Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter"

Transkript

1 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 1 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016

2 Utgangspunkt når en offentlig virksomhet lyser ut en konkurranse Forskrift om offentlige anskaffelser FOR Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår (1) Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. (2) Oppdragsgiver kan fastsette særlige vilkår for gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at disse er forenlige med EØS-avtalen og er angitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vilkår for gjennomføring av en kontrakt kan omhandle sosiale hensyn og miljøhensyn. (3). (4).

3 Kontraktsdokumenter Kap. C1, pkt. 4 Rang Avtaledokument Tilbudskonferanse Referat Referater Entreprenørens tilbud Konkurransegrunnlag Tid 3

4 Konkurransegrunnlag og tilbud Dokumentoversikt (1 av 3) A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste (inneholder liste over en rekke dokumenter) Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument 4

5 Konkurransegrunnlag og tilbud D D1 D2 Dokumentoversikt (2 av 3) Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2-I Drifts- og vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon.. D2-K Kvalitetssystem D2-P Vegbilder D2-R Skjema for rapportering til byggherren D2-S Informasjon om vegnettet m.m. D2-T Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken D2-V Vegnett og objektdata fra Vegdatabanken 5

6 Konkurransegrunnlag og tilbud Dokumentoversikt (3 av 3) E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema 6

7 Tolkingsregler ved motstrid Motstrid mellom dokumentgrupper Motstrid mellom dokumenter i samme gruppe f. eks. i Konkurransegrunnlaget: Motstrid mellom beskrivelse D1 og instrukser/d2-i (og tilsvarende for for andre D2-dokumenter) 7

8 Eksempel Grunnpakke (kantklipp mm)

9 Grunnpakke (kantklipp mm) Motstrid mellom dokumenter i samme gruppe Forhold mellom D1 og D2-dokumenter Eksempel på håndteringsregel gitt i konkurransegrunnlag Kap. D1 bokstav c) gir klippebredder som generelle krav (f. eks. 6 og 4 m) kombinert med bestemmelser om utvidelse og begrensning av klippebredden. Kap. D2-V4-35f gir klippebredder langs vegnettet og arealer som summeres opp. Hvordan løses eventuell motstrid mellom disse dokumentene, dvs dersom arealet iht bestemmelsene i kap. D1 blir forskjellig fra arealet angitt i D2-V4-35f? 9

10 Aktuelle kontraktsbestemmelser NS 8405 NS 8406 NS 8407 Norsk bygge- og anleggskontrakt Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Diskuter med sidemannen hvilke av disse standardene kjenner dere? Hvilken standard egner seg best for driftskontrakter?

11 Generelle kontraktsbestemmelser

12 Grunner for valg av NS 8406 Hensiktsmessig med en felles standard for flest mulige kontraktstyper: Bygging Drift Vedlikehold (som asfalt) Oppmerking Elektrodrift Kompetanse på flere kontraktsstandarder krevende for begge parter NS 8405 har i større grad enn 8406 preklusive bestemmelser («bordet fanger bestemmelser») Planlagt å endre strukturen: Nytt kap. C2 = kap. C2 + Kap. C3 Diskusjon: Slå sammen C1 + C2 + C3?

13 Spesielle kontraktsbestemmelser C2 ift C1 NS8406, hvorfor? standarden er upresis: Vi presiserer byggemøter hver 14. dag der ikke annet er bestemt, gjelder Ikke brudd på standarden å bestemme annet Avtaledokument ift Blankett 8406 Spesielle kontraktsbestemmelser svarer fremfor Blankett 8406 som ikke brukes Krav til HMS og YM som byggherren er forpliktet av og som må videreføres Eksterne lover og forskrifter (BH-forskrift, ligningslov, vegtrafikklov, skiltforskrift, avfallsforskrift mv + interne krav som rundskriv)

14 Generelt for C2 - C3 ift NS 8406 C2 er spesielle kontraktsbestemmelser gjeldende alle kontrakter under hb 066 Entreprenør skal aldri finne overraskelser her, dvs låst! C3 er fag-/prosjekttilpassede kontrakts bestemmelser. Tillatt å gjøre noen justeringer (gråbunntekster) Det er her andre skjerpinger eller tillempninger må tas

15 Kap C2/C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Kap C2/C3 er spesielle kontrakts bestemmelser der NS 8406 ikke er dekkende. Byggherren har gjennom rundskriv Ikke lov til å innføre skjerpede kontrakts-bestemmelser som endrer risikofordelingen mellom partene. Kap C2/C3 Spesielle kontraktsbestemmelser ift kap D1 Beskrivelse: Kap D1 omhandler beskrivelse av produktet. Reaksjoner ved avvik, trekkregler mv hører hjemme i spesielle kontraktsbestemmelser.

16 Personell (C2-5) Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet Person(er) med overordnet daglig administrativt ansvar og gjennomføringsansvar skal være ansatt hos entreprenøren.

17 Kap. C2 pkt. 27.2

18 Språkkrav (C2-6) All formell kommunikasjon under gjennomføring skal skje på norsk. Minst en av arbeidstakerne på et arbeidslag skal kunne kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til ev andre språk hos øvrige på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Der vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.

19 Spørsmål Driftskontraktene har foruten språkkrav, også krav til gjennomføring av kompetansetester innen vinterdrift. Firmaet Sten & Stønn har ansatt sjåfører fra Litauen. Hvilke språkkrav gjelder for disse sjåførene? - I utførelsen av arbeidet - Når de skal ta bevise at de har nødvendig kompetanse

20 Oppstartsmøte og samhandlingsprosess (C2 8) For felles kontraktsforståelse felles målsetting omforente samhandlingsprosedyrer avholdes oppstartmøte og samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid Gjennomføres før arbeidene igangsettes IKKE forhandlinger; tilbud er gitt, kontrakt er inngått!

21 System med innlevering av tilbud i to konvolutter og vurdering av tilbudets planer bortfaller Erstattet av nye bestemmelser hvor forpliktelser i forhold til samhandling inngår

22 En vanlig driftskontrakt er krevende og omfattende Helårskontrakt alle typer driftsoppgaver unntatt elektroarbeider (tunnel/bergsikring mv drenering grøntvedlikehold- renhold vinterdrift..) Rapportering (omfattende: Føreforhold, hendelser, trafikkskader, objektregistrering, kjemikalier, vintermengder, elektroniske data, HMS, oversiktslister) Kvalitet (NS-ISO 9001) Samhandling

23

24 Er det rett å sette ut alt dette i én kontrakt? Ja, i mange områder Nei, i andre Avhengig av Hvor godt markedet fungerer lokalt Hvor modent markedet totalt sett er Hvor spesialiserte oppgavene er

25 Forsøkskontrakter med utvidet byggherrestyring Kontraktsområdene: Vesterålen Alta Indre Romsdal Setesdal

26 Oppdraget 1. Om kontraktsformen har konsekvenser for levert kvalitet. 2. Om kontraktsformen bidrar til reduserte kostnader i forhold til ordinære driftskontrakter. 3. Hvordan arbeidsomfanget hos byggherren påvirkes målt i forhold til ordinære driftskontrakter. Vurdere samsvar med mål/hensikt for alle fire forsøksområdene 4. Om kontraktsformen bidrar til å opprettholde og evt. styrke kompetanse hos byggherren. Dette gjelder kompetanse som entreprenøren har, som f.eks. kunnskap om arbeidsmetoder, kalkyler og kunnskap om lokale forhold. 5. Om kontraktsformen har konsekvenser for konkurransen om oppdragene målt i forhold til ordinære driftskontrakter. 6. Om kontraktsformen gir muligheter til lokale entreprenører som ellers antas å ha begrensede muligheter til å komme inn på markedet for driftskontrakter, for eksempel fordi de ansees som for dårlig kvalifisert til å påta seg ansvaret for en ordinær driftskontrakt. 7. Om det er valgt en hensiktsmessig innretning på kontraktene når det gjelder inndeling i delkontrakter, som f.eks. ulike typer fagkontrakter. 8. Hvordan SHA har utviklet seg med spesielt fokus på arbeidstidsbestemmelser (2014) Anbefaling om videre konkurranseutsetting for alle fire områder Anbefale om tilsvarende kan benyttes andre steder ODK = Ordinære driftskontrakter

27 Nøkkelinformasjon om områdene Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Oppstart 2010 *) Veinett 825 km 587 km 565 km 442 km Antall kontrakter **) 10 Kontraktsum 189 MNOK (5 år) 198 MNOK (5 år) 174 MNOK (6 år) 229 MNOK (5 år) Byggherreorganisasjon 5 årsverk 3,8 årsverk 6,5 årsverk 4 årsverk *) Vesterålen har inngått tilsvarende kontrakter Lofoten inngått tilsvarende kontrakter i 2014 **) Konsolidering i Setesdal

28 Sammendrag Konkurranse For mange konkurranser med lav deltakelse og høy prisspredning Lykkes med å tiltrekke lokale entreprenører Kvalitet Ikke avdekket forskjeller i kvalitet mellom forsøksområder og ordinære driftskontrakter Risiko for varierende standard Kostnad Positiv utvikling i tre av fire områder Arbeidsomfanget hos byggherre øker med oppdeling Kompetanse Økt kompetanse hos byggherre og entreprenør Lite systematisk tilnærming til kompetanseutvikling SHA SHA på likt nivå med ordinære driftskontrakter

29 Konkurransesituasjonen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% Andel kontrakter med to eller færre tilbydere 25% 10% 0% 0% ODK Setesdal Vesterålen Indre Romsdal Alta Vesterålen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Spredning i tilbudene 94% 85% 60% 49% 52% 24% 15% 17% 15% 9% Vesterålen Alta Indre Romsdal Setesdal Vesterålen Høy/Lav Nest Lav/Lav 2015 ODK Gjennomsnittlig antall tilbydere Vurderinger: Alta Indre Romsdal 2,2 2,8 2,2 5,0 2,5 4,7 Setesdal og Vesterålen har for mange konkurranser med lav deltakelse Vesterålen Setesdal 3,4 3,3 3,5 0,8 4,2 Stor spredning tyder på manglende oppgaveforståelse og priskompetanse ODK Vesterålen ,7 2,5 4,2 4,8 1,0 5,8 Lykkes med å gi muligheter til lokale entreprenører riksentreprenørene fraværende i to av områdene Lokale entreprenører Riksentreprenører Vesterålen 2015 lykkes bedre

30 Krav til entreprenørenes systemer, planer og rapportering Administrasjonskrav ODK Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Vurderinger: Reduserte krav til entreprenør forutsetter at SVV gjør dette selv, gitt lik kvalitet SVV mangler systemer og metoder for å utføre entreprenørenes oppgaver avhengig av enkeltpersoner Risiko for uforutsigbar og varierende drifts- og vedlikeholdsstandard

31 Etterlevelse av krav til inspeksjoner og kontroll SVVs inspeksjoner, ELRAP - Kontroller per mil 2012/ / /2015 Tilstøtende 2014/ Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Kontroll på ulike prosesser Prosess Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Grusdekker Faste dekker 60 Kantstolper og tunnelmarkeringer Brøytestikk Skilt Bygninger og utstyr på rasteplasser Leskur Renhold Brøyting Rydding Strøing Vurderinger: Observasjoner: Alle områder har høyere kontrollnivå enn tilstøtende, Vesterålen et unntak Forsøksområdene samlet har dobbelt antall inspeksjoner som tilstøtende område SVV gjennomfører flere kontroller enn tidligere høyere etterlevelse av SOPP enn ODK SVV bør kontrollere mer ettersom krav til entreprenørens kontroll er redusert Alta og Vesterålen synes å kontrollere for lite Definisjon av kontrollstrekning en utfordring svekker analysens utsagnskraft

32 Brukernes opplevelse av kvalitet INTERVJUER Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Busselskap Tungtransport UTVIKLING ANTALL Antall klager per mil VTS Forsøksområder Tilstøtende Året før forsøk Vurderinger: Varierende tilbakemelding fra brukerne Ingen signifikante forskjeller i brukernes opplevde kvalitet mellom forsøk og ODK

33

34 Arbeidsomfanget hos byggherre 7 Antall årsverk 50 Antall kontrakter ODK Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal 0 Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Vurderinger: Større byggherreorganisasjon i forsøksområdene enn i ODK Størrelse på byggherreorganisasjon avhenger av antall kontrakter Forventet vekst fra analyse 2013 og 2014 har ikke inntruffet

35 Kompetansen i de lokale avdelingene har økt UTVIKLING KOMPETANSE Vinterbeslutningsstøtte Lokale forhold Vinterdrift Gjennomføring og oppfølging Sommerdrift Utforming av kontraktene Teknisk forståelse Gjennomføring av anskaffelsesprosess Metodevalg og forståelse Forståelse av kvalifkasjonskrav Utforming av konkurransegrunnlag Prosjektering/anbudsprosess Kostnadsoverslag og kalkyle Snitt drift Snitt forsøk Vurderinger: Byggherrekompetansen har utviklet seg positivt i områdene Ser ingen systematiske forsøk på å utnytte kompetanse utenfor forsøksområdene Kompetanse utviklet i Setesdal benyttet i Vegdirektoratet og Region Sør i flere sammenhenger Entreprenørenes styringskompetanse har gjort dem kvalifisert til nye og større oppgaver

36 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Krav i kontrakt Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Krav til månedlig gjennomføring av vernerunder Arbeidsvarsling etter krav i håndbok 051 R 18 rapporter, uønskede hendelser Månedsrapport HMS R19 Vurderinger: Kravene knyttet til SHA, som beskrevet i kontraktsmal er hovedsakelig ivaretatt Høyere tilfredsstillelse av krav 2014/2015 enn tidligere SHA-arbeidet synes å være på tilnærmet samme nivå som ordinære driftskontrakter Oppfølging av arbeidstid er neppe dårligere enn i ordinære driftskontrakter

37 Samsvar med mål og hensikt med forsøk 0 = ODK + = Gunstig = Ugunstig Vesterålen Alta Setesdal Indre Romsdal Kostnad Kvalitet Konkurranse 0 0 Lokale Kompetanse

38 Valg av overordnet innretning avhenger av situasjon Sunn konkurranse Bruk ODK Ugunstig konkurransesituasjon Del opp kontrakter til nytt segment leverandører aktiveres. Behold administrative krav Mål om økt byggherrekompetanse Del opp med lave administrative krav til entreprenør

39 Valg av innretning ved oppdeling av kontrakter Innretning avhenger av lokale forhold og hva man ønsker å oppnå Helårskontrakter bør foretrekkes Fagkontrakter kan vurderes for spesialiserte prosesser Vis varsomhet med å eksperimentere med kompensasjonsformater Oppgjør per time framfor km gir økt kostnadsrisiko og mindre kvalitetsrisiko Predefinerte rater på selvkostnivå balanserer risiko mellom SVV og entreprenør Administrative krav som fjernes fra kontraktene må håndteres av SVV Kontraktssum forplikter SVV - begrenser budsjettfleksibilitet Omfanget av oppstart må ikke undervurderes Dersom utvidet byggherrestyring er aktuelt framover bør det utarbeides overordnede prinsipper for valg av innretning og maler

40 Kap. D Beskrivende del Vedleggsdel

41 D2- V Vegnett og objekdata fra Vegdatabanken Dette vedlegget er et uttrekk fra VDB og programmet FUNKRA brukes til å lage EXCEL filer med dette innholdet:

42 Kap. D2-T Tilstandsregistreringer Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand/etterslep og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken

43 Etterslep - Noen spørsmål Hva og hvor mye? Hva gjør vi med dette? Registrerer og presenterer det? Bestiller fjerning i kontrakten? Fjerner det før kontraktsstart? Overlater problemet til den nye entreprenøren? Hva med etterslep på objekt utenfor kontraktsansvaret som har konsekvenser for gjennomføring av kontraktsarbeidet? Skjønner vi og tilbyderene konsekvensene av dette etterslepet?

44 Spesielle kontraktsbestemmer om etterslep

45 Det står noe mer i D3.29 og i kap. C1 pkt. 18 om byggherrens ytelser 29 Priser og prisnivå Kostnadene for fjerning av materialer, masser, varer, avfall og snø, opplasting, transport og levering inkludert leveringsavgifter, skal bæres av entreprenøren og er inkludert i kontraktens priser. Prisene omfatter også alle kostnader som er forbundet med det etterslepet og den tilstanden som vegnettet hadde på det tidspunktet kontrakten ble inngått. Byggherren må opplyse om tilstand som gjør at entreprenøren kommer med et krav om vederlagsjustering for påførte merkostnader knyttet til risikoen som Byggherren bærer

46 D2-P - Vegbilder På henvisningssiden har vi skrevet følgende: Nederst på denne websiden finner vi:

47 Kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Dette er kort og godt Instruksdelen som beskriver all skreddersømmen i kontrakten og som det er henvist til fra andre deler av kontrakten, særlig kap D1 for nærmere beskrivelse av hvordan en oppgave skal utføres.

48 Instrukser supplerende informasjon og kravspesifikasjoner kap. D2-I Byggherren vurderer hvilke instrukser kan kokes fra før og hvilke instrukser som kan kokes fra standardinstruksene på nettet Regionale maler

49 Kap. D1 - Beskrivelse Prosessfordelt kravspesifikasjon 3 : Tunneler 4 : Drenering 6 : Vegdekker 7 : Litt av hvert... 8 : Bru og kai 9 : Vinterdrift

50 Fravik fra Hb 066 jfr. NA 2011/2

51 Kap. D1 i malen

52 Struktur på kravspesifikasjonen i kap. D1 Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette kap. bygd opp som vist nedenfor: a) Omfang Beskrivelse av hva prosessen omfatter. Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i vedlegg D2-S15 (standardisert fellesdokument for alle kontrakter). Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett. b) Materialer Krav til materialer.

53 struktur kap. D1, forts. c) Utførelse Krav til funksjon, standard og utførelse er bygd på ny håndbok R610 - standard for drift og vedlikehold. Kravene er like for alle vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. Generelle krav til rapportering er gitt i kap. C3. Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den enkelte prosess. d) Toleranser e) Prøving, kontroll x) Mengderegler For alle punkter a) x) vil vedleggsdelen og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av den enkelte prosess.

54 Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper Oppbyggingen følger prinsippene fra håndbok R761 (tidl. 025.) Krav til materialer, arbeidets utførelse, kontroll og toleranser angitt på et høyt nivå gjelder også for et underordnet nivå. Arbeidets omfang beskrevet i en overordnet prosess gjelder imidlertid ikke for den underordnede, dersom ny tekst for omfang er angitt.

55 Øvrige opplysninger For rundsumsprosesser har den utførende funksjonsansvar i kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. Prosesser med enhetspriser utføres etter avtale med byggherren. På enkelte prosesser med enhetspriser har entreprenøren funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen. Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i kostnadene for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid, etterarbeid eller arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på samme eller på et annet objekt.

56 Prisgrunnlag og måleregler Hb R761, pkt. 4.3:

57 Prisgrunnlag og måleregler kap. C3 pkt. 29

58 Stedkoder For å angi hvilken vegtype arbeidet er knyttet til er det benyttet stedkoder : riksveg = c3rveg riks-g/s-veg = c6gsvg fylkesveg Møre&Romsdal = fv15mr fylkes-g/s-veg Møre&Romsdal = fv15zm fylkesveg Sør-Trøndelag = fv16st fylkes-g/s-veg Sør-Trøndelag = fv16zs... (fylkesveg Oppland = fv05op)

59 Inndeling av prosesser i Grunnpakke og variabel del eksempel støyskjermer Noe kan prises gjennom RS, men ikke alt Byggherren ønsker mest mulig på RS for å unngå arbeid med mengdeoppfølging og det tilhørende oppgjøret og det forenkler budsjettarbeidet i SVV Entreprenøren har best forutsetning for å velge det mest effektive opplegget for å løse oppgaven se bestemmelser i kap. C3 pkt 4

60

61

62 Innledningen i de nye kontraktene om vinterdrift basert på ny Hb R610 (tidl. 111) Stikkord: Forutsigbar og god regularitet Sikker trafikkavvikling for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn Best mulig veggrep og jevnhet i perioder hvor det aksepteres snø- og isdekke på vegen

63 Beskrivelse av vinterarbeider Basert på ny Hb 111 Vi har inndelt vegnettet i 10 vinterdriftsklasser Disse vinterdriftsklassene er beskrevet i kap. D2-S10 Vegnett med krav til bar veg

64 Begreper for bruk av salt Vi har knyttet begrepene til hensikten med bruk av salt: Anti ising Anti-kompaktering De-ising Salting for å unngå glatt veg pga tilfrysing eller rimfrost Salting for hindre sammenpakking av snø og gjøre den lettere å fjerne mekanisk Salting på snø eller issåle for å gjenopprette bar veg

65 Når skal salt brukes og med hvilken hensikt? Driftsklasse Anti-ising Anti-kompaktering De-ising Kommentar DkA Ja > -12 Ja > -12 Ja > -12 Kaldere enn -12 etter samråd med byggherre DkB Ja > -10 Nei < -10 DkC Ja > -6 DkD og DkE GsA Nei < -6 Ja > -3 Nei < -3 Ja > -6 Nei < -6 Nei Nei Som DkB Ja > -10 (Skal vanligvis ikke forekomme) Tynn is og rim over -6 snø/isdekke over -3 Tynn is og rim over -3 i overgangsperioder (f.eks. høst/vår) I kortere perioder (f.eks. om natten) er salting tillatt når det er kaldere enn fastsatt temperatur Salting under snøvær krever vanligvis mye salt skal ikke forekomme. Salting begrenset til å forebygge og fjerne rimfrost samt tynn is og hindre tilfrysing når vegbanen er våt GsB Salting helt unntaksvis

66 Driftsopplegg med tilstrekkelig kapasitet I ny Hb 111 er det satt krav til hvordan «værhendelser» skal håndteres Det er satt spesifikke krav til hva som skal gjøres: «før en værhendelse» gjennom preventive tiltak når det er indikasjoner og varsel om kommende værhendelse «under en værhendelse» med kontinuerlig innsats med ressurser og utførelse «i henhold til krav til innsats» «etter en værhendelse» med tilbakeføring til godkjent føreforhold innen tidskrav gjennom kontinuerlig innsats med ressurser og utførelse «i henhold til krav til innsats»

67 Ny vinterstandard - Hovedprinsipp Driftsperioder Værhendelse Før Under Etter KRAV til Føreforhold KRAV til Innsats KRAV til Frister - Føreforhold

68 Hvordan er krav til kapasitet satt? Generelt gjelder: I tillegg er det satt krav til maks. syklustid for brøyting og strøing (inkl. henting av strømidler)

69 Krav til maks syklustider Driftsklasse Brøyting (timer) Strøing (timer) DkA 1,5 1,5 DkB (høy-middels-lav) 2 2 DkC 2,5 3 DkD og DkE 3 4 GsA 2 2 GsB 3 3 Krav er fastsatt i ny Hb R610 hvor krav til vinterdrift har blitt skjerpet. Brøyting skal skje minst like ofte eller oftere enn salting Krav til syklustider innebærer mer intensiv innsats for brøyting og strøing gjennom hyppige tiltak med så lavt forbruk av salt som mulig («hands on») Krav til metoder og mengder salt gitt i en særskilt kravspesifikasjon («saltinstruksen»)

70 Ny saltinstruks Intensjonen med omarbeidingen «tvinge» entreprenøren til å velge den mest miljøvennlige metoden Dvs «saltløsning» der det er teknisk mulig og under forhold hvor bruken av salt begrenses Ikke bestandig (men svært ofte) optimalt med saltløsning f.eks. under snøvær eller ved våt vegbane ingen grunn til å strø vann og betale ekstra for dette Anti-kompaktering: Det skal ikke saltes for å smelte snø men for å gjøre det mulig å fjerne snøen mekanisk

71 Dette var enkelt? Hvilken betydning har disse kravene for entreprenøren med ansvar for å planlegge og lede arbeidet, styre utkalling og velge rett metode? Kompetanse Bemanning +++???

72 Oppgjørsformer vinterdrift Eksempel: Forhåndspriser i Region øst: ØST Driftskontrakter 2013 Sammenstilling av enhetspriser for vinterdriften: Brøyting og høvling. Enhet: km Befuktet salt og slurry. Enhet: tonn Tørr sand. Fast sand. Tørt salt. Salt løsning. Kontrakt Enhet: tonn Enhet: tonn Enhet: tonn Enhet m Asker og Bærum Ren/Eng/Try Gjøvik/Toten Priser I tillegg får Entreprenøren en avtalt RundSum per sesong for å dekke merkostnader utover disse prisene Prisene er betydelig lavere enn selvkost, entreprenøren vil relativt sett får bedre betalt for å bruke saltløsning enn de andre metodene

73 Prosess 95.2 RS del + variabel del med forhåndsprising

74 Prosess 95.2 RS del + variabel del med forhåndsprising (forts..) Hver vinterdriftsklasse prises med egen RundSum vegnett angitt i kap. D2-V5-1.. (regneark data fra NVDB)

75 Variabelt oppgjør med priser fastsatt av byggherren Prosess 95.2 Prosess Strøing med sand Tørrsand Fastsand

76 Variabelt oppgjør med priser fastsatt av byggherren Prosess Strøing med salt vinterdriftsklasser DkA-DkE Tørt salt Befuktet salt og saltslurry Saltløsning Hvilken metode/prosess bestemt gjennom kap. D2-ID9300a Bruk av salt

Kontraktsdokumenter Kap. C1, pkt Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Del 1

Kontraktsdokumenter Kap. C1, pkt Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Del 1 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 1 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Utgangspunkt når en offentlig virksomhet lyser ut en konkurranse Forskrift

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 1 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Utgangspunkt når en offentlig virksomhet lyser ut en konkurranse Forskrift

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 1 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2017 Hva inngår? Kap. A3 1001 Mandal 2017-2022..rutinemessige driftsoppgaver og

Detaljer

Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre

Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre Torgeir Leland Vegdirektoratet Byggherreseksjonen SaltSmart avslutningsseminar 29. november 2012 Anbefalte tiltak I forrige innlegg ble anbefalingene

Detaljer

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013-2018 Flekkefjord trafikkstasjon 2012-12-11 Tilbudskonferanse Innledning med presentasjon Viktige endringer i årets kontraktsmal Gjennomgang av denne

Detaljer

Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen

Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen Oppsummering av statusrapport 2013 Statens vegvesen vinterdager, Hafjell 13.02.14 Dovre Group KS1 og KS2 innen Samferdsel (2000-2013) Evaluering av

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Drift og vedlikehold av ferjekaier

Drift og vedlikehold av ferjekaier Tilbudskonferanse, Bergen Drift og vedlikehold av ferjekaier 1253 Hordaland 2016-2021 Program Åpning/innledning/presentasjon Orientering om prosjektet Spørsmål fra tilbydere 16.06.2015 Åpning, innledning

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget

Detaljer

D2-ID9300a Bruk av salt

D2-ID9300a Bruk av salt D2-ID9300a Bruk av salt Filnavn: D2I-95-1 Instruks for bruk av salt (statens vegvesen) Henvisning: Kap. D1 prosess 95 Brøyting, rydding, strøing m.m. Dato: 2013-07-01 Innhold Bruk av salt - Metode, utførelse

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9300a Bruk av salt

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9300a Bruk av salt Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 D2-ID9300a Bruk av salt Innhold 1 Generelt om bruk av salt... 2 2 Krav til natriumklorid (NaCl)... 3 3 Spredemetoder for salt... 3 4 Ulike hensikter med bruk av salt...

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Høgskolen i Narvik Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Kapittel 12: Vinterdrift 1. Innledning omfang - oppgaver - ressursbruk - effekter 2. Strategier

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane Statens vegvesen Referat Dato: Tid: 11.00 Referent: John Tenden Saksbehandler/telefon: Bernhard Langer / 97552656 Vår dato: 20.01.2017 Vår referanse: 15/224811-7 Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID9300a Bruk av salt

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID9300a Bruk av salt Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 D2-ID9300a Bruk av salt Innhold 1 Generelt om bruk av salt... 2 2 Krav til natriumklorid (NaCl)... 3 3 Spredemetoder for salt... 3 4 Ulike hensikter med bruk av salt...

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Statens vegvesen. Driftskontrakt 1707 Steinkjer Tilbudskonferanse Referat

Statens vegvesen. Driftskontrakt 1707 Steinkjer Tilbudskonferanse Referat Statens vegvesen Referat Dato: 03.12.2015 Tid: 10.00 11.15 Referent: Hilde M. Flåen Saksbehandler/telefon: Hilde Merete Flåen / 74122646 Vår dato: 02.12.2015 Vår referanse: 15/220199-3 Driftskontrakt 1707

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Slik satser Statens vegvesen på vinterdrift av gang- og sykkelanlegg

Slik satser Statens vegvesen på vinterdrift av gang- og sykkelanlegg Bård Nonstad, Statens vegvesen Slik satser Statens vegvesen på vinterdrift av gang- og sykkelanlegg Foto: Dagfin Gryteselv, SVV Foto: Knut Opeide, SVV Agenda Driftskontrakter Vinterdriftsklasser for gang-

Detaljer

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 Generell info Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 er en enhetspriskontrakt for fjellsikringsarbeider på riks - og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Totalt 262 km lang strekning 142 km skal utbedres eller bygges nytt 62 km Helgeland nord (Korgen

Detaljer

Statens vegvesen. Sak 3 Felles orientering om Driftskontraktene 1509 og 1506

Statens vegvesen. Sak 3 Felles orientering om Driftskontraktene 1509 og 1506 Statens vegvesen Referat Dato: 02.12.2015 Tid: 1000-1130 Referent: Marita Talset Saksbehandler/innvalgsnr: Arnfinn Løvik Vår dato: 02.12.2015 Vår referanse: Tilbudskonferanse 1506 Surnadal 2016-2021 1509

Detaljer

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Samhandling Operatørkurs for vinterdrift Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Tilbudskonferanse Kristiansand, Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys

Tilbudskonferanse Kristiansand, Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys Tilbudskonferanse Kristiansand, 06.01.2016 Driftskontrakt elektro 1008 Vest Agder veglys 2016-2021 06.01.2016 Foto: Danielsen Program Åpning/innledning Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget Orientering

Detaljer

Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes

Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Fagdag vinterdrift Region midt 22.10.15 Bjørn Kroken Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Innhold (hva

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

D2-ID9300e Bruk av salt

D2-ID9300e Bruk av salt Filnavn: D2-ID9300e-BrukAvSalt-20111013 Henvisning: Kap. D1, prosess 95 Brøyting, rydding, strøing m.m. Dato: 2011-10-13 Innhold Bruk av salt metoder og utførelse Side 1 av 10 Bruk av salt metoder og utførelse

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring Direktør Lars Erik Hauer

Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring Direktør Lars Erik Hauer Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring 06.05.2013 Direktør Lars Erik Hauer Driftskontrakter - risikobalanse Forsøks kontrakter Driftskontrakter 2011 Entreprenør risiko Hva

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Statens vegvesen Region nord A0-1 A0 Forside og innholdsliste 2013-01-15 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap. A E Vest-Finnmark 2013-2018 2013-09-01 2018-08-31 Saksnr:

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Driftskontrakt elektriske anlegg

Driftskontrakt elektriske anlegg Statens vegvesen Region øst A0-1 A0 Forside og innholdsliste 2016-10-01 Driftskontrakt elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap. A E 2017-09-01 2022-08-31 Saksnr: 16/80154 Statens vegvesen Region øst

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Utfordringer sett fra utfører siden

Utfordringer sett fra utfører siden Trondheim bydrift Utfordringer sett fra utfører siden Foto: Carl-Erik Eriksson Status i dag. Drifter et utvalg kommunale gang/sykkelveger etter GsA standard. Drifter på refusjonskontrakt for SVV riks/fylkesveger

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold Statens vegvesen Referat Dato: 05.09.2016 Tid: 12.00 Referent: Ove Hausvik Saksbehandler/telefon: Ove Hausvik / 47351740 Vår dato: 05.09.2016 Vår referanse: 15/208614-5 Tilbudskonferanse - E1154 Nord-Rogaland

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst 2014-2019 Harstad, 12.2. 2014 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen Vinterdriftskontrakter Bakgrunn for valg av det nye kontraktssystemet Siden konkurranseutsetting av d&v startet i 2003 er det funksjonkontraktmodellen som

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger Kommunevegdagene 2010 Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi Njål Hanasand Veg Stavanger 1 Vinterdrift etter funksjonskrav Vinterdrift av riks- og fylkesvegnettet, med gs.veger

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Statens vegvesen. Referat Tid: Referent: Sigurd Wiberg

Statens vegvesen. Referat Tid: Referent: Sigurd Wiberg Statens vegvesen Referat Dato: 20.04.2012 Tid: 13.00-14.30 Referent: Sigurd Wiberg Saksbehandler/innvalgsnr: Sigurd Wiberg - 37076990 Vår dato: 20.04.2012 Vår referanse: 2012/021536-002 Referat fra tilbudskonferanse

Detaljer

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Samferdsel 2010 Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Driftsstrategi hva har vi lært av FoU-prosjektet E136 i Romsdalen? Sjefingeniør Torgeir Vaa, Vegdirektoratet, ITS-seksjonen Innhold Problemstilling:

Detaljer

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, forarbeider TILBUDSKONFERANSE

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, forarbeider TILBUDSKONFERANSE TILBUDSKONFERANSE A Prosjektinformasjon B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav C Kontraktsbestemmelser D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter A1 Dokumentliste

Detaljer

Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen

Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen Medlemsmøte i Syklistens Landsforening i Trondheim 11.5.2016 Vinterdrift og salting av gs-anlegg 13. 05. 2016 Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 Samhandling og tvisteløsning Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest Leknes,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest Leknes, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest 2013-2017 Leknes, 12.2. 2013 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal Noen presiseringer

Detaljer

Implementering av resultatene fra Salt SMART prosjektet. Lars Aksnes Fungerende vegdirektør

Implementering av resultatene fra Salt SMART prosjektet. Lars Aksnes Fungerende vegdirektør Implementering av resultatene fra Salt SMART prosjektet Lars Aksnes Fungerende vegdirektør Forutsetning for å ta i bruk resultatene Trafikksikkerheten og fremkommeligheten skal ikke bli dårligere når alternative

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold Statens vegves en D2 - S10-1 D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt......... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA......... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy...... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

E39 Oppgradering belysning

E39 Oppgradering belysning Tilbudskonferansen, Bergen E39 Oppgradering belysning Apal-, Hjelmås-, Sauås- og Eikefett små Program Åpning/innledning/presentasjon Orientering om prosjektet Spørsmål fra tilbydere (leverast skriftlig)

Detaljer

Vinterdriftsklasser i kontrakten

Vinterdriftsklasser i kontrakten Drammen kommune, Vei, Natur, Idrett Side 1 Endring av D2I-95-2 gjelder endringer sendt tilbyderne gjennom endringsmelding nr 2 datert 5.3 2014. Tilsvarende endringer i veilengder er gjort i prosess 95

Detaljer

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten.

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten. Statens vegvesen Referat Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Referent: Veronika Wiik Svv Saksbehandler/innvalgsnr: Veronika Wiik - 954 09 144 Vår dato: 12.03.2014 Vår referanse: 2014/030659-001 Møtereferat tilbudskonferansen

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Konkurranse- og leverandørstrategier

Konkurranse- og leverandørstrategier Konkurranse- og leverandørstrategier Bransje- og leverandørmøte Veg og Bane 15. Mars 2011 Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Vegdirektoratet Statens vegvesens byggherrestrategi Det overordnete

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Anbefalinger fra Salt SMART (kap.6 i Sluttrapporten)

Anbefalinger fra Salt SMART (kap.6 i Sluttrapporten) Anbefalinger fra Salt SMART (kap.6 i Sluttrapporten) Sluttseminar 29. november 2012 Åge Sivertsen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen Hovedspørsmål ved bruk av salt:

Detaljer

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Salt SMART seminar 27.02.2007 Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Sjefingeniør Magne Smeland Statens vegvesen Region øst Veg- og trafikkavdelingen Funksjonskontrakter Funksjonskontrakt

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen - Åsmund Holen ViaNova Plan og

Detaljer

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014 Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019 Orientering Drammen kommune 2014 11.02.2014 Innhold: Bakgrunn: Hovedplan vei Drammen kommune 2013 Målsettinger for ny driftskontrakt Tiltak som innarbeides i kontraktsgrunnlaget.

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kapittel 20 Kontraktstyper

Kapittel 20 Kontraktstyper Kapittel 20 Kontraktstyper Torgeir Leland og Gisle Fossberg, Statens vegvesen 20.1 Innledning... 2 20.2 Byggherrefunksjonen... 2 20.3 Entrepriseformer og kontraktstyper... 3 20.4 Prosjektdokumenter for

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer 21.10.2015 Fagdag Vinterdrift Region midt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bakgrunn Saltet har temperaturbegrensinger Ikke

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene 2017-10-23 Åsmund Holen ViaNova Plan og Trafikk AS Utfordring Høytrafikkerte veger driftes om vinteren blant annet med bruk av

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Informasjonsmøte Gardermoen. 1. oktober 2013

Vegpakke E6 Helgeland. Informasjonsmøte Gardermoen. 1. oktober 2013 Vegpakke E6 Helgeland Informasjonsmøte Gardermoen 1. oktober 2013 Vegpakke E6 Helgeland Litt innledning og historikk Omfang Vegutviklingskontrakt Gjennomføring av konkurransen Kontraktsoppbygging Oppsummering

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Driftskontrakt Setesdal

Driftskontrakt Setesdal Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2102-1 Saksbehandler Cato Moen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Driftskontrakt Setesdal 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Salt SMART AP3 Forslag til styringsdokumenter. Forskningskonferansen 2011, Teknologidagene 2011 Pål Rosland, 11.oktober

Salt SMART AP3 Forslag til styringsdokumenter. Forskningskonferansen 2011, Teknologidagene 2011 Pål Rosland, 11.oktober Salt SMART AP3 Forslag til styringsdokumenter Forskningskonferansen 2011, Teknologidagene 2011 Pål Rosland, 11.oktober Innhold Føringer Viktige funn Driftsrelaterte kontrakter Faste anlegg Diskusjon Føringer

Detaljer

Vegteknologikurs, Trondheim, høsten Prosesskoden. Hb R761 / Hb R762. Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet.

Vegteknologikurs, Trondheim, høsten Prosesskoden. Hb R761 / Hb R762. Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet. Vegteknologikurs, Trondheim, høsten 2016 Prosesskoden Hb R761 / Hb R762 Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet rolf_johansen@vegvesen.no å gjøre de gode intensjoner til virkelighet kompetanse

Detaljer

FoU i funksjonskontrakter. Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming?

FoU i funksjonskontrakter. Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming? FoU i funksjonskontrakter Hvordan beskrive prosjektet ved kontraktsutforming? FoU i funksjonskontrakter Hvilke muligheter gir dagens mal for funksjonskontrakter? Hvor skriver man inn dataene om FoU? Hva

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer