Oppdrag Statans.,..11.1undor5?ike1se r Ytse sk. GM-Rappurt 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag Statans.,..11.1undor5?ike1se r Ytse sk. GM-Rappurt 320"

Transkript

1 Oppdrag Statans.,..11.1undor5?ike1se r Ytse sk GM-Rappurt 320

2 NOU3L:. ULOLOLCSRL. SL. oppdrag: Etatens iali 1wtde r5kci3e r Yti e ianliark GM-Rapport 320 Mahngeoloczi:ke og geofysi:ke undnrsc.1te1ser i - NI)1:7)-TROEL: Leder: l'er Fr. TrØften INNHOLD I Dagbok fra tida 27/6-18/ II Dagbok fra tida 17/8 18/ III Konklusjon og forslag til vli½tc underske1ser DI!,/ G i'lansje Geokjemick kart over I'lansje Magnetorneterprofiler ovnr Altenee Plansje G,:ologisk kart over t1te31e3 P1aneje Geokjerniek kart fra Bortas-Ralpasantiklinalen

3 INNLEDNING. Det pågår for tiden regionale malmunderspkelser over kyststroket Vest- Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program spker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet, og på denne måte få avgrenset områder for mere detaljerte undersøkelser. Denne del av landet har i sin tid vært utsatt for en ganske intens skjerpeaktivitet, og en sitter igjen med det inntrykk at det alt overveiende antall utgående mineraliseringer, i alle fall i de mere bebodde deler, allerede e r funnet og har blitt anmeldt til bergmesteren. Resultatene fra den eldre skjerpeperiode har imidlertid for en stor del gått i glemrneboken, og en så det som en viktig oppgave å prove å gjore dette undersokelsesmateriale tilgjengelig på nytt. Nordreisa nerred ble valgt som forspksfelt, og som kildemateriale ble benyttet de anmeldingsdokumenter som finnes bevart i bergmesterarkivet. En gikk systematisk gjennom anmeldingene, katalogiserte dem og fikk dem plottet pa kart. Ved oppfolging felten viste det seg at plottmgen var blftt utfort med en nåyaktignet som må karjkter:seres som tilfredsstillende. Det ble nå bestemt å foreta liknende arkivstudier også for naboherredene Skjervpy, Kvænangen og Kåfjord. Rapportene fremlegges i egne hefter under betegnelsen 516 A, B, C og D. I denne rapport er bare de opplysninger tatt med som ansees mest nodyendig for den videre uppfolging. Den mere omfattende Nordreisarapporten, 516 A, beskriver fremgangsmåten i detalj og inneholder dessuten fyldigere kapitler vedrorende historikk og diskusjon.

4 REGISTRERING, PLOTTING, KATALOGISERING. Bergmesteren i Finnmark stilte til disposisjon et utdrag av de anmeldinger som var å finne i arkivet vedrørende Kvænangen herred for tidsrommet For perioden er det tydeligvis et tomrom i arkivet. Listen, som består av 250 innsendte anmeldinger med ialt 1184 punkter er vedlagt rapporten som Bilag II. Hr. Yngvar Meiland, Bryn utforte plottingen på 1: AMS-kart, senere omtegnet til 1: og vedlagt rapporten som Pl. 1. De originale 1: kartene finnes arkivert ved NGU under betegnelsen "Ertsanmeldinger, Finnmark bergmesterembede, tegning nr. 516 A,B,C,D - 1 til 19. Kopier av disse kan fåes utlevert ved henvendelse til NGU. De anmeldte punkter er gruppert i "funnområder" inntegnet på kartet som ringer av forskjellig storrelse og form. De er nummerert fort1opende i (stort sett) kronologisk orden etter forste anmelding innen vedkommende område. Denne gruppering er også presentert i listeform, Bilag I. Her finner en områdenes navn og koordinater, antal1 anmeldinger, når og av hvem anmeldingene er foretatt, antall anmeldte punkter og henvisning til anmeldmgenes originale tekst i 13ilag H. OPPFOLGING. Hensikten med denne grundige katalogiser ng er å lette den npyere lokalisermg, en prosedyre som bare kan gjennomfpres ved oppfolging i felten. Blokkleteren velger ut sitt arbeidsområde fra kartet, går til Bilag I hvorfra han dir'.geres ttl skjerpernes originale stedsangivelser i Bilag II. Bilag : vil også gi ham et inntrykk av hvilke områder som har tiltrukket seg den stprste interesse. Det har ikke vært foretatt systematisk feltoppfolging i Kv,,enangen herred, men flere av funnstedene er besokt, og en har det inntrykk at plottingen er utfort med tilfredsstillende npyaktighet.

5 - 4 HISTORISK ANALYSE. Under den systematiske oppstilling av anmeldingene fremkommer det enkelte trekk som belyser skjerpingens historiske utvik1ing. Figurene 1-3 på neste side illustrerer aktiviteten og resultatene av den summarisk for hele herredet over det tidsrom som kildernaterialet dekker ( ). Fig. 1, som angir antall anmeldinger pr. år, må tolkes med reservasjon. Mens enkelte skjerpere veiger å sende inn en separat anmelding for hvert punkt han onsker å sikre, kan andre slå sammen flere - opp til 60 - i en og samme anmelding. Kolonnene blir av den grunn ikke gjensidig representative. Fig. 2 gir et sikrere billede av skjerpefrekvensen, interessen for skjerping, eller kanskje den mest pålitelige uttrykksfaktor: villigheten til å investere. Helst burde figuren vært sammenholdt med en tilsvarende fremstilling av mutingsfrekvensen. Mutingsregisteret for Kvænangen er imidlertid ikke gjennomgått, og noen kurve over innmutinger er folgelig heller ikke utarbeidet. Skjerpehistorien i Kvænangen er noe annerledes enn den vi finner i nabuherredene i vest, Skjervoy og Nordreisa. De aller f1este funn er gjort i en prekambrisk gronnsten-svartskiferformasjon med malmgeologiske forhold som er temmelig forskjellige fra de i den kaledonske malmprovinsen i vest. Dette kan ha hatt en viss betydning, men den viktigste årsak er nok den,:t befinner oss i et område hvor det har foregått regulær gruvedrift lenge for det tidsrom som vårt kildemateriale gir oss anledning til å studere. Dette fremkommer også tydelig av Bi1ag II hvor den forste anmelding, med 19 punkter dekker samtlige "i det fri falne gruber" på Badderfjellet (funnområde nr. 163). Det forste kjente malmfunn i Kvænangen gjelder den s.k. "Gamlegruva" eller "E-gruva". Den ble funnet av samene i 1829, og i 1831 gikk det forste hestelass med malm til smelteverket i Kaafjord i Alta. I 50-årene ble Cedars gruve funnet og satt i produksjon, og en har grunn til å anta at alle de forekomstene en kjenner til på Badderfjellet var blitt funnet innen , da det engelske selskapet innstilte sin virksomhet i Kvænangen erhverver konsul Nils Pehrson rettighetene ti1 de gamle gruvene pa Badderfjellet. De bergrettslige sikringer foretaes i eget navn, tydeligvis i den hensikt å opprette et eget selskap for drift av forekomstene i Kvænangen, Alta og Repparfjord. Han forstår imidlertid snart at disse forekomster ikke gir grunn1ag for noen selystendig virksomhet og overdrar alle rettigheter ti1

6 :'.:..:' ' : :. -'.. " ".... :... ' ' : T T: : 1...".. 19'bo... : Antall anmeldiu - i alt 250., : rs'p i. 10; 0 sb r punkter - i alt : Antall nyfunn - i alt 43. i.....,... 1

7 - 6 Sulitjelma Aktiebolag, hvor han se1v sitter som hovedaksjonær. Ved konsesjon av ble dette selskap gitt ti1latelse til å erhverve og drive en hel serie kjente forekomster i "Skjervo, Kvænangen og Kvalsund Thinglag". Den ble denne konsesjon utvidet til også å omfatte oppsoking av nye forekornster over et storre område begrenset av Kvænangsfjorden fra Nordbotten til Badderen, en linje herfra til "et punkt syd for Muthavare", fylkesgrensen, Langfjorden, Altafjorden og en linje fra Raipasfjellet til Nordbotten. Det onskede område, 69 40' ' N 10 40' '1D, ble begrenset hvorved rnalmfeltene i Repparfjord og Middavarre falt ut. At denne beromte skikkelsen innen norsk bergverksdrift viste så stor interesse for forekomstene i Kvænangen, ga stotet til et kraftig skjerperusj som holdt seg ti1 1909, da eventyret Altens Kobbergruver definitivt var slutt. Som en ser av figuren fortar imidlertid ikke interessen seg helt. Det anmeldes jevnt og trutt, og i 30-årene får vi et nytt oppsving. Denne gang gjelder det jernmalrnforekomstene på Middavarre hvor ing. Worm Lund i A/S Sydvarangers regi gjennomforte ganske utrolig omfattende undersokelser. Sydvaranger sikret seg også rettighetene ti1 forekomstene på Badderfjellet og beholdt dem til 1961, da de ble overlatt til Staten. Med det kjennskap en har til den eldre skjerpehistorie i Kvænangen, b1ir det ganske k:art at fi. 3 :kke illustrerer hva teksten antyder: nyfunn og hytlket år disse er gjort. De f1este funn er sikkert gjort i 12pet av de 60 år for kurven tar ti1, da en vet at herredet har vært underkastet prospektering. Disse forekomster (funnornråder) representeres på kurven av "nyfunnet" i 1891 og ansamlingen rundt århundreskiftet.

8 ri DISKUSJON. Funnpunktene i Kvænangen er så godt beskrevet at de al1e - på 28 nær (se side 21) - har latt seg plotte. Med det kjennskap til de malmgeologiske forhold en for tiden sitter inne med synes også beskrivelsene å ha gitt grunnlag for innplotting med tilfredsstillende noyaktighet, d.v. s at plotningskartet representerer et verdifullt grunnlag for videre feltoppfplging og ikke forer blokkleteren på villspor. Erfaringen hittil viser at en ved oppfolging av et omhyggelig gjennomfort arkivstudium kan regne med å gjenoppdage de fleste funn som har blitt innrapportert til bergmesteren. En må imidlertid ha klart for seg at en i forste omgang ikke vil finne mere enn hva de gamle skjerperne fant, og deres kvalifikasjoner og vurderingsevne var hoyst vekslende. For Kvænangens vedkommende virker det som om den private skjerping er mindre profesjonelt utført enn i herredene i vest. Dette må delvis tilskrives de særegne og komplekse malrngeologiske forhold i Prekambrium. Her opptrer nemlig sulfidmineraler og magnetitt meget mere disperst enn i den kaledonske malrnprovins, og det er vanskeligere å avgjore med sikkerhet om en mineraliserng absolutt er verdilos eller om den kan tenkes å representere virkelig malm. Funnområdenes kvalitet registreres derfor ikke så direkte gjennom den interesse de har tiltrukket seg som tilfelle er i Nordreisa og Skjervoy. Det alt overveiende antall anmeldinger baserer seg imidlertid pa tilstedeværelse av malmmineraler, og den overdrevne optimisme har i alle fall resultert i at grunnfjellsvinduets malmforende formasjon har blitt ganske tydelig avgrenset. TI Utenom denne konsentrasjon finnes kun et fåtall anmeldinger Disse områder vil det være naturlig å stake ut for folkemalmleting. Under bearbeidingen av denne rapport får en det inntrykk at flere anmeldinger ikke kan ha kommet med i Bilag II. En vil derfor pointere at de opplysninger som presenteres stotter seg til Bilag ii i den form listen er overlatt forfatteren. Li A l Trondheim 18. juli NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKEI.SE Geofysisk avdeling Per Fr. Troften bergingenior

9 Bilag I Ertsanmeldinger i Kvænangen herred Gruppert i stedfestede funnområder og med henvisning til originalteksten i Bilag II Funnområde anmeldt den antall av punkter beskrev på sid Nr I. C. Larsen Alten Kobberverks BodØ gamle gruver på Kjeldsberg 3 22 Badderfjellet Kjækan /1834 IV Ernst Leander Luleå Kjeldsberg 3 22 Kjækan C. 0. Bergmann 3 23 Kjækan Kjeldsberg 3 22 Kjækan Ernst Leander Luleå I. H. Kjellmann 4 24 Nordbotten pr. Kjækan for Consul M. Persson 7 23 F r. Schultz Kaafjord Saxe Kjeldsberg 2 32 Kjækan Olsen BodØ Joh. Storvik Baddern A. Johanne s sen Baddern Joh. Storvik 2 42 Baddern Anders Ande rsen 4 44 Badde rn

10 gi Bilag I antall beskreve Funnområde anmeldt den av punkter på side Nr. 163 forts Joh. Sto rvik 6 47 Baddern A. Johannessen Baddern Storvik 6 49 Baddern do do H. Lund Burfjord Worm H. Lund 1 68 Bygd y Worm H. Lund Baddern Nr. 164 Korselva 1734 I Konrad Dahl og Hedly With 1 23 Skorpen Simon Johnsen 1 26 Baddern M. For sbe rg 1 29 Baddern Mikal Johnsen Hjældnes 1 56 R dberg Iti Nr. 165 A S rkjos en 1734 I Erik Simonsen 1 23 Nr. 165 B Njemenjaikujåkka 1734 II I. H. Kjellmann 3 25 Frithjof Normann 2 39 Nordbotten Nr. 165 C Johannessen 4 25 Saravarde Alteidet Burfjorddalen 1734 I (ikke plotte t)

11 Bilag I antall beskrevet Funnområde anmeldt den av punkter på. side II II Il TI II Il II 1 1 Nr Nikolai Gustav Ander- 2 Buollanmåkki sen 1734 II SkjervO Nr Lars Anton Larsen 2 26 Kviteberg Kvitberg 1734 I do H. Olsen 5 30 Sotnes Klaus H. Meyer 9 35 Skje rvcs B. Figenschau 1 46 Kvitberg do for B. Sto rvik Joh Storvik Roclher Mikal Johnsen Hiceldne s 1 56 Rociber, M. Jæge r-hansen 2 63 T romso do N r Salamon Garden 1 26 Langstrandhohnen, Va1an Valan 1734 IV N r Lars Anton Larsen 1 26 Nålelva 1734 I N r Johan Pedersen T retten Z 26 Nuovasgaissa Anskjon 1734 IV

12 ilag I antall beskrevet Funnornråde anmeldt den av punkter på side Nr A. Ander sen 3 26 Oterelva Kjollefjord 1734 I do do Thorvald Thomas sen 3 29 Kvænangen Joh. Storvik 4 37 Baddern do Øivind Storvik, Ricarda Hansen Baddern 1 64 Nr Pede r Morten Pedersen 2 27 Bakken Badde rn Baddern Joh. Storvik Badde rn d Klara og Margot Storvik B. 1de rn Joh. Storv k 1 65 Baddern Nr Ande rs M. Henriksen Ytterelva Skorpen 1734 I (1kke plottet) r Morten Mortensen 4 77 Unde reidet Unde reidet 1734 I Olsen Alteidet Joh. Storvik 3 65 Baddern do Nr E. Gustin 6 27 Bakken - En Gene s Baddern Baddern Joh. Storvik I 13adde rn

13 Bilag I antal1 beskreve Funnornrade anmeldt den av punkter på side Nr. 176 A Ole Mikkelsen 1 28 Langnes Skorpen 1735H do Nr. 176 B Ole Mikkelsen 1 28 Jakelfjordbunnen Skorpen 1735 H Nr Alfred Valdemar Henriksen 2 29 Nuortavanka U1daidvarre Kjækan 1734 I Chef. Lockus Baddern Alf red 1-1 r ksen 30 Kjækan do Edv. K 3 34 Kjækan N r Chr. Kjeldsbe rg 2 30 Kjækanskaret Kjækan 1734 I Nr rnhard 3 31,ir re Alteidet 1834 IV ' Sive rt Jensen Alteidet Olsen og linning 60 32, 33, 34 Welford Kharisen Ole Aspelund Henning Welford 4 35 Kaasenda Haakon Evjenth 4 36 Bodo Henning Welford 36 Middavarre do. 2 37

14 Bilag I Funnområde antall beskrev anmeldt den av punkte r på side Nr. 180 forts. Middavarre Haakon Evjenth 5 36, 37 Middavarre Henning Welford Middavarre Haakon Evjenth 2 38 Middavar re do do do do for advokat Sam. John sen,ole 0. Øve rile Mz.ddavarre do for R. M. Schjolbe rg og 2 45 Ole Aspelund, Pecle r Lundlie Middavarre for Nedre Middavar re 12-2 I Skjerpelag, Pede r Lundlle cio. Haakon Evjenth Piodo H. Giæve r Alteidet Andreas Hinberg Jensen 2 Bo rfjordvand do J. Chr. Jenssen T romso Bodo J. Chr. Jenssen T romso A. L. Johnsen Kalvaas Kiellmann 13u rfjo;d do do

15 Bilaa Funnområde anmeldt den antall av punkte r beskrev på sid Nr. 180 forts for Joh. H. Kjellmann 2 59 Middavar re H. Monsen, Saltdal do Hilmar Kjellmann 3 60 Rognan do Hans E. Kaasen og 4 61 Martin Hansen T romso Ludv. Andreassen 3 61 Rognan A.L. Johnsen 5 61 Kalvås Hans E. Kaasen og Mar- 2 tin Hansen, Burfjord Hans E. Kaasen og Mar- 3 tin Hansen, Tromso Qivind Storvik 2 62 Hadde rn Hans E. Kåsen og 2 62 MarLn Hansen Øivind Storvik 2 62 Radde rn Hans E. Kaasen og 5 62 Martin Hansen Tromso do Oivind Storvik 2 62 Radde Martin Hansen 1 rom so NI. Lege r-hansen 1 63 Tromso Øivind Storvik 2 62 Baddern Hans E. Kåsen 2 romso Hans E. Kasen oo 9 66 M. Jæge r-hansen T rom so do

16 Bilag I Funnområde anmeldt den av antall punkt e r beskrevet på side Nr. 180 forts H. Lund 2 67 Middavarre TromsyS Hans E. Kåsen og 7 66, 68 Martin Hansen Tromsyh do do , Worm H. Lund Bygdyhy Hans E. Kåsen og 11 M. Jæger-Hansen 66, 68 TromsyS do do do do do do do do do Nr Saxe Kjeldsberg Gamvannet Kjækan 2 32 Badderfjellet Chr. Kjeldsberg Kjækan Nr Olsen og Henning Storhornpen Welford 1734 I Khaasen ? J.A. Tobiassen H.? 1 54 Body M. Jæger-Hansen og 1 67 Hans Kåsen Tromsyh do do do do. 1 67

17 Bilag I antall beskrevet Funnområde anmeldt den av punkte r på side Nr. 183 forts M. Jæger-Hansen og 1 67 Storhompen Hans Kåsen TromsØ do do do Nr Haakon Evjenth 4 38 GrØnlifjell Middavarre 1734 I Nr. 186/ Joh. Storvik Gierdoidvarre Baddern 1734 I do do , Q do do Kristen Kristensen 3 42 Baddern Joh. Stor k do for R. Hansen, Joh Storvik Joh. Storvik do do do do Iii TI Nr B. Figenschau 5 48 Kvitebergfjellet Kvitbe rg 1734 I Joh. Story k Badde rn do do E. Figenschau 6(?) 52 Kviteberg for B. Storvik, Joh Storvik

18 Bilag I Funnområde anmeldt den antall av punkter beskreve på side Nr. 188 forts for B. Storvik, Joh Kvitebergfjellet Storvik do Mikal Johnsen Hjelnes 1 56 R.93dberg do for B. Storvik, Joh Storvik do do Joh. Storvik do Nr. 189 A Joh. Storvik 4 50 Fjellbukta Baddern 1734 I Mikal Johnsen Hjældnes Rpdberg Joh. Storvik 1 64 Baddern do Nr. 189 B Joh. Storvik 2 50 Hoanka Baddern 1734 I do Nr. 189 C Joh. StorvIk 6 50 Mikkasgangen Baddern Badderfjellet do IV do Nr Joh. P. Tretten 2 55 Storeng Maursund 1735 II

19 Bilag antall beskrevet Funnområde anmeldt den av punkte r på side Nr Mikal Johnsen Hjældnes 3 55 Raudberg Rodberg 1734 I do do for B. Storvik, Joh. Storvik, Baddern do do I. H. Kjellmann 6 58 Kviteberg Joh. Storvik I. H. Kjellmann 1 58 Rognan do do Øivind Storvik 4 60 Baddern Hilmar Kjellmann 4 60 Rognan Joh. Storvik A. L. Johnsen Kalvås 1 61 Ballangen Joh. Storvik 1 63 Nr Gjert. Rasch 1 56 Moldvika Skorpen 1734 I Joh. Storvik Nr Fritz Ande rsen jr. og 3 60 Riidevarre Hilmar Kjellmann 1734 I Kvitberg ca Nr Martin Hansen 2 62 Garggofjell T romso 1734 I

20 Bilag I antall beskreve Funnområde anmeldt den av punkter på side Nr. 195 N for Hoanka 1734 I Joh. Storvik 1 69 Baddern Nr. 196 Bankenes 1734 I Joh. Storvik 1 64 Baddern Nr Ricarda Hansen og 1 65 Nappen øivind Storvik 1734 I Baddern Nr. 198 SvovIfjell 1735 II P. B. Holte 2 65 TromsØ Nr. 199 Undereldselva 1734 I Joh. Storvik Baddern 2 66 Nr. 200 øvrefoss og Halseberget, Kåsen 1734 I 5. 41? ? (ikke plottet) Hans E. Kåsen og 2 66 M. Jæge r - Hansen Burfjord do do do do do do do do. 2 66

21 Bilag I antall beskreve Funnområde anmeldt den av punkter på side Nr Joh. Storvik 4 70 Riggovannene Baddern 1734 I Nr Joh. Sto rvik 3 70 Slåttevannet Baddern 1734 I Nr Joh. Storvik 1 70 Bankenes Baddern 1734 I Nr Harald Hansen 1 70 Flintvann Harstad 1834 IV Nr B. Emaus 1 70 Boktelanghaugen Alteidet 1735 II

22 II Fcslgende punkter er så dår1i beskrevet at de ikke lar seg plotte: antall beskrevet Anmeldt den av punkter på side (område 165 c) Johannesen 4 25 Alteidet Anders Andersen 2 28 Badclern Esten J. Koller 1 32 Kjækan B. Figenschau 3 49 Kvitb;rg (omrade 200) Hans E. Kåsen og 2 66 NI. Jæge r-hansen Surfjord do cio do.? 66, 66 LI Ti '?4o do. ' do do do do TI

23 Bitag II Ertsanmeldinger i Kvænangen herred (Avskrift fra hergrnesterens arkiver) Funnområde nr. 163 LI Folgende anvisninger i Kvenangen herred, beliggende i Kvenangsfjellet ca. 5 km i nordostlig retning fra Kjækan, anmeldes til gjenopptagelse og drift. (Fpr tilhprende A1ten Kobberverk.) Den i det fri falne "Gamle Grube" også kalt "E.Gruben". Den i det fri falne "A. Grube". Den i det fri falne "B. Grube" (Bergmarks Grube) Den i det fri faine "C. Grube" (Cedars Grube) Den i det fri falne "D. Grube". Den i det fri falne "F. Grube". Den i det fri falne "G. Grube". Den i det fri fal_ne "H. Grube". 3 km i nordostlig retning fra Kjækan: Den i det fri falne "Edvards Grube". Den i det fri falne "Kjækans Grube". Ca. 5 km nordpst for Kjækan: Den i det fri falne "Cedars Grube 2". Den i det fri falne "Cedars Grube 3 Den i det fri falne "Cedars Grube 4". Den i det fri ialne "Saxes Grube 1". Den i det fri falne"saxes Grube 2". Den i det fri falne "Saxes Grube 3". Den 1 det fri falne "Saxes Grube 4". Den i det fri falne "Saxes Grube 5". Den i det fri falne "C. Gruben Ovre". Funnvitner Dmiel Henriksen og Hendrik Johannesen. Bodo, I.G. Larsen (skjerper) Funnområde nr e rtsany s ninge r beliggende pa statens grunn på Kjækanfjellet i nord for kjpreyeien fra Gdmlegruben til Kja4(dn, Kvenangen herred. Nr. 1, Nr. 2 I ben :r.pt nord for nr. 1. Nr. 3 i ben linje mot nord for nr.. 2. Funrv:t Kjeldsberd pg Ole Hansen. Kjækan, Fornvet , Kjeldsberg. Funnornrade nr ånhsninger beliggende i Kyenangen herred, statens grunn. 8 anyisninger fra n_t rbd:cd av der s.k. -S;:ttr:sgangen" hy:s skjerpepunkter er merket med oppf,..5rte stenroyser. 1 anvisning hvis medelpunkt ligger yed inngangen til - Såtrisgangen". 2 skjerp den s.k. "Kjeldsbergs grube" hvis skjerpepunkter er beliggende i nærheten av grubens gamle spregninger, merket med stenroyser. 2 skjerp i "Kjækans Grube", det ene merket med stenryyse og det andre ligger ved den nordligste av Kjækangrubens spregninger.. 4 skjerp på "Edvardsgrubens" maltngang hvorav 3 er merket med stenroyser og det fjerde ved "Edvardsgrubens" spregning. 2 skjerp beliggende på en kopperblandet jernmalingang, liggende i en bergstrekning nordvest for "Edyardsgangen". Merket med stenroyser. Funnvitne r: Edvard Kjeldsbe rg og A.A. Hedin. Fornyet Luleå, Ernst Leander. TI

24 Funnområde nr ertsanvisninger i nærheten av "Strisgangen" på Kjækanfjellet, statens grunn. Nr m NO for den gamle grubeåpningen. Merket med stenroyse. Nr m NV for den gamle kasern og smie samt 15 m NO fra en storre jordfast sten. Merket med en stor stenroyse. Nr m fra nr. 2 i SV retning. Merket med en mindre røyse. Funnvitner: Edvard Kjeldsberg og ingernor (uleselig). Kjækan, C.0. Bergmann. Funnområde nr. 164 En ertsanvisning i Kvenangen herred, beliggende på Peder Olsen, Malvigs eiendom, gr.nr. 20, br.nr. 1, på den nordligste del av samme, nemlig ca. 300 meter i syd for (eller innenfor) Grenseelven som loper ut mellom Peder Olsens, Malvig, og Thornas Henriksens, Rodbergs eiendommer. Stedet ligger like ved Hoivannsmaal og kan herfra sees Ole Isak Jonannessens hus på Måkland i retning S.W-W. Ertsforekomsten forefinees fra dette sted fortlopende innover i syd ca. 70 meter til en ertssprengt større sten i Hoivannsrnålet. Funnvitner: Hans Andersen, Skorpen og Johan Henriksen, Skorpen. Skorpen, Konrad Dahl Hedly With. Funnområde nr. 165 a En ertsforekomst på gården Sorkios i Burfjurd, Kvenangen berred. Funnet består av kubber-o syoyeikis og er beliggende på Th. Gustiysons eiendom Sorkjos, ca. 200 meter i VNV fra gårdens bus og stedet er merket med 3 på byerandre lagte stener. Malmgangen begynner der stenent: er lagt og gar i SV retning. Funnvitner: Lars Anton Larsen og Ole Johnsen Erik Simonsen. Funnornråde nr.. ldi Folgende ertsanvisninger bel ggende på Kvenangsfjellet cl nordre siden av Badderelven. Cedars Grube nr. 5. En anvisning som er en fortsettelse av utmålet Cedars Grube nr. 1 av 4. august Feltet tar sin begynnelse ved den nordostlige grensen av Cedars Grube nr. 1 og stryker herfra i 280 meter mot nordost. Cedars Grube nr. 6 danner en fortsettelse av Cedars Grube nr. 5 og stryker 280 meter i omtrentlig nordostlig retning. Cedars Grube nr. 7 danner en fortsettelse av nr. 6 og stryker 280 meter i omt rent nordostlig retning Cedars Grube nr. 8 danner en fortsettelse av nr. 7 og stryker 280 meter i omtrent mrdostlig retning. Vitner som kan påvise alle disse steder er ingenior Wedholm, stiger Kirkhus og stiger Guicibrandsen. Edvards Grube nr. 1. En anvisning som er beliggende ca. 3,3 km ovenfor gården Kjækan på siden av kjoreveien til Gamle Grube. Forekomsten er bearbeidet med 3 stoller og en synk, og feltet tar sin begynnelse ved stoll nr. 3 og stryker derira nordlig retning forbi stoll nr. 2 og 1 mot synken.

25 Edvards Grube nr. 2 er en sydlig fortsettelse av Edvards Grube nr. 1 og stryker 280 m i omtrent sydlig retning. Vitner som kan påvise disse steder er ingenior Wedholm, stiger Kirkhus og stiger Guldbrandsen. Kaafjord, For Con;u1 M. Persson Fr. Schultz. Funnområde nr ertsanvisning beliggende på gården Badderens utmark, Kvenangen herred. Anvisningen ligger ved den gamle Mallas Skjerp i Badderfjellet ca meter i sydost for Sætris Grube og tilhorer staten. Vitner: Nils Peder Karlstrom og Karl Isaksen, begge Kvenangen. Nordbotten pr. Kjækan, I.H. Kjellmann. Ill Funnornråde nr. 163 En ertsanvisning beliggende pa gården Badderens utmark, statens grunn, Kvenangen herred. Anvisningen ligger på hoyden av Mallas skjerp. Stedet er merket med en hvit varde. V:tner: Nils Peder Karlstrom og Karl Is;.tksen, beoge Kvenangen. 11 Nordbotten, Kjellmann. Fuomrade nr. In 1 anvisning beliggende på gci.rden Badderns utmark, statens eientium, Kvenangen herred. Anvisningen ligger mellom syd og sydost for Sætris Grube og er merket en gravning i jorden. Stedet kalles Nils Peders skjerp. Vitner: Nils Peder Karlstrom og Karl Isaksen, begge Kvenangen. li Funnområde nr. 163 Nordbotten, Kjellmann. LI 1 ertsanvisning beliggende på gården Badderns utmark, statens eiendom, Kvenangen herred. Anv ligger på en fjellknaus ovenfor Nils Peders skjerp. Stedet merket en stor sten ovenpå gangen. Vitner: Nils Peder Karlstrom og Karl h-,aksen, begge Kvenangen. Nordbotten, Kjellrnann. i. TI

26 Bila it Funnområde nr b Nr ertsanvisning beliggende på gården Niemenaikas utrnark, statens eiendom, Kvenangen herred. Anvisningen ligger på. nordre side av Niemenalkarelven, ca meter fra denne. Stedet er merket med stenrøys. Funnvitner: Karl Isaksen og Esten Koller, begge Nordbotten, Kvenangen. Nordbotten, I.H. Kjellmann. Funnområde nr. 165 b Nr ertsanvisning beliggende på gården Niemenaikas utmark, statens eiendom, Kvenangen herred. Anvisningen ligger på nordre side av Niernaikaelven, ca..200 meter fra samme. Anvisningen er en fortsettelse av anmeldelse nr. 1 av dags dato. Funnvitner; Karl Isaksen og Esten Koller. Nordbotten, I.H. Kjellmann. Funnområde nr. 165 b Nr ertsanvisning beeggende på gården Niernenaikas utmark, statens eiendom, Kvenangen herred. Anvisningen 1:gger pa nordre side av Niemenaika-elven, ca. 200 meter fra samme og er en fortsettelse av nr. 2 av dags dato. Funnv- tner: Karl Isaksen og Esten Nordbutten, I. EI. Kjellmann. Funnornråde nr c (:kke plottet) 4 funn av kobberkis i Kvenangen herred. Det forste funn tar sin begynnelse i skråningen av fjellet såkalt "Saravarde" ved Burfjorddalen, ca. 3 km fra fjorden hvor en varde er oppsatt. Funnet går i sydostlig retning. Andre, tredje og fjerde funn er en fortsettelse av forste funn. Funnvitner: Kristen Kristensen, Fhomas Johnsen og lobias Gullesen. p.t. Alteidet, (?) Johannesen. II Funnområde nr ertsanvisninger beliggende i Sorfjorden i Kvenangen herred. Ertsen som består av kobber- og svovelkis, begynner i en stenur i fjellet Slevo omtrent 1200 meter fra Sprfjordbotten og gar videre 200 meter i sydlig retning. Nr. 2 fortsetter fra feltets nr. l's yttergrense, bestar av kobber- og svovelkis og gar videre i sydlig retning. Funnvitner: Jakob Andersen og Johan Jakobsen, Kv.enangsbotten. SkjLervo, N:kolai Gustav Andersen.

27 IVIag.1 11 Funnområde nr ertsfunn, kobberkis og jern, på gården Kvitberg i Kvengangen herred. Nr. 1 ligger på ostre kant av det såkalte Malmberg, tett ved sjokanten. Stedet er merket med 2 X. Gangen går i SV. Nr. 2 ligger ca. 250 meter i SV fra nr. 1 på vestre ende av Malmberget ved sjoen og gangen går i sydlig retning. Stedet er merket med XX. Funnvitner: Bernhard Larsen og Sofus Brandvig Lars Anton Larsen. Funnområde nr svove1kisanvisning blandet med kobber på Holmen ved gården Valan ca. 600 m fra M. Gardens våningshus og ca. 8 m fra sjoen. Funnvitner: A. Erlandsen og Ole Rodern. Valan, Salamon Garden. Funnomrade nr ertsanvisning på eiendommen Naalelv i Burfjord, Kvænangen herred. Funnet der er heliggende ved en elv, Naalelv, omtrent 1500 m fra sjoen, er merket med X. Funny,tner: Eidis Aslaksen og Lars B. Larsen Lars Anton Larsen. Funnotnrdde nr. 1 met tliforekomst bt.liggen(ie pt Thomas Henriksen, Rodbergs eiendom c. 5 m fra sjoen, ikke langt fra eiendommens :ndre skill. Som merke er i berget innhugget på 2 steder bokstavene Funnvitner: N:ls AsKksen og Morten Pedersen, Begge Bankenæs. Badde rn, S:mon johnsen. Funnområde nr. 170 Ertsforekomst beliggende i Novosvari på ostsiden mot Kvænangen, Kvænangen herred. Anmeldes 2 funn hver på 400 m samt hoyden etter tagst. Retn:ngene gar nord - syd i en liten dal. Merket Funnvitner: Johan Olsen og Aslak Pedersen. II Funnområde nr. 171 Anskjon, Johan Pedersen, 'fretten. II 3 jernmalmanvisninger beliggende på gården Nappe i Kvænangen herred. Nr. 1 begynner ca. 300 m fra sjoen i en liten elv, Oterelven, der danner skillet mellom 02 gården Bakken. Stedet er merket X med bokstaven A på hver side. Gangen gar i nordl:g retning. Nr. 2 Gangen begynner på sondre side av Oterelven tett ved funn nr. 1 og går i sydlig retning innover gardsporten Bakken i en strekning ca. 200

28 meter. Stedet er merket på samme måte som nr. 1. Nr. 3 Gangen er en fortsettelse av nr. 1. Begynner ca. 200 m i nord fra denne og går i nordlig retning. Stedet er merket på samme måte som nr. 1. Funnvitner: Torvald Nilsen, Bernhard Emaus og Bernhard Jakobsen Fornyet: og A. Andersen, Kjollefjord. Funnområde nr kobberanvisninger, begge beliggende i Kvænangen herred, på gården Bakken tett ved sjoen. Distanse fra hvert skjerp er ca. 300 m. Gangene stikker inn mot fjellet i nord-ost. Gangene er merket med hvitt kryss. Funnvitner: Paul Pettersen og Jens Opdahl. Baddern, Peder Morten Pedersen. Funnområde nr ertsanvisning i Evct_mangen herred. Ertsforekornsten som er jern, går fra den ytre side av Ytre - elven fra sjøen og opp i nordlig retning ca. 150 m. Stedet er merket med A.H. Vilner: Peder ogihomes Larse. begge Nappen. p.t. Skorpen, Anders N1. Henriksen. Funnomrade nr 4 malmforeko 11;:r1 o:cnoion: L-ndereidet, matu.nr. 23, lopenr. 34, gr. 24 og br.nr. 3. N:atmg.angene gar i nordlig retning fra sjoen mot Baddereidet. Aje 4 forekomstene r u min innmark. Stedene er merket M.M.rr med rod maling. Undereidet i Kv:ænangen, Morten Niortensen. --- FOlgende funn av jernmalm og kobberkts på gården Bakkens utmark i Kv.enangen herred. Nr. 1 Skjerpepunktet begynner ved en stor sten liggende ved sjoen, og det er i denne innhugget et X. Skjerpet går i DNO retning 300 meter. Nr. 2 er en fortsettelse av nr. 1 og gar i samme retning, 200 m. Nr. 3 ligger paralellt med skjerp nr. 1 'S nordre side og er 1 ; samme lengde og går i ONO retning. Nr. 4 er en fortsettelse av nr. 3 og ligger paralellt med nr. 2, går i ONO retning 300 m. Nr. ligger paralellt med skjerp nr l's sondre side, er av samme lengde og gar i ONO retning. Nr. 6 er en fortsettelse av nr. 5 og ligger paralellt med nr. 2 av samme lengde og går i ONO retning. Funnvitner: Peder Morten Pedersen og Anders Andersen, begge Baddern. Baddern, E. Gustin ti

29 Biiae 11 2 jernmalmfunn i Kvænangen herred. Nr. 1. Funnet ligger på Thomas Pedersens eiendoms utmark på nordsiden av Badderelven i et berg som kaldes Kirstenberg. Stedet er merket med A X A, og gangen går i NO retning. Nr. Z er en fortsettelse av nr. 1 og går i samme retning. Funnvitner: Jens Olai Jensen og Bernhard Jakobsen, begge Baddern. Baddern, Anders Andersen. Funnområde nr. 167 Følgende funn av jernmalm og kobbererts på gården Kvitbergs utmark, Kvænangen herred. Nr. i Skjerpepunktet ligger ca. 10 m fra sjoen og ca. 100 m innenfor spissen av nesset på dets ostre side og gangen går i vestlig retning. Stedet er merket N. 1XX. Nr. 2. Skjerpepunktet ligger like ved sjoen ved Malmnessets nordligste pynt og gangen går i ostlig retning. Stedet er merket N. 2XXX. Nr. 3. Skjer.pepunktet ligger like ved sjpen, ca. 200 m i syd fra nr. 2. Stedet merket med N. 3A. Gangen går i ostlig retning. Nr. 4 Skjerpepunktet ligger ved sjyen, ca. 13 rn syd for N.3 og stedet er merket med N. 4 A. Gangen går i ostlig retning. Nr. 5. Skjerpepunktet ligger ved sjoen. ca. 43 m i syd fra nr. 4 og stedet er merket med N. 5 A. Gangen går i ost1ig retning. Nr.. 6. Skjerpepunktet ligger ved sjoen ca. 63 m i syd for N. 4 og stedet er merket med N. 6 A. Gangen går i ostlig retning. Nr. 7. Skjerpepunktet ligger ved sjpen ca. 93 m i syd for N. 4 og stedet er merket med N. 7 A. Gangen går i ostlig retning. Nr. 8. Skjerpepunktet ligger ved sjoen ca. 128 m i syd for N. 4 og stedet er merket med N. 8 A. Gangen går i ostlig retning. Nr. 9. Skjerpepunktet Ugger ca. 300 m pd Malmnessets spiss i sydostlig retning. Stedet er merket med N. 9 A. Gangen går i vestlig retn3ng. Funnvitner: E3lert 1i Heloi og Edvard Johannesen. Kvitherg, Lars Anton Larsen. Funnområde nr ertsanvisninger på gården Undereiddets utmark i Skjervo sogn mellom Baddern og Burfjord, nordvestre s:de av Telegraflinjen, nordenfor elven. Anvisningene er merket etter ertsens strykende rern-g. Funnvitner: Berr rd Emaust.:n og Thorvald Thornasen, Alte det. Alte idet, Grubeeier 0. Olsen. Funnområde nr. 176 a Funn av jern og kobberkis på Langnesberget. Gangen begynner ved sjoen på..?.. berg, Langnesberget ved husene og gar i nordostlig retning. Funnomrade nr. 176 b Funn av jern i Jokkelfjordbunnen. Gangen begynner ved sjoen på ytterste nes sydsiden av isbreen, ca. 400 m fra denne og gar rett opp mot fjellet. Funnvitner: Johan Mikkelsen og Peder Andersen, Jpkkelfjord. p.t. Skorpen, Ole Mikkelsen.

30 Funnområde nr. 177 Ertsforekomster i Nortovankadalen ca km i rett linje fra Johan Abraham Jeremiassens eiendom i Storbugt i Kvænangen herred. Nr. 1 Ved Nortovankadalens sydlige ende foreennes et lite vann. Ved vannets nordlige ende i retning fra S - N har skjerp nr. 1 sitt utgangspunkt i en lengde av 180 m og bredde 90 m til hver av sidene av benevnte vann hvor der i hvert av hjornene er merket med noen små stener over hverandre samt X. H. Nr. 2 er en fortsettelse av nr. 1, gar i samme retning som nr. 1 i en lengde av ca. 180 m regnet fra stedet hvor ertsen er synbar i dagen og ned i den nordlige enden av Nortovankadalen. Bredden er ca. 45 m. fra stedet livor ertsen er synbar ut til siden i Ostlige side ca. 135 m rett ut i den vestlige side av forbemeldte sted. Merket med noen små stener i hvert av hjornene samt XH. Funnvitner: Johan Larsen og Kastberg Anderssen, Kjækan. Kjækan i Kvænangen, Alfred Valdemar Henriksen. Funnområde nr. 171 Jernanvisninger på Nappens utmark, Baddereidet, Kvænangen. Nr. 1 er en fortsettelse av jernfeltet Oterelven og går i nordlig retning 300 m. Merket t innhugget et berg. Nr. 2 er en fortsettelse av nr. 1 og går i samme retning som nr rn Merket Mnhugget i en sten. Nr. 3 er en fortsettelse av nr. 2 og går i samme retning som nr. 2. Endepunktet rekker til grubeeier Olsens skjerp hvor det er merket ined - en stor sten. F-72.:a'asset: cc Pa 1 Pette -sen. Thorysid 1"? fuoo av svc)\ cl - og kobbe rkis pa garden Maa1vig i Kv,undngen herred Funm t begynner vcd sjot 1 pa sondre side av Kaarselven og går i nordlig retmng c.t. 300 r,-,. Funnvitner: Anders Andersen og E. Gustin. Baddern, M. Forsberg. I furin av kubberkis gården Langnesberget i Kvænangen herred. Skjerpepunktet begynner ovenfor husene "Storhauglægda og gangen gar i NO retning. Stedet er merket 0'. S. 1,. Funnvitner: Johan M:kkelsen og -NEkke1 Buljo. p.t. Skorpen, 2r).8.1()01. Ole MIkke1sen, Langnes. Funnornrade nr. 177 LI funn av s Cr :1<_ g,kobberkis på hr. Consul Persons eiendom, I3addern, Kvænangen herred. Nr. 1 begynner på sondre side av Badderelven, ca. 300 m fra nevnte Utgangspunktet er merket med AXA i et.?.bjerg og gar i SSO. Nr. 2 begynner fra samme utgangspunkt som nr. 1 og går i NNV. Funn\nner: Anders Andersen og E. Gustin. Baddern, Chef. Lockus.

31 ilag Funnområde nr. 167 Et kobbermalmskjerp på Storedinganes, nordre kant, fra sjoen opp mot ONO. Et skjerp på samme nesset, litt syd1igere enn nr. 1 fra sjoen opp mot ostlig retning. Et skjerp på samme nessets sydligste strok, ligg sydligere enn nr. Z, fra sjcien og opp mot ostlig retning. 4. Et kobbermalmfelt på Ni1s Henriksens eiendom i Kvitberg, rett opp for hans våningshus innenfor hans inhengning. Feltet rett inn mot bergveggen i nordlig retning. 5. Et, kobbermalmskjerp i samme retning som nr. 4 ved siden av denne. Skjerpene nr. 1, 2 og 3 ligger p Thomas Henriksens eiendom i Rodberg. Skjerpene nr. 4 og 5 ligger på Nils Henriksens eiendom i Kvitberg. Funnvitner: Ths. Olsen og Johan Simonsen H. Olsen, Sotnes. Funnområde nr anvisninger i den vestiige side av Nortovankadalen, som er fortsettelse av de under den 7.8 anmeldte anvisninger Skjerp nr. 3 er en fortsettelse i.lengden til nr. 2 og i samme retning som de tidligere anmeldte, i en lengde av 180 m og bredde 180 m. Skjerp nr. 4 er en fortsettelse i lengden til nr. 3 og i retning som de for anmeldte, lengde 180 rn og bredde 180 m. Anvisningene er merket med XII og stenvarder. Funnvitner: Kastherg Anclersen og Johan Larsen. KLekan, Alfred Renriksen. Fbn )mrac :0t tv Nortovankadalen - ::ortscttese av 7.8. og 16.9 anmeldte,inv:sn:nger. Nr.. 5 er fortsettelse lengden til anv:sning nr. 1 i retning N - S i en lengde av 180 m og bredde av 180 m. Merket XII samt stenvarde. Nr. 6 er en fortsettelse i bredden og ligger paralellt med anvisning nr. 3 på den vestlige s:de i en lengde av 180 m og bredde av 180 m. Merket XH samt stenvarde. Funnvitner: Johan I.arsn og K stberg Andersen. K, Ir).. A-Ifred Henricsen. Funnområde nr kobberkisanvisnmger beliggende nordhg retning fra Kjækan det såkalte Kicekanskaret, ca. 3 km fra nevnte sted. Nr. 1 Funnet er merket med en stenrovs og X. Nr. 2 Videre etter samme gangen og samme retning som nr. 1 anmeldes det andre funn. Merket med stenroys og X. Funnvitner: Isak Pedersen og Jens Nilsen. K iækan, bhr. Kjeldsberg. LI

32 Funnområde nr. 180 Kobber og jernmalm funnet på Mittavarre overst i Burfjorddalen på Kaasens eiendcm. Gangene går i sydlig retning med hverandre. Skjerp nr. 1. Utgangspunktet er merket XX og går i sydlig retning, ca. 200 m. Skjerp nr. 2. En fortsettelse av nr. 1. Merket X. Ca. 200 m. Skjerp nr. 3. En fortsettelse av nr. 2 og går i samme retning. Merket X. Ca. 200 m. Funnvitner: Anders Andersen og Ole Berg Mikkelsen, begge Baddern. Alteidet, Bernhard Emaus. Funnområde nr. 180 FOlgende kobberertsanvis.nger Mittavarre i Burfiorddal på Mittavarres nordre side, Kvænangen herred. Nr. 1. litgangspunkt fra fjellets fot fra et innhugget X berget ved et elvesig, gående i sydlig retning rett inn i fjellet og i hoyde målt 100 rn rett oppover fjellet. Nr. 2 På bakre side av nr. 1 med sannne retning og målt 100 m oppover fjellet. Merket X. Nr. 3 På ostre side av nr. 2, merket XX, sanmie retning som begge foregående og målt i samme hoyde. Nr. 4 På ostre side av nr. 3, merket XX, samme retning som foregående og målt i samme hoyde. Nr. 5 Pa Ostre side av nr. 1 merl<et X, samrne retning som foregaende og malt i samme hoyde. Nr. 6.På ostre s:cie tv nr. 5, merket X, samme retning som..-uregaende og målt samme havde. I denne anvisning iblandet litt jern. Nr. 7. På ostre s:cle av nr.6, merket XX, sanlme retnmg sum forega'ende og mådt i samme hoyde. Nr. 8 På ostre.-lde :1v nr. 7. me:n«t X s.unme relmng som foregaende og malt samme heyde. Nr.. 9. Pe ostre s:! 8, inc nket XX. samme retnirg som toregaende og malt sam;oe Lordi. ostre s:de nr. 9, merk. t XX, i samme retnhig.;orr: :L; : Nr.. li. Pa ost a s,de ar nr. 10. mer - ket XX samme s :.a gaer(112 c malt s imme huyde Pa ostre s.de ar nr. li.. t X, s retr.:ng 30M foreactu!. -, [t s """ " s:de merket X. snmme retm..ng sum Funn Htner: 13e1nE.ard g Cre,irg Emaus. Sinert Jensen. _ Foigende ;erne ts :ggende :,U:ttavarre Burriur(ld ti ni koyder. J\- fjellet og langsetter <-1(.tte i ord retnig. Xr. 1, Ltgangspunkt fru en p;: in.8yden av Mittavarre liggende storre rodste'-n. herved innhugget X X, i nordlig retning ca. 200 m. Nr. 2. Fortsettelse av nr. 1 i samme retning ca. 200 m. Merket X. NT. 3. Fortsettelse av nr. 2, merket X, pa syds:den av et lite vann. I samme retnin2, malt ca Fortsettelse av nr.. 3 merket X 1 in storre los sten med en m:b:re sten I:gt,,venfor dln storre samme retnhig. mait ca. 200 m. Nr. 5. Fortsettelse iv nr. 4, :nerket X 1 fast bercr. sdmme retn:ng og malt ca. 200 m. Nr 6. Fortsettelse av nr. 5, merket X 1 en los sten, i samme retning. målt ca. 300 m nedover fjellet pa dets nordvestre side. Nr. 7. En kohbt'rertsanvis ning på nordre side iv jerngangen nr. 6, tar sitt utgangspunkt fra en liten bakke ovenfor et lite vann, fra et X merket i berget oppe på bakken, i sydlig retning ca. 300 m. Nr. Er, rnertsanv1sning på Mittavarras vestre side mot Burfjorddal, tar sitt utgangspunkt på royden av tjeliet fra en stor sten hvort merket X, gående vestlig retmng nuddver fiellsiden ca. 300 rn. Nr. 9 En iern- og kobberany1sning på sondre side av nr. 8 ira hoyden av fjellet. merket X i fast fjell, nedover fjellsm-!en samme retning som nr. 8, ca. 300 m. Nr. 10 En jernertsanvisning på sondre side av nr. 9 med utgangspunkt omtrent midt nede i fjellsiden hvori innhugget et X, gående i ostl:g retning oppover fjellet, målt ca. $00 m. Nr. 11. En kvartsri

33 År II ilag gang på Mittavarras vestre side. Utgangspunkt fra skoggrensen hvori i fast fjell er innhugget X, gående skrått oppover fje1let i sydlig retning, målt ca. 300 m. Nr. 12 En kvarsgang, fortsettelse av nr. 11, fra et i fjelluren innhugget X, gående i samme fortlopende retning, målt ca. 300 m. Nr. 13. En kvarsgang på sydsiden av nr blandet med kobber -. Utgangspunkt fra 3 store ved siden av hverandre liggende stener, merket med X innhugget i en sten (Stenene ligger ved skoggrensen) Gående iost1ig retning ca. 300 m oppover fjellet. Funnvitner: Georg Emaus og Bernhard Emaus. Alteidet, Sivert Jensen. Funnområde nr. 181/163 Kobberkisanvisninger beliggende på Kjækanfjellet, statens grunn, Kvænangen herred. Nr. 1. Vestre siden av overste Gamvandet, ca. 150 m fra vannet. Merket med stenroys, retning nord til syd, innhugget merker i fjellet E.K.E.I.K. samt årstallet Nr. 2 Fortsettelse av nr. 2 fra forstnevnte stenroys, samme retning nord til syd etter gangen, merket med samme merker som nr. 1. Funnvitner: Christian Kjeldsberg og Esten J. Koller. Kjækan, Saxe Kjeldsberg. Funnområde nr. 181;163 Kobberldsanv:sninger beltggende på Kiækanfiellet, statens grunn. Nr. I Ligger ved nyrdre av store Gamvandet. tett ved vannbredden. Gangens retning fra syd til nord. Merket med stenroys og innhugget rnerker fjellet L.K. og samt årstallet Nr. 2 Fortsettelse av nr. 1 fra forstnevnte stenroys, samme retn:ng syd mot nord etter gangen, merket med samme merker som nr. Funnvitner: Esten Koller og Saxe Kjeldsberg. Kjækan, Chr. Kjeldsberg. li 1 kobb rk: sanvi sning på fjellet, statens grunn, ved Hadderelvens sondre stde langs t11 :lordre s,de av then. Retning syd til nord. Merket med stenroys og Hnhugget i fjellet K.K. E.I.K. samt årstallet Funnvitner: Chr. Kjeldsberg og Saxe Kjeldsberg. Kj,tkan, Esten J. Koller. Funnområde nr ertsfunn på gården Khaasens utmark i Skjervo prestegjeld i sydvest side av varre i sydostlige ende av Khaasendalen. Merket Etter ertsens strykende retn:ng med 50 meters mellomrom mel1om hvert skjerp. Funnvitner: Anders Andersen og A\-le Kaasen. 1 Khaasen, Grubeeier 0. Olsen Henning Welford.

34 Funnornråde nr ertsanvisninger i bergkjeden ved,nordvestre side av Storhompen i gården Khaasens utmark i Skjervo prestegjeid, Kvænangen herred. Nevnte 10 skjerp merket ++ gar i to retninger etter ertsens strykende, med 50 meters mellomrom mellom hvert skjerp Funnvitner: Anders Andersen og Avle Kaasen. Khaasen, Grubeeier 0. Olsen Henning Welford. Funnområde nr ertsanvisninger beeggende på garden Kaasen eiendoms utmark, Kvænangen herred. Funnet er beliggende i bjergkjeden Mittavarre, nordre utgangspunkt av Bernhard Emausens tre foregående anmeldelser og går i nordlig retning mot Storelven. Stedet er merket med to kryss - ±± - og en rod ring med et mellomrom av 50 meter menorn hvert skjerp. Funnvitner: Anders Andersen og Avle Kaasen Kaasen, Grubeeier Olsen. Henning Welford. Funnorm-dde nr ertsanvismnger på garden Kilitasens utmark, Kv:-enangen herred. Anvisningene 1:gger i M:ttavarre. Anvismng nr. 1 tar shl begynnelse ved nordre ende av S:vert Jensens forige armieldelser samme sted og gar 280 m. etter gangen mot Storeiven i Khaasendålen. Merket Anvisning nr. 2. Fortsetter av nr. 1. Går 280 m etter gangen. 50 m rnellomrom. Anvtsning nr. 3.Fortsetter av nr. 2. Gar 280 m etter Ltangen. 50 m. mel1omrom. Anvtsning nr. 4. Fortsetter av nr. 3. Går 280 m. etter gangen. 50 rn. mel1omrom. Anvisning nr. 5. Fortsetter av nr. 4. Gar 280 m. etter gangen. 50 m. mellomrom. Anvisning nr. 6. Fortsetter av Gar 280 m. etter gangen. 50 m. mellomrom. Anvisning nr. 7. Fortsetter av nr.. 6. Går 280 ni. etter merket rn. mellomrom. Anvisning nr. 8. Fortsetter av nr. 7. Går 280 rn. etter merket 50 m. mellornrom. Anvisn,ng nr. 9. Fortsetter av nr.. 8. G-år 280 m. etter gangen. 50 m. meliomrom. Anvisning nr Fortsetter av nr. 9. Gcir 280 iii. etter merket n3. mellomr0m. Funnvitner: Anders Andersen og Avle Kaasen. Khaasen, Grubeeier 0. Olsen. Ilenntng Welford. Funnomrade nr ertsanvisninger i Mittavarre på garden Khadsens utm.ark, Kv.,enangen herred. Nr. 1 tar sin begynnelse ved sondre ende av Sivert Jensens forrige anmeldelse og gar 280 m etter gangen. Merket Nr. 2. Fortsetteise av nr. 1. Går 280 m etter gangvn. 50 rn mellomrom. Nr. 3. Fortsettelse av nr. 2. Går 280 m etter gangen. 50 m mellornrom. Nr. 4 Fortsettelse av nr. 3. Gar 280 m etter gangen. 50 m mellomrom. Nr. 5 Fortsette1se av nr. 4. Gar 280 m etter gangen. 50 m mellomrom. Nr. 6 Fortsettelse av nr. 5. Gar 280 m etter gangen. 50 m Nr. 7 Fortsettelse av nr. 6. Gar 280 rn etter gangen. 50 m mellomrom. Nr. 8 Fortsettelse av nr. 7. Gar 280 m etter gangen. 50 m mellomrom. Nr. 9. Fortsette1se av nr. 8. Gar 280 m etter gangen. 50 m mellomrom. Nr. 10 Fort-

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske målinger REPPARFJORD KVALSUND 26/7-29/8 1971 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A/S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Seriestevne 4 Resultatliste

Seriestevne 4 Resultatliste G- 60 m Vind: +, Seriestevne Resultatliste 0.0.0 Teodor Andreas Valle (0) BUL-Tromsø, Friidrett 0,6 8 Jonas Pedersen (0) BUL-Tromsø, Friidrett, 60 Petter Rognmo (0) BUL-Tromsø, Friidrett, 0 Ulrik Flaa

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

FINNMÅRKOKOMISUVISNA FINNMARKSKOMMISJONEN MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER)

FINNMÅRKOKOMISUVISNA FINNMARKSKOMMISJONEN MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) FINNMÅRKOKOMISUVISNA 3_01300611 Ob( i 23 OKT. 2013 MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven 29,1f 5 tredje ledd kartlegge hvilke bruks- og eierrettiglzeter befolkningen

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Utskrift av offentlig utskiftningsforretning på gården Alvenæs i Folden tinglag. Sluttet 1. september 1890, tinglest 15/12-94.

Utskrift av offentlig utskiftningsforretning på gården Alvenæs i Folden tinglag. Sluttet 1. september 1890, tinglest 15/12-94. Utskrift av offentlig utskiftningsforretning på gården Alvenæs i Folden tinglag. Sluttet 1. september 1890, tinglest 15/12-94. Utskiftningsformann i Nordland amt Carl Johan Bjørseth. Gjøres vitterligt

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: sk*, Dokumenttype: I,, Status: J,A 01.08.2013 Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 Premiering Nyttårstreffen 27-28.01.2012 Arr. Sandnessund Skytterlag 1. Anniken Lorentzen Tromsø 47 48 49 144 70,- 2. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 47 47 47 141 0,- Pengepremier

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016 1 km klassisk G10 (Påmeldt: 1 - Startet: 1 - Fullført: 1 - Premier: 0) Lars Ingvar Samuelsen Rotsundelv IL 12 6:06.0 1 1 km klassisk G8 (Påmeldt: 4 - Startet: 4 - Fullført: 3 - Premier: 0) Brage Berglund

Detaljer

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:23:00 13:25:00 13:26:00 13:27:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:31:00 13:35:00 13:36:00 1 Adele HAGA

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD:

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: Oppdrag: STATENS MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. Malmgeologiske GÆSSEMARAS undersøke1ser /KAUTOKEINO. 9. juni - 18. juli 1960. Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: S. 2 Innledning 2 Blokkundersøkelser

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Salten jordskifterett. Rettsbok

Salten jordskifterett. Rettsbok Salten jordskifterett Rettsbok Sak: 1800-2004-0025 Brennvika naturreservat Gnr. 1 bnr. 1,2,3,4 og 9 gnr. 2 bnr. 1 og 3 i Steigen kommune Påbegynt: 18.06.2008 Avsluttet: 16.12.2008 Rettsmotedag: Sted: Sak

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2001-0001 Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK i Nordreisa og Kvænangen kommune Påbegynt: 27.05.2008 Avsluttet: 16.04.2009 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Sak

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022

4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022 4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022 W8c( ry,3r T[717:!fiGt ARKIV - Li13::MPLAR UTFØRTE UNDERSØKELSER I ADDJIT (AGJET) 1980 Kautokeino Kommune Et prosjekt det er bevilget prospekteringsstøtte

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august Plassering Vind Gutter 11år 200m (-97) (-2.6) 1 Henning Bentzen Brunes, BUL 31.64 2 Nikolai Skaue, BUL 32.61 - Sigbjørn Edøy u/konk. 35.83 Jenter 11år 200m

Detaljer

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA Kvalшysletta Skilag Postboks 41 Dato 7.3.215 Nummer 1 Kundeid: 64467 Forfall: 21.3.215 Kontingentliste dato: 8.3.15 91 KVALШYSLETTA mail@kskilag.net 122 Andersen Dina J 13 еr - 3 km 13:1: 48 Andersen Hedda

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

COOP-cup 3 - Klassisk

COOP-cup 3 - Klassisk 09.02.206 IU Menn - km fellesstart Tor Karl Skoglund Innstrandens Il 08:59 2 Steffan Bugge Andersen Innstrandens Il 2 7:56 08:57 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km fellesstart Magnus

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Utskiftinga i Gausvik 1866/67

Utskiftinga i Gausvik 1866/67 1 Utskiftinga i Gausvik 1866/67 Det følgende er ei utskrift fra utskiftinga av innmarka i Gausvik i årene 1866-67. Utskrifta er ikke ordrett. For å gjøre teksten mer lesbar har jeg modernisert ortografien

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 Saga skistadion 09.0.206 G 8 år Brage Berglund Nordreisa IL 7 05:29 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 05:08 J 8 år Helga Myrslett Bakke Nordreisa IL 9 06:05 Bertine Eivindsdatter Nordreisa IL 2 06:27 Bianca

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Julestevne/kretsmesterskap. Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Julestevne/kretsmesterskap. Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Tilde Moland (Bodø BK) - Ingeborg Jensvoll (Bodø BK) 3,0: 1,0 17 : 9 04:00 PS 2144;42 141;12 Gutter 12 33 kg N 1. Runde Isak Rihndal (Fauske AK) - Tobias Larsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

SAMMENSTILLING AV GEOKJEMISKE OG MEDISINSKE DATA I NORGE NGU RAPPORT

SAMMENSTILLING AV GEOKJEMISKE OG MEDISINSKE DATA I NORGE NGU RAPPORT SAMMENSTILLING AV GEOKJEMISKE OG MEDISINSKE DATA I NORGE NGU RAPPORT 1494 0 REGIONAL BEKKESEDIMENTGEOKJEMI (Mo, Cr, Ba, Sr) I DET SENTRALE ØSTLANDSOMRÅDET. KART OG FREKVENSFORDELINGER 1979 Norges geologiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Sprintstafett år Bjerkvik skistadion Resultatliste

Sprintstafett år Bjerkvik skistadion Resultatliste Plass Lag G 11 år 17.1.16 1 Medkila SL lag 1 11:9 3 1 Noah Nylund :19 1 : :19 1 : Andreas Skjelle :57 1 : 5:16 1 : 3 Noah Nylund 3: 1 : 8:16 1 : 4 Andreas Skjelle 3:13 1 : 11:9 1 : Medkila SL lag 3 1:13

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Stillingen pr 12.09.11

Stillingen pr 12.09.11 Elite Moi Mardon Sørlandets Tri 15 20 20 20 20 95 Andersen Ib Vegard Eiker Trialklu 17 15 15 17 17 81 Pedersen Håkon NMK Bergen 20 11 17 15 15 78 Lundevold Sverre Kristiansand T 13 5 9 13 13 53 Fjermedal

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006 Klassesettende stevne Antall deltakere: 145 30. juni.-1. juli 2006 TROMSØHYLSA 2006 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste skytestilling med skytetid 4 minutter.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste Resultatliste 8.7. G- 6 m Heat: Vind: -. Fredrik Selliken () Sandnes IL 9.7 G- 6 m Heat: 5 Jakob Ingebrigtsen () Sandnes IL.4.94 7 Tomas Botne () Sandnes IL.5.9 G- Lengde 7 Tomas Botne () Sandnes IL...6....8..4.4.89.4.7

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer