringsplasser Beitetilskudd sauebesetninger Manndalen kjøregodtgjørelse Restaurering av sommerrjøs/utiøe 2012 (kr 15000) Per Kristian Adm 8 % 6 tiltak Diverse, fotodokumentasjon, reiseutgifter m.m. Brosjyrer/info-materiell Kartlegging- og skjøtselsplaner Side 56

57 SMIL % SMIL Egenandel % egenandel Bygninger Båter Evakueringsgamme Steingjerder Andre kulturr Automatisk fi Beiterel ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,4 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Side 57

58 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % % 0 0 % % 0 0 % % 0 0 % % 0 0 % Side 58

59 % % % 0 0 % % 0 0 % ,0 % 0 0,0 % % 0 0 % o 0 % Side 59

60 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 34/78 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om fradeling av boligtomt, eiendommen gnr. 34 bnr. 78. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1, 9 og 12 Rådmannens innstilling Med hjemmel i 12 i Jordloven gis det tillatelse til fradeling av ei boligtomt på inntil 1,3 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 78. Med hjemmel i 9 i samme lov gis det også dispensasjon til omdisponering av dyrka mark i størrelsesorden 0-0,4 dekar. Det settes om vilkår at omsøkte boligtomt flyttes vestover noe som vil medføre at boligtomta i mindre grad berører dyrka mark og samtidig frigjør plass til adkomst til jordbruksarealet på eiendommen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til ressursgrunnlaget på eiendommen og viktigheten av å tilrettelegge for boligbygging i kommunen. Videre legges også til grunn at statlige og regionale myndigheter ikke har merknader til omsøkte fradeling. Saksopplysninger Halfdan Nilsen har den fremmet søknad om fradeling av ei boligtomt på eiendommen gnr. 34 bnr. 78. Størrelse på tomta er på ca. 1,3 dekar. Erverver av boligtomta er Jan Petter Nilsen som er sønn til søker. Eiendommen gnr. 34 bnr. 78 består av to parseller og utgjør 120,7 dekar. Begge parsellene ligger mellom Vatnet og Kjerringdalen. Søknaden berører dyrket mark og kommer i konflikt med 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord. I forhold til kommunedelplan for Øvre Manndalen ligger omsøkte areal innenfor et LNF-område med følgende planbestemmelse: innenfor disse områdene vil det bli ført en mer restriktiv Side 60

61 holdning til bolig- og hyttebygging. For deler av dette området kan spredt bolig- og hyttebygging være aktuelt. Bebyggelsen må da ikke komme i konflikt med viktige landbruks-, skogbruks- og friluftsinteresser. Naboer er varslet, og det er ikke kommet merknader til søknaden. Søknaden har vært på intern høring i kommunen vedrørende landbruk, kultur, barnerepresentant, miljø, teknisk samt plan og regulering. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra noen av nevnte etater. Søknaden har også vært ute til høring hos følgende eksterne myndigheter: NVE Region Nord Fylkesmannen i Troms Reindriftsforvaltningen i Troms Sàmediggi/Sametinget Troms Fylkeskommune Det er ikke kommet uttalelser til søknaden innen fastsatt høringsfrist. Dette tolkes som om at de ikke har merknader til omsøkte fradeling. Side 61

62 Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Side 62

63 Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Eiendommen gnr. 34 bnr. 78 er en grunneiendom som i følge Gårdskart, Skog og landskap har følgende ressurser: Oversikten viser at eiendommen totalt har 35,3 dekar jordbruksareal og 64,8 dekar skogbruksareal. Søknaden må også vurderes i forhold til Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Vurdering Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Omsøkte fradeling er nødvendig for å skille ut ei boligtomt på eiendommen. Side 63

64 Omsøkte fradeling av ca. 1,3 dekar vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Ca. 0,4 dekar av omsøkte areal er dyrka mark. Gjennom befaring har en konstatert at det dreier seg om grunnlendt jord dvs. dyrka mark av dårlig kvalitet. Omsøkte boligtomt berører et kjørespor som brukes som adkomst til jordbruksarealet på eiendommen. Omsøkte boligtomt bør derfor flyttes vestover bort fra vegen. Dette vil medføre at en sparer dyrka jord og slik at det blir en åpning mellom vegen og boligtomta som kan brukes som adkomst til jordbruksarealet på eiendommen. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven berører. I henhold til kommunedelplan for Øvre Manndalen ligger omsøkte areal innenfor et LNF-område. I en kommune som Kåfjord er det viktig å tilrettelegge for boligbygging. Omsøkte boligtomt vil ligge i et fint område for bebyggelse. Boligtomta vil ligge i tilknytning til en annen bolig. I følge NGI`s aktsomhetskart for snø- og steinskredfare ligger omsøkte tomt utenfor skredfarlig område. Søknaden er også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Området er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som kan karakteriseres som naturmangfold. Side 64

65 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 1940/4/6 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 37/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 4 bnr. 6 - ny behandling. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1 og 12 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av et areal på 63,9 dekar fra eiendommen gnr. 4 bnr. 6. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingen er et ledd i eiendomsoverdragelse som medfører vil medføre at melkeproduksjon blir gjenopptatt på et bruk som ikke har vært aktivt siden Saksopplysninger Kåfjord formannskap behandlet i møte den , under sak 8/13 (næringssaker) søknad om deling av eiendommen gnr. 4 bnr. 6. Det ble gjort følgende vedtak i saken: I medhold av Jordlovens 12 avslås søknad om deling av eiendommen gnr. 4 bnr. 6. Omsøkte fradeling vil medføre at hovedeiendommen gnr. 4 bnr. 6 får redusert fulldyrka areal med 36 dekar. Dette er en betydelig reduksjon som medfører konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Omsøkte fradeling er derfor i strid med intensjonene i Jordloven. Til grunn for vedtaket forelå følgende saksopplysninger og vurderinger: Lyngmogården DA ved sine 3 eiere har den fremmet følgende søknad: Side 65

66 Lyngmogården DA søker herved om fradeling av eiendom som er del av Bakkehaug eiendommen gårdsnummer 4 bruksnummer 6. Se vedlagt dokument der saken blir mer detaljert beskrevet. Formannskapet fikk denne saken til muntlig høring den 3. september Tilstede på dette møtet var deleier Per Johnny Lyngmo. I møtet kom det frem at Lyngmogården Da ikke hadde gitt nok detaljert begrunnelse på fradelingen. Da ikke alle formannskapsmedlemmene var tilstede på høringen gis nå en ytterligere detaljert informasjon. Lyngmogården har kun hatt kontakt med landbrukssjef Birger Olsen i forbindelse med førbehandling av denne saken. I første møte med landbrukssjefen var han meget positiv til salg og deling av eiendommen. Han så ingen problem med å dele eiendommen grunnet salg. I møte med han var Per-Johnny Lyngmo og kjøper Hans Øyvind Jensen. Da Lyngmogården skal selge hovedeiendommen Bakkehaug håper vi at kommunen kan behandle denne søknaden snarest mulig. Søknaden er vedlagt følgende tilleggsopplysninger datert : Lyngmogården søker om å få fradelt Elvegropa/ Nessvoll, gårds- og bruksnr 4/7, og Storbakken/platen, gårds- og bruksnr 4/12, samt gårds-og bruksnr. 4/9 og 4/11. Formannskapet har hatt saken til høring og uttalt seg muntlig i denne saken i møte den Eiendommene tilhører Lyngmogården DA, Per Johnny Lyngmo, Birgitta Czyz og Anette Seppälä. Frem til januar 2006 ble det drevet med melkeproduksjon på eiendommen Dyrket areal har vært holdt vedlike av Lyngmogården frem til dags dato. Lyngmogården har fått en kjøper på eiendommen Bakkehaug 4/6; Hans Øyvind Jensen, som vil starte opp med melkeproduksjon så snart alle papirene er i orden. Lyngmogården har utarbeidet en salgskontrakt for eiendommen 4/6 og en leieavtale på 3 x 10 år på eiendommen 4/12. Denne vil først gjelde etter fradeling er behandlet. Lyngmogården DA søker om fradeling av eiendommen Storbakken/platen gårds og bruksnr. 4/12 med følgende årsak: - Eiendommen ligger inntil Vikaelva. Lyngmogården er en av flere grunneiere som har fått konsesjon for vannkraftverk. I dag er denne saken ikke ferdig og behandles av Olje og industridepartementet som vil behandle søknaden i løpet av oktober Storbakken/ platen eiendommen vil bli berørt ved at rørgate vil gå over deler av eiendommen På deler av Storbakkside vil det bli foretatt masseuttak av grus. (se vedlegg 2). Dette vil berøre eiendommen når vannkraftanlegget skal bygges. Eiendommen med gårds og bruksnr. 4/9 og 4/11 samt tomt med gårds og bruksnr. 4/33 ligger sammenhengende med eiendommen Storbakk/ Platen gårds og bruksnr. 4/12. Disse eiendommene er så små og har ingen landbruksmessig verdi. - Lyngmogården DA har også utarbeidet en leiekontrakt med Hans Øyvind Jensen på eiendommen som vil tre i kraft når fradeling er behandlet. - Storbakken og Platen består av 24 da dyrket jord og 13 da skogsareal. (se vedlagt bilde nr.1). I tillegg søker Lyngmogården om fradeling av Elvegropa / Nesvoll gårds og bruksnr 4/7 av følgende: Side 66

67 - Elevgropas jordsmonn består av hovedsakelig av stein, lyng og mose og egner seg ikke til dyrking (landbruksformål). I dag er området også gjengrodd av busker/ kratt. I forbindelse med vannkraftutbygging er det på denne eiendommen kraftstasjonen skal plasseres. (se vedlagt bilde nr.4 a og b). -Nesvoll eiendommen består av dyrket jord og områder med jordsmonn som består av stein, lyng og mose(nærmest elva). Dette området på eiendommen er uegnet i landbruksformål. Den dyrkede jorda på denne eiendommen er brukt til potet og korn produksjon de seneste årene. (se vedlagt bilde nr.3). Den består av 10 da. Av disse er kun 8 da av landbruksmessig interesse. De resterende 40 da er uegnet til landbruksformål. Lyngmogården har ikke hatt noen foretningsmessig utvikling på eiendommene Elvegropa/ Nesvoll. Hovedårsak har vært økonomi. Lyngmogården har i flere år hatt planer med å bygge hytter for utleie i Elvegropa og sjøbuer/ med campingoppsett på Nesvoll eiendommen. Ved salg av Bakkehaug 4/6 ser en muligheter for en realisering av dette. Området er egnet til dette formål. I tillegg er mulighetene det aller beste da både scooterløype og havn ligger inntil Elvegropa og Nesvoll. Lyngmogården Da ønsker ikke Birger Olsen som saksbehandler. Grunnen for dette er at han har tidligere vært interessert i å kjøpe eiendommen. Hvis eiendommene med gårdsnr/ bruksnr.: 4/7, 4/9, 4/11 og 4/12 ikke fradeles fra Bakkehaugeiendom 4/6, vil det ikke bli aktuelt med salg av eiendommen Vi anser at det vil være lite aktuelt for kjøper Hans Øyvind Jenssen å kjøpe hele eiendommen med fallrettigheter. Da kjøpesummen på eiendommen vil bli adskillig mye høyere. Vi håper at Kåfjord Kommune går inn for å fradele eiendommene. De viser da at de støtter etablering og satsing på landbruk med melkeproduksjon i kommunen, og turistnæring. Eiendommen gnr. 4 bnr. 6 ligger i Nordmannvik og utgjør totalt 317 dekar. Eiendommen gnr. 4 bnr. 6 er en hovedeiendom som også omfatter følgende grunneiendommer: gnr. 4 bnr. 7, gnr. 4 bnr. 9, gnr. 4 bnr. 11 og gnr. 4 bnr. 12. Det er alle sistnevnte grunneiendommer som søkes fradelt fra gnr. 4 bnr. 6. I følge Gårdskart, Skog og landskap har eiendommen gnr. 4 bnr. 6 følgende ressurser: Side 67

68 Oversikten viser at eiendommen totalt har 191,3 dekar jordbruksareal og 47,9 dekar skogbruksareal. Omsøkte fradeling omfatter et areal på totalt 88,8 dekar. Av dette utgjør fulldyrka jord 36,0 dekar og produktiv skog 15,7 dekar. Naboer er varslet, og det er ikke kommet merknader til søknaden. Side 68

69 Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Vurdering: Hjemmelshaverne fikk tinglyst eiendommen på seg den med hver sin 1/3 idelle andel. Landbrukseiendommen har boplikt, som aldri er blitt oppfylt av noen av eierne. Siden Birger Olsen, som er jordbrukssjef i Kåfjord kommune, tidligere var interessert i å kjøpe eiendommen, ble fritak fra boplikten av habilitetsgrunn sendt til Lyngen kommune for behandling. Saken er ikke blitt behandlet. Eiendommer av slik størrelse må kunne pålegges boplikt, og helst med selvstendig landbruksdrift. Side 69

70 Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Fradelingen er et ledd i eierskifte på eiendommen gnr. 4 bnr. 6 som vil medføre at melkeproduksjon blir gjenopptatt på et bruk som ikke har vært aktivt siden I Nordmannvik har det tidligere vært et aktivt jordbruksmiljø med 3 store melkebruk, sett i Kåfjord sammenheng. I dag er det bare ett aktivt bruk igjen i området. Fradeling av et areal på 88,8 dekar vil imidlertid medføre en svekkelse av driftsgrunnlaget for eiendommen gnr. 4 bnr. 6. Det er spesielt uheldig at det omsøkte arealet omfatter 36,0 dekar fulldyrka jord, fordelt på 24 dekar på eiendommen gnr. 4 bnr. 12 og 10,3 dekar på eiendommen gnr. 4 bnr. 7. Riktignok vil ny eier av hovedeiendommen gnr. 4 bnr. 6 ha tilgang til nevnte arealer gjennom leieavtale. For deler av dette arealet (på eiendommen 4/7) vil leieavtalen imidlertid kun gjelde fram til de gamle eierne vil bruke dette arealet til eget formål (framgår av vedlagte leieavtale). Arealet med fulldyrka jord bør ikke fradeles fra eiendommen gnr. 4 bnr. 6. Dette forholdet ble søkerne også gjort oppmerksom på i møtet med formannskapet den 3. september En registrerer at dette ikke er tatt til etterretning. Nåværende eiere av Lyngmogården DA ønsker å beholde omsøkte arealer av hensyn til et småkraftverk som de er deleiere av og fremtidig satsing på turistnæring. En har forståelse for dette ønsket, men det hadde vært mulig å tilpasse søknaden slik at nevnte forhold kunne vært ivaretatt selv om fulldyrka jord ble holdt utenom delingssøknaden. En eventuelle framtidig etablering av turistnæring på jordbruksarealet på eiendommen gnr. 4 bnr. 7 betinger videre at det gis tillatelse til omdisponering av arealet. Det er ingen selvfølge at en slik tillatelse vil bli gitt ut i fra statens politikk de siste åene vedrørende innskjerping av driveplikten og vern av dyrka areal. Omsøkte deling vil ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven berører. I henhold til kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik, parsell Sieidigenta-Hamnvikbakken ligger omsøkte areal innenfor ulike typer arealkategorier. En stor del av arealet ligger innenfor LNF-område. Området Nesvoll på eiendommen gnr. 4 bnr. 7 ligger innenfor spesialområde Landbasert akvakulturanlegg. Selv om omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av arealene er søknaden også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som kan karakteriseres som naturmangfold. Ny behandling: Søkerne har hatt møte med Kåfjord kommune i juli 2013 og fremmet et nytt delingsforslag den ; Side 70

71 Lyngmogården DA søker herved om fradeling av eiendom som er en del av Bakkehaug eiendommen, gårdsnummer 4, bruksnummer 6. Vi viser til tidligere søknad datert Lyngmogården DA hadde et uformelt møte den 22. juli 2013 med ordfører Bjørn Inge Mo og varaordfører Svein O. Leiros. På dette møtet ble Lyngmogårdens søknad diskutert. Ordfører og varaordfører så positivt på fradeling og salg, forutsatt at dyrka jord på Storbakken/platen, gårdsnr.4 bruksnr.12 inngikk i salg av eiendommen Bakkehaug, og ny eier av Lyngmogården inngår leieavtale på det dyrkede arealet på Nesset (7,5 dekar). Denne leieavtalen gjelder til Lyngmogården tar området i bruk. Hvis Lyngmogården DA ønsker å selge det dyrkede arealet på Nesset, har leietaker forkjøpsrett. Hvis det dyrkede arealet omreguleres vil forkjøpsretten falle bort. Lyngmogården søker om å få fradelt eiendommene: gårds nr. 4, bruks nr. 7, 9, og deler av 4/ 11 og skogen / bakkesiden til 4/12. Disse teigene har ingen landsbruksmessig verdi (se søknad tidligere datert 04.10,2012). Disse områdene har ikke vært dyrket tidligere da terrenget er for bratt. Det viktigste er å få til en fradeling som sikrer at Lyngmogården eier alle rettigheter som har med Vike elva å gjøre. Lyngmogården Da håper kommunen kan behandle denne delsøknaden snarest mulig. Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Søkerne har i forbindelse med eiendomsoverdragelsen hatt bistand fra advokat. Søknaden er bl.a. vedlagt følgende presisering fra advokat vedr. kjøpekontrakt: TILLEGG TIL KJØPEKONTRAKT HVA SOM OVERDRAS, AVTALE PKT 3 I forbindelse med overdragelse av landbrukseiendom gnr 4 bnr 6, 11 og 12 i Kåfjord kommune har partene blitt enig om følgende presisering knyttet til beskrivelse av hva som overdras, jfr. punkt 3 eiendommen: 1. Knyttet til gnr 4 bnr 12 i Kåfjord kommune skal kjøper bli eier av dyrket mark som i følge gårdskart fra Skog og landskap er på 25, 8 dekar av Det tas forbehold i forhold til om dyrket areal kan være mindre nå. Selger skal beholde skogen og elva. Dersom Kåfjord kommune ikke samtykker til slik omsøkt deling av eiendommen bortfaller hele avtalen mellom partene. 2. Gnr 4 bnr 7 skal beholdes av selger for å sikre driften av Lyngmogården DA, men kjøper skal ha fortrinnsrett til å leie dyrket mark som i følge gårdskart fra Skog og landskap er på 8,4 dekar av mot å betale et vederlag på kr 500 pr år. Det tas forbehold i forhold til om dyrket areal kan være mindre nå. Det vises for øvrig til egen jordleieavtale. 3. Selger skal ha rett til utbygging av Vikaelva kraftverk, og i den sammenheng rett til å sette i gang bruk/inngrep på den eiendom som skal overdras til kjøper, men med de rettigheter og plikter slik fremgår i eget skriv vedlegg I forbindelse med behandling av delingssak i Kåfjord kommune mv, konsesjonsvedtak mv knyttet til Vikaelva Kraftverk og andre offentligrettslige vedtak som skal treffes i tilknytning til eiendommen, plikter partene å opptre lojalt i forhold til den andre parts interesser, og i den utstrekning søker mv er avhengig av at den andre part undertegner søknader eller annet plikter denne å gjøre dette. Side 74

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

,-.D.N( )6.1E154c)r,) Telefonnr./mobiltelefonnr.

,-.D.N( )6.1E154c)r,) Telefonnr./mobiltelefonnr. '// // \ \ / Landbruksdlrekt r Eanandnattodlrektoråhtta t 1 TA FT ' :r116 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

E-postadresse. Området/deler av området er avsatt til hensynssone etter plan- og bygningsloven. I tilfelle, til hvilket formål?

E-postadresse. Området/deler av området er avsatt til hensynssone etter plan- og bygningsloven. I tilfelle, til hvilket formål? Landbruksdirekto tiet: 1 EanandoattodlrektorShtta 1V1`...) T AT T 7/7 0 i AUG2017 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres.

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Formannskap - Næringssaker Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 -

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer