Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter"

Transkript

1 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 1 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016

2 Utgangspunkt når en offentlig virksomhet lyser ut en konkurranse Forskrift om offentlige anskaffelser FOR Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår (1) Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. (2) Oppdragsgiver kan fastsette særlige vilkår for gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at disse er forenlige med EØS-avtalen og er angitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vilkår for gjennomføring av en kontrakt kan omhandle sosiale hensyn og miljøhensyn. (3). (4).

3 Kontraktsdokumenter Kap. C1, pkt. 4 Rang Avtaledokument Tilbudskonferanse Referat Referater Entreprenørens tilbud Konkurransegrunnlag Tid 3

4 Konkurransegrunnlag og tilbud Dokumentoversikt (1 av 3) A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste (inneholder liste over en rekke dokumenter) Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument 4

5 Konkurransegrunnlag og tilbud D D1 D2 Dokumentoversikt (2 av 3) Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2-I Drifts- og vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon.. D2-K Kvalitetssystem D2-P Vegbilder D2-R Skjema for rapportering til byggherren D2-S Informasjon om vegnettet m.m. D2-T Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken D2-V Vegnett og objektdata fra Vegdatabanken 5

6 Konkurransegrunnlag og tilbud Dokumentoversikt (3 av 3) E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema 6

7 Tolkingsregler ved motstrid Motstrid mellom dokumentgrupper Motstrid mellom dokumenter i samme gruppe f. eks. i Konkurransegrunnlaget: Motstrid mellom beskrivelse D1 og instrukser/d2-i (og tilsvarende for for andre D2-dokumenter) 7

8 Eksempel Grunnpakke (kantklipp mm)

9 Grunnpakke (kantklipp mm) Motstrid mellom dokumenter i samme gruppe Forhold mellom D1 og D2-dokumenter Eksempel på håndteringsregel gitt i konkurransegrunnlag Kap. D1 bokstav c) gir klippebredder som generelle krav (f. eks. 6 og 4 m) kombinert med bestemmelser om utvidelse og begrensning av klippebredden. Kap. D2-V4-35f gir klippebredder langs vegnettet og arealer som summeres opp. Hvordan løses eventuell motstrid mellom disse dokumentene, dvs dersom arealet iht bestemmelsene i kap. D1 blir forskjellig fra arealet angitt i D2-V4-35f? 9

10 Aktuelle kontraktsbestemmelser NS 8405 NS 8406 NS 8407 Norsk bygge- og anleggskontrakt Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Diskuter med sidemannen hvilke av disse standardene kjenner dere? Hvilken standard egner seg best for driftskontrakter?

11 Generelle kontraktsbestemmelser

12 Grunner for valg av NS 8406 Hensiktsmessig med en felles standard for flest mulige kontraktstyper: Bygging Drift Vedlikehold (som asfalt) Oppmerking Elektrodrift Kompetanse på flere kontraktsstandarder krevende for begge parter NS 8405 har i større grad enn 8406 preklusive bestemmelser («bordet fanger bestemmelser») Planlagt å endre strukturen: Nytt kap. C2 = kap. C2 + Kap. C3 Diskusjon: Slå sammen C1 + C2 + C3?

13 Spesielle kontraktsbestemmelser C2 ift C1 NS8406, hvorfor? standarden er upresis: Vi presiserer byggemøter hver 14. dag der ikke annet er bestemt, gjelder Ikke brudd på standarden å bestemme annet Avtaledokument ift Blankett 8406 Spesielle kontraktsbestemmelser svarer fremfor Blankett 8406 som ikke brukes Krav til HMS og YM som byggherren er forpliktet av og som må videreføres Eksterne lover og forskrifter (BH-forskrift, ligningslov, vegtrafikklov, skiltforskrift, avfallsforskrift mv + interne krav som rundskriv)

14 Generelt for C2 - C3 ift NS 8406 C2 er spesielle kontraktsbestemmelser gjeldende alle kontrakter under hb 066 Entreprenør skal aldri finne overraskelser her, dvs låst! C3 er fag-/prosjekttilpassede kontrakts bestemmelser. Tillatt å gjøre noen justeringer (gråbunntekster) Det er her andre skjerpinger eller tillempninger må tas

15 Kap C2/C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Kap C2/C3 er spesielle kontrakts bestemmelser der NS 8406 ikke er dekkende. Byggherren har gjennom rundskriv Ikke lov til å innføre skjerpede kontrakts-bestemmelser som endrer risikofordelingen mellom partene. Kap C2/C3 Spesielle kontraktsbestemmelser ift kap D1 Beskrivelse: Kap D1 omhandler beskrivelse av produktet. Reaksjoner ved avvik, trekkregler mv hører hjemme i spesielle kontraktsbestemmelser.

16 Personell (C2-5) Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet Person(er) med overordnet daglig administrativt ansvar og gjennomføringsansvar skal være ansatt hos entreprenøren.

17 Kap. C2 pkt. 27.2

18 Språkkrav (C2-6) All formell kommunikasjon under gjennomføring skal skje på norsk. Minst en av arbeidstakerne på et arbeidslag skal kunne kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til ev andre språk hos øvrige på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Der vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.

19 Spørsmål Driftskontraktene har foruten språkkrav, også krav til gjennomføring av kompetansetester innen vinterdrift. Firmaet Sten & Stønn har ansatt sjåfører fra Litauen. Hvilke språkkrav gjelder for disse sjåførene? - I utførelsen av arbeidet - Når de skal ta bevise at de har nødvendig kompetanse

20 Oppstartsmøte og samhandlingsprosess (C2 8) For felles kontraktsforståelse felles målsetting omforente samhandlingsprosedyrer avholdes oppstartmøte og samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid Gjennomføres før arbeidene igangsettes IKKE forhandlinger; tilbud er gitt, kontrakt er inngått!

21 System med innlevering av tilbud i to konvolutter og vurdering av tilbudets planer bortfaller Erstattet av nye bestemmelser hvor forpliktelser i forhold til samhandling inngår

22 En vanlig driftskontrakt er krevende og omfattende Helårskontrakt alle typer driftsoppgaver unntatt elektroarbeider (tunnel/bergsikring mv drenering grøntvedlikehold- renhold vinterdrift..) Rapportering (omfattende: Føreforhold, hendelser, trafikkskader, objektregistrering, kjemikalier, vintermengder, elektroniske data, HMS, oversiktslister) Kvalitet (NS-ISO 9001) Samhandling

23

24 Er det rett å sette ut alt dette i én kontrakt? Ja, i mange områder Nei, i andre Avhengig av Hvor godt markedet fungerer lokalt Hvor modent markedet totalt sett er Hvor spesialiserte oppgavene er

25 Forsøkskontrakter med utvidet byggherrestyring Kontraktsområdene: Vesterålen Alta Indre Romsdal Setesdal

26 Oppdraget 1. Om kontraktsformen har konsekvenser for levert kvalitet. 2. Om kontraktsformen bidrar til reduserte kostnader i forhold til ordinære driftskontrakter. 3. Hvordan arbeidsomfanget hos byggherren påvirkes målt i forhold til ordinære driftskontrakter. Vurdere samsvar med mål/hensikt for alle fire forsøksområdene 4. Om kontraktsformen bidrar til å opprettholde og evt. styrke kompetanse hos byggherren. Dette gjelder kompetanse som entreprenøren har, som f.eks. kunnskap om arbeidsmetoder, kalkyler og kunnskap om lokale forhold. 5. Om kontraktsformen har konsekvenser for konkurransen om oppdragene målt i forhold til ordinære driftskontrakter. 6. Om kontraktsformen gir muligheter til lokale entreprenører som ellers antas å ha begrensede muligheter til å komme inn på markedet for driftskontrakter, for eksempel fordi de ansees som for dårlig kvalifisert til å påta seg ansvaret for en ordinær driftskontrakt. 7. Om det er valgt en hensiktsmessig innretning på kontraktene når det gjelder inndeling i delkontrakter, som f.eks. ulike typer fagkontrakter. 8. Hvordan SHA har utviklet seg med spesielt fokus på arbeidstidsbestemmelser (2014) Anbefaling om videre konkurranseutsetting for alle fire områder Anbefale om tilsvarende kan benyttes andre steder ODK = Ordinære driftskontrakter

27 Nøkkelinformasjon om områdene Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Oppstart 2010 *) Veinett 825 km 587 km 565 km 442 km Antall kontrakter **) 10 Kontraktsum 189 MNOK (5 år) 198 MNOK (5 år) 174 MNOK (6 år) 229 MNOK (5 år) Byggherreorganisasjon 5 årsverk 3,8 årsverk 6,5 årsverk 4 årsverk *) Vesterålen har inngått tilsvarende kontrakter Lofoten inngått tilsvarende kontrakter i 2014 **) Konsolidering i Setesdal

28 Sammendrag Konkurranse For mange konkurranser med lav deltakelse og høy prisspredning Lykkes med å tiltrekke lokale entreprenører Kvalitet Ikke avdekket forskjeller i kvalitet mellom forsøksområder og ordinære driftskontrakter Risiko for varierende standard Kostnad Positiv utvikling i tre av fire områder Arbeidsomfanget hos byggherre øker med oppdeling Kompetanse Økt kompetanse hos byggherre og entreprenør Lite systematisk tilnærming til kompetanseutvikling SHA SHA på likt nivå med ordinære driftskontrakter

29 Konkurransesituasjonen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% Andel kontrakter med to eller færre tilbydere 25% 10% 0% 0% ODK Setesdal Vesterålen Indre Romsdal Alta Vesterålen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Spredning i tilbudene 94% 85% 60% 49% 52% 24% 15% 17% 15% 9% Vesterålen Alta Indre Romsdal Setesdal Vesterålen Høy/Lav Nest Lav/Lav 2015 ODK Gjennomsnittlig antall tilbydere Vurderinger: Alta Indre Romsdal 2,2 2,8 2,2 5,0 2,5 4,7 Setesdal og Vesterålen har for mange konkurranser med lav deltakelse Vesterålen Setesdal 3,4 3,3 3,5 0,8 4,2 Stor spredning tyder på manglende oppgaveforståelse og priskompetanse ODK Vesterålen ,7 2,5 4,2 4,8 1,0 5,8 Lykkes med å gi muligheter til lokale entreprenører riksentreprenørene fraværende i to av områdene Lokale entreprenører Riksentreprenører Vesterålen 2015 lykkes bedre

30 Krav til entreprenørenes systemer, planer og rapportering Administrasjonskrav ODK Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Vurderinger: Reduserte krav til entreprenør forutsetter at SVV gjør dette selv, gitt lik kvalitet SVV mangler systemer og metoder for å utføre entreprenørenes oppgaver avhengig av enkeltpersoner Risiko for uforutsigbar og varierende drifts- og vedlikeholdsstandard

31 Etterlevelse av krav til inspeksjoner og kontroll SVVs inspeksjoner, ELRAP - Kontroller per mil 2012/ / /2015 Tilstøtende 2014/ Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Kontroll på ulike prosesser Prosess Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Grusdekker Faste dekker 60 Kantstolper og tunnelmarkeringer Brøytestikk Skilt Bygninger og utstyr på rasteplasser Leskur Renhold Brøyting Rydding Strøing Vurderinger: Observasjoner: Alle områder har høyere kontrollnivå enn tilstøtende, Vesterålen et unntak Forsøksområdene samlet har dobbelt antall inspeksjoner som tilstøtende område SVV gjennomfører flere kontroller enn tidligere høyere etterlevelse av SOPP enn ODK SVV bør kontrollere mer ettersom krav til entreprenørens kontroll er redusert Alta og Vesterålen synes å kontrollere for lite Definisjon av kontrollstrekning en utfordring svekker analysens utsagnskraft

32 Brukernes opplevelse av kvalitet INTERVJUER Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Busselskap Tungtransport UTVIKLING ANTALL Antall klager per mil VTS Forsøksområder Tilstøtende Året før forsøk Vurderinger: Varierende tilbakemelding fra brukerne Ingen signifikante forskjeller i brukernes opplevde kvalitet mellom forsøk og ODK

33

34 Arbeidsomfanget hos byggherre 7 Antall årsverk 50 Antall kontrakter ODK Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal 0 Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Vurderinger: Større byggherreorganisasjon i forsøksområdene enn i ODK Størrelse på byggherreorganisasjon avhenger av antall kontrakter Forventet vekst fra analyse 2013 og 2014 har ikke inntruffet

35 Kompetansen i de lokale avdelingene har økt UTVIKLING KOMPETANSE Vinterbeslutningsstøtte Lokale forhold Vinterdrift Gjennomføring og oppfølging Sommerdrift Utforming av kontraktene Teknisk forståelse Gjennomføring av anskaffelsesprosess Metodevalg og forståelse Forståelse av kvalifkasjonskrav Utforming av konkurransegrunnlag Prosjektering/anbudsprosess Kostnadsoverslag og kalkyle Snitt drift Snitt forsøk Vurderinger: Byggherrekompetansen har utviklet seg positivt i områdene Ser ingen systematiske forsøk på å utnytte kompetanse utenfor forsøksområdene Kompetanse utviklet i Setesdal benyttet i Vegdirektoratet og Region Sør i flere sammenhenger Entreprenørenes styringskompetanse har gjort dem kvalifisert til nye og større oppgaver

36 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Krav i kontrakt Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Krav til månedlig gjennomføring av vernerunder Arbeidsvarsling etter krav i håndbok 051 R 18 rapporter, uønskede hendelser Månedsrapport HMS R19 Vurderinger: Kravene knyttet til SHA, som beskrevet i kontraktsmal er hovedsakelig ivaretatt Høyere tilfredsstillelse av krav 2014/2015 enn tidligere SHA-arbeidet synes å være på tilnærmet samme nivå som ordinære driftskontrakter Oppfølging av arbeidstid er neppe dårligere enn i ordinære driftskontrakter

37 Samsvar med mål og hensikt med forsøk 0 = ODK + = Gunstig = Ugunstig Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Kostnad Kvalitet Konkurranse 0 0 Lokale Kompetanse

38 Valg av overordnet innretning avhenger av situasjon Sunn konkurranse Bruk ODK Ugunstig konkurransesituasjon Del opp kontrakter til nytt segment leverandører aktiveres. Behold administrative krav Mål om økt byggherrekompetanse Del opp med lave administrative krav til entreprenør

39 Valg av innretning ved oppdeling av kontrakter Innretning avhenger av lokale forhold og hva man ønsker å oppnå Helårskontrakter bør foretrekkes Fagkontrakter kan vurderes for spesialiserte prosesser Vis varsomhet med å eksperimentere med kompensasjonsformater Oppgjør per time framfor km gir økt kostnadsrisiko og mindre kvalitetsrisiko Predefinerte rater på selvkostnivå balanserer risiko mellom SVV og entreprenør Administrative krav som fjernes fra kontraktene må håndteres av SVV Kontraktssum forplikter SVV - begrenser budsjettfleksibilitet Omfanget av oppstart må ikke undervurderes Dersom utvidet byggherrestyring er aktuelt framover bør det utarbeides overordnede prinsipper for valg av innretning og maler

40 Kap. D Beskrivende del Vedleggsdel

41 D2- V Vegnett og objekdata fra Vegdatabanken Dette vedlegget er et uttrekk fra VDB og programmet FUNKRA brukes til å lage EXCEL filer med dette innholdet:

42 Kap. D2-T Tilstandsregistreringer Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand/etterslep og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken

43 Etterslep - Noen spørsmål Hva og hvor mye? Hva gjør vi med dette? Registrerer og presenterer det? Bestiller fjerning i kontrakten? Fjerner det før kontraktsstart? Overlater problemet til den nye entreprenøren? Hva med etterslep på objekt utenfor kontraktsansvaret som har konsekvenser for gjennomføring av kontraktsarbeidet? Skjønner vi og tilbyderene konsekvensene av dette etterslepet?

44 Spesielle kontraktsbestemmer om etterslep

45 Det står noe mer i D3.29 og i kap. C1 pkt. 18 om byggherrens ytelser 29 Priser og prisnivå Kostnadene for fjerning av materialer, masser, varer, avfall og snø, opplasting, transport og levering inkludert leveringsavgifter, skal bæres av entreprenøren og er inkludert i kontraktens priser. Prisene omfatter også alle kostnader som er forbundet med det etterslepet og den tilstanden som vegnettet hadde på det tidspunktet kontrakten ble inngått. Byggherren må opplyse om tilstand som gjør at entreprenøren kommer med et krav om vederlagsjustering for påførte merkostnader knyttet til risikoen som Byggherren bærer

46 D2-P - Vegbilder På henvisningssiden har vi skrevet følgende: Nederst på denne websiden finner vi:

47 Kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Dette er kort og godt Instruksdelen som beskriver all skreddersømmen i kontrakten og som det er henvist til fra andre deler av kontrakten, særlig kap D1 for nærmere beskrivelse av hvordan en oppgave skal utføres.

48 Instrukser supplerende informasjon og kravspesifikasjoner kap. D2-I Byggherren vurderer hvilke instrukser kan kokes fra før og hvilke instrukser som kan kokes fra standardinstruksene på nettet Regionale maler

49 Kap. D1 - Beskrivelse Prosessfordelt kravspesifikasjon 3 : Tunneler 4 : Drenering 6 : Vegdekker 7 : Litt av hvert... 8 : Bru og kai 9 : Vinterdrift

50 Fravik fra Hb 066 jfr. NA 2011/2

51 Kap. D1 i malen

52 Struktur på kravspesifikasjonen i kap. D1 Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kap. bygd opp som vist nedenfor: a) Omfang Beskrivelse av hva prosessen omfatter. Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i vedlegg D2-S15 (standardisert fellesdokument for alle kontrakter). Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett. b) Materialer Krav til materialer.

53 struktur kap. D1, forts. c) Utførelse Krav til funksjon, standard og utførelse er bygd på ny håndbok R610 - standard for drift og vedlikehold. Kravene er like for alle vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Generelle krav til rapportering er gitt i kap. C3. Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den enkelte prosess. d) Toleranser e) Prøving, kontroll x) Mengderegler For alle punkter a) x) vil vedleggsdelen og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den enkelte prosess.

54 Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper Oppbyggingen følger prinsippene fra håndbok R761 (tidl. 025.) Krav til materialer, arbeidets utførelse, kontroll og toleranser angitt på et høyt nivå gjelder også for et underordnet nivå. Arbeidets omfang beskrevet i en overordnet prosess gjelder imidlertid ikke for den underordnede, dersom ny tekst for omfang er angitt.

55 Øvrige opplysninger For rundsumsprosesser har den utførende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. Prosesser med enhetspriser utføres etter avtale med byggherren. På enkelte prosesser med enhetspriser har entreprenøren funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i kostnadene for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid, etterarbeid eller arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på samme eller på et annet objekt.

56 Prisgrunnlag og måleregler Hb R761, pkt. 4.3:

57 Prisgrunnlag og måleregler kap. C3 pkt. 29

58 Stedkoder For å angi hvilken vegtype arbeidet er knyttet til er det benyttet stedkoder : riksveg = c3rveg riks-g/s-veg = c6gsvg fylkesveg Møre&Romsdal = fv15mr fylkes-g/s-veg Møre&Romsdal = fv15zm fylkesveg Sør-Trøndelag = fv16st fylkes-g/s-veg Sør-Trøndelag = fv16zs... (fylkesveg Oppland = fv05op)

59 Inndeling av prosesser i Grunnpakke og variabel del eksempel støyskjermer Noe kan prises gjennom RS, men ikke alt Byggherren ønsker mest mulig på RS for å unngå arbeid med mengdeoppfølging og det tilhørende oppgjøret og det forenkler budsjettarbeidet i SVV Entreprenøren har best forutsetning for å velge det mest effektive opplegget for å løse oppgaven se bestemmelser i kap. C3 pkt 4

60

61

62 Innledningen i de nye kontraktene om vinterdrift basert på ny Hb R610 (tidl. 111) Stikkord: Forutsigbar og god regularitet Sikker trafikkavvikling for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn Best mulig veggrep og jevnhet i perioder hvor det aksepteres snø- og isdekke på vegen

63 Beskrivelse av vinterarbeider Basert på ny Hb 111 Vi har inndelt vegnettet i 10 vinterdriftsklasser Disse vinterdriftsklassene er beskrevet i kap. D2-S10 Vegnett med krav til bar veg

64 Begreper for bruk av salt Vi har knyttet begrepene til hensikten med bruk av salt: Anti ising Anti-kompaktering De-ising Salting for å unngå glatt veg pga tilfrysing eller rimfrost Salting for hindre sammenpakking av snø og gjøre den lettere å fjerne mekanisk Salting på snø eller issåle for å gjenopprette bar veg

65 Når skal salt brukes og med hvilken hensikt? Driftsklasse Anti-ising Anti-kompaktering De-ising Kommentar DkA Ja > -12 Ja > -12 Ja > -12 Kaldere enn -12 etter samråd med byggherre DkB Ja > -10 Nei < -10 DkC Ja > -6 DkD og DkE GsA Nei < -6 Ja > -3 Nei < -3 Ja > -6 Nei < -6 Nei Nei Som DkB Ja > -10 (Skal vanligvis ikke forekomme) Tynn is og rim over -6 snø/isdekke over -3 Tynn is og rim over -3 i overgangsperioder (f.eks. høst/vår) I kortere perioder (f.eks. om natten) er salting tillatt når det er kaldere enn fastsatt temperatur Salting under snøvær krever vanligvis mye salt skal ikke forekomme. Salting begrenset til å forebygge og fjerne rimfrost samt tynn is og hindre tilfrysing når vegbanen er våt GsB Salting helt unntaksvis

66 Driftsopplegg med tilstrekkelig kapasitet I ny Hb 111 er det satt krav til hvordan «værhendelser» skal håndteres Det er satt spesifikke krav til hva som skal gjøres: «før en værhendelse» gjennom preventive tiltak når det er indikasjoner og varsel om kommende værhendelse «under en værhendelse» med kontinuerlig innsats med ressurser og utførelse «i henhold til krav til innsats» «etter en værhendelse» med tilbakeføring til godkjent føreforhold innen tidskrav gjennom kontinuerlig innsats med ressurser og utførelse «i henhold til krav til innsats»

67 Ny vinterstandard - Hovedprinsipp Driftsperioder Værhendelse Før Under Etter KRAV til Føreforhold KRAV til Innsats KRAV til Frister - Føreforhold

68 Hvordan er krav til kapasitet satt? Generelt gjelder: I tillegg er det satt krav til maks. syklustid for brøyting og strøing (inkl. henting av strømidler)

69 Krav til maks syklustider Driftsklasse Brøyting (timer) Strøing (timer) DkA 1,5 1,5 DkB (høy-middels-lav) 2 2 DkC 2,5 3 DkD og DkE 3 4 GsA 2 2 GsB 3 3 Krav er fastsatt i ny Hb R610 hvor krav til vinterdrift har blitt skjerpet. Brøyting skal skje minst like ofte eller oftere enn salting Krav til syklustider innebærer mer intensiv innsats for brøyting og strøing gjennom hyppige tiltak med så lavt forbruk av salt som mulig («hands on») Krav til metoder og mengder salt gitt i en særskilt kravspesifikasjon («saltinstruksen»)

70 Ny saltinstruks Intensjonen med omarbeidingen «tvinge» entreprenøren til å velge den mest miljøvennlige metoden Dvs «saltløsning» der det er teknisk mulig og under forhold hvor bruken av salt begrenses Ikke bestandig (men svært ofte) optimalt med saltløsning f.eks. under snøvær eller ved våt vegbane ingen grunn til å strø vann og betale ekstra for dette Anti-kompaktering: Det skal ikke saltes for å smelte snø men for å gjøre det mulig å fjerne snøen mekanisk

71 Dette var enkelt? Hvilken betydning har disse kravene for entreprenøren med ansvar for å planlegge og lede arbeidet, styre utkalling og velge rett metode? Kompetanse Bemanning +++???

72 Oppgjørsformer vinterdrift Eksempel: Forhåndspriser i Region øst: ØST Driftskontrakter 2013 Sammenstilling av enhetspriser for vinterdriften: Brøyting og høvling. Enhet: km Befuktet salt og slurry. Enhet: tonn Tørr sand. Fast sand. Tørt salt. Salt løsning. Kontrakt Enhet: tonn Enhet: tonn Enhet: tonn Enhet m Asker og Bærum Ren/Eng/Try Gjøvik/Toten Priser I tillegg får Entreprenøren en avtalt RundSum per sesong for å dekke merkostnader utover disse prisene Prisene er betydelig lavere enn selvkost, entreprenøren vil relativt sett får bedre betalt for å bruke saltløsning enn de andre metodene

73 Prosess 95.2 RS del + variabel del med forhåndsprising

74 Prosess 95.2 RS del + variabel del med forhåndsprising (forts..) Hver vinterdriftsklasse prises med egen RundSum vegnett angitt i kap. D2-V5-1.. (regneark data fra NVDB)

75 Variabelt oppgjør med priser fastsatt av byggherren Prosess 95.2 Prosess Strøing med sand Tørrsand Fastsand

76 Variabelt oppgjør med priser fastsatt av byggherren Prosess Strøing med salt vinterdriftsklasser DkA-DkE Tørt salt Befuktet salt og saltslurry Saltløsning Hvilken metode/prosess bestemt gjennom kap. D2-ID9300a Bruk av salt

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Samhandling Operatørkurs for vinterdrift Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard

Detaljer

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Samferdsel 2010 Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Driftsstrategi hva har vi lært av FoU-prosjektet E136 i Romsdalen? Sjefingeniør Torgeir Vaa, Vegdirektoratet, ITS-seksjonen Innhold Problemstilling:

Detaljer

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014 Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019 Orientering Drammen kommune 2014 11.02.2014 Innhold: Bakgrunn: Hovedplan vei Drammen kommune 2013 Målsettinger for ny driftskontrakt Tiltak som innarbeides i kontraktsgrunnlaget.

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen - Åsmund Holen ViaNova Plan og

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Statens vegvesen Region Øst A0-1 D/v elektriske anlegg Tunneler Oppland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-12-01 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Statens vegvesen Region øst A0-1 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger i Oslo 2012-2014 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-07-18 Konkurransegrunnlaget Drift og vedlikehold av

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ANBUDSBESKRIVELSE VINTERDRIFT KOMMUNALE VEIER BLEIKVASSLI M/OMEGN SESONGENE 2015/2016 TIL OG MED 2018/2019 MED MULIGHETER FOR FORLENGELSE TO SESONGER 1. Innbydelse til

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Statens vegvesen Region Nord A0-1 5001 Elektro Helgeland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-10 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap.

Detaljer

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad Anleggsdagene 2013 Motstrid mellom kode og tekst Onsdag 23. januar kl. 14.45 Advokat Erling M. Erstad Utfordringen Særlig hvor beskrivelsen bygger enten på NS 3420 eller Håndbok 025 Kode og tekst Forsøkt

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud 10. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Prosessen Utlysning av tilbud i januar Tilbydere har 4-6 uker å regne på Tilbudene

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

0901 Setesdal Driftskontrakt 2012-2018

0901 Setesdal Driftskontrakt 2012-2018 0901 Setesdal Driftskontrakt 2012-2018 Setesdal mangedelt kontrakt Sigurd Wiberg, prosjektleder Setesdal 2013-01-23 Mål/ hensikt med ny kontraktsform Flest mulig tilbudsgivere Kostnadseffektiv drift- og

Detaljer

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Knut Magne Reitan, Siv.ing Reitan AS Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen Innhold Bakgrunn Spørreundersøkelse Foto: Lars Christensen, Statens

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal

MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal MEF - Anleggsdagene 2014 Håndbok 066 Oppdatert kontraktsmal Foto: Statens vegvesen Disposisjon Ulykkesutvikling i entreprisedriften Tiltak mot alvorlige arbeidsulykker Innskjerpinger om HMS Tiltak mot

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200 Statens vegvesen Region nord A0-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-20 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Statens vegvesen D2-IC0842a - 1 D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Innhold 1 DAU-formatet... 2 2 Rapportering av mengdeinformasjon... 2 3 Tekniske krav... 5 4 Begrensninger...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

- Veiesystem - Kontrakt

- Veiesystem - Kontrakt Spredere Nøyaktighet - Veiesystem - Kontrakt Mengdenøyaktighet spredere Noen erkjennelser. det som gjer meg veldig betenkt er den observasjonen. har gjort på kvaliteten av automatisk datafangst. På nytt

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Staten s vegvesen Konkuransegrunnlag Prosjekt: Fv 40 Stenge elsrud Øygard, forsterkning Parsell: Hp06 Prosjekt nr. : 204999 Sveis nr.: 2011098534 November 2011 KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Statens vegvesen

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784 Statens vegvesen Region vest A0-1 Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen - Varden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje

Detaljer

Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014

Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014 Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47416869.aspx Ekstern anbuds ID 2014-845293 Saksnummer 2014095041 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Vinterdagene 2014 Utfordringer før og nå, krav til vinterstandard

Vinterdagene 2014 Utfordringer før og nå, krav til vinterstandard Vinterdagene 2014 Utfordringer før og nå, krav til vinterstandard Bilde; NRK, Brøyt i vei Utfordringer før og nå; krav til vinterstandard Hvilke utfordringer har vi hatt? Overgang fra produksjon til entreprisedrift

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 2 Kløfta - Kongsvinger Parsell Hedmark grense - Slomarka A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-14 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 2 Kløfta - Kongsvinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og g/s-veg A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-06-20 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll

Detaljer

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg ALLE har rett til å komme TRYGT FRAM Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg Hva sier den nye vinterdriftsstandarden? Det skal ikke være løssnø og is på riksveger for sykling

Detaljer

Krav til kompetanse i driftskontraktene

Krav til kompetanse i driftskontraktene Krav til kompetanse i driftskontraktene Innlegg på avslutningsseminar om Kompetanseutvikling drift og vedlikehold 5. april 2011 Sjefingeniør Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Krav til

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 7 2 Kontraktsdokumenter... 10 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 10 3.1 Samfunnsansvar... 10 3.2

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R

Møre og Romsdal 13.11.2013 Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Viltforvaltersamling Møre og Romsdal Kjell Haukeberg fagkoordinator D&V vegavd i M&R Vegavdelingen i Møre og Romsdal Statens vegvesen region midt Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i

Detaljer

Driftskontrakt elektriske anlegg

Driftskontrakt elektriske anlegg Statens vegvesen Region midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2016-03-01 Driftskontrakt elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap. A E 2017-01-01 2021-12-31 Saksnr: 15 / 221143

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Jakob Wahl, Tone Kleven, Kai Kriiger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Jakob Wahl, Tone Kleven, Kai Kriiger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om en drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Klagenemnda fant at forbeholdet i valgte leverandørs tilbud ikke

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

02.04.2014. Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift. Brøytehastighet. Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider

02.04.2014. Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift. Brøytehastighet. Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider Vinterdrift Brøyting - snørydding strøing andre vinterarbeider Høgskolen i Narvik Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Brøyting legger grunnlaget for god vinterdrift Viktig for godt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Veglysanlegg Kines A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Veglysanlegg Kines Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Statens vegvesen Region midt A0-1 EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Omlegging av kommunale VA-ledninger Østre Rosten A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-03-13 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Statens vegvesen Region Midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv30 Svølgjatunnelen, EX-kabel Tilbudsnummer: 2014/118854 Statens vegvesen Region

Detaljer